De rechten van verdachten in strafzaken

Wanneer u wordt verdacht of beschuldigd van een strafbaar feit kunt u deze informatiebladen gebruiken om inzicht te krijgen in het strafrechtproces en de verschillende fasen daarin. Uw rechten en plichten in iedere fase worden uiteengezet, van het gerechtelijk vooronderzoek tot en met de fase na de rechtszaak. U vindt hier bovendien informatie over hoe lichte overtredingen, zoals verkeersovertredingen, worden afgehandeld.


Wanneer u wordt verdacht of beschuldigd van een misdrijf, hebt u bepaalde wettelijk gegarandeerde rechten waar de hand aan moet worden gehouden. Het is verstandig om u van deze rechten op de hoogte te stellen en daarnaast ook volledig op de hoogte te blijven van wat er gebeurt in de verschillende fasen van het strafrechtproces. In de informatiebladen worden cruciale aspecten behandeld, zoals welke autoriteit onderzoeken verricht, hoe u juridisch advies kunt inwinnen, wat de rollen en rechten van de diverse organisaties en functionarissen zijn, hoe het zit met eventuele termijnen tijdens het proces en welke vormen van hulp u ter beschikking staan. Verder vindt u ook informatie over uw verplichtingen tijdens het proces.

Aangezien de situatie in alle landen verschillend is, is het belangrijk dat u het proces begrijpt en volledig op de hoogte bent van uw rechten en verplichtingen. Let u, als u deze informatiebladen doorleest, vooral op de stappen die u moet nemen en de termijnen die u in acht moet nemen.

De volgende informatiebladen begeleiden u door de belangrijkste fasen in de strafrechtelijke procedures in de verschillende lidstaten, waarbij u uitleg krijgt over uw rechten en de basisregels die u moet volgen om hier gebruik van te kunnen maken.

Klik op een van de vlaggen voor landspecifieke informatie.

Deze informatie komt niet in de plaats van juridisch advies en is alleen bedoeld als richtsnoer. Ga, als u hulp nodig hebt, altijd eerst te rade bij een advocaat of andere deskundige, zodat u weet wat in uw specifieke situatie van toepassing is.

Waar in de informatiebladen wordt verwezen naar personen van de mannelijke sekse dient dit zo gelezen te worden dat ook personen van de vrouwelijke sekse worden bedoeld, en andersom, tenzij de context duidelijk anders aangeeft.


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.

Laatste update: 07/10/2020

De rechten van verdachten in strafzaken - België

In deze informatiebladen wordt toegelicht wat er gebeurt wanneer iemand wordt verdacht of beschuldigd van een misdrijf en voor de rechter moet verschijnen. Voor informatie over lichte overtredingen, zoals verkeersovertredingen waarop meestal een vaste sanctie staat, zoals een boete, zie De link wordt in een nieuw venster geopend.informatieblad 5.

Wanneer u het slachtoffer bent van een misdrijf, vindt u hier alle informatie over uw rechten.


Samenvatting van het strafrechtproces

Hieronder vindt u een samenvatting van de gebruikelijke fasen in een strafproces.

De onderzoeksgerechten

De raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling (in beroep) zijn onderzoeksgerechten. Zij kijken naar de regelmatigheid van het aanhoudingsbevel, doen uitspraak over de handhaving van de voorlopige hechtenis,  houden toezicht op het verloop van het gerechtelijk onderzoek en beslissen over eventuele verwijzing naar een bevoegde strafrechter (regeling van de rechtspleging).

Het verloop van de procedure  voor de raadkamer:

 • oproeping per faxpost of bij aangetekende brief;
 • raadpleging van het dossier ter griffie;
 • in het kader van de regeling van de rechtspleging : mogelijkheid tot het formuleren van een verzoek om het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen voorafgaand aan de zitting; wanneer de raadkamer oordeelt dat voldoende bezwaren bestaan verwijst zij de zaak naar de politierechtbank (bij overtreding) of de correctionele rechtbank (bij wanbedrijf).

De correctionele kamers

Wanneer u wordt meegedeeld dat u een strafbaar feit (misdrijf dat wordt bestraft met een geldboete van ten minste 26 euro en/of een gevangenisstraf van 8 dagen tot 5 jaar) hebt gepleegd, wordt u opgeroepen voor de correctionele rechtbank, die bepaalt of u schuldig bent aan de feiten die u worden aangerekend, u vrijspreekt of veroordeelt en eventueel een bedrag toekent aan de slachtoffers uit hoofde van schadevergoeding. De correctionele rechtbank kan een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar opleggen voor een gecorrectionaliseerde misdaad.

Het verloop van de procedure  voor de correctionele rechtbanken:

 • dagvaarding door een gerechtsdeurwaarder;
 • raadpleging van het dossier ter griffie;
 • terechtszitting;
 • de rechter doet uitspraak binnen een maand na het in beraad nemen van de zaak ;
 • uitspraak van het vonnis;
 • recht  om hoger Beroep in te stellen.

Het hof van assisen

Wanneer u wordt beschuldigd van een misdrijf (strafbaar feit dat wordt bestraft met maximaal levenslange gevangenisstraf), wordt uw zaak voor het hof van assisen gebracht. Een jury bestaande uit 12 uit de bevolking gekozen juryleden zal bepalen of u schuldig bent aan de feiten die u worden aangerekend. Samen met het hof, dat bestaat uit drie  beroepsmagistraten, zullen deze juryleden, wanneer u schuldig wordt verklaard, beraadslagen over te toe te passen straf. Na de beëindiging van de strafzaak wordt, in voorkomend geval, de afhandeling van de zaak op burgerlijk vlak voortgezet. Dit gebeurt door de beroepsrechters, zonder jury. .

Het verloop van de procedure  voor het hof van assisen:

 • verwijzingsarrest van de kamer van inbeschuldigingstelling en dagvaarding bij deurwaardersexploot;
 • raadpleging van het dossier ter griffie (gratis afschrift op verzoek);
 • preliminaire zitting: samenstelling van de lijst van te horen getuigen ; tenminste twee werkdagen voor de zitting ten gronde vindt de samenstelling van de jury plaats ;
 • mondelinge verloop van de procedure ;
 • besluitvorming: beraadslaging over de schuld (jury), en eventueel over de straf (hof en jury), en daarna over de burgerlijke vordering; de beslissing moet worden gemotiveerd ;
 • mogelijkheid van cassatieberoep.

Gedetailleerde informatie over al deze fasen van de procedure en over uw rechten vindt u in de informatiebladen. Deze informatie kan niet in de plaats komen van het raadplegen van een advocaat en dient slechts als richtlijn.

Klik op de links hieronder voor de informatie die u nodig hebt

De link wordt in een nieuw venster geopend.1 – Een advocaat raadplegen

De link wordt in een nieuw venster geopend.2 – Mijn rechten tijdens het onderzoek

 • Aanhouding en verhoor door de politie
 • Dossier ter informatie
 • Dossier voor gerechtelijk onderzoek
 • In bijzondere gevallen: voorlopige hechtenis
 • Sluiting van het gerechtelijk onderzoek

De link wordt in een nieuw venster geopend.3 – Mijn rechten tijdens het proces

De link wordt in een nieuw venster geopend.4 – Mijn rechten na het proces

De link wordt in een nieuw venster geopend.5 – Verkeersovertredingen en andere lichte overtredingen


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 22/08/2017

1 – Een advocaat raadplegen

Het is erg belangrijk dat u onafhankelijk advies krijgt van een advocaat wanneer u op de een of andere wijze betrokken bent bij een strafrechtelijke procedure. De informatiebladen geven u informatie over wanneer en in welke gevallen u recht hebt op vertegenwoordiging door een advocaat. U kunt hier ook in lezen hoe de advocaat u kan bijstaan. Dit algemene informatieblad informeert u over hoe u een advocaat kunt vinden en hoe de advocaatkosten worden vergoed wanneer u deze niet zelf kunt betalen.


Een advocaat vinden

Iedere advocaat in België is aangesloten bij de balie van het gerechtelijk arrondissement waar zijn kantoor gevestigd is. In Brussel bestaat deze balie uit twee balies: één van Franstalige en Duitstalige advocaten en één van Nederlandstalige advocaten.

Avocats.be vertegenwoordigt de balies van Wallonië,de Franstalige balie van Brussel en de Duitstalige balie.

De Nederlandsetalig orde van Brussel en de Vlaamse balies zijn verenigd in de “Orde van de Vlaamse Balies” (O.V.B.).

Een lijst met advocaten is te vinden in de Witte Gids of de Gouden Gids, of op internet (De link wordt in een nieuw venster geopend.https://avocats.be/fr of De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.advocaat.be/). U kunt zoeken naar een advocaat die regelmatig personen verdedigt in een strafproces door te zoeken op “voorkeurmateries” en daar te kiezen voor de rubriek “strafrecht”.

U kunt ook nagaan of er bij u in de buurt een advocaat is door te zoeken op gemeente of gerechtelijk arrondissement.

Ook kan het secretariaat van iedere balie u een lijst geven van aangesloten advocaten.

Verder kunt u per e-mail, post of telefoon rechtstreeks contact opnemen met een advocaat die u is aangeraden.

Een advocaat betalen

Normaal gesproken betaalt u zelf uw advocaat. Het kan zijn dat de advocaat u om een voorschot vraagt. In de wet zijn geen bedragen voor het ereloon vastgelegd. Wel moet de advocaat u informeren over de wijze waarop hij zijn ereloon berekent, bijvoorbeeld via een uurtarief dat wordt gerekend aan de hand van de tijd die aan uw verdediging is besteed, of een vast bedrag voor de geleverde dienst (advies, het lezen van het dossier, pleidooi, enz.), en zo verder.

Naast zijn ereloon, vraagt de advocaat ook een vergoeding voor de gemaakte kosten, zoals briefwisseling, verplaatsingskosten en telefoon. Als hij u bijstaat in een procedure moet u ook gerechtskosten betalen, voor de rechtbank en gerechtsdeurwaarder.

De juridische tweedelijnsbijstand is geheel of gedeeltelijk gratis, afhankelijk van uw bestaansmiddelen. 

Hebt u recht op tweedelijnsbijstand?

De juridische tweedelijnsbijstand wordt aan elke balie georganiseerd door het Bureau voor Juridische Bijstand (BJB). Als u denkt dat u recht hebt op tweedelijnsbijstand kan u naar een advocaat gaan of naar een BJB. Wilt u snel geholpen worden, vul dan alvast het aanvraagformulier in en breng de juiste recente documenten mee.

Wie kan rekenen op een derde betaler, bijvoorbeeld een rechtsbijstandsverzekering, komt niet in aanmerking voor een pro-Deoadvocaat.

Wanneer u niet over voldoende middelen beschikt om uw advocaat te kunnen betalen, kunt u een verzoek om kosteloze juridische bijstand indienen bij het Bureau voor Juridische Bijstand waarbij uw advocaat is aangesloten. Op internet is een lijst beschikbaar met de bureaus van elk arrondissement:

Forfaitaire bijdrage

Wie in aanmerking komt voor de gehele of gedeeltelijke kosteloze juridische tweedelijnsbijstand moet aan zijn advocaat wel een forfaitaire vergoeding betalen van:

 • 20 euro per aanstelling
 • 30 euro per aanleg voor elke gerechtelijke procedure

Sommige categorieën zijn vrijgesteld van die forfaitaire bijlage.

De persoon die de gedeeltelijke kosteloze juridische tweedelijnsbijstand geniet, betaalt naast de forfaitaire vergoeding(en) ook een bedrag aan zijn advocaat tussen de 25 euro en de 125 euro.

Advocaten mogen pas optreden nadat ze deze bedragen ontvangen hebben. De advocaat ontvangt punten voor wat hij doet. De federale overheid koppelt een bedrag aan die punten en betaalt de advocaat uit.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 22/08/2017

2 – Mijn rechten tijdens het onderzoek


Wat is het doel van het opsporingsonderzoek en het strafrechtelijk onderzoek?

Deze onderzoeken zijn bedoeld om bewijsmateriaal te verzamelen voor het vaststellen van een strafbaar feit en om na te gaan welke elementen de onschuld van de verdachte kunnen aantonen of duidelijk kunnen maken dat er geen sprake is van een strafbaar feit.

Uit welke fasen bestaat het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek? Wie zorgt voor de tenuitvoerlegging hiervan?

De politie doet onderzoek naar strafbare feiten en de daders daarvan en verzamelt bewijs.

Wanneer de politie kennis krijgt van een misdaad, een wanbedrijf of een overtreding heeft het de verplichting daarvan kennis te geven aan de Procureur des Konings , die besluit:

 • de zaak te seponeren, of
 • het een opsporingsonderzoek te voeren , of
 • een onderzoeksrechter adiêren met een vordering tot gerechtelijk onderzoek.

Het openbaar ministerie beschikt over minder uitgebreide bevoegdheden dan de onderzoeksrechter. De onderzoeksrechter of de   de procureur des Konings  leidt het onderzoek en geeft instructies aan de politieagenten die de voorgeschreven onderzoekshandelingen verrichten (verhoren, huiszoekingen, afnemen van DNA, enz.).

Wanneer het opsporingsonderzoek is afgerond

Als het opsporingsonderzoek wordt beëindigt, kan het openbaar ministerie :  :

 • de zaak seponeren;
 • een minnelijke schikking  voorstellen: dit houdt het verval van de strafvordering in (geen strafvervolging) bij de betaling van de door het openbaar ministerie voorgestelde geldsom;
 • een bemiddeling voorstellen: de verdachte rechtstreeks voor de strafrechter dagvaarden;
 • de verdachte door middel van een proces-verbaal oproepen om voor de rechter te verschijnen: om de procedure te versnellen, overhandigt de procureur des Konings de oproeping aan de verdachte wanneer de betrokkene is aangehouden of zich bij hem meldt.

Bij het afsluiten van het gerechtelijk onderzoek, maakt de onderzoeksrechter het dossier via een “beschikking tot mededeling” over aan de procureur des Konings. Na de ontvangst van het dossier beoordeelt de procureur des Konings de volledigheid van het onderzoek en kan hij desgevallend bijkomende vorderingen richten tot de onderzoeksrechter.  Indien de procureur des Konings het onderzoek volledig acht vordert hij de regeling van de rechtspleging. Hij stelt hiertoe een eindvordering op, gericht aan de raadkamer.  Hij dossier wordt ter beschikking gesteld van de partijen, die bijkomende onderzoekshandelingen kunnen vorderen.  Na de behandeling voor de raadkamer kan deze beslissen :

 • dat het onderzoek onvolledig is en weigeren de procedure te regelen, waarna het dossier opnieuw bij het openbaar ministerie terecht komt dat bijkomende vorderingen kan richten tot de onderzoeksrechter, of
 • de inverdenkinggestelde buiten vervolging te stellen;
 • het dossier  verwijzen naar de bevoegde rechtbank (politierechtbank of correctionele rechtbank); wanneer de raadkamer van mening is dat de feiten moeten worden beoordeeld door het hof van assisen, geeft hij een beschikking voor het overdragen van de stukken aan de procureur-generaal, want alleen de kamer van inbeschuldigingstelling kan een zaak aanhangig maken bij het hof van assisen;
 • de opschorting uitspreken, wanneer vastgesteld wordt dat de openbaarheid van de debatten voor het vonnisgerecht de declassering van de inverdenkinggestelde zou kunnen veroorzaken of zijn reclassering in gevaar zou kunnen brengen;
 • de internering gelasten (de internering van een persoon met een geestesstoornis is een veiligheidsmaatregel die er tegelijkertijd toe strekt de maatschappij te beschermen en ervoor te zorgen dat aan de geïnterneerde persoon de zorg wordt verstrekt die zijn toestand vereist met het oog op zijn re-integratie in de maatschappij).

De beschuldigde heeft het recht hoger beroep in te stellen bij de kamer van inbeschuldigingstelling, hoewel dit beperkt is tot bepaalde procedurekwesties.

Tijdens het strafrechtelijk vooronderzoek  kan de onderzoeksrechter een aanhoudingsbevel afleveren in bepaalde omstandigheden:

 • ernstige aanwijzingen van schuld;
 • feiten waarop ten minste één jaar gevangenisstraf staat;
 • volstrekte noodzakelijkheid voor de openbare veiligheid.

Wanneer de maximaal op te leggen straf niet hoger is dan vijftien jaar opsluiting, kan het aanhoudingsbevel  uitsluitend worden gegeven wanneer er  ernstige redenen zijn om te vrezen voor  recidive, onttrekken aan het optreden van het gerecht, verdwijning van bewijzen of samenspanning met derden. Bij misdrijven bedoeld in boek II, titel Iter, van het Strafwetboek (dit zijn terroristische misdrijven) waarop het maximum van de van toepassing zijnde straf vijf jaar gevangenisstraf te boven gaat, moeten deze redenen niet vervuld zijn.

De  verdachte moet binnen vijf dagen na het geven van het bevel voor de raadkamer verschijnen, en vervolgens iedere maand of vanaf de derde beslissing tot handhaving van de voorlopige hechtenis, om de twee maanden, totdat het gerechtelijk onderzoek wordt gesloten.

Mijn rechten tijdens het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek

Aanhouding en verhoor door de politie (1)

In welke gevallen en hoe lang kan ik door de politie van mijn vrijheid worden beroofd?

U kunt van uw vrijheid worden beroofd als u op heterdaad wordt betrapt bij een misdaad of wanbedrijf. Buiten de gevallen van heterdaad is de bevoegdheid tot het bevelen van een arrestatie exclusief in handen van de procureur des Konings of de onderzoeksrechter, de politie kan alsdan enkel bewarende maatregelen nemen (oa. wanneer de verdachte poogt te ontvluchten) Vrijheidsberoving door de politie mag niet langer dan 24 uur duren.

Mag ik worden gefouilleerd?

Ja, tijdens uw arrestatie of als er reden is om aan te nemen dat u een wapen of een gevaarlijk voorwerp bij u draagt, of bij bedreiging van de openbare orde.

Mag de politie mijn woning betreden?

Ja, als u bij een strafbaar feit op heterdaad wordt betrapt, als u er toestemming voor geeft of als de onderzoeksrechter een huiszoekingsbevel heeft afgeleverd.

Mag men mijn kantoor of mijn auto doorzoeken?

Ja, net als uw woning. Er zijn echter plaatsen waar de politie niet mag komen, en andere plaatsen die bijzondere bescherming genieten: voor het doorzoeken van deze plaatsen geldt een speciale procedure (kantoor/kamer van een diplomaat, van een parlementslid, plaatsen van personen die gebonden zijn aan het beroepsgeheim, enz.).

Uw auto mag worden doorzocht wanneer er reden is om aan te nemen dat deze auto is gebruikt bij het plegen van een strafbaar feit of voor het vervoeren van gezochte personen, overtuigingsstukken of bewijsstukken of voorwerpen die een gevaar opleveren voor de openbare orde.

Mag ik contact opnemen met een familie- of gezinslid, een vriend, een arts, een lid van mijn ambassade?

Wanneer de politie dit zinvol vindt of wanneer u erom vraagt, wordt u onderzocht door een arts.

U hebt het recht een derde te laten inlichten over uw arrestatie. Dit kan echter worden uitgesteld om dwingende redenen door de procureur des Konings of de onderzoeksrechter voor de duur die nodig is om de belangen van het onderzoek te beschermen.

Wanneer u minderjarig bent, is de politie verplicht uw ouders, uw voogd of uw verzorger zo spoedig mogelijk schriftelijk of mondeling op de hoogte te brengen.

Als de onderzoeksrechter een bevel tot aanhouding heeft afgeleverd, hebt u het recht om u uw consulaire autoriteiten verwittigen van uw aanhouding als u niet de Belgische nationaliteit hebt.

Wat zijn mijn rechten tijdens het verhoor door de politie?

Vooraleer wordt overgegaan tot het verhoor, wordt u op beknopte wijze kennis gegeven van de feiten waarover u zal worden verhoord en wordt u meegedeeld dat:

1) u als verdachte wordt verhoord en dat u het recht heeft om voor het verhoor een vertrouwelijk overleg te hebben met een advocaat naar keuze of een u toegewezen advocaat, en zich door hem kan laten bijstaan tijdens het verhoor, in zoverre de feiten die hem ten laste kunnen worden gelegd een misdrijf betreffen waarvoor een vrijheidsstraf kan worden opgelegd; en, in geval u niet van zijn vrijheid bent benomen, u zelf de nodige maatregelen moet nemen om zich te laten bijstaan;

2) u de keuze heeft om na bekendmaking van uw identiteit een verklaring af te leggen, te antwoorden op de u gestelde vragen of te zwijgen;

3) u niet verplicht kan worden uzelf te beschuldigen;

4) uw verklaringen als bewijs in rechte kunnen worden gebruikt;

5) u kan vragen dat alle vragen die u worden gesteld en alle antwoorden die u geeft, worden genoteerd in de gebruikte bewoordingen;

6) in voorkomend geval: u niet van zijn vrijheid bent benomen en u op elk ogenblik kan gaan en staan waar u wil;

7) u kan vragen dat een bepaalde opsporingshandeling wordt verricht of een bepaald verhoor wordt afgenomen;

8) u gebruik mag maken van de documenten in zijn bezit, zonder dat daardoor het verhoor wordt uitgesteld en dat u , tijdens de ondervraging of later, mag vragen dat deze documenten bij het proces-verbaal van het verhoor of bij het dossier worden gevoegd.

Aan het einde van het verhoor geeft men de ondervraagde persoon de tekst van zijn verhoor te lezen, tenzij hij vraagt dat het hem wordt voorgelezen. Er wordt hem gevraagd of hij zijn verklaringen wil verbeteren of daaraan iets wil toevoegen.

Voor het eerste verhoor zal u ook een verklaring van uw rechten ontvangen. Er bestaan drie modellen:

1.wanneer u niet van uw vrijheid bent benomen

2.wanneer u van uw vrijheid bent benomen

3.wanneer u van uw vrijheid bent benomen op grond van een Europees aanhoudingsbevel of een signalering

Deze verklaringen van rechten bestaan in meer dan 50 talen en kunnen worden geraadpleegd via De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.justitie.be/ via ‘Document nodig?’.

Aan het einde van het verhoor wordt de tekst van het verhoor aan u ter lezing overhandigd, behalve wanneer u om voorlezing ervan verzoekt. Er wordt u gevraagd of uw verklaringen nog moeten worden gecorrigeerd of aangevuld. Wanneer u de taal van de procedure niet verstaat of spreekt of indien u lijdt aan gehoor- of spraakstoornissen, wordt een beroep gedaan op een beëdigd tolk tijdens het verhoor. Indien geen enkele beëdigd tolk beschikbaar is, wordt u gevraagd zelf uw verklaring te noteren. Wanneer het verhoor heeft plaatsgevonden met ondersteuning van een tolk, worden zijn identiteitsgegevens en zijn hoedanigheid vermeld.

U wordt op de hoogte gebracht van het feit dat u kosteloos een afschrift van uw verhoor kunt krijgen.

Wordt er naar mijn strafblad geïnformeerd?

De politie heeft toegang tot het centraal strafregister.

Mag mijn advocaat mij bijstaan tijdens het verhoor?

De advocaat kan aanwezig zijn tijdens uw verhoor. De bijstand van de advocaat tijdens het verhoor heeft tot doel toezicht mogelijk te maken op:

a) de eerbiediging van uw recht uzelf niet te beschuldigen en de keuzevrijheid om een verklaring af te leggen, te antwoorden op de gestelde vragen of te zwijgen;

b) de wijze waarop u tijdens het verhoor wordt behandeld,  in het bijzonder op het al dan niet kennelijk uitoefenen van ongeoorloofde druk of dwang;

c) de kennisgeving van uw rechten en de regelmatigheid van het verhoor.

De advocaat kan op het verhoorblad melding laten maken van de schendingen van de rechten vermeld onder a), b) en c) die hij meent te hebben vastgesteld. Hij kan vragen dat een bepaalde opsporings-handeling wordt verricht of een bepaald verhoor wordt afgenomen. Hij kan verduidelijking vragen over vragen die worden gesteld. Hij kan opmerkingen maken over het onderzoek en over het verhoor. Het is hem evenwel niet toegelaten te antwoorden in uw plaats of het verloop van het verhoor te hinderen.

Opsporingonderzoek (2)

Het opsporingsonderzoek wordt geleid door de procureur des Konings.  Het opsporingsonderzoek is van inquisitoire aard: vertrouwelijk, schriftelijk en niet-contradictoir.

Wat kan  het openbaar ministerie doen in de informatiefase?

Wettelijke uitzonderingen daargelaten mogen handelingen ter verkrijging van informatie geen enkele dwangmaatregel inhouden en evenmin inbreuk maken op individuele rechten en vrijheden. Onder bepaalde voorwaarden is inbeslagneming mogelijk.

De openbare aanklager kan onder andere:

 • de plaatsen bezoeken waar het misdrijf is begaan;
 • verdachten en getuigen horen of door de politie laten horen;
 • iemand voor 24 uur laten arresteren (niet bij heterdaad);
 • zorgen dat wordt overgegaan tot een DNA-onderzoek met toestemming van de verdachte;
 • de post onderscheppen en in beslag nemen (maar niet openen);
 • onder bepaalde voorwaarden bankgegevens verkrijgen;
 • tot huiszoeking overgaan bij betrapping op heterdaad of met toestemming van de persoon die daar daadwerkelijk woont;
 • gelasten bijzondere opsporingsmethoden in te zetten die zeer indringend kunnen zijn.

Wat kan ik doen als mijn rechten worden geschonden door een handeling ter verkrijging van informatie?

Indien u geschaad bent door een opsporingshandeling met betrekking tot uw goederen kunt u door middel van een met redenen omkleed verzoek, het strafrechtelijk kort geding, de opheffing ervan vragen ,(bijvoorbeeld wanneer uw bezittingen als overtuigingsstukken in beslag genomen zijn).  De procureur des Konings moet dan binnen 15 dagen uitspraak doen. Bij gebreke hiervan of in geval van afwijzing van het verzoek kunt u beroep instellen bij de kamer van inbeschuldigingstelling. De procureur des Konings kan ambtshalve op op verzoek van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring de vervreemding van in beslag genomen goederen toelaten of de goederen teruggeven  tegen een zekerheidsstelling .

Heb ik toegang tot het dossier?

U kan een verzoek richten tot het openbaar ministerie tot het bekomen van inzage en/of het verkrijgen van een afschrift van een dossier.

Kan ik invloed uitoefenen op de uitkomst van het dossier?

Nee. Het openbaar ministerie besluit op eigen gezag of het de zaak seponeert, aanhangig maakt bij de onderzoeksrechter, u dagvaardt of door middel van een proces-verbaal oproept voor een strafrechter, dan wel u een alternatief aanbiedt waardoor de strafvordering kan vervallen (voorafgaande erkenning van de schuld, minnelijke schikking of bemiddeling:).

Gerechtelijk onderzoek (3)

Het gerechtelijk onderzoek wordt geleid door en valt onder de bevoegdheid van de onderzoeksrechter en wordt aanhangig gemaakt door de openbare aanklager of, door middel van een klacht met burgerlijke-partijstelling, door het vermeende slachtoffer van een strafbaar feit.

Tot welke handelingen kan een onderzoeksrechter overgaan?

Hij kan alle handelingen verrichten waarvan de openbare aanklager zich kan bedienen, en gebruik maken van belangrijke dwangmiddelen: een aanhoudingsbevel afgeven, de telefoon laten afluisteren, huiszoeking zonder toestemming, nog verdergaande bijzondere onderzoeksmethoden, enz.

Moet ik door de onderzoeksrechter worden gehoord?

Een ondervraging door de onderzoeksrechter is verplicht voorafgaandelijk aan het verlenen van een bevel tot aanhouding .

Moet de rechter mij erop wijzen dat er een dossier bestaat?

Ja.  De onderzoeksrechter gaat over tot de inverdenkingstelling van elke persoon tegen wie ernstige aanwijzingen van schuld bestaan. De inverdenkingstelling vindt plaats ter gelegenheid van een verhoor of door kennisgeving aan de betrokkene. De hoedanigheid van inverdenkinggestelde geeft het recht bijkomende onderzoekshandelingen te vragen. Als u in voorlopige hechtenis zit, hebt u bovendien voor elke verschijning voor de onderzoeksgerechten recht op inzage in het dossier.

Kan de rechter ervoor zorgen dat mijn telefoon wordt afgeluisterd?

Ja, maar daarbij moeten wel zeer nauwkeurig omschreven wettelijke voorwaarden zijn vervuld.

Kan ik mij verzetten tegen huiszoeking?

Uw woning kan worden doorzocht wanneer er een door de rechter ondertekend huiszoekingsbevel is en wanneer de huiszoeking plaatsvindt tussen 5 en 21 uur, behoudens uitzonderingen namelijk:

1° wanneer een bijzondere wetsbepaling de opsporing of de huiszoeking 's nachts toelaat;

2° wanneer een magistraat of een officier van gerechtelijke politie zich tot vaststelling op heterdaad van een misdaad of wanbedrijf ter plaatse begeeft;

3° in geval van verzoek of toestemming van de persoon die het werkelijk genot heeft van de plaats of de persoon bedoeld in artikel 46, 2° van het Wetboek van Strafvordering (slachtoffer van huiselijk geweld);

4° in geval van oproep vanuit die plaats;

5° in geval van brand of overstroming;

6° wanneer de opsporing ten huize of huiszoeking betrekking heeft op een misdrijf bedoeld in :

 • boek II, titel Iter, van het Strafwetboek, (terroristische misdrijven) of;
 • boek II, titel VI, Hoofdstuk I, van hetzelfde Wetboek, wanneer er ernstige aanwijzingen zijn dat er vuurwapens, explosieven, kernwapens, biologische of chemische wapens, of schadelijke of gevaarlijke stoffen waardoor bij ontsnapping mensenlevens in gevaar kunnen worden gebracht, kunnen worden aangetroffen..

Kan de rechter mij fysiek dwingen tot het laten afnemen van DNA?

Ja, onder bepaalde voorwaarden.

Wat kan ik doen tegen een onderzoekshandeling die mijn rechten schendt?

Indien u geschaad wordt door een onderzoekshandeling met betrekking tot uw goederen kan u de opheffing ervan vragen  (strafrechtelijk kort geding)  (zie opsporingsonderzoek ).

Heb ik tijdens het onderzoek toegang tot het dossier?

Ja. Wanneer u verdachte maar geen gedetineerde bent, kunt u om toegang tot het dossier verzoeken bij de onderzoeksrechter, die de toegang kan weigeren, maar een dergelijk besluit wel moet motiveren. Wanneer de rechter niet op het verzoek ingaat of wanneer het verzoek wordt afgewezen, kunt u beroep instellen bij de kamer van inbeschuldigingstelling. U kan ook een verzoek richten tot het openbaar ministerie. Indien u zich in voorlopige hechtenis bevindt, hebt u voor elke verschijning voor de onderzoeksgerechten inzage in het dossier.

Kan ik verzoeken om bepaalde onderzoekshandelingen?

Ja, of u nu gedetineerde bent of niet. U kunt hierom vragen door middel van een verzoekschrift. De onderzoeksrechter kan dit weigeren wanneer hij van mening is dat de maatregel niet noodzakelijk is voor het vaststellen van de waarheid of schadelijk is voor het onderzoek. Er is hoger beroep mogelijk.

In bijzondere gevallen: voorlopige hechtenis (4)

Hoe verloopt een verhoor door de rechter?

Het bevel tot aanhouding moet in elk geval aan u worden betekend binnen de termijn van 24 uur vanaf de effectieve vrijheidsberoving., hetzij vanaf de betekening van het bevel tot medebrenging of het bevel tot verlenging. Voorafgaandelijk aan het verlenen van een aanhoudingsbevel moet een ondervraging plaatsvinden bij de onderzoeksrechter. U hebt recht op vertrouwelijk overleg met uw advocaat voorafgaand aan het verhoor en op bijstand van uw advocaat tijdens de ondervraging.

Kan ik hierna door een rechter worden gehoord?

Wanneer mag ik mijn advocaat zien?

U hebt op recht op bijstand tijdens het verhoor door de onderzoeksrechter. Na de aflevering van het bevel tot aanhouding, hebt u vrij verkeer met uw advocaat. Uw advocaat kan u bijstaan tijdens alle verhoren die plaatsgrijpen tijdens de voorlopige hechtenis.

Kan ik de wettigheid of de gronden van het aanhoudingsbevel aanvechten?

Binnen vijf dagen na de afgifte van het bevel tot aanhouding moet u verschijnen voor de raadkamer.  Het dossier wordt de laatste werkdag voor de verschijning ter beschikking gehouden van u en uw advocaat . U of uw advocaat kunnen verzoeken om uw invrijheidstelling.

Uw advocaat kan uitsluitend bij deze eerste verschijning voor de raadkamer (en in hoger beroep) melding maken van een fout in het bevel. Wanneer het aanhoudingsbevel wordt gehandhaafd , hebt u het recht hoger beroep in te stellen. U moet dan binnen 15 dagen verschijnen voor de kamer van inbeschuldigingstelling. Bij overschrijding van deze termijn wordt u onmiddellijk vrijgelaten.

De  handhaving van de voorlopige hechtenis is een maand geldig, en vanaf de derde beslissing tot handhaving, twee maanden. U kunt bij iedere zitting de  noodzaak voor de verdere handhaving van de voorlopige hechtenis  aanvechten. Twee dagen voor iedere verschijning wordt het dossier u ter beschikking gesteld.

Kan ik in de gevangenis contact opnemen met derden?

U kunt altijd contact opnemen met uw advocaat.

Wanner dit voor het onderzoek noodzakelijk is kan de  onderzoeksrechter  u echter voor ten hoogste drie dagen verbieden contact te hebben met  andere personen dan uw advocaat.

Wanneer kan ik in vrijheid worden gesteld?

Op ieder moment door de onderzoeksrechter of bij beslissing van de onderzoeksgerechten tijdens uw verschijning. U kunt in vrijheid worden gesteld onder voorwaarden of op borgtocht. Op beslissing van de onderzoeksrechter of de onderzoeksgerechten, kan u de voorlopige hechtenis ook ondergaan onder elektronisch toezicht.

Ik woon in een ander land. Moet ik tijdens het gerechtelijk onderzoek aanwezig zijn?

Een aanhoudingsbevel kan worden afgegeven wanneer er een gevaar bestaat van onttrekking aan de rechtsgang. De onderzoeksrechter of de onderzoeksgerechten kunnen u op borgtocht vrijlaten. U krijgt het betaalde bedrag terug wanneer u in alle stadia van de procedure verschijnt.

Wanneer u in vrijheid wordt gesteld, zal men u vragen te verschijnen op de zittingen en in beginsel voor de strafrechter. De onderzoeksrechter kan aan de beschikking tot invrijheidstelling onder meer de voorwaarde verbinden dat u het land niet mag verlaten. Deze voorwaarden kunnen met een periode van drie maanden worden verlengd. U kunt deze voorwaarden aanvechten bij de raadkamer.

Afsluiten van het gerechtelijk onderzoek (5)

Wat kan ik doen als het opsporingsonderzoek lang duurt?

Indien het gerechtelijk onderzoek na een jaar niet is afgesloten kunt u de zaak middels een met redenen omkleed verzoek aanhangig maken bij de kamer van inbeschuldigingstelling, die het verloop van het onderzoek zal nagaan. U kan geen verzoekschrift met hetzelfde voorwerp indienen vooraleer een termijn van 6 maanden is verstreken vanaf de laatste beslissing.

Kan er vóór het proces iets aan de tenlastelegging worden veranderd?

Na ontvangst van het dossier stelt de procureur des Konings een eindvordering op. Hij kan de verwijzing vorderen naar het bevoegde strafgerecht of  de buitenvervolgingstelling .. In die fase wordt enkel geoordeeld of er voldoende bezwaren bestaan om u te verwijzen naar de politierechtbank of correctionele rechtbank.

Kan ik vóór het proces bekennen schuldig te zijn aan alle of een deel van de ten laste gelegde feiten?

Ja, maar de rechter moet alsnog een beslissing nemen.

Hoe wordt het dossier gesloten?

Na kennis te hebben genomen van het verslag van de onderzoeksrechter en de eventuele burgerlijkepartij, de aanklager en de verdediging te hebben gehoord, besluit de raadkamer:

 • de verdachte naar de bevoegde rechter te verwijzen;
 • de buitenvervolgingstelling uit te spreken;
 • de uitspraak op te schorten: de feiten worden vastgesteld, maar er wordt geen straf uitgesproken. De rechter bepaalt een termijn voor een proeftijd, en kan daaraan bepaalde voorwaarden verbinden;
 • de wet betreffende de internering toe te passen.

Welke rechten heb ik in deze fase?

U kunt uw dossier lezen en u voorafgaand aan de zitting bij de raadkamer een kopie van stukken doen toekomen. U kunt ook een verzoek indienen om bijkomende onderzoekshandelingen. Wanneer de onderzoeksrechter weigert deze te verrichten, kunt u hiertegen beroep instellen bij de kamer van inbeschuldigingstelling.

Kan ik hoger beroep instellen?

U kunt geen hoger beroep instellen tegen een verwijzingsbeschikking, behalve in het geval van fouten, omissies of nietigheidsgronden die nadelig zijn voor een onderzoekshandeling, de bewijsgaring of een handeling met betrekking tot de verwijzingsbeschikking, wanneer u dit aanvoert als grond voor niet-ontvankelijkheid of voor het verval van de strafvordering.

Kan ik in staat van beschuldiging worden gesteld in verband met een strafbaar feit waarvoor ik al in een andere lidstaat van de Europese Unie ben vervolgd?

In principe niet.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 22/08/2017

3 – Mijn rechten tijdens het proces


Waar wordt het proces gevoerd?

 • Minder ernstige feiten (overtredingen met een boete van 1 tot 25 euro (overtredingen van het veldwetboek, enz.)) en alle verkeersovertredingen (ook met dodelijke afloop) worden behandeld door de politierechtbank;
 • Wanbedrijven of gecorrectionaliseerde misdaden (waarvoor meteen al verzachtende omstandigheden konden worden aangevoerd) worden behandeld door de correctionele rechtbank;
 • De meest ernstige misdrijven (waarvoor men geen verzachtende omstandigheden kan of wil aanvoeren) worden behandeld door het hof van assisen.

Is het proces openbaar?

Het proces is in beginsel openbaar en vindt plaats in een zaal die voor iedereen (belangstellenden, journalisten) toegankelijk is, behalve wanneer dit om veiligheidsredenen niet mogelijk is.

Wanneer u verdachte bent in een zedenzaak, kan het slachtoffer de rechtbank verzoeken om een zitting achter gesloten deuren; dat houdt in dat alleen de personen die bij het proces betrokken zijn toegang hebben tot de zittingszaal.

Wanneer er sprake is van de internering van een delinquent die vanwege geestesstoornis niet verantwoordelijk is voor zijn handelingen, kan deze verzoeken om een zitting achter gesloten deuren. Het openbaar ministerie kan zich hiertegen verzetten. Tot internering kan worden beslist indien de betrokkene:

1° een misdaad of wanbedrijf heeft gepleegd die de fysieke of psychische integriteit van derden aantast of bedreigt; en

2° op het ogenblik van de beslissing aan een geestesstoornis lijdt die zijn oordeelsvermogen of de controle over zijn daden tenietdoet of ernstig aantast; en

3° bij wie het gevaar bestaat dat hij als gevolg van zijn geestesstoornis, eventueel in samenhang met andere risicofactoren, opnieuw feiten zoals bedoeld in 1° zal plegen.

Wie doet uitspraak over de zaak?

Bij de politierechtbank of de correctionele rechtbank gebeurt dat door beroepsrechters. Bij het hof van assisen doen echter uitsluitend 12 juryleden uitspraak over de vraag of de verdachte schuldig is. Samen met drie rechters doen zij vervolgens uitspraak over de op te leggen straf.

Kunnen de tenlastelegging of de vorderingen tijdens het proces worden veranderd?

De ten laste gelegde feiten kunnen door het parket en door de rechter verschillend worden beoordeeld. Wanneer u bijvoorbeeld een autoruit hebt gebroken, kan het zijn dat het parket u vervolgt voor poging tot diefstal, terwijl u in werkelijkheid alleen de intentie had de ruit te breken. De rechter kan dit anders benoemen en van mening zijn dat er sprake is van beschadiging. U moet hier echter wel op worden gewezen, zodat u zich op deze nieuwe grondslag kunt verdedigen.

Wat gebeurt er als ik tijdens het proces verklaar schuldig te zijn aan alle of een deel van de ten laste gelegde feiten/beschuldigingen?

De straf zal niet van rechtswege verminderd worden.

Wat zijn mijn rechten tijdens het proces?

Moet ik bij het proces aanwezig zijn? Is het nodig dat ik bij het gehele proces aanwezig ben?

U kunt zich altijd laten vertegenwoordigen door een advocaat. In uitzonderlijke gevallen kan de rechtbank besluiten dat u in persoon moet verschijnen. Dit moet de rechtbank u dan meedelen door middel van een beschikking die u voorafgaand aan de zitting moet ontvangen.

Kan het proces zonder mij plaatsvinden?

Wanneer u niet aanwezig bent en evenmin vertegenwoordigd bent door een advocaat om te reageren op de beschuldigingen, vindt het proces zonder u plaats en zult u bij verstek worden veroordeeld.

Als ik in een andere lidstaat woon, kan ik dan via een videoverbinding deelnemen?

Nee.

Word ik bijgestaan door een tolk als ik de taal van de rechter niet begrijp?

Ja.

Moet ik een advocaat hebben?

Nee, behalve bij het hof van assisen.

Wordt mij een advocaat toegewezen?

In bepaalde gevallen wel (zie De link wordt in een nieuw venster geopend.informatieblad 1).

Mag ik van advocaat wisselen?

Ja.

Mag ik tijdens het proces het woord voeren?

Ja.

Is het noodzakelijk dat ik tijdens het proces spreek?

Dat is niet verplicht.

Wat zijn de gevolgen als ik tijdens het proces niet de waarheid spreek?

U hoeft zichzelf niet te beschuldigen, en u mag uw verdedigingsstrategie opzetten zoals u dat wilt. Dat betekent dat u ook het recht hebt te zwijgen.

Welke rechten heb ik met betrekking tot het bewijs dat tegen mij wordt aangevoerd?

Kan ik het tegen mij aangevoerde bewijs aanvechten?

Ja.

Hoe?

Door de nietigheid van het verzamelde bewijsmateriaal aan te voeren, door ander bewijsmateriaal over te leggen of door tijdens de zitting aan de rechter te vragen om andere onderzoekshandelingen te laten uitvoeren.

Waarom?

Om de onregelmatigheid van de procedure of de onwaarschijnlijkheid van de beschuldiging aan te tonen.

Kan ik tegenbewijs aanvoeren?

U kunt alle soorten documenten overleggen, om een contra-expertise verzoeken, een nieuwe getuige laten horen, enz.

Mag ik gebruik maken van een privédetective om bewijs in mijn voordeel te verkrijgen?

Ja.

Zijn dergelijke bewijzen ontvankelijk?

Ja.

Mag ik getuigen vragen om te spreken in mijn voordeel?

Ja.

Mogen mijn advocaat of ik vragen stellen aan de andere getuigen in de zaak?

Ja, door tussenkomst van de politie of de rechter.

Mogen mijn advocaat of ik hun verklaringen aanvechten?

Ja.

Wordt er rekening gehouden met mijn strafblad?

Ja.

 • Met welke gegevens?

Bepaalde veroordelingen uit het verleden.

 • Op welke wijze? Op welk moment?

Deze gegevens kunnen ertoe leiden dat de hoogte van de straf wordt verhoogt.

 • Wordt er rekening gehouden met eerdere veroordelingen in een andere lidstaat?

Ja, daarmee wordt rekening worden gehouden op dezelfde wijze als met veroordelingen in de desbetreffende lidstaat.

Wat gebeurt er aan het eind van het proces?

Wat zijn de mogelijke uitkomsten van het proces?

 • Niet-ontvankelijkverklaring van de vervolging, wanneer een belangrijke rechtsregel niet is nageleefd. Een nieuw proces blijft dan wel mogelijk;
 • Vrijspraak, wanneer er onvoldoende bewijs is om uw schuld zonder gerede twijfel aan te tonen;
 • Veroordeling.

In het geval van een veroordeling heeft de rechter vijf mogelijkheden, waaruit hij een keuze kan maken aan de hand van de aard van de strafbare feiten en uw gerechtelijk verleden:

 • gevangenisstraf;
 • straf onder elektronich toezicht;
 • werkstraf: binnen de termijn van een jaar onbetaald werk voor de gemeenschap verrichten op straffe van de uitvoering van een door de rechter bepaalde vervangende gevangenisstraf en/ of een geldboete;
 • autonome probatiestraf: het gaat om de verplichting zich aan bijzondere voorwaarden te moeten houden gedurende een periode van minstens zes maanden en hoogstens twee jaar;
 • geldboete;
 • opschorting van de tenuitvoerlegging van de veroordeling of opschorting van de uitspraak, al dan niet met proefvoorwaarden (geen strafbare feiten meer begaan, scholing volgen, niet meer op bepaalde plekken komen, enz.) voor een periode van een tot vijf jaar;
 • loutere schuldigverklaring, zonder oplegging van een sanctie.

Welke rol speelt het slachtoffer in het proces?

Het slachtoffer kan zich uitspreken over de feiten die op hem of haar betrekking hebben en verzoeken om een financiële vergoeding, indien het zich burgerlijke partij heeft gesteld.

Hoe?

Wanneer?

Het slachtoffer kan zichzelf of via een advocaat burgerlijke partij stellen door middel van een eenvoudige verklaring op de zitting.

Het slachtoffer kan zich wel niet voor het eerst burgerlijke partij stellen als de zaak al in behandeling is in hoger beroep.

Zie voor meer informatie de informatiebladen over de rechten van slachtoffers.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Adressen van de gerechten

De link wordt in een nieuw venster geopend.Website van het ministerie van Justitie

De link wordt in een nieuw venster geopend.Adressen van de gevangenissen


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 22/08/2017

4 – Mijn rechten na het proces


Kan ik hoger beroep instellen?

Kan ik hoger beroep instellen tegen de straf in het vonnis/arrest dat tijdens het proces is uitgesproken?

Een vonnis dat is gewezen terwijl u niet aanwezig was en niet werd vertegenwoordigd door een advocaat, wordt bij verstek gewezen. Daartegen bestaat een bijzonder soort beroep, namelijk verzet. Hier kan altijd gebruik van worden gemaakt. Ook hoger beroep is mogelijk.

Wanneer het vonnis is gewezen terwijl u aanwezig was of vertegenwoordigd door een advocaat, is er sprake van een beslissing op tegenspraak. Het rechtsmiddel is dan hoger beroep. Hoger beroep is dus niet mogelijk tegen arresten van het hof van beroep en van het hof van assisen. Enkel cassatieberoep is mogelijk.

Hoe? Bij wie?

Wanneer u gedetineerd bent, kan verzet en hoger beroep worden aangetekend op de griffie van de gevangenis. Wanneer u niet gedetineerd bent, moet verzet worden aangetekend via een gerechtsdeurwaarder, terwijl hoger beroep moet worden ingesteld bij de griffie van de rechtbank die de uitspraak heeft gedaan.

Binnen welke termijnen?

Het verzet moet worden ingesteld binnen 30 dagen.

 • De termijn voor verzet gaat in op de dag volgend op die waarop de beslissing schriftelijk is bekendgemaakt (betekening).

Het hoger beroep moet worden ingesteld binnen 15 dagen.

 • De termijn voor hoger beroep gaat in op de dag volgend op die van de zitting waarin het vonnis is uitgesproken.

Op welke gronden kan ik hoger beroep instellen?

Een verschil van mening over de vaststelling van de genoemde feiten of over de rechtsgronden.

Wat gebeurt er als ik hoger beroep instel?

Wat gebeurt er wanneer ik in de gevangenis zit terwijl ik hoger beroep instel?

Wanneer het beroep te maken heeft met de zaak waarvoor u in voorlopige hechtenis zit, en wanneer u veroordeeld bent tot gevangenisstraf, blijft u in voorlopige hechtenis totdat de nieuwe beslissing is gegeven. Tijdens deze periode kan u een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling indienen.

Wanneer u voor een andere zaak gedetineerd bent, heeft het beroep geen invloed op deze detentie.

Hoe lang duurt het voordat het hoger beroep wordt behandeld?

