Ograniczenia dotyczące dziedziczenia – przepisy szczególne

Informacje krajowe na temat przepisów szczególnych, które mają zastosowanie do niektórych nieruchomości, spółek i innych szczególnych rodzajów aktywów.


W ramach europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych przygotowano arkusze informacyjne na temat niektórych przepisów szczególnych prawa krajowego nakładających ograniczenia dotyczące zwykle dziedziczenia poniższych składników majątku. Są to:

  • niektóre rodzaje nieruchomości;
  • pewne rodzaje podmiotów gospodarczych;
  • inne szczególne kategorie składników majątku.

Przepisy te ograniczają dziedziczenie tego rodzaju składników majątku ze względów gospodarczych, rodzinnych lub społecznych.

Mają one zastosowanie do dziedziczenia tych składników majątku na podstawie prawa krajowego nakładającego takie ograniczenia, niezależnie od przepisów ogólnych w tym względzie.

Aby zapoznać się z arkuszem informacyjnym na temat prawa krajowego, na podstawie którego nałożono takie ograniczenia lub wpływającego w inny sposób na niektóre składniki majątku, należy kliknąć na flagę danego państwa umieszczoną na tej stronie.


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Ostatnia aktualizacja: 18/01/2019

Ograniczenia dotyczące dziedziczenia – przepisy szczególne - Polska


1 Czy zgodnie z prawem danego państwa członkowskiego istnieją szczególne zasady nakładające, ze względów gospodarczych, rodzinnych lub społecznych, ograniczenia dotyczące dziedziczenie nieruchomości, niektórych przedsiębiorstw lub innych specjalnych kategorii aktywów znajdujących się w tym państwie członkowskim lub wpływające na ich dziedziczenie?

NIE

2 Czy zgodnie z prawem danego państwa członkowskiego te szczególne zasady mają zastosowanie do powyższych rodzajów aktywów niezależnie od prawa mającego zastosowanie do dziedziczenia?

Zgodnie z art. 7. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 1792): Prawa obcego nie stosuje się, jeżeli jego stosowanie miałoby skutki sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

3 Czy zgodnie z prawem danego państwa członkowskiego istnieją szczególne procedury mające na celu zapewnienie przestrzegania wspomnianych wyżej szczególnych zasad?

NIE


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 20/05/2019