Cerrar

YA ESTÁ DISPONIBLE LA VERSIÓN BETA DEL PORTAL

Visite la versión BETA del Portal Europeo de e-Justicia y díganos qué le parece.

 
 

Recorrido de navegación

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Uverejňovanie úradných oznámení - Portugalsko

Esta página es una versión realizada por traducción automática. No hay garantía de que sea de calidad.

Esta traducción ha recibido la siguiente evaluación: inaceptable

¿Le ha resultado útil?


Na akých webových sídlach sa uverejňujú úradné oznamy?

Uverejnenie sa uskutoční na internetovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneDiário da República (Diário da República).

Aké typy oznámení sa uverejňujú?

Diário da República pozostáva z dvoch sérií. V 1. sérii sa uverejnia:

 1. Ústavné zákony;
 2. Medzinárodné dohovory, príslušné prezidentské dekréty, oznámenia o uložení nástroja, ktoré má byť viazané, vrátane dokumentov o ratifikácii a ostatné s tým súvisiace oznámenia;
 3. Zákony, zákony, zákonné nariadenia a legislatívne dekréty;
 4. Dekrétom prezidenta republiky;
 5. Uznesenia zhromaždenia republiky;
 6. Výnosy zo zákona o vymenovaní a odvolaní predsedu a členov regionálnej vlády Azorských ostrovov a ostrova Madeira;
 7. Rokovací poriadok Republikového zhromaždenia, Štátna rada a zákonodarné zhromaždenia autonómnych regiónov;
 8. Rozhodnutia a vyhlásenia ústavného súdu o tom, že zákon sa rozhodol uverejniť v 1. sérii Diário da República;
 9. Rozhodnutia o štandardizácii judikatúry Najvyššieho súdu a Dvora audítorov a rozhodnutí Najvyššieho správneho súdu, na ktoré zákon poskytuje všeobecnú záväznosť;
 10. Výsledky referend a volieb za prezidenta republiky, Zhromaždenia republiky, legislatívnych zhromaždení autonómnych regiónov a Európskeho parlamentu v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
 11. Odstúpenie prezidenta republiky;
 12. Návrhy na vyradenie z programu vlády o dôvere a cenzúre;
 13. Stanoviská Štátnej rady uvedené v článku 145 písm. a) až e) ústavy a stanoviská, ktoré zverejní Rada;
 14. Iné vládne dekréty;
 15. Uznesenia a nariadenia Rady ministrov obsahujúce všeobecné ustanovenia;
 16. Uznesenia legislatívnych zhromaždení autonómnych regiónov a regionálnych regulačných vyhlášok;
 17. Rozhodnutia iných súdov neuvedených v odsekoch, na ktoré zákon priznáva všeobecnú záväznosť;
 18. Vyhlásenia o odstúpení alebo strate mandátu poslancov Zhromaždenia republiky a legislatívnych zhromaždení autonómnych regiónov.

Bez toho, aby boli dotknuté ostatné akty podliehajúce povinnosti úradného uverejnenia v sérii 2, sa v sérii uverejňujú:

 1. Normatívne uznesenia členov vlády;
 2. Výsledky volieb do orgánov miestnych orgánov;
 3. Štátne orgány, ktorých uverejnenie v Diário da República sa vyžaduje podľa zákona a vyhlásenie o prevodoch finančných prostriedkov.

Akty uverejnené v 2. sérii Diário da República rozdeľujú tieto typy: rozsudok, dohoda, dohoda, dohoda, dohoda o členstve, licencia, oznámenie, oznámenie, oznámenie o Banco de Portugal, súvaha, súvaha, zmluva, rozhodnutie, arbitrážne rozhodnutie, vyhlásenie, vyhlásenie o oprave, prerokúvanie, poradie, rozhodnutie, rozhodnutie, úradné vyhlásenie, regulačná norma orgánu dohľadu nad cennými papiermi a dôchodkových fondov, stanovisko, správa, rozhodnutie, nariadenie, nariadenie Komisie pre trh s cennými papiermi, nariadenie o rozšírení, správa, uznesenie a rozsudok, ako aj oznámenie o výzve na predloženie ponuky, oznámenie o konaní, predĺženie a oznámenie o oprave oznámenia.

Ktoré organizácie uverejňujú oznamy?

Subjektmi, ktoré sú právne poverené alebo ktoré majú záujem o uverejnenie aktov v Diário da República, sú najmä predsedníctvo republiky, zhromaždenie republiky, vláda, legislatívne zhromaždenia a regionálne vlády autonómnych regiónov Azory a Madeira, priama a nepriama verejná správa, súdy, prokurátor, nezávislé správne orgány a autonómna správa a orgány miestnych orgánov.

Je prístup k úradným oznamom bezplatný?

Áno. Podľa zákonného dekrétu č. 83/2016 z 16. decembra 2006 Diário da República je verejnou službou, ktorá je univerzálna a bezplatná a je upravená výlučne elektronickými prostriedkami. Odkaz sa zobrazí v novom okneZákonná vyhláška č. 83/2016

Aké typy vyhľadávania možno uskutočniť?

Univerzálny a bezplatný prístup zahŕňa možnosť tlače, podania, vyhľadávania a voľného prístupu k obsahu aktov uverejnených v 1. a 2. sérii Diário da República, v otvorených elektronických formátoch.

Od akého dátumu boli úradné oznamy prístupné v elektronickej podobe?

Od 1. júla 2006 je elektronické vydanie Diário da República autentické a uverejnenie aktov, ktoré sa na ňom vykonávajú, je platné na všetky právne účely v súlade s článkom 1 ods. 5 zákona č. 74/98. z 11. novembra, v znení zmien a doplnení.

Okrem toho sa v júli 2019 spustil Diário da República (Úradný vestník Portugalska) so zvýšenými funkciami, ako napríklad vytvorenie individuálneho profilu pre každého používateľa a používanie systému oznámení s prístupom ku konsolidovaným právnym predpisom.

Je možné uložiť vyhľadávania a zaslať oznámenia, ak sú splnené kritériá?

Áno. Konkrétne, pokiaľ ide o druhú otázku, používatelia môžu získať indexy z 1. a 2. série Diário da República prostredníctvom elektronickej pošty buď prostredníctvom predchádzajúcej registrácie, alebo prostredníctvom predplatného prostredníctvom RSS (Really Simple Syndikation).

Sú úradné oznamy voľne dostupné v podobe otvorených dát? Ak áno, kde možno nájsť archív a/alebo technické informácie?

Áno.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 08/11/2019