Bij verzet vindt de zitting plaats binnen 15 dagen nadat het rechtsmiddel is ingesteld, als u niet gedetineerd bent, en binnen 3 dagen als u gedetineerd bent. Bij hoger beroep is dit binnen maximaal 60 dagen na het instellen van het beroep.

Kan ik bij het beroep met nieuwe bewijzen komen?

Ja.

Welke regels gelden er?

Dezelfde regels als bij de rechter in eerste aanleg (zie De link wordt in een nieuw venster geopend.informatieblad 3).

Wat gebeurt er tijdens de behandeling in hoger beroep?

De rechter zal eerst nagaan of het beroep tijdig is ingesteld, en of voldaan is aan de andere ontvankelijkheids en geldigheidsvereisten.

In geval van verzet, onderzoekt de rechter of de reden waarom noch u noch uw advocaat aanwezig waren op het eerste proces, geldig is. De rechter beoordeelt de naar voren gebrachte feiten en besluit over de eventueel uit te spreken straf. Bovendien moet u aanwezig zijn tijdens de verzetsprocedure opdat deze geldig kan verlopen.

Het hoger beroep wordt ingesteld door een verklaring op de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen. Op straffe van verval van het hoger beroep, moet naast de verklaring ook een verzoekschrift worden ingediend dat nauwkeurig de grieven bepaalt die tegen het vonnis worden ingebracht. Hiervoor kan een modeldocument worden gebruikt (De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm). De rechter in hoger beroep beoordeelt de naar voren gebrachte grieven en besluit over de eventueel uit te spreken straf.

Hoe kan de beslissing van de rechtbank/het hof luiden?

Wat gebeurt er als het beroep wordt toegewezen of afgewezen?

Wanneer het verzet of het hoger beroep wordt toegewezen, zijn er twee mogelijkheden:

 • niet-ontvankelijkverklaring van de vervolging of vrijspraak, wat tot gevolg heeft dat u onmiddellijk wordt vrijgelaten als u gedetineerd bent;
 • een veroordeling tot een lagere straf.

Wanneer het beroep wordt verworpen,

 • in verzet, zal de veroordeling worden bekrachtigd, maar nooit worden verzwaard;
 • in hoger beroep, kan de veroordeling worden bekrachtigd of verzwaard.

Heb ik het recht om hoger beroep in te stellen bij een hogere of andere rechter?

Tegen een beslissing die in verzet is gewezen door een rechtbank, is hoger beroep mogelijk bij de beroepsinstantie. Tegen een beslissing die in hoger beroep is gewezen, kan binnen 15 dagen cassatieberoep worden ingesteld bij het Hof van cassatie, via de griffie van de beroepsinstantie. De advocaat die uw voorziening ondertekend, moet houder zijn van een getuigschrift van een opleiding in cassatieprocedures. De tenuitvoerlegging van de veroordeling wordt niet opgeschort tijdens de cassatieprocedure.

In welke gevallen?

Beroep in cassatie is alleen mogelijk wanneer er sprake is van schending van het recht of van de procedure.

Wanneer de eerste beslissing onterecht was, krijg ik dan schadevergoeding?

Ja, ingeval u in voorlopige hechtenis bent genomen voor meer dan acht dagen, kan u onder bepaalde voorwaarden hierop aanspraak maken.

Wat?

Vergoeding ter compensatie van de door de voorlopige hechtenis geleden schade.

Hoe?

Door een schriftelijke aanvraag bij de Federale Overheidsdienst Justitie.

Als het door mij ingestelde beroep wordt toegewezen, blijft mijn veroordeling dan op mijn strafblad staan?

Nee.

Wanneer is een veroordeling definitief?

Wanneer de termijnen van de eventuele rechtsmiddelen (verzet, hoger beroep en voorziening in cassatie) zijn afgelopen, wordt de veroordeling definitief.

Ik kom uit een andere lidstaat. Kan ik na het in België gehouden proces worden teruggestuurd?

Ja.

Gaat dit automatisch?

Nee, er is altijd toestemming nodig van België en van de andere lidstaat.

In welke gevallen?

Tenuitvoerlegging vanhet in België uitgesproken vonnis in uw land van herkomst waartegen geen beroep kan worden ingesteld.

- 1ste geval: wanneer u verzoekt om te worden overgebracht. Er is geen verplichting tot overbrenging voor de betrokken staten. Deze overbrenging is een loutere gunst.

- 2de geval: ook zonder uw toestemming. Vereist is dat u geen recht op verblijf heeft in België. De betrokken staten zijn ook hier niet verplicht tot overbrenging.

- Of wanneer een Europees aanhoudingsbevel is gericht door België aan uw land van herkomst, met de garantie van terugkeer naar het land van herkomst.

Kan ik beroep instellen tegen de beslissing om mij terug te sturen?

Nee.

Als ik in België veroordeeld ben, kan ik dan voor hetzelfde misdrijf opnieuw worden berecht?

Nee.

Informatie over de ten laste gelegde feiten/de veroordeling

Wordt de informatie over de veroordeling en de desbetreffende ten laste gelegde feiten opgenomen in mijn strafblad?

Ja, voor bepaalde veroordelingen.

Hoe en waar wordt deze informatie bewaard?

Deze informatie wordt bewaard in het “Centraal strafregister”, dat wordt beheerd door de Federale Overheidsdienst Justitie.

Hoe lang wordt deze informatie bewaard?

Veroordelingen tot een politiestraf (1 tot 7 dagen gevangenisstraf, 1 tot 25 euro boete, 20 tot 45 uur werkstraf) worden na 3 jaar niet meer vermeld in het uittreksel uit het strafregister.

Dit geldt niet voor andere veroordelingen. Door het volgen van een procedure tot herstel in eer en rechte is het echter mogelijk ze te laten wissen.

Kan deze informatie bewaard worden zonder mijn toestemming?

Ja.

Kan ik bezwaar maken tegen het bewaren van deze informatie?

Nee.

Wie hebben toegang tot mijn strafblad?

De gerechtelijke instanties en de politie hebben hier onbeperkt toegang toe.

Het strafblad moet niet worden verward met het uittreksel uit het strafregister, dat door bepaalde overheidsinstanties of particuliere personen (werkgever, etc.) wordt vereist en waarin niet alle informatie van het strafblad wordt vermeld. Zo worden bijvoorbeeld eenvoudige schuldigverklaringen, gevangenisstraffen van zes maanden of minder en boetes van 500 euro of minder dan wel boetes voor verkeersovertredingen zonder ontzegging van de rijbevoegdheid van meer dan 3 jaar, niet meer vermeld na 3 jaar na het uitspreken van de veroordeling.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 22/08/2017

5 – Verkeersovertredingen en andere lichte overtredingen


Hoe worden lichte verkeersovertredingen behandeld?

Wanneer de politie een verkeersovertreding vaststelt , kan zij een boete opleggen. U kunt deze ofwel direct betalen als u wordt tegengehouden door de politie ofwel ontvangt u thuis een proces-verbaal en een uitnodiging om te betalen.

Door het betalen van dit bedrag voorkomt u dat u wordt opgeroepen om te verschijnen voor de politierechtbank en niet alleen een hogere boete zult moeten betalen, maar ook de bijkomende gerechtskosten.

Wie behandelt dit soort overtredingen?

De politie staat in voor de boetes van lichte verkeersovertredingen, ook ‘onmiddellijke inning’ genoemd.

Indien u deze onmiddellijke inning niet betaalt, kan het openbaar ministerie u een minnelijke schikking voorstellen, die hoger ligt dan het oorspronkelijke bedrag.

Vanaf juli zal er ook mogelijkheid zijn tot het opleggen van een bevel tot betalen door het openbaar ministerie, waardoor de boete direct uitvoerbaar wordt (kan worden afgetrokken van de belastingen bvb).

Procedure?

De overtreder ontvangt het proces-verbaal en het voorstel tot betalen of de minnelijke schikking per aangetekende brief.

De betalingstermijn staat vermeld op de brief.

Sancties?

Wanneer de overtreder noch de onmiddellijke inning, noch de minnelijke schikking betaalt, kan hij worden gedagvaard voor de politierechtbank om hem overeenkomstig de wet een straf op te leggen (boete, gevangenisstraf, opleggen van een rijverbod).

Het openbaar ministerie is ook niet verplicht om een minnelijke schikking voor te stellen. Het kan ook direct overgaan tot dagvaarding indien men vindt dat het opleggen van een gevangenisstraf en/of een hoge boete en/of een rijverbod nodig is. Dit zal onder andere het geval zijn als de overtreding de verkeersveiligheid ernstig in het gedrang brengt of indien de overtreding zware menselijke en/of materiële schade tot gevolg heeft.

Worden ingezetenen van andere lidstaten voor dit soort overtredingen vervolgd?

Ja.

Hoe?

De overtreder ontvangt een minnelijke schikking van het openbaar ministerie.

Hoe worden andere lichte overtredingen behandeld?

Op onbetamelijk gedrag (ten aanzien van betaald parkeren, openbare netheid) kan worden toegezien door de gemeentelijke overheid – deze kan namelijk een gemeentelijke administratieve sanctie opleggen. Wanneer u niet betaalt, kunt u voor het vredegerecht worden gedaagd.

Bij overtredingen op maatschappelijk en fiscaal gebied en op het gebied van veiligheid bij voetbalwedstrijden, in het openbaar vervoer, enz. zijn speciale instanties bevoegd om administratieve boetes uit te schrijven. Er bestaan verschillende beroepsmogelijkheden bij de burgerlijke rechtbank .

Komen deze overtredingen op mijn strafblad te staan?

Een veroordeling door een rechtbank komt op het strafregister. Een onmiddellijke inning voor verkeersovertredingen en administratieve boetes niet.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 22/08/2017

De rechten van verdachten in strafzaken - Bulgarije

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Bulgaars) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

In deze informatiebladen wordt toegelicht wat er gebeurt wanneer iemand wordt verdacht of beschuldigd van een misdrijf en voor de rechter moet verschijnen. Voor informatie over verkeersovertredingen, waarop meestal een vaste sanctie staat, zoals een boete, zie De link wordt in een nieuw venster geopend.Informatieblad 5.

Als u het slachtoffer van een misdrijf bent, kunt u hier alle benodigde informatie over uw rechten vinden.


Samenvatting van het strafrechtproces

Het Bulgaarse strafproces bestaat uit twee fasen – de fase voorafgaand aan het proces en het proces zelf.

 • De aan het proces voorafgaande procedure (het vooronderzoek) is bedoeld om bewijzen te vergaren teneinde het vermoeden dat iemand een bepaald misdrijf heeft gepleegd te bevestigen of te weerleggen. Het vooronderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksrechters of rechercheurs, onder leiding van een openbare aanklager. Het doel is om de openbare aanklager in staat te stellen een weloverwogen besluit te nemen om de verdachte in staat van beschuldiging te stellen of de strafprocedure te beëindigen.
 • Het proces begint wanneer de openbare aanklager bij de rechtbank een tenlastelegging tegen iemand indient vanwege een strafbaar feit dat die persoon zou hebben gepleegd. Bij de gerechtelijke procedure zijn twee partijen betrokken. De openbare aanklager en de advocaat van de verdachte hebben gelijke procesrechten. De rechtbank bestudeert het bewijs dat door de openbare aanklager is aangevoerd, maar kan, voor de waarheidsvinding, op verzoek van de partijen of op eigen initiatief nieuw bewijs verzamelen en onderzoeken.

Het proces eindigt met een vonnis van de rechter waarin de verdachte schuldig wordt verklaard en een straf krijgt opgelegd of onschuldig wordt verklaard.

Details over al deze fasen van het strafproces en over uw rechten kunt u vinden in de informatiebladen. Deze informatie mag niet worden opgevat als juridisch advies en is uitsluitend bedoeld als toelichting.

De rol van de Europese Commissie

Opgemerkt dient te worden dat de Europese Commissie geen rol heeft in strafzaken in de lidstaten en u niet kan helpen wanneer u een klacht heeft. In deze informatiebladen wordt uitgelegd hoe en bij wie u een klacht kunt indienen.

Klik op de links hieronder voor de informatie die u nodig hebt

De link wordt in een nieuw venster geopend.1 – Juridisch advies inwinnen

De link wordt in een nieuw venster geopend.2 - Mijn rechten tijdens het strafrechtelijk onderzoek

 • Onderzoek (inclusief tenlastelegging en verhoor)
 • Aanhouding (inclusief het Europees aanhoudingsbevel)
 • Voorgeleiding
 • Hechtenis of invrijheidsstelling
 • Voorbereiding op het proces door de openbare aanklager
 • Voorbereiding op het proces door de verdediging
 • Maatregelen om het ontlopen van vervolging te voorkomen
 • Verbod om Bulgarije te verlaten

De link wordt in een nieuw venster geopend.3 - Mijn rechten tijdens het proces

 • Ondervraging van een beschermde getuige

De link wordt in een nieuw venster geopend.4 - Mijn rechten na het proces

De link wordt in een nieuw venster geopend.5 – Lichte verkeersovertredingen

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van Strafvordering


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 09/03/2020

1 - Juridisch advies inwinnen

Wanneer u op enigerlei wijze te maken krijgt met een strafrechtelijke procedure, is het van groot belang dat u onafhankelijk juridisch advies inwint. In de informatiebladen kunt u lezen wanneer en in welke omstandigheden u recht hebt op vertegenwoordiging door een advocaat. Ook zal worden uitgelegd wat een advocaat voor u kan doen. In dit algemene informatieblad wordt toegelicht hoe u een advocaat kunt vinden en hoe de kosten van de advocaat worden betaald indien u zich geen advocaat kunt veroorloven.


Een advocaat vinden

Als u denkt dat u een advocaat nodig hebt, maar er geen kent, kunt een advocaat kiezen uit de lijst van advocaten van de arrondissementsrechtbank in de regio waar u woont. Ook kunt u de contactgegevens van de 27 Orden van Advocaten in Bulgarije vinden op de website van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Hoge Raad van de Orden van Advocaten. Wanneer u bent aangehouden, hebt u vanaf het moment van uw aanhouding het recht om een advocaat te spreken. Omdat u na de aanhouding ook het recht hebt om contact op te nemen met een verwante of een vriend, kunt u deze persoon vragen een advocaat voor u in de arm te nemen.

Een advocaat betalen

U betaalt voor de diensten van uw advocaat op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen u en de advocaat.

Als u zich geen advocaat kunt veroorloven, maar wel door een advocaat wenst te worden bijgestaan en dit in het belang van de rechtspleging is, hebt u recht op kosteloze rechtsbijstand. Deze rechtsbijstand kan ofwel op uw verzoek, ofwel krachtens de wet worden verleend als u verplicht moet worden verdedigd. Afhankelijk van de fase van de procedure (zie De link wordt in een nieuw venster geopend.Informatieblad 1) wordt dat besluit genomen door de openbare aanklager (voorafgaand aan het proces) of door de rechtbank (tijdens het proces) na een beoordeling van uw financiële situatie.

Als u juridisch advies nodig hebt, stuurt de openbare aanklager of de rechtbank het besluit om een advocaat voor u aan te wijzen aan de raad van de relevante Orde van Advocaten. Belangrijk om te weten is dat als u wordt veroordeeld, u de kosten van de aan u toegewezen advocaat moet vergoeden.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet op de advocatuur

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet op de rechtsbijstand

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van Strafvordering

De link wordt in een nieuw venster geopend.Nationale Autoriteit voor juridische diensten

De link wordt in een nieuw venster geopend.Hoge Raad van de Orden van Advocaten


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 09/03/2020

2 - Mijn rechten tijdens het strafrechtelijk onderzoek en voordat de zaak door de rechtbank wordt behandeld


Wat is het doel van een strafrechtelijk onderzoek?

In het onderzoek wordt bewijs verzameld om het vermoeden dat iemand een bepaald misdrijf heeft gepleegd te bevestigen of te weerleggen. Een onderzoek kan worden ingesteld naar aanleiding van een klacht over een gepleegd misdrijf die wordt ingediend bij de onderzoeksautoriteiten, of naar aanleiding van informatie waarover deze autoriteiten beschikken en die wijst op een misdrijf. Ook als de politie iemand op heterdaad betrapt kan een onderzoek worden gestart.

Normaal gesproken worden alle fasen van het onderzoek uitgevoerd door de politie. In sommige zaken wordt het onderzoek door onderzoeksrechters of openbare aanklagers uitgevoerd. Maar alleen een openbare aanklager kan een onderzoek leiden en controleren.

Welke fasen gaan vooraf aan het proces?

Onderzoek (inclusief tenlastelegging en verhoor)

De onderzoeksautoriteiten proberen bewijsmateriaal te verzamelen waarmee het vermoeden dat iemand een misdrijf heeft gepleegd kan worden bewezen of kan worden weerlegd. Wanneer er voldoende bewijs is verzameld om het vermoeden dat een bepaalde persoon het misdrijf heeft gepleegd te bevestigen, moet de onderzoeksautoriteit die persoon daarvan schriftelijk in kennis stellen. De betrokken persoon moet de kennisgeving ondertekenen. Meteen daarna wordt de verdachte verhoord.

Aanhouding

Als de politie bewijs vindt waaruit blijkt dat iemand een misdrijf heeft gepleegd, kan de politie die persoon aanhouden en vasthouden, maar niet langer dan 24 uur. Alleen een openbare aanklager kan beslissen of de inverzekeringstelling moet worden verlengd, maar dat kan niet langer dan voor een periode van 72 uur. Anders moet de aangehouden persoon in vrijheid worden gesteld. Het doel van de aanhouding door de politie is om vast te stellen of iemand in staat van beschuldiging moet worden gesteld. De door de openbare aanklager gelaste inverzekeringstelling is bedoeld om de verdachte voor te geleiden aan de rechter.

Voorgeleiding

In beginsel bepaalt de openbare aanklager welke De link wordt in een nieuw venster geopend.maatregelen om het ontlopen van vervolging te voorkomen aan de verdachte moeten worden opgelegd. Maar als de openbare aanklager besluit dat de De link wordt in een nieuw venster geopend.maatregel om het ontlopen van vervolging te voorkomen hechtenis of huisarrest moet zijn, dient de aanklager dit verzoek in bij de rechter en zorgt hij ervoor dat de verdachte voor de rechter verschijnt.

Hechtenis of invrijheidsstelling

Als de verdachte wordt voorgeleid aan de rechter, kan alleen de rechter beslissen of de De link wordt in een nieuw venster geopend.maatregel om het ontlopen van vervolging te voorkomen hechtenis of huisarrest zal zijn, of dat de verdachte moet worden vrijgelaten.

Voorbereiding van de zaak door de openbare aanklager

Wanneer het onderzoek is afgerond, stuurt de onderzoeksambtenaar het verzamelde bewijs aan een openbare aanklager. De openbare aanklager onderzoekt het bewijs en besluit of het vermoeden dat er een misdrijf is gepleegd, is bewezen op een wijze die elke redelijke twijfel uitsluit. Alleen dan kan de openbare aanklager de verdachte een strafbaar feit ten laste leggen. Is dit niet het geval, dan seponeert de openbare aanklager de zaak.

Voorbereiding van de zaak door de verdediging

Zodra de verdachte en zijn advocaat in kennis zijn gesteld van de tenlastelegging, kunnen ze bewijs ten gunste van de verdachte aanvoeren. Na voltooiing van het onderzoek moet de onderzoeksambtenaar de verdachte en diens advocaat op hun verzoek al het verzamelde bewijs ter beschikking stellen en hun voldoende tijd geven om het bewijs te bestuderen.

Mijn rechten tijdens het onderzoek

Opgemerkt dient te worden dat de fasen “aanhouding”, “voorgeleiding” en “voorlopige hechtenis” mogelijk, maar niet noodzakelijk zijn. Volg de onderstaande links voor meer informatie over uw rechten in elke fase.

Onderzoek (inclusief tenlastelegging en verhoor) (1)

Wat zal mij verteld worden over wat er gebeurt?

Als er genoeg bewijs tegen u is verzameld, zal de onderzoeksambtenaar u bellen en u schriftelijk in kennis stellen van het misdrijf waarvan u beschuldigd wordt. Onmiddellijk daarna moet de onderzoeksambtenaar u informeren over de rechten die u tijdens het onderzoek hebt. U zult een document ondertekenen waarin u verklaart dat u bent geïnformeerd over uw rechten.

Is er een tolk aanwezig als ik de taal niet spreek?

Ja. U kunt weigeren het document waarin u in kennis wordt gesteld van de tenlastelegging te ondertekenen als er geen tolk aanwezig is. De tolk zal u gedurende het gehele onderzoek bijstaan. U hoeft niet te betalen voor de tolk.

Tijdens welke fase zal ik met een advocaat kunnen spreken?

Wanneer de onderzoeksambtenaar u belt om u in kennis te stellen van de tenlastelegging, moet deze u vertellen dat u een advocaat kunt meebrengen. De onderzoeksambtenaar moet u genoeg tijd geven om contact met een advocaat op te nemen. Het De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van Strafvordering bepaalt wanneer u een advocaat moet hebben. Voor de keuze van een advocaat en het recht op kosteloze rechtsbijstand, zie De link wordt in een nieuw venster geopend.hier. U hebt het recht om uw advocaat onder vier ogen te spreken. Als u de taal niet spreekt, kunt u om een tolk vragen.

Zal ik om informatie worden gevraagd? Moet ik informatie verstrekken?

Zodra de onderzoeksambtenaar u in kennis heeft gesteld van de tenlastelegging, zal hij of zij u ondervragen. U kunt kiezen of u wel of niet wilt antwoorden op vragen in verband met de tenlastelegging. Ook kunt u op een later moment in het onderzoek een toelichting geven.

Wat gebeurt er als ik iets zeg dat nadelig is voor mijn zaak?

Een bekentenis kan leiden tot een lagere straf. Zwijgen kan uw situatie niet verslechteren. De rechtbank kan u niet veroordelen op basis van alleen uw bekentenis.

Ik kom uit een ander land. Moet ik tijdens het onderzoek aanwezig zijn?

Als verdachte dient u beschikbaar te zijn voor de onderzoeksautoriteiten. Om die reden kan aan u een maatregel om het ontlopen van vervolging te voorkomen worden opgelegd. Een onderzoek kan worden uitgevoerd terwijl u niet in Bulgarije verblijft wanneer:

 • uw verblijfplaats niet bekend is;
 • u om andere redenen niet kunt worden gedagvaard;
 • u, nadat u bent gedagvaard, niet bent verschenen of geen geldige reden hebt opgegeven voor uw afwezigheid.

In al deze gevallen zal u een toegevoegd advocaat worden toegewezen op basis van de procedure die De link wordt in een nieuw venster geopend.hier wordt beschreven.

Als u niet in Bulgarije verblijft en die situatie het onderzoek niet belemmert, kunt u via een videoverbinding worden ondervraagd. Tijdens deze ondervraging zult u dezelfde rechten hebben als die welke hierboven zijn beschreven.

Kan ik naar mijn eigen land worden teruggestuurd?

Ja, maar onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in het De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van Strafvordering. U zult het advies van een advocaat nodig hebben.

Zal ik voorlopige hechtenis krijgen opgelegd of zal ik worden vrijgelaten?

U kunt voorlopige hechtenis krijgen opgelegd. Voor meer gedetailleerde informatie, zie Voorgeleiding (3) en Hechtenis of invrijheidsstelling (4).

Mag ik het land verlaten tijdens het onderzoek?

Dat kan als u niet in hechtenis wordt genomen, maar u dient de onderzoeksautoriteiten van uw geplande vertrek in kennis te stellen. Als deze menen dat het risico bestaat dat u het onderzoek zal proberen te ontlopen, kan u een verbod om het land te verlaten worden opgelegd.

Zal ik worden gevraagd om vingerafdrukken, monsters van mijn DNA (zoals haar of speeksel) of andere lichaamsvloeistoffen af te staan?

U kunt om dergelijke monsters worden gevraagd als deze niet langs andere weg kunnen worden verkregen. U bent verplicht om deze af te staan. Als u weigert, zult u met toestemming van de rechtbank worden gedwongen om de monsters af te staan. Indien voor het afnemen van monsters penetratie van uw lichaam nodig is, worden de monsters door een arts afgenomen. U hebt het recht om door de onderzoeksambtenaar te worden geïnformeerd over de procedure.

Mag ik worden gefouilleerd?

De onderzoeksambtenaar kan opdracht tot fouillering geven om bewijs te verzamelen of objecten in beslag te nemen die het onderzoek belemmeren of u in staat stellen om te vluchten. De fouillering moet worden bekrachtigd door middel van een gerechtelijk bevel of door toestemming achteraf van de rechtbank. U hebt het recht om zowel het fouilleringsprotocol als de gerechtelijke beslissing in te zien.

Mogen mijn woning, bedrijfspand, auto en dergelijke worden doorzocht?

Het antwoord op deze vraag is identiek aan het antwoord op de vorige vraag.

Kan ik vóór het proces schuld bekennen aan alle of enkele beschuldigingen?

U kunt tijdens het eerste verhoor schuld bekennen nadat u hebt gehoord waarvan u wordt beschuldigd. Wat betreft het afleggen van een bekentenis en uw rechten in dat verband, zie de informatie die eerder in dit informatieblad wordt gegeven.

Kan de tenlastelegging vóór het proces worden veranderd?

Als er nieuw bewijs wordt verkregen, kan de tenlastelegging worden veranderd. In dat geval moet u daar onmiddellijk van in kennis worden gesteld en moet u worden verhoord.

Kan mij een misdrijf ten laste worden gelegd waarvan ik al in een andere lidstaat wordt beschuldigd?

Ja, tenzij in een van kracht zijnde internationale overeenkomst waarbij Bulgarije partij is anders wordt bepaald.

Wordt er naar mijn strafblad geïnformeerd?

Ja, ongeacht of u dit wilt of niet.

Aanhouding (inclusief het Europees aanhoudingsbevel) (2)

Wat zal mij verteld worden over wat er gebeurt?

De opdracht tot aanhouding (inverzekeringstelling bij de politie) wordt gegeven door een politiefunctionaris. U mag niet langer dan 24 uur worden vastgehouden. De redenen voor de inverzekeringstelling worden vermeld in het aanhoudingsbevel. U hebt het recht om deze redenen te weten en om het aanhoudingsbevel in te zien en te ondertekenen. De politieautoriteiten moeten u in vrijheid stellen zodra er niet langer een reden is om u vast te houden.

Is er een tolk aanwezig als ik de taal niet spreek?

Als u de taal niet spreekt, hebt u er recht op om de redenen voor uw aanhouding onmiddellijk te vernemen. Er zal gratis een tolk beschikbaar worden gesteld.

Tijdens welke fase zal ik met een advocaat kunnen spreken?

Vanaf het moment van uw aanhouding kunt u contact met een advocaat opnemen. Voor meer informatie, zie De link wordt in een nieuw venster geopend.hier.

Zal ik om informatie worden gevraagd? Moet ik informatie verstrekken?

U kunt worden gevraagd om informatie te verstrekken in verband met de detentie. U kunt antwoord geven, maar u hoeft dat niet te doen.

Wat gebeurt er als ik iets zeg dat nadelig is voor mijn zaak?

In deze fase wordt elke informatie die u geeft niet als bewijs geaccepteerd en kan deze informatie dus niet tegen u worden gebruikt. Alleen de informatie die u verstrekt tijdens een verhoor dat plaatsvindt nadat u in kennis bent gesteld van de tenlastelegging kan als bewijs dienen. Voor meer details, zie Onderzoek (inclusief tenlastelegging en verhoor) (1)

Mag ik contact opnemen met familieleden of vrienden?

Ja. De politiefunctionaris moet de persoon die u noemt onmiddellijk van uw aanhouding in kennis stellen.

Mag ik een arts raadplegen als dat nodig is?

U hebt recht op medische hulp indien u die nodig hebt. De politie zal een arts inschakelen.

Mag ik contact opnemen met mijn ambassade als ik uit een ander land kom?

U kunt contact opnemen met de ambassade of het consulaat van uw land. De aanhoudende autoriteit moet dat recht onmiddellijk aan u voorlezen.

Mag ik worden gefouilleerd?

Na uw aanhouding zult u worden gefouilleerd. De rechter moet later toestemming geven om de op u gevonden persoonlijke bezittingen als bewijs te gebruiken. U hebt het recht om het fouilleringsprotocol in te zien.

Kan ik beroep aantekenen?

U kunt de rechtmatigheid van de inverzekeringstelling door de politie aanvechten door beroep in te stellen bij de rechtbank. De rechtbank zal onmiddellijk een besluit nemen over uw beroep.

Wat gebeurt er als ik gearresteerd ben op basis van een Europees aanhoudingsbevel?

Als een lidstaat een Europees aanhoudingsbevel tegen u heeft uitgevaardigd, kunt u in een andere lidstaat worden aangehouden en worden overgedragen aan het land waarin het Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd nadat u door een rechter bent gehoord. Tijdens deze hoorzitting hebt u, indien nodig, recht op een advocaat en een tolk.

Voorgeleiding (3)

Waarom vindt de voorgeleiding plaats?

Wanneer u als “verdachte” de tenlastelegging wordt voorgelezen, kan de openbare aanklager verzoeken dat u in preventieve hechtenis wordt genomen of huisarrest krijgt opgelegd, als maatregel om het ontlopen van vervolging te voorkomen. De rechtbank legt u een van deze twee maatregelen op, zoals voorgesteld door de openbare aanklager. Omdat een dergelijke maatregel niet in uw afwezigheid kan worden opgelegd, moet u voor de rechter verschijnen, die vervolgens een besluit zal nemen.

Wie heeft welke taak?

De openbare aanklager heeft als taak ervoor te zorgen dat u voor de rechter wordt voorgeleid. Terwijl u wordt vastgehouden door de politie kan de openbare aanklager uw hechtenis verlengen, maar ten hoogste tot 72 uur. Het enige doel van deze hechtenis is om zeker te stellen dat u binnen 72 uur voor de rechter zult verschijnen. De rechter zal u verhoren, het verzamelde bewijs bestuderen en op grond van de wet besluiten of u in voorlopige hechtenis moet worden genomen of in vrijheid moet worden gesteld.

Wat zal mij verteld worden over wat er gebeurt?

U hebt het recht om van de openbare aanklager te horen waarom u in hechtenis wordt genomen en wanneer u voor de rechter zal worden voorgeleid.

Is er een tolk aanwezig als ik de taal niet spreek?

Als u taal niet machtig bent, kunt u tijdens de zitting kosteloos door een tolk worden bijgestaan.

Tijdens welke fase zal ik met een advocaat kunnen spreken?

Voorafgaand aan de voorgeleiding kunt u contact hebben met een advocaat. Voor de keuze van een advocaat en het recht op kosteloze rechtsbijstand, zie De link wordt in een nieuw venster geopend.hier.

Zal ik om informatie worden gevraagd? Moet ik informatie verstrekken?

De rechter zal u vragen om uw persoonsgegevens te bevestigen. U hebt het recht om door de rechter te worden gehoord over de vraag of u moet worden vastgehouden of moet worden vrijgelaten. Uw advocaat zal u advies geven over wat u moet zeggen.

Wat gebeurt er als ik iets zeg dat nadelig is voor mijn zaak?

In deze fase wordt elke informatie die u geeft niet als bewijs geaccepteerd en kan deze informatie dus niet tegen u worden gebruikt. Alles wat u zegt kan dus niet tegen u worden gebruikt.

Zal ik worden geïnformeerd over het bewijs dat tegen mij is verzameld?

Zowel u als uw advocaat heeft het recht om het bewijs te zien waarop de openbare aanklager het verzoek om uw detentie heeft gebaseerd. U zult voldoende tijd krijgen om het bewijs te bestuderen voordat de zitting plaatsvindt.

Wordt er naar mijn strafblad geïnformeerd?

De rechter zal verzoeken om uw strafblad in te zien, of u dit nu wilt of niet.

Hechtenis of invrijheidsstelling (4)

Wat zal mij verteld worden over wat er gebeurt?

Nadat de rechter het verzamelde materiaal heeft bestudeerd en naar de openbare aanklager, uw advocaat en uzelf heeft geluisterd, zal hij of zij nog tijdens de zitting het besluit van de rechtbank bekendmaken.

Tijdens de eerste hoorzitting kan de rechtbank:

Tijdens deze hoorzitting zal de rechter geen besluit nemen over de gegrondheid van de tenlastelegging.

Mag ik contact opnemen met familieleden of vrienden?

Als de rechter bepaalt dat u in hechtenis blijft, zal uw familie daarvan onmiddellijk in kennis worden gesteld.

Mag ik een arts raadplegen als dat nodig is?

Wanneer u in hechtenis bent genomen hebt u recht op medische hulp indien u die nodig hebt.

Mag ik contact opnemen met mijn ambassade als ik uit een ander land kom?

Als u voorlopige hechtenis krijgt opgelegd, zal de rechtbank opdracht geven om het Bulgaarse ministerie van Buitenlandse Zaken onmiddellijk van dat besluit in kennis te stellen, zodat het ministerie contact kan opnemen met het consulaat of de ambassade van uw land.

Kan ik beroep aantekenen?

U kunt beroep aantekenen tegen het besluit van de rechter over uw hechtenis of invrijheidstelling binnen drie dagen vanaf de dag van het besluit. Het Hof van Beroep zal uw beroep binnen zeven dagen vanaf de uitspraak in eerste aanleg behandelen. Het besluit van het Hof is definitief.

Voorbereiding van de zaak door de openbare aanklager (5)

Wat is het doel van deze fase?

Deze fase begint wanneer het onderzoek is afgerond (voor meer informatie over het onderzoek, zie hier). Het doel van deze fase is dat de openbare aanklager het verzamelde bewijs bestudeert en besluit of het vermoeden dat u een misdrijf hebt gepleegd is bewezen op een wijze die elke redelijke twijfel uitsluit. Alleen dan kan de zaak voor de rechter worden gebracht om een strafproces te starten.

Wie heeft de leidende rol?

De openbare aanklager. In deze fase besluit de openbare aanklager of de zaak voor de rechter wordt gebracht. Ook kan de openbare aanklager het vooronderzoek sluiten als dit wettelijk mogelijk is. In dat geval komt het niet tot een strafproces. Bovendien kan de openbare aanklager het vooronderzoek opschorten, indien dit wettelijk mogelijk is, tot de redenen voor de opschorting niet langer geldig zijn, waarna het vooronderzoek kan worden hervat. Wanneer de openbare aanklager een onjuistheid vaststelt in de wijze waarop de verdachte het bewijsmateriaal bestudeert, kan hij of zij de zaak terugverwijzen naar de onderzoeksambtenaar om de fout te corrigeren of kan hij of zij dat zelf doen.

Hoe kom ik te weten wat er gebeurt?

Als er een tenlastelegging wordt ingediend bij de rechtbank, zal de rechtbank u een kopie van de aanklacht toezenden. Wanneer de openbare aanklager de procedure beëindigt of afsluit, zal hij of zij u een kopie van het besluit toezenden.

Kan ik beroep aantekenen?

U kunt binnen zeven dagen na de ontvangst van deze kopie bij de rechtbank beroep instellen tegen het besluit van de openbare aanklager om de procedure te beëindigen. De rechtbank van eerste aanleg zal het beroep binnen zeven dagen vanaf de dag van indiening bestuderen. Tegen de beslissing van de rechtbank kan hoger beroep worden ingesteld bij het Hof van Beroep, dat een onherroepelijk besluit zal nemen. Ook kunt u bij de rechtbank beroep instellen tegen het besluit van de openbare aanklager om de procedure op te schorten. In dit geval is het besluit van de rechtbank definitief.

Zal ik verdere informatie krijgen?

Wanneer de openbare aanklager een onjuistheid vaststelt in de wijze waarop u het onderzoeksmateriaal bestudeert en de zaak terugverwijst naar de onderzoeksambtenaar om de fout te corrigeren of dat zelf doet, hebt u het recht om van deze aanvullende handelingen in kennis te worden gesteld.

Voorbereiding van de zaak door de verdediging (6)

Wat is het doel van deze fase?

Het doel is dat u en uw advocaat na de afronding van het onderzoek al het tijdens het onderzoek verzamelde bewijs bestuderen, ook materiaal dat niet in uw voordeel is. Zo komt u te weten welk bewijs de tenlastelegging van de openbare aanklager ondersteunt. Dat zal u en uw advocaat helpen bij de organisatie van uw verdediging tijdens het proces.

Hoe kom ik te weten wat er gebeurt?

Wanneer de fase van het vooronderzoek voorbij is, zal de onderzoeksambtenaar, voordat deze het verzamelde materiaal aan de openbare aanklager overdraagt, en indien u of uw advocaat daarom verzoekt, u en uw advocaat laten weten waar en wanneer (plaats, datum en tijdstip) u het bewijs kunt bestuderen. U en uw advocaat hebben recht op voldoende tijd om dit te doen.

Is er een tolk aanwezig als ik de taal niet spreek?

Als u de taal niet machtig bent, doet u er goed aan om het bewijs te bestuderen in aanwezigheid van een tolk. U hoeft niet te betalen voor de tolk.

Zal ik om informatie worden gevraagd? Moet ik informatie verstrekken?

In deze fase zult u niet worden verhoord en hoeft u geen enkele informatie over de zaak te verstrekken.

Welke informatie zal ik krijgen?

U kunt al het verzamelde bewijs inzien en alle getuigenverklaringen lezen. Uw advocaat zal u de betekenis van het verzamelde bewijs uitleggen.

Wat zijn mijn rechten nadat ik het bewijs heb ingezien?

Met behulp van uw advocaat kunt u om nieuw bewijs vragen en opmerkingen over of bezwaren tegen documenten of in het kader van het onderzoek verrichte handelingen indienen. De onderzoeksambtenaar zal uw verzoeken, opmerkingen en bezwaren vastleggen, terwijl de openbare aanklager zal besluiten of ze al dan niet gegrond zijn.

Wat gebeurt er als mijn verzoeken, opmerkingen en bezwaren gegrond zijn?

De openbare aanklager zal de onderzoeksambtenaar opdracht geven om aanvullende onderzoekshandelingen te verrichten. U hebt het recht om, op grond van de tot dusver beschreven procedure, van die handelingen en van eventueel nieuw bewijs in kennis te worden gesteld.

Maatregelen om het ontlopen van vervolging te voorkomen (7)

Er kunnen dwangmaatregelen aan u worden opgelegd als op basis van het bewijs redelijkerwijs kan worden aangenomen dat u het misdrijf waarvan u wordt beschuldigd daadwerkelijk hebt gepleegd. Deze maatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat u zich verbergt voor justitie, een nieuw delict pleegt of de uitvoering van een mogelijk vonnis belemmert.

Maatregelen om het ontlopen van vervolging te voorkomen zijn:

 • Ondertekening van een document – u neemt de verplichting op zich om uw verblijfplaats niet te verlaten zonder toestemming van de bevoegde autoriteit;
 • Betaling van een borgsom – u betaalt een bepaald bedrag in contanten of effecten; als u zich aan vervolging onttrekt, wordt beslag op het bedrag gelegd en wordt een zwaardere maatregel aan u opgelegd;
 • Huisarrest – het wordt u verboden om zonder toestemming uw woning te verlaten;
 • Voorlopige hechtenis – u wordt gedetineerd.

Iemand die voorlopige hechtenis krijgt opgelegd, wordt gedetineerd in een politiecel of in een huis van bewaring of gevangenis.

In ruil voor uw handtekening hebt u het recht om te weten welke maatregel tegen u wordt genomen. Ondertekening van een document en betaling van een borgsom zijn maatregelen die worden opgelegd door de openbare aanklager. Huisarrest en voorlopige hechtenis worden op verzoek van de openbare aanklager opgelegd door de rechtbank. De maatregel is gebaseerd op de ernst van de tenlastelegging, het bewijs en uw persoonlijke status. Op grond van deze factoren kan worden besloten om geen preventieve maatregel aan u op te leggen.

In uw afwezigheid kan u geen maatregel om het ontlopen van vervolging te voorkomen worden opgelegd. De rechter is verplicht een door u ingediend verzoek in overweging te nemen dat ertoe strekt om de maatregelen “voorlopige hechtenis” en “huisarrest” te veranderen in minder zware maatregelen.

Aanhouding door de politie en inverzekeringstelling gedurende maximaal 72 uur zijn voorbereidende maatregelen die door de openbare aanklager worden opgelegd en zijn geen wettelijke maatregelen om het ontlopen van vervolging te voorkomen.

Verbod om Bulgarije te verlaten (8)

Als u wordt beschuldigd van het plegen van een misdrijf dat kan worden bestraft met een gevangenisstraf van meer dan vijf jaar, kan een openbare aanklager u een verbod opleggen om Bulgarije zonder zijn of haar toestemming te verlaten. De grenscontroleposten zullen onmiddellijk van het verbod in kennis worden gesteld. De maatregel is bedoeld om te voorkomen dat u zich onttrekt aan het onderzoek.

U kunt de openbare aanklager om toestemming vragen het land voor een bepaalde periode te verlaten. Ook uw advocaat kan dit voor u doen. De openbare aanklager zal binnen drie dagen na ontvangst van uw verzoek antwoorden. Als uw verzoek wordt afgewezen, kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen tegen dit besluit. De rechtbank zal uw verzoek onmiddellijk in overweging nemen zonder dat er een hoorzitting nodig is. De rechtbank kan de afwijzing van de openbare aanklager bekrachtigen of u toestaan om het land gedurende een bepaalde periode te verlaten. Dat besluit is definitief.

Ook kunnen u en uw advocaat de rechtbank verzoeken het verbod om Bulgarije te verlaten in te trekken. De rechtbank zal daarmee instemmen als die besluit dat er geen risico is dat u zich in het buitenland aan de rechtsgang zult onttrekken.

In de hierboven beschreven gerechtelijke procedures worden de redenen van de tenlastelegging niet in aanmerking genomen.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van Strafvordering

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet betreffende het ministerie van Binnenlandse Zaken

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet betreffende de uitlevering en het Europees aanhoudingsbevel

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet betreffende de handhavingsregels van het ministerie van Binnenlandse Zaken


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 09/03/2020

3 - Mijn rechten tijdens het proces


Waar en hoe wordt het proces gevoerd?

Het De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van Strafvordering bepaalt of een arrondissementsrechtbank of een regionale rechtbank uw zaak in eerste aanleg behandelt. Voor meer informatie over rechtbanken kunt u terecht op de website van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Hoge Raad voor de rechtspraak.

In beginsel is het proces openbaar. Het is echter mogelijk dat het hele proces of afzonderlijke zittingen achter gesloten deuren plaatsvindt. Dat gebeurt wanneer een staatsgeheim, de openbare zeden of een geheime identiteit van een beschermde getuige moeten worden beschermd.

Afhankelijk van de ernst van de tenlastelegging zal de zaak worden behandeld door één rechter of door een college van één rechter en twee juryleden. De ernstigste misdrijven worden behandeld door een college van twee rechters en drie juryleden. De rechters en de juryleden hebben gelijke stemmen in het proces.

Kan de tenlastelegging tijdens het proces worden veranderd?

Dat is mogelijk als tijdens het proces nieuwe feiten bekend worden die de tenlastelegging ondersteunen. Maar de tenlastelegging kan alleen worden veranderd wanneer:

 • de feiten die in de oorspronkelijke tenlastelegging worden beschreven sterk moeten worden aangepast;
 • de nieuwe tenlastelegging ook zonder dergelijke veranderingen betrekking heeft op ernstigere misdrijven.

Bij een nieuwe tenlastelegging kunt u vragen om voorbereidingstijd voordat het proces wordt voortgezet.

Als u schuld bekent aan een tenlastelegging kun u een lichtere straf krijgen. Maar de rechtbank kan u niet veroordelen op basis van alleen uw bekentenis.

Wat zijn mijn rechten tijdens het proces?

Als u wordt beschuldigd van een misdrijf dat kan worden bestraft met een gevangenisstraf van meer dan vijf jaar, moet u het proces bijwonen. Als u uit een ander land komt en uw aanwezigheid verplicht is, kan het proces alleen onder de De link wordt in een nieuw venster geopend.hier beschreven voorwaarden zonder u worden gehouden. In die gevallen zal aan u een advocaat worden toegewezen volgens de De link wordt in een nieuw venster geopend.hier beschreven procedure.

In principe is deelname aan een proces via een videoverbinding niet toegestaan. Als de rechter van oordeel is dat de waarheid niet in het gedrang komt, kan hij of zij u via een videoverbinding alleen vragen stellen – en alleen als u zich in het buitenland bevindt. Verplichte deelname betekent dat u het gehele proces in eigen persoon moet bijwonen. Als uw deelname niet verplicht is, hebt u het recht om het proces bij te wonen. Als u de taal niet spreekt, kunt u kosteloos door een tolk worden bijgestaan.

Het De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van Strafvordering bepaalt wanneer u wettelijk door een advocaat moet worden bijgestaan. Voor de keuze van een advocaat en het recht op kosteloze rechtsbijstand, zie De link wordt in een nieuw venster geopend.hier. U kunt van advocaat veranderen. Als u zich in hechtenis bevindt, kunt u onder vier ogen met uw advocaat overleggen. Als u de taal niet spreekt, kunt u om een tolk vragen.

U kunt, maar u hoeft niet te spreken tijdens het proces. Ook als u iets zegt wat niet waar is, zal dat geen nadelige gevolgen voor u hebben. Maar u moet wel uw persoonsgegevens bevestigen.

Welke rechten heb ik met betrekking tot het bewijs dat tegen mij wordt aangevoerd?

U kunt het tegen u ingebrachte bewijs betwisten. U kunt verklaren dat bewijs niet ontvankelijk is omdat het niet rechtmatig is verkregen of omdat het, ook al is het ontvankelijk, de tenlastelegging niet ondersteunt. Normaliter wordt bewijs pas aan het eind van het proces betwist, wanneer de advocaat het pleidooi van de verdediging houdt. De ontvankelijkheid van het bewijs kan ook tijdens het proces worden betwist.

U hebt het recht om naar bewijs in uw voordeel te vragen voor zover dat volgens de wet ontvankelijk is. U kunt verzoeken dat getuigen à decharge (getuigen die een voor u positieve verklaring afleggen) worden gehoord. Op elk moment tijdens het proces kunt u vragen om bewijs. Bewijs dat is verkregen van een privédetective is ontvankelijk als het rechtmatig is verzameld. Uw advocaat kan de waarde van het bewijs inschatten.

U en uw advocaat kunnen personen die tegen u getuigen (getuigen à charge) vragen stellen. Meer specifiek is de procedure voor het ondervragen van De link wordt in een nieuw venster geopend.beschermde getuigen. U kunt alles wat een getuige tegen u heeft verklaard aanvechten. Normaliter gebeurt dit aan het eind van het proces, wanneer de advocaat het pleidooi van de verdediging houdt.

Wordt er rekening gehouden met mijn strafblad?

De rechtbank zal informatie over eerdere veroordelingen in strafzaken verzamelen, ongeacht of u het daarmee eens bent of niet. Als u schuldig wordt verklaard en eerdere veroordelingen op uw naam hebt staan, kan dat leiden tot een zwaardere straf. De informatie moet op het moment van beëindiging van het proces actueel zijn. Alle eerdere veroordelingen in een andere lidstaat zullen in aanmerking worden genomen als ze zijn erkend door een Bulgaarse rechtbank.

Wat gebeurt er aan het eind van het proces?

Als de rechter oordeelt dat de tenlastelegging is bewezen op een wijze die elke redelijke twijfel uitsluit, zult u schuldig worden verklaard en worden gestraft op basis van de Bulgaarse wet. Anders zal de rechter u onschuldig verklaren.

Mogelijke straffen:

 • Levenslange gevangenisstraf – met of zonder een recht op vervangende straf: deze wordt opgelegd voor de zwaarste misdrijven. Levenslange gevangenisstraf zonder het recht op vervangende straf kan niet worden omgezet in gevangenisstraf voor een bepaalde tijd. Gevangenisstraf voor een bepaalde tijd – maximaal twintig jaar, en in bepaalde uitzonderlijke gevallen maximaal dertig jaar. De straf wordt uitgezeten in de gevangenis;
 • Voorwaardelijke gevangenisstraf voor een bepaalde tijd – dit omvat controle- en beïnvloedingsmaatregelen zonder dat u van uw vrijheid wordt beroofd. Een dergelijke maatregel kan bijvoorbeeld uit een taakstraf bestaan;
 • Confiscatie – uw vermogen of een deel daarvan wordt u gedwongen ontnomen;
 • Boete – u moet een bepaald bedrag betalen;
 • Ontneming, voor een bepaalde periode, van het recht om een bepaalde functie of een bepaald beroep uit te oefenen of van het recht om een bepaalde titel of militaire onderscheiding te dragen;
 • Publieke terechtwijzing – uw vonnis wordt op passende wijze openbaar gemaakt.

