Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Uverejňovanie úradných oznámení - Portugalsko


Na akých webových sídlach sa uverejňujú úradné oznamy?

Uverejňujú sa na webovom sídle portugalského úradného vestníka Odkaz sa zobrazí v novom okneDiário da República Eletrónico.

Aké typy oznamov sa uverejňujú?

Úradný vestník Diário da República sa skladá z dvoch sérií. V sérii 1 sa uverejňujú:

 1. ústavné zákony;
 2. medzinárodné dohovory, príslušné prezidentské dekréty, oznámenia o uložení záväzných nástrojov (najmä ratifikačných nástrojov) a iné oznámenia týkajúce sa takýchto dohovorov;
 3. organické zákony, zákony, zákonné dekréty a regionálne legislatívne dekréty;
 4. dekréty prezidenta Portugalskej republiky;
 5. uznesenia Republikového zhromaždenia;
 6. dekréty zástupcov portugalskej hlavy štátu, ktorými sa vymenúvajú a odvolávajú predsedovia a členovia regionálnych vlád Azor a Madeiry;
 7. rokovací poriadok Republikového zhromaždenia, Štátnej rady a zákonodarných zhromaždení autonómnych regiónov;
 8. rozhodnutia a vyhlásenia Ústavnej rady, ktoré sa podľa zákona musia zverejniť v sérii 1 úradného vestníka Diário da República;
 9. rozsudky, ktorými sa štandardizuje judikatúra Najvyššieho súdu a Dvora audítorov, a rozsudky Najvyššieho správneho súdu, ktoré majú podľa zákona všeobecne záväznú silu;
 10. výsledky referend a volieb prezidenta Portugalskej republiky, volieb do Republikového zhromaždenia, zákonodarných zhromaždení autonómnych regiónov a Európskeho parlamentu v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
 11. rezignačný list prezidenta Portugalskej republiky;
 12. návrhy, ktorými sa zamieta program vlády, a návrhy na vyslovenie dôvery a nedôvery;
 13. stanoviská Štátnej rady stanovené v článku 145 písm. a) – e) ústavy a všetky stanoviská, ktoré sa rozhodne zverejniť samotná Štátna rada;
 14. ostatné vládne vyhlášky;
 15. uznesenia Rady ministrov a ministerské vykonávacie výnosy obsahujúce všeobecné ustanovenia;
 16. uznesenia zákonodarných zhromaždení autonómnych regiónov a regionálne regulačné vyhlášky;
 17. rozsudky iných neuvedených súdov, ktoré sú podľa zákona všeobecne právne záväzné;
 18. vyhlásenia týkajúce sa odstúpenia alebo straty mandátu členov Republikového zhromaždenia a členov zákonodarných zhromaždení autonómnych regiónov.

Okrem iných aktov, ktoré sa musia zverejniť v sérii 2, sa v sérii 2 zverejňujú:

 1. legislatívne výnosy členov vlády;
 2. výsledky volieb do orgánov miestnej samosprávy;
 3. rozpočty ministerstiev, ktoré musia byť podľa zákona uverejnené vo vestníku Diário da República, a vyhlásenia o presune finančných prostriedkov.

V sérii 2 Diário da República sa môžu uverejniť tieto typy aktov: dohoda, oznam, rozhodcovské rozhodnutie, súvaha, kolektívna pracovná dohoda, vyznamenanie, zmluva, opravné vyhlásenie, súdne rozhodnutie, vyhlásenie, rozprava, smernica, výnos, rozširujúce nariadenie, pokyny, rozsudok, legislatívny výnos, zoznam, mapa, dohoda o členstve, ministerský vykonávací výnos, oznam, oznam Banco de Portugal (Banky Portugalska), oficiálna mapa, oficiálne vyhlásenie, stanovisko, príkaz, povolenie, protokol, odporúčanie, nariadenie, nariadenie Komisie pre trh s cennými papiermi, regulačná norma Dozorného orgánu pre cenné papiere a dôchodkové fondy, správa, uznesenie, rozhodnutie a predvaha. Patria sem aj naliehavé oznámenia o vyhlásení obstarávania, oznámenia o postupe, oznámenia o predĺžení lehoty a opravné vyhlásenia týkajúce sa oznámení.

Ktoré organizácie uverejňujú oznamy?

Medzi orgány, ktoré nesú zákonnú zodpovednosť za zverejňovanie aktov v Diário da República a podieľajú sa na ňom, patrí: Kancelária prezidenta Portugalskej republiky, Republikové zhromaždenie, vláda, legislatívne zhromaždenia a regionálne vlády autonómnych regiónov Azory a Madeira, priama a nepriama verejná správa, súdy, prokurátor, nezávislé správne orgány a orgány miestnej samosprávy.

Je prístup k úradným oznamom bezplatný?

Áno. Podľa Odkaz sa zobrazí v novom oknezákonnéhodekrétu č. 83/2016 zo 16. decembra je úradný vestník Diário da República verejná služba dostupná pre všetkých a bezplatne. Uverejňuje sa len v elektronickej podobe.

Aké typy vyhľadávania možno uskutočniť?

Univerzálny a bezplatný prístup zahŕňa možnosť tlače, archivácie, vyhľadávania a bezplatného prístupu k obsahu aktov uverejnených v sériách 1 a 2 Diário da República v otvorených elektronických formátoch.

Od akého dátumu boli úradné oznamy prístupné v elektronickej podobe?

Elektronické vydanie Diário da República je autentické a akty, ktoré sú v ňom uverejnené, sú platné na všetky zákonné účely od 1. júla 2006 podľa článku 1 ods. 5 zákona č. 74/98 z 11. novembra 1998 v znení zmien.

Okrem toho bola v júli 2019 spustená mobilná aplikácia Diário da República s dodatočnými funkciami ako vytvorenie personalizovaného profilu pre každého používateľa a používanie systému oznámení s prístupom ku konsolidovaným právnym predpisom.

Je možné uložiť vyhľadávania a zasielať oznámenia, ak sú splnené kritériá?

Áno. Pokiaľ ide konkrétne o posielanie oznámení, používatelia môžu dostávať registre sérií 1 a 2 Diário da República e-mailom, na základe predchádzajúcej registrácie alebo predplatného RSS (Really Simple Syndication).

Sú úradné oznamy voľne dostupné v podobe otvorených dát? Ak áno, kde možno nájsť archív a/alebo technické informácie?

Áno.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 13/09/2020