Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Talba għal assistenza ġudizzjarja


Talbiet għal assistenza ġudizzjarja huma mibgħuta minn imħallef jew prosekutur fi Stat Membru (SM) lil imħallef jew prosekutur fi Stat Membru ieħor.


Assistenza legali reċiproka

L-ewwel strument Ewropew għar-regolamentazzjoni ta' talbiet bħal dawn kien il-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKonvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa tal-1959 u l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaProtokoll tal-1978 tagħha u kien segwit bil-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKonvenzjoni tal-1990. Fl-2000, l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea ffirmaw Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKonvenzjoni dwar Assistenza Reċiproka f'Materji Kriminali sabiex tkun issupplementata u ffaċilitata l-applikazzjoni ta' dawk il-konvenzjonijiet. Il-Konvenzjoni tal-2000 ssaħħet fl-2001 permezz ta' Protokoll li jiffoka fuq assistenza legali reċiproka li tikkonċerna informazzjoni dwar kontijiet bankarji u transazzjonijiet bankarji.

Skont il-Konvenzjoni tal-2000, l-assistenza reċiproka tingħata in konnessjoni ma':

  • proċedimenti kriminali,
  • proċedimenti li jkunu nbdew mill-awtoritajiet amministrattivi meta d-deċiżjoni tista’ tagħti lok għal proċedimenti quddiem qorti li jkollha ġurisdizzjoni f'materji kriminali,
  • proċedimenti relatati ma' reati jew ksur tal-liġi li tagħhom tista’ tinżamm responsabbli persuna ġuridika (kumpannija jew korp, mhux "persuna") fl-Istat Membru rikjedenti.

Il-kooperazzjoni tista' tkun permezz ta' skambju spontanju ta' informazzjoni jew wara talba minn Stat Membru. Ir-regola ġenerali hi li t-talbiet għandhom isiru direttament bejn l-awtoritajiet ġudizzjarji b'kompetenza territorjali li jibdewhom u jesegwuhom u għandhom jirritornaw permezz tal-istess kanali. L-Istat Membru rikjest irid jikkonforma mal-formalitajiet u l-proċeduri indikati espressament mill-Istat Membru rikjedenti. Sabiex tkun iffaċilitata kooperazzjoni aktar mill-qrib bejn l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi, l-awtoritajiet ġudizzjarji u awtoritajiet kompetenti oħrajn, il-Konvenzjoni tal-2000 tipprevedi għodod ibbażati fuq it-teknoloġija bħall-konferenzi bil-vidjo, it-telekonferenzi u l-interċettazzjoni ta' telekomunikazzjonijiet.

Rikonoxximent reċiproku

Sa mill-2001, l-Istati Membri qed jikkooperaw dejjem aktar permezz ta' strumenti li japplikaw il-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku. Ir-rikonoxximent reċiproku jfisser li l-awtoritajiet ġudizzjarji (qrati, imħallfin, prosekuturi) ta' Stat Membru wieħed ser jirrikonoxxu d-deċiżjonijiet tal-awtoritajiet ġudizzjarji fi Stat Membru ieħor bħala ekwivalenti għal dawk meħudin fl-Istat Membru proprju. Aktar informazzjoni dwar dawn l-istrumenti tinsab fis-subpaġni li ġejjin:


Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.

L-aħħar aġġornament: 10/06/2015