Welke rol speelt het slachtoffer in het proces?

Als particulier aanklager zal het slachtoffer de tenlastelegging van de openbare aanklager ondersteunen en om uw veroordeling vragen. Als civiele partij zal het slachtoffer verlangen dat u wordt veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding voor de schade die door het misdrijf is veroorzaakt. Het slachtoffer zal aan het begin van het proces een verzoekschrift indienen en deze beide rollen op zich nemen als de rechtbank daartoe besluit.

Verhoor van een beschermde getuige

Het afleggen van een getuigenverklaring kan het leven of de gezondheid van een getuige of zijn of haar familie en vrienden in gevaar brengen. Wanneer de rechter ervan overtuigd is dat het gevaar reëel is, neemt hij of zij maatregelen – op verzoek van of met instemming van de getuige – om zijn of haar veiligheid met spoed te beschermen. Het niet onthullen van de identiteit van een bedreigde getuige kan zo’n maatregel zijn.

Als een bedreigde getuige met een geheime identiteit zal getuigen, zal de rechtbank hem of haar ondervragen in afwezigheid van de partijen bij het proces. De wet vereist dat de rechtbank alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen treft om de identiteit van de getuige geheim te houden. Na de ondervraging zal de rechtbank u en uw advocaat snel een niet-ondertekende kopie van de getuigenverklaring doen toekomen. U en uw advocaat kunnen schriftelijk vragen stellen aan de getuige.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135512224De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van Strafvordering

De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/1589654529De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van Strafrecht

De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135560660De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet op de rechterlijke macht

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.vss.justice.bg/bg/vlast/1.htmDe link wordt in een nieuw venster geopend.Hoge Raad voor de rechtspraak


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 09/03/2020

4 - Mijn rechten nadat de rechtbank uitspraak heeft gedaan


Kan ik hoger beroep instellen?

Nadat u “schuldig” of “niet-schuldig” bent bevonden, zal de rechtbank aan het eind van het proces een vonnis afgeven. Het De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de rechtbank een strafproces kan sluiten zonder een vonnis af te geven. In dat geval vaardigt de rechtbank een beschikking uit. U kunt zowel tegen het vonnis als tegen de beschikking beroep instellen.

Het beroep moet schriftelijk worden ingediend en door u zijn ondertekend. Het wordt via de rechtbank van eerste aanleg voorgelegd aan de rechtbank van beroep. Als de rechtbank van eerste aanleg een arrondissementsrechtbank is, zal de rechtbank van beroep een regionale rechtbank zijn. Tegen vonnissen en beschikkingen van een regionale rechtbank kan hoger beroep worden ingesteld bij een Hof van Beroep. Meer informatie over rechtbanken is te vinden op de website van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Hoge Raad voor de rechtspraak. Een beroep tegen een vonnis moet binnen vijftien dagen vanaf de datum van het vonnis worden ingediend, en een beroep tegen een beschikking binnen zeven dagen nadat deze bekend is gemaakt.

In het beroep kunt u klagen over de conclusies die de rechtbank heeft getrokken uit de feiten die de rechtbank bewezen acht, over de toepassing van relevante wetgeving en over de in uw ogen onterechte straf. Ongeacht welke en hoeveel klachten u indient, zal de rechtbank van beroep alleen een besluit nemen over de vraag of het hele vonnis correct is of niet.

Wat gebeurt er als ik hoger beroep instel?

Nadat de rechtbank van beroep het verzoekschrift waarmee u beroep instelt heeft ontvangen, zal de rechtbank van eerste aanleg afschriften van uw verzoekschrift aan de openbare aanklager en de andere partijen bij het proces doen toekomen. Diezelfde rechtbank zal de zaak naar de rechtbank van beroep verwijzen, onder bijvoeging van de motivering van het vonnis. Als de rechtbank voorlopige hechtenis heeft verordend als De link wordt in een nieuw venster geopend.maatregel om het ontlopen van vervolging te voorkomen, zal het instellen van beroep niet automatisch tot uw vrijlating leiden. U kunt de rechtbank van beroep echter vragen om de maatregel te vervangen door een mildere maatregel. De rechtbank van beroep zal in een afzonderlijke zitting een besluit over uw verzoek nemen.

De rechtbank van beroep is niet gebonden aan een tijdslimiet bij het vaststellen van de datum voor de zitting. Deze datum hangt af van de tijd die de rechtbank van beroep nodig heeft om de motivering van zijn besluit te formuleren en van de werklast van deze rechtbank.

U kunt nieuw bewijs bij de rechtbank van beroep indienen, aangezien de rechtbank van beroep nieuwe feiten kan vinden. De regels voor de geldigheid van bewijs van de rechtbank van eerste aanleg zijn ook hier van toepassing.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling in hoger beroep?

U kunt de zitting bijwonen, maar dat hoeft niet. U en uw advocaat kunnen een mondelinge toelichting geven bij de klachten in het beroepschrift. De andere aanwezige partijen kunnen hun mening over het beroepsschrift geven.

De rechtbank van beroep kan:

 • besluiten het vonnis te herroepen en de zaak terug te verwijzen naar de openbare aanklager of de rechtbank van eerste aanleg;
 • het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg herroepen en een nieuw vonnis wijzen;
 • besluiten om het vonnis te wijzigen en een lichtere straf op te leggen;
 • besluiten om het vonnis te herroepen en de zaak niet-ontvankelijk te verklaren;
 • het strafproces opschorten in de gevallen waarin het De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van Strafvordering voorziet;
 • besluiten om het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te bekrachtigen.

Wat gebeurt er als het hoger beroep tegen een veroordeling slaagt dan wel niet slaagt?

Als u niet tevreden bent met het vonnis of de beschikking van een rechtbank van tweede aanleg, kunt u  beroep instellen bij het Hof van Cassatie. Als de rechtbank van tweede aanleg een regionale rechtbank is, kunt u alleen bij het Hof van Cassatie beroep instellen als deze rechtbank een nieuw vonnis heeft gewezen.

Het Hof van Cassatie zoekt niet naar nieuwe feiten en laat daarom geen nieuw bewijs toe. Het Hof kan alleen verklaren of de wet correct is toegepast en of de opgelegde straf redelijk is. Het Hof van Cassatie zal alleen de klachten in het beroepschrift behandelen.

U hebt alleen recht op een vergoeding wanneer uw veroordeling wordt teruggedraaid en een rechtbank van tweede aanleg een nieuw vonnis afgeeft dat “niet schuldig” luidt. Voor meer details, zie De link wordt in een nieuw venster geopend.hier (Wet op de bijzondere vergoedingen). Als de veroordeling ondanks het beroep gehandhaafd blijft, zelfs met een lichtere straf, zal deze op uw strafblad komen te staan. Een vonnis dat “vrijspraak" luidt, zal niet op het strafblad worden geregistreerd.

Wanneer u alle beroepsmogelijkheden bij een rechtbank van tweede aanleg en het Hof van Cassatie hebt gebruikt, is verder beroep niet meer mogelijk. Een vonnis wordt definitief als er geen of te laat beroep tegen wordt aangetekend of nadat het Hof van Cassatie uitspraak heeft gedaan.

Ik kom uit een andere lidstaat. Kan ik na het proces worden teruggestuurd?

U kunt worden teruggestuurd. In bepaalde gevallen kan dat ook gebeuren wanneer u het er niet mee eens bent. U zult niet automatisch worden uitgezet zodra uw veroordeling van kracht wordt. Eerst moet een in het De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van Strafvordering beschreven procedure worden gevolgd. U zult juridisch advies nodig hebben.

Als ik veroordeeld ben, kan ik dan voor hetzelfde misdrijf opnieuw worden berecht?

De wet staat niet toe dat u wordt berecht voor een misdrijf waarvoor u al eerder bent veroordeeld. Dit verbod geldt ook voor veroordelingen in een andere lidstaat.

Informatie over de tenlastelegging/veroordeling

in de politiearchieven zal informatie over de tenlastelegging worden bewaard. Als u wordt vrijgesproken, kunt u de politie vragen om die informatie te vernietigen.

Informatie over een veroordeling zal in uw strafblad worden opgenomen. Dit wordt bewaard bij de bevoegde arrondissementsrechtbank. Als u buiten Bulgarije bent geboren, zal uw strafblad worden bewaard op het ministerie van Justitie.

Een strafblad wordt niet gewist tot u honderd jaar oud bent, op welk moment het op microfilm wordt geplaatst en vernietigd. Er is geen toestemming van u nodig om een strafblad op te slaan. Ook hebt u niet het recht om bezwaar te maken tegen de opslag van deze informatie.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van Strafvordering

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet op de aansprakelijkheid van de staat en gemeenten voor schade (geleden door burgers)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Verordening nr. 8 van 26 februari 2008 inzake de functies en organisatie van het werk van bureaus voor de registratie van strafrechtelijke veroordelingen


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 09/03/2020

5 - Lichte verkeersovertredingen


Hoe worden lichte verkeersovertredingen behandeld?

Lichte verkeersovertredingen als te hard rijden, verkeerd parkeren en dergelijke worden behandeld als administratieve overtredingen. Ze worden langs administratieve weg afgehandeld. Mogelijke straffen zijn bijvoorbeeld een boete of de ontneming van het recht om voor een bepaalde periode een motorvoertuig te besturen. Bij ernstigere overtredingen kunnen beide straffen worden opgelegd.

Overtredingen worden vastgesteld en bestraft door de verkeerspolitie. U kunt beroep aantekenen tegen een boete of een aan u opgelegde sanctie bij de bevoegde arrondissementsrechtbank binnen zeven dagen vanaf de datum van ontvangst van de mededeling. U hebt recht op een advocaat. Tegen boetes tot 50 BGN kan geen beroep worden aangetekend.

Een arrondissementsrechtbank kan een sanctie bekrachtigen of opheffen. Tegen een uitspraak van een arrondissementsrechtbank kan hoger beroep worden ingesteld bij de bevoegde administratieve rechtbank. De beslissing van deze rechtbank is onherroepelijk. Meer informatie over rechtbanken is te vinden op de website van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Hoge Raad voor de rechtspraak.

Op overtredingen door Bulgaarse staatsburgers en overtredingen door burgers van andere lidstaten is dezelfde procedure van toepassing.

Komen deze misdrijven op mijn strafblad te staan?

Deze overtredingen komen niet op uw strafblad te staan.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet op de administratieve overtredingen en sancties

De link wordt in een nieuw venster geopend.Verkeerswet

De link wordt in een nieuw venster geopend.Verordeningen voor de handhaving van de Verkeerswet


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 09/03/2020

De rechten van verdachten in strafzaken - Tsjechië

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Tsjechisch) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Krachtens de Grondwet van Tsjechië kan u een straf worden opgelegd in overeenstemming met het Tsjechisch recht en zoals vastgesteld in de desbetreffende wetten, te weten het De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van strafrecht, de De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet op het jeugdrecht, en het De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van strafvordering, waarin de regels zijn bepaald voor strafrechtelijke procedures, waaronder specifieke voorwaarden voor het uitoefenen en handhaven van uw rechten.

In deze informatiebladen wordt uitgelegd wat er gebeurt als iemand van een misdrijf wordt verdacht of in staat van beschuldiging wordt gesteld. Raadpleeg voor informatie over lichte strafbare feiten zoals verkeersovertredingen, die meestal met een vaste straf worden afgedaan De link wordt in een nieuw venster geopend.Informatieblad 5.

Als u slachtoffer bent van een misdrijf, kunt u hier alle informatie over uw rechten vinden.


Samenvatting van het strafrechtproces

Normaliter bevat het strafrechtproces de volgende fasen.

1.              Strafrechtelijk onderzoek

Het strafrechtelijk onderzoek is de eerste fase van het strafrechtproces. Het bestaat uit twee onderdelen:

 • De procedures van de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het strafrechtproces voorafgaand aan de start van een strafrechtelijke vervolging, oftewel het voorbereidend opsporingsonderzoek; en
 • Het gedeelte van de strafrechtelijke vervolging vanaf de aanvang ervan totdat deze eindigt met het indienen van een tenlastelegging of anderszins, oftewel het vooronderzoek (zie De link wordt in een nieuw venster geopend.Informatieblad 2)De link wordt in een nieuw venster geopend.#Podstránka_2De link wordt in een nieuw venster geopend..

2.             Voorafgaande bespreking van de tenlastelegging

Tijdens de voorafgaande bespreking onderzoekt de rechtbank of de zaak afdoende verduidelijkt is tijdens het strafrechtelijk onderzoek en of de tenlastelegging een goede basis biedt voor de verdere procedure. Ook beslist de rechtbank of hij bevoegd is een beslissing te nemen in de zaak.

3.             Het proces op zich

Dit is het belangrijkste deel van het strafrechtproces. Bewijs wordt onderzocht en er wordt een beslissing genomen in de zaak. Tijdens deze fase van het strafrechtproces worden de verdachte(n) en eventuele getuigen en de benadeelde partij(en) in de rechtbank ondervraagd. Het proces is openbaar en wordt in het Tsjechisch gevoerd. Indien u geen Tsjechisch spreekt, hebt u recht op een tolk.

4.             Beroepsprocedure

De verdachte, diens familie, advocaat, de openbare aanklager of de benadeelde hebben het recht binnen acht dagen hoger beroep in te stellen. Indien hoger beroep wordt ingesteld, beoordeelt het hof van beroep de beslissing van de rechter in eerste aanleg

De rol van de Europese Commissie

NB: denk eraan dat de Europese Commissie geen rol speelt bij strafrechtelijke vervolging in de lidstaten en u niet kan helpen als u een klacht hebt. In deze informatiebladen staat hoe en bij wie u een klacht kunt indienen.

Klik op de links hieronder voor de informatie die u nodig hebt.

De link wordt in een nieuw venster geopend.1 - Juridisch advies inwinnen

De link wordt in een nieuw venster geopend.2 - Mijn rechten tijdens het strafrechtelijk onderzoek en voordat de zaak door de rechtbank wordt behandeld

 • Voorbereidend opsporingsonderzoek
 • Vooronderzoek
 • Inbewaringstelling
 • Beslissing in het strafrechtelijk onderzoek, een ten laste gelegd feit
 • Verkort strafrechtelijk onderzoek

De link wordt in een nieuw venster geopend.3 – Mijn rechten tijdens het proces

 • Het proces voor de rechter
 • Straffen; rechten van het slachtoffer

De link wordt in een nieuw venster geopend.4 - Mijn rechten nadat de rechtbank uitspraak heeft gedaan

De link wordt in een nieuw venster geopend.5 – Verkeersovertredingen en andere lichte overtredingen

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Tsjechisch ministerie van Justitie

De link wordt in een nieuw venster geopend.Tsjechisch ministerie van Binnenlandse Zaken

De link wordt in een nieuw venster geopend.Tsjechische orde van advocaten

De link wordt in een nieuw venster geopend.Informatie over mensenrechten

De link wordt in een nieuw venster geopend.Juridische informatie voor iedereen


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 16/09/2020

1 - Juridisch advies inwinnen

In dit informatieblad kunt u lezen onder welke omstandigheden u recht hebt op vertegenwoordiging door een advocaat, hoe u een advocaat kunt vinden en hoe de kosten van de advocaat worden betaald als u deze niet zelf kunt betalen. Hierin staat ook wat een advocaat voor u kan doen.


Een advocaat vinden

Alleen een advocaat die is opgenomen in het register van advocaten dat wordt bijgehouden door de De link wordt in een nieuw venster geopend.Tsjechische orde van advocaten mag u in een strafzaak verdedigen.

Als u een advocaat nodig hebt voor uw verdediging, neem dan contact op met de De link wordt in een nieuw venster geopend.Tsjechische orde van advocaten (De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.cak.cz/of neem rechtstreeks contact op met een van de advocaten uit het register).

Wat als ik geen advocaat kies?

Als u geen advocaat kiest, moet u zelf uw verdediging voeren.

In sommige gevallen bent u verplicht u te laten bijstaan door een advocaat en de rechter wijst dan een advocaat voor u aan als u er zelf niet binnen een voorgeschreven termijn een kiest. In de volgende situaties is een advocaat vereist:

 • indien u in voorlopige hechtenis zit of ter observatie in een medische instelling bent opgenomen,
 • indien u niet of niet volledig handelingsbevoegd bent,
 • indien u een vluchteling bent,
 • indien u jonger dan 18 bent,
 • indien u lichamelijk of verstandelijk gehandicapt bent en er geen twijfel bestaat aan uw onvermogen uzelf goed te verdedigen,
 • indien u veroordeeld zou kunnen worden tot een gevangenisstraf van meer dan vijf jaar,
 • indien er een vereenvoudigde procedure tegen u als gedetineerde gestart wordt,
 • in procedures waar van u geëist zou kunnen worden dat u een preventieve medische behandeling moet ondergaan (met uitzondering van een behandeling voor alcoholisme),
 • in sommige procedures met een buitenlands element.

Wie betaalt de advocaat?

De verdachte betaalt voor de diensten van de advocaat. Indien de rechter u een advocaat toewijst, betaalt de staat voor de verdediging. De staat betaalt ook als u recht hebt op gratis verdediging.

Hoe hoog is het honorarium van de advocaat?

Betalingen voor de diensten van een advocaat worden vastgelegd in een overeenkomst tussen u en uw advocaat of zijn in overeenstemming met de De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet op de advocatenhonoraria (indien u geen overeenkomst hebt).

Wanneer hebt u recht op gratis verdediging?

Indien u niet voldoende geld hebt om de kosten van uw verdediging te betalen, hebt u recht op een gereduceerd tarief of op een gratis verdediging (deze opties worden beide aangeduid als 'gratis verdediging'). Een rechter, of de voorzitter van de rechtbank, beslist over uw aanvraag, op basis van informatie over uw financiële situatie. Deze aanvraag moet u indienen tijdens het strafrechtelijk onderzoek, via de openbare aanklager of tijdens de procedure voor de rechter.

U kunt zelfs zonder deze aanvraag gratis verdediging toegewezen krijgen als het bewijs hiertoe aanleiding geeft.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet op de advocatenhonoraria


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 16/09/2020

2 - Mijn rechten tijdens het strafrechtelijk onderzoek en voordat de zaak door de rechtbank wordt behandeld


Uit welke fasen bestaat het strafrechtelijk onderzoek (opsporingsonderzoek)?

Tijdens het strafrechtelijk onderzoek wordt onderzocht of er een misdrijf is gepleegd en wie waarschijnlijk de dader is geweest (de fase van het voorbereidend opsporingsonderzoek) en vervolgens wordt het bewijs zeker gesteld en wordt de zaak voor de rechtbank voorbereid (de vooronderzoeksfase).

Het strafrechtelijk onderzoek wordt uitgevoerd door de politie onder toezicht van de openbare aanklager, die beslist of dit onderzoek naar behoren is uitgevoerd.

Sommige handelingen mag alleen de openbare aanklager verrichten of zijn afhankelijk van diens beslissing (zoals het beëindigen van het strafrechtelijk onderzoek), terwijl de rechter de bevoegdheid heeft om te beslissen over bepaalde andere handelingen (zoals het in bewaring stellen van een verdachte, aanhouding, huiszoeking en telefoontappen).

Klik op de onderstaande links voor nadere informatie over de fasen van het strafrechtelijk onderzoek.

Procedure voorafgaand aan de start van de strafvervolging voorbereidend opsporingsonderzoek (1)

Wat is het doel van het voorbereidend opsporingsonderzoek?

Om de aard van een misdrijf vast te stellen en te bepalen wie het heeft gepleegd, mag de politie:

 • verklaringen opnemen,
 • adviezen van deskundigen inwinnen,
 • documenten bekijken,
 • naar voorwerpen zoeken en de plaats van het misdrijf doorzoeken,
 • politiedossiers aanleggen, vingerafdrukken nemen, lichaamsafmetingen bepalen, verdachten fouilleren,
 • urgente handelingen verrichten,
 • verdachten in verzekering stellen,
 • eventuele andere onderzoeksprocedures gebruiken.

Het voorbereidend opsporingsonderzoek eindigt met een beslissing om strafvervolging in te stellen tegen een specifieke persoon of op allerlei andere manieren (opschorting, tijdelijke opschorting, de zaak voorleggen voor niet-strafrechtelijke afhandeling).

Welke termijnen gelden voor deze fase?

De termijn is twee, drie of zes maanden, afhankelijk van de ernst van de zaak. Indien het voorbereidend opsporingsonderzoek niet kan worden afgerond, kan de openbare aanklager de termijn op basis van een schriftelijke motivatie wijzigen of verlengen.

Wat wordt mij verteld over wat er gaande is?

U wordt in deze fase pas op de hoogte gebracht van wat er gaande is als u direct betrokken moet worden bij de procedure.

Is er een tolk aanwezig als ik de taal niet spreek?

Indien aan u wordt gevraagd om uitleg te geven over bepaalde gebeurtenissen zal de politie voor een tolk zorgen die de vragen en uw antwoorden vertolkt en die het schriftelijke rapport vertolkt voordat u wordt gevraagd het te ondertekenen.

In welke fase krijg ik de gelegenheid een advocaat te spreken?

U kunt een advocaat uitnodigen om de uitleg bij te wonen. De deelname van een advocaat aan deze fase is niet verplicht en u zult geen advocaat toegewezen krijgen, indien u er niet voor hebt gekozen er zelf een in te schakelen. U kunt de advocaat om advies vragen, maar u kunt hem niet vragen hoe u een vraag moet beantwoorden die al aan u is gesteld. In deze fase moet u voor uw eigen tolk zorgen om u en uw advocaat bij te staan.

Gaat men mij om informatie vragen? Moet ik informatie geven?

In deze fase mag de politie u vragen naar uw uitleg over de feiten die zij onderzoekt. U bent verplicht naar waarheid een uitleg te geven. U mag weigeren uitleg te geven indien u (of een persoon met wie u een band hebt) het risico loopt op basis van uw verklaring te worden vervolgd. U mag ook weigeren als u daarmee een geheimhoudingsverplichting zou schenden.

Wat gebeurt er als ik iets zeg dat tegen mij pleit?

Uw verklaring wordt alleen gebruikt om te beslissen of er een strafrechtelijke vervolging tegen een bepaalde persoon vanwege een bepaald misdrijf zal worden gestart. Indien een strafrechtelijke procedure wordt gestart, wordt uw verklaring alleen maar als een getuigenverklaring gezien indien u uw verklaring al vroeg hebt afgelegd en deze later niet herhaald zou kunnen worden. Bovendien moet u uw verklaring ten overstaan van een rechter hebben afgelegd. Anders moet u uw verklaring later opnieuw afleggen, tijdens een latere fase van de strafrechtelijke procedure (in de regel ten overstaan van een rechtbank).

Mag ik contact opnemen met vrienden of familieleden?

Op uw verzoek brengt de politie één van uw familieleden of kennissen op de hoogte van het feit dat u in verzekering bent gesteld, mits dit het politieonderzoek niet belemmert en het niet overmatig moeilijk is.

Mag ik een dokter raadplegen als dat nodig is?

De politie regelt een medisch onderzoek voor u en laat een dokter een verklaring afleggen over uw medische toestand op het moment dat u voor verhoor wordt voorgeleid of in verzekering wordt gesteld. U moet onmiddellijk worden vrijgelaten als de dokter dat voorschrijft en de politie brengt u zo nodig naar een medische instelling.

Mag ik contact opnemen met mijn ambassade als ik uit een ander land kom?

Tijdens elke fase van de strafrechtelijke procedure kunt u het recht opeisen om contact op te nemen met uw ambassade en besloten gesprekken te voeren met een vertegenwoordiger van de ambassade.

Ik woon in een ander land. Moet ik tijdens het onderzoek aanwezig zijn?

Een rechter kan bevelen dat u verhoord moet worden voordat u het land verlaat indien dat van essentieel belang is voor de zaak en daarmee wordt voorkomen dat er bewijs verloren gaat. U kunt ook worden verhoord nadat u het land verlaat, indien daartoe een verzoek wordt ingediend bij de desbetreffende instanties in het land waar u woont.

Kan ik naar mijn land van herkomst worden teruggestuurd?

Niet tijdens deze fase.

Word ik in verzekering gesteld of vrijgelaten?

Als uw aanwezigheid vereist is, wordt u aan de rechter voorgeleid of in verzekering gesteld. Indien u niet vervolgens in staat van beschuldiging wordt gesteld en niet binnen 48 uur nadat u in verzekering bent gesteld aan de rechter wordt voorgeleid voor een beslissing over inverzekeringstelling, moet u worden vrijgelaten.

Mag ik het land verlaten tijdens het onderzoek?

Ja.

Word ik om vingerafdrukken, DNA-monsters (bijv. haar, speeksel) of andere lichaamsvloeistoffen gevraagd?

Indien dit vereist is om uw identiteit vast te stellen of te onderzoeken of er zich sporen van het misdrijf op uw lichaam bevinden, of indien dit vereist is als bewijs, mogen uw vingerafdrukken, een DNA-monster, bloed, biologisch materiaal of de buitenafmetingen van uw lichaam worden (af)genomen of opgenomen en mag men u fouilleren of ander dergelijk onderzoek uitvoeren.

Als u fysiek tegenwerkt, mag men u met toestemming van de openbare aanklager dwingen om mee te werken. Als u weigert, kunt u een boete van maximaal CZK 50 000 krijgen opgelegd.

Indien de informatie die op deze wijze wordt verkregen niet meer nodig is voor de verdere procedure of om strafrechtelijke activiteiten te voorkomen, te zoeken en te rechercheren, wordt zij vernietigd.

Mag ik vóór het proces schuld bekennen aan (een deel van) de feiten in de tenlastelegging?

Als uw schuldbekentenis betrouwbaar is, kan dit een grond zijn waarop de strafrechtelijke vervolging wordt gestart of waarop een beslissing wordt genomen voor een snelrechtprocedure.

Krijg ik informatie over getuigen tegen mij en over ander bewijs?

Tijdens deze fase van de procedure krijgt u dergelijke informatie niet.

Wordt er naar mijn strafblad geïnformeerd?

Ja, de politie vraagt een kopie van uw strafblad op.

Start van de strafrechtelijke vervolging vooronderzoek (2)

Wat is het doel van deze fase?

Tijdens het vooronderzoek zoekt en bestudeert de politie bewijs dat belangrijk is voor de zaak. De politie zoekt naar bewijs dat de verdachte belast of ontlast.

Wat is de termijn voor een vooronderzoek?

De termijn is twee, drie of zes maanden, afhankelijk van de ernst van de zaak. De termijn kan door de openbare aanklager op basis van door de politie verstrekte schriftelijke redenen worden verlengd. De aanklager moet deze redenen in elke zaak vervolgens ten minste eenmaal per maand verifiëren.

De politie moet zo snel mogelijk te werk gaan. Indien een vertraging nadelige gevolgen voor u heeft, kunt u de openbare aanklager vragen om het probleem op te lossen. Indien de vertragingen door de openbare aanklager worden veroorzaakt, kunt u diens leidinggevende vragen om het probleem op te lossen.

De verdachte kan ook om schadeloosstelling vragen voor zowel financiële als niet-financiële schade als gevolg van vertragingen tijdens procedures. Bij de straftoemeting houdt de rechtbank rekening met eventuele vertragingen tijdens deze fase.

Wat wordt mij verteld over wat er gaande is?

U ontvangt een beslissing over de aanvang van de strafrechtelijke vervolging. Deze omvat een beschrijving van het feit waarvan u wordt beschuldigd, de rechtsgrondslag en de redenen. U kunt binnen drie dagen bezwaar indienen tegen deze beslissing en de openbare aanklager neemt dan een beslissing ten aanzien van uw bezwaar.

U of uw advocaat wordt op de hoogte gesteld van de onderzoeksprocedures en u hebt het recht via uw advocaat aan deze procedures deel te nemen om vragen te stellen aan getuigen en bewijs voor te leggen. Het is mogelijk dat tijdens het vooronderzoek inzage in uw dossier aan uw advocaat en u wordt geweigerd indien daarvoor legitieme redenen bestaan.

Is er een tolk aanwezig als ik geen Tsjechisch spreek?

Indien u geen Tsjechisch spreekt, krijgt u tijdens uw verhoor een tolk voor een taal die u spreekt of uw moedertaal.

Ook tijdens de vooronderzoeksprocedures is er een tolk beschikbaar. In deze fase staat de politie u toe deel te nemen en desgewenst vragen te stellen.

Op uw verzoek krijgt u een schriftelijke vertaling van de beslissing over de aanvang van de strafrechtelijke vervolging, de beslissing om u in bewaring te stellen of de beslissing om de strafrechtelijke vervolging voorwaardelijk op te schorten.

In welke fase krijg ik de gelegenheid een advocaat te spreken?

Dit kan op elk moment het geval zijn en de vertrouwelijkheid van het gesprek moet worden gegarandeerd. Indien de advocaat daarom verzoekt, is er een tolk aanwezig. U mag zelf een advocaat kiezen (zie De link wordt in een nieuw venster geopend.Informatieblad 1).

Gaat men mij om informatie vragen? Moet ik informatie geven?

U hebt het recht om uw mening te geven over de zaak en u hebt ook het recht om te zwijgen.

Kan ik bezwaar maken tegen de politiebeambte die het onderzoek uitvoert, de openbare aanklager of de rechter?

U kunt bezwaar maken tegen de politiebeambte of de openbare aanklager, evenals tegen de notulist, de reclasseringsambtenaar, de griffier, de door de rechtbank benoemde deskundige en de tolk en tegen de rechter indien u van mening bent dat zij bevooroordeeld zijn – dat wil zeggen, indien u van mening bent dat hun persoonlijke belangen tegengesteld zijn aan uw zaak of ten aanzien van een van de partijen of de vertegenwoordigers daarvan en zij derhalve geen onpartijdige beslissingen kunnen nemen.

In het algemeen wordt een persoon ook als bevooroordeeld aangemerkt indien hij of zij al in een andere procedurele rol heeft bijgedragen aan de procedure. Een rechter kan bijvoorbeeld niet over schuld en over de strafmaat beslissen, indien die rechter in het strafrechtelijk onderzoek al de beslissing heeft genomen over inbewaringstelling, telefoontappen etc.

De persoon die als eerste beslist over uw bezwaar is de persoon tegen wie u bezwaar maakt omdat hij of zij bevooroordeeld zou zijn.

Indien u niet tevreden bent met die beslissing, mag u binnen drie dagen een klacht indienen tegen de beslissing van de persoon in kwestie, waarna iemand met hogere bevoegdheid een beslissing neemt. De procedurele beslissingen die zijn genomen door iemand die bevooroordeeld is, mogen niet worden toegepast tijdens de strafrechtelijke procedure.

Wat gebeurt er als ik iets zeg dat tegen mij pleit?

Alles wat u zegt kan voor of tegen u worden gebruikt. Uw getuigenis in deze fase van de procedure kan als bewijs worden gebruikt.

Mag ik contact opnemen met vrienden of familieleden?

De politie beslist of u tijdens het voorbereidend opsporingsonderzoek, na aanhouding en als u in verzekering bent gesteld contact mag opnemen met uw familie of vrienden. Indien u in bewaring bent gesteld, hebt u het recht brieven te schrijven (de brieven worden gelezen door de Dienst voor gevangenisstraffen van Tsjechië indien u in bewaring bent gesteld omdat u getuigen zou kunnen beïnvloeden, evenals door de openbare aanklager die het recht heeft om uw brieven te censureren).

In de gevangenis hebt u eenmaal per twee weken recht op bezoek, maar als u in bewaring bent gesteld vanwege het gevaar dat u getuigen zou kunnen beïnvloeden, zal een derde aanwezig zijn bij bezoeken.

Mag ik een arts raadplegen als dat nodig is?

Indien u in bewaring bent gesteld, wordt u bezocht door de instellingsarts die verplicht is om u goede medische zorg te verstrekken. Indien u voor verhoor wordt voorgeleid of in verzekering wordt gesteld, zie dan De link wordt in een nieuw venster geopend.#Podstránka_1hier.

Mag ik contact opnemen met mijn ambassade als ik uit een ander land kom?

Ja, tijdens alle fasen van de procedure. Alle besprekingen met consulaire functionarissen zijn vertrouwelijk. De rechtbank stelt uw consulaat er met uw instemming van op de hoogte dat u in bewaring bent gesteld.

Ik kom uit een ander land. Moet ik tijdens het onderzoek aanwezig zijn?

Uw aanwezigheid is niet vereist als u al bent verhoord en u tijdens het vooronderzoek niet aanwezig wenst te zijn. Indien er vluchtgevaar bestaat, wordt u in bewaring gesteld of bent u vrij om te gaan nadat u een schriftelijke belofte hebt gedaan dat u zult terugkeren zodra u daartoe wordt opgeroepen.

Kan ik naar mijn land van herkomst worden teruggestuurd?

Ja, mits er wordt voldaan aan de voorwaarden voor uw uitlevering of overbrenging voor strafrechtelijke vervolging of om uw straf in een ander land uit te zitten en deze procedure niet bij wet wordt uitgesloten.

Mag ik het land verlaten tijdens het vooronderzoek?

Ja, maar u bent verplicht om een geldig postadres te hebben of anderszins contact te onderhouden met de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de strafrechtelijke procedure. Anders kunt u worden aangehouden en in bewaring worden gesteld.

Word ik om vingerafdrukken, DNA-monsters (bijvoorbeeld haar, speeksel) of andere lichaamsvloeistoffen gevraagd? Mag men mij fouilleren?

Indien dit vereist is, is het antwoord 'ja'. U bent verplicht aan deze oproep gehoor te geven.

Mag men mijn huis, bedrijfspand, auto of andere bezittingen doorzoeken?

Ja, een huiszoeking kan plaatsvinden op kracht van een gerechtelijk bevel. Voor andere panden kan dit worden gedaan op kracht van een bevel dat is afgegeven door de openbare aanklager of de politie.

Mag ik vóór het proces schuld bekennen aan (een deel van) de feiten in tenlastelegging?

Ja, tijdens het verhoor door de politie.

Kan er vóór het proces iets aan de tenlastelegging worden veranderd?

Nee, alleen de juridische beschrijving van het ten laste gelegde feit mag veranderd worden. Er kan u alleen een ander feit ten laste worden gelegd, op basis van een nieuw besluit bij aanvang van strafrechtelijke vervolging.

Kan ik worden aangeklaagd voor een strafbaar feit waarvoor ik al in een andere lidstaat ben aangeklaagd?

Ja. Dit is echter niet van toepassing indien de strafrechtelijke vervolging in de andere lidstaat in uw zaak is geëindigd in een vonnis, geschorst is, op basis van goedkeuring of een schikking is geëindigd of voor beoordeling als overtreding in plaats van als misdrijf is voorgelegd.

Krijg ik te horen wie er tegen mij getuigt?

U kunt achterhalen wie er tegen u getuigt en wat de inhoud van hun getuigenis is door het dossier van uw zaak in te zien, of indien u of uw advocaat tijdens hun verhoor aanwezig zijn. De identiteit van geheime getuigen wordt niet aan u bekendgemaakt.

Krijg ik informatie over verder bewijs tegen mij?

Ja, zodra u en uw advocaat toestemming krijgen het dossier van uw zaak in te zien.

Wordt er naar mijn strafblad geïnformeerd?

Ja.

Inbewaringstelling (3)

Word ik in bewaring gesteld of vrijgelaten?

Alleen als u in staat van beschuldiging bent gesteld, mag u in bewaring worden gesteld.

Indien u binnen 48 uur nadat u in verzekering bent gesteld of binnen 24 uur nadat u bent aangehouden aan de rechter wordt overgedragen met een verzoek tot inbewaringstelling, beslist de rechtbank of u al dan niet in bewaring wordt gesteld.

De redenen voor inbewaringstelling kunnen zijn:

 • de mogelijkheid dat u zich zou kunnen onttrekken aan strafrechtelijke vervolging of straf (inbewaringstelling vanwege vluchtgevaar),
 • de mogelijkheid dat u het onderzoek belemmert, bijvoorbeeld door getuigen te beïnvloeden (inbewaringstelling vanwege het gevaar van getuigenbeïnvloeding),
 • de mogelijkheid dat u het misdrijf waarmee u een aanvang had gemaakt zult voltooien of dat u een nieuw misdrijf zult plegen (inbewaringstelling bij voorbaat).

Indien de redenen voor inbewaringstelling zich niet of niet meer voordoen, wordt u op basis van een beslissing van de openbare aanklager vrijgelaten.

U moet ook worden vrijgelaten nadat de wettelijke termijn verstreken is. Voor inbewaringstelling in verband met mogelijke getuigenbeïnvloeding, is de termijn drie maanden. Voor inbewaringstelling vanwege vluchtgevaar of inbewaringstelling bij voorbaat is de termijn één jaar voor misdrijven waarop een mogelijke straf staat van maximaal vijf jaar, twee jaar voor zaken die zwaarder kunnen worden bestraft, drie jaar voor bijzonder ernstige misdrijven en vier jaar als er een uitzonderlijke straf kan worden opgelegd voor het misdrijf.

Van deze termijnen is echter slechts een derde van toepassing tijdens het strafrechtelijk onderzoek en twee derde wordt gereserveerd voor de rechterlijke procedure.

De redenen om u in bewaring te blijven houden, worden voortdurend onderzocht. De openbare aanklager moet echter een nieuwe beslissing nemen nadat u drie maanden in bewaring bent gesteld, evenals na dertig dagen nadat een tenlastelegging is ingediend en altijd om de drie maanden nadat de vorige beslissing van kracht is geworden.

Hoe kan ik in vrijheid worden gesteld?

Veertien dagen nadat de laatste beslissing om u in inbewaringstelling te stellen van kracht werd, hebt u altijd het recht om uw vrijlating te verzoeken. Als u in uw verzoek echter andere redenen kunt aangeven, kunt u te allen tijde om uw vrijlating verzoeken.

U hebt het recht om voor te stellen dat inbewaringstelling vanwege het gevaar van ontsnappen of bij voorbaat wordt vervangen door:

 • uw schriftelijke belofte dat u zich aan de wet zult houden en dat u voor de rechter zult verschijnen als u daartoe wordt opgeroepen,
 • het verstrekken van een door de rechtbank vastgesteld geldbedrag als zekerheid (borgtocht),
 • toezicht door een reclasseringsambtenaar,
 • een door een organisatie van belanghebbende burgers of een andere betrouwbare persoon afgegeven garantie.

In het geval van inbewaringstelling bij voorbaat in bepaalde bij wet gespecificeerde misdrijven is een garantie in de vorm van een geldbedrag niet aanvaardbaar. De garantie in de vorm van een geldbedrag mag door iemand anders worden verstrekt.

Beslissing in het strafrechtelijk onderzoek – een ten laste gelegd feit (4)

Wat is het doel van deze fase?

Het vooronderzoek eindigt met deze fase en de openbare aanklager beslist over de vervolgprocedure:

 • de zaak doorverwijzen naar een andere instantie;
 • strafrechtelijke vervolging niet voortzetten;
 • strafrechtelijke vervolging voorwaardelijk niet voortzetten;
 • een schikking goedkeuren; of
 • een tenlastelegging tegen u indienen bij de rechtbank.

Wat wordt mij verteld over wat er gaande is?

De beslissing van de openbare aanklager wordt aan u meegedeeld. U hebt recht bezwaar in te dienen tegen:

 • het doorverwijzen van de zaak tegen u;
 • de schorsing van strafrechtelijke vervolging;
 • de voorwaardelijke schorsing van strafrechtelijke vervolging; en
 • de schikking.

De openbare aanklager beslist over uw bezwaar.

Is er een tolk aanwezig als ik geen Tsjechisch spreek?

Zie Start van de strafrechtelijke vervolging – vooronderzoek (2).

In welke fase krijg ik de gelegenheid een advocaat te spreken?

Zie De link wordt in een nieuw venster geopend.#Podstránka_2Start van de strafrechtelijke vervolging – vooronderzoek (2).

Word ik in bewaring gesteld of vrijgelaten?

Indien de redenen waarom inbewaringstelling is opgelegd nog altijd bestaan en indien de wettelijke termijnen voor inbewaringstelling niet zijn verstreken, is het indienen van de tenlastelegging niet van invloed op de duur van de inbewaringstelling.

Kan de tenlastelegging vóór het proces worden veranderd?

De tenlastelegging evenals de beslissing van de openbare aanklager in deze fase moeten zijn gebaseerd op de feiten die aanleiding hebben gegeven tot de tenlastelegging. De juridische beschrijving mag echter worden gewijzigd als de openbare aanklager beslist dat dit op zijn plaats is.

Kan ik zonder proces worden veroordeeld en een straf opgelegd krijgen?

In minder ernstige zaken kan de rechter u een strafrechtelijk bevel doen toekomen met daarin een beslissing over uw schuld en straf, zonder de zaak ter terechtzitting te behandelen.

In dit strafrechtelijke bevel kan het volgende aan u worden opgelegd:

 • een voorwaardelijke gevangenisstraf of huisarrest van één jaar,
 • een taakstraf,
 • een verbod op bepaalde activiteiten gedurende vijf jaar,
 • een geldstraf,
 • een verbod ergens te verblijven van ten hoogste vijf jaar,
 • uitzetting voor ten hoogste vijf jaar,
 • of een soortgelijke straf.

Indien u niet binnen acht dagen na ontvangst bezwaar indient tegen het bevel, wordt het van kracht en uitvoerbaar. Indien u uw bezwaar binnen de termijn indient of het strafrechtelijke bevel niet kan worden afgeleverd, vindt er een proces plaats. Zie De link wordt in een nieuw venster geopend.Informatieblad 3.

Krijg ik informatie over bewijs tegen mij?

De tenlastelegging bevat het bewijs dat de openbare aanklager tijdens het proces zal aanvoeren. Verder bewijs is eventueel te vinden in het dossier of kan tijdens de behandeling van de zaak naar boven komen.

Wordt er naar mijn strafblad geïnformeerd?

Het maakt dan al deel uit van het dossier.

Verkort strafrechtelijk onderzoek (5)

Wat is het doel van deze fase?

Indien een verdachte op heterdaad wordt betrapt voor een misdrijf dat kan worden bestraft met een gevangenisstraf van minder dan drie jaar, of indien het aannemelijk is dat een terechtzitting binnen twee weken zou kunnen plaatsvinden, kan tot een verkorte procedure worden besloten.

In deze procedure vertelt de politie de verdachte van welk misdrijf hij of zij wordt verdacht, zonder een strafrechtelijke vervolging te starten. Indien het verkorte strafrechtelijk onderzoek binnen twee weken eindigt, mag de openbare aanklager een verzoekschrift bij de rechtbank indienen waarom hij om straf voor de dader verzoekt.

Wat wordt mij verteld over wat er gaande is?

Uiterlijk bij aanvang van uw verhoor wordt u op de hoogte gesteld van de details van het misdrijf waarvan u wordt verdacht. U wordt op de hoogte gesteld van uw rechten.

Is er een tolk aanwezig als ik de taal niet spreek?

Ja, er zal een tolk aanwezig zijn die uw moedertaal spreekt of een andere taal die u ook spreekt. Het verzoekschrift waarin om straf wordt verzocht, zal worden vertaald.

In welke fase krijg ik de gelegenheid een advocaat te spreken?

Te allen tijde, indien u een advocaat kiest. Indien u na uw verhoor niet wordt vrijgelaten, wijst de rechter u een advocaat toe als u er zelf geen hebt.

Gaat men mij om informatie vragen? Moet ik informatie geven?

Zie Start van de strafrechtelijke vervolging – vooronderzoek (2).

Wat gebeurt er als ik iets zeg dat tegen mij pleit?

U kunt uw positie daardoor verslechteren, hetgeen tot schuldigverklaring zou kunnen leiden.

Mag ik contact opnemen met vrienden of familieleden? Mag ik een arts raadplegen als dat nodig is?

Zie Start van de strafrechtelijke vervolging – vooronderzoek (2).

Mag ik contact opnemen met mijn ambassade als ik uit een ander land kom?

Zie Start van de strafrechtelijke vervolging – vooronderzoek (2).

Ik kom uit een ander land. Moet ik tijdens het onderzoek aanwezig zijn?

Indien u wordt vrijgelaten, is uw aanwezigheid niet noodzakelijk. Het is echter aan te bevelen contact te onderhouden met de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de strafrechtelijke procedure en een geldig postadres door te geven, zodat uw afwezigheid niet wordt opgevat als een ontsnapping, waarvoor u gestraft zou kunnen worden.

Kan ik naar mijn land van herkomst worden teruggestuurd?

Ja, indien de rechtbank beslist dat uw straf bestaat uit uitzetting.

Word ik in bewaring gesteld of vrijgelaten?

Indien er redenen voor inbewaringstelling zijn, wordt u in bewaring gesteld. Zie Inbewaringstelling (3).

Word ik om vingerafdrukken, DNA-monsters (bijvoorbeeld haar, speeksel) of andere lichaamsvloeistoffen gevraagd? Mag men mij fouilleren? Mag men mijn huis, bedrijfspand, auto of andere bezittingen doorzoeken?

Zie De link wordt in een nieuw venster geopend.#Podstránka_2Start van de strafrechtelijke vervolging – vooronderzoek (2).

Mag ik vóór het proces schuld bekennen aan (een deel van) de feiten in de tenlastelegging?

Ja, tijdens het eerste verhoor of als de rechtbank uw zaak tijdens een verkorte procedure behandelt.

Kan de tenlastelegging vóór het proces worden veranderd?

Er kunnen geen nieuwe feiten aan de tenlastelegging worden toegevoegd. De rechtsgrondslag kan echter worden gewijzigd.

Kan ik worden aangeklaagd voor een strafbaar feit waarvoor ik al in een andere lidstaat ben aangeklaagd?

Zie Start van de strafrechtelijke vervolging – vooronderzoek (2)De link wordt in een nieuw venster geopend.#Podstránka_2.

Krijg ik te horen wie er tegen mij getuigt? Krijg ik informatie over verder bewijs tegen mij?

Ja, zodra u inzage krijgt in uw dossier (meestal bij aanvang van de verkorte juridische procedure) of tijdens de verhoren als u daarbij aanwezig bent.

Wordt er naar mijn strafblad geïnformeerd?

Ja.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van strafvordering

De link wordt in een nieuw venster geopend.Ministerie van Justitie

De link wordt in een nieuw venster geopend.Juridische informatie voor iedereen

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van strafrecht

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet nr. 273/2008 inzake de politie van Tsjechië

De link wordt in een nieuw venster geopend.Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen van 24.4.1963

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet nr. 101/2000 Verz. over gegevensbescherming


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 16/09/2020

3 – Mijn rechten tijdens het proces

In dit informatieblad worden uw rechten tijdens het proces beschreven.


Grondrechten

Tijdens een strafrechtelijke procedure hebt u het recht om:

 • van de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de strafrechtelijke procedure te verwachten dat zij zo snel mogelijk werken en uw rechten en fundamentele vrijheden volledig zullen eerbiedigen;
 • te eisen dat de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de strafrechtelijke procedure dusdanig te werk gaan dat er geen gerede twijfel kan zijn over de feiten die van essentieel belang zijn om tot een goede beslissing te komen. Zij moeten even zorgvuldig te werk gaan bij het beoordelen van het bewijs in uw voordeel als het bewijs in uw nadeel;
 • van de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de strafrechtelijke procedure informatie te krijgen over uw rechten en de gelegenheid te krijgen die rechten volledig te laten afdwingen;
 • een mening te uiten over alle u ten laste gelegde feiten en het bewijs daarvoor;
 • te weigeren te getuigen;
 • dossiers in te zien, uittreksels te krijgen en notities te maken, en kopieën te maken op uw eigen kosten;
 • deel te nemen aan de gesprekken over de zaak tijdens het proces en openbare zittingen die plaatsvinden tijdens een hoger beroep;
 • een slotverklaring af te leggen tijdens het proces en in een openbare zitting tijdens het hoger beroep evenals het recht een slotverzoekschrift over te leggen;
 • omstandigheden en bewijs voor uw verweer te presenteren;
 • verzoekschriften (over het onderzoeken van bewijs en de beslissingsmethoden) en aanvragen in te dienen;
 • rechtsmiddelen in te stellen (gewone rechtsmiddelen als een klacht; een hoger beroep, een protest, en een bijzonder rechtsmiddel, te weten een verzoekschrift voor het overdoen van een procedure); een klacht in te dienen tegen een schending van het recht; en een hoger beroep;
 • een advocaat te kiezen (als u er zelf geen kiest, kan er een advocaat door een gezinslid of een andere deelnemende persoon worden gekozen) en zijn of haar advies te vragen, zelfs tijdens handelingen die de autoriteit die alleen verantwoordelijk is voor de strafrechtelijke procedure uitvoert;
 • onder vier ogen met uw advocaat te spreken indien u in bewaring bent gesteld of een gevangenisstraf uitzit;
 • te eisen dat u wordt ondervraagd in de aanwezigheid van uw advocaat en dat hij of zij deelneemt aan andere delen van het strafrechtelijk onderzoek;
 • uw moedertaal of een andere taal die u spreekt te gebruiken bij de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de strafrechtelijke procedure, indien u aangeeft geen Tsjechisch te spreken.

