Beperkingen inzake erfopvolging — bijzondere regels

Landspecifieke informatie over de bijzondere regels die gelden voor bepaalde onroerende goederen, ondernemingen of andere bijzondere categorieën goederen


Het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken heeft een aantal informatiebladen opgesteld over de nationaalrechtelijke bijzondere regels die beperkingen opleggen met betrekking tot de erfopvolging. Die beperkingen betreffen doorgaans de volgende bestanddelen:

  • bepaalde soorten onroerende goederen,
  • bepaalde soorten ondernemingen,
  • andere bijzondere categorieën goederen.

Beperkingen met betrekking tot die bestanddelen worden opgelegd uit economische, familiale en/of sociale overwegingen.

Zij zijn ingevolge het recht van de betrokken staat van toepassing, ongeacht het op de erfopvolging toepasselijke recht.

Om een informatieblad over nationaal recht dat beperkingen oplegt met betrekking tot of anderszins van invloed is op de erfopvolging wat betreft dergelijke bestanddelen te raadplegen, klik op de overeenkomstige nationale vlag op deze pagina.


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.

Laatste update: 18/01/2019

Beperkingen inzake erfopvolging — bijzondere regels - Luxemburg


1 Gelden er krachtens het recht van deze lidstaat bijzondere regels die uit economische, familiale of sociale overwegingen beperkingen opleggen die de erfopvolging betreffende zich in die lidstaat bevindende bepaalde onroerende goederen, ondernemingen of andere bijzondere categorieën goederen, betreffen of raken?

Ja, het Luxemburgse recht kent dergelijke beperkingen. Het gaat om het wettelijk erfdeel zoals gedefinieerd in het burgerlijk wetboek. Er zij echter op gewezen dat deze bepalingen geen beperkingen opleggen met betrekking tot bepaalde specifieke goederen of ondernemingen in de zin van de vraag, noch met betrekking tot bijzondere categorieën goederen waarnaar in de vraag wordt verwezen. Het wettelijk erfdeel houdt immers in dat er beperkingen worden opgelegd met betrekking tot een in de wet vastgesteld deel van de nalatenschap, ongeacht de aard van de goederen die daar deel van uitmaken.

Zo wordt in artikel 913 van het burgerlijk wetboek bepaald dat de giften bij testament de helft van de goederen van de beschikker niet mogen overschrijden indien de beschikker bij zijn overlijden een kind achterlaat en een derde indien hij twee kinderen achterlaat en een vierde indien hij drie of meer kinderen achterlaat. Volgens artikel 916 van het burgerlijk wetboek mogen giften, bij akten onder de levenden of bij testament, bij gebreke van bloedverwanten in de nederdalende lijn de gehele nalatenschap omvatten.

Volledigheidshalve moet, ook al vallen deze beperkingen niet onder het erfrecht, worden gewezen op de gewijzigde wet van 18 juli 1983 inzake het behoud en de bescherming van nationale monumenten en landschappen (loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux). Gebouwen die conform deze wet zijn beschermd, zijn onderworpen aan een aantal beperkingen, ongeacht of zij deel uitmaken van een toekomstige of reeds opengevallen nalatenschap. Zo wordt in artikel 10, eerste alinea, eerste zin, van de bovengenoemde wet bepaald dat een beschermd gebouw niet mag worden vernietigd of verplaatst, noch een andere bestemming mag krijgen, noch mag worden gerestaureerd, hersteld of gewijzigd, tenzij de bevoegde minister daarvoor toestemming heeft gegeven. Bovendien wordt in artikel 15, eerste alinea, van die wet voorgeschreven dat er, zonder specifieke toestemming van de minister, geen nieuwbouw tegen een beschermd gebouw mag worden gebouwd.

2 Zijn deze bijzondere regels overeenkomstig het recht van die lidstaat van toepassing op de erfopvolging betreffende die bestanddelen, ongeacht het op de erfopvolging toepasselijke recht?

In de rechtsleer zijn de meningen verdeeld over de vraag of het wettelijk erfdeel deel onder de internationale openbare orde valt en dus moet worden geëerbiedigd ongeacht het op de erfopvolging toepasselijke recht.

3 Voorziet het recht van deze lidstaat in speciale procedures die de naleving van de bovenbedoelde bijzondere regels moeten waarborgen?

Ja, wat betreft het wettelijk erfdeel. Beschikkingen, hetzij onder de levenden, hetzij ter zake des doods, die het beschikbaar gedeelte overschrijden, kunnen na het openvallen van de erfenis tot dat gedeelte worden ingekort. In de artikelen 920 e.v. van het burgerlijk wetboek is de procedure vastgesteld voor de inkorting van schenkingen en legaten, die in dit soort situaties van toepassing is.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 29/05/2019

Beperkingen inzake erfopvolging — bijzondere regels - Nederland


1 Gelden er krachtens het recht van deze lidstaat bijzondere regels die uit economische, familiale of sociale overwegingen beperkingen opleggen die de erfopvolging betreffende zich in die lidstaat bevindende bepaalde onroerende goederen, ondernemingen of andere bijzondere categorieën goederen, betreffen of raken?

Nederland kent geen bijzondere goederen zoals aangegeven in artikel 30 van de Europese Erfrechtverordening. Niet alle goederen zijn echter vrij verhandelbaar en overdraagbaar.

2 Zijn deze bijzondere regels overeenkomstig het recht van die lidstaat van toepassing op de erfopvolging betreffende die bestanddelen, ongeacht het op de erfopvolging toepasselijke recht?

Niet van toepassing in Nederland.

3 Voorziet het recht van deze lidstaat in speciale procedures die de naleving van de bovenbedoelde bijzondere regels moeten waarborgen?

Niet van toepassing in Nederland.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 17/09/2018