Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Публикуване на официални съобщения - Дания


На кои уебсайтове се публикуват официалните съобщения?

Официалните съобщения се поместват в Държавен вестник (Statstidende) и се публикуват на Връзката отваря нов прозорецhttps://statstidende.dk/.

До 14 октомври 2005 г. Държавен вестник се издаваше и на хартия.

Какви видове съобщения се публикуват?

В Държавен вестник се публикуват определени задължителни съобщения с правни последици за гражданите, предприятията и органите, както и някои незадължителни съобщения.
Наред с другото, се публикуват и съобщенията за наследственото имущество на починали лица (напр. съобщения за кредитори), за имуществото на обявени в несъстоятелност лица (напр. съдебни решения за обявяване в несъстоятелност), за преобразуване на дружества, съдебни заповеди и подобни съдебни призовки, продажби по съдебна заповед, както и за избори и референдуми.

Съобщенията на кои организации се публикуват?

Публикуват се съобщения от съдилища, адвокати, държавни институции и частни предприятия.

Безплатен ли е достъпът до официалните съобщения?

Достъпът както до еднократните, така и до постоянните търсения е безплатен (вж. по-долу).

От коя дата официалните съобщения са на разположение в електронен вид?

Държавен вестник се публикува в електронен вид от 2000 г. От 15 октомври 2005 г. Държавен вестник се издава само в електронен вид.

Могат ли търсенията да се запазват и да се изпращат известия, когато са изпълнени всички критерии?

Постоянните търсения могат да се настройват. Това е безплатно, но за него се изисква потребителска регистрация.
Освен това има възможност за абониране за дневния брой на Държавен вестник в pdf формат. В дните, в които излиза Държавен вестник, се изпраща съобщение по електронна поща с броя за деня в pdf формат.

Достъпни ли са безплатно официалните съобщения като данни със свободен достъп? Ако е така, къде може да се намери хранилището и/или техническа информация?

Всеки може да отвори данни със свободен достъп чрез търсене тип REST на Връзката отваря нов прозорецhttps://statstidende.dk. В момента тече работа по подобряване на техническите показатели на Държавен вестник. Затова имайте предвид, че се разглежда въпросът дали тази възможност трябва да продължи да се предлага.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 27/08/2019