Het proces voor de rechter

Voorafgaande bespreking van de tenlastelegging

Indien een tenlastelegging wordt ingediend, wordt deze bestudeerd door de president van de rechtbank, die bepaalt of een voorafgaande bespreking nodig is of dat er overgegaan kan worden tot een proces.

De uitkomst van de voorafgaande bespreking van de tenlastelegging kan een beslissing van de rechtbank zijn over:

 • het voorleggen van de zaak voor een beslissing over bevoegdheid;
 • het aan een andere instantie voorleggen van de zaak (indien het geen misdrijf is, maar een overtreding zou kunnen zijn etc.);
 • het niet voortzetten van de strafrechtelijke vervolging;
 • het opschorten van de strafrechtelijke vervolging;
 • het naar de openbare aanklager terugverwijzen van de zaak voor nader onderzoek;
 • het voorwaardelijk opschorten van de strafrechtelijke vervolging of het goedkeuren van een schikking

Waar wordt het proces gevoerd?

Afhankelijk van de ernst van het misdrijf, vindt het proces in eerste aanleg plaats voor de districtsrechtbank of de regionale rechtbank die bevoegd is voor de plaats waar het misdrijf gepleegd is, of de woonplaats van de verdachte, of de plaats waar het misdrijf ontdekt is.

Is het proces openbaar?

Ja, het proces is openbaar, maar in bepaalde gevallen kan het publiek de toegang worden ontzegd.

Wie beslist over deze zaak?

Een meervoudige kamer (meerdere rechters) of een enkelvoudige kamer (één rechter) beslist over deze zaak.

Kan ik bezwaar maken tegen de rechter?

Ja, zie De link wordt in een nieuw venster geopend.Informatieblad 2.

Kan de tenlastelegging tijdens het proces worden veranderd?

Het proces wordt alleen gehouden om te beslissen over het in de tenlastelegging beschreven feit. Mocht echter blijken dat u andere feiten hebt gepleegd, dan kan tijdens de voorbereidende bespreking van de tenlastelegging of aan het einde van het proces worden beslist dat de zaak naar de openbare aanklager wordt terugverwezen voor verder onderzoek.

De herziene tenlastelegging zal de nieuwe ten laste gelegde feiten bevatten. De rechter kan beslissen dat het feit waarvoor u terechtstaat minder streng of strenger afgedaan moet worden dan geëist door de openbare aanklager.

Wat gebeurt er als ik tijdens het proces schuld beken aan (een deel van) de feiten in de tenlastelegging?

Als u schuld bekent, onderzoekt en beoordeelt de rechter toch het bewijs van de mensen die ten gunste van u spreken.

Welke rechten heb ik tijdens het proces?

Zie de paragraaf De link wordt in een nieuw venster geopend.Grondrechten aan het begin van dit informatieblad. Er bestaan verder nog specifieke rechten die van toepassing zijn op specifieke procedurele situaties.

Moet ik bij de rechtszitting aanwezig zijn? Kan de rechtszitting zonder mij gehouden worden?

Het proces kan gehouden worden zonder dat u aanwezig bent, maar niet indien:

 • u in voorlopige hechtenis zit;
 • u een gevangenisstraf uitzit;
 • de zaak een misdrijf betreft waarvoor u veroordeeld zou kunnen worden tot een gevangenisstraf van meer dan vijf jaar. U hoeft echter niet bij het proces aanwezig te zijn, indien u de rechter verzoekt het proces buiten uw afwezigheid te voeren.

In zaken waar een verweer vereist is (zie De link wordt in een nieuw venster geopend.Informatieblad 1) kan het proces niet zonder de aanwezigheid van een advocaat voor de verdachte plaatsvinden.

Kan ik via een videoverbinding aan de rechtszitting deelnemen als ik in een andere lidstaat woon?

Het is niet mogelijk om op deze wijze aan een proces deel te nemen.

Ben ik tijdens het totale proces aanwezig?

U zult tijdens het volledige proces aanwezig zijn. U hoeft niet aanwezig te zijn bij procedures die buiten de rechtszitting plaatsvinden, maar u of uw advocaat heeft wel het recht hieraan deel te nemen als u dat wenst.

Krijg ik een tolk als ik niet begrijp wat er gebeurt?

Ja, zie De link wordt in een nieuw venster geopend.Grondrechten aan het begin van dit informatieblad.

Moet ik een advocaat hebben? Krijg ik een advocaat? Mag ik van advocaat wisselen?

In het wetboek van strafvordering staat vermeld voor welke zaken een verdediging gevoerd moet worden. Zie De link wordt in een nieuw venster geopend.Informatieblad 1.

Mag of moet ik het woord voeren tijdens het proces?

Tijdens het proces hebt u recht op verweer. Dat wil zeggen dat u uzelf mag verdedigen of dat u hiervoor een advocaat mag inschakelen. Tijdens het totale proces zal de rechter u of uw advocaat toestaan een standpunt te uiten over alle procedurestappen die plaatsvinden. U hoeft geen gebruik te maken van uw recht uzelf te verdedigen en u kunt weigeren om te getuigen.

Wat zijn de gevolgen indien ik tijdens het proces niet de waarheid spreek?

Als verdachte bent u niet verplicht om in de rechtbank de waarheid te spreken. Als u echter opzettelijk onwaarheden vertelt teneinde ervoor te zorgen dat iemand anders strafrechtelijk wordt vervolgd, kunt u later vanwege smaad worden aangeklaagd.

Welke rechten heb ik met betrekking tot het bewijs dat tegen mij wordt aangevoerd?

U hebt het recht om uw mening te geven over het bewijs en aanvullend bewijs of bewijs ter ondersteuning van uw verweer aan te dragen.

U krijgt de kans om tijdens een slotverklaring uw mening te geven over het bewijs nadat alle afzonderlijke bewijsmiddelen zijn onderzocht.

Welke soort bewijs kan ik namens mijzelf overleggen? Onder welke omstandigheden?

In aanvulling op uw getuigenis kunt u bewijs aandragen waaruit uw onschuld blijkt of dat uw schuld zou kunnen verminderen, waaronder bijvoorbeeld het horen van getuigen, het betwisten van het bewijs, identificatie van getuigen, een reconstructie op de plaats van het misdrijf, het horen van deskundigen, schriftelijke bewijsstukken, huiszoeking enzovoorts.

U hebt het recht aan de rechtbank voor te stellen zulk bewijs te onderzoeken. De rechtbank bepaalt of dit al dan niet gedaan wordt. Zodra de president van de rechtbank verklaart dat het bewijs volledig is, kan er verder geen bewijs meer worden aangedragen in het proces.

Mag ik gebruikmaken van een privédetective om bewijs te verkrijgen?

Het is mogelijk gebruik te maken van de diensten van een privédetective. De detective moet echter in overeenstemming met de wet handelen, anders mag het aldus verkregen bewijs niet tijdens het proces worden gebruikt. De privédetective mag geen getuigen beïnvloeden.

Kan ik getuigen vragen om voor mij te getuigen?

U kunt voorstellen dat een bepaalde persoon verhoord moet worden indien u denkt dat de getuigenis van die persoon gunstig zal zijn voor uw zaak. Maar u mag geen getuigen beïnvloeden.

Wordt er rekening gehouden met mijn strafblad?

Tijdens de straftoemeting wordt rekening gehouden met uw strafblad, mits de veroordeling niet verstreken is.

Wat gebeurt er aan het eind van het proces?

Het proces kan op de volgende manieren eindigen:

 • de zaak kan naar de openbare aanklager worden terugverwezen voor nader onderzoek;
 • indien het feit geen misdrijf is, maar een overtreding zou kunnen zijn, kan de zaak naar een andere instantie worden doorverwezen. Het is dan mogelijk dat de strafrechtelijke vervolging niet wordt voortgezet;
 • de strafrechtelijke vervolging kan tijdelijk gestopt worden of er kan een schikking worden goedgekeurd;
 • de rechtbank kan beslissen over een schuldigverklaring of vrijspraak.

Straffen, rechten van de benadeelde

Welke straf kan ik krijgen?

Volgens het Wetboek van strafrecht kunt u, als u een misdrijf pleegt, als volgt gestraft worden:

 • gevangenisstraf, die, tenzij bij wet uitdrukkelijk anders is vastgesteld, onvoorwaardelijk, voorwaardelijk of voorwaardelijk met toezicht kan zijn. Een uitzonderlijke straf is ook mogelijk. Dit is een gevangenisstraf voor meer dan twintig tot dertig jaar, of levenslang;
 • huisarrest,
 • een taakstraf,
 • verbeurdverklaring van onroerende zaken,
 • een geldstraf,
 • verbeurdverklaring van een voorwerp of andere zaak,
 • een verbod op bepaalde activiteiten,
 • een verblijfsverbod,
 • een verbod op deelname aan sport-, culturele en andere sociale evenementen,
 • het verlies van eretitels of onderscheidingen,
 • het verlies van een militaire rang,
 • uitzetting.

Welke rol speelt het slachtoffer (de benadeelde partij) in het proces?

Het slachtoffer, dat wil zeggen de persoon die benadeeld is of verlies, schade of letsel heeft ondervonden van een misdrijf, heeft het recht om:

 • zich door een gevolmachtigde te laten vertegenwoordigen; indien het slachtoffer aantoont niet over voldoende financiële middelen te beschikken kan er gratis rechtsbijstand worden verleend door een advocaat;
 • verzoekschriften in te dienen voor verder bewijs;
 • dossiers in te zien;
 • deel te nemen aan het proces en een openbare zitting tijdens een beroepszaak;
 • voor het einde van het proces een standpunt over de zaak te uiten;
 • indien het slachtoffer bij wet recht heeft op schadevergoeding en het vonnis luidt schuldig, mag het slachtoffer de rechter vragen de verdachte tot schadevergoeding te veroordelen. Het verzoekschrift moet uiterlijk voor aanvang van het presenteren van bewijs tijdens het proces worden ingediend;
 • indien het slachtoffer mogelijk gevaar loopt doordat de verdachte of de veroordeelde wordt vrijgelaten, heeft het slachtoffer het recht te verzoeken tijdig ervan op de hoogte te worden gesteld dat de verdachte is vrijgelaten, is ontsnapt of van soortgelijke omstandigheden.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Ministerie van Justitie

De link wordt in een nieuw venster geopend.Strafrecht voor het algemene publiek

De link wordt in een nieuw venster geopend.Hulp aan slachtoffers van een misdrijf


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 16/09/2020

4 - Mijn rechten nadat de rechtbank uitspraak heeft gedaan


Kan ik hoger beroep instellen?

Ja, u kunt hoger beroep instellen tegen het vonnis in uw zaak indien de bevindingen die direct op u van toepassing zijn fouten bevatten. U kunt hoger beroep instellen tegen een schuldigverklaring, de straf en/of de toegekende schadevergoeding, of u kunt hoger beroep instellen tegen alle bevindingen van de rechtbank in eerste aanleg. U moet het hoger beroep als volgt indienen:

 • schriftelijk;
 • bij de rechtbank die het vonnis heeft gewezen;
 • binnen acht dagen na bezorging van het afschrift van het vonnis (indien een afschrift zowel bij u als bij uw advocaat wordt bezorgd, geldt het tijdstip vanaf de laatste van de twee bezorgdata).

In uw hoger beroep moet duidelijk worden gemaakt tegen welke aspecten van het vonnis u hoger beroep instelt en ook wat de specifieke onvolkomenheden zijn in het vonnis en/of de eerdere procedure. U kunt ook hoger beroep instellen zonder specifieke gronden door een aanvraag in te dienen bij de president van de rechtbank in eerste aanleg en hem of haar te vragen de termijn voor indiening van de specifieke gronden te verlengen.

Op welke gronden kan ik hoger beroep instellen?

U kunt hoger beroep instellen op basis van fouten in een bevinding in het vonnis die direct op u van toepassing is of omdat een bepaalde bevinding niet is opgenomen in het vonnis. Ook kunt u uw hoger beroep op nieuwe feiten en nieuw bewijs baseren.

Wat gebeurt er als ik hoger beroep instel?

Het vonnis wordt pas van kracht en/of uitvoerbaar als de rechtbank die het hoger beroep behandelt een beslissing heeft genomen. Als u in bewaring wordt gehouden, wordt u niet zomaar vrijgelaten omdat u een hoger beroep hebt ingesteld.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling in hoger beroep?

De rechtbank in eerste aanleg onderzoekt of uw hoger beroep alle vereiste informatie bevat. Zo niet, dan vraagt de rechtbank u en uw advocaat de gebreken binnen een termijn van vijf dagen te herstellen (acht dagen als u geen advocaat hebt en de president van de rechtbank instructies rechtstreeks aan u geeft).

Een afschrift van het beroepschrift en de gronden waarop het gebaseerd is, wordt verstrekt aan de andere partijen die bij de zaak betrokken zijn en het hele dossier van de zaak wordt aan het hof van beroep gepresenteerd.

De hogere regionale rechtbank beslist over een beroep tegen het vonnis van een districtsrechtbank en het hooggerechtshof beslist over een beroep tegen het vonnis van een regionale rechtbank.

Na aanvang van de procedure bij het hof van beroep wordt de betwiste beslissing gepresenteerd en wordt er een verslag over de zaak overgelegd.

Vervolgens presenteert u uw beroep en motiveert u het. Als noch u, noch uw advocaat aanwezig is, wordt dit gedaan door de president van het hof.

Vervolgens presenteren de openbare aanklager en eventuele anderen die rechtstreeks geraakt worden door de beslissing van de rechtbank hun argumenten.

Na het presenteren van de verzoekschriften onderzoekt het hof van beroep het bewijs voor zover nodig om een beslissing te kunnen nemen over het beroep, tenzij een beoordeling van het bewijs zo uitgebreid zou moeten zijn dat dit erop zou neerkomen dat het werk dat voorheen door de rechter in eerste aanleg is gedaan volledig opnieuw gedaan moet worden.

Het hof van beroep kan besluiten:

 • het hoger beroep niet ontvankelijk te verklaren (indien het hoger beroep niet redelijk is, vertraagd was, ingediend is door een onbevoegde of om soortgelijke redenen), maar dit wordt altijd gedaan tijdens een openbare zitting;
 • het hoger beroep niet ontvankelijk te verklaren (indien de inhoud niet voldoet aan de vereisten voor een hoger beroep);
 • de strafrechtelijke vervolging te onderbreken;
 • het betwiste vonnis of een deel daarvan te verwerpen;
 • de zaak voor te leggen voor een beslissing over de bevoegdheid van het hof;
 • de zaak aan een andere instantie voor te leggen;
 • de strafrechtelijke vervolging te beëindigen (indien de rechter in eerste aanleg dit al had moeten doen);
 • de strafrechtelijke vervolging te onderbreken (indien de rechter in eerste aanleg dit al had moeten doen);

Ook kan het hof het betwiste vonnis verwerpen vanwege fundamentele onvolkomenheden in de procedure:

 • onvolkomenheden in het vonnis (onduidelijkheid, onvolledige bevindingen in de zaak);
 • twijfels over de juistheid van de bevindingen in de zaak of het bewijs moet worden opnieuw worden aangevoerd;
 • schending van de bepalingen van het Wetboek van strafrecht;
 • ontoereikendheid van de strafmaat;
 • een foutieve beslissing over waar het slachtoffer recht op heeft.

Na het vonnis te hebben verworpen:

 • verwijst het hof van beroep de zaak terug naar de rechter in eerste aanleg;
 • beslist het hof altijd over de zaak tijdens een openbare zitting; of
 • beëindigt het hof de strafrechtelijke vervolging.

Wat gebeurt er als het hoger beroep niet slaagt?

Tenzij de openbare aanklager hoger beroep tegen het vonnis heeft ingesteld, kan het hof van beroep geen beslissing nemen die uw situatie verslechtert.

Wanneer is de veroordeling definitief?

Indien het hof van beroep de zaak niet terugverwijst naar de rechter in eerste aanleg, eindigt de zaak met de beslissing van het hof en wordt deze beslissing definitief zodra zij wordt uitgesproken. Het vonnis van de rechter in eerste aanleg wordt ook definitief tenzij er direct een hoger beroep tegen wordt ingesteld.

Zodra het vonnis definitief wordt, kunt u het volgende instellen of indienen:

 • een buitengewoon hoger beroep;
 • een motie bij de minister van Justitie voor het indienen van een klacht vanwege schending van het recht bij het hooggerechtshof;
 • een aanvraag voor toestemming om een nieuwe procedure te starten;

Indien de eerste beslissing wordt herzien, krijg ik dan een schadevergoeding?

U kunt bij het ministerie van Justitie een verzoek indienen voor schadevergoeding krachtens de De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet inzake door een overheidsinstantie veroorzaakte schade.

Indien mijn hoger beroep slaagt, wordt mijn veroordeling dan ergens geregistreerd?

Een veroordeling wordt pas geregistreerd nadat het vonnis definitief is geworden. Zodra de schuldigverklaring definitief wordt, wordt dit aan uw strafblad toegevoegd. Indien een buitengewoon rechtsmiddel slaagt, wordt deze toevoeging weer weggehaald.

Ik kom uit een andere lidstaat. Kan ik na het proces worden teruggestuurd?

Ja, u kunt worden uitgeleverd om uw straf uit te zitten als de resterende tijd ten minste vier maanden bedraagt.

De desbetreffende autoriteit van het land in kwestie moet om uitlevering verzoeken en de uitlevering moet overeenstemmen met de grondwettelijke regels en verplichtingen en met internationale verdragen over mensenrechten en fundamentele vrijheden.

De rechtbank kan ook uitlevering bevelen in het kader van de schuldigverklaring en het vonnis.

Kan ik hoger beroep instellen tegen de beslissing om mij terug te sturen naar mijn land van herkomst?

U kunt hoger beroep tegen de beslissing instellen als de kennisgeving ter uitvoering van de straf aan u wordt betekend. U kunt hoger beroep instellen tegen de straf van uitlevering.

Als ik veroordeeld ben, kan ik dan voor hetzelfde misdrijf opnieuw worden berecht?

Nee, zelfs niet in andere lidstaten, tenzij er toestemming wordt gegeven om de procedure te heropenen.

Wordt informatie over de tenlastelegging en/of de veroordeling aan mijn strafblad toegevoegd?

Ja, in het Strafregister worden wettelijke veroordelingen geregistreerd. De rechtbanken verstrekken die informatie. De informatie wordt gedurende honderd jaar, gerekend vanaf uw geboortedatum, bewaard.

Indien de veroordeling geschrapt wordt, is de informatie niet langer zichtbaar in het Strafregister. U kunt een uittreksel uit het Strafregister opvragen. Afhankelijk van de ernst van uw veroordeling kan deze binnen wettelijk vastgestelde termijnen geschrapt worden. Deze termijnen lopen uiteen van één tot vijftien jaar na betekening van de strafmaat.

De informatie wordt bijgehouden, ongeacht of u daar toestemming voor geeft.

Kan ik bezwaar maken tegen het bijhouden van de informatie?

U kunt een bestuursrechtelijke procedure aanhangig maken bij de gemeentelijke rechtbank in Praag.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Strafrecht voor het algemene publiek

De link wordt in een nieuw venster geopend.Ministerie van Justitie


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 16/09/2020

5 – Verkeersovertredingen en andere lichte overtredingen


De De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet op overtredingen definieert een “overtreding” als een gedraging die de belangen van de maatschappij schendt of bedreigt en die in de Wet op overtredingen of een andere wet uitdrukkelijk als een overtreding wordt beschreven.

De hierboven gegeven definities bevinden zich allemaal in de Wet op overtredingen en het De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek voor administratieve afhandeling en deze worden gebruikt in procedures voor overtredingen.

Hoe worden snelheids- en parkeerovertredingen en vergelijkbare overtredingen behandeld?

Verkeersovertredingen worden door het gemeentebestuur (stadsbestuur) afgehandeld.

Sommige overtredingen en de sancties die daarvoor door het gemeentebestuur kunnen worden opgelegd zijn:

 • Snelheidsovertredingen worden normaliter afgehandeld door een geldboete op te leggen van CZK 1 000 tot CZK 10 000, afhankelijk van de ernst van de overtreding. Ook kan een rijverbod van één maand tot één jaar worden opgelegd.
 • Voor andere verkeersovertredingen zijn er geldboeten op een schaal van CZK 1 500 tot 10 000, en een mogelijk rijverbod tot één jaar, afhankelijk van de ernst van de overtreding;
 • het overtreden van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Wegenverkeerswet door een ongeval te veroorzaken dat tot letsel of het overlijden van een persoon leidt, kan worden bestraft met een geldboete van CZK 25 000 tot CZK 50 000 en een rijverbod van één tot twee jaar.

Welke procedure wordt gevolgd voor het behandelen van een overtreding?

Bekeuringenprocedures

Dit betreft een minder ernstige overtreding die betrouwbaar bewezen is en waarvoor een reprimande niet voldoende is. Indien u bereid bent om een lagere geldboete te betalen, kan dit worden afgehandeld door een instantie die verkeerscontroles uitvoert (evenals de politie) door ter plekke een bekeuring (bon) uit te schrijven.

Standaardprocedure voor overtredingen

Overtredingen worden bij de rechter aanhangig gemaakt op basis van een officiële procedure. Deze procedure wordt ingeleid met een proces-verbaal van een overtreding opgesteld door een staatsinstantie, de politie, een gemeentelijke instantie, of een rechtspersoon of burger.

De gemeentelijke instantie kan de zaak voor aanvang van de procedure aan een andere instantie voorleggen. Indien uit de feiten blijkt dat het een misdrijf betreft, wordt de zaak voorgelegd aan de openbare aanklager.

U bent als verdachte partij in de procedure. Ook het slachtoffer is een partij in de procedure indien het nodig is te praten over vergoeding voor de schade die veroorzaakt is door het strafbare feit. Tenslotte is de eigenaar van een object of voorwerp dat in beslag is of kan worden genomen (bijvoorbeeld de eigenaar van een voertuig) ook een partij in de procedure.

U wordt van het strafbare feit beschuldigd zodra de eerste procedurele handeling tegen u wordt uitgevoerd.

U hebt het recht om:

 • uw mening te geven over alle feiten waarvan u wordt beschuldigd en over het bewijs waarop deze beschuldigingen gestaafd zijn;
 • te weigeren te getuigen;
 • de feiten te betwisten en bewijs aan te dragen voor uw verweer;
 • verzoekschriften in te dienen;
 • rechtsmiddelen voor te leggen.

Er vinden zittingen plaats waar mondelinge pleidooien gehouden kunnen worden en de gemeentelijke instantie zal een rapport opstellen. Tijdens de zitting worden er vragen aan u gesteld en kunt u uw rechten uitoefenen (zoals hierboven beschreven). Het rapport wordt opgenomen in het dossier. De gemeentelijke instantie zal u vragen de documenten in het dossier te bestuderen alvorens zij een beslissing afgeeft. U hebt het recht uw mening te geven over deze documenten.

Einde van de procedure voor een overtreding:

 • indien de procedure beëindigd wordt vanwege de in de De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet op overtredingen beschreven redenen (bijvoorbeeld dat het feit geen overtreding is, u het feit niet hebt gepleegd, een sanctie niets zou betekenen naast de straf die u zal worden opgelegd voor een ander feit in een strafrechtelijke procedure, en soortgelijke redenen); of
 • indien de beslissing wordt afgegeven waarin u schuldig wordt verklaard aan de overtreding en u een sanctie wordt opgelegd.

Kunnen burgers uit andere lidstaten voor deze overtredingen worden vervolgd?

Burgers uit andere lidstaten kunnen op dezelfde manier worden vervolgd als Tsjechische burgers.

Kan ik hoger beroep instellen?

U hebt het recht op een volledig hoger beroep. Er kan echter geen hoger beroep worden ingesteld tegen een geldboete die opgelegd is naar aanleiding van een bekeuring (bon).

Een besluit waartegen hoger beroep is ingesteld, kan pas ten uitvoer worden gelegd als een hogere instantie over het hoger beroep heeft beslist.

U dient binnen vijftien dagen na ontvangst van de kennisgeving van de beslissing hoger beroep in te stellen bij de bestuurlijke instantie (meestal de gemeentelijke instantie).

Komen deze overtredingen op mijn strafblad te staan?

Nee.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Verkeersovertredingen


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 16/09/2020

De rechten van verdachten in strafzaken - Denemarken

Deze informatiebladen geven informatie over wat er gebeurt als iemand verdacht of beschuldigd wordt van een misdrijf waarvoor hij of zij voor de rechter moet verschijnen. Zie De link wordt in een nieuw venster geopend.informatieblad 5 voor informatie over verkeersovertredingen, die meestal met een boete afgehandeld worden.

Als u slachtoffer bent van een misdrijf, kunt u hier alle informatie over uw rechten vinden.


Samenvatting van het strafrechtproces

Hieronder volgt een samenvatting van de gebruikelijke fasen van het strafproces.

 • De politie onderzoekt alle strafzaken. Hieronder valt ook het ondervragen van verdachten, slachtoffers en getuigen.
 • Als de politie vermoedt dat u een misdrijf hebt gepleegd, wordt u in staat van beschuldiging gesteld. Zodra u in staat van beschuldiging bent gesteld, hebt u bepaalde fundamentele rechten, bijvoorbeeld het recht op juridisch advies bij ernstige zaken.
 • De politie besluit om u al dan niet aan te houden.
 • Als u een ernstig misdrijf hebt gepleegd, kunt u, nadat de zaak aan de rechter is voorgelegd, in bewaring worden gesteld terwijl de zaak wordt onderzocht.
 • Zodra het onderzoek is afgerond, wordt de zaak doorgestuurd naar het openbaar ministerie, dat beslist of het van vervolging afziet of de zaak laat voorkomen.
 • Als het openbaar ministerie besluit de zaak verder te vervolgen, kan dat door het voorstel een boete op te leggen, een tenlastelegging of een verzoek tot dagvaarding.
 • Strafzaken komen voor in de districtsrechtbanken als rechtbanken van eerste aanleg. Het aantal rechters hangt af van de ernst van de zaak en van de omstandigheid of u al dan niet schuld bekent.
 • U kunt gewoonlijk hoger beroep instellen tegen de uitspraak van de rechter bij de hoge rechtbank. U kunt een verzoek indienen voor een revisie van uw zaak of hoger beroep instellen tegen de uitspraak.
 • U hebt recht op schadevergoeding wegens vrijheidsberoving indien de procedure tegen u wordt ingetrokken of als u wordt vrijgesproken.
 • De Deense dienst voor het gevangeniswezen en reclassering beantwoordt vragen over het ondergaan van straffen.

Informatie over alle fasen van het strafrechtproces en over uw rechten kunt u vinden in de informatiebladen. De informatie komt niet in de plaats van juridisch advies en is alleen bedoeld als richtsnoer.

De regels met betrekking tot het strafrechtproces, met inbegrip van het politieonderzoek, de procesvoorbereiding door het openbaar ministerie en het proces zelf zijn neergelegd in de Deense Wet op de rechterlijke organisatie.

NB: voor Groenland en de Faeröer gelden andere regels.

In het kader van het Verdrag van Lissabon heeft Denemarken zich laten uitsluiten van de EU-samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken, en neemt het dus niet op dezelfde wijze deel aan deze samenwerking als de andere lidstaten. Dat betekent dat u in ieder afzonderlijk geval moet nagaan of bepaalde EU-wetgeving op Denemarken van toepassing is.

De rol van de Europese Commissie

NB: denk eraan dat de Europese Commissie geen rol speelt bij strafrechtelijke vervolging in de lidstaten en u niet kan helpen als u een klacht hebt. In deze informatiebladen staat hoe en bij wie u een klacht kunt indienen.

Klik op de links hieronder voor de informatie die u nodig hebt

De link wordt in een nieuw venster geopend.1 – Juridisch advies inwinnen

De link wordt in een nieuw venster geopend.2 - Mijn rechten tijdens het strafrechtelijk onderzoek

 • Voorlopige aanklacht en verhoor
 • Aanhouding (met inbegrip van het Europees aanhoudingsbevel)
 • Voorbereidende wettelijk voorgeschreven zitting en inbewaringstelling
 • Indringende maatregelen
 • Beslissing om al dan niet rechtsvervolging tegen u in te stellen
 • Procesvoorbereiding door de verdediging

De link wordt in een nieuw venster geopend.3 - Mijn rechten tijdens het proces

De link wordt in een nieuw venster geopend.4 - Mijn rechten na het proces

De link wordt in een nieuw venster geopend.5 - Verkeersovertredingen en andere lichte overtredingen

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Het Deense rechtssysteem

De link wordt in een nieuw venster geopend.Gegevensbank met volledige wetteksten

De link wordt in een nieuw venster geopend.Een Deense advocaat vinden

De link wordt in een nieuw venster geopend.Informatie over het ondergaan van een straf


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 13/08/2019

1 - Juridisch advies inwinnen

Het is heel belangrijk juridisch advies in te winnen als u op een of andere manier betrokken bent bij een strafrechtproces. In de informatiebladen kunt u lezen wanneer en in welke omstandigheden u recht hebt op vertegenwoordiging door een advocaat. Hierin staat ook wat een advocaat voor u kan doen. In dit algemene informatieblad kunt u lezen hoe u een advocaat kunt vinden en hoe de kosten van de advocaat worden betaald als u niet zelf voor zijn diensten kunt betalen.


Een advocaat vinden

U hebt het recht u te laten vertegenwoordigen door een advocaat naar keuze. De advocaat moet bevoegd zijn om voor de Deense rechtbank te verschijnen. U kunt De link wordt in een nieuw venster geopend.hier een lijst van Deense advocaten vinden. Op dezelfde website kunt u zien of een advocaat zich gespecialiseerd heeft in strafrecht, belastingrecht of een ander rechtsgebied dat verband houdt met uw zaak.

Voor iedere rechtbank in Denemarken heeft het Deense ministerie van Justitie een groep lokale advocaten aangesteld die speciale ervaring hebben met strafzaken. Deze advocaten zijn onafhankelijk en hebben een eigen, particulier advocatenkantoor. De rechtbank kan u een lijst met deze advocaten verstrekken. Als u geen specifieke voorkeur aangeeft, wordt een van de advocaten op de lijst aangewezen voor uw zaak indien de aanstelling van een wettelijk vertegenwoordiger verplicht is, bijvoorbeeld als de politie u in verzekering stelt.

De kosten van een advocaat betalen

Als de rechtbank een advocaat voor u heeft aangesteld, wordt zijn of haar honorarium gewoonlijk door de overheid betaald. In het kader van zijn uitspraak bepaalt de rechter tevens het honorarium van de advocaat. Het honorarium wordt bepaald op basis van de door de rechtbanken gehanteerde tarieven voor alle strafzaken waarin een wettelijk vertegenwoordiger is aangesteld, ongeacht of u de advocaat zelf hebt gekozen.

De rechter bepaalt tevens wie uiteindelijk het honorarium van de advocaat moet betalen. Als u schuldig wordt bevonden, moet u gewoonlijk het bedrag van het honorarium aan de overheid betalen (de staat Denemarken). De staat zal ernaar streven zo veel als u kunt betalen van het bedrag in te vorderen.

Als u wordt vrijgesproken of als de uitspraak van de rechter aanzienlijk milder is dan de openbare aanklager had verwacht, zal de rechter normaal gesproken de overheid opdragen het honorarium en de onkosten van de advocaat te betalen. De rechter kan er ook voor kiezen de overheid een deel van het honorarium en de onkosten van de advocaat te laten betalen. Dit kan het geval zijn indien er tevergeefs rechtszittingen zijn gehouden wegens omstandigheden buiten uw macht.

U kunt binnen twee weken na het vonnis hoger beroep instellen tegen de beslissing over het bedrag van de vergoeding van de advocaat en de uiteindelijke aansprakelijkheid voor de betaling ervan.

Het is niet mogelijk een aanvraag voor kosteloze rechtsbijstand in te dienen in strafzaken, en dergelijke rechtsbijstand wordt normaal niet gedekt door een rechtsbijstandsverzekering.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Deel 66 van de Deense Wet op de rechterlijke organisatie

De link wordt in een nieuw venster geopend.Lijst van advocaten in Denemarken


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 13/08/2019

2 - Mijn rechten tijdens het strafrechtelijk onderzoek en voordat de zaak door de rechtbank wordt behandeld


Uit welke fasen bestaat het strafrechtelijk onderzoek (opsporingsonderzoek)?

Strafzaken worden door de politie onderzocht. De politie zal een zaak normaal gesproken onderzoeken omdat zij ervan op de hoogte is gesteld dat iemand het slachtoffer is geworden van geweld of diefstal, of omdat de politie of mogelijk een burger iemand op heterdaad heeft aangehouden.

Voorlopige aanklacht

De politie zal eerst willen vaststellen of er een strafbaar feit is gepleegd en of er een of meerdere verdachten kunnen worden aangewezen die van het misdrijf beschuldigd kunnen worden. De politie zal de verdachte in dat verband gewoonlijk willen ondervragen.

Aanhouding

De politie kan een verdachte vasthouden.

Voorbereidende wettelijk voorgeschreven zitting en voorlopige hechtenis (met inbegrip van het Europees aanhoudingsbevel)

Als de politie een verdachte wil vasthouden om het politieonderzoek niet in gevaar te brengen of om een andere reden, dient de verdachte binnen 24 uur na zijn of haar aanhouding bij de rechter te worden voorgeleid, zodat de zaak aan een rechter kan worden voorgelegd.

Indringende maatregelen

Naast het ondervragen van de verdachte en mogelijke getuigen, kan de politie tijdens het onderzoek informatie inwinnen door middel van indringende maatregelen zoals fouilleren en huiszoeking, observatie van telecommunicatieverbindingen, afluisteren van telefoongesprekken, enz. Voor de meeste indringende maatregelen is vooraf toestemming van de rechter nodig.

Beslissing om al dan niet rechtsvervolging tegen een verdachte in te stellen

Het doel van het politieonderzoek is informatie te verzamelen aan de hand waarvan de openbare aanklager kan beslissen een verdachte al dan niet te vervolgen. Als er onvoldoende bewijs is om aan te tonen dat een verdachte een strafbaar feit heeft gepleegd, zal het openbaar ministerie besluiten de verdachte niet verder te vervolgen.

Aangezien de politie en het openbaar ministerie op lokaal niveau onder hetzelfde beheer staan, is het openbaar ministerie vaak in een vroeg stadium bij de zaak betrokken, bijvoorbeeld ook bij de planning van het onderzoek.

Procesvoorbereiding door de verdediging

Informatie over het recht geïnformeerd te worden over het onderzoek en dit te beïnvloeden, kunt u De link wordt in een nieuw venster geopend.hier vinden.

Mijn rechten tijdens het onderzoek

Klik op een van de volgende links voor meer informatie over uw rechten tijdens iedere fase waarin de zaak zich bevindt.

Voorlopige aanklacht en verhoor (1)

Waarom word ik aangeklaagd?

U wordt aangeklaagd omdat de politie een sterk vermoeden heeft dat u een misdrijf hebt gepleegd en omdat het politieonderzoek zich van nu af aan sterk op u zal concentreren en niet op een andere persoon.

Wat houdt het feit dat ik word aangeklaagd in?

Het houdt in dat u te horen krijgt van welk misdrijf u door de politie wordt verdacht. De politie moet u vertellen welke bepaling van de wet u volgens haar hebt overtreden. U hebt het recht het onderzoek van uw zaak te volgen via een advocaat, en in het geval van ernstige misdrijven hebt u het recht op een toegevoegd (een door de rechter aangestelde) advocaat.

Waarom wil de politie mij verhoren?

De politie wil u verhoren om na te gaan of hun vermoeden dat u een strafbaar feit hebt gepleegd juist is. De politie zal uw verklaring gebruiken bij haar verdere onderzoek. De openbare aanklager zal uw verklaring later gebruiken om te bepalen of de zaak moet worden behandeld als een zaak waarin de verdachte een bekentenis heeft afgelegd.

Waar en wanneer mag de politie mij verhoren?

Er zijn geen speciale regels over waar en wanneer de politie u mag verhoren. U moet op een zodanige wijze worden verhoord dat uw rechten niet onrechtmatig worden geschonden. De politie mag gewoonlijk geen contact met u opnemen als u op uw werk bent. De politie zal u meestal vragen beginnen te stellen op de plaats delict. In veel gevallen zal de politie u vragen naar het politiebureau te komen voor nadere ondervraging.

Wat als ik de taal niet spreek?

Als u de lokale taal niet spreekt, hebt u recht op een tolk die vanuit en naar uw eigen taal kan tolken. De politie zal voor een tolk zorgen, en u hoeft niets te zeggen tot de tolk aanwezig is.

Moet ik een verklaring afleggen aan de politie?

U moet uw naam, adres en geboortedatum opgeven aan de politie. U hoeft niets anders te zeggen. U bent niet verplicht de waarheid te spreken. De politie moet u vóór het vraaggesprek op de hoogte brengen van deze rechten. Het hangt van uw zaak en de ernst van de feiten in de tenlastelegging af of het bevorderlijk voor uw zaak zou zijn een verklaring af te leggen aan de politie. Als u niet weet of u bepaalde vragen moet beantwoorden, kunt u dat het beste aan uw advocaat vragen.

Krijg ik de gelegenheid een advocaat te spreken?

U hebt het recht een advocaat naar keuze te spreken voordat u beslist of u toestemt in een politieverhoor. Als u zelf geen advocaat kent, zal de politie voor een advocaat zorgen.

Uw advocaat heeft het recht tijdens het verhoor aanwezig te zijn, maar geeft u mogelijk geen advies over hoe u specifieke vragen moet beantwoorden.

Kan ik controleren of de politie mijn verklaring goed heeft begrepen?

De politie moet uw verklaring schriftelijk vastleggen. U mag het proces-verbaal lezen of laten voorlezen en hier vervolgens opmerkingen over plaatsen. Het is aan u om te beslissen of u het proces-verbaal al dan niet wilt ondertekenen. Veel advocaten zullen het u afraden als u de taal niet begrijpt.

Wat gebeurt er als ik iets zeg dat tegen mij pleit?

Als u iets gezegd hebt dat mogelijk tegen u pleit, kan de politie de informatie gebruiken bij haar onderzoek. Over het algemeen is een proces-verbaal geen bewijs en kan dit niet op zichzelf in het proces tegen u worden gebruikt. De openbare aanklager kan vragen stellen over bepaalde details in het proces-verbaal. Uw verklaring veranderen kan uw geloofwaardigheid aantasten.

Aanhouding (2)

Waarom word ik aangehouden?

Als de politie reden heeft om te vermoeden dat u een strafbaar feit hebt gepleegd, kunt u aangehouden worden indien dit noodzakelijk is om te voorkomen dat u andere strafbare feiten pleegt, om er zeker van te zijn dat u aanwezig bent of om te voorkomen dat u met anderen spreekt. Ook kunt u aangehouden worden op grond van een Europees aanhoudingsbevel dat door een andere EU-lidstaat is uitgevaardigd.

Kan de politie me in alle gevallen aanhouden?

U wordt niet aangehouden als aanhouding onevenredig is aan de ernst van het feit dat u ten laste wordt gelegd. Het is bijvoorbeeld hoogst onwaarschijnlijk dat u aangehouden zult worden als u verdacht wordt van een feit waarvoor de maximumstraf een geringe boete is.

Waar vindt de aanhouding plaats?

De aanhouding vindt meestal plaats op het plaatselijke politiebureau. U wordt gewoonlijk in een wachtcel vastgehouden tot de politie u kan ondervragen (zie Voorlopige aanklacht en verhoor (1)).

Mag ik een arts raadplegen als dat nodig is?

Als u ziek, gewond of sterk onder invloed van alcohol of drugs bent, hebt u het recht een arts te raadplegen. U moet de politie in dat geval, en ook als u speciale medicijnen nodig hebt, vertellen dat u een arts wilt spreken.

Kan ik contact opnemen met een advocaat?

U hebt het recht contact op te nemen met een advocaat naar keuze voordat u beslist of u toestemt in een politieverhoor. In bepaalde gevallen kan de politie weigeren u door een bepaalde advocaat te laten bijstaan. U kunt hier bij de rechter een klacht over indienen.

Zowel de politie als uw advocaat moet u vertellen dat u recht hebt op een toegewezen advocaat, en wie er verantwoordelijk is voor de kosten.

Mag ik contact opnemen met mijn ambassade als ik uit een ander land kom?

Als u een onderdaan van een andere staat bent, hebt u het recht contact op te nemen met de ambassade van uw land. De politie kan u helpen contact op te nemen met de ambassade.

Mag ik contact opnemen met mijn familie?

U hebt het recht uw familie of werkgever te laten weten dat u aangehouden bent. De politie kan uw verzoek contact met hen op te nemen weigeren als zij van mening is dat dit gevolgen kan hebben voor de zaak. De politie kan ervoor kiezen uw familie namens u op de hoogte te stellen.

Hoe lang kan ik worden aangehouden?

U moet in vrijheid worden gesteld zodra de gronden voor uw aanhouding niet langer aanwezig zijn. Als u niet binnen 24 uur bent vrijgelaten, moet u worden voorgeleid voor een rechter (voorbereidende wettelijk voorgeschreven zitting) zodat een rechter kan beslissen of u in vrijheid gesteld moet worden of dat uw aanhouding verlengd moet worden (wat tot maximaal 3 x 24 uur mogelijk is), of dat u in bewaring moet worden gesteld (Voorbereidende wettelijk voorgeschreven zitting en inbewaringstelling (3)).

Wanneer mag een aanhouding na 24 uur worden verlengd?

Als de rechter die de zaak tijdens de voorbereidende wettelijk voorgeschreven zitting behandelt van oordeel is dat het bewijs dat is overgelegd niet toereikend is om te bepalen of u in bewaring moet worden gesteld, kan uw arrestatie met 3 x 24 uur worden verlengd, vanaf het moment dat de eerste zitting is beëindigd.

Voorbereidende wettelijk voorgeschreven zitting en inbewaringstelling (3)

Waarom word ik in bewaring gesteld?

U wordt in bewaring gesteld omdat de politie van mening is dat het noodzakelijk is u enige tijd of zolang als het onderzoek loopt, in hechtenis te houden. U kunt ook in bewaring worden gesteld om ervoor te zorgen dat u naar een andere lidstaat kan worden uitgeleverd op grond van een Europees aanhoudingsbevel.

Wie bepaalt of ik in bewaring moet worden genomen?

Een rechter bepaalt of aan de voorwaarden om u in bewaring te stellen is voldaan. Voordat de rechter bepaalt of u overeenkomstig het verzoek van de politie in bewaring moet worden gesteld, wordt er een zitting gehouden (voorbereidende wettelijk voorgeschreven zitting). Tijdens die zitting zet de openbare aanklager de inzichten van de politie over de zaak uiteen, en u krijgt ook de gelegenheid uw standpunt uiteen te zetten. De rechter beslist om u al dan niet in bewaring te stellen, maar niet of u schuldig bent aan het ten laste gelegde.

Kan ik in alle gevallen in bewaring worden gesteld?

U kunt in bewaring worden gesteld op de volgende voorwaarden:

 • De politie moet kunnen toelichten waarom zij vermoedt dat u een strafbaar feit hebt gepleegd waarvoor u een gevangenisstraf van 18 maanden of langer kunt krijgen.
 • Het mogelijke vonnis moet meer dan 30 dagen gevangenisstraf zijn.
 • De politie moet de rechter kunnen overtuigen dat het belangrijk is dat u niet vrijkomt zolang het politieonderzoek loopt, om een van de volgende redenen:
 • De politie verwacht dat u zich aan uw straf zult onttrekken.
 • Er zijn redenen om aan te nemen dat u hetzelfde soort misdrijf zult blijven plegen.
 • Er zijn redenen om aan te nemen dat u het onderzoek zult bemoeilijken als u in vrijheid wordt gesteld.
 • Het misdrijf is zo ernstig dat het kwetsend voor anderen zou zijn als men u in afwachting van het proces op vrije voeten zou stellen.

In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat u aan bewaring ontkomt, ondanks dat aan alle voorwaarden hiervoor is voldaan, namelijk als gevangenzetting in uw persoonlijke omstandigheden extreem belastend zou zijn. Het is belangrijk dat u uw advocaat van dergelijke omstandigheden op de hoogte stelt.

Waar wordt de voorbereidende wettelijk voorgeschreven zitting gehouden?

De voorbereidende wettelijk voorgeschreven zitting wordt gehouden voor de plaatselijke rechtbank. U wordt gewoonlijk in een wachtcel vastgehouden tot u de rechtszaal ingaat.

Moet ik een getuigenis afleggen tijdens de voorbereidende wettelijk voorgeschreven zitting?

U bent niet verplicht een verklaring af te leggen of de waarheid te spreken. Het hangt van de aard van uw zaak en de ernst van de feiten in de tenlastelegging af of het in uw voordeel zou werken om een verklaring af te leggen voor de rechter. U dient bij uw advocaat te rade te gaan om te bepalen of het al dan niet in uw belang is om een getuigenis af te leggen.

Krijg ik de gelegenheid een advocaat te spreken?

De rechter zal een advocaat aanstellen om u in rechte te vertegenwoordigen. Als u geen voorkeur voor een bepaalde advocaat aangeeft, zal de rechter de advocaat die op die dag dienst doet aanstellen. Zie voor meer informatie De link wordt in een nieuw venster geopend.Informatieblad 1.

U hebt het recht de zaak voorafgaand aan de rechtszitting met uw advocaat te bespreken. Als u en uw advocaat niet dezelfde taal spreken, hebt u het recht de hulp in te roepen van een tolk. Uw advocaat beschermt uw belangen tijdens de zitting en kan u ook vragen stellen.

Kan ik controleren of de rechter mijn getuigenis goed heeft begrepen?

De rechter zal de essentiële elementen van uw getuigenis vastleggen in het rechtbankverslag. Uw verklaring wordt hardop voorgelezen om er zeker van te zijn dat deze goed is begrepen.

 

Wat gebeurt er als ik iets zeg dat tegen mij pleit?

Uw getuigenis in de rechtbank kan gebruikt worden als bewijs in de zaak.

Hoe lang kan ik in bewaring worden gehouden?

De rechter bepaalt tijdens de zitting of u in vrijheid gesteld moet worden of in bewaring moet worden gehouden. In sommige gevallen zal de rechter beslissen dat uw detentie verlengd moet worden met 3 x 24 uur (zie Aanhouding (2)).

 

Als u gevangen wordt gezet, stelt de rechter een maximale termijn van vier weken vast. Dat betekent dat vóór het eind van deze termijn beslist moet worden of u in vrijheid wordt gesteld of dat uw zaak opnieuw aan de rechter wordt voorgelegd om er zeker van te zijn dat de voorwaarden om de gevangenhouding voort te zetten nog steeds aanwezig zijn. Er bestaat geen maximale termijn voor de totale duur van de bewaring. Dit hangt af van de aard van de zaak.

U moet in vrijheid worden gesteld zodra de gronden voor uw aanhouding niet langer aanwezig zijn.

Wat is eenzame opsluiting?

Soms zal de politie de rechter toestemming vragen u in eenzame opsluiting vast te houden zodat u geen contact hebt met andere gedetineerden. U mag anderen dan alleen schrijven of opbellen onder toezicht van de politie. De rechter bepaalt of u al dan niet in eenzame opsluiting mag worden vastgehouden.

Kan ik hoger beroep instellen tegen een beslissing over bewaring en eenzame opsluiting?

