Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Искане за съдебна помощ


Съдия или прокурор от една държава от ЕС може да поиска съдебна помощ от свой колега в друга държава от ЕС.


Правна взаимопомощ

Първият европейски инструмент, който урежда такива молби, бе Връзката отваря нов прозорецКонвенцията на Съвета на Европа от 1959 г. и Връзката отваря нов прозорецПротоколът към нея от 1978 г., последвани от Връзката отваря нов прозорецКонвенцията от 1990 г. През 2000 г. държавите-членки на Европейския съюз подписаха Връзката отваря нов прозорецКонвенция относно правната взаимопомощ по наказателноправни въпроси, която допълва и улеснява прилагането на тези конвенции. Конвенцията от 2000 г. бе укрепена с приемането през 2001 г. на Протокол, насочен специално към правната взаимопомощ относно информациите за банкови сметки или банкови транзакции.

Съгласно Конвенцията от 2000 г. взаимопомощ се предоставя във връзка с:

  • наказателни производства,
  • производства пред административни органи, когато решението може да послужи като основание за производство пред съд, който е компетентен по наказателноправни въпроси,
  • производства, свързани с престъпления или нарушения, за които в молещата държава-членка може да бъде потърсена отговорност на юридическо лице (дружество или орган, а не „лице“).

Сътрудничеството може да се осъществява чрез спонтанен обмен на информация или по молба на държава-членка. Общото правило е, че молбите се отправят директно между съдебни органи с териториална компетентност за изготвянето или изпълнението им и следва да се върнат по същия път.  Замолената държава-членка е длъжна да се съобрази с формалностите и процедурите, указани изрично от молещата държава-членка. За да се улесни по-тясното сътрудничество между правоприлагащите, съдебните и други компетентни органи, Конвенцията от 2000 г. предвижда инструменти, основани на технологии като видео и телеконферентна връзка и прихващане на телекомуникации.

Взаимно признаване

От 2001 г. държавите-членки си сътрудничат все по-активно чрез инструменти, прилагащи принципа за взаимно признаване.  Взаимното признаване означава, че съдебните органи (съдилища, съдии, прокурори) на една държава-членка признават решения на съдебните органи в друга държава-членка като равностойни на решенията, приети в тази държава.  Повече информация по тези инструменти може да бъде намерена на следните страници:


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 01/02/2021