Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Anmodning om retlig bistand


En dommer eller anklager i et EU-land kan anmode om retlig bistand fra kolleger i et andet EU-land.


Gensidig retshjælp

Det første europæiske instrument, der regulerede sådanne anmodninger, var Link åbner i nyt vindueEuroparådets konvention fra 1959 samt dennes Link åbner i nyt vindueprotokol fra 1978, som blev efterfulgt af Link åbner i nyt vinduekonventionen fra 1990. I 2000 undertegnede EU-medlemsstaterne en Link åbner i nyt vinduekonvention om gensidig retshjælp i straffesager for at supplere og lette anvendelsen af disse konventioner. Konventionen fra 2000 blev styrket i 2001 ved en protokol, der fokuserer på gensidig retshjælp i forbindelse med oplysninger om bank­konti eller banktransaktioner.

I henhold til konventionen fra 2000 ydes der retshjælp i forbindelse med

  • straffesager
  • sager, som indbringes af de administrative myndigheder, hvis afgørelsen kan give anledning til en retssag ved en domstol med kompetence i straffesager
  • sager vedrørende handlinger eller overtrædelser, som en juridisk person (en virksomhed eller et organ, ikke en "person") kan drages til ansvar for i den anmodende medlemsstat.

Samarbejdet kan udføres via en spontan udveksling af oplysninger eller efter anmodning fra en medlemsstat. Den gene­relle regel er, at de retslige myndigheder med territorial kompetence til at indlede fremsendelsen af og udførelsen af anmodninger skal sende disse direkte til hinanden og tilbagesende dem via de samme kanaler. Den anmodede med­lemsstat overholder de formaliteter og procedurer, som den anmodende medlemsstat udtrykkeligt har angivet. Med hen­blik på at skabe et tættere samarbejde mellem de retshåndhævende myndigheder indeholder konventionen fra 2000 bestemmelser om teknologibaserede værktøjer som f.eks. videokonferencer, telekonferencer og aflytning af telekommu­nikation.

Gensidig anerkendelse

Siden 2001 har medlemsstaterne endvidere i stadig højere grad samarbejdet via instrumenter, der anvender princippet om gensidig anerkendelse. Gensidig anerkendelse betyder, at de retslige myndigheder (domstole, dommere, anklagere) i én medlemsstat anerkender afgørelser truffet af retslige myndigheder i en anden medlemsstat som værende ligevær­dige med de afgørelser, der er truffet i deres egen medlemsstat. Du kan få yderligere oplysninger om disse instrumenter på følgende undersider:


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering: 01/02/2021