Tegen een beslissing over bewaring of eenzame opsluiting kunt u beroep instellen bij de hoge rechtbank. De gebruikelijke manier om dit te doen is om tijdens de zitting waar uw zaak wordt behandeld te zeggen dat u hoger beroep wilt instellen.

Is het mogelijk bewaring te voorkomen door mijn paspoort in te leveren of door een waarborgsom te storten?

Het Deense wetboek van strafrecht voorziet in de mogelijkheid om bewaring te voorkomen door het inleveren van het paspoort of storting van een waarborgsom. In de praktijk gebeurt dit echter zelden.

Indringende maatregelen (4)

De politie mag gedurende het onderzoek verschillende indringende maatregelen toepassen om aan informatie te komen, waarvan er hieronder enkele worden omschreven.

Mag de politie vingerafdrukken en foto's van mij nemen?

De politie heeft onder de volgende voorwaarden het recht vingerafdrukken en foto’s van u te nemen:

 • U wordt ervan verdacht een strafbaar feit te hebben gepleegd en de maatregel is noodzakelijk voor het politieonderzoek.
 • De politie heeft gegronde redenen om te vermoeden dat u een strafbaar feit hebt gepleegd waarvoor u een gevangenisstraf van 18 maanden of langer kunt krijgen.

Mag de politie DNA of bloed bij mij afnemen?

De politie heeft onder de volgende voorwaarden het recht DNA of bloed bij u af te nemen:

 • Er is een redelijk vermoeden dat u een strafbaar feit hebt gepleegd waarvoor u een gevangenisstraf van 18 maanden of langer kunt krijgen, en de maatregel wordt als zeer belangrijk beschouwd voor het onderzoek.
 • Er mag bloed worden afgenomen als alcohol- of drugsgebruik een rol speelt bij het misdrijf waarvan u wordt verdacht.

Mag de politie mij fouilleren (onderzoek aan lichaam en kleding)?

De politie heeft onder dezelfde voorwaarden die van toepassing zijn op het nemen van foto’s, het recht u te fouilleren (onderzoek aan bovenkleding).

Mag de politie mijn mobiele telefoon controleren en mijn auto doorzoeken?

De politie mag uw mobiele telefoon controleren om uw telefoonnummer en het IMEI-nummer van uw telefoon te vinden en mag tevens uw auto doorzoeken op de volgende voorwaarden:

 • De politie heeft gegronde redenen om te vermoeden dat u een strafrechtelijk vervolgbaar feit hebt gepleegd.
 • Er wordt aangenomen dat de doorzoeking zeer belangrijk is voor het onderzoek.

Heeft de politie het recht mijn woning te doorzoeken?

De politie mag uw woning doorzoeken op de volgende voorwaarden:

 • De politie heeft gegronde redenen om te vermoeden dat u een strafrechtelijk vervolgbaar feit hebt gepleegd.
 • De doorzoeking wordt als zeer belangrijk voor het onderzoek beschouwd.
 • Het strafbaar feit kan tot gevangenisstraf leiden.
 • De politie kan onderbouwen dat zij waarschijnlijk bewijs zal vinden dat verband houdt met het misdrijf of voorwerpen die de politie om andere redenen in beslag moet nemen.

Wie beslist dat er een indringende maatregel moet worden toegepast?

De rechter bepaalt of uw woning doorzocht mag worden. Als er reden is te vrezen dat bewijs mogelijk zal verdwijnen indien de huiszoeking niet onmiddellijk wordt verricht, kan de politie de huiszoeking zonder een huiszoekingsbevel van de rechter verrichten. De huiszoeking moet binnen 24 uur nadat deze is verricht aan de rechter worden voorgelegd. Als u schriftelijk toestemming verleent om uw huis te doorzoeken, kan de politie eveneens besluiten een huiszoeking te doen.

De politie beslist of zij al dan niet vingerafdrukken en foto’s van u neemt en DNA en bloed bij u afneemt. De politie heeft ook het recht uw mobiele telefoon te controleren, uw auto te doorzoeken, enz.

Kan ik een klacht indienen?

Als u een klacht heeft over het door de politie verrichte onderzoek, kunt u die klacht indienen bij de rechter.

Tegen beslissingen over onderzoeken/doorzoekingen en de planning van het onderzoek kan binnen twee weken na de beslissing van de rechter beroep worden ingesteld bij de hoge rechtbank.

Kan ik eisen dat de politie de vingerafdrukken, foto’s en resultaten van DNA-sporen en bloedmonsters vernietigt?

Als het openbaar ministerie besluit u niet verder te vervolgen of indien u wordt vrijgesproken, moet de politie haar foto’s van u vernietigen. De politie mag wel uw vingerafdrukken en DNA-monsters bewaren, maar moet deze na een bepaalde periode vernietigen.

Kan ik schadevergoeding eisen?

Als u bent aangehouden, gevangen bent gezet of tegen u een indringende maatregel is getroffen, en na afloop blijkt dat deze aanhouding, gevangenzetting of indringende maatregel ongerechtvaardigd was, hebt u gewoonlijk recht op schadevergoeding. De directeur van het openbaar ministerie maakt jaarlijks bekend welke tarieven worden gehanteerd voor het bepalen van de hoogte van een dergelijke schadevergoeding.

Beslissing om al dan niet rechtsvervolging tegen u in te stellen (5)

Zodra de politie haar onderzoek heeft afgerond, wordt uw zaak doorgestuurd naar het openbaar ministerie, dat beslist over het verdere verloop.

Mag ik vóór het proces schuld bekennen aan (een deel van) de feiten in de tenlastelegging?

Als u tijdens het politieonderzoek bekent schuldig te zijn aan de ernstigste feiten die u ten laste worden gelegd, zal het openbaar ministerie gewoonlijk proberen de zaak te behandelen als een zaak waarin een bekentenis is afgelegd.

 

Wat is een tenlastelegging?

De tenlastelegging vormt de grondslag van de behandeling van de zaak door de rechter. In de tenlastelegging moeten de wettelijke bepalingen zijn opgenomen die u volgens de beschuldiging hebt overtreden en een beschrijving van de manier waarop u deze feiten zou hebben gepleegd. De beschrijving moet dermate nauwkeurig zijn dat u op grond daarvan uw verdediging kunt voorbereiden.

 

Kan ik worden beschuldigd van andere feiten dan die de politie mij ten laste heeft gelegd?

Het openbaar ministerie stelt de tenlastelegging op. Als het openbaar ministerie een visie op de zaak heeft die verschilt van die van de politie, kan de tenlastelegging nieuwe of andere feiten bevatten.

Kunnen er nieuwe feiten aan de tenlastelegging worden toegevoegd?

Het openbaar ministerie moet proberen alle openstaande aanklachten tegen u te verzamelen zodat er een collectief vonnis kan worden uitgesproken. De tenlastelegging kan daarom nieuwe feiten bevatten als u verschillende keren van een strafbaar feit bent beschuldigd.

Er gelden speciale regels als u op grond van een Europees aanhoudingsbevel of een uitleveringsovereenkomst aan Denemarken bent uitgeleverd. Als u nieuwe feiten ten laste zijn gelegd, dient u uw advocaat daarover te raadplegen.

Kan de tenlastelegging worden veranderd?

Een tenlastelegging kan veranderd of uitgebreid worden als er een nieuwe tenlastelegging wordt opgesteld en ter kennis gebracht, hetgeen mogelijk is tot de datum waarop de gerechtelijke procedure begint.

Als de openbare aanklager van mening is dat de straf voor een feit zwaarder moet zijn dan in de tenlastelegging is opgenomen, is een dergelijke verandering alleen mogelijk als het openbaar ministerie instemt met de wijziging van de tenlastelegging. Als de tenlastelegging wordt veranderd, moet u binnen twee maanden hiervan in kennis worden gesteld.

Als de gerechtelijke procedure eenmaal is begonnen, kunnen slechts zeer kleine wijzigingen in de tenlastelegging worden aangebracht. De rechter beslist of een wijziging is toegestaan.

Kan ik worden aangeklaagd voor een strafbaar feit waarvoor ik al in een andere lidstaat ben aangeklaagd?

Het kan niet worden uitgesloten dat u wordt aangeklaagd voor een strafbaar feit waar u al voor bent aangeklaagd in een ander land. U kunt echter niet schuldig worden bevonden aan een feit als u daarvoor al bent veroordeeld of vrijgesproken in een ander land.

Krijg ik te horen wie er tegen mij getuigt?

De openbare aanklager moet de tenlastelegging samen met een lijst bewijzen waarop de namen van de getuigen zijn vermeld, bij de rechter indienen. Uw advocaat ontvangt hier een kopie van. U hebt gewoonlijk het recht te weten wie de getuigen zijn.

Voorbereiding van de verdediging (6)

Op grond van welke informatie kunnen mijn advocaat en ik mijn verdediging voorbereiden?

Uw advocaat ontvangt gewoonlijk kopieën van alle verslagen die de politie tijdens haar onderzoek heeft opgesteld. U hebt een algemeen recht de stukken in te zien. Uw advocaat mag u alleen een kopie van de stukken geven als de politie daar toestemming voor geeft.

 

Heb ik het recht alle stukken in te zien die de politie heeft opgesteld?

De politie kan uw advocaat gelasten bepaalde informatie in het dossier van de zaak niet aan u te geven als dit noodzakelijk wordt geacht om de belangen van buitenlandse mogendheden te beschermen of om bewijs te leveren. Een dergelijk bevel mag alleen in ernstige gevallen worden afgegeven, en uitsluitend tot u voor de rechter een getuigenis hebt afgelegd.

Wie beslist of ik alle stukken mag inzien?

De politie dient de stukken in en beslist of er een verbod moet worden afgegeven voor (een deel van) het dossier van de zaak. Tegen de beslissing van de politie kan beroep worden aangetekend bij de rechter, die vervolgens over de kwestie beslist.

Kan ik deelnemen aan alle zittingen over de zaak?

Over het algemeen hebt u het recht aan alle zittingen van de rechtbank deel te nemen waarin de rechter beslist of u in bewaring moet worden gesteld of waarin medeplichtigen of getuigen voorafgaand aan het proces worden verhoord.

Op verzoek van de politie kan de rechter beslissen u niet aanwezig te laten zijn bij de zittingen. In dat geval hebt u het recht te horen wat er tijdens de zitting heeft plaatsgevonden. De rechter kan echter beslissen dat u dergelijke informatie niet mag ontvangen. U hebt het recht te horen wat er heeft plaatsgevonden tijdens een zitting waarbij u niet aanwezig kon zijn. U moet hiervan uiterlijk op de hoogte worden gebracht nadat u een getuigenis voor de rechter hebt afgelegd.

Kan mijn advocaat deelnemen aan alle zittingen over de zaak?

Uw advocaat heeft het recht aan alle zittingen over de zaak deel te nemen. Dat geldt ook voor zittingen waarin de rechter beslist om afluisterapparatuur, de telefoontap, onderzoeken/doorzoekingen of andere indringende maatregelen toe te staan waarvoor voorafgaande toestemming van de rechter is vereist.

Kan mijn advocaat deelnemen aan het onderzoek van de politie?

Uw advocaat moet geïnformeerd worden over het onderzoek en heeft het recht aan dat deel van het onderzoek deel te nemen dat als bewijs in de zaak tegen u kan dienen. Voorbeelden daarvan zijn daderidentificatie, reconstructies, enz.

Kan mijn advocaat zijn/haar eigen onderzoek verrichten?

Als u van mening bent dat de politie heeft nagelaten bepaalde informatie in te winnen die voor u zou kunnen pleiten, zal uw advocaat de politie gewoonlijk vragen verder onderzoek te doen. Als de politie dit weigert, kan de kwestie worden voorgelegd aan de rechter, die de politie kan gelasten het betreffende onderzoek te verrichten.

Uw advocaat kan er ook voor kiezen zijn/haar eigen onderzoek te verrichten. In de praktijk gebeurt dat echter zelden. Als uw advocaat zijn/haar eigen onderzoek naar de zaak verricht, mag hij of zij het politieonderzoek niet belemmeren, en het onderzoek van uw advocaat moet voldoen aan de ethische gedragscode die van toepassing is op advocaten.

Kan mijn advocaat getuigen oproepen om voor de rechter te getuigen?

Uw advocaat kan vragen bepaalde getuigen op te roepen om deze voor de rechter te laten getuigen. Als het openbaar ministerie bezwaar maakt tegen het verhoren van deze getuigen, moet de rechter beslissen of het verhoren van de betreffende getuigen van belang is.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Deense Wet inzake de rechterlijke organisatie

De link wordt in een nieuw venster geopend.Deense Wet inzake de aanleg van een centraal DNA-register

De link wordt in een nieuw venster geopend.Directeur van het openbaar ministerie

De link wordt in een nieuw venster geopend.Deense uitleveringswet


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 13/08/2019

3 - Mijn rechten tijdens het proces


Waar wordt het proces gevoerd?

Het proces wordt gevoerd in de plaatselijke stadsrechtbank en is toegankelijk voor het publiek. Als u bekend hebt het strafbaar feit of de strafbare feiten waarvan u wordt beschuldigd te hebben gepleegd, zal het openbaar ministerie een procedure aanvragen waarin sprake is van een schuldbekentenis. In dat geval zal de rechtbank uitsluitend bestaan uit één beroepsrechter. Hetzelfde geldt indien de geëiste straf uitsluitend bestaat uit een boete.

Als u geen schuld hebt bekend, wordt uw zaak tevens door lekenrechters behandeld en zal de rechtbank bestaan uit één beroepsrechter en twee lekenrechters.

Als de openbare aanklager een gevangenisstraf van vier jaar of meer eist, zal de zaak worden behandeld door een jury. De rechtbank bestaat dan uit drie beroepsrechters en zes juryleden. Uitzonderingen zijn zaken met betrekking tot verdovendemiddelencriminaliteit en economische criminaliteit. Deze worden door beroepsrechters en lekenrechters behandeld, ongeacht de geëiste straf.

Kan de tenlastelegging tijdens het proces worden veranderd?

Als de zaak behandeld wordt als een zaak waarin een bekentenis is afgelegd, kan worden overeengekomen dat de tenlastelegging wordt aangepast aan het misdrijf waar u schuld voor kunt bekennen.

Zodra het proces tegen u is begonnen, mogen er alleen minder belangrijke elementen van de tenlastelegging worden gewijzigd. De tenlastelegging mag niet worden uitgebreid zonder uw toestemming.

Welke rechten heb ik tijdens het proces?

U moet gedurende het volledige proces aanwezig zijn. De rechter kan u toestaan de zitting te verlaten nadat u uw getuigenis hebt afgelegd.

Als u in kennis bent gesteld van een zitting en zonder een geldig excuus verzuimt, kan de rechter beslissen dat de getuigen in uw afwezigheid worden gehoord. De rechter mag uitspraak doen in uw afwezigheid indien de openbare aanklager een gevangenisstraf van maximaal zes maanden heeft geëist en u toestemming hebt gegeven het proces af te ronden. Als u een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van maximaal drie maanden krijgt, kan de zaak zelfs zonder uw toestemming worden afgerond.

Sinds 1 november 2009 is het mogelijk gerechtelijke procedures bij te wonen door middel van een videoverbinding indien de maximumstraf die geëist wordt een boete of een gevangenisstraf van maximaal één jaar is. Niet alle rechtbanken hebben echter de benodigde apparatuur geïnstalleerd om u die mogelijkheid te geven.

Als u de taal van het gerecht niet spreekt en verstaat, hebt u gedurende het volledige proces recht op bijstand van een tolk. De tolk zal u ook bijstaan als u gedurende de zitting met uw advocaat moet spreken.

Als u nog geen advocaat hebt, zal de rechter er een voor u aanstellen als u zich onschuldig verklaart aan de u ten laste gelegde feiten, en indien de geëiste straf zwaarder is dan een boete. Als u zich schuldig verklaart in een zaak waarin de openbare aanklager een gevangenisstraf eist, zal de rechter een advocaat voor u aanstellen als u om een advocaat vraagt. Als u het niet eens bent met uw advocaat of om welke reden dan ook van advocaat wilt veranderen, zal uw verzoek gewoonlijk worden ingewilligd.

Tijdens het proces bent u niet verplicht vragen te beantwoorden of de waarheid te vertellen. U kunt niet worden gestraft voor het afgeven van een onwaarachtige getuigenis tijdens het proces. Uw advocaat kan u adviseren of het in uw geval in uw belang is om een verklaring af te leggen.

Welke rechten heb ik met betrekking tot het bewijs dat tegen mij wordt aangevoerd?

De regels voor het gebruik van schriftelijk bewijs tijdens het proces zijn in detail in de wet vastgelegd. Daarnaast zijn er nauwelijks regels en bent u vrij ieder soort bewijs te overleggen. U en uw advocaat kunnen de toelaatbaarheid van getuigen of bewijs aanvechten, met name indien deze niet relevant zijn voor uw zaak of indien het bewijs op onrechtmatige wijze is verkregen. De rechter beslist of dergelijke door u gewraakte getuigen of bewijsstukken al dan niet moeten worden toegelaten. In de meeste gevallen wordt onrechtmatig verkregen bewijs door de rechter ontoelaatbaar verklaard. De rechter zal het belang van het betreffende bewijs overwegen nadat hij het andere bewijs heeft gehoord.

U kunt een verzoek indienen om bepaalde getuigen op te laten roepen zodat deze op een zitting kunnen getuigen of om een bepaald bewijsstuk te laten overleggen dat uw zaak onderbouwt. Dit kan bijvoorbeeld een passagierslijst zijn waaruit blijkt dat u niet op de plaats delict was toen het misdrijf werd gepleegd. Als de openbare aanklager de relevantie van bepaalde bewijsstukken bestrijdt, zal de rechter over de kwestie beslissen.

De partij die een getuige oproept, ondervraagt de getuige eerst. Daarna krijgt de andere partij de gelegenheid de getuige aan een kruisverhoor te onderwerpen. Tijdens zijn besluitvorming over het vonnis zal de rechter de zekerheid en betrouwbaarheid beoordelen van de tijdens het proces afgelegde getuigenverklaringen.

Wordt er rekening gehouden met mijn strafblad?

Informatie over eerdere veroordelingen wordt in aanmerking genomen als uit de beschrijving van het strafbaar feit blijkt dat het om een herhalingsdelict gaat. In uitzonderlijke gevallen kan informatie over de gebruikte werkwijze in een eerdere zaak worden ingeroepen om de schuld of onschuld in de openstaande zaak te onderbouwen. Het heeft gewoonlijk gevolgen voor de lengte van uw straf als u eerder voor een vergelijkbaar vergrijp bent veroordeeld of als u het delict hebt gepleegd tijdens uw proeftijd volgend op een voorwaardelijke straf of tijdens uw voorwaardelijk ontslag.

Normaal gesproken wordt er geen informatie ingewonnen over eventuele eerdere veroordelingen in een andere lidstaat.

Wat gebeurt er aan het eind van het proces?

Het proces wordt beëindigd met de uitspraak van de rechter. De volgende uitspraken zijn mogelijk:

 • Vrijspraak
 • Geldboete
 • Voorwaardelijke straf, die ook kan bestaan uit verplichte behandeling of een taakstraf
 • Onvoorwaardelijke gevangenisstraf

In het geval van een voorwaardelijke straf zal de rechter gewoonlijk een gevangenisstraf vaststellen die u niet hoeft te ondergaan als u gedurende uw proeftijd, die meestal uit één of twee jaar bestaat, geen ander strafbaar feit pleegt. Als voorwaarden voor de proeftijd kan de rechter eisen dat u onder toezicht van een reclasseringsambtenaar blijft, wordt behandeld voor alcoholmisbruik of andere vormen van misbruik, psychiatrische behandeling ondergaat en/of een aantal door de rechter vast te stellen uren onbetaalde dienstverlening verricht.

Er zijn speciale straffen voor jeugdige delinquenten (daders onder de 18 jaar).

Welke rol speelt het slachtoffer in het proces?

Het slachtoffer wordt als een getuige net als alle andere beschouwd. In bepaalde zaken heeft het slachtoffer echter recht op een advocaat die apart door de rechter wordt aangesteld en/of op schadevergoeding tijdens het proces, mits de vordering tot schadevergoeding eenvoudig en goed gedocumenteerd is, en mits de toewijzing van schadevergoeding door de rechter geen wezenlijk ongerief met zich meebrengt.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Deense Wet op de rechterlijke organisatie


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 13/08/2019

4 - Mijn rechten nadat de rechtbank uitspraak heeft gedaan


Kan ik hoger beroep instellen?

De rechter doet uitspraak tijdens een zitting. Tegen de beslissing, de uitspraak of de straf kunt u beroep instellen bij de hoge rechtbank. U kunt om vrijspraak of strafvermindering vragen. Als u van mening bent dat er ernstige fouten zijn gemaakt tijdens het proces over uw zaak voor de districtsrechtbank, kunt u een verzoek indienen om uw zaak naar de districtsrechtbank terug te laten verwijzen voor een revisie door nieuwe rechters.

U kunt op de zitting waar de beslissing wordt uitgesproken mondeling beroep instellen tegen de veroordeling, het vonnis of de straf. U kunt ook schriftelijk beroep aantekenen bij de districtsrechtbank of het openbaar ministerie. U moet binnen twee weken beroep aantekenen. Als u een advocaat hebt, zal hij of zij meestal de praktische zaken omtrent uw beroep regelen. Als uw straf een geldboete van DKK 3 000 of minder is, hebt u toestemming nodig van de Deense Raad voor procesverlof om hoger beroep tegen de beslissing in te stellen. Uw aanvraag bij de Raad voor procesverlof moet binnen twee weken na de beslissing worden ingediend.

Wat gebeurt er als ik hoger beroep instel?

Als u beroep instelt tegen de beslissing van de rechter, wordt de zaak behandeld door de hoge rechtbank. Deze zitting is eveneens toegankelijk voor het publiek. Er bestaat geen uiterste termijn voor de behandeling van de zaak door de hoge rechtbank.

Als u in bewaring bent gesteld, moet de hoge rechtbank uw zaak vóór alle andere zaken behandelen. De hoge rechtbank moet ook beslissen of u, in afwachting van en tijdens de beroepsprocedure, in bewaring moet blijven.

Als u in beroep om vrijspraak vraagt, zal uw zaak in revisie worden behandeld door de hoge rechtbank. In dat geval hebt u het recht nieuw bewijs te overleggen. U moet zo snel mogelijk met uw advocaat overleggen welk nieuw bewijs er in de beroepszaak moet worden overgelegd. Zodra het openbaar ministerie heeft bekendgemaakt op welk bewijs het zich wil baseren in de procedure voor de hoge rechtbank, heeft uw advocaat normaal gesproken veertien dagen de tijd om uw bewijs bekend te maken. Er kan soms een ontheffing worden verleend voor de uiterste termijn van veertien dagen.

Als u slechts om strafvermindering vraagt, zal de hoge rechtbank zich uitsluitend over de straf buigen. In dergelijke gevallen overleggen de partijen geen bewijs aan de hoge rechtbank, maar kan de advocaat de rechter verzoeken aanvullende informatie over uw persoonlijke omstandigheden in te winnen die relevant is voor het vaststellen van de straf of de kwestie van uitlevering.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling in hoger beroep?

Als u in beroep om vrijspraak hebt gevraagd, zal uw zaak in revisie worden behandeld door de hoge rechtbank. In de praktijk zal de rechter vaak beginnen met het voorlezen van de door u en de getuigen afgelegde verklaringen in de procedure voor de districtsrechtbank. Als u en uw advocaat het echter oneens zijn met deze procedure, moeten de verklaringen opnieuw worden afgelegd.

Als u beroep hebt ingesteld om strafvermindering, zal de hoge rechtbank het bewijs dat bij de districtsrechtbank is overgelegd in aanmerking nemen en de straf op basis daarvan vaststellen.

De rechter van de hoge rechtbank zal tijdens de zitting uitspraak doen. De rechter kan beslissen de uitspraak van de districtsrechtbank te handhaven, een hogere of een lagere straf op te leggen of u vrij te spreken. Als u wordt vrijgesproken of strafvermindering hebt gekregen, worden de kosten van het beroep uit de overheidsmiddelen betaald. Hetzelfde geldt indien het openbaar ministerie beroep tegen het vonnis heeft aangetekend en de hoge rechtbank dat vonnis uitsluitend bekrachtigt. In alle andere omstandigheden wordt u waarschijnlijk veroordeeld in de proceskosten van de beroepszaak.

Wat gebeurt er als het hoger beroep slaagt dan wel niet slaagt?

Het vonnis van de hoge rechtbank treedt in de plaats van dat van de districtsrechtbank en is gewoonlijk onherroepelijk. In uitzonderlijke gevallen kan de zaak met toestemming van de Raad voor procesverlof worden voorgelegd aan het Hooggerechtshof. Een dergelijke toestemming wordt normaal gesproken uitsluitend verleend als de zaak betrekking heeft op een principiële rechtsvraag en dus een proefproces is, of om andere bijzondere redenen. De Raad verleent slechts voor enkele strafzaken toestemming deze aan het Hooggerechtshof voor te leggen. Uw advocaat kan u adviseren over de kans die u hebt om toestemming te verkrijgen.

Als u wordt vrijgesproken en er indringende maatregelen, zoals aanhouding, detentie of onderzoeken/doorzoekingen in het onderzoek zijn toegepast, kunt u schadevergoeding eisen. Uw eis tot schadevergoeding moet uiterlijk twee maanden na de gerechtelijke uitspraak schriftelijk worden ingediend bij de regionale openbare aanklager. Uw advocaat zal gewoonlijk de praktische zaken omtrent het indienen van de eis regelen. Vergeet niet uw advocaat te laten weten waar u te bereiken bent in uw eigen land.

Ik kom uit een andere lidstaat. Kan ik na het proces worden teruggestuurd?

U kunt normaal gesproken naar een andere lidstaat worden gestuurd om uw straf te ondergaan. Dit gebeurt gewoonlijk alleen als u verzoekt te worden teruggestuurd naar uw eigen land om uw straf te ondergaan. U moet uw aanvraag om uw straf in uw eigen land te ondergaan, indienen bij het Deense ministerie van Justitie.

Als ik veroordeeld ben, kan ik dan voor hetzelfde misdrijf opnieuw worden berecht?

In Denemarken kunt u niet twee keer voor hetzelfde misdrijf worden veroordeeld. In andere Europese landen geldt hetzelfde beginsel. Aangezien de strafbepalingen per land verschillend kunnen zijn, dient u dit na te vragen in het land waar u mogelijk ook voor het misdrijf zal worden vervolgd.

Informatie over de tenlastelegging/veroordeling

Zodra er in een zaak een beslissing is genomen, wordt deze beslissing gemeld bij het centrale criminaliteitsregister. Uitspraken over overtredingen van het Deense wetboek van strafrecht worden opgenomen in het deel van het register over gerechtelijke uitspraken. Uitspraken over overtredingen van andere wetgeving worden geregistreerd als u een gevangenisstraf of een ontzegging (straf waarbij u een bepaald recht wordt ontnomen) is opgelegd. De uitspraak wordt geregistreerd onder vermelding van de naam van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, de datum van het vonnis, de wettelijke bepalingen die zijn overtreden, en de straf.

Er gelden beperkingen ten aanzien van de uitspraken die worden opgenomen in het strafblad waarvan een afschrift kan worden afgegeven voor uw persoonlijk gebruik. De gegevens worden elektronisch opgeslagen. Of de gegevens worden verwijderd hangt af van de zwaarte van de sanctie. U kunt een klacht indienen over registratie- of verwijderingsfouten, maar niet over de registratie zelf of over een uitspraak. Klachten over de registratie moeten worden ingediend bij het bureau van de nationale commissaris van de Deense politie, de gegevensautoriteit met betrekking tot strafbladen.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.De Deense Wet op de rechterlijke organisatie

De link wordt in een nieuw venster geopend.Decreet over de verwerking van persoonsgegevens in het centrale criminaliteitsregister


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 13/08/2019

5 – Lichte overtredingen


Hoe worden lichte verkeersovertredingen behandeld?

Als u wordt aangehouden door de verkeerspolitie die verantwoordelijk is voor de verkeershandhaving, kunt u uw schuld bekennen dan wel ontkennen. De politie moet u beschuldigen van de overtreding die u naar haar mening hebt gepleegd. U hebt de rechten van een verdachte en hoeft geen verklaring af te leggen aan de politie.

De sanctie die wordt opgelegd voor een verkeersovertreding bestaat gewoonlijk uit een boete. Verkeersovertredingen worden op dezelfde wijze behandeld als andere strafbare feiten waarvoor de geëiste straf uit een boete bestaat. De politie stuurt u een rekening voor de boete. Als u de rekening betaalt, bekent u daarmee schuld. Als u de rekening niet betaalt, wordt de zaak voor de rechter gebracht. U wordt bij dagvaarding opgeroepen op een zitting te verschijnen waar bewijs voor de overtreding kan worden overgelegd.

De directeur van het openbaar ministerie heeft een De link wordt in een nieuw venster geopend.overzicht met sancties voor verkeersovertredingen uitgebracht waarin u kunt opzoeken of uw boete overeenkomt met de boetes die gewoonlijk worden opgelegd voor het soort verkeersovertreding dat u hebt begaan.

Op grond van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Wegenverkeerswet mag de politie uw voertuig in beslag nemen als u buiten Denemarken woont en uw voertuig in een ander land dan Denemarken is geregistreerd. Het voertuig mag in beslag worden genomen tot de boete is betaald of tot zekerheid is gesteld voor de betaling van de boete. Als u van mening bent dat u geen verkeersovertreding hebt begaan, zult u in bepaalde gevallen zekerheid moeten stellen voor de betaling van de boete, en moeten verzoeken dat de zaak voor de rechter wordt gebracht. De politie maakt vaak gebruik van het recht voertuigen in beslag te nemen.

Er bestaan speciale voorschriften voor voertuigen en bestuurders uit andere Scandinavische landen.

Hoe worden parkeerovertredingen behandeld?

Op de parkeervoorschriften wordt gewoonlijk toegezien door parkeerwachters die in dienst zijn van de lokale overheid of een particuliere onderneming, en niet door de politie. Als u fout parkeert, ontvangt u een parkeerboete. De parkeerboete wordt op uw auto geplaatst.

Als u de parkeerwachter treft voordat hij of zij de parkeerovertreding heeft geregistreerd, kunt u uw bezwaar direct bij hem of haar bekend maken. De parkeerwachter kan besluiten de overtreding niet te registeren of een aantekening te maken van uw bezwaar. Als u een parkeerboete ontvangt, moet deze vergezeld gaan van richtlijnen over hoe u bezwaar kunt maken tegen de boete. Er bestaat geen centrale klachtinstantie.

Parkeerboetes worden op dezelfde wijze geïnd als andere civiele vorderingen. Dat betekent dat de vordering naar een incassobureau in het land van uw woonplaats wordt gestuurd als u de boete niet betaalt.

Komt dit type overtreding op mijn strafblad te staan?

Op uw strafblad komen normaal gesproken geen boetes te staan. Boetes voor misdrijven worden echter wel op uw strafblad vermeld.

Parkeerboetes worden niet beschouwd als een strafrechtelijke sanctie en worden dan ook niet op uw strafblad vermeld.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 13/08/2019

De rechten van verdachten in strafzaken - Duitsland

Deze informatiebladen informeren u over wat er gebeurt als u verdacht of beschuldigd wordt van een misdrijf waarvoor u voor de rechter moet verschijnen.


Zie De link wordt in een nieuw venster geopend.informatieblad 6 voor informatie over lichte verkeersovertredingen, die meestal met een vaste straf zoals een geldboete worden afgedaan.

Als u slachtoffer bent van een misdrijf, kunt u hier alle informatie over uw rechten vinden.

Samenvatting van de strafprocedure

Hieronder volgt een korte beschrijving van de onderdelen van een strafprocedure.

De strafprocedure wordt onderverdeeld in drie onderdelen: Ermittlungsverfahren (strafrechtelijk onderzoek), Zwischenverfahren (tussenprocedure) en Hauptverfahren (inhoudelijke behandeling ter terechtzitting) (inclusief het Rechtsmittelverfahren (rechtsmiddelprocedure) en Vollstreckungsverfahren (tenuitvoerlegging van de sanctie).

 • Ermittlungsverfahren: De vervolgende instanties (het openbaar ministerie of de politie) leiden een strafrechtelijk onderzoek tegen u in als u ervan wordt verdacht een misdrijf te hebben gepleegd. Daarbij moet worden opgehelderd of de verdenking tegen u al dan niet gegrond is. Hiervoor kunnen verschillende onderzoeksmaatregelen worden genomen, zoals bijvoorbeeld huiszoeking. Na het afsluiten van dit onderzoek beslist het openbaar ministerie of het de zaak wegens onvoldoende verdenking zal seponeren of een strafvordering tegen u zal instellen.
 • De link wordt in een nieuw venster geopend.Zwischenverfahren: In het Zwischenverfahren vindt een rechterlijke toetsing van de strafvordering plaats en wordt beslist of de procedure al dan niet wordt voortgezet. Als de rechter op grond van het voorliggende bewijs een veroordeling waarschijnlijk acht, opent de rechter het Hauptverfahren.
 • Hauptverfahren: In het Hauptverfahren wordt het proces door de rechter voorbereid en uitgevoerd. De tenlastelegging wordt tijdens de terechtzitting aan de hand van de beschikbare bewijsmiddelen (getuigen, documenten etc.) mondeling getoetst. Ook u krijgt de mogelijkheid de tenlastelegging vanuit uw oogpunt te schetsen respectievelijk hierop uw visie te geven. Als de tenlastelegging bewezen wordt geacht, wordt u tot een straf veroordeeld. Als de tenlastelegging niet bewezen wordt geacht, wordt u vrijgesproken. Binnen bepaalde termijnen kunt u een rechtsmiddel instellen tegen een veroordeling. Indien u hoger beroep instelt, wordt het proces voor een hogere rechter herhaald. Bij een eventueel beroep in cassatie wordt het vonnis alleen op juridische fouten getoetst.

Afwijkingen van deze procedure zijn mogelijk. De belangrijkste daarvan zijn de De link wordt in een nieuw venster geopend.strafbevelprocedure, De link wordt in een nieuw venster geopend.het sepot en de De link wordt in een nieuw venster geopend.verkorte procedure.

De informatiebladen bevatten informatie over deze fasen van de procedure en over uw rechten. Deze informatie komt niet in de plaats van juridisch advies en is alleen bedoeld als richtsnoer.

De rol van de Europese Commissie

NB: denk eraan dat de Europese Commissie geen rol speelt bij strafrechtelijke vervolging in de lidstaten en u niet kan helpen als u een klacht hebt.

Klik op de links hieronder voor de informatie die u nodig hebt.

De link wordt in een nieuw venster geopend.1 – Toelichting

De link wordt in een nieuw venster geopend.2 – Juridisch advies inwinnen

De link wordt in een nieuw venster geopend.3 – Mijn rechten tijdens het strafrechtelijk onderzoek

 • Verdachtenverhoor
 • Identiteitsonderzoek/onderzoek aan het lichaam
 • Doorzoeking/inbeslagname/afluisteren
 • Aanhouding
 • Voorlopige hechtenis
 • Het instellen van de strafvordering

De link wordt in een nieuw venster geopend.4 – Mijn rechten tijdens het proces

De link wordt in een nieuw venster geopend.5 – Mijn rechten nadat de rechtbank uitspraak heeft gedaan

De link wordt in een nieuw venster geopend.6 – Verkeersovertredingen en andere lichte overtredingen

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van strafvordering (De link wordt in een nieuw venster geopend.Engelse versie)


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 30/08/2019

1 – Toelichting

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.


Sepot (1)

De strafzaak kan in alle fasen van de procedure door het openbaar ministerie of – nadat de zaak is aangebracht bij de rechter – door de rechter worden geseponeerd. Er zijn diverse sepotmogelijkheden. In de praktijk zijn de belangrijkste daarvan de volgende:

Een sepot kan voorlopig zijn, bijvoorbeeld als u langere tijd afwezig bent. Er wordt ook tot seponeren overgegaan als het strafrechtelijk onderzoek niet voldoende aanleiding geeft tot het instellen van strafvervolging. In dit geval kan het openbaar ministerie het onderzoek echter te allen tijde (totdat de zaak verjaard is) hervatten, bijvoorbeeld als er nieuwe bewijsmiddelen opduiken.

De strafprocedure kan echter ook definitief geseponeerd worden. Dit is mogelijk bij misdrijven waar de schuld als gering gezien wordt en er geen openbaar belang bestaat bij de vervolging. Aan seponeren kunnen ook voorwaarden worden verbonden, bijvoorbeeld het betalen van een geldboete of het deelnemen aan een verkeerscursus.

Strafbevelprocedure (2)

Het openbaar ministerie kan aan het einde van het strafrechtelijk onderzoek besluiten geen strafvordering in te stellen, maar de rechter schriftelijk te verzoeken een strafbevel uit te vaardigen. Als de rechter de bewijzen volgens de inhoud van het dossier als voldoende aanmerkt, zal hij het strafbevel uitvaardigen. In het strafbevel wordt het misdrijf kort omschreven en wordt de strafmaat bepaald. Als u geen verzet aantekent tegen het strafbevel, krijgt het kracht van gewijsde.

De rechtsgevolgen die met een strafbevel opgelegd kunnen worden, zijn begrensd. Meestal wordt een geldboete als straf opgelegd. Ook kan de rijbevoegdheid worden ontzegd. Als u een advocaat hebt, kan er ook een gevangenisstraf worden opgelegd, die echter niet langer mag zijn dan één jaar en die als voorwaardelijke straf moet worden opgelegd.

U hebt twee mogelijkheden om u hiertegen te verzetten:

Als er in het strafbevel een geldboete is vastgesteld, kunt u het verzet beperken tot de hoogte van de vaste dagelijkse som van de boete. De rechter kan met uw toestemming en met toestemming van het openbaar ministerie hierover zonder proces schriftelijk beslissen.

Als u het verzet niet beperkt, wordt een behandeling ter terechtzitting georganiseerd. In plaats van in persoon te verschijnen kunt u zich door een advocaat laten vertegenwoordigen. Ook getuigen hoeven niet in persoon te verschijnen. Verslagen van een getuigenverhoor mogen met uw toestemming voorgelezen worden, voor zover u bij de behandeling ter terechtzitting aanwezig bent.

Aan het einde beslist de rechter. Hij is daarbij niet aan de strafmaat in het strafbevel gebonden. Binnen het wettelijke strafkader mag hij ook een hogere straf opleggen.

Verkorte procedure (3)

In zaken met een eenvoudige toedracht en een duidelijke bewijssituatie kan het openbaar ministerie bij de rechter ook om een verkorte procedure verzoeken. Dergelijke procedures worden bijvoorbeeld gevoerd als u geen vaste woonplaats in Duitsland hebt en gevreesd wordt dat u op een latere zittingsdatum niet zult verschijnen.

Als het openbaar ministerie een dergelijk verzoek doet, behandelt de rechter uw zaak onmiddellijk of op korte termijn ter terechtzitting. Een beslissing over het openen van het Hauptverfahren is – in tegenstelling tot het instellen van een strafvordering – in dit geval niet nodig. De verkorte procedure kent geen Zwischenverfahren.

Bij een verkorte procedure kunnen aanvragen tot het verkrijgen van bewijzen onder vereenvoudigde voorwaarden worden afgewezen.

Bovendien is de hoogte van de op te leggen straf beperkt. De rechter kan alleen geldboetes of gevangenisstraffen van maximaal één jaar opleggen. Bovendien kan u de rijbevoegdheid ontzegd worden.

Ambtshalve toevoeging van een raadsman (4)

Als u ervan verdacht wordt een misdrijf te hebben gepleegd waarvoor bij veroordeling een gevangenisstraf van meer dan één jaar kan worden opgelegd, u in voorlopige hechtenis wordt gehouden of u zich om andere redenen niet zelf kunt verdedigen, is de rechter verplicht u een raadsman toe te wijzen als u er zelf nog geen hebt. Bij de verkorte procedure wordt ambtshalve een raadsman toegevoegd als een gevangenisstraf van zes maanden te verwachten is. De verplichting een raadsman toe te voegen bestaat onafhankelijk van uw financiële situatie.

De rechter beslist welke advocaat als ambtshalve toegevoegde raadsman aan u wordt toegewezen, maar dient u de gelegenheid te bieden zelf te kiezen welke advocaat u als ambtshalve toegevoegde raadsman wenst en uw keuze aan de rechter bekend te maken. Als u geen advocaat kiest, kiest de rechter een advocaat voor u.

Van ambtshalve toegevoegde raadsman wisselen is alleen mogelijk in uitzonderingsgevallen. U kunt echter een andere advocaat van uw keuze in de arm nemen, maar in de regel dient dan de toewijzing van de ambtshalve toegevoegde raadsman te worden ingetrokken. U moet de door u zelf gekozen raadsman dan zelf betalen, tenzij de kosten, in het geval van vrijspraak, door de staat gedragen moeten worden.

Gegevens over onderzoeken/strafvorderingen/veroordelingen (5)

Welke gegevens worden opgeslagen?

De politie slaat de gegevens van het strafrechtelijk onderzoek in eigen databanken op.

Tijdens een lopend strafrechtelijk onderzoek en na afsluiting ervan worden gegevens ook bij het openbaar ministerie opgeslagen. Bovendien worden gegevens van een strafrechtelijk onderzoek in het centrale procesregister van het openbaar ministerie opgeslagen. Er gelden bepaalde wettelijk voorgeschreven verwijderingstermijnen.

In het De link wordt in een nieuw venster geopend.Bundeszentralregister voor strafzaken worden vonnissen geregistreerd die in kracht van gewijsde zijn gegaan. Voor deze registratie is uw toestemming niet nodig. De vonnissen worden na een vastgestelde termijn verwijderd als er geen nieuwe veroordeling meer is bijgekomen. De termijn is afhankelijk van de hoogte van de straf waartoe u bent veroordeeld.

Welke gegevens worden in de strafprocedure verzameld en wanneer?

De politie en het openbaar ministerie hebben te allen tijde toegang tot hun eigen databanken. Ze hebben zelf geen toegang tot het De link wordt in een nieuw venster geopend.Bundeszentralregister. De rechter zal ter voorbereiding van het proces om een uittreksel uit het register verzoeken.

Spelen de gegevens een rol in het strafrechtelijk onderzoek?

Als er eerdere strafrechtelijke onderzoeken geregistreerd zijn, moet het openbaar ministerie deze omstandigheid bijvoorbeeld bij het overwegen van de mogelijkheid de procedure te seponeren conform §§ 153, 153a van het Wetboek van strafvordering in aanmerking nemen.

Spelen de gegevens een rol bij het vonnis?

De wet voorziet erin dat eerdere veroordelingen die in het Bundeszentralregister zijn opgenomen, in het proces vastgesteld kunnen worden. Indien eerder straffen zijn opgelegd, kunnen deze een negatieve uitwerking hebben op de strafmaat. De gegevens die alleen bij het openbaar ministerie en de politie zijn opgeslagen, mogen in het geval van een veroordeling niet bij de strafmaat in aanmerking worden genomen.

Hoe kan ik achterhalen welke gegevens over mij zijn opgeslagen en hoe kan ik iets ondernemen tegen het opslaan van gegevens?

Welke gegevens over u zijn opgeslagen, kunt u achterhalen door bij de instanties die de gegevens registreren om informatie te vragen.

U kunt de instantie die de gegevens heeft opgeslagen verzoeken de gegevens te wissen. Indien de instantie weigert uw gegevens te wissen, kunt u dit door de rechter laten toetsen.

Verdere informatie

Regelingen ten aanzien van het Bundeszentralregister vindt u in de De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet op het Bundeszentralregister, het opslaan van gegevens door het onderzoekende openbaar ministerie is geregeld in §§ 483 ff. van het Wetboek van strafvordering, de bepalingen voor het centrale procedureregister van het openbaar ministerie staan nader uitgewerkt in § 492, lid 1, van het De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van strafvordering en in een De link wordt in een nieuw venster geopend.verordening, regelingen ten aanzien van door de politie verzamelde gegevens bevinden zich in de De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet op de Duitse federale recherchedienst en in de verschillende politiewetten van de deelstaten.

Rechtsmiddelen in het strafrechtelijk onderzoek (6)

U hebt het recht rechtsmiddelen in te stellen tegen maatregelen in het strafrechtelijk onderzoek. Mogelijke rechtsmiddelen zijn een klacht (in het kader van het toezicht op en verantwoordelijkheid voor het werk van ondergeschikten in de openbare dienst - (Dienstaufsichts-)Beschwerde) of een verzoek om een beslissing door de rechter.

U kunt verzet aantekenen tegen de beslissing van de rechter.

Als de politie of het openbaar ministerie een maatregel treft zonder dat de rechter daarvoor een instructie heeft afgeven, kunt u de maatregel achteraf door de rechter laten toetsen. Als u bezwaar maakt tegen inbeslagname, wordt de zaak aan de rechter voorgelegd zonder dat u hierom hoeft te verzoeken.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 30/08/2019

2 – Juridisch advies inwinnen

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Het kan nuttig zijn om onafhankelijk juridisch advies in te winnen als u op enigerlei wijze betrokken bent bij een strafprocedure. In deze informatiebladen staat wanneer en onder welke omstandigheden u het recht hebt u door een advocaat te laten vertegenwoordigen. In dit informatieblad staat hoe u een advocaat kunt vinden en hoe de kosten voor de advocaat worden gedekt als u deze zelf niet kunt betalen.


Een advocaat vinden

Als blijkt dat er een strafrechtelijk onderzoek tegen u wordt gevoerd omdat u verdacht wordt van een misdrijf, kunt u bijvoorbeeld op internet gespecialiseerde strafrechtadvocaten vinden. Elke in Duitsland toegelaten advocaat heeft het recht als raadsman in strafzaken op te treden. Bij spoed, omdat u dreigt te worden aangehouden of er een huiszoekingsbevel tegen u is uitgevaardigd, kunt u in de meeste regio's van Duitsland via een De link wordt in een nieuw venster geopend.telefonische nooddienst voor strafrechtadvocaten 24 uur per dag een strafrechtadvocaat bereiken. Als criteria zoals kennis van vreemde talen of afstand tot uw woonplaats voor u van belang zijn, kunt u de De link wordt in een nieuw venster geopend.zoekdienst voor strafrechtadvocaten van de Arbeitsgemeinschaft Strafrecht van de Deutsche Anwaltverein (vereniging van advocaten) of de zoekpagina's voor het vinden van advocaten van de Rechtsanwaltskammern (regionale ordes van advocaten) raadplegen. Sinds 1 januari 2010 worden regionale lijsten opgesteld van advocaten die bereid zijn als De link wordt in een nieuw venster geopend.ambtshalve toegevoegde raadsman op te treden. Waar en hoe u toegang krijgt tot deze lijsten, kunt u te weten komen via de lokale ordes van advocaten (o.a. ook De link wordt in een nieuw venster geopend.hier).

Als u bent aangehouden of De link wordt in een nieuw venster geopend.in voorlopige hechtenis wordt gehouden, hebt u geen toegang tot deze informatiemogelijkheden. De politie is verplicht u op uw verzoek een lijst van advocaten of een telefoonboek te verstrekken. Ook de De link wordt in een nieuw venster geopend.nummers van de telefonische nooddiensten zijn bij de politie bekend. Als de politie u niet de gelegenheid biedt contact te hebben met een advocaat, dient u dit absoluut bij de rechter te melden als u daar wordt voorgeleid. Ook de rechters beschikken over lijsten van advocaten die bereid zijn als De link wordt in een nieuw venster geopend.ambtshalve toegevoegde raadsman op te treden.

De kosten van een advocaat betalen

De staat moet de kosten van de advocaat dragen als u wordt vrijgesproken. Als de procedure tijdens het vooronderzoek wordt De link wordt in een nieuw venster geopend.geseponeerd of als u wordt veroordeeld, moet u de kosten zelf dragen.

Ook als u slechts een laag of helemaal geen inkomen hebt, krijgt u in beginsel geen financiële ondersteuning van staatswege voor de strafprocedure. Alleen voor een eerste adviesgesprek kunt u bij het voor uw woonplaats bevoegde Amtsgericht een verzoek indienen voor De link wordt in een nieuw venster geopend.juridisch advies.

