Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Offentliggørelse af officielle meddelelser - Tyskland


På hvilke websteder offentliggøres offentlige kundgørelser?

Da Forbundsrepublikken Tyskland er en forbundsstat, offentliggør de enkelte delstater selv deres offentlige kundgørelser. De har herved oprettet deres egne internetsider, der delvist er forbundet med hinanden på Link åbner i nyt vindueJustizportal des Bundes und der Länder (forbundsregeringens og delstaternes retsportal). Følgende oplysninger vedrører udelukkende forbundsregeringens kundgørelser:

Offentliggørelsesmedium Omfanget af offentliggørelsen
Link åbner i nyt vindueBundesgesetzblatt(Lovtidende) Kun elektronisk kopi af den officielle trykte udgave
Link åbner i nyt vindueBundesanzeiger(Statstidende)

Officiel del Retslig del
(kun i elektronisk format)

Link åbner i nyt vindueBundessteuerblatt(meddelelser fra skattevæsenet) Papirudgave og elektronisk udgave
Link åbner i nyt vindueGemeinsames Ministerialblatt(Ministerialtidende) Papirudgave og elektronisk udgave
Link åbner i nyt vindueVerkehrsblatt(meddelelser vedrørende trafik) Papirudgave og elektronisk udgave

Hvilke former for kundgørelser offentliggøres?

Offentliggørelsesmedium Kundgørelsestyper
Bundesgesetzblatt Love, internationale traktater, bekendtgørelser (Rechtsverordningen), meddelelser (Bekanntmachungen), cirkulærer (Anordnungen), beskeder (Hinweise) og visse afgørelser, som forfatningsdomstolen har truffet
Bundesanzeiger Bekendtgørelser, andre officielle meddelelser, offentlig licitation, beskeder og meddelelser fra domstolene Meddelelser fra domstolene omfatter offentliggørelse af retternes fortegnelser over sagsøgere efter loven om kollektive søgsmål for investorer (Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz), offentlige forkyndelser, straffesager, indkaldelser (Aufgebote) af personer og dokumenter, domme om eksklusion, mortifikationsdomme, adcitationer, konkurser, universalforfølgnings- og insolvenssager samt registret over anonyme og pseudonyme værker
Bundessteuerblatt Retsforskrifter på skatteområdet og vejledninger, domme afsagt af Bundesfinanzhof
Gemeinsames Ministerialblatt Retsforskrifter på skatteområdet og vejledninger, domme afsagt af Bundesfinanzhof
Verkehrsblatt Forvaltningsforskrifter vedrørende trafik, indkaldelse af bortkomne indregistreringsattester og indregistreringsbeviser

Hvilke organer offentliggør offentlige kundgørelser?

Offentliggørelsesmedium Offentliggørelsesorgan
Bundesgesetzblatt Forbundsmyndighederne
Bundesanzeiger Forbunds- og delstatsmyndighederne samt domstole og statsadvokaturer
Bundessteuerblatt Forbundsfinansministeriet og delstaternes øverste finansmyndigheder
Gemeinsames Ministerialblatt Alle ministerier på forbundsniveau, der er opregnet på første side
Verkehrsblatt Alle ministerier på forbundsniveau, delstaternes indregistreringskontorer

Er der gratis adgang til de offentlige kundgørelser?

Offentliggørelsesmedium Gratis adgang
Bundesgesetzblatt Ja (men kun som "read only")
Bundesanzeiger Ja
Bundessteuerblatt Delvis (ikke ved helt nye og ikke ved ældre offentliggørelser)
Gemeinsames Ministerialblatt Kun til indholdsfortegnelserne
Verkehrsblatt Kun til overskrifterne på de officielle meddelelser i Verkehrsblatt (adgang til indholdet sker mod betaling af et gebyr)

Hvilke søgekriterier er der?

Offentliggørelsesmedium Søgekriterier
Bundesgesetzblatt

I forbindelse med gratis adgang ingen

I forbindelse med en gebyrpligtig adgang:
Fuldtekstsøgning, søgning efter et citat, overskrift, forkortelse, udstedelsesdato, kundgørelsesår og del

Bundesanzeiger Begreb, del, offentliggørelsesdato, offentliggørelsesmåde, den myndighed/domstol, der har foretaget offentliggørelsen (forvaltningsdelen og den retslige del), Findested, titel (forvaltningsdelen) Sagsnummer (den retslige del)
Bundessteuerblatt Skattetype, dokumenttype, bestemmelser, dato, sagsnummer, dokumentnummer, delstat, vedrørende/emne, findested
Gemeinsames Ministerialblatt Udgave, sidenummer, år og fuldtekstsøgning
Verkehrsblatt Område, titel, søgebegreber, dato, bekendtgørelsesnummer

Fra hvilken dato blev de offentlige kundgørelser stillet til rådighed i elektronisk format?

Offentliggørelsesmedium Dato hvor materialet blev stillet til rådighed
Bundesgesetzblatt

Parallel elektronisk pendant til den trykte udgave af Bundesgesetzblatt 1. del siden 1998, Parallel elektronisk pendant til den trykte udgave af Bundesgesetzblatt 2. del siden 1999,

Søgemulighed fra udgaven af 23.05.1949

Bundesanzeiger

Enkelte offentliggørelser fra 30.08.2002
Fuldstændig offentliggørelse fra den 01.04.2012

Bundessteuerblatt Søgemulighed fra 1992
Gemeinsames Ministerialblatt Søgemulighed fra 1950
Verkehrsblatt Søgemulighed fra 1947

Kan brugerne gemme søgekriterierne og få besked, når kriterierne passer?

Offentliggørelsesmedium Autosøgning Åbne data
Bundesgesetzblatt Nej Nej
Bundesanzeiger Kun inden for rammerne af en informationstjeneste Nej
Bundessteuerblatt Nej Nej
Gemeinsames Ministerialblatt Nej, kun den næste udgivelsesdato, når den foreligger Nej
Verkehrsblatt Nej Nej

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 29/08/2019