Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Omezení dědění – zvláštní pravidla - Rakousko

1 Stanoví zvláštní pravidla podle práva tohoto členského státu z ekonomických, rodinných nebo společenských důvodů omezení pro dědění nemovitostí, některých podniků a jiných zvláštních druhů majetku nacházejících se v tomto členském státě nebo na něj mají dopad?

Omezení mohou být stavena v zákonech o nemovitostních transakcích (Grundverkehrsgesetze) jednotlivých spolkových zemí. Spolkové země uplatňují dohodu mezi federální vládou a spolkovými zeměmi podle článku 15a spolkového ústavního zákona (Bundesverfassungsgesetz) o ustanoveních občanského práva týkajících se transakcí se stavebními pozemky (Spolková sbírka zákonů č. 260/1993 ve znění Spolkové sbírky zákonů I č. 1/2017, k dispozici na adrese: Odkaz se otevře v novém okně.https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001259).

Podle § 14 zákona o vlastnictví nemovitostí pro bydlení z roku 2002 (Wohnungseigentumsgesetz) platí při „partnerství majitelů“ (Eigentümerpartnerschaft) v případě úmrtí jednoho z partnerů zvláštní úprava, podíl zemřelého partnera na minimálním podílu a na společném vlastnictví nemovitosti určené k bydlení přechází přímo do vlastnictví pozůstalého partnera, který se však práva na přechod vlastnictví může vzdát (Spolková sbírka zákonů I č. 70/2002 ve znění Spolkové sbírky zákonů I č. 87/2015, k dispozici na adrese: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.ris.bka.gv.at/.

2 Použijí se tato zvláštní pravidla podle práva tohoto členského státu pro dědění výše uvedeného majetku nezávisle na právu rozhodném pro dědění?

Výše uvedené ustanovení § 14 zákona o vlastnictví nemovitostí pro bydlení z roku 2002 o společném vlastnictví s právem nárůstu pozůstalého partnera spadá v zásadě pod výjimku stanovenou v čl. 1 odst. 2 písm. g) nařízení EU o dědění.

3 Existují podle práva tohoto členského státu zvláštní postupy pro zajištění souladu s výše uvedenými zvláštními pravidly?

Aby bylo zajištěno dodržování ustanovení § 14 zákona o vlastnictví nemovitostí pro bydlení z roku 2002, jeho odstavec 7 stanoví, že pokud se majetek nachází v zahraničí, povinnosti a pravomoci obecně příslušející (rakouskému) pozůstalostnímu soudu (Verlassenschaftsgericht) budou přiděleny příslušnému rakouskému katastrálnímu soudu (Grundbuchsgericht).


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 28/08/2019