In het geval van De link wordt in een nieuw venster geopend.ambtshalve toevoeging van een raadsman gelden er speciale voorwaarden voor de betaling. Uw advocaat wordt dan in eerste instantie door de staat betaald, maar het wettelijk bepaalde tarief voor de advocaat als ambtshalve toegevoegde raadsman is lager dan het tarief dat de advocaat in andere gevallen, niet zijnde ambtshalve toevoeging, kan vragen. U dient er rekening mee te houden dat, bij veroordeling, de kosten van de ambtshalve toevoeging van een raadsman na beëindiging van de procedure aan u gefactureerd worden. Indien u daartoe in staat bent, moet u de kosten van de advocaat dan aan de staat terugbetalen en verder aan de advocaat de kosten vergoeden die hij ingeval er geen sprake zou zijn geweest van ambtshalve toevoeging in rekening had kunnen brengen.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 30/08/2019

3 – Mijn rechten tijdens het strafrechtelijk onderzoek

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

In dit informatieblad vindt u informatie over het strafrechtelijk onderzoek dat start met het eerste onderzoek van de vervolgende instanties en eindigt met het door het openbaar ministerie instellen van de strafvordering of het seponeren van de procedure.


Uit welke fasen bestaat het strafrechtelijk onderzoek?

De vervolgende instanties (het openbaar ministerie of de politie) leiden een strafrechtelijk onderzoek tegen u in als de concrete verdenking bestaat dat u een misdrijf hebt gepleegd. In het strafrechtelijk onderzoek moet worden opgehelderd of de verdenking tegen u al dan niet gegrond is. In dit kader moeten ook voor u ontlastende omstandigheden worden onderzocht. Als het openbaar ministerie van mening is dat de verdenking gegrond is, stelt het een strafvordering in (of dient het een verzoek in voor een De link wordt in een nieuw venster geopend.strafbevel).

De politie en het openbaar ministerie kunnen verschillende onderzoeksmaatregelen treffen. Welke maatregel op enig moment wordt toegepast, hangt af van de zaak in kwestie. U kunt bijvoorbeeld onmiddellijk na het plegen van een strafbaar feit worden aangehouden. Op deze aanhouding kan voorlopige hechtenis volgen.

Tegen onderzoeksmaatregelen die op u van invloed zijn, kunt u - ook achteraf - bezwaar maken bij een rechter.

Eventueel worden ook gegevens over eerdere vooronderzoeken en veroordelingen opgevraagd. Nadere informatie daarover vindt u De link wordt in een nieuw venster geopend.hier.

Mijn rechten tijdens het onderzoek

U hebt tijdens het gehele strafrechtelijk onderzoek het recht u te laten bijstaan door een advocaat. Informatie over het vinden van een advocaat en de kosten van een advocaat vindt u De link wordt in een nieuw venster geopend.hier. Als u de Duitse taal niet beheerst, moet op uw verzoek een tolk aan u worden toegewezen voor uw gesprekken met uw raadsman.

U hebt niet het recht dossiers in te zien. Er kan echter wel informatie uit de dossiers aan u verstrekt worden, voor zover het onderzoek hierdoor niet in gevaar komt of hierdoor geen rechten van derden worden geschonden. Na afsluiting van het onderzoek dient uw raadsman inzage te krijgen in het dossier. Op een eerder moment is dat alleen mogelijk als daardoor het doel van het onderzoek niet in gevaar komt.

Informatie over uw rechten als tegen u een van de volgende onderzoeksmaatregelen wordt genomen, vindt u in:

Welke rechten heb ik tijdens het strafrechtelijk onderzoek als ik onderdaan van een andere staat ben?

Tijdens een lopend strafrechtelijk onderzoek mag u in het algemeen Duitsland verlaten, behalve als u aangehouden bent of bij een opgeschort De link wordt in een nieuw venster geopend.aanhoudingsbevel bijvoorbeeld het bevel hebt gekregen de plaats waar u woont niet zonder toestemming van de rechter te verlaten.

Als u weet dat er een strafrechtelijk onderzoek tegen u loopt, dient u ervoor te zorgen dat het openbaar ministerie en de rechter u per post kunnen bereiken.

U kunt zich tijdens het strafrechtelijk onderzoek te allen tijde tot de consulaire vertegenwoordiging van uw land van herkomst wenden.

Verdachtenverhoor (1)

Als u ervan verdacht wordt een misdrijf te hebben gepleegd, zal de politie of het openbaar ministerie u ten aanzien hiervan verhoren om u van gehoor voor de rechter te verzekeren. In bepaalde gevallen kunt u op verzoek van het openbaar ministerie ook door een rechter verhoord worden.

Wat moet ik doen als ik word opgeroepen voor een verhoor?

Als u door het openbaar ministerie of door een rechter wordt opgeroepen voor verhoor, moet u voor hen verschijnen. Als u geen gehoor geeft aan de oproeping kunt u gedwongen voorgeleid worden. U bent niet verplicht gehoor te gegeven aan een oproeping voor verhoor door de politie.

Wat wordt bij aanvang van het verhoor aan mij uitgelegd?

Voorafgaand aan het verhoor moet aan u worden uitgelegd van welk feit u verdacht wordt en welke strafbepalingen u zou hebben geschonden. Men dient u er ook van op de hoogte te stellen dat u het recht hebt te zwijgen, dat u al voorafgaand aan uw verhoor een raadsman kunt raadplegen en dat u kunt verzoeken om verkrijging van voor u ontlastende bewijsmiddelen.

Ik spreek de taal niet. Heb ik recht op een tolk?

Als u de Duitse taal niet voldoende beheerst, wordt een tolk ingeschakeld; hieraan zijn voor u geen kosten verbonden. De tolk is tijdens het gehele verhoor aanwezig en vertaalt de vragen, uw antwoorden en het proces-verbaal van uw verhoor.

Kan ik een advocaat spreken?

Als verdachte mag u te allen tijde en ook voorafgaand aan het verhoor alleen of in het bijzijn van de tolk met een De link wordt in een nieuw venster geopend.raadsman spreken. Bij uw verhoor door het openbaar ministerie of door een rechter mag uw raadsman aanwezig zijn, maar bij het politieverhoor niet.

Word ik ondervraagd? Moet ik informatie geven?

Uiterlijk vóór het einde van het strafrechtelijk onderzoek dient de politie of het openbaar ministerie u te verhoren, tenzij de procedure geseponeerd wordt. In eenvoudige zaken kan men u ook schriftelijk verhoren.

Tijdens het mondelinge of schriftelijke verhoor bent u verplicht uw persoonsgegevens te noemen, waaronder uw voor-, achter- en, indien van toepassing, meisjesnaam, geboorteplaats en -datum, uw burgerlijke staat, beroep, woonadres en nationaliteit.

U bent echter niet verplicht een verklaring af te leggen over hetgeen waarvan u beschuldigd wordt en informatie te geven over de zaak. Of en in welke mate u iets zegt, beslist u zelf, eventueel nadat u uw raadsman hebt geraadpleegd.

Wat gebeurt er als ik iets zeg dat tegen mij pleit?

Alles wat u tijdens uw verhoor zegt, wordt in een proces-verbaal vastgelegd. Als u iets zegt dat tegen u pleit, wordt dat ook bekend aan de rechter die na het instellen van de strafvordering oordeelt over het misdrijf dat u ten laste is gelegd. Zelfs als u later zou zwijgen of u uw verklaring herroept, kan de rechter uw eerdere uitspraken meenemen in de overwegingen.

Krijg ik bij het verhoor informatie over de stand van zaken van het onderzoek?

Het staat de vervolgende instanties vrij te beslissen wat zij u laten weten over de stand van zaken van het onderzoek. Men mag u echter niet misleiden.

Welke methoden mogen niet worden toegepast?

U mag bij uw verhoor niet mishandeld of anderszins lichamelijk beïnvloed worden. Men mag u niet bedreigen, noch u een wettelijk niet toelaatbaar voordeel in het vooruitzicht stellen. Een verklaring die tot stand gekomen is als gevolg van een schending van deze verboden, mag niet gebruikt worden, zelfs niet indien u daarmee instemt.

Verdere informatie

De wettelijke voorschriften ten aanzien van verhoor vindt u in §§ 136, 136 a, 163 a van het De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van strafvordering.

Identificatieonderzoek/Onderzoek aan het lichaam/bloed afnemen etc. (2)

Informatie over rechtsmiddelen tegen deze maatregelen vindt u De link wordt in een nieuw venster geopend.hier.

Wat houdt het identificatieonderzoek (ED-Behandlung) in? Wanneer wordt dat bij mij gedaan?

Een identificatieonderzoek, dat in Duitsland wordt aangeduid als ED-Behandlung, omvat allereerst identificatiemaatregelen om uw schuld of onschuld in een lopende strafprocedure te bewijzen. Voor dit doel mogen er foto's van u gemaakt worden, mogen uw vinger- of handafdrukken worden afgenomen of mogen bijzondere lichamelijke kenmerken geregistreerd worden, zoals bijvoorbeeld tatoeages.

De rechter, het openbaar ministerie en de politie mogen opdracht geven voor een identificatieonderzoek in het kader van een strafprocedure. In de regel wordt dit onderzoek door de politie uitgevoerd.

Het identificatieonderzoek mag onder dwang worden uitgevoerd. De politie kan u bijvoorbeeld vasthouden en uw armen en vingers strekken om uw vingerafdrukken te nemen.

Kan een identificatieonderzoek ook worden uitgevoerd als het niet noodzakelijk is (bijvoorbeeld omdat al eenduidig vaststaat dat ik de dader ben)?

Een identificatieonderzoek is ook toegestaan met het oog op toekomstige strafprocedures; dit onderzoek is dan niet bedoeld als bewijsvoering in de lopende strafprocedure, maar om uit voorzorg identificatiekenmerken beschikbaar te maken voor opheldering in andere, toekomstige strafprocedures. Er moeten dan aanwijzingen zijn dat het waarschijnlijk is dat er ook in de toekomst strafprocedures tegen u gevoerd zullen worden.

Mag een onderzoek aan het lichaam worden uitgevoerd?

Om feiten vast te stellen die als bewijsmiddelen voor een strafprocedure van belang zijn, mag er opdracht worden gegeven voor een onderzoek aan uw lichaam.

Bij een eenvoudig onderzoek aan het lichaam, dat door de politie wordt uitgevoerd, wordt de toestand van uw lichaam onderzocht of wordt onderzocht of er zich vreemde voorwerpen in uw natuurlijke lichaamsopeningen bevinden. Als het onderzoek uw lichamelijke integriteit zou kunnen aantasten, wordt het uitgevoerd door een persoon van hetzelfde geslacht of door een mannelijke of vrouwelijke arts. Voorafgaand aan het onderzoek dient men u erop te wijzen dat op uw verzoek een persoon moet worden toegelaten die u vertrouwt en dat u bij een gerechtvaardigd belang het recht hebt het geslacht van de onderzoeker te kiezen. U dient het onderzoek toe te laten, maar u kunt er niet toe gedwongen worden er actief aan mee te werken.

Mogen bij mij bloed, andere lichaamsvloeistoffen of DNA-monsters (bijvoorbeeld haar of speeksel) worden afgenomen?

Men mag ook bloed of andere lichaamsstoffen bij u afnemen, bijvoorbeeld om het alcoholpromillage in uw bloed aan te tonen of voor moleculair-genetisch onderzoek om uw DNA-monster te vergelijken met sporen die op de plaats van het misdrijf zijn aangetroffen. Deze ingrepen mogen alleen worden uitgevoerd door een arts en niet door de politie. De afgenomen monsters moeten vernietigd worden als ze niet meer nodig zijn voor de strafprocedure. Uw DNA-monster mag echter in een bestand worden opgeslagen als er reden is om aan te nemen dat er ook in de toekomst strafprocedures tegen u gevoerd zullen moeten worden vanwege een misdrijf van aanzienlijk belang.

Als u niet instemt met het onderzoek aan uw lichaam of de DNA-analyse, moet een rechter daarvoor een bevel afgeven. Bij dreigend gevaar, dus als er spoed is, zijn ook het openbaar ministerie en politie daartoe bevoegd. Het onderzoeksbevel kan ook onder dwang ten uitvoer worden gelegd.

Verdere informatie

Het identificatieonderzoek is geregeld in § 81b, het onderzoek aan het lichaam en het afnemen van bloed in §§ 81a en 81d, DNA-analyse in §§ 81e, 81f en 81g van het Wetboek van strafvordering.

Huiszoeking/inbeslagname/afluisteren (3)

Informatie over rechtsmiddelen tegen deze maatregelen vindt u De link wordt in een nieuw venster geopend.hier.

Kunnen mijn huis, mijn kantoor of mijn auto etc. doorzocht worden?

Als u verdacht wordt van een misdrijf mogen het openbaar ministerie en de politie uw woning en andere ruimtes evenals uw auto doorzoeken, als zij vermoeden daar bewijsmiddelen te kunnen vinden of als u aangehouden moet worden.

In principe moet een rechter een huiszoekingsbevel afgeven. Bij dreigend gevaar, dus als er spoed is, mogen het openbaar ministerie en de politie ook zelf het bevel afgeven.

U mag bij de huiszoeking aanwezig zijn. U mag ook uw raadsman toestaan aanwezig te zijn. Indien er bij de huiszoeking geen rechter of officier van justitie aanwezig is, moeten zo mogelijk twee gemeenteambtenaren worden opgeroepen. U kunt echter ook afzien van hun aanwezigheid. Na beëindiging van de huiszoeking moet op uw verzoek een document aan u worden overhandigd waarin de reden van de huiszoeking en het misdrijf waarvan u wordt verdacht vermeld worden.

Mogen zaken die mij toebehoren in beslag worden genomen?

De vervolgende instanties kunnen voorwerpen meenemen die van belang zijn als bewijsmiddel. Als u die voorwerpen niet vrijwillig afgeeft, dan kunnen deze in beslag genomen worden. Voor de inbeslagname is in beginsel een gerechtelijk bevel vereist. Bij dreigend gevaar, dus als er spoed is, mogen het openbaar ministerie of de politie ook dit bevel afgeven. U kunt te allen tijde om een beslissing van de rechter over het bevel verzoeken, dus ook na afsluiting van de huiszoeking.

Als er bij een huiszoeking zaken worden meegenomen of in beslag worden genomen, dan dient men u op uw verzoek een lijst van die voorwerpen te overhandigen.

Mag ook mijn rijbewijs in beslag worden genomen?

De rijbevoegdheid kan u (uitsluitend door de rechter) voorlopig ontzegd worden als er dringende redenen zijn om aan te nemen dat de rechter u in het kader van een nog uit te spreken vonnis de rijbevoegdheid zal ontzeggen vanwege een verkeersmisdrijf. Dat is in de regel het geval als u een misdrijf hebt gepleegd in samenhang met het besturen van een motorvoertuig en u daardoor hebt aangetoond ongeschikt te zijn voor het besturen van motorvoertuigen. De voorlopige ontzegging van de rijbevoegdheid door de rechter fungeert als bevestiging van de inbeslagname van het rijbewijs door de rechter. De politie of het openbaar ministerie mogen bij dreigend gevaar uw rijbewijs in beslag nemen als er sprake is van dringende redenen om u de rijbevoegdheid te ontzeggen.

Mag ik afgeluisterd worden?

Uw telecommunicatie (bijvoorbeeld per telefoon) en de gesprekken die u in uw woning voert, mogen onder strenge wettelijke voorwaarden afgeluisterd en geregistreerd worden, vooropgesteld echter dat u verdacht wordt van zware of zeer zware misdrijven. Voor beide maatregelen moet een rechter een bevel afgeven. Bij dreigend gevaar, dus als er spoed is, mag ook het openbaar ministerie een bevel afgeven voor het afluisteren van uw telecommunicatie. U moet achteraf op de hoogte gesteld worden van de afluistermaatregelen.

Verdere informatie

Huiszoeking en inbeslagname zijn geregeld in §§ 102 ff., 94 ff.,de voorlopige ontzegging van de rijbevoegdheid (inbeslagname van het rijbewijs) in § 111a en het afluisteren in §§ 100a ff. van het De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van strafvordering.

Aanhouding (4)

Het openbaar ministerie en de politie kunnen u in verzekering stellen als u na een misdrijf op de plaats van het misdrijf wordt aangetroffen of wordt vervolgd en er vluchtgevaar bestaat. Het openbaar ministerie en de politie mogen u ook bij dreigend gevaar, dus als er spoed is, in verzekering stellen als aan de voorwaarden voor een aanhoudingsbevel voldaan is. Dat is het geval als u verdacht wordt van een misdrijf en er sprake is van een bepaalde De link wordt in een nieuw venster geopend.grond voor de voorlopige hechtenis. Bij de aanhouding kan er al een aanhoudingsbevel bestaan of moet dit op verzoek van het openbaar ministerie nog door een rechter worden uitgevaardigd.

Een aanhouding is ook mogelijk als bepaalde onderzoeksmaatregelen onder dwang uitgevoerd moeten worden, zoals bijvoorbeeld een De link wordt in een nieuw venster geopend.verhoor of een De link wordt in een nieuw venster geopend.onderzoek aan het lichaam.

Als ik word aangehouden, krijg ik dan te horen waarom dit gebeurt?

Ja, in alle gevallen. Als er een aanhoudingsbevel tegen u bestaat, dan moet hiervan een kopie aan u worden overhandigd bij uw aanhouding.

Hoe lang mag ik vastgehouden worden?

Als de reden voor uw aanhouding een aanhoudingsbevel is dat al bestaat of waarom nog verzocht moet worden, gelden De link wordt in een nieuw venster geopend.deze termijnen.

Als u bent aangehouden om onderzoeksmaatregelen onder dwang uit te voeren, moeten deze zo snel mogelijk worden uitgevoerd en moet u vervolgens weer vrijgelaten worden. De toegestane duur is afhankelijk van het geval in kwestie. Een aanhouding mag echter nooit langer duren dan tot het einde van de dag die volgt op de dag van aanhouding.

Als na uw aanhouding blijkt dat u een gevangenisstraf die aan u is opgelegd nog niet hebt uitgezeten, dan kunt u aansluitend aan de aanhouding in hechtenis worden gesteld.

Mag ik contact met iemand opnemen?

Als u bent aangehouden, hebt u het recht om te allen tijde een door u te kiezen raadsman te raadplegen. U mag een naaste of een persoon die u vertrouwt inlichten, voor zover daardoor het doel van het onderzoek niet in het gedrang komt. U kunt ook eisen dat men de consulaire vertegenwoordiging van uw lidstaat van herkomst op de hoogte stelt en u kunt daaraan mededelingen laten sturen.

Kan er een arts komen als ik er een nodig heb?

U hebt het recht onderzoek door een arts van uw keuze te verlangen.

Wat is een Europees aanhoudingsbevel en wat kan ik daartegen doen?

Een Europees aanhoudingsbevel wordt uitgevaardigd om een persoon die in de gehele EU gezocht wordt aan te houden en over te leveren met het oog op strafvervolging of uitvoering van een tot vrijheidsbeneming strekkende straf of maatregel. Als er tegen u een Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd, kunt u op basis daarvan in een lidstaat worden aangehouden en worden overgeleverd aan de lidstaat die het aanhoudingsbevel heeft uitgevaardigd.

Na aanhouding in Duitsland op basis van een Europees aanhoudingsbevel wordt u eerst door het meest nabije Amtsgericht verhoord over uw persoonlijke omstandigheden en mogelijke bezwaren tegen de uitlevering. Het Oberlandesgericht beslist over uw bezwaren.

U hebt het recht u te allen tijde tijdens de procedure te laten bijstaan door een advocaat.

Indien u instemt met uw uitlevering, wordt hiertoe onmiddellijk overgegaan (zogeheten vereenvoudigde uitlevering). Bovendien wordt u geïnformeerd over het specialiteitsbeginsel en wordt gevraagd of u hiervan afziet. Mocht u hiervan afzien, dan kunt u in het land dat het aanhoudingsbevel heeft uitgevaardigd ook vervolgd worden vanwege andere strafprocedures die daar tegen u gevoerd worden en die geen inhoud zijn van het Europese aanhoudingsbevel. Uw instemming met de vereenvoudigde uitlevering en/of het afzien van het specialiteitsbeginsel is onherroepelijk.

Indien u niet instemt, beslist het Oberlandesgericht binnen 60 dagen over de toelaatbaarheid van en de goedkeuringsbevoegdheid voor de uitlevering. Hiertegen bestaat geen rechtsmiddel.

Nadere informatie vindt u De link wordt in een nieuw venster geopend.hier en De link wordt in een nieuw venster geopend.hier.

Voorlopige hechtenis (5)

Wanneer moet ik op de hoogte gesteld worden van het aanhoudingsbevel?

Als u op grond van een aanhoudingsbevel bent aangehouden, moet het aanhoudingsbevel bij de De link wordt in een nieuw venster geopend.aanhouding aan u overhandigd worden. Als u niet op basis van een aanhoudingsbevel bent aangehouden, moet u uiterlijk op de dag na de aanhouding aan de rechter worden voorgeleid. Als de rechter een aanhoudingsbevel tegen u uitvaardigt, maakt de rechter dit aan u bekend. Als de rechter geen aanhoudingsbevel uitvaardigt, moet u vrijgelaten worden.

Wanneer word ik in voorlopige hechtenis gesteld?

Er kan een bevel worden afgegeven om u in voorlopige hechtenis te stellen als u verdacht wordt van een misdrijf en er sprake is van een grond voor voorlopige hechtenis. Mogelijke gronden voor voorlopige hechtenis zijn zeer zware misdrijven, vlucht, vluchtgevaar, gevaar van herhaling en het gevaar dat u het onderzoek naar het misdrijf hindert, bijvoorbeeld door bewijsmiddelen te vernietigen of te proberen getuigen te beïnvloeden. Er kan van vluchtgevaar worden uitgegaan als u geen vaste woonplaats, geen vaste werkplek en geen nauwe sociale banden hebt.

Wat kan ik doen tegen een bevel tot voorlopige hechtenis?

U kunt tegen het bevel tot voorlopige hechtenis een bezwaarschrift indienen waarover een hogere rechter beslist. In plaats van een bezwaarschrift kunt u ook een verzoek indienen om toetsing van de voorlopige hechtenis, uit te voeren door de rechter die het bevel heeft afgegeven. Indien u een verzoek om toetsing van de voorlopige hechtenis indient, is bezwaar echter niet meer toegestaan.

Hoe lang duurt de voorlopige hechtenis?

De voorlopige hechtenis kan tot het einde van de strafprocedure duren. Zij kan eerder eindigen indien het bevel tot voorlopige hechtenis wordt opgeheven of u voorwaardelijk in vrijheid wordt gesteld. De voorwaardelijke invrijheidstelling kan onder andere worden verleend onder voorwaarde dat u een geldbedrag als borgtocht betaalt of u zich regelmatig bij de politie meldt.

Voorlopige hechtenis voor een periode langer dan zes maanden is alleen toegestaan in het kader van het strafrechtelijk onderzoek en alleen onder bepaalde, door het openbaar ministerie en de rechter van ambtswege te toetsen voorwaarden (bijzondere moeilijkheidsgraad of bijzondere omvang van het onderzoek of een andere belangrijke reden).

Wat wordt tegen mij gezegd als ik word aangehouden?

Als u bent aangehouden, dient men u er in een taal die u begrijpt van op de hoogte te brengen dat u

 • zo snel mogelijk, uiterlijk op de dag na de dag van aanhouding, aan de rechter moet worden voorgeleid,
 • het recht hebt u uit te spreken over de beschuldiging en u geen verklaring hoeft af te leggen over de zaak,
 • het recht hebt om te verzoeken om het verzamelen van bewijzen die u kunnen ontlasten en geen verklaring af te leggen over de zaak,
 • te allen tijde, ook al voor uw verhoor, vragen kunt stellen aan een door u te kiezen raadsman,
 • het recht hebt onderzoek door een arts van uw keuze te verlangen, en
 • een naaste of een persoon die u vertrouwt kunt inlichten, voor zover daardoor het doel van het onderzoek niet in gevaar komt.

Men dient u erop te wijzen dat u kunt eisen dat u gratis een tolk krijgt toegewezen en dat de consulaire vertegenwoordiging van uw lidstaat van herkomst op de hoogte wordt gesteld. U kunt ook mededelingen laten sturen aan de consulaire vertegenwoordiging. Bovendien moet u bij het verhoor door de rechter op belastende omstandigheden gewezen worden. U dient de gelegenheid te krijgen de redenen van de verdenking tegen u en de gronden voor voorlopige hechtenis te ontkrachten en feiten kenbaar te maken die in uw voordeel spreken. U moet ten slotte geïnformeerd worden over uw recht bezwaren tegen uw voorlopige hechtenis aan te voeren en deze te laten toetsen.

Mag ik als ik in voorlopige hechtenis zit bezoek ontvangen, post ontvangen, eigen kleding dragen etc.?

In beginsel bestaat de mogelijkheid om bezoek en post te ontvangen als u in voorlopige hechtenis zit. Er kunnen u echter beperkingen worden opgelegd. Zo kan bijvoorbeeld gelast worden dat er toestemming nodig is voor het ontvangen van bezoek en voor telecommunicatie. Er kan een bevel voor toezicht op bezoeken, uw telecommunicatie en het brief- en pakketverkeer gegeven worden of gelast worden dat toestemming verleend moet worden voor het overhandigen van voorwerpen bij bezoeken. U kunt daartegen een bezwaarschrift indienen. Het schriftelijke en mondelinge verkeer met uw raadsman is u daarentegen in beginsel zonder beperkingen toegestaan. Verder gelden in de verschillende deelstaten verschillende wetten voor de tenuitvoerlegging van de voorlopige hechtenis.

De strafvordering instellen (6)

Als het strafrechtelijk onderzoek tegen u voldoende aanleiding biedt om een openbare strafvordering tegen u in te stellen, dan stelt het openbaar ministerie een strafvordering in bij de bevoegde rechter of verzoekt het de bevoegde rechter om een De link wordt in een nieuw venster geopend.strafbevel. Bij onvoldoende aanleiding seponeert het openbaar ministerie de procedure. In de tenlastelegging vat het openbaar ministerie samen van welk feit u verdacht wordt, welke wet u overtreden hebt en welke bewijzen daarvoor bestaan.

Wat betekent het als de rechter mij een tenlastelegging stuurt?

De rechter toetst in een tussenprocedure (het Zwischenverfahren) of hij het Hauptverfahren tegen u al dan niet zal openen. Daarvoor deelt de rechter de tenlastelegging aan u mee. Tegelijk vraagt de rechter u binnen een bepaalde termijn aan te geven of er nog ontlastend bewijs verkregen moet worden en of u bezwaren naar voren wilt brengen tegen het openen van het Hauptverfahren.

Bij de verkorte procedure wordt de tenlastelegging anders behandeld; nadere informatie daarover vindt u De link wordt in een nieuw venster geopend.hier.

Wat kan ik doen als ik de tenlastelegging niet begrijp omdat ik de Duitse taal niet beheers?

Als u een tenlastelegging ontvangt in een taal die u niet begrijpt, kunt u de tenlastelegging gratis voor u laten vertalen en opnieuw aan u doen laten toekomen.

Wat kan ik doen als ik denk dat de tenlastelegging onjuist is?

U kunt binnen een door de rechter te bepalen termijn laten weten op welke gronden de tenlastelegging volgens u onjuist is. U kunt ook verzoeken dat bewijsmiddelen verkregen worden die volgens u ontlastend voor u zijn.

Kan de rechter de tenlastelegging ook afwijzen?

Als de rechter van mening is dat u vanwege de tenlastelegging waarschijnlijk niet veroordeeld wordt, bijvoorbeeld omdat de rechter denkt dat de bewijsmiddelen niet toereikend zijn, wijst de rechter de opening van het Hauptverfahren af. Het openbaar ministerie kan daartegen direct bezwaar aantekenen.

Kan de tenlastelegging voorafgaand aan het proces worden veranderd?

Zolang de rechter de tenlastelegging nog niet heeft goedgekeurd voor het proces, kan het openbaar ministerie de tenlastelegging intrekken en wijzigen. Nieuwe bewijzen kunnen door het openbaar ministerie tijdens de gehele strafprocedure worden overgelegd.

Kan mij een misdrijf ten laste worden gelegd dat mij al in een andere lidstaat ten laste is gelegd?

Indien een strafbaar feit u al in een andere lidstaat ten laste is gelegd, staat dat een tenlastelegging voor hetzelfde feit in Duitsland niet in de weg. Alleen als u al veroordeeld bent wegens hetzelfde misdrijf, kunt u daarvoor niet opnieuw vervolgd worden.

Krijg ik informatie over getuigen tegen mij en over de tegen mij naar voren gebrachte bewijsmiddelen?

In de tenlastelegging noemt het openbaar ministerie de bewijsmiddelen die de tenlastelegging moeten staven. Uiterlijk na afsluiting van het onderzoek en voorafgaand aan het instellen van de strafvordering heeft uw raadsman de mogelijkheid de dossiers in te zien. U zelf kunt informatie en bepaalde kopieën uit de dossiers krijgen.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 30/08/2019

4 – Mijn rechten tijdens het proces


Het openbaar ministerie stuurt de tenlastelegging naar de rechter en de rechter beslist in een tussenproces (het Zwischenverfahren) of hij al dan niet het Hauptverfahren zal openen en de zaak ter terechtzitting zal behandelen.

Als de rechter beslist op basis van de tenlastelegging het Hauptverfahren te openen, start het proces voor de rechter. Het proces voor de rechter kan een of meer dagen duren. Het is ook mogelijk de tenlastelegging in een De link wordt in een nieuw venster geopend.verkorte procedure te behandelen. Hiervoor gelden speciale regels.

Hoe verloopt het proces?

Bij aanvang van het proces wordt vastgesteld wie er aanwezig is (openbaar ministerie, u en eventueel uw raadsman, getuigen, deskundigen). Daarna moeten de getuigen buiten de rechtszaal wachten.

U wordt verzocht uw persoonlijke gegevens te verstrekken. U moet uw naam, adres, geboorteplaats en -datum, nationaliteit, burgerlijke staat en beroep opgeven. U hoeft niet te zeggen hoeveel u verdient.

Vervolgens wordt de tenlastelegging voorgelezen.

U krijgt de gelegenheid te reageren op de beschuldigingen. U bent hiertoe niet verplicht; u mag ook zwijgen. De rechter mag geen voor u nadelige conclusies trekken uit uw stilzwijgen. Vervolgens vindt de bewijsgaring plaats. Dat wil zeggen dat getuigen en deskundigen gehoord worden en/of documenten worden voorgelezen.

Aan het einde beoordelen het openbaar ministerie en – indien u daarover beschikt – uw raadsman na elkaar het resultaat van de bewijsverkrijging en verzoeken zij om veroordeling of vrijspraak.

U hebt het laatste woord.

De rechter doet uitspraak en motiveert deze.

Waar wordt het proces gevoerd?

Het proces vindt plaats voor de rechter waar het openbaar ministerie de zaak heeft aangebracht; hiervoor gelden wettelijke voorschriften. Vaak vindt het proces plaats voor de rechter voor de plaats waar het feit begaan is.

Of het proces voor het Amts-, Land- of Oberlandesgericht plaatsvindt, hangt af van de straf die voor het misdrijf kan worden opgelegd. Indien als straf slechts een geldboete of een gevangenisstraf van maximaal twee jaar te verwachten is, dan beslist een rechter van het Amtsgericht. Als de te verwachten straf een gevangenisstraf van meer dan twee tot vier jaar is, beslissen drie rechters, te weten één professionele rechter en twee lekenrechters, van het Amtsgericht. Als de te verwachten straf een gevangenisstraf van meer dan vier jaar is, beslist het Landgericht met twee of drie professionele rechters en twee lekenrechters. Voor zaken die de staatsveiligheid betreffen, is het Oberlandesgericht met drie professionele rechters bevoegd.

Is het proces openbaar?

Het proces is openbaar. Hierop kan uitzondering worden gemaakt, bijvoorbeeld om getuigen te beschermen.

Kan de tenlastelegging tijdens het proces worden veranderd?

De in de tenlastelegging opgenomen ten laste gelegde feiten kunnen door een aanwijzing van de rechter enigszins gewijzigd worden. Nieuwe feiten kunnen tijdens het proces enkel worden toegevoegd door middel van een aanvullende tenlastelegging. Deze uitbreiding van de tenlastelegging wordt echter alleen in het proces behandeld als u en de rechter daarmee instemmen.

Wat gebeurt er als ik tijdens het proces schuld beken aan (een deel van) de feiten in de tenlastelegging?

Een bekentenis betekent niet dat de procedure beëindigd wordt. Het kan echter zo zijn dat de rechter ervan afziet bepaald bewijs te vergaren, omdat hij denkt dat uw bekentenis geloofwaardig is, bijvoorbeeld omdat deze wordt onderbouwd door al eerder verkregen bewijzen. De rechter mag de straf verminderen vanwege een bekentenis. Onder bepaalde voorwaarden kan uw bekentenis deel uitmaken van een zogenaamde De link wordt in een nieuw venster geopend.overeenstemming. Deze overeenstemming betreft alleen de strafmaat en niet of u al dan niet schuldig wordt bevonden.

Welke rechten heb ik tijdens het proces?

In beginsel moet u deelnemen aan het proces. Als u niet bent ontslagen van uw aanwezigheidsplicht en toch nalaat te verschijnen, dan wordt het proces onderbroken en kan er een aanhoudingsbevel tegen u worden uitgevaardigd. Een uitzondering hierop geldt bij een proces in het kader van een De link wordt in een nieuw venster geopend.strafbevelprocedure.

Indien u de taal niet voldoende beheerst, zorgt de rechter voor een tolk die tijdens het proces alle wezenlijke documenten en uitspraken voor u vertaalt.

U mag zich laten verdedigen door een advocaat. In bepaalde gevallen moet u zich laten verdedigen door een advocaat. Als u in deze gevallen geen advocaat kiest, wordt u door de rechter een De link wordt in een nieuw venster geopend.ambtshalve toegevoegde raadsman toegewezen.

Welke rechten heb ik met betrekking tot het bewijs dat tegen mij wordt aangevoerd?

Nadat bewijs verkregen is, kunt u daarover een verklaring afgeven. U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen en beoordelen van bewijs dat volgens u onrechtmatig is.

U kunt verzoeken om verkrijging van verder bewijs. U kunt ook zelf bewijs trachten te verkrijgen, maar u hebt daarbij niet de bevoegdheden van de politie. Zo mag u bijvoorbeeld geen telefoons aftappen en de opnames niet als bewijs overleggen.

U mag getuigen vragen een verklaring af te leggen van wat ze waargenomen hebben en u mag de getuigen ook meebrengen naar het proces. U moet er echter wel rekening mee houden dat getuigen verplicht zijn voor de rechter de waarheid te spreken.

Getuigen worden eerst door de rechter en door het openbaar ministerie ondervraagd. Aansluitend mogen uw advocaat en u vragen stellen aan de getuigen.

In de regel wordt het uittreksel uit uw De link wordt in een nieuw venster geopend.strafregister voorgelezen. Als u al eerder veroordeeld bent wegens een misdrijf dat vergelijkbaar is met het misdrijf waarvoor u nu bent aangeklaagd, mag ook de eerdere veroordeling voorgelezen worden. Het register bevat geen eerdere veroordelingen in andere lidstaten. Als de rechter echter via andere wegen informatie over eerdere veroordelingen heeft gekregen, mag de rechter tijdens het proces ook dergelijke informatie in aanmerking nemen.

Wat gebeurt er aan het eind van het proces?

Het proces kan eindigen met een vonnis of met een De link wordt in een nieuw venster geopend.seponering.

In de meeste gevallen eindigt het proces met een vonnis. Afhankelijk van de bewijzen kan de rechter u veroordelen of vrijspreken. Mogelijke straffen zijn geldboetes en gevangenisstraffen. Bovendien kan de rechter in wettelijk bepaalde gevallen ook een maatregel, zoals opname in een psychiatrisch ziekenhuis, een afkickcentrum of in verzekerde bewaringstelling, bevelen. Onder deze maatregelen valt ook het ontzeggen van de rijbevoegdheid. Als een zogeheten bijkomende straf kan de rechter een rijverbod opleggen.

Een De link wordt in een nieuw venster geopend.geldboete wordt als een bepaald aantal vaste dagelijkse sommen opgelegd (bijvoorbeeld 50 vaste dagelijkse sommen van 15 euro elk). De vaste dagelijkse som bedraagt altijd een dertigste deel van het maandelijkse inkomen. Een geldboete kan ook door arbeid ingelost worden. Als u de geldboete niet betaalt en niet door arbeid inlost, wordt u voor elke vaste dagelijkse som één dag in hechtenis gesteld. Een geldboete tot 180 vaste dagelijkse sommen kan ook voorwaardelijk worden opgelegd. U wordt dan gewaarschuwd en u hoeft de geldboete alleen maar te betalen als u na het vonnis opnieuw een strafbaar feit pleegt of de aan u opgelegde voorwaarden overtreedt.

Gevangenisstraffen tot maximaal twee jaar kunnen als voorwaardelijke straf opgelegd worden. Als u de voorwaarden niet nakomt, kan de straf ten uitvoer gelegd worden.

Maatregelen en bijkomende straffen kunnen aanvullend op een geldboete of gevangenisstraf opgelegd worden.

Welke rol speelt het slachtoffer (de benadeelde partij) in het proces?

In de meeste gevallen is de benadeelde partij een belangrijke getuige en wordt zij als zodanig gehoord.

De benadeelde partij van bepaalde misdrijven kan ook actief aan het proces deelnemen, indien zij het recht heeft zich civiele partij te stellen in de strafzaak. Als civiele partij in de strafzaak mag de benadeelde partij zelf vragen stellen en de rechter verzoeken bewijzen aan te voeren of – indien de benadeelde partij zich laat bijstaan door een advocaat – dit door haar advocaat laten doen. Aan het einde van het proces mag de benadeelde partij of de advocaat van de benadeelde partij een pleidooi houden en daarin om een straf verzoeken.

Verdere informatie

De behandeling ter terechtzitting is geregeld in het De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van strafvordering en de De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet op de rechterlijke organisatie.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 30/08/2019

5 – Mijn rechten nadat de rechtbank uitspraak heeft gedaan

Als de rechter u veroordeelt, kunt u rechtsmiddelen instellen tegen het vonnis. U kunt geen rechtsmiddelen instellen als u bent vrijgesproken, ook niet als u het niet eens bent met de motivering. De rechter moet u over uw rechtsmiddelen informeren.

Tegen vonnissen van het Amtsgericht staan naar keuze twee vormen van rechtsmiddelen open: hoger beroep en beroep in cassatie. Tegen vonnissen van het Landgericht kunt u alleen beroep in cassatie instellen.


Kan ik hoger beroep instellen?

U kunt zelf of uw advocaat kan direct na de bekendmaking van het vonnis laten vastleggen dat u een rechtsmiddel instelt; u kunt het rechtsmiddel ook nog tot uiterlijk één week na de bekendmaking van het vonnis instellen. U kunt het rechtsmiddel schriftelijk of door inschrijving bij de griffie van de rechtbank instellen. Ook als aan het vonnis een overeenstemming is voorafgegaan, kunt u rechtsmiddelen instellen.

U kunt de rechtsmiddelen tegen de veroordeling op zich richten of alleen tegen de hoogte van de straf.

Als u hoger beroep instelt, staat het u vrij dit eventueel te motiveren.

Een beroep in cassatie (Revision) moet uiterlijk binnen een maand nadat de schriftelijke motivering van het vonnis ontvangen is gemotiveerd worden. U mag zelf het beroep in cassatie niet motiveren: daarvoor hebt u een advocaat nodig.

Wat gebeurt er als ik rechtsmiddelen instel?

Als u rechtsmiddelen tegen de veroordeling instelt, krijgt het vonnis in eerste instantie geen kracht van gewijsde en wordt het niet ten uitvoer gelegd. Dat betekent dat u een opgelegde geldboete in eerste instantie niet hoeft te betalen of een hechtenisstraf nog niet hoeft aan te vangen. U wordt echter ook niet in vrijheid gesteld als u zich in voorlopige hechtenis bevindt. Om uit voorlopige hechtenis ontslagen te worden, moet de rechter het bevel tot inverzekeringstelling opheffen of u op borgtocht vrijlaten.

Er zijn geen concrete termijnen gesteld voor het besluiten over uw rechtsmiddel. Het algemene dwingende vereiste van snelheid, dat wil zeggen het vereiste dat de strafprocedure zo snel mogelijk moet worden uitgevoerd, geldt echter.

Bij een hoger beroep wordt het proces bij het bevoegde Landgericht opnieuw uitgevoerd. De beroepsrechter bepaalt zelf welke bewijsmiddelen hij belangrijk vindt. Dat kunnen dezelfde bewijsmiddelen zijn als bij de rechter in eerste instantie. Het kunnen echter ook andere bewijsmiddelen zijn. Ook kunt u zelf nieuwe verzoeken om maatregelen van instructie indienen.

Bij het beroep in cassatie wordt geen nieuw bewijs vergaard. Er vindt alleen een toetsing van het bestaande vonnis en de procedure op juridische fouten plaats.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling in hoger beroep of in beroep in cassatie?

De behandeling in hoger beroep voor het Landgericht verloopt volgens hetzelfde patroon als het proces voor het Amtsgericht. De rechter velt een eigen oordeel. Dit is alleen anders als u het hoger beroep tot de strafmaat beperkt. Dan vergaart de rechter alleen bewijzen die van belang zijn voor het bepalen van de straf, bijvoorbeeld over uw motieven en uw persoonlijke omstandigheden.

Over het beroep in cassatie kan ook zonder mondelinge behandeling beslist worden.

Wat gebeurt er als het rechtsmiddel slaagt/niet slaagt?

Als het hoger beroep slaagt, wordt u aan het einde van de behandeling in hoger beroep vrijgesproken of tot een lagere straf veroordeeld. Als u niet wordt vrijgesproken, kunt u beroep in cassatie instellen tegen het vonnis in hoger beroep.

Als het beroep in cassatie slaagt, zijn er twee mogelijkheden: enerzijds kan de cassatierechter onder bepaalde voorwaarden een eigen beslissing over de zaak nemen, bijvoorbeeld u vrijspreken. In bepaalde gevallen moet de cassatierechter echter het vonnis waartegen u het beroep in cassatie hebt ingesteld vernietigen en de zaak naar de lagere rechter terugverwijzen.

Een vernietigd vonnis mag niet in het strafregister opgenomen worden.

Een vonnis heeft kracht van gewijsde als geen van de betrokken partijen – u noch het openbaar ministerie noch een eventuele medeaanklager – binnen de termijn voor het instellen van rechtsmiddelen een rechtsmiddel heeft ingesteld.

Ik kom uit een andere lidstaat. Kan ik na het proces worden teruggestuurd?

Als EU-burger kunt u alleen bij verzwarende omstandigheden uit Duitsland worden uitgewezen en uitgezet. De bijzonderheden zijn geregeld in de wet op vrij verkeer EU (Freizügigkeitsgesetz/EU). Als u vreest te worden uitgewezen, kunt u een advocaat raadplegen.

Als ik veroordeeld ben, kan ik dan voor hetzelfde misdrijf opnieuw worden berecht?

In beginsel mag u niet tweemaal voor hetzelfde misdrijf veroordeeld worden. Om te bepalen of de veroordeling daadwerkelijk hetzelfde misdrijf betreft, is een gecompliceerde juridische afbakening nodig.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 30/08/2019

6 – Verkeersovertredingen en andere lichte overtredingen

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.


Hoe worden verkeersovertredingen behandeld?

Lichte verkeersdelicten, zoals bijvoorbeeld een snelheidsovertreding, worden administratief afgehandeld. Dit zijn geen misdrijven, maar overtredingen. Bij bijzonder zware verkeersdelicten, met name delicten waardoor andere mensen in gevaar worden gebracht of letsel oplopen, betreft het daarentegen meestal een misdrijf.

Het strafrechtelijk onderzoek bij lichte verkeersovertredingen wordt door de administratieve instanties uitgevoerd. U kunt tijdens deze procedure schriftelijk uw visie op de zaak bekendmaken. Bij kleine overtredingen (bijvoorbeeld parkeerovertredingen) krijgt u eerst een waarschuwing en het aanbod een administratieve boete van maximaal 35 euro te betalen. Als u betaalt, eindigt daarmee de procedure; als u niet betaalt en de administratieve instantie u schuldig acht, kan er een bekeuring worden opgemaakt waarmee een geldboete aan u wordt opgelegd. Met de bekeuring kan er ook een rijontzegging opgelegd worden. De hoogte van de geldboete en de duur van de rijontzegging is voor verkeersovertredingen in een De link wordt in een nieuw venster geopend.catalogus vastgelegd.

U kunt verzet aantekenen tegen de bekeuring. De procedure wordt dan via het openbaar ministerie aan de rechter overgedragen. Deze opent in principe een Hauptverfahren (inhoudelijke behandeling ter terechtzitting), zoals uitgelegd in De link wordt in een nieuw venster geopend.informatieblad 4. De rechter kan echter ook bij beschikking beslissen als hij een proces niet nodig vindt en u en het openbaar ministerie zich niet tegen deze procedure verzetten. Tegen een vonnis of een beschikking in een dergelijke procedure kunt u een rechtsmiddel instellen waarover het Oberlandesgericht zal beslissen. Dit rechtsmiddel is echter slechts beperkt toegestaan, bijvoorbeeld als aan u een geldboete van meer dan 250 euro is opgelegd of de zaak het doel van rechtsontwikkeling dient.

Worden onderdanen van andere lidstaten voor dergelijke overtredingen vervolgd? Hoe?

Ook onderdanen van andere lidstaten worden voor dergelijke overtredingen vervolgd. Als u wordt aangehouden nadat u een verkeersovertreding hebt begaan, kan de administratieve boete of een borgstelling direct ter plekke geïncasseerd worden. De borgstelling wordt aan het einde van de procedure met de aan u opgelegde geldboete verrekend. Als u niet wordt aangehouden nadat u een verkeersovertreding hebt begaan, kunt u vervolgd worden, voor zover uw lidstaat van herkomst gegevens over bezitters van voertuigen aan Duitsland doorgeeft. Naar het zich laat aanzien, gaat Duitsland vanaf het najaar van 2010 deelnemen aan de in de gehele EU geldende tenuitvoerlegging van geldelijke sancties. Dat betekent dat in Duitsland opgelegde geldboetes dan door uw lidstaat van herkomst kunnen worden geïncasseerd.

Komen deze overtredingen in mijn strafregister te staan?

Lichte verkeersovertredingen worden niet opgenomen in het De link wordt in een nieuw venster geopend.Bundeszentralregister voor misdrijven, maar in het De link wordt in een nieuw venster geopend.Verkehrszentralregister. In dit centrale verkeersregister worden de gegevens opgeslagen van alle personen die met een Duits of buitenlands rijbewijs in het wegverkeer in Duitsland reeds een verkeersovertreding hebben begaan. Verkeersdelicten waarvoor een geldboete van 40 euro of hoger is opgelegd, worden hierin geregistreerd. Afhankelijk van de zwaarte van het delict wordt ook een bepaald aantal De link wordt in een nieuw venster geopend.punten geregistreerd. Vanaf het aantal van 18 punten wordt een Duits rijbewijs ingetrokken; bij een buitenlands rijbewijs vervalt dan het recht om in Duitsland te rijden.

Verdere informatie

De verkeersdelicten en de desbetreffende procedure zijn opgenomen in de De link wordt in een nieuw venster geopend.Wegenverkeerswet, het De link wordt in een nieuw venster geopend.verkeersreglement en de wet op overtredingen.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 30/08/2019

De rechten van verdachten in strafzaken - Estland

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Ests) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Deze informatiebladen geven informatie over wat er gebeurt als iemand verdacht of beschuldigd wordt van een misdrijf waarvoor hij of zij voor de rechter moet verschijnen. Zie De link wordt in een nieuw venster geopend.informatieblad 5 voor informatie over lichte verkeersovertredingen, die meestal met een boete afgehandeld worden.

Als u slachtoffer bent van een misdrijf, kunt u hier alle informatie over uw rechten vinden.


Samenvatting van het strafrechtproces

Hieronder volgt een samenvatting van de gebruikelijke fasen van het strafrechtproces.

 • Het in gang zetten van het strafproces
 • Vooronderzoek of opsporingsonderzoek
 • Inzage in het strafdossier en behandeling van verzoeken
 • Tenlastelegging
 • Voorbereidende zittingen
 • Proces
 • Rechterlijke uitspraak
 • Beroepsprocedure (in de rechtbanken van tweede en derde aanleg)
 • Tenuitvoerlegging van het vonnis

De informatiebladen bevatten informatie over deze fasen van de procedure en over uw rechten. Deze informatie komt niet in de plaats van juridisch advies en is alleen bedoeld als richtsnoer.

