Restricții privind succesiunile - norme speciale

Informații de la nivel național privind regulile specifice care se aplică anumitor bunuri imobile, anumitor întreprinderi sau altor categorii speciale de bunuri


Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială a elaborat o serie de fișe informative cu privire la normele speciale existente în dreptul intern ce impun restricții cu privire la succesiunile care au ca obiect, de obicei, următoarele active:

  • anumite tipuri de bunuri imobile
  • anumite tipuri de întreprinderi
  • alte categorii speciale de bunuri.

Din motive economice, familiale și/sau sociale, aceste norme restrâng succesiunile care implică astfel de active.

Acestea se aplică unei succesiuni în temeiul dreptului intern care impune astfel de restricții, indiferent de legea privind succesiunile.

Pentru a consulta o fișă informativă privind dreptul intern care impune restricții cu privire la succesiuni sau care afectează anumite active, vă rugăm să faceți clic pe drapelul național corespunzător de pe această pagină.


Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.

Ultima actualizare: 18/01/2019

Restricții privind succesiunile - norme speciale - Luxemburg


1 Legea statului membru prevede norme speciale care, din cauza destinației economice, familiale sau sociale ale anumitor bunuri imobile, ale anumitor întreprinderi sau ale altor categorii speciale de bunuri situate în acest stat membru, impune anumite restricții privind succesiunile sau care afectează succesiunile în ceea ce privește acele bunuri?

Da, astfel de restricții există în conformitate cu legea luxemburgheză. Aceasta este rezerva succesorală, astfel cum este definită în Codul civil (Code civil). Cu toate acestea, trebuie menționat că aceste dispoziții nu impun restricții asupra anumitor tipuri de bunuri sau întreprinderi specifice, în sensul întrebării, sau cu privire la categorii speciale de bunuri menționate în întrebare. Rezerva succesorală impune restricții cu privire la o anumită parte legală a patrimoniului, indiferent de natura bunurilor incluse în partea respectivă.

Articolul 913 din Codul civil definește principiile în conformitate cu care legatele testamentare nu pot depăși jumătate din bunurile testatorului în cazul în care acestuia îi supraviețuiește un copil, o treime dacă acestuia îi supraviețuiesc doi copii și o pătrime dacă acestuia îi supraviețuiesc trei sau mai mulți copii. În temeiul articolului 916 din Codul civil, atunci când nu există descendenți, legatele testamentare sau donațiile între vii, prin acte, pot viza toate bunurile.

În vederea caracterului complet, deși aceste restricții nu decurg din legislația privind succesiunea, ar trebui menționată Legea modificată din 18 iulie 1983 privind conservarea și protejarea obiectivelor și monumentelor naționale (loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux). Bunurile imobile incluse în lista prevăzută de dispozițiile legii menționate fac obiectul anumitor restricții, indiferent dacă fac obiectul unei succesiuni viitoare sau deschise. Astfel, de exemplu, la articolul 10 alineatul (1) prima teză din legea menționată se prevede că un bun imobil inclus în listă nu poate fi distrus sau mutat, utilizarea acestuia nu poate fi modificată și acesta nu poate face obiectul niciunor lucrări de restaurare, reparație sau modificare fără ca ministerul competent să fi emis o autorizație în acest sens. În plus, la articolul 15 alineatul (1) din aceeași lege se prevede că nicio structură nouă nu poate fi adăugată unui bun imobil inclus în listă fără autorizarea specială a ministerului.

2 În temeiul legii statului membru, aceste norme speciale se aplică succesiunii în ceea ce privește bunurile menționate anterior indiferent de legea aplicabilă succesiunii?

Opiniile experților sunt împărțite în ceea ce privește rezerva succesorală a unui patrimoniu, și anume dacă aceasta intră sau nu intră sub incidența politicii publice internaționale și trebuie sau nu trebuie, prin urmare, să fie respectată indiferent de legea aplicabilă succesiunii.

3 În temeiul legii statului membru, există proceduri speciale pentru a garanta respectarea normelor speciale menționate anterior?

Da, în ceea ce privește rezerva succesorală. În cazul în care atribuirile, indiferent dacă sunt donații între vii sau legate la momentul decesului, depășesc partea disponibilă, acestea pot fi reduse la partea respectivă la momentul deschiderii succesiunii. La articolul 920 și urm. din Codul civil este stabilită procedura pentru reducerea donațiilor și a legatelor care este aplicabilă în situații de acest tip.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 29/05/2019

Restricții privind succesiunile - norme speciale - România


1 Legea statului membru prevede norme speciale care, din cauza destinației economice, familiale sau sociale ale anumitor bunuri imobile, ale anumitor întreprinderi sau ale altor categorii speciale de bunuri situate în acest stat membru, impune anumite restricții privind succesiunile sau care afectează succesiunile în ceea ce privește acele bunuri?

Da.

Legea română conține norme speciale referitoare la dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor situate în România.

Astfel, Constituția României și normele legale în materie prevăd că străinii și apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în condițiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană și din alte tratate internaționale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în condițiile prevăzute prin lege, precum și prin moștenire legală. Aceștia nu ar putea dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor prin moștenire testamentară.

De asemenea, există unele reguli speciale vizând anumite categorii de bunuri, care se aplică indiferent de cetățenia succesorul sau de vocația sa legală sau testamentară. Spre exemplu, drepturile patrimoniale de autor se transmit prin moștenire, potrivit legislației civile, pe o perioadă de 70 de ani, oricare ar fi data la care opera a fost adusă la cunoștință publică în mod legal.

2 În temeiul legii statului membru, aceste norme speciale se aplică succesiunii în ceea ce privește bunurile menționate anterior indiferent de legea aplicabilă succesiunii?

Da.

În temeiul legii statului membru, există proceduri speciale pentru a garanta respectarea normelor speciale menționate anterior?

Interdicția este prevăzută în mod expres de lege.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 28/11/2017