Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Obmedzenia dedenia – osobitné pravidlá - Portugalsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku portugalčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

1 Ukladajú osobitné pravidlá v rámci právneho poriadku tohto štátu z hospodárskych, rodinných alebo sociálnych dôvodov obmedzenia, ktoré sa týkajú dedenia nehnuteľného majetku, určitých podnikov alebo iných osobitných kategórií majetku, ktoré sa nachádzajú v tomto členskom štáte, alebo majú na takéto dedenie vplyv?

Áno, existujú pravidlá, ktorými sa ukladajú obmedzenia, ktoré sa týkajú dedenia v súvislosti s určitými kategóriami majetku alebo ktoré majú na ich dedenie vplyv.

V OBČIANSKOM ZÁKONNÍKU

V článku 1476 ods. 1 písm. a) a v článku 1485 Občianskeho zákonníka (Código Civil) sa stanovuje, že užívacie práva a vecné práva na používanie a na užívanie nehnuteľnosti sú vecné práva, ktoré zo zákona zanikajú úmrtím ich nositeľa.

V článkoch 2103-A a 2103-B Občianskeho zákonníka sa upravuje dedičstvo zo zákona: v čase rozdeľovania má pozostalý manžel prednosť, pokiaľ ide o právo na užívanie nehnuteľnosti, ktorá je domácnosťou manželov, a právo na používanie vecí, ktoré sa v nej nachádzajú, s výhradou určitých podmienok stanovených v zákonníku.

V ZÁKONNÍKU O OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTIACH

V článku 184 zákonníka o obchodných spoločnostiach (Código das Sociedades Comerciais) sa stanovuje, že pokiaľ sa v stanovách spoločnosti neuvádza inak, v prípade úmrtia partnera verejnej obchodnej spoločnosti pozostalí partneri alebo spoločnosť musia zaplatiť príslušnú hodnotu dedičovi, ktorý získa práva zosnulého, pokiaľ sa nerozhodnú spoločnosť zrušiť a neinformujú o tom dediča do 90 dní odo dňa, keď sa dozvedeli o úmrtí partnera. Pozostalí partneri však môžu pokračovať v prevádzke spoločnosti spoločne s dedičom zosnulého, a to za predpokladu, že s tým dedič výslovne súhlasí.

V článku 225 zákonníka o obchodných spoločnostiach sa uvádza, že v zmluve spoločnosti s ručením obmedzeným sa môže stanovovať, že v prípade úmrtia partnera sa jeho podiel nesmie previesť na dedičov zosnulého a takisto že prevod môže podliehať istým požiadavkám.

Ak sa v dôsledku takejto zmluvy podiel neprevedie na dedičov zosnulého partnera, spoločnosť musí túto cenu odpísať, nadobudnúť alebo povoliť jej nadobudnutie niektorým z partnerov alebo treťou stranou; ak sa nijaké z týchto opatrení neuskutoční do 90 dní odo dňa, keď sa ktorýkoľvek z riaditeľov dozvedel o úmrtí partnera, podiel sa bude považovať za prevedený.

Ten istý systém sa podľa článkov 469 a 475 zákonníka o obchodných spoločnostiach uplatňuje v prípade úmrtia partnera komanditnej spoločnosti.

Podľa článku 252 ods. 4 zákonníka o obchodných spoločnostiach nesmie byť riadenie spoločnosti s ručením obmedzeným predmetom dedenia na základe úmrtia, a to ani v spojení podielom v spoločnosti.

PRÁVNY RÁMEC TÝKAJÚCI SA ZBRANÍ A MUNÍCIE

V článku 37 právneho rámca pre zbrane a muníciu (Regime Jurídico das Armas e Munições), schváleného zákonom č. 5/2006 z 23. februára 2006, sa stanovuje, že nadobudnutie registrovanej zbrane dedením v prípade smrti (mortis causa) je možné len na základe povolenia národného riaditeľa polície [Polícia de Segurança Publica (PSP)], ktoré sa dá získať v súlade s uvedeným právnym ustanovením.

Aktualizované znenie Občianskeho zákonníka je k dispozícii v portugalčine na adrese: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=775&tabela=leis&so_miolo=&

Aktualizované znenie zákonníka o obchodných spoločnostiach je k dispozícii v portugalčine na adrese: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=524&tabela=leis&so_miolo=&

Právny rámec pre zbrane a muníciu, schválený zákonom č. 5/2006 z 23. februára 2006, je k dispozícii v portugalčine na adrese: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=692&tabela=leis&so_miolo.

2 Podľa právneho poriadku tohto štátu, uplatňujú sa tieto osobitné pravidlá na dedenie týkajúce sa uvedených druhov majetku bez ohľadu na rozhodné právo pre dedenie?

Odpoveď je kladná v prípade zániku užívacieho práva a vecných práv na používanie a na užívanie nehnuteľnosti v prípade smrti, ako aj v prípade pravidiel stanovených v zákonníku o obchodných spoločnostiach a v právnom rámci pre zbrane a muníciu.

Tento záver vyplýva aj z ustanovení článku 1 ods. 2 písm. h), k) a l) nariadenia (EÚ) č. 650/2012.

V prípade dedičstva zo zákona stanoveného v článkoch 2103-A a 2103-B Občianskeho zákonníka je odpoveď záporná.

Táto odpoveď však nemá vplyv na odlišný výklad súdov.

3 Existujú v rámci právneho poriadku tohto štátu osobitné postupy na zabezpečenie súladu s uvedenými osobitnými pravidlami?

V prípade nadobudnutia dedičstva sa v Občianskom zákonníku uvádzajú pravidlá, ktorými sa udeľujú právomoci na správu dedičstva a ktorými sa zabezpečuje súlad s uvedenými osobitnými pravidlami.

Postupy a zásady Občianskeho zákonníka sú:

  • ak je dedičstvo stále neúčinné – inými slovami, ak sa začalo dedičské konanie, dedičstvo však ešte nebolo prijaté alebo bolo vyhlásené za nenárokované v prospech štátu – právni nástupcovia (článok 2047) alebo vykonávateľ pozastaveného závetu (článok 2048) môžu dohodnúť správu majetku, ak by omeškanie týchto opatrení mohlo mať škodlivé účinky,
  • správa dedičstva po jeho prijatí prechádza na správcu dedičstva (články 2079 a 2087),
  • správca dedičstva môže dedičov alebo tretie strany požiadať, aby odovzdali majetok určený na správu, a použiť proti nim opätovné privlastnenie alebo vypratanie s cieľom dodržiavať alebo zabezpečiť opätovné získanie vecí, ktoré podliehajú jeho správe (článok 2088),
  • správca dedičstva môže vybrať pohľadávky voči dedičstvu v prípade, keď by ich vymáhanie mohlo byť ohrozené omeškaním alebo keď platba prebehne dobrovoľne (článok 2089),
  • dedič navyše môže vzniesť nárok na dedičstvo s cieľom získať súdne uznanie jeho spôsobilosti dediť a vymôcť celý majetok, ktorý je predmetom dedičstva, alebo jeho časť od osôb, ktoré majú tento majetok v držbe ako dedičia alebo na základe iného právneho nároku, či dokonca bez takéhoto nároku (článok 2075).

POZNÁMKA

Informácie uvedené v tomto prehľade nie sú úplné ani záväzné pre kontaktný bod, pre súdy ani pre iné subjekty a orgány. Hoci sa prehľady pravidelne aktualizujú, nemusia obsahovať všetky zmeny právneho poriadku, a preto jeho prečítanie nepredstavuje náhradu za prečítanie aktuálne platných textov právnych predpisov.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 14/10/2019