Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pärimise piirangud – erieeskirjad - Rumeenia

1 Kas selle riigi õigusega, kus asub teatud liiki kinnisvara, äriühing või muu erilist liiki vara, on ette nähtud erisätted, millega seatakse majanduslikel, perekondlikel või ühiskondlikel kaalutlustel piirangud sellise vara pärimisele või mis mõjutavad sellise vara pärimist?

Jah.

Rumeenia õigus näeb ette erisätted Rumeenias asuva maa omandamise kohta.

Näiteks on Rumeenia põhiseaduses ja asjaomastes õigusaktides sätestatud, et välismaalased ja kodakondsuseta isikud võivad taotleda õigust maa omandamiseks eraisikuna vaid tingimustel, mis tulenevad Rumeenia ühinemisest Euroopa Liiduga ja muudest rahvusvahelistest lepingutest, mille osaline Rumeenia on, vastastikkuse alusel ja seadusega sätestatud tingimustel, või seadusjärgse pärimise teel. Sellised isikud ei saa maad omandada testamendijärgse pärimise teel.

Lisaks kehtivad erisätted teatavate kaubaliikide kohta. Neid kohaldatakse olenemata saaja kodakondsusest ja sellest, kas tegu on seadus- või testamendijärgse pärimisega. Näiteks autoriõigus antakse edasi pärimise teel tsiviilõigusaktide alusel 70 aastaks sõltumata sellest, millal teos seaduslikult avaldati.

2 Kas selle riigi õigusega kohaldatakse nimetatud varade pärimisele neid erisätteid olenemata sellest, millist õigust pärimisele kohaldatakse?

Jah.

3 Kas selle riigi õiguses on ette nähtud erimenetlused, millega tagatakse nimetatud erisätete järgimine?

Selged sätted on kehtestatud keelustamise kohta.


Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 27/08/2019