Cerrar

YA ESTÁ DISPONIBLE LA VERSIÓN BETA DEL PORTAL

Visite la versión BETA del Portal Europeo de e-Justicia y díganos qué le parece.

 
 

Recorrido de navegación

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Publikacja oficjalnych ogłoszeń - Portugalia

Esta página es una versión realizada por traducción automática. No hay garantía de que sea de calidad.

Esta traducción ha recibido la siguiente evaluación: inaceptable

¿Le ha resultado útil?


Na jakich stronach internetowych publikowane są obwieszczenia urzędowe?

Publikacja jest dostępna na stronie Link otworzy się w nowym oknieDiário da República (Diário da República).

Jakiego rodzaju ogłoszenia są publikowane?

Diário da República składa się z dwóch serii. W serii 1. publikuje się:

 1. Ustaw konstytucyjnych;
 2. Konwencji międzynarodowych, odnośnych dekretów prezydenckich, zawiadomień o złożeniu wiążącego się z nimi instrumentu, w tym ratyfikacji, oraz innych związanych z tym zawiadomień;
 3. Ustawy, ustawy, dekrety z mocą ustawy i dekrety ustawodawcze;
 4. Dekretów prezydenta Republiki Estońskiej;
 5. Zgromadzenia Republiki rezolucji;
 6. Dekretów przedstawicieli Republiki Estońskiej, w sprawie mianowania i dymisji prezesów i członków władz regionalnych Azorów i Madery;
 7. Regulamin wewnętrzny Zgromadzenia Republiki, Rady Państwa i Zgromadzenia Ustawodawczego regionów autonomicznych;
 8. Decyzje i deklaracje Trybunału Konstytucyjnego, które zostały wybrane do publikacji w serii 1. Dziennika Urzędowego ( Diário da República);
 9. Decyzji o ujednoliceniu orzecznictwa Sądu Najwyższego i Trybunału Obrachunkowego oraz decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego, do których prawo to ma charakter ogólny;
 10. Wyniki referendów i wyborów dla prezydenta Republiki, Zgromadzenia Republiki, Zgromadzenia Ustawodawczego regionów autonomicznych i Parlamentu Europejskiego, zgodnie z odpowiednimi przepisami;
 11. Rezygnacji prezydenta Republiki;
 12. Wniosków o odrzucenie z rządowego programu zaufania i cenzury;
 13. Opinie Rady Państwa przewidziane w art. 145 lit. a) -e) Konstytucji oraz opinie, które Rada podaje do wiadomości publicznej;
 14. Inne dekrety rządowe;
 15. Rezolucje i rozporządzenia Rady Ministrów zawierające przepisy ogólne;
 16. Rezolucje Zgromadzenia Ustawodawczego regionów autonomicznych i regionalne dekrety regulacyjne;
 17. Decyzje innych sądów niewymienionych w punktach, do których prawo nadaje moc wiążącą;
 18. Oświadczenia dotyczące rezygnacji lub utraty mandatu posła do Zgromadzenia Republiki i Zgromadzenia Ustawodawczego regionów autonomicznych.

Bez uszczerbku dla innych czynności podlegających obowiązkowi urzędowej publikacji w serii 2, publikuje się następujące informacje w serii:

 1. Normatywne zarządzenia członków rządu;
 2. Wyniki wyborów dla organów władz lokalnych;
 3. Departamenty państwowe, których publikacja w Diário da República jest wymagana na mocy prawa i deklaracji transferów środków.

Akty opublikowane w 2. serii Diário da República dostarczają następujących rodzajów: orzeczenie, porozumienie, porozumienie, porozumienie, porozumienie, porozumienie w sprawie członkostwa, licencja, ogłoszenie, zawiadomienie, zawiadomienie, zawiadomienie, oświadczenie Banco de Portugal, bilans, bilans, umowa, decyzja, decyzja, oświadczenie, oświadczenie o sprostowaniu, obrady, zarządzenie, decyzja, decyzja, urzędowe oświadczenie, standard regulacyjny organu nadzorczego ds. papierów wartościowych i funduszy emerytalnych, opinia, sprawozdanie, decyzja, rozporządzenie, regulamin Komisji Papierów Wartościowych, rozporządzenie w sprawie rozszerzenia, sprawozdanie, uchwała i wyrok, a także ogłoszenie o przetargu, zawiadomienie o postępowaniu, zawiadomienie o przedłużeniu i ogłoszenie o sprostowaniu.

Obwieszczenia jakich organizacji są publikowane?

Podmiotami prawnie powierzonymi lub zainteresowanymi publikacją aktów w Diário da República są w szczególności: prezydencja Republiki, Zgromadzenie Republiki, rząd, zgromadzenia ustawodawcze i regionalne regionów autonomicznych Azorów i Madery, bezpośrednia i pośrednia administracja publiczna, sądy, prokuratura, niezależne organy administracyjne oraz autonomiczne organy administracji i jednostki samorządu terytorialnego.

Czy dostęp do obwieszczeń urzędowych jest bezpłatny?

Tak. Zgodnie z dekretem z mocą ustawy nr 83/2016 z dnia 16 grudnia 2006 r. Diário da República jest usługą publiczną, która jest uniwersalna i nieodpłatna i jest redagowana wyłącznie drogą elektroniczną. Link otworzy się w nowym oknieDekret z mocą ustawy nr 83/2016

Jakie rodzaje wyszukiwania są dostępne?

Powszechny i bezpłatny dostęp obejmuje możliwość drukowania, archiwizowania, przeszukiwania i swobodnego dostępu do treści aktów opublikowanych w serii 1 i 2 Dziennika Urzędowego ( Diário da República), w otwartych formatach elektronicznych.

Od jakiej daty dostępne są ogłoszenia urzędowe w formie elektronicznej?

Od dnia 1 lipca 2006 r. wersja elektroniczna Dziennika Urzędowego ( Diário da República) jest autentyczna i publikacja tych aktów jest ważna do wszystkich celów prawnych, zgodnie z art. 1 ust. 5 ustawy nr 74/98. z dnia 11 listopada, ze zmianami.

Ponadto w lipcu 2019 r. uruchomiono Diário da República (portugalski Dziennik Urzędowy) ze zwiększonymi funkcjami, takimi jak stworzenie indywidualnego profilu dla każdego użytkownika oraz stosowanie systemu zgłoszeń z dostępem do skonsolidowanych przepisów prawnych.

Czy można zapisywać wyszukiwania i czy mogą być wysyłane powiadomienia, gdy spełnione są określone kryteria?

Tak dla obu stron. W szczególności, w odniesieniu do drugiego pytania prejudycjalnego, użytkownicy mogą otrzymywać indeksy 1. i 2. serii portugalskich Diário da República za pomocą poczty elektronicznej, albo poprzez wcześniejszą rejestrację, albo za pomocą RSS (Really Simple Syndication).

Czy ogłoszenia urzędowe są ogólnodostępne jako otwarte dane? Jeżeli tak, to gdzie można znaleźć repozytorium danych lub informacje techniczne?

Tak.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 08/11/2019