Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

  • Home
  • Erfenissen
  • Beperkingen inzake erfopvolging — bijzondere regels

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Beperkingen inzake erfopvolging — bijzondere regels - Roemenië

1 Gelden er krachtens het recht van deze lidstaat bijzondere regels die uit economische, familiale of sociale overwegingen beperkingen opleggen die de erfopvolging betreffende zich in die lidstaat bevindende bepaalde onroerende goederen, ondernemingen of andere bijzondere categorieën goederen, betreffen of raken?

Ja.

De Roemeense wetgeving bevat bijzondere bepalingen betreffende de verwerving van eigendom op in Roemenië gelegen grond.

In de Roemeense grondwet en de desbetreffende wetgeving is bijvoorbeeld bepaald dat buitenlanders en staatlozen alleen privé-eigendom van grond mogen verwerven onder de voorwaarden die voortvloeien uit de toetreding van Roemenië tot de Europese Unie en uit andere internationale verdragen waarbij Roemenië partij is, op basis van wederkerigheid en onder de in de wet vastgestelde voorwaarden, dan wel door wettelijke erfopvolging. Deze personen kunnen geen eigendomsrecht op grond verwerven door testamentaire erfopvolging.

Daarnaast zijn er bijzondere regels voor bepaalde categorieën goederen. Deze zijn van toepassing ongeacht het staatsburgerschap van de begunstigde en ongeacht of het gaat om een wettelijke erfopvolging dan wel een testamentaire erfopvolging. Krachtens het burgerlijk recht wordt het auteursrecht bijvoorbeeld geërfd voor een periode van 70 jaar, ongeacht de datum waarop het werk wettelijk werd gepubliceerd.

2 Zijn deze bijzondere regels overeenkomstig het recht van die lidstaat van toepassing op de erfopvolging betreffende die bestanddelen, ongeacht het op de erfopvolging toepasselijke recht?

Ja.

3 Voorziet het recht van deze lidstaat in speciale procedures die de naleving van de bovenbedoelde bijzondere regels moeten waarborgen?

De wetgeving voorziet uitdrukkelijk in dat verbod.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 27/08/2019