Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ограничения по отношение на наследяването — специални правила - Люксембург

1 Съгласно правото на тази държава членка съществуват ли специални правила, които поради икономически, семейни или социални съображения налагат ограничения, свързани с наследяването на дадено недвижимо имущество, на дадени предприятия или на други специални категории активи, намиращи се в тази държава членка, или които засягат това наследяване?

Да, съгласно правото на Люксембург такива ограничения съществуват. Това е системата със запазена и разполагаема част при наследяване, както е определена в Гражданския кодекс (Code civil). Струва си да се отбележи обаче, че тези разпоредби не налагат ограничения върху определени видове имущество или специфични предприятия по смисъла на въпроса или върху специалните категории активи, посочени във въпроса. Системата със запазена и разполагаема част при наследяване налага ограничения върху законната част от наследството независимо от естеството на имуществото, включено в този дял.

В член 913 от Гражданския кодекс са определени принципите, според които отделните елементи на завещанието не могат да надвишават половината от активите на завещателя, ако има за наследник едно дете, една трета — ако има за наследници две деца, и една четвърт — ако има за наследници три или повече деца. Съгласно член 916 от Гражданския кодекс, когато няма низходящи наследници, елементите на завещанието или направените приживе дарения чрез нотариални актове могат да се отнасят до всички активи.

За целите на изчерпателността, въпреки че тези ограничения не произхождат от закона за наследяването, следва да се посочи също измененият Закон от 18 юли 1983 г. относно съхраняването на националните обекти и паметниците (loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux). Регистрираното в съответствие с разпоредбите на съответния закон недвижимо имущество е предмет на определени ограничения, независимо дали е обхванато от бъдещо или открито наследяване. Затова и например в член 10, първи параграф, първо изречение въпросният закон предвижда регистрираното недвижимо имущество да не може да бъде унищожавано или премествано, предназначението му да не може да бъде променяно и то да не може да бъде реставрирано, ремонтирано или променяно без разрешение от компетентен министър. Освен това член 15, първи параграф от същия закон гласи, че към регистрирано недвижимо имущество не могат да бъдат присъединявани нови структури без специалното съгласие на министъра.

2 Съгласно правото на тази държава членка тези специални правила прилагат ли се към наследяването във връзка с посочените по-горе активи, независимо от приложимото към наследяването право?

Предоставя се експертно становище относно това дали схемата със запазена и разполагаема част при наследяване на дадено наследство попада в рамките на международната публична политика и поради това следва да се спазва независимо от закона, приложим към наследствената маса.

3 Съгласно правото на тази държава членка съществуват ли специални процедури, които гарантират спазването на посочените по-горе специални правила?

Да, във връзка със системата със запазена и разполагаема част при наследяване. Ако приписванията, независимо дали са направени приживе дарения или посмъртни завещания, надвишават наличния дял, те могат да се намалят до този дял, когато наследствената маса вече е достъпна. В член 920 et seq. от Гражданския кодекс е определена процедурата за намаляване на даренията и завещанията, която е приложима в този вид ситуации.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 29/10/2019