Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Publicering av kungörelser - Finland


På vilka webbplatser publiceras officiella tillkännagivanden?

Länken öppnas i ett nytt fönsterKungörelseregister

Länken öppnas i ett nytt fönsterOfficiella tidningen

Vilka typer av tillkännagivanden publiceras?

Kungörelseregistret aktualiseras med information om tillkännagivanden om beslut från domstolar eller myndigheter i fråga om följande:

  1. Offentlig stämning.
  2. Konkursbevakning.
  3. Inledande av skuldsaneringsförfaranden.
  4. Aktiebolags fusion, delning eller utdelning av medel eller andra i lagstiftningen om sammanslutningar och stiftelser avsedda åtgärder eller beslut som ska kungöras i officiella tidningen.
  5. Tillkännagivanden från utmätningsman.

I officiella tidningen publiceras meddelanden, tillkännagivanden och andra handlingar som måste publiceras i denna enligt lag, ett dekret eller andra beslut som fattats av en domstol i lägre instans.

För vilka organisationer publiceras tillkännagivanden?

Kungörelseregistret aktualiseras med information om offentliga stämningar som utfärdats av tingsrätter samt om konkursbevakning och skuldsanering. Tillkännagivanden från andra myndigheter som införs i registret är bland annat offentliga stämningar som utfärdats av handelsregistermyndigheterna, tillkännagivanden om fusion och delning av företag och tillkännagivanden från utmätningsmyndigheter om försäljning av utmätta tillgångar, förhandlingar om delning av tillgångar, ackordsuppgörelser och korrespondens med borgenärer.

I officiella tidningen publiceras meddelanden, tillkännagivanden och andra handlingar som utfärdas av olika organisationer.

Går det att läsa de officiella tillkännagivandena utan kostnad?

Kungörelseregistret: ja

Officiella tidningen: Sedan 2011 kan man få kopior i PDF-format utan kostnad. Länken öppnas i ett nytt fönsterCredita har en avgiftsbelagd databas:

1 användare, pris per licens: 185 euro per år; 2–5 användare, pris per licens: 135 euro per år; mer än 5 användare, pris per licens: 115 euro per år.

Vilka typer av sökningar går det att göra?

Man kan söka efter tillkännagivanen i kungörelseregistret med hjälp av följande parametrar:

Kungörelsens art

Gäldenärens namn

Företags- och organisationsnummer/personbeteckning/födelseår

Utslagsdag

Hemort

Tingsrättens ärendenummer

Man kan söka på ett obegränsat antal sökord i officiella tidningens avgiftsbelagda databas.

Från och med vilket datum var de officiella tillkännagivandena tillgängliga i elektroniskt format?

Kungörelseregister: den 1 april 2004

Officiella tidningen: sedan 2011

Går det att spara sökningar, och kan man få aviseringar när nya tillkännagivanden som matchar sökningen publiceras?

Kungörelseregister: nej

Officiella tidningen: Det går att spara sökningar och få aviseringar via e-post om man använder den avgiftsbelagda databasen.

Kan man få gratis tillgång till de officiella tillkännagivandena som öppna data? Var finns datakatalogen och/eller den tekniska katalogen i sådana fall?

Ej tillgängliga som öppna data.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 31/10/2018