De rol van de Europese Commissie

NB: denk eraan dat de Europese Commissie geen rol speelt bij strafzaken in de lidstaten en u niet kan helpen als u een klacht hebt. In deze informatiebladen staat hoe en bij wie u een klacht kunt indienen.

Klik op de links hieronder voor de informatie die u nodig hebt

De link wordt in een nieuw venster geopend.1 – Juridisch advies inwinnen

De link wordt in een nieuw venster geopend.2 - Mijn rechten tijdens het strafrechtelijk onderzoek

 • Het in gang zetten van de strafrechtelijke procedure
 • Detentie en aanhouding
 • Verhoor en verzameling van bewijs
 • Inzage in het strafdossier, behandeling van verzoeken, en de tenlastelegging
 • Aanvullende informatie voor niet-ingezetenen

De link wordt in een nieuw venster geopend.3 - Mijn rechten tijdens het proces

De link wordt in een nieuw venster geopend.4 - Mijn rechten na het proces

De link wordt in een nieuw venster geopend.5 – Verkeersovertredingen

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Overzicht van de Estlandse strafrechtelijke procedure in het Engels


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 01/10/2020

1 - Juridisch advies inwinnen

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Ests) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Het is heel belangrijk onafhankelijk juridisch advies in te winnen als u op een of andere manier betrokken bent bij een strafrechtproces. In de informatiebladen kunt u lezen wanneer en in welke omstandigheden u recht hebt op vertegenwoordiging door een advocaat. Hierin staat ook wat een advocaat voor u kan doen. In deze algemene informatiebladen kunt u lezen hoe u een advocaat kunt vinden en hoe de kosten van de advocaat worden voldaan als u het zich niet kunt veroorloven zelf juridisch advies in te winnen.


Ben ik verplicht om een advocaat te hebben?

Tijdens het vooronderzoek is het verplicht om een advocaat te hebben vanaf het moment dat u de gelegenheid hebt het strafdossier in te zien (zie De link wordt in een nieuw venster geopend.informatieblad 2). Voorafgaand aan deze fase is het in de volgende gevallen verplicht om een advocaat te hebben:

 • indien u op het moment dat het misdrijf werd gepleegd minderjarig was;
 • indien u niet in staat bent uzelf te verdedigen vanwege een lichamelijke of geestelijke handicap, of indien de verdediging vanwege een dergelijke handicap moeilijk voor u is;
 • indien u wordt verdacht van een misdrijf waar een levenslange gevangenisstraf op staat;
 • indien uw zaak strijdig is met een zaak van een andere persoon die een advocaat heeft;
 • indien u ten minste zes maanden in bewaring bent gehouden;
 • indien uw zaak via een spoedprocedure wordt behandeld.

Tijdens het proces moet u een advocaat hebben. De deelname van de advocaat aan het proces is verplicht.

Een advocaat vinden

U hebt het recht uw eigen advocaat te kiezen, die u op grond van een overeenkomst vertegenwoordigt. De namen en contactgegevens van advocaten zijn beschikbaar op de website van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Estlandse orde van advocaten.

Als u geen overeenkomst met een advocaat hebt of uw advocaat u niet kan vertegenwoordigen, hebt u het recht een verzoek in te dienen om een advocaat voor u te laten aanstellen. In dat geval stelt de Estlandse orde van advocaten een advocaat aan om u te vertegenwoordigen.

Uw recht om een advocaat voor u te laten aanstellen door de Estlandse orde van advocaten hangt niet af van uw economische situatie. Als u een aanvraag indient voor een advocaat hoeft u geen informatie over uw financiële situatie te verstrekken.

Als u een advocaat wilt laten aanstellen door de Estlandse orde van advocaten, moet u een verzoek indienen bij de opsporingsinstantie, de aanklager of de rechtbank.

In bepaalde procedures is deelname van de advocaat verplicht. Als u in een dergelijke procedure niet zelf een advocaat hebt gekozen, zal de opsporingsinstantie, de aanklager of de rechtbank er een voor u aanstellen. U hoeft dan geen verzoek in te dienen voor een advocaat.

De kosten van de advocaat betalen

U moet de door u gekozen advocaat zelf betalen. Het honorarium van de advocaat en de voorwaarden voor betaling zijn opgenomen in de overeenkomst met de cliënt.

Als u niet zelf een advocaat in de arm wilt nemen, hebt u recht op een door de staat bekostigde advocaat. De advocaat, die door de Estlandse orde van advocaten wordt aangesteld, wordt dan door de staat betaald. U hoeft de advocaat dan niet zelf te betalen. Als de rechter u schuldig bevindt, bent u verplicht de staat schadeloos te stellen voor de kosten van de advocaat.

Mag ik van advocaat wisselen?

U hebt het recht de door u gekozen advocaat te vervangen. Als er een advocaat voor u was aangesteld, hebt u het recht de advocaat te laten vervangen als de oorspronkelijke advocaat en de nieuwe advocaat daa rmee instemmen. Als de voor u aangestelde advocaat ondeskundig of onzorgvuldig heeft gehandeld, hebt u het recht een verzoek bij de rechtbank in te dienen om de betreffende advocaat van de zaak af te halen en een nieuwe advocaat door de Estlandse orde van advocaten te laten aanstellen.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.De Estlandse orde van advocaten


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 01/10/2020

2 - Mijn rechten tijdens het strafrechtelijk onderzoek en voordat de zaak door de rechtbank wordt behandeld

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Ests) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Het strafproces bestaat uit de volgende twee fasen: het vooronderzoek of opsporingsonderzoek en het proces. Het strafproces kan ook worden afgesloten zonder dat het door de rechtbank wordt behandeld (bijvoorbeeld als tijdens het onderzoek wordt vastgesteld dat het misdrijf niet is gepleegd). U kunt uitsluitend in een rechtbank schuldig worden bevonden aan een misdrijf.


Wat is het doel van het strafrechtelijk onderzoek?

Het doel van het strafrechtelijk onderzoek is vast te stellen of het misdrijf is gepleegd en wat de omstandigheden van het misdrijf waren. Tijdens het onderzoek wordt het bewijs voor het vermeende misdrijf verzameld, worden de omstandigheden van het misdrijf vastgesteld en wordt besloten of er voldoende bewijs is om u van het misdrijf te beschuldigen.

Uit welke fasen bestaat het strafrechtelijk onderzoek (opsporingsonderzoek)?

Het in gang zetten van het strafproces

Het strafproces wordt in gang gezet door een opsporingsinstantie (de politie of een andere staatsinstelling die daartoe de bevoegdheid heeft) of de aanklager. De strafrechtelijke procedure wordt in gang gezet als de politie of aanklager informatie heeft ontvangen over het vermeende misdrijf.

Detentie en aanhouding

Als de opsporingsinstantie gegronde redenen heeft om te vermoeden dat u een misdrijf hebt gepleegd, mag u 48 uur als verdachte worden vastgehouden. Als u wordt vastgehouden, moet u onmiddellijk door een opsporingsinstantie worden ondervraagd.

Als gedurende het onderzoek duidelijk wordt dat u ten onrechte wordt vastgehouden, moet u onmiddellijk in vrijheid worden gesteld. Als de opsporingsinstantie ervan overtuigd is dat u langer moet worden vastgehouden om te voorkomen dat u zich aan ondervraging zult onttrekken of nieuwe misdrijven zult plegen, moet zij een verzoek indienen bij de rechtbank voor een aanhoudingsbevel.

Als dit gebeurt, wordt u binnen 48 uur vanaf het moment van uw detentie aan de rechter voorgeleid. De rechter beslist dan of uw aanhouding gepast is. Als de rechter van oordeel is dat er geen rechtvaardigingsgrond voor uw aanhouding is, wordt u onmiddellijk in vrijheid gesteld.

Verhoor en verzameling van bewijs

Het doel van het onderzoek is bewijs te verzamelen dat de omstandigheden van het misdrijf bevestigt. Hiertoe worden de verdachte, het slachtoffer en de getuigen ondervraagd, wordt bewijs verzameld en worden forensische analyses en observatieactiviteiten verricht. Alle maatregelen die worden genomen om bewijs te verzamelen moeten overeenkomstig de wet worden gedocumenteerd. Om u in staat van beschuldiging te stellen mag uitsluitend wettelijk voorgeschreven en op wettelijke wijze verzameld bewijs worden gebruikt.

Inzage in het strafdossier, behandeling van verzoeken, en de tenlastelegging

Er wordt een strafdossier aangelegd, dat informatie bevat over het strafrechtelijk onderzoek en het bewijs. Als het strafrechtelijk onderzoek is afgerond, voorziet de aanklager de verdediging van een kopie van het dossier. Uw advocaat brengt u op de hoogte van het bewijs dat tegen u is verzameld en de grondslag van de u ten laste gelegde feiten.

U en uw advocaat hebben het recht een verzoek in te dienen bij de aanklager (bijvoorbeeld om aanvullende informatie in het dossier op te nemen, de strafrechtelijke procedure te beëindigen enz.). De aanklager moet over deze verzoeken beslissen. Als de aanklager niet aan een bepaald verzoek voldoet, kunt u hetzelfde verzoek tijdens het proces opnieuw indienen.

Indien de aanklager, nadat hij u van het dossier heeft voorzien en over eventuele verzoeken heeft beslist, meent dat er voldoende bewijs tegen u is om u te vervolgen, stelt hij een tenlastelegging op.

Dit is een document waarin de feiten worden uiteengezet en het bewijs wordt geleverd waarop de beschuldiging is gebaseerd. De aanklager overlegt de tenlastelegging aan de verdediging en verstuurt deze naar de rechter. Op grond van de tenlastelegging stelt de rechter strafvervolging tegen u in.

Mijn rechten tijdens het onderzoek

Het in gang zetten van het strafproces (1)

Waarom wordt het strafproces in gang gezet?

Het strafproces wordt in gang gezet omdat de opsporingsinstantie informatie heeft ontvangen die erop wijst dat er een misdrijf is gepleegd. Deze informatie kan gebaseerd zijn op een klacht die iemand heeft ingediend of de ontdekking van een feit dat erop wijst dat er een misdrijf is gepleegd.

Het doel van het strafproces is vast te stellen of er een misdrijf is gepleegd en zo ja, of er voldoende bewijs is om de verdachte van een misdrijf te beschuldigen.

Wie verricht het strafrechtelijk onderzoek?

De strafrechtelijke procedure wordt geleid door De link wordt in een nieuw venster geopend.de openbare aanklager en het strafrechtelijk onderzoek wordt overeenkomstig de instructies van de openbare aanklager door een opsporingsinstantie verricht. Over het algemeen verricht De link wordt in een nieuw venster geopend.de politie het onderzoek. Het onderzoek kan tevens verricht worden door De link wordt in een nieuw venster geopend.de binnenlandse veiligheidsdienst, De link wordt in een nieuw venster geopend.de belastingdienst, De link wordt in een nieuw venster geopend.de milieu-inspectie, De link wordt in een nieuw venster geopend.de afdeling gevangenissen en gevangenisdiensten van het ministerie van Justitie, de militaire politie en De link wordt in een nieuw venster geopend.de mededingingsautoriteit.

Er zijn bepaalde procedurele handelingen die opsporingsinstanties uitsluitend mogen verrichten met toestemming van de openbare aanklager of de rechter.

Hoe kom ik te weten dat het strafproces in gang is gezet?

Het strafproces wordt in gang gezet met de eerste procedurele handeling. Als u ervan verdacht wordt een misdrijf te hebben gepleegd, komt u te weten dat het strafproces in gang is gezet doordat u als verdachte wordt aangehouden of door de opsporingsinstantie wordt opgeroepen en ondervraagd.

Waarom zou ik ervan verdacht kunnen worden een misdrijf te hebben gepleegd?

U kunt als verdachte worden beschouwd indien de opsporingsinstantie voldoende gronden heeft om te vermoeden dat u een misdrijf hebt gepleegd. Deze gronden kunnen om verschillende redenen gerechtvaardigd zijn, bijvoorbeeld:

 • u bent op heterdaad of onmiddellijk na het plegen van het misdrijf betrapt;
 • een getuige of het slachtoffer van het misdrijf herkent u als de dader;
 • bewijs van het misdrijf of andere informatie wijst erop dat u de dader bent.

Welke rechten heb ik als verdachte?

Uw belangrijkste rechten als verdachte zijn:

 • het recht om te vernemen waar u van wordt verdacht, om verklaringen af te leggen met betrekking tot de verdenking, dan wel dit te weigeren;
 • het recht om te weten dat uw verklaringen tegen u kunnen worden gebruikt;
 • het recht op bijstand van een tolk;
 • het recht op bijstand van een advocaat;
 • het recht om de advocaat onder vier ogen te spreken;
 • het recht om in aanwezigheid van uw advocaat te worden verhoord;
 • het recht om deel te nemen aan de rechtszitting over het bevel tot uw aanhouding;
 • het recht om bewijs aan te voeren;
 • het recht om verzoeken en klachten in te dienen;
 • het recht om dossiers van procedurehandelingen in te zien en verklaringen af te leggen over de voorwaarden, de voortgang en de resultaten van deze procedurehandelingen en over de dossiers, en om deze verklaringen te laten vastleggen;
 • het recht om in te stemmen met de toepassing van een bepaalde beslechtingsprocedure, om deel te nemen aan de onderhandelingen over het type en de omvang van de op te leggen straf en om een schikkingsovereenkomst te sluiten of weigeren te sluiten.

Welke plichten heb ik?

U bent verplicht:

 • te verschijnen wanneer de opsporingsinstantie, de aanklager of de rechter u dit opdraagt;
 • deel te nemen aan procedurele handelingen en de bevelen van de opsporingsinstantie, de aanklager en de rechter op te volgen.

Wat krijg ik te horen over de procedures die plaatsvinden?

Als u de verdachte bent, moet de opsporingsinstantie u op de hoogte brengen van uw rechten en plichten. U wordt gevraagd het proces-verbaal van het verhoor te ondertekenen en daarmee bevestigt u dat u op de hoogte bent gebracht van uw rechten en plichten.

Daarna krijgt u te horen waarvan u wordt verdacht. Dat betekent dat u een korte beschrijving krijgt van het feit waarvan u wordt verdacht. Daarnaast wordt u geïnformeerd over de wet waarin dit feit als een misdrijf wordt omschreven. De opsporingsinstantie noch de aanklager zijn verplicht om u meer informatie te geven voordat het vooronderzoek is afgerond.

Wanneer kan ik mijn advocaat spreken?

Vanaf het moment dat u een verdachte bent die aan een strafrechtelijke procedure wordt onderworpen, hebt u het recht met uw advocaat te spreken. U hebt het recht om met uw advocaat te spreken voordat de opsporingsinstantie u gaat ondervragen.

Detentie en aanhouding (2)

Onder welke omstandigheden mag ik worden vastgehouden?

U kunt als verdachte worden vastgehouden als:

 • u op heterdaad of onmiddellijk na het plegen van het misdrijf bent betrapt;
 • een getuige of het slachtoffer van het misdrijf u als de dader herkent;
 • het bewijs dat verband houdt met het misdrijf erop wijst dat u de mogelijke dader bent.

Ook kunt u worden vastgehouden als de opsporingsinstantie andere informatie heeft die u als verdachte aanwijst en:

 • u probeert te ontsnappen;
 • uw identiteit niet is vastgesteld;
 • de opsporingsinstantie van mening is dat u mogelijk nog andere misdrijven zult plegen, dat u zich aan het strafproces zult onttrekken of dat u dit op een of andere manier zult bemoeilijken.

U kunt worden vastgehouden en aangehouden in het kader van uitlevering aan een ander land (zie Verhoor en verzameling van bewijs (3)).

Wie mag mij vasthouden?

De opsporingsinstantie heeft het recht u vast te houden. Als u op heterdaad of onmiddellijk na het plegen van het misdrijf wordt betrapt, of als u probeert te ontsnappen, mag iedere persoon u naar de politie brengen om te worden vastgehouden.

Hoe krijg ik te horen waarom ik word vastgehouden en wat er daarna gebeurt?

Op het moment dat u wordt vastgehouden, moet de opsporingsinstantie u op de hoogte stellen van de redenen voor uw detentie en u informeren over uw rechten en plichten. De ambtenaar stelt een document op over de detentie met daarin de rechtsgrondslag voor uw detentie en de omstandigheden van het misdrijf waarvan u wordt verdacht. U hebt het recht verzoeken in te dienen en te eisen dat deze worden opgenomen in het document over detentie.

Ik spreek de lokale taal niet; hoe weet ik wat er gaande is?

De opsporingsinstantie moet u onmiddellijk op de hoogte stellen van de redenen voor uw detentie en van uw rechten, in een taal en op een manier die voor u te begrijpen is. De opsporingsinstantie moet, indien nodig, voor een tolk zorgen. Er wordt alleen voor een tolk gezorgd (niet voor een schriftelijke vertaling).

Mag ik mijn naasten op de hoogte stellen van mijn detentie?

U hebt het recht ten minste één naaste naar keuze op te hoogte te laten stellen. Kennisgeving vindt plaats via de opsporingsinstantie. Dat betekent dat u het recht hebt te vragen dat een door u gekozen persoon in kennis wordt gesteld, en dit wordt door de opsporingsinstantie gedaan.

Indien de opsporingsinstantie van mening is dat het schadelijk kan zijn voor het strafproces om de door u gekozen persoon van uw detentie op de hoogte te stellen, kan zij de kennisgeving weigeren. De aanklager moet voor een dergelijke weigering toestemming verlenen.

Hoe lang mag ik worden vastgehouden?

U mag maximaal 48 uur worden vastgehouden. Als de rechter binnen 48 vanaf het moment dat u bent vastgehouden geen aanhoudingsbevel heeft uitgevaardigd, moet de opsporingsinstantie u onmiddellijk vrijlaten.

Onder welke omstandigheden mag ik worden aangehouden?

U kunt op verzoek van de aanklager worden aangehouden als er gegronde redenen bestaan om te vermoeden dat u zich aan de strafrechtelijke procedure zult onttrekken of nieuwe misdrijven zult plegen. Alleen een rechter kan toestemming geven voor de aanhouding.

Hoe wordt de beslissing over mijn aanhouding genomen?

De opsporingsinstantie brengt u naar een rechter en verzoekt deze een aanhoudingsbevel uit te vaardigen. De aanklager en, indien u dat wenst, uw advocaat worden ook uitgenodigd om op de zitting te verschijnen. De rechter leest het dossier van uw strafzaak en ondervraagt u om de gronden voor uw aanhouding te controleren. Nadat de rechter beide partijen in de zaak heeft gehoord, besluit hij of zij het aanhoudingsbevel al dan niet te verlenen. Indien het bevel niet wordt verleend, moet u onmiddellijk worden vrijgelaten.

Hoe lang kan mijn aanhouding duren?

Gedurende het vooronderzoek mag u niet langer dan 6 maanden worden vastgehouden. In uitzonderlijke gevallen kan deze termijn worden verlengd. Na iedere periode van twee maanden hebt u het recht de rechter te verzoeken de gronden voor uw aanhouding opnieuw te onderzoeken. De rechter moet dan binnen 5 dagen beslissen of de handhaving van uw aanhouding al dan niet gerechtvaardigd is. Als de rechter van oordeel is dat de aanhouding niet langer gerechtvaardigd is, moet u onmiddellijk worden vrijgelaten.

Kan ik op borgtocht worden vrijgelaten?

U hebt het recht te verzoeken dat u tegen betaling van een borgsom op vrije voeten wordt gesteld. Hiertoe moet u een verzoek indienen bij de rechtbank. U wordt aan een rechter voorgeleid die over het verzoek over vrijlating op borgtocht zal beslissen. De rechter moet uw mening en die van uw advocaat horen.

Als de rechter het verzoek toekent, wordt u vrijgelaten nadat de borgsom is overgemaakt naar de bankrekening van de rechtbank.

Heb ik het recht hoger beroep in te stellen tegen het aanhoudingsbevel?

U hebt het recht hoger beroep in te stellen tegen uw aanhoudingsbevel. Hiertoe moet u of uw advocaat een schriftelijk verzoek indienen bij de arrondissementsrechtbank via de rechtbank die het oorspronkelijke aanhoudingsbevel heeft uitgevaardigd. U moet dit verzoek indienen binnen 10 dagen nadat u in kennis bent gesteld van het aanhoudingsbevel.

Verhoor en verzameling van bewijs (3)

Wat is het doel van het verhoor en de verzameling van bewijs?

Het doel van het verhoor en de verzameling van bewijs is de omstandigheden van het vermeende misdrijf vast te stellen en op schrift te stellen zodat deze tijdens de rechtszaak gecontroleerd kunnen worden. De opsporingsinstantie en de aanklager zijn verplicht zowel de informatie te verzamelen die erop wijst dat u betrokken was bij het misdrijf als de informatie die voor u pleit. U hoeft uw onschuld niet te bewijzen.

Wordt mij om informatie gevraagd?

Als u een verdachte bent, moet de opsporingsinstantie u onmiddellijk ondervragen.

Moet ik de opsporingsinstantie informatie geven?

U hoeft de opsporingsinstantie geen informatie te geven, noch de vragen die zij u stelt te beantwoorden. U hebt het recht om te zwijgen. Zwijgen kan in geen geval worden uitgelegd als een schuldbekentenis. U kunt niet gedwongen worden om tegen uzelf of uw naasten te getuigen.

Hoe vindt het verhoor plaats?

Aan het begin van het verhoor moet u verteld worden dat u het recht hebt te weigeren een verklaring af te leggen en dat uw verklaring tegen u kan worden gebruikt. U wordt eerst gevraagd of u het misdrijf waarvan u wordt verdacht hebt gepleegd.

U krijgt de gelegenheid te verklaren wat u weet over het misdrijf dat wordt onderzocht. Ook zullen u vragen worden gesteld. Er wordt een schriftelijk verslag (proces-verbaal) van het verhoor opgesteld. U hebt het recht dit verslag door te lezen voordat u het ondertekent. U hebt het recht uw opmerkingen op te laten nemen in het verslag.

Wat gebeurt er als ik iets zeg dat tegen mij pleit?

De door u afgelegde verklaring kan als bewijs tegen u worden gebruikt.

Mag ik vóór het proces schuld bekennen aan (een deel van) de feiten in de tenlastelegging?

Tijdens het verhoor mag u schuld bekennen aan enkele of aan alle ten laste gelegde feiten. U hebt ook het recht dit op ieder moment na het verhoor te doen, zelfs als u tijdens het verhoor hebt gezegd niet schuldig te zijn.

De strafrechtelijke procedure wordt niet beëindigd als u schuld bekent. De opsporingsinstantie moet nog steeds de omstandigheden van het misdrijf vaststellen en bewijzen. U kunt niet uitsluitend op grond van uw bekentenis van het misdrijf worden veroordeeld.

Heb ik het recht mijn bekentenis later in te trekken?

Als u schuld hebt bekend, hebt u het recht op uw eerdere verklaring terug te komen en later in de strafrechtelijke procedure en ook tijdens het proces te ontkennen dat u schuldig bent. In een dergelijk geval kan uw eerdere bekentenis tijdens de rechtszaak worden ingebracht en als bewijslast tegen u worden gebruikt. Als andere bewijzen bevestigen dat u schuldig bent, wordt er geen op acht geslagen dat u uw bekentenis hebt ingetrokken, omdat uw verklaring als onbetrouwbaar wordt beschouwd.

Kan ik informatie krijgen over de getuigen die tegen mij getuigen?

Tijdens het strafrechtelijk onderzoek is de opsporingsinstantie niet verplicht u te laten weten welke getuigen tegen u hebben getuigd en wat deze getuigen hebben verklaard. U wordt geïnformeerd over de getuigen en hun bewijs op het moment dat u inzage krijgt in het strafdossier aan het eind van het onderzoek (zie Inzage in het strafdossier, behandeling van verzoeken, en de tenlastelegging (4)).

Worden er vragen gesteld over eerdere door mij gepleegde strafbare feiten?

Er kan naar eerdere door u gepleegde strafbare feiten worden gevraagd, maar u mag weigeren deze informatie te verstrekken. De opsporingsinstantie heeft het recht om in de diverse registers na te gaan of u eerdere strafbare feiten hebt gepleegd. Eventuele eerdere strafbare feiten worden vermeld in de tenlastelegging.

Mag ik gefouilleerd worden?

De opsporingsinstantie heeft het recht een onderzoek aan uw lichaam te verrichten om sporen van het misdrijf, specifieke kenmerken van uw lichaam en andere informatie te vinden die belangrijk is voor het strafrechtelijk onderzoek.

Mogen er vingerafdrukken worden genomen en wordt er DNA (bijvoorbeeld haar, speeksel) of een andere lichaamsvloeistof bij mij afgenomen?

De opsporingsinstantie heeft het recht aanrakingssporen en monsters bij u af te nemen, waaronder vingerafdrukken en biologisch materiaal ten behoeve van DNA-onderzoek.

Als u weigert monsters af te geven, heeft de opsporingsinstantie het recht u daartoe te dwingen. Als u echter weigert monsters af te geven of indien het afgeven van monsters uw fysieke integriteit schaadt, kunnen deze uitsluitend worden afgenomen op grond van een beschikking van de opsporingsinstantie. U hebt het recht om deze beschikking in te zien.

Mag mijn woning, bedrijfspand, auto, enz. worden doorzocht?

Uw woning, bedrijfspand of auto enz. mogen worden doorzocht met het doel bewijs van het misdrijf te vinden of andere voorwerpen die noodzakelijk zijn om het misdrijf op te lossen. De aanklager of de rechter moet hiertoe een huiszoekingsbevel afgeven. Als een woning, bedrijfspand of auto dringend moet worden doorzocht, kan dit ook worden toegestaan op grond van een bevel van de opsporingsinstantie.

Het huiszoekingsbevel moet worden getoond aan degene wiens woning, bedrijfspand of auto wordt doorzocht en deze moet verzocht worden het in het bevel genoemde voorwerp af te geven. Als het voorwerp niet wordt afgegeven, verrichten de ambtenaren van de opsporingsinstantie de huiszoeking.

Kan ik een klacht indienen als mijn rechten worden geschonden?

Als uw rechten worden geschonden, hebt u het recht te klagen over de handelingen van de opsporingsinstantie en een klacht in te dienen bij De link wordt in een nieuw venster geopend.de aanklager. Als de klacht betrekking heeft op de verrichtingen van de aanklager, kan deze worden ingediend bij het De link wordt in een nieuw venster geopend.openbaar ministerie. De klacht wordt binnen 30 dagen opgelost. U krijgt een kopie van de beslissing toegestuurd. Als u het niet eens bent met de beslissing van het openbaar ministerie, hebt u het recht om binnen 10 dagen een klacht in te dienen bij de rechtbank.

Inzage in het strafdossier, behandeling van verzoeken, en de tenlastelegging (4)

Wat is het doel van inzage in het strafdossier?

Alle tijdens het strafrechtelijk onderzoek verzamelde bewijzen en de samenvatting van het vooronderzoek waarin de omstandigheden van het misdrijf worden beschreven, worden aan het dossier toegevoegd. Het is noodzakelijk dat u als verdachte inzage krijgt in het stafdossier zodat u weet welke feiten u ten laste worden gelegd en hoe deze worden gestaafd.

Wanneer kan ik het strafdossier inzien?

Als u een verdachte bent, wordt het dossier aan u ter beschikking gesteld nadat het strafrechtelijk onderzoek is afgerond.

Hoe wordt inzage in het strafdossier verleend?

Vanaf het moment dat het dossier aan u ter beschikking wordt gesteld, moet u een advocaat hebben (zie De link wordt in een nieuw venster geopend.informatieblad 1). De aanklager geeft een kopie van het strafdossier aan uw advocaat. Uw advocaat informeert u over de inhoud van het dossier.

Hoeveel tijd krijg ik om het strafdossier te bestuderen?

Er is geen specifieke termijn vastgesteld voor het bestuderen van het dossier. Als de aanklager van oordeel is dat het bestuderen van het dossier wordt uitgesteld, kan hij een dergelijke termijn vaststellen. Hij moet voldoende tijd geven om te waarborgen dat u uw recht om uzelf te verdedigen daadwerkelijk kunt uitoefenen.

Wat is het doel van het indienen van verzoeken?

Nadat u het strafdossier hebt bestudeerd, hebben u en uw advocaat het recht om verzoeken in te dienen bij de aanklager. Het doel hiervan is ervoor te zorgen dat de strafrechtelijke procedure zorgvuldig en rechtvaardig wordt uitgevoerd.

U hebt het recht te verzoeken dat:

 • aanvullende onderzoeksprocedures worden uitgevoerd;
 • door u aangevoerd nieuw bewijs wordt opgenomen in het dossier;
 • materiaal dat niet relevant is voor de zaak uit het dossier wordt verwijderd, enz.

Ook hebt u het recht te verzoeken dat de aanklager het strafproces beëindigt indien er, naar uw mening, geen gronden bestaan om het voort te zetten. Daarnaast hebt u het recht te verzoeken dat de zaak wordt behandeld door middel van een vereenvoudigde procedure waarin de wet voorziet (bijvoorbeeld een minnelijke regeling) zonder een volledig proces.

Hoe moet ik verzoeken indienen?

Verzoeken worden schriftelijk bij de openbare aanklager ingediend. Ze moeten binnen tien dagen na de datum waarop het strafdossier is bestudeerd, worden ingediend. Als het een grote en gecompliceerde strafzaak betreft, kan de openbare aanklager deze termijn verlengen tot vijftien dagen (artikel 225 van het wetboek van strafvordering, dat op 1 september 2011 in werking is getreden).

Hoe worden de verzoeken behandeld?

De aanklager beoordeelt de verzoeken binnen 10 dagen. Als de aanklager een verzoek afwijst, wordt er een beschikking opgesteld waarvan een kopie naar u wordt verstuurd. Als uw verzoek in deze fase wordt afgewezen, kunt u het opnieuw indienen tijdens het proces.

Wanneer wordt de tenlastelegging overgelegd?

Nadat u het strafdossier hebt bestudeerd en de aanklager een beslissing heeft genomen over uw verzoeken, wordt u in staat van beschuldiging gesteld indien de aanklager ervan overtuigd is dat er voldoende bewijs is om u strafrechtelijk te vervolgen.

Hoe wordt de tenlastelegging overgelegd?

De aanklager stelt een tenlastelegging op. De tenlastelegging is een document waarin de feiten worden vermeld waarop de tenlastelegging is gebaseerd en het bewijs dat deze feiten bevestigt. De aanklager overlegt de tenlastelegging aan u en uw advocaat en verstuurt deze naar de rechter.

Kan de tenlastelegging worden veranderd voordat het proces begint?

De rechter kan de zaak alleen behandelen op grond van de tenlastelegging. De aanklager kan de tenlastelegging wijzigen en aanvullen, maar in dat geval moet er een nieuwe tenlastelegging worden overgelegd.

Ik ben al eerder voor dezelfde feiten in een ander land vervolgd. Wat gebeurt er nu?

Als u in een ander land schuldig bent bevonden aan dezelfde feiten, of indien het strafproces met betrekking tot de feiten is beëindigd, kunt u niet opnieuw voor hetzelfde misdrijf worden aangeklaagd. In een dergelijke situatie geldt dat een eventueel tegen u in gang gezet strafproces in Estland moet worden beëindigd zonder dat u in staat van beschuldiging wordt gesteld.

Kan mijn zaak langs minnelijke weg worden opgelost?

Nadat u het strafdossier hebt bestudeerd, hebt u het recht de aanklager te verzoeken om het starten van een onderhandelingsprocedure. Als de aanklager uw verzoek inwilligt, zullen er onderhandelingen worden gestart met u en uw advocaat over de wettelijke omschrijving van de daad waarvan u wordt beschuldigd, en de straf die daarvoor moet worden opgelegd.

Als de onderhandelingen ertoe leiden dat u een overeenkomst bereikt, wordt deze op schrift gesteld en ter bekrachtiging bij de rechtbank ingediend. Als de rechtbank de overeenkomst bekrachtigt, wordt u veroordeeld voor het misdrijf volgens de overeenkomst die u hebt gesloten.

Aanvullende informatie voor niet-ingezetenen (5)

Wat is het Europees aanhoudingsbevel?

Het Europees aanhoudingsbevel is een verzoek van een instelling van een lidstaat van de Europese Unie aan een andere lidstaat van de Europese Unie tot detentie, aanhouding en/of uitlevering van een bepaalde persoon aan de verzoekende lidstaat, zodat deze lidstaat een strafproces kan voortzetten of de betreffende persoon kan gevangenzetten.

Welke rechten heb ik als ik op basis van een Europees aanhoudingsbevel wordt vastgehouden?

Als u wordt vastgehouden, moeten de gronden voor de detentie aan u worden uitgelegd en moet u worden meegedeeld dat u kunt instemmen met uitlevering aan een andere lidstaat. Als u instemt met uitlevering, kunt u later niet op uw beslissing terugkomen. Vanaf het moment dat u wordt vastgehouden, hebt u recht op kosteloze rechtsbijstand en hulp van een tolk.

Hoe wordt de beslissing over mijn uitlevering aan een andere lidstaat genomen?

De rechter beslist of u al dan niet zal worden uitgeleverd. U, uw advocaat en de aanklager zullen de rechtszitting bijwonen. De rechter moet uw mening over de uitlevering horen. De rechter doet uitspraak en beslist daarmee of de uitlevering wordt toegestaan of geweigerd. U hebt vanaf de ontvangst van de uitspraak 3 dagen de tijd om hoger beroep in te stellen bij de arrondissementsrechtbank. De arrondissementsrechtbank heeft 10 dagen de tijd om het hoger beroep te behandelen; de beslissing van deze rechtbank is definitief.

Hoe snel wordt de beslissing over mijn uitlevering aan een andere lidstaat genomen?

Als u met de uitlevering hebt ingestemd, moet er binnen 10 dagen een beslissing worden genomen. Als u niet met de uitlevering hebt ingestemd, moet de definitieve beslissing om de uitlevering toe te staan dan wel te weigeren binnen 60 dagen na uw aanhouding worden genomen. In uitzonderlijke gevallen kan deze termijn met 30 dagen worden verlengd. Als de uitspraak van de rechter over uw uitlevering rechtskracht heeft gekregen, moet u binnen 10 dagen aan het verzoekende land worden uitgeleverd. Als u niet binnen deze termijn wordt uitgeleverd, moet u worden vrijgelaten.

Onder welke omstandigheden kan ik aan een ander land worden uitgeleverd?

Als een ander land een strafproces is begonnen en een aanhoudingsbevel heeft opgesteld of indien een rechter in dat land u heeft veroordeeld tot gevangenisstraf, kan dat land om uw uitlevering verzoeken. Indien Estland een verzoek tot uitlevering van een ander land heeft ontvangen, of een verzoek tot aanhouding via Interpol, kunt u worden vastgehouden en aangehouden voor de duur van de uitleveringsprocedure. Tijdens de uitleveringsprocedure kunt u maximaal één jaar worden aangehouden. De rechter beslist of uitlevering moet worden toegestaan.

Mag ik contact opnemen met de ambassade van mijn land als ik word aangehouden?

Als u een burger bent van een ander land dan Estland, wordt een kopie van uw aanhoudingsbevel naar De link wordt in een nieuw venster geopend.het ministerie van Buitenlandse Zaken gestuurd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt de ambassade of het consulaat van uw land op de hoogte van uw aanhouding. U hebt het recht een onderhoud aan te vragen met de consulaire ambtenaar van uw land.

Krijg ik een tolk als ik de lokale taal niet spreek?

De opsporingsinstantie en aanklager moeten ervoor zorgen dat u hulp krijgt van een tolk. De tolk moet aanwezig zijn bij alle procedurele handelingen waaraan u deelneemt. De tolk is verplicht alles dat verband houdt met de procedurele handeling getrouw en volledig te vertalen. Er wordt alleen voor een tolk gezorgd (niet voor een schriftelijke vertaling).

U kunt een verzoek indienen voor een schriftelijke vertaling van de tenlastelegging in uw moedertaal of een andere taal die u beheerst. Andere documenten die onderdeel uitmaken van het strafproces worden niet schriftelijk vertaald.

Moet ik in Estland blijven gedurende het strafproces? Mag ik het land verlaten?

U hoeft gedurende het strafproces niet in Estland te blijven en u mag het land verlaten, maar u bent verplicht u bij de opsporingsinstantie te melden indien dit vereist is voor een procedurele handeling door de opsporingsinstantie. De opsporingsinstantie kan u verbieden om zonder haar toestemming uw woonplaats te verlaten.

Als u uw woonplaats voor langer dan 24 uur wilt verlaten, heeft u vooraf toestemming nodig van de opsporingsinstantie. Als u zich niet bij de opsporingsinstantie meldt wanneer dat is vereist of het verbod uw woonplaats te verlaten overtreedt, kunt u worden aangehouden.

Kan ik vanuit het buitenland worden verhoord door middel van telecommunicatie, bv. via een videoverbinding?

De opsporingsinstantie kan uw verhoor in het buitenland afnemen via een rechtstreekse videoverbinding. Een dergelijk verhoor kan alleen plaatsvinden indien u daarin toestemt.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van strafvordering

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van strafvordering in het Engels (bevat niet alle amendementen)


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 01/10/2020

3 - Mijn rechten tijdens de rechtszaak

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Ests) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.


Waar vindt het proces plaats?

Alle strafzaken worden behandeld door De link wordt in een nieuw venster geopend.arrondissementsrechtbanken. Over het algemeen wordt de beslissing door een alleensprekend rechter genomen. Strafzaken over misdrijven van de eerste categorie worden behandeld door de voorzitter van de rechtbank en twee lekenrechters.

Is het proces openbaar?

Het proces is openbaar.

De rechter kan verklaren dat het proces geheel of gedeeltelijk achter gesloten deuren zal worden gehouden:

 • ter bescherming van staats- of bedrijfsgeheimen;
 • ter bescherming van de zeden, het gezins- of privéleven;
 • in het belang van een minderjarige;
 • in het belang van de rechtspleging, onder andere in gevallen waarin een openbaar proces de veiligheid van de rechtbank, de partijen bij de procedure of de getuigen in gevaar kan brengen.

Kan de tenlastelegging tijdens het proces worden veranderd?

Voor het eind van de rechtszitting kan de openbare aanklager de tenlastelegging veranderen of er nieuwe feiten aan toevoegen. Indien dit gebeurt, stelt de openbare aanklager een nieuwe tenlastelegging op. Dit wordt niet gedaan als de tenlastelegging in uw voordeel is veranderd. Als de tenlastelegging is veranderd, hebben u en uw advocaat het recht te verzoeken dat het proces wordt opgeschort zodat u uw verdediging kunt voorbereiden.

Wat gebeurt er als ik tijdens het proces schuld beken aan (een deel van) de feiten in de tenlastelegging?

Uw bekentenis wordt behandeld als een bewijsstuk van het misdrijf. Als u schuld bekent, moet de openbare aanklager uw schuld nog steeds aan de hand van ander bewijsmateriaal aantonen.

Moet ik bij het proces aanwezig zijn? Kan het proces zonder mij gevoerd worden?

De verdachte moet verplicht deelnemen aan het proces. In uitzonderlijke gevallen kan het proces zonder u gevoerd worden, namelijk in de volgende gevallen:

 • indien u de orde hebt verstoord tijdens het proces en de bevelen van de rechter hebt genegeerd, en u als gevolg daarvan uit de rechtszaal bent verwijderd.
 • indien u zich buiten de Republiek Estland bevindt en niet voor de rechter bent verschenen, en het mogelijk is de zaak in uw afwezigheid te behandelen.
 • indien u na uw verhoor voor de rechter in een zodanige staat verkeert dat u uw deelname aan het proces niet kunt voortzetten, en het mogelijk is de zaak in uw afwezigheid te behandelen.

Als ik in een ander land woon, kan ik dan deelnemen via een videoverbinding?

De rechtbank heeft het recht u te laten deelnemen aan het proces via een videoverbinding als het problematisch voor u is om voor de rechter te verschijnen. Dat kan alleen met uw toestemming.

Wordt er gezorgd voor een vertaling als ik het proces niet kan volgen?

Als u de taal van het proces niet verstaat, moet de rechtbank voor een tolk zorgen tijdens het proces. Er wordt alleen voor een tolk gezorgd (niet voor een schriftelijke vertaling).

Ben ik verplicht om een advocaat te hebben? Krijg ik een advocaat toegewezen?

U bent verplicht om een advocaat te hebben, en als u er niet zelf een hebt gekozen, wordt er een aan u toegewezen door de Estlandse orde van advocaten (zie De link wordt in een nieuw venster geopend.Informatieblad 1).

Mag ik spreken tijdens het proces? Ben ik verplicht te spreken tijdens het proces?

U hebt het recht te spreken tijdens het proces en uw mening te geven over de omstandigheden van uw zaak. U bent niet verplicht te spreken tijdens het proces en u hebt het recht te zwijgen.

Wat gebeurt er als ik niet de waarheid spreek tijdens het proces?

De verdachte is niet verplicht om tijdens het proces de waarheid te spreken. Als u niet de waarheid spreekt, kunnen daar geen sancties voor u aan worden verbonden. Als tijdens het proces wordt bewezen dat u in de rechtbank hebt gelogen, kan uw volledige getuigenis (met inbegrip van het waarheidsgetrouwe deel) als onbetrouwbaar worden beschouwd. In dat geval wordt uw getuigenis niet als bewijs beschouwd.

Mag ik het bewijs dat tegen mij wordt aangevoerd, aanvechten?

U hebt het recht bezwaren in te brengen tegen het bewijs dat bij de rechtbank tegen u wordt ingediend. Het bewijs mag niet tijdens het proces worden gebruikt als het op een manier is verkregen die wezenlijk strijdig is met de wet. U hebt het recht de betrouwbaarheid van het bewijs aan te vechten en ook de toelaatbaarheid ervan.

U en uw advocaat kunnen het bewijs gedurende iedere fase van de strafrechtelijke procedure mondeling of schriftelijk aanvechten, tot aan het eind van het proces.

Wat voor soort tegenbewijs mag ik aanvoeren?

U hebt het recht tijdens het proces alle bewijsmiddelen bij te brengen die relevant zijn voor de zaak en op wettige wijze zijn verkregen.

Welke voorwaarden gelden er voor mijn bewijs?

Over het algemeen moet er om nieuw bewijs bij te brengen, een verzoek worden ingediend nadat het strafdossier is bestudeerd of ten minste drie werkdagen voor de voorbereidende zitting. Het is echter ook mogelijk nieuw bewijs tijdens het proces aan te voeren als het om objectieve redenen niet mogelijk was het eerder bij te brengen.

Mag ik een privédetective inschakelen om bewijs te verzamelen?

U hebt het recht een privédetective in te schakelen om bewijs te verkrijgen. Door een privédetective verzameld bewijs is toelaatbaar indien het legaal door de privédetective is verkregen.

Mag ik getuigen verzoeken voor mij te getuigen?

U hebt het recht te verzoeken dat mensen die belangrijke informatie hebben die relevant is voor het oplossen van uw zaak, worden uitgenodigd om voor de rechter te verschijnen.

Mag ik of mijn advocaat vragen stellen aan andere getuigen in mijn zaak? Mag ik of mijn advocaat hun verklaring aanvechten?

U en uw advocaat hebben het recht alle getuigen te ondervragen. U hebt het recht uw mening te geven over de relevantie en waarachtigheid van getuigenverklaringen. U hebt het recht bewijs aan te voeren waaruit blijkt dat de verklaringen van de getuige onjuist zijn of dat twijfel doet ontstaan over de betrouwbaarheid ervan.

Wordt er rekening gehouden met eerder door mij gepleegde strafbare feiten?

De rechter mag uitsluitend rekening houden met informatie over eerder door u gepleegde strafbare feiten die is opgenomen in het De link wordt in een nieuw venster geopend.strafregister en die niet is verwijderd van uw strafblad. (Een strafbaar feit wordt van uw strafblad verwijderd binnen één tot vijftien jaar nadat u uw straf hebt ondergaan, afhankelijk van de ernst van het feit).

Er kan ook rekening worden gehouden met informatie uit andere landen over eerder door u gepleegde strafbare feiten. De strafbare feiten waarmee rekening wordt gehouden, moeten in de tenlastelegging worden uiteengezet. In het geval van bepaalde misdrijven kan het feit dat u eerdere, vergelijkbare misdrijven hebt gepleegd, ertoe leiden dat er een zwaardere straf wordt opgelegd.

Wat zijn de mogelijke uitkomsten van het proces?

Na het proces zal de rechter u veroordelen dan wel vrijspreken. U wordt vrijgesproken indien gedurende het proces niet wordt bewezen dat het misdrijf is gepleegd of dat het door u is gepleegd. U wordt ook vrijgesproken indien de openbare aanklager besluit van vervolging af te zien. U wordt veroordeeld als tijdens het proces wordt bewezen dat u het misdrijf hebt gepleegd.

Als u schuldig wordt bevonden, legt de rechter overeenkomstig de wet een straf op. De mogelijke straffen zijn:

 • een geldboete, die dertig tot vijfhonderd maal uw gemiddelde dagelijkse inkomen kan bedragen;
 • een gevangenisstraf van minimaal dertig dagen en maximaal twintig jaar of een levenslange gevangenisstraf.

Als u daarmee instemt, kan de rechter de gevangenisstraf omzetten in een taakstraf.

In bepaalde omstandigheden kan de rechter ook besluiten u een voorwaardelijke straf op te leggen. In dat geval hoeft u de oorspronkelijke straf niet te ondergaan of hoeft u slechts een deel ervan te ondergaan, tenzij u gedurende deze proeftijd een nieuw misdrijf pleegt. De proeftijd is drie tot vijf jaar.

Naast de hoofdstraf kan de rechter bijkomende straffen opleggen, bijvoorbeeld een verbod om bepaalde activiteiten te verrichten of uitzetting uit Estland. Ook kan ieder eigendom dat verband houdt met het misdrijf, in beslag worden genomen.

Welke rol speelt het slachtoffer in het proces?

Het slachtoffer heeft het recht aan het proces deel te nemen, verklaringen af te leggen en bewijs bij te brengen, schadevergoeding te eisen ter compensatie van de door het misdrijf geleden schade en zijn of haar mening te geven over de door de openbare aanklager geëiste straf.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van strafvordering

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van strafvordering in het Engels (bevat niet alle amendementen)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van strafrecht

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van strafrecht in het Engels (bevat niet alle amendementen)


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 01/10/2020

4 - Mijn rechten nadat de rechtbank uitspraak heeft gedaan

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Ests) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.


Kan ik hoger beroep instellen tegen de uitspraak?

U hebt het recht hoger beroep in te stellen tegen de uitspraak. U kunt zowel hoger beroep aantekenen tegen de veroordeling als tegen de straf. U hebt het recht beroep aan te tekenen tegen de volledige uitspraak of tegen een deel ervan.

Hoe stel ik hoger beroep in?

U moet de rechtbank die u heeft veroordeeld meedelen dat u hoger beroep wilt instellen. U moet dat binnen 7 dagen nadat de uitspraak openbaar is gemaakt, schriftelijk doen. Dat kan ook per fax.

Dit beroep moet binnen vijftien dagen nadat u voor het eerst de gelegenheid had de uitspraak te bestuderen, bij de rechtbank worden ingesteld. Dit beroep moet schriftelijk ingesteld en aan de rechtbank per e-mail of fax verstuurd worden. Beroepen door de openbare aanklager en de verdediging moeten eveneens elektronisch worden ingediend.

De rechtbank die uitspraak heeft gedaan, verstuurt het hoger beroep en het strafdossier naar De link wordt in een nieuw venster geopend.de arrondissementsrechtbank.

Wat gebeurt er als ik hoger beroep instel?

Als u hoger beroep instelt, wordt de oorspronkelijke uitspraak niet ten uitvoer gelegd tot de arrondissementsrechtbank zijn beslissing heeft genomen. Als u voor of na de uitspraak bent aangehouden, wordt u niet vrijgelaten op grond van het feit dat u hoger beroep hebt ingesteld. U kunt worden vastgehouden tot er een beslissing in hoger beroep is genomen. In de wet is geen uiterste termijn vastgelegd voor de behandeling van het hoger beroep, maar het moet binnen een redelijke termijn worden behandeld.

