Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Публикуване на официални съобщения - Малта


На кои уебсайтове се публикуват официални съобщения?

Официалните съобщения се публикуват на уебсайта Връзката отваря нов прозорецhttps://www.gov.mt/en/Government/DOI/Pages/default.aspx.

Какви видове съобщения се публикуват?

Официалните съобщения биват:

  • Известия на правителството
  • Публични известия
  • Известия във връзка със здравеопазването
  • Известия на полицията
  • Известия до морските лица
  • Схеми за социално жилищно настаняване
  • Известия на Централната банка
  • Известия за резултати от изпити
  • Съдебни известия
  • Известия на общинските съвети.

Официални съобщения от кои организации се публикуват?

Официалните съобщения се публикуват от министерствата, органите на публична власт, съдилищата и общинските съвети.

Достъпът до официалните съобщения безплатен ли е?

Да.

Какви видове търсения могат да бъдат извършвани?

Свободен текст.

На коя дата започна да се предоставя достъп до официалните съобщения в електронен формат?

Официалните съобщения са достъпни в електронен формат от юни 2003 г.

Възможно ли е да се запазват търсения и да се изпращат уведомления, когато са изпълнени определени критерии?

Тази услуга не се предоставя.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 30/12/2020