Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ограничения по отношение на наследяването — специални правила - Румъния

1 Съгласно правото на тази държава членка съществуват ли специални правила, които поради икономически, семейни или социални съображения налагат ограничения, свързани с наследяването на дадено недвижимо имущество, на дадени предприятия или на други специални категории активи, намиращи се в тази държава членка, или които засягат това наследяване?

Да.

В румънското право са изложени разпоредби относно придобиването на правото на собственост над земя, разположена в Румъния.

Например румънската конституция и съответните законни правила предвиждат, че чужденците и лицата без гражданство могат да придобиват правото на частна собственост над земя единствено при условията, произтичащи от присъединяването на Румъния към Европейския съюз и от други международни договори, по които Румъния е страна, на основа на реципрочност и при определените от закона условия, или чрез наследство по закон. Такива лица не могат да придобиват право на собственост над земя чрез наследство по завещание.

Освен това съществуват специални регулаторни разпоредби, които уреждат определени категории стоки. Те са приложими независимо от гражданството на бенефициера или дали наследството е по закон, или по завещание. Например авторското право се предава по наследство съгласно гражданското законодателство за период от 70 години независимо от датата, на която произведението е законно публикувано.

2 Съгласно правото на тази държава членка тези специални правила прилагат ли се към наследяването във връзка с посочените по-горе активи, независимо от приложимото към наследяването право?

Да.

3 Съгласно правото на тази държава членка съществуват ли специални процедури, които гарантират спазването на посочените по-горе специални правила?

Забраната е предвидена с изрична правна разпоредба.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 27/08/2019