Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Publicering av kungörelser - Tyskland


På vilka webbplatser publiceras officiella tillkännagivanden?

Eftersom Tyskland är en förbundsstat är det delstaternas uppgift att publicera sina egna officiella tillkännagivanden. De har särskilda webbplatser för detta ändamål. Länkar till vissa av dessa finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterförbundsregeringens och delstaternas juridikportal (Justizportal des Bundes und der Länder). Följande information avser endast förbundsregeringens tillkännagivanden:

Publikation Publikationens omfattning
Länken öppnas i ett nytt fönsterFörbundsrepublikens författningssamling (Bundesgesetzblatt) Endast en elektronisk kopia av den officiella tryckta versionen
Länken öppnas i ett nytt fönsterJustitieministeriets officiella kungörelseorgan (Bundesanzeiger)

Officiell del; juridisk del
(endast i elektroniskt format)

Länken öppnas i ett nytt fönsterOfficiellt kungörelseorgan på skatteområdet (Bundessteuerblatt) Pappersformat och elektroniskt format
Länken öppnas i ett nytt fönsterMinisteriernas gemensamma kungörelseorgan(Gemeinsames Ministerialblatt) Pappersformat och elektroniskt format
Länken öppnas i ett nytt fönsterOfficiellt kungörelseorgan för transportsektorn (Verkehrsblatt) Pappersformat och elektroniskt format

Vilka typer av tillkännagivanden publiceras?

Publikation Typer av tillkännagivanden
Förbundsrepublikens författningssamling Lagar, internationella fördrag, förordningar, meddelanden, förelägganden, kungörelser och vissa beslut från den federala författningsdomstolen
Justitieministeriets officiella kungörelseorgan Förordningar, andra officiella meddelanden, upphandlingar, riktlinjer och rättsliga meddelanden Rättsliga meddelanden innefattar domstolspublikationer gällande tvistemålsregistret i enlighet med lagen om testfall avseende investerare (Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz), offentliga meddelanden, brottmålsärenden, kallelser av personer och begäran om handlingar, preklusionsbeslut, upphävande av säkerhet och andra beslut, kallelser av tredje part, konkurser, insolvensförfaranden samt register över anonyma och pseudonyma verk
Officiellt kungörelseorgan på skatteområdet Skatterelaterade rättsliga bestämmelser och administrativa beslut, avgöranden från den federala skattedomstolen (Bundesfinanzhof)
Ministeriernas gemensamma kungörelseorgan Skatterelaterade rättsliga bestämmelser och administrativa beslut, avgöranden från den federala skattedomstolen (Bundesfinanzhof)
Officiellt kungörelseorgan för transportsektorn Officiella bestämmelser inom transportsekton, efterlysningar av ägare till upphittade fordon och registreringshandlingar

För vilka organisationer publiceras tillkännagivanden?

Publikation Publicerande instans
Förbundsrepublikens författningssamling Federala myndigheter
Justitieministeriets officiella kungörelseorgan Federala myndigheter och delstatsmyndigheter, domstolar och åklagare
Officiellt kungörelseorgan på skatteområdet Det federala finansministeriet och delstaternas skattemyndigheter i högsta instans
Ministeriernas gemensamma kungörelseorgan Alla federala ministerier på förstasidan
Officiellt kungörelseorgan för transportsektorn Alla federala myndigheter och tillsynsorgan i delstaterna

Går det att läsa de officiella tillkännagivandena utan kostnad?

Publikation Kostnadsfri tillgång
Förbundsrepublikens författningssamling Ja (skrivskyddad åtkomst)
Justitieministeriets officiella kungörelseorgan Ja
Officiellt kungörelseorgan på skatteområdet Delvis (inte de allra senaste och de äldsta publikationerna)
Ministeriernas gemensamma kungörelseorgan Endast innehållsförteckningen
Officiellt kungörelseorgan för transportsektorn Endast titlar på officiella meddelanden (åtkomst till innehållet beviljas mot en avgift)

Vilka typer av sökningar går det att göra?

Publikation Typer av sökningar
Förbundsrepublikens författningssamling

Utan avgift: ej tillämpligt

Mot en avgift:
fulltextsökning, sökning på citering, rubrik, förkortning, utfärdandedatum, utfärdandeår och del

Justitieministeriets officiella kungörelseorgan Term, del, publiceringsdatum, publikationstyp, publicerande myndighet/domstol (administrativa och rättsliga delar), referens, titel (officiell del), ärendenummer (rättslig del)
Officiellt kungörelseorgan på skatteområdet Skattetyp, dokumenttyp, regelsekvens, datum, ärendenummer, dokumentnummer, land, ämne/huvudprincip, referens
Ministeriernas gemensamma kungörelseorgan Utgåva, sidnummer, år och fulltextsökning
Officiellt kungörelseorgan för transportsektorn Område, titel, sökord, datum, dokumentnummer

Från och med vilket datum var de officiella tillkännagivandena tillgängliga i elektroniskt format?

Publikation Tillgängliga datum
Förbundsrepublikens författningssamling

Del 1 i förbundsrepublikens författningssamling och den tryckta versionen har båda varit tillgängliga sedan 1998. Den elektroniska versionen av del 2 och den tryckta versionen har varit tillgängliga sedan 1999.

Det går att söka på alla utgåvor som har publicerats från och med den 23 maj 1949.

Justitieministeriets officiella kungörelseorgan

Vissa publikationer sedan den 30 augusti 2002.
Alla publikationer sedan den 1 april 2012.

Officiellt kungörelseorgan på skatteområdet Det går att söka på upplagor som publicerats från och med 1992.
Ministeriernas gemensamma kungörelseorgan Det går att söka på upplagor som publicerats från och med 1950.
Officiellt kungörelseorgan för transportsektorn Det går att söka på upplagor som publicerats från och med 1947.

Går det att spara sökningar, och kan man få aviseringar när nya tillkännagivanden som matchar sökningen publiceras?

Publikation Automatisk sökning Öppna data
Nej Nej
Justitieministeriets officiella kungörelseorgan Endast som informationstjänst mot en avgift Nej
Officiellt kungörelseorgan på skatteområdet Nej Nej
Ministeriernas gemensamma kungörelseorgan Nej, endast publiceringsdatumet för nästa utgåva Nej
Officiellt kungörelseorgan för transportsektorn Nej Nej

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 29/08/2019