Mag ik nieuw bewijs bijbrengen voor mijn hoger beroep? Welke voorwaarden gelden er?

U hebt het recht nieuw bewijs bij te brengen in hoger beroep als u er een geldige reden voor hebt dat u dit bewijs niet eerder hebt aangevoerd.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling in hoger beroep?

Tijdens de rechtszitting in de arrondissementsrechtbank worden in het hoger beroep aangevoerde argumenten behandeld. Als u niet voor de rechter verschijnt, kan de arrondissementsrechtbank het hoger beroep zonder uw deelname behandelen. Nadat de arrondissementsrechtbank het hoger beroep heeft behandeld, kan deze:

 • het hoger beroep verwerpen;
 • de uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg wijzigen of een nieuwe uitspraak doen;
 • de uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg vernietigen en de strafrechtelijke procedure beëindigen;
 • de uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg vernietigen en de zaak naar die rechtbank terugverwijzen om opnieuw te worden behandeld.

Is het na een afwijzing van het hoger beroep mogelijk opnieuw hoger beroep in te stellen?

Het is mogelijk om tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank een ‘beroep in cassatie’ in te stellen bij De link wordt in een nieuw venster geopend.het hooggerechtshof. Het beroep in cassatie kan uitsluitend via een advocaat worden ingesteld.

Als u een beroep in cassatie wilt instellen, moet u de arrondissementsrechtbank daarvan binnen 7 dagen nadat de uitspraak openbaar is gemaakt, op de hoogte stellen.

Het beroep in cassatie zelf moet binnen 30 dagen nadat u voor het eerst de gelegenheid had de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te bestuderen, worden ingesteld. Het beroep in cassatie wordt ingesteld bij het hooggerechtshof via de arrondissementsrechtbank die de uitspraak in hoger beroep heeft gedaan.

Het hooggerechtshof heeft het recht te beslissen om het beroep in cassatie al dan niet te behandelen. Als het hof de cassatieprocedure weigert, wordt er geen reden opgegeven.

Wanneer is de veroordeling definitief?

De veroordeling wordt definitief zodra de uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan. Dit gebeurt als de termijn voor het instellen van hoger beroep of beroep in cassatie is verstreken. In het geval van een beroep in cassatie gaat de uitspraak in kracht van gewijsde als het hooggerechtshof de cassatieprocedure heeft geweigerd of een uitspraak in de zaak heeft gedaan.

Als mijn hoger beroep slaagt, wordt de veroordeling dan geregistreerd?

Uw veroordeling wordt alleen geregistreerd in het strafregister als die ten uitvoer is gelegd. Als het hooggerechtshof de uitspraak van de rechtbank die u heeft veroordeeld vernietigt, wordt de veroordeling niet in dat register geregistreerd.

Als de eerste uitspraak onjuist was, krijg ik dan schadevergoeding?

U hebt recht op schadevergoeding voor door u geleden schade als u ten onrechte van uw vrijheid bent beroofd. U kunt binnen 6 maanden nadat uw vrijspraak rechtskracht heeft gekregen of na de uitspraak die de strafrechtelijke procedure beëindigt, schadevergoeding aanvragen bij het De link wordt in een nieuw venster geopend.ministerie van Financiën.

Het schadevergoedingsbedrag is een vast bedrag en bedraagt 7 maal het minimumdagsalaris dat geldt voor de Republiek Estland, voor iedere dag dat u bent vastgehouden. Daarnaast hebt u het recht te eisen dat de staat de door u betaalde kosten voor de advocaat vergoedt.

Ik kom uit een ander land. Kan ik na het proces worden teruggestuurd?

Als u een buitenlandse burger bent die legaal in Estland woont en u wordt veroordeeld voor een opzettelijk misdrijf waarvoor u een gevangenisstraf krijgt opgelegd, kan de rechter, als bijkomende straf, besluiten u uit Estland uit te zetten en te verbieden om binnen 10 jaar naar Estland terug te keren. Aangezien uitzetting uit Estland ook een straf is, hebt u het recht daar beroep tegen in te stellen.

Als u geen geldige verblijfstitel hebt op basis waarvan u in Estland mag wonen, wordt u automatisch uit Estland uitgezet, zonder een uitspraak van de rechter. U hebt het recht deze uitzetting aan te vechten door een klacht in te dienen bij De link wordt in een nieuw venster geopend.de administratieve rechtbank. Het feit dat u de uitzetting hebt aangevochten, betekent niet dat deze voor de duur van de gerechtelijke procedure wordt opgeschort.

Ik ben veroordeeld; kan ik opnieuw strafrechtelijk worden vervolgd voor dezelfde feiten?

Als u veroordeeld bent, kunt u niet opnieuw worden vervolgd voor dezelfde feiten.

Wordt mijn veroordeling geregistreerd en hoe wordt deze informatie opgeslagen?

Informatie over uw veroordeling wordt in het De link wordt in een nieuw venster geopend.strafregister opgenomen. Het register wordt bijgehouden door het De link wordt in een nieuw venster geopend.ministerie van Justitie en beheerd door het De link wordt in een nieuw venster geopend.centrum voor registers en informatiesystemen. De informatie die in het register wordt ingevoerd, is openbaar, behoudens in gevallen waarin de wet voorziet.

De informatie kan worden doorgestuurd naar overheidsinstanties van andere landen indien dat op grond van internationale overeenkomsten is toegestaan. De informatie over uw straf wordt zonder uw toestemming bewaard. De gegevens worden verwijderd na het verstrijken van de wettelijk bepaalde termijn (1-15 jaar na het ondergaan van de straf, afhankelijk van de ernst van het feit).

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van strafvordering

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van strafvordering in het Engels (bevat niet alle amendementen)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Strafregisterwet

De link wordt in een nieuw venster geopend.Strafregisterwet in het Engels (bevat niet alle amendementen)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Compensation for Damage Caused by State to Person by Unjust Deprivation of Liberty Act

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet inzake de vergoeding van door de staat veroorzaakte schade aan personen wegens onterechte vrijheidsberoving in het Engels (bevat niet alle amendementen)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet inzake gedwongen vertrek en terugkeerverbod

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet inzake gedwongen vertrek en terugkeerverbod in het Engels (bevat niet alle amendementen)


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 01/10/2020

5 – Verkeersovertredingen

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Ests) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.


Hoe worden lichte verkeersovertredingen behandeld?

Straffen voor het overtreden van de maximumsnelheid en het overtreden van de parkeervoorschriften en andere verkeersregels worden opgelegd in het kader van de overtredingsprocedure.

De overtredingsprocedure wordt uitgevoerd door De link wordt in een nieuw venster geopend.de politie, op de plaats waar de overtreding wordt geconstateerd of op het politiebureau.

Het is niet verplicht u ter plaatse een straf op te leggen. In plaats daarvan kunt u een waarschuwing krijgen of kan er een waarschuwingsboete worden opgelegd (maximaal 15 EUR). Ook kan er ter plaatse een beslissing worden genomen in de spoedprocedure en kan een boete van maximaal 400 EUR worden opgelegd. De procedure ter plaatse kan uitsluitend met uw toestemming worden gevoerd. Van verklaringen die u aflegt over de overtreding, kunnen audio- of video-opnamen worden gemaakt.

Als u de maximumsnelheid overtreedt en wordt betrapt door middel van een snelheidscamera, kan er een waarschuwingsboete worden opgelegd aan de eigenaar of geregistreerde gebruiker van het voertuig. De maximale waarschuwingsboete is 190 EUR. De kennisgeving van de boete wordt per post naar u verstuurd. Als u het niet eens bent met de kennisgeving van de boete, hebt u het recht binnen dertig dagen na ontvangst bezwaar te maken. Het bezwaar moet worden ingediend bij het politiebureau dat de kennisgeving van de boete naar u heeft verstuurd. Als de natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor het motorvoertuig een boete betwist omdat het voertuig op het desbetreffende moment door iemand anders werd gebruikt, moet hij of zij in de klacht de voor- en achternaam vermelden van de persoon die het voertuig gebruikte op het tijdstip dat in de eerste kennisgeving van de boete wordt vermeld, evenals het adres, het rijbewijsnummer en de geboortedatum of het persoonlijke identiteitsnummer van die persoon.

Als u het niet eens bent met de mening van de politie over de vermeende overtreding, hebt u het recht bezwaar te maken tegen een spoedprocedure ter plaatse. In dat geval zal de politie ter plaatse documenten over de overtreding opstellen, maar zal de straf niet onmiddellijk worden opgelegd.

De documenten worden naar het politiebureau verstuurd, waar de politieagenten bewijs moeten verzamelen van de overtreding. Als u ondervraagd wordt, mag u een advocaat raadplegen. U hebt recht op de aanwezigheid van een advocaat en een tolk. U hebt het recht het bewijsmateriaal dat tijdens de overtredingsprocedure wordt verzameld, te bestuderen en bezwaar te maken tegen de beschuldiging.

U kunt uw bezwaren binnen vijftien dagen na ontvangst van het overtredingsrapport indienen. U krijgt te horen wanneer u een kopie van de beslissing over de overtreding bij het politiebureau kunt afhalen. Om een kopie te verkrijgen, moet u of uw advocaat naar het politiebureau komen. Er zal geen kopie per post worden verzonden.

Verkeersovertredingen kunnen bestraft worden met een geldboete van maximaal 1 200 EUR. Voor ernstige verkeersovertredingen kunt u maximaal dertig dagen worden aangehouden. Een beslissing over de aanhouding kan alleen door een rechter worden genomen. Daarnaast kunt u gedurende twee jaar een rijverbod opgelegd krijgen.

Als u het niet eens bent met de beslissing van de politie, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de De link wordt in een nieuw venster geopend.kantonrechtbank. U moet de klacht binnen vijftien dagen indienen, te rekenen vanaf de dag dat de beslissing voor het eerst beschikbaar was.

Burgers van andere lidstaten van de Europese Unie kunnen ook voor verkeersovertredingen worden bestraft.

Komen overtredingen op mijn strafblad te staan?

Straffen voor verkeersovertredingen worden opgenomen in het strafregister, behalve informatie over waarschuwingsboetes. Een jaar nadat – als hoofdsanctie – de voor de overtreding opgelegde boete is betaald, de detentie is uitgezeten, de taakstraf is uitgevoerd of het rijverbod is opgelegd, wordt de informatie over overtredingen uit het register verwijderd en gearchiveerd.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Verkeerswet

De link wordt in een nieuw venster geopend.Verkeerswet in het Engels (bevat niet alle amendementen)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wettelijke regeling inzake de overtredingsprocedure

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wettelijke regeling inzake de overtredingsprocedure in het Engels (bevat niet alle amendementen)


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 01/10/2020

De rechten van verdachten in strafzaken - Ierland

Deze informatiebladen informeren u over wat er gebeurt als u wordt verdacht of beschuldigd van een misdrijf waarvoor u voor de rechter moet verschijnen. Zie De link wordt in een nieuw venster geopend.informatieblad 5 voor informatie over lichte verkeersovertredingen, die meestal met een vaste straf zoals een boete afgehandeld worden.

Als u het slachtoffer van een misdrijf bent, kunt u hier alle benodigde informatie over uw rechten vinden.


Samenvatting van het strafrechtproces

 • De link wordt in een nieuw venster geopend.An Garda Siochána (de nationale politiedienst) heeft een aantal bevoegdheden om iemand staande te houden en te fouilleren, en ook om iemand aan te houden als er reden is om te vermoeden dat die persoon een misdrijf heeft gepleegd of bezig is een misdrijf te plegen waarop een gevangenisstraf van vijf jaar of meer staat, of een van de andere ernstige misdrijven die onder deze bevoegdheid vallen.
 • Zodra u bent aangehouden, zal een lid van de Garda Siochána u vertellen welke rechten u hebt, zoals het recht om met een advocaat en een arts te spreken en het recht op een tolk als u die nodig hebt. Voor kinderen gelden speciale bepalingen die voorschrijven dat er bij ondervragingen een volwassene aanwezig moet zijn.
 • In deze fase kunt u worden gevraagd om toestemming te geven voor het afnemen van DNA-monsters en/of vingerafdrukken, het nemen van foto’s en/of deelname aan een keuzeconfrontatie.
 • Tijdens het vooronderzoek kan een lid van de Garda Siochána u in beschuldiging stellen van een misdrijf. Dat kan door middel van de akte van beschuldiging, of u kunt worden gedagvaard om op een bepaalde datum in de rechtbank te verschijnen. De politieofficiers zullen een dossier met de details van het onderzoek aan De link wordt in een nieuw venster geopend.hoofd van het Openbaar Ministerie sturen, dat zal besluiten of u zult worden vervolgd namens de staat.
 • U kunt onmiddellijk door de politieofficiers op borgtocht worden vrijgelaten, waarbij u wordt verplicht om in de rechtbank te verschijnen, of u kunt in een latere fase een verzoek tot vrijlating op borgtocht indienen bij de De link wordt in een nieuw venster geopend.districtstrechtbank.
 • Lichte vergrijpen, die overtredingen worden genoemd, worden vervolgd door de districtsrechtbank. Zwaardere vergrijpen worden behandeld door een rechter en een jury.
 • Gedurende het gehele strafproces wordt altijd verondersteld dat u onschuldig bent totdat het tegendeel is bewezen.
 • U hebt recht op juridisch advies. Als u geen advocaat kunt betalen om u te vertegenwoordigen, kunt u De link wordt in een nieuw venster geopend.rechtsbijstand aanvragen.
 • Als u wordt veroordeeld, wordt op een wijze die elke redelijke twijfel uitsluit bewezen geacht dat u schuldig bent aan het misdrijf . Als u in de districtsrechtbank wordt veroordeeld, hebt u het recht om beroep tegen de veroordeling of de straf in te stellen. Als u wordt vrijgesproken, betekent dat het einde van de zaak en kunnen er geen verdere stappen tegen u worden ondernomen.
 • Als u door een jury wordt veroordeeld voor een zwaarder vergrijp, hebt u niet automatisch het recht om beroep in te stellen en moet u met uw juridisch team overleggen over eventuele vervolgstappen.

Details over al deze fasen van het strafproces en over uw rechten kunt u vinden in de informatiebladen. Deze informatie komt niet in de plaats van juridisch advies en is alleen bedoeld als richtsnoer.

De rol van de Europese Commissie

NB: denk eraan dat de Europese Commissie geen rol speelt bij strafrechtelijke vervolging in de lidstaten en u niet kan helpen als u een klacht hebt. In deze informatiebladen staat hoe en bij wie u een klacht kunt indienen.

Klik op de links hieronder voor de informatie die u nodig hebt

De link wordt in een nieuw venster geopend.1 – Juridisch advies inwinnen

De link wordt in een nieuw venster geopend.2 - Mijn rechten tijdens het strafrechtelijk onderzoek

Aanhouding

 • Verhoor en het politieonderzoek
 • Fouillering en andere doorzoekingen
 • Voorgeleiding
 • Voorbereiding van het proces, of een schuldbekentenis doen vóór het proces

De link wordt in een nieuw venster geopend.3 – Mijn rechten tijdens het proces

De link wordt in een nieuw venster geopend.4 – Mijn rechten na het proces

De link wordt in een nieuw venster geopend.5 - Verkeersovertredingen


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 01/08/2012

1 – Juridisch advies inwinnen

Als u op enigerlei wijze betrokken bent bij een strafprocedure, is het belangrijk om onafhankelijk juridisch advies in te winnen. In deze informatiebladen staat wanneer en onder welke omstandigheden u het recht hebt om u door een advocaat te laten vertegenwoordigen. Hierin staat ook wat een advocaat voor u kan doen. In dit informatieblad staat hoe u een advocaat kunt vinden en hoe de kosten voor de advocaat worden gedekt als u niet kunt betalen.


Een advocaat vinden

Als u bent aangehouden, zal de Garda Síochána een lijst van advocaten hebben die bereid zijn om met spoed te komen en u advies te geven. Deze lijst zal bestaan uit personen van wie bekend is dat ze 24 uur per dag beschikbaar zijn om naar het bureau van de Garda Síochána te komen.

Als u niet bent aangehouden, maar wel advies van een strafadvocaat nodig hebt, kunt u contact opnemen met de De link wordt in een nieuw venster geopend.Ierse Orde van Advocaten, die u de namen van strafrechtadvocaten zal verstrekken. De Orde van Advocaten mag u niet een bepaalde firma aanbevelen.

Een betere manier om een in dit werk gespecialiseerde advocaat te vinden is door mond-tot-mondreclame van mensen die zich eerder in een soortgelijke situatie hebben bevonden. Ook kunt u op internet zoeken, omdat veel advocatenkantoren een website hebben waarop ze vermelden in welk werk ze het best zijn.

De kosten van een advocaat betalen

In Ierland bestaat een rechtsbijstandssysteem dat inhoudt dat de diensten van een advocaat in bepaalde omstandigheden kosteloos aan een van een misdrijf verdachte persoon kunnen worden aangeboden.

Als u op het bureau van de Garda Síochána wordt vastgehouden voor verhoor en geen werk of een laag inkomen hebt, hebt u waarschijnlijk het recht om kosteloos van de diensten van een advocaat gebruik te maken, op grond van het De link wordt in een nieuw venster geopend.rechtsbijstandssysteem van de Garda. U moet dan een formulier voor uw advocaat ondertekenen met een verklaring dat u minder verdient dan de grens van 20 316,00 euro of een sociale uitkering ontvangt. Verder komt er geen papierwerk bij kijken.

Als wordt beschuldigd van een misdrijf, hebt u het recht om rechtsbijstand aan te vragen bij de rechtbank waar u voor dient te verschijnen. Dit heet het De link wordt in een nieuw venster geopend.Certificaat voor kosteloze rechtsbijstand. Uw advocaat zal u helpen bij het indienen van uw aanvraag bij de rechtbank. Als u geen advocaat hebt, zal de rechter u doorgaans rechtsbijstand aanbieden en een advocaat voor u uitkiezen. Als u van een ernstig misdrijf wordt beschuldigd en geen werk hebt, is het waarschijnlijk dat u rechtsbijstand zult krijgen. Als u wel werk hebt, kan het zijn dat u een formulier moet invullen waarin u verklaart wat uw inkomen en kosten zijn.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Rechtsbijstand in strafzakenDe link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.legalaid.ie/

De link wordt in een nieuw venster geopend.Ierse Orde van Advocaten De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.lawsociety.ie/


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 01/08/2012

2 – Mijn rechten tijdens het strafrechtelijk onderzoek


Wat is het doel van een strafrechtelijk onderzoek?

Het doel van een strafrechtelijk onderzoek is om te reageren op de aangifte van een strafbaar feit door een lid van het publiek of een vermoeden van de Gardaí (leden van de Garda Síochána) dat er in strijd met het strafrecht is gehandeld, en om de pleger(s) op te sporen. Meestal doet een lid van het publiek aangifte van een incident en reageren de Gardaí door vast te stellen of er inderdaad een strafbaar feit is gepleegd. Wanneer dat het geval is, zal vervolgens een nader onderzoek worden ingesteld.

Wie voert het onderzoek uit?

In bijna alle gevallen berust het recht om het delict te onderzoeken bij De link wordt in een nieuw venster geopend.An Garda Síochána, de Ierse politie. Het Bureau van de hoofdaanklager (de “Director of Public Prosecutions” – het Ierse Openbaar Ministerie), dat de meeste vervolgingen uitvoert namens de Ierse staat, kunnen de Gardaí juridische aanwijzingen geven over de wijze waarop het onderzoek het best kan worden uitgevoerd.

Uit welke fasen bestaat het strafrechtelijk onderzoek (opsporingsonderzoek)?

De eerste fase van een strafrechtelijk onderzoek bestaat in de aangifte van een strafbaar feit door een lid van het publiek of de constatering door een lid van de Garda dat er vermoedelijk een strafbaar feit is gepleegd. De Gardaí zullen vaststellen of het incident waarvan aangifte is gedaan een strafbaar feit is, en als dat het geval is een strafrechtelijk onderzoek instellen.

Het is in deze fase dat de Gardaí zullen besluiten of het vermeende strafbare feit als ‘ernstig’ moet worden beschouwd of niet. De term ‘ernstig’ duidt op een misdrijf waar in theorie een gevangenisstraf van ten minste vijf jaar op kan staan. Als het strafbare feit in deze categorie valt, kan het door de Gardaí worden onderzocht, waarbij deze gebruik kan maken van haar bevoegdheid om u aan te houden en in verzekering te stellen in een bureau van de Gardaí en u tijdens die inverzekeringstelling te verhoren. Het recht om personen aan te houden, in verzekering te stellen en te verhoren zullen verderop in dit informatieblad worden besproken.

Als het strafbare feit niet ernstig is, zijn de bevoegdheden van de Gardaí beperkter. In dat geval hebben ze doorgaans de bevoegdheid om het vermeende misdrijf te onderzoeken, maar niet om u voor verhoor aan te houden en vast te zetten. De Gardaí hebben dan alleen de bevoegdheid om u aan te houden om u het vermeende misdrijf ten laste te leggen. Als u voor een niet-ernstig misdrijf niet wordt aangehouden, zult u over het algemeen worden gedagvaard om in de rechtbank te verschijnen, waarmee het proces kan beginnen.

De derde fase van een onderzoek bestaat in het verzamelen van informatie die later tijdens het proces als bewijs kan worden gebruikt. Dit proces van het verzamelen van informatie kan veel verschillende vormen aannemen en het recht van de Gardaí om deze informatie te verzamelen is afhankelijk van de aard van het vermeende misdrijf. Het recht van de politie om u aan te houden en te verhoren geeft de politie ook onbeperkte bevoegdheden om forensisch bewijs en andere vormen van mogelijk bewijs van u te verkrijgen; dit zal later in dit informatieblad aan de orde komen.

De Gardaí zullen zelf of op aanwijzing van het De link wordt in een nieuw venster geopend.Bureau van de hoofdaanklager besluiten of u al dan niet moet worden aangeklaagd en wat u in dat eerste geval ten laste moet worden gelegd. Het besluit om misdrijven van ernstige en niet-ernstige aard te vervolgen wordt vaak genomen door de Gardaí. Als een misdrijf van een ongebruikelijke of duidelijk ernstige aard is of als de hulp van het Bureau van de hoofdaanklager nodig is om te kunnen vervolgen, zullen de Gardaí het Bureau van de hoofdaanklager normaliter om advies vragen.

Mijn rechten tijdens het onderzoek

Klik op de onderstaande links voor meer informatie over uw rechten tijdens de verschillende fasen van het onderzoek.

Mijn rechten bij aanhouding (1)

Als het misdrijf ‘ernstig’ is, hebben de Gardaí de bevoegdheid om De link wordt in een nieuw venster geopend.u aan te houden en vast te houden voor verhoor. Dat betekent dat u door de Gardaí in verzekering wordt gesteld en u tijdens de rest van uw wettige voorarrest geen recht op verlof hebt.

Hebben de Gardaí een aanhoudingsbevel nodig?

Nee. Als de Gardaí u verdenken van een misdrijf dat ze aan het onderzoeken zijn, hebben ze niet noodzakelijkerwijs een aanhoudingsbevel nodig om u aan te houden.

Waar kan ik worden aangehouden?

De Gardaí kunnen u bij u thuis of op een openbare plek aanhouden. Er is niet meer dan een redelijk vermoeden dat u een misdrijf hebt gepleegd nodig om u te kunnen aanhouden.

Moeten de Gardaí mij de reden van mijn aanhouding vertellen?

Ja. De Gardaí moeten u vertellen waarom u bent aangehouden.

Mogen de Gardaí bij mijn aanhouding geweld gebruiken?

Ja. De Gardaí mogen gepast geweld gebruiken om u aan te houden.

Wat gebeurt er nadat ik ben aangehouden?

U zult naar een bureau van de Garda worden gebracht om te worden verhoord of in beschuldiging te worden gesteld. Uw rechten op het politiebureau zijn wettelijk beschermd en het lid van de Garda dat aan het hoofd van het bureau staat is verantwoordelijk voor de eerbiediging van uw rechten. De tijd dat u in een bureau van de Garda kunt worden vastgehouden hangt af van de wettelijke bevoegdheid op grond waarvan de Garda u heeft aangehouden. Ga naar de De link wordt in een nieuw venster geopend.Ierse Raad voor burgerlijke vrijheden (ICCL) voor meer informatie over uw rechten.

Verhoor en het politieonderzoek (2)

Zal ik te horen krijgen welke rechten ik heb?

Ja. Als u op grond van een van deze wettelijke bevoegdheden in verzekering wordt gesteld, zult u te horen krijgen welke rechten u hebt in de tijd dat u wordt vastgehouden. Dat zal schriftelijk gebeuren, en als u geen Engels begrijpt moet deze schriftelijke mededeling worden vertaald.

Mag ik contact opnemen met de ambassade van mijn land?

Ja. Als u geen Ierse staatsburger bent, mag u uw ambassade of consulaat in kennis stellen van uw aanhouding.

Ik kom uit een ander land. Moet ik tijdens het onderzoek in Ierland blijven?

Niet noodzakelijkerwijs. Als u na de inverzekeringstelling niet in staat van beschuldiging wordt gesteld, bent u vrij om te vertrekken en op reis te gaan. Als de Ierse staat u op een latere datum in staat van beschuldiging wenst te stellen, kunt u speciaal voor dit doel vrijwillig terugkeren of uw uitlevering aanvechten in het land waar u woont. Als u na de inverzekeringstelling in staat van beschuldiging wordt gesteld, moet u worden voorgeleid voor een bevoegde rechtbank. Een rechter zal dan beslissen of u op borgtocht kunt worden vrijgelaten.

Krijg ik de gelegenheid om een advocaat te spreken?

Ja. U hebt het recht om onder vier ogen met uw advocaat te spreken. Als u geen advocaat kent, zal het verantwoordelijke lid van de Garda u helpen om er een te vinden met behulp van een lijst die op het bureau aanwezig is. (Zie ook De link wordt in een nieuw venster geopend.Informatieblad 2)

Wanneer kan ik met een advocaat spreken?

Als u met een advocaat wilt spreken, mag u niet worden verhoord totdat uw advocaat is gearriveerd en u moet onmiddellijk met uw advocaat kunnen spreken.

Mag mijn advocaat aanwezig zijn bij mijn verhoor?

Nee. Wanneer zich tijdens uw verhoor zaken voordoen waarover u onzeker bent, hebt u echter het recht om juridisch advies in te winnen.

Wat als ik geen advocaat kan betalen?

Als uw financiële middelen beperkt zijn, kunt u er recht op hebben dat uw advocaat wordt betaald door het Ierse systeem voor kosteloze rechtsbijstand (zie De link wordt in een nieuw venster geopend.Informatieblad 1). Het is echter altijd aan te raden om juridisch advies in te winnen, waarna de kwestie van uw financiële draagkracht in een latere fase van het proces aan de orde kan komen.

Hoe lang kan ik tijdens mijn inverzekeringstelling worden verhoord en hoe zal ik worden verhoord?

U mag per keer maximaal vier uur achter elkaar worden verhoord. U moet op faire wijze worden verhoord. Het verhoor moet worden opgenomen met een videocamera, tenzij dit niet praktisch is. U hebt alleen recht op een kopie van de opname als u wordt vervolgd en de rechtbank beveelt dat uw juridisch adviseur een kopie moet krijgen. Tijdens het verhoor mogen er nooit meer dan twee Gardaí aanwezig zijn.

Moet ik antwoord geven op vragen?

Nee. U kunt tijdens het hele verhoor De link wordt in een nieuw venster geopend.blijven zwijgen, maar u dient zich ervan bewust te zijn dat als u zwijgt, dit later in het proces in bepaalde omstandigheden als bewijs tegen u kan worden gebruikt. Als u weigert bepaalde vragen te beantwoorden, kan dit samen met ander bewijs worden gebruikt om een schuldigverklaring te ondersteunen.

Als ik wordt gevraagd om informatie, moet ik die dan verstrekken?

U bent verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken om de Gardaí in staat te stellen u te identificeren. U doet er goed aan om juridisch advies in te winnen voordat u besluit om verdere informatie te verstrekken. Als u bent aangehouden voor verhoor, wordt u verdacht van een ernstig misdrijf en kan elke informatie die u verstrekt in een toekomstig proces tegen u worden gebruikt.

Wat gebeurt er als ik iets zeg dat nadelig is voor mijn zaak?

U hebt het recht om niet mee te werken aan uw eigen veroordeling. Als uw antwoorden nadelig zijn voor uw zaak, zullen uw juridisch adviseurs u vertellen wat de gevolgen kunnen zijn, wat meestal zal zijn dat wat u zegt als bewijs tegen u kan worden gebruikt.

Moet ik mijn vingerafdrukken laten afnemen en mezelf laten fotograferen?

Ja. Als u op grond van een wettelijke bevoegdheid bent aangehouden, kunt u worden gedwongen om uw vingerafdrukken af te staan en te worden gefotografeerd. Het is strafbaar om het afnemen van vingerafdrukken of het nemen van uw foto te belemmeren.

Kunnen de Gardaí mijn vingerafdrukken voor altijd bewaren?

Ja. U of uw juridisch adviseur kunnen de Gardaí echter schriftelijk verzoeken om het materiaal te vernietigen als u niet wordt vervolgd of als u in het proces bent vrijgesproken.

Moet ik DNA of andere intieme lichaamssubstanties afgeven?

Als u op grond van een wettelijke bevoegdheid bent aangehouden, hebben de Gardaí toestemming van een hoge functionaris nodig om intieme monsters af te nemen, zoals DNA, speeksel, afgeknipte nagels, materiaal dat onder een nagel wordt aangetroffen of een uitstrijkje uit uw mond. De Gardaí zijn niet bevoegd om zonder machtiging afdrukken van uw voeten te maken of monsters uit de schaamstreek of lichaamsholten te nemen, tenzij u daarvoor toestemming geeft.

Mogen mijn woning, bedrijfspand, auto en dergelijke worden doorzocht?

Ja. De De link wordt in een nieuw venster geopend.Ierse grondwet en het De link wordt in een nieuw venster geopend.Europees Verdrag inzake de rechten van de mens schrijven voor dat uw lichamelijke integriteit moet worden gerespecteerd, maar deze rechten zijn beperkt. De Gardaí mogen met of zonder uw toestemming uw huis doorzoeken als ze een doorzoekingsbevel hebben of als ze uw woning betreden om u aan te houden. Voor meer informatie over doorzoekingen, zie Fouillering en andere doorzoekingen (3).

Kan ik beroep instellen tegen een inbreuk op mijn rechten?

U dient uw juridisch adviseurs in kennis te stellen van elke inbreuk op uw rechten, en zij zullen u adviseren hoe en wanneer u deze inbreuken kunt aanvechten.

Wie is het verantwoordelijke lid van de Garda?

Het verantwoordelijke lid van de Garda is de Garda-functionaris die verantwoordelijk is voor uw welzijn en de bescherming van uw rechten. Op elk bureau van de Garda moet een dergelijke functionaris aanwezig zijn. Als u tijdens de periode dat u in verzekering bent gesteld problemen ondervindt, is het verstandig om een gesprek met het verantwoordelijke lid aan te vragen.

Mag ik contact opnemen met mijn familie?

U hebt het recht om een familielid in kennis te laten stellen van het feit dat u bent aangehouden, maar niet noodzakelijkerwijs om met hem of haar te spreken.

Wat als ik me niet lekker voel en hoe zit het met mijn recht om te rusten en me op te frissen?

Tijdens de inverzekeringstelling hebt u recht op medische behandeling als u die nodig hebt en op passende rustperioden en tijd om u op te frissen.

Zal er een verslag worden opgesteld over mijn inverzekeringstelling?

Er zal een verslag van uw inverzekeringstelling worden opgemaakt en uw juridisch adviseur heeft recht op een kopie daarvan.

Wat als ik geen Engels spreek of begrijp?

U hebt recht op een tolk. U en uw juridisch adviseur moeten er op aandringen dat de tolk die een gesprek onder vier ogen tussen u en uw advocaat vertaalt, niet dezelfde tolk is die uw verhoor door de Gardaí heeft vertaald. Er dient te allen tijde een tolk beschikbaar te zijn, ongeacht of een advocaat of een Garda met u wil spreken.

Hoe lang mag ik worden vastgehouden?

Dat hangt af van de bevoegdheid op grond waarvan u bent aangehouden.De langste periode die de Ierse wet toestaat is zeven dagen.

Fouillering en andere doorzoekingen (3)

Moeten de Gardaí mij vertellen waarom mijn woning wordt doorzocht?

U kunt vragen, en de Gardaí dienen u te vertellen, waarom en op grond van welke bevoegdheid de doorzoeking plaatsvindt. Als uw woning wordt doorzocht, hebt u in een later stadium recht op een kopie van het doorzoekingsbevel.

Hoe moeten de Gardaí de doorzoeking uitvoeren?

De Gardaí moeten de doorzoeking uitvoeren onder eerbiediging van uw recht om niet te worden vernederd.

Kunnen de Gardaí dingen meenemen?

Ja. De Gardaí kunnen voorwerpen waarvan ze redelijkerwijs vermoeden dat deze als bewijs kunnen dienen in beslag nemen. Ook kunnen ze voorwerpen meenemen die niet op enig bevel staan vermeld, maar die als bewijs kunnen dienen voor een ander misdrijf.

Mag ik in mijn woning blijven terwijl de Gardaí een doorzoeking uitvoeren?

Ja. U mag niets doen wat een wettige doorzoeking belemmert, maar u mag wel aanwezig zijn bij de doorzoeking.

Mag ik persoonlijk worden gefouilleerd?

Ja. Als een Garda een redelijk vermoeden heeft dat u een misdrijf hebt gepleegd, is deze bevoegd om u zonder uw toestemming te fouilleren.

Moet ik daarvoor eerst worden aangehouden?

Nee. U kunt voorafgaand aan uw aanhouding worden gefouilleerd.

Moeten de Gardaí mij de reden van de fouillering vertellen?

Ja. De Gardaí moeten u vertellen waarom u wordt gefouilleerd en op grond van welke bevoegdheid dat gebeurt.

Mag ik worden gevisiteerd?

Ja. U mag alleen worden gevisiteerd als dat nodig is. Een visitatie mag alleen plaatsvinden in een privéruimte van een bureau van de Garda en niet op een manier die u irriteert. Indien mogelijk moet een arts de visitatie uitvoeren.

Zal ik worden gevisiteerd door iemand van hetzelfde geslacht?

Als de handeling uit meer dan een doorzoeking van uw kleding bestaat, moet deze worden uitgevoerd door iemand van hetzelfde geslacht.

Voorgeleiding (4)

Word ik in verzekering gesteld of vrijgelaten?

U kunt in verzekering worden gesteld als u aan de rechter wordt voorgeleid en de rechtbank weigert u op borgtocht vrij te laten.

Kan ik een verzoek om vrijlating op borgtocht indienen?

In de meeste gevallen kunt u tijdens uw eerste verschijning in de De link wordt in een nieuw venster geopend.districtsrechtbank (lagere rechtbank) een De link wordt in een nieuw venster geopend.verzoek om vrijlating op borgtocht indienen. In bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld als u van moord wordt beschuldigd) moet u uw verzoek bij het hof van beroep indienen en daarom enige tijd in hechtenis doorbrengen voordat de aanvraag wordt behandeld.

U hebt het recht om te worden vertegenwoordigd door een advocaat, en afhankelijk van uw inkomen zullen de kosten hiervan worden betaald uit hoofde van de regeling voor kosteloze rechtsbijstand.

Kan ik te weten komen waarom de Gardaí tegen vrijlating op borgtocht zijn?

Ja. U moet van te voren worden verteld waarom de Gardaí tegen uw vrijlating op borgtocht zijn. U hebt recht op borgtocht, maar dat is niet absoluut. Het kan worden geweigerd als de rechter van oordeel is dat als u op borgtocht wordt vrijgelaten, u niet zult komen opdagen bij het proces, getuigen zult beïnvloeden of nieuwe ernstige misdrijven zult plegen terwijl u in vrijheid uw proces afwacht.

Kan ik voorwaardelijke borgtocht krijgen?

Ja. U kunt op borgtocht worden vrijgelaten onder bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld dat u uw paspoort moet inleveren, in Ierland moet blijven terwijl u op het proces wacht en u regelmatig moet melden bij een bureau van de Garda om ervoor te zorgen dat u deze voorwaarden naleeft. De rechtbank kan ook van u verlangen dat u een bedrag in contanten deponeert of bevelen dat de bankrekening van een familielid of een vriend wordt geblokkeerd als garantie dat u zich houdt aan de voorwaarden van de borgtocht.

Voorbereiding van het proces, of vóór het proces schuld bekennen (5)

Kan ik vóór het proces schuld bekennen aan alle of enkele beschuldigingen?

Ja. U zult alleen een proces krijgen als u verklaart dat u niet schuldig bent. Als u schuld bekent, zult u geen proces krijgen, maar zal er een hoorzitting plaatsvinden waar het vonnis zal worden uitgesproken.

Wat gebeurt er nu?

Als u geen proces wilt, dient u schuld te bekennen aan één of enkele van de misdrijven die u ten laste worden gelegd. Onderhandelen over strafvermindering heeft in Ierland geen wettelijke basis, maar in de praktijk kan het Bureau van de hoofdaanklager een voorstel accepteren om enkele beschuldigingen te handhaven en andere in te trekken. Als u zichzelf schuldig verklaart, zult u op een latere datum het vonnis horen en kunt u wel of niet in hechtenis worden genomen tot de zitting waarop het vonnis wordt uitgesproken.

Wat gebeurt er tijdens de zitting waarop vonnis wordt gewezen?

Tenzij er een verplichte straf bestaat, zoals levenslang in geval van moord, hebt u recht op een hoorzitting waarop vonnis zal worden gewezen en uw juridisch adviseur de rechtbank kan toespreken in verband met het misdrijf en uw persoonlijke omstandigheden.

Kan de tenlastelegging vóór het proces worden veranderd?

Ja. Het Bureau van de hoofdaanklager kan tot de datum van het proces en ook tijdens het proces nieuwe beschuldigingen aan de tenlastelegging toevoegen. Ook kan het tot aan het proces beschuldigingen intrekken. Het Bureau van de hoofdaanklager heeft het recht om tot de datum van het proces en ook tijdens het proces aanvullend bewijs in te dienen. Het Bureau van de hoofdaanklager moet eerlijke procedures hanteren en mag bewijs of materiaal waarover het beschikt en dat relevant is voor u en uw juridisch adviseurs niet achterhouden.

Kan mij een feit ten laste worden gelegd dat me al in een andere lidstaat ten laste is gelegd?

Als u al eerder in een EU-lidstaat voor een misdrijf bent aangeklaagd en berecht, kunt u niet meer voor hetzelfde misdrijf worden aangeklaagd in andere lidstaat. Als u echter in een EU-lidstaat bent aangeklaagd maar de aanklacht is ingetrokken, kunt u in Ierland alsnog voor dat misdrijf worden aangeklaagd.

Zal ik worden geïnformeerd over het bewijs dat tegen mij is verzameld?

Ja. U moet documenten krijgen (het zogeheten ‘bewijzenboek’) waarin het bewijs tegen u is verzameld. Ook al het materiaal dat tijdens het onderzoek naar het vermeende misdrijf is geproduceerd, maar dat het Bureau van de hoofdaanklager niet van plan is te gebruiken, moet aan u bekend worden gemaakt.

Krijg ik te horen wie er tegen mij getuigt?

Ja. U kunt tot op zekere hoogte informatie krijgen over de personen die tegen u getuigen. U hebt het recht om te weten of ze een strafblad hebben. U hebt het recht om te proberen om tijdens het proces, door middel van een kruisverhoor door uw advocaat of privéonderzoek door uw juridisch adviseurs, informatie over hen te verkrijgen.

U hebt geen recht op een uitputtende lijst van persoonsgegevens van een getuige. U hebt niet het recht om een getuige zodanig te beïnvloeden dat dit kan worden gezien als een poging om de getuige te intimideren of de rechtsgang te hinderen.

Wanneer zal het ‘De link wordt in een nieuw venster geopend.bewijzenboek’ aan mij worden overhandigd?

Als u wordt berecht voor een ernstig misdrijf, moeten deze documenten binnen 42 dagen na de datum waarop de tenlastelegging is ingediend aan u worden overhandigd. De rechtbank kan de periode waarbinnen de staat deze documenten aan u moet overhandigen naar eigen goeddunken verlengen.

Wat zal ik dan ontvangen?

U zult een boek ontvangen met documenten die de basis vormen van de zaak tegen u. Het boek omvat niet de volledige zaak van de staat en de staat heeft het recht om tot de datum van het proces en ook tijdens het proces aanvullend bewijs aan te dragen. Het bewijs waarop de staat zich moet baseren om een veroordeling te verkrijgen zal in de meeste gevallen mondeling aan de rechtbank moeten worden verstrekt door getuigen die onder ede staan.

Hoe krijg ik mijn ‘bewijzenboek’

Een lid van de Garda zal u het ‘bewijzenboek’ in de rechtbank overhandigen. Aanvullend bewijs zal doorgaans aan uw juridisch adviseur worden overhandigd, in zijn of haar kantoor of in de rechtbank.

Wordt er naar mijn strafblad geïnformeerd?

Ja. De Gardaí hebben het recht om ten behoeve van het onderzoek uw antecedenten na te trekken, en ze kunnen dat ook doen om een beslissing te kunnen nemen over uw geschiktheid voor vrijlating op borgtocht als u in staat van beschuldiging wordt gesteld. Ook mogen ze naar uw strafblad verwijzen als u wordt veroordeeld, om de rechter(s) in staat te stellen een passende straf te bepalen. Een lijst van buitenlandse veroordelingen kan worden toegelaten.

Kunnen de Gardaí onbeperkt naar mijn antecedenten verwijzen?

Nee. Tijdens het proces mogen ze niet naar uw antecedenten verwijzen, tenzij uw juridisch adviseurs tijdens een kruisverhoor of in bewijs dat bij de rechtbank wordt ingediend uw verleden aanvoeren.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Meer informatie over de bevoegdheid om iemand te fouilleren of anderszins te onderzoeken, in verzekering te stellen en in staat van beschuldiging te stellen

De link wordt in een nieuw venster geopend.Meer informatie over de rol van de GardaíDe link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.garda.ie/

De link wordt in een nieuw venster geopend.Het Bureau van de Chief State Solicitors en het Bureau van de hoofdaanklagerDe link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.dppireland.ie/

De link wordt in een nieuw venster geopend.Meer informatie over wetgeving De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.irishstatutebook.ie/De link wordt in een nieuw venster geopend.De Wet Strafrechtspleging ("Criminal Justice Act 1984") (Behandeling van personen die in verzekering zijn gesteld in een bureau van de Garda) Bepalingen 1987

De link wordt in een nieuw venster geopend.Ierse Raad voor burgerlijke vrijheden


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 01/08/2012

3 – Mijn rechten tijdens het proces


Wat gebeurt er voordat mijn zaak voor de rechter komt?

Voordat uw zaak voor de rechter komt, zal een rechter besluiten of u op borgtocht kunt worden vrijgelaten. Doorgaans zult u daar recht op hebben. De rechter kan weigeren om u op borgtocht vrij te laten als het onwaarschijnlijk is dat u op het proces zult verschijnen, als u geprobeerd hebt een getuige te bedreigen of de kans bestaat dat u dat zult doen, of als wordt vermoed dat u een ander ernstig misdrijf zult plegen.

Als u tijdens het proces op een alibi wilt kunnen rekenen (dat wil zeggen dat iemand kan verklaren waar u was op het moment dat het misdrijf werd gepleegd), zal de rechter u vertellen dat u tegen het De link wordt in een nieuw venster geopend.Bureau van de hoofdaanklager moet zeggen wie dat is.

U hebt er recht op om te weten wat de zaak tegen u inhoudt voordat het proces begint. Wanneer u daarom vraagt, moet u verklaringen over het bewijs ontvangen.

Waar wordt het proces gehouden?

De naam en de plaats van de rechtbank waar het proces zal worden gevoerd, zullen aan u worden meegedeeld. De De link wordt in een nieuw venster geopend.Dienst voor het beheer van de rechtbanken is verantwoordelijk voor alle rechtbanken en kan u helpen bij het vinden van de rechtbank.

Lichte vergrijpen worden behandeld in de districtsrechtbank, waar de zaak door één rechter wordt beoordeeld. Ernstigere vergrijpen worden behandeld in een arrondissementsrechtbank voor strafzaken of een centrale strafrechtbank, waar het oordeel over de zaak wordt geveld door een jury.

De rechtbanken zijn toegankelijk voor het publiek. Wanneer de verdachte echter een kind is of het misdrijf seksueel van aard is, wordt de zaak achter gesloten deuren behandeld.

Kan de tenlastelegging tijdens het proces worden veranderd?

In de meeste gevallen kan de tenlastelegging tijdens het proces niet worden veranderd. Bepaalde beschuldigingen kunnen echter wel worden veranderd als de wet dat toestaat. Zo kan een beschuldiging van gevaarlijk rijden bijvoorbeeld worden veranderd in de minder ernstige beschuldiging van roekeloos rijden als de rechtbank oordeelt dat u roekeloos, maar niet gevaarlijk hebt gereden.

Als u tijdens het proces schuld bekent aan alle beschuldigingen, zal de rechter vervolgens beslissen welke straf u moet worden opgelegd. Bij het nemen van dat besluit zal de rechter afwegen hoe ernstig het misdrijf is en wat uw persoonlijke situatie is. Normaliter wordt ook rekening gehouden met het feit dat u schuld hebt bekend.

U kunt ook schuld bekennen aan enkele beschuldigingen en geen schuld bekennen aan de overige beschuldigingen. In dat geval zal de rechter of de jury een besluit nemen over de beschuldigingen die u betwist. Vervolgens zal uitspraak worden gedaan over de beschuldigingen die u hebt bekend en de beschuldigingen waar u schuldig aan wordt geacht.

Wat zijn mijn rechten tijdens het proces?

Bij de meeste zaken moet u aanwezig zijn bij uw proces. Als u niet in de rechtbank verschijnt, kan de rechter bevelen dat u moet worden aangehouden en naar de rechtbank moet worden gebracht. Soms kan het proces zonder u worden voortgezet en kunt u bij verstek worden veroordeeld.

Als u niet in de rechtbank kunt verschijnen vanwege een ongeval of ziekte, moet u dat aan uw advocaat vertellen en hem of haar een medische verklaring overleggen waarin de reden van uw afwezigheid wordt uitgelegd.

U hebt recht op een tolk als u niet begrijpt wat er gebeurt. Als u doof bent, hebt u recht op een doventolk.

U hebt het recht om, als u dat wilt, zelf uw verdediging te voeren tijdens het proces. Als u geen advocaat kunt betalen, kan er een voor u worden benoemd in het kader van de De link wordt in een nieuw venster geopend.regeling voor rechtsbijstand in strafprocedures, afhankelijk van de ernst van de tenlastelegging. U hebt het recht om zelf een advocaat te kiezen. Als u geen advocaat kent, kan de rechter er een voor u uitkiezen. U kunt van advocaat veranderen als u niet gelukkig bent met zijn of haar optreden.

U kunt het woord voeren tijdens uw proces, maar dat is niet verplicht. Het is een misdrijf om te liegen wanneer u onder ede bewijs verstrekt.

Welke rechten heb ik met betrekking tot het bewijs dat tegen mij wordt aangevoerd?

Als bewijs dat tegen u is ingebracht op onrechtmatige wijze is verkregen, kunt u het betwisten. Een voorbeeld: als de politie zonder doorzoekingsbevel uw woning is binnengegaan, zal al het bewijs dat daarbij is verkregen doorgaans niet worden toegelaten.

U kunt bewijs ook betwisten door getuigen vragen te stellen om aan te tonen dat ze liegen of het bij het verkeerde eind hebben. Ook kunt u getuigen vragen om bewijs te verstrekken dat relevant voor uw verdediging is of laat zien dat de openbaar aanklager liegt of fout zit.

U kunt een privédetective inhuren om bewijs te verkrijgen dat in uw voordeel spreekt. Dat bewijs zal worden toegelaten zolang het rechtmatig is verkregen.

Wordt er rekening gehouden met mijn strafblad?

Bewijs van eerdere veroordelingen kan tijdens het proces De link wordt in een nieuw venster geopend.normaliter niet in aanmerking worden genomen.

Bij het nemen van een besluit over de straf die aan u moet worden opgelegd kunnen rechters echter wel rekening houden met eerdere veroordelingen. Daar vallen ook eerdere veroordelingen