Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Õigusabitaotlus


Ühe ELi liikmesriigi kohtunik või prokurör võib taotleda õigusalast abi oma kolleegilt teises liikmesriigis.


Vastastikune õigusabi

Esimene Euroopa õigusakt, millega reguleeriti selliseid taotlusi, oli Lingil klikates avaneb uus akenEuroopa Nõukogu 1959. aasta konventsioon ja selle Lingil klikates avaneb uus aken1978. aasta protokoll ning sellele järgnes Lingil klikates avaneb uus aken1990. aasta konventsioon. Euroopa Liidu liikmesriigid kirjutasid 2000. aastal alla Lingil klikates avaneb uus akenkonventsioonile, mis käsitleb vastastikust õigusabi kriminaalasjades, et täiendada eespool nimetatud konventsioone ning lihtsustada nende kohaldamist. 2000. aasta konventsioon jõustati 2001. aastal protokolliga, mis pöörab keskset tähelepanu vastastikusele õigusabile pangakontosid või pangandustehinguid puudutava teabe osas.

2000. aasta konventsiooni kohaselt antakse vastastikust õigusabi seoses:

  • kriminaalmenetlusega;
  • haldusorganite algatatud menetlusega, kui selles tehtud otsuse põhjal võib algatada menetluse kriminaalasjades pädevas kohtus;
  • menetlusega, mis on seotud süütegude või õigusrikkumistega, mille eest võib juriidilise isiku (ettevõtte või asutuse, mitte „isiku”) taotluse esitanud riigis vastutusele võtta.

Koostööd võib teha omaalgatusliku teabevahetuse teel või liikmesriigi taotlusel. Üldreeglina õigusasutused, kellel on territoriaalne pädevus õigusabitaotluse algatamiseks ja täitmiseks, vahetavad taotlusi omavahel otse.Taotluse saanud liikmesriik peab järgima taotluse esitanud riigi poolt selgesõnaliselt osutatud formaalsusi ja menetlusi. Et hõlbustada õiguskaitseasutuste, õigusasutuste ja muude pädevate asutuste vahel tihedamat koostööd, nähakse 2000. aasta konventsiooniga ette tehniliste abivahendite, nagu videokonverentsi, telekonverentsi ja side pealtkuulamise kasutamine.

Vastastikune tunnustamine

Liikmesriigid on alates 2001. aastast teinud samuti üha suuremal määral koostööd õigusaktide abil, millega kohaldatakse vastastikuse tunnustamise põhimõtet. Vastastikune tunnustamine tähendab seda, et ühe liikmesriigi õigusasutused ja pädevad õigusala töötajad (kohtud, kohtunikud, prokurörid) tunnustavad teise liikmesriigi õigusasutuste ja pädevate õigusala töötajate otsuseid võrdväärselt enda riigis tehtud otsustega. Täiendavat teavet nende õigusaktide kohta leiab järgmistelt lehekülgedelt:


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud: 01/02/2021