Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tiesiskās palīdzības lūgums


Tiesnesis vai prokurors vienā ES dalībvalstī var lūgt tiesu iestāžu palīdzību no sava sadarbības partnera citā ES dalībvalstī.


Savstarpēja tiesiskā palīdzība

Pirmais Eiropas instruments, ar ko regulē šādus lūgumus, bija Saite atveras jaunā logā1959. gada Eiropas Padomes Konvencija un tās Saite atveras jaunā logā1978. gada protokols; tiem sekoja Saite atveras jaunā logā1990. gada Konvencija. Eiropas Savienības dalībvalstis 2000 gadā parakstīja Saite atveras jaunā logāKonvenciju par savstarpēju palīdzību krimināllietās, ar kuru papildina un atvieglo šādu konvenciju piemērošanu. 2000. gada Konvenciju 2001. gadā papildināja ar protokolu, kurā galvenais uzsvars likts uz savstarpēju tiesisko palīdzību saistībā ar informāciju par banku kontiem un banku darījumiem.

Saskaņā ar 2000. gada Konvenciju savstarpēja palīdzība tiek sniegta saistībā ar:

  • kriminālprocesu;
  • tiesvedību, ko sāk administratīvas iestādes, ja uz lēmuma pamata var sākt tiesvedību tiesā, kurai ir jurisdikcija krimināllietās;
  • tiesvedību saistībā ar noziedzīgiem nodarījumiem vai pārkāpumiem, par kuriem juridisku personu (uzņēmumu vai struktūru, bet ne "personu") lūguma iesniedzējā dalībvalstī var saukt pie atbildības.

Sadarbība var notikt, informācijas apmaiņu veicot pēc attiecīgo iestāžu ierosmes vai pēc dalībvalsts lūguma. Parasti tiesu iestādes, kam attiecīgajā teritorijā ir kompetence iesniegt un izpildīt šādus lūgumus, tos iesniedz tieši viena otrai, un to izpilde notiek pa tiem pašiem kanāliem. Lūguma saņēmējai dalībvalstij ir jāievēro formalitātes un procedūras, ko skaidri norādījusi lūguma iesniedzēja dalībvalsts. Lai sekmētu tiesībaizsardzības iestāžu, tiesu iestāžu un citu kompetentu iestāžu ciešāku sadarbību, 2000. gada Konvencijā ir paredzēta dažādu tehnoloģisku rīku, piemēram, video konferenču, telekonferenču un telekomunikāciju pārtveršanas, izmantošana.

Savstarpēja atzīšana

Kopš 2001. gada dalībvalstis aizvien vairāk sadarbojas, izmantojot arī instrumentus, ar kuriem piemēro savstarpējas atzīšanas principu. Savstarpēja atzīšana nozīmē to, ka vienas dalībvalsts tiesu iestādes (tiesas, tiesneši, prokurori) atzīst citas dalībvalsts tiesu iestāžu nolēmumus un pielīdzina tos savā dalībvalstī pieņemtiem nolēmumiem. Sīkākai informācijai par šiem instrumentiem, lūdzu, skatīt šādas nodaļas:


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta: 01/02/2021