Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Obmedzenia dedenia – osobitné pravidlá - Rakúsko

1 Ukladajú osobitné pravidlá v rámci právneho poriadku tohto štátu z hospodárskych, rodinných alebo sociálnych dôvodov obmedzenia, ktoré sa týkajú dedenia nehnuteľného majetku, určitých podnikov alebo iných osobitných kategórií majetku, ktoré sa nachádzajú v tomto členskom štáte, alebo majú na takéto dedenie vplyv?

Obmedzenia môžu byť stanovené v zákonoch spolkových krajín o prevode nehnuteľností (Grundverkehrsgesetze der Länder). Spolkové krajiny vykonávajú dohodu medzi spolkovou republikou a spolkovými krajinami podľa čl. 15a Spolkového ústavného zákona o občianskoprávnych ustanoveniach o predaji stavebných pozemkov (B-VG über zivilrechtliche Bestimmungen betreffend den Verkehr mit Baugrundstücken; BGBl. č. 260/1993 v znení BGBl. I č. 1/2017, k dispozícii na internetovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001259).

Podľa § 14 zákona o vlastníctve nehnuteľnosti určenej na bývanie (Wohnungseigentumsgesetz 2002 – WEG 2002) platí pri vlastníckom partnerstve v prípade úmrtia jedného z partnerov osobitná úprava: Podiel zosnulého partnera na minimálnom podiele a na spoločnom vlastníctve nehnuteľnosti určenej na bývanie prechádza priamo do vlastníctva pozostalého partnera, ktorý sa však môže prevodu vlastníctva aj zriecť (BGBl. I č. 70/2002 v znení BGBl. I č. 87/2015, k dispozícii na internetovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.ris.bka.gv.at/).

2 Podľa právneho poriadku tohto štátu, uplatňujú sa tieto osobitné pravidlá na dedenie týkajúce sa uvedených druhov majetku bez ohľadu na rozhodné právo pre dedenie?

Vyššie uvádzaná úprava § 14 WEG 2002 o vlastníckom partnerstve s právom nárastu vlastníctva pozostalého partnera spadá v zásade pod výnimku článku 1 (2) (g) Európskeho nariadenia o dedičstve.

3 Existujú v rámci právneho poriadku tohto štátu osobitné postupy na zabezpečenie súladu s uvedenými osobitnými pravidlami?

Ak je pozostalosť prejednávaná v zahraničí, je v § 14 ods. 7 WEG 2002 na účel dodržania ustanovení určených v § 14 WEG 2002 stanovené, že úlohy a kompetencie principiálne pridelené (rakúskemu) pozostalostnému súdu (Verlassenschaftsgericht) prináležia príslušnému rakúskemu pozemkovoknižnému súdu (Grundbuchsgericht).


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 28/08/2019