Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Objava službenih obavijesti - Portugal


Na kojoj se internetskoj stranici objavljuju službene objave?

Službene objave objavljuju se na internetskoj stranici Službenog lista Portugalske Republike Poveznica se otvara u novom prozoru(Diário da República Eletrónico).

Koje se vrste objava objavljuju?

Sedam vrsta službenih objava objavljuje se u službenom listu Diário da República.

1. SLUŽBENE OBJAVE VLADE OBJAVLJENE U SERIJI 1. SLUŽBENOG LISTA

2. SLUŽBENE OBJAVE VLADE OBJAVLJENE U SERIJI 2. SLUŽBENOG LISTA

3. SLUŽBENE SUDSKE OBJAVE OBJAVLJENE U SERIJI 2. SLUŽBENOG LISTA

4. OBJAVE USTAVNOG SUDA OBJAVLJENE U SERIJI 1. SLUŽBENOG LISTA

5. PRESUDE USTAVNOG SUDA I REVIZORSKOG SUDA OBJAVLJENE U SERIJI 2. SLUŽBENOG LISTA

  • Poveznica se otvara u novom prozoruZakon br. 28/82 (organizacija, djelovanje i postupci Ustavnog suda; pročišćeni tekst na engleskom jeziku dostupan je Poveznica se otvara u novom prozoruovdje)
  • Zakon br. 98/97 (organizacija i postupci Revizorskog suda).

6. PRESUDE USTAVNOG SUDA, VRHOVNOG SUDA, VRHOVNOG UPRAVNOG SUDA I REVIZORSKOG SUDA OBJAVLJENE U SERIJI 1. SLUŽBENOG LISTA

7. OBJAVE VRHOVNOG UPRAVNOG SUDA, SREDIŠNJEG UPRAVNOG SUDA REGIJE NORTE I SREDIŠNJEG UPRAVNOG SUDA REGIJE SUL (OBJAVLJENE U SERIJI 1. SLUŽBENOG LISTA)

Koje organizacije objavljuju objave?

Službene objave Vlade i službene sudske objave objavljuje sedam vrsta javnih organizacija navedenih u nastavku.

1. (OBJAVLJENE U SERIJI 1. SLUŽBENOG LISTA)

Službene objave Vlade koje objavljuje Ministarstvo vanjskih poslova i koje se odnose na instrumente uključene u međunarodne sporazume i konvencije, u skladu s posljednjom rečenicom članka 119. stavka 1. točke (b) Ustava Portugalske Republike, posljednjom rečenicom članka 3. stavka 2. točke (b) i člankom 8. stavkom 1. točkom (s) Zakona br. 43/2014.

2. (OBJAVLJENE U SERIJI 2. SLUŽBENOG LISTA)

3. (OBJAVLJENE U SERIJI 2. SLUŽBENOG LISTA)

  • Službene sudske obavijesti o upravnim pitanjima koja se odnose na organizaciju sudova i upravljanje njima koje su objavljene u seriji 2. Službenog lista.
  • Službene sudske obavijesti koje se odnose na poziv zainteresiranim stranama (ili zainteresiranim drugim stranama) koje upućuje upravni i porezni sud (tribunal administrativo e fiscal) u okviru postupka koji je pokrenuo tužitelj i koje su objavljene u seriji 2. Službenog lista, u skladu sa Zakonikom o postupku na upravnim sudovima.
  • Službene sudske objave koje se odnose na povredu pravila tržišnog natjecanja koje su objavljene u seriji 2. Službenog lista, u skladu sa Zakonom br. 19/2012 (pravni okvir o tržišnom natjecanju).

4. (OBJAVLJENE U SERIJI 1. SLUŽBENOG LISTA)

  • Službene sudske obavijesti koje se odnose na obvezu objavljivanja izjava Ustavnog suda u seriji 1. Službenog lista, u skladu sa Poveznica se otvara u novom prozoruZakonom br. 28/82 (organizacija, djelovanje i postupci Ustavnog suda; pročišćeni tekst na engleskom jeziku dostupan je Poveznica se otvara u novom prozoruovdje) i Zakonom br. 43/2014 (objavljivanje, identifikacija i oblik pravnih akata).

5. (OBJAVLJENE U SERIJI 2. SLUŽBENOG LISTA)

  • Odluke Ustavnog suda i Revizorskog suda čije je objavljivanje u seriji 2. Službenog lista obvezno u skladu sa Poveznica se otvara u novom prozoruZakonom br. 28/82 (organizacija, djelovanje i postupci Ustavnog suda) i Zakonom br. 98/97 (organizacija i postupci Revizorskog suda).

6. (OBJAVLJENE U SERIJI 1. SLUŽBENOG LISTA)

7. (OBJAVLJENE U SERIJI 1. SLUŽBENOG LISTA)

  • Objave Vrhovnog upravnog suda, Središnjeg upravnog suda regije Norte i Središnjeg upravnog suda regije Sul koje se moraju objaviti u seriji 1. Službenog lista u skladu s načelom usporednosti ili istovjetnosti oblika objavljivanja na temelju članka 81. Zakonika o postupku na upravnim sudovima: poziv upućen zainteresiranim stranama (ili zainteresiranim drugim stranama) mora se objaviti u istoj seriji Službenog lista u kojoj je objavljen osporavani akt.

Je li pristup službenim objavama besplatan?

Da, u skladu s člancima 1. i 3. Uredbe sa zakonskom snagom br. 83/2016 (o odobrenju potpuno javnog i besplatnog pristupa službenom listu Diário da República).

Koja su pretraživanja moguća?

Korisnici mogu slobodno pretraživati sav sadržaj objavljen u serijama 1. i 2. službenog lista Poveznica se otvara u novom prozoruDiário da República. Korisnici mogu odabrati jedan od dva kriterija pretraživanja:

  • generičko pretraživanje (npr. Google), pri čemu se tekst upisuje u polje za pretraživanje
  • napredno pretraživanje upotrebom polja za pretraživanje koje je odabrao korisnik.

Od kojeg su datuma službene objave dostupne u elektroničkom obliku?

Od 1. srpnja 2006. elektroničko izdanje službenog lista Diário da República u cijelosti je vjerodostojno, a objavljivanje akata u njemu valjano je za sve pravne svrhe u skladu s člankom 1. stavkom 5. Zakona br. 74/98 od 11. studenoga 1998. (kako je izmijenjen i ponovno objavljen Zakonom br. 43/2014 od 11. srpnja 2014.).

Mogu li se pretraživanja spremiti i obavijesti poslati ako su ispunjeni kriteriji?

Da. Korisnici mogu pristupiti Poveznica se otvara u novom prozoruinternetskoj stranici Službenog lista i besplatno se pretplatiti na dnevno glasilo odabirom unaprijed definiranih ključnih riječi ili objava u poljima za pretraživanje kako bi dobili informacije koje ispunjuju njihove kriterije.

Jesu li službene objave slobodno dostupne u obliku otvorenih podataka? Ako jesu, gdje se nalaze repozitorij i/ili tehničke informacije?

Službene objave nisu dostupne u obliku otvorenih podataka jer još nismo uspjeli osigurati repozitorij koji sadržava sve informacije u strukturiranom obliku koji bi omogućio njihovu ponovnu upotrebu.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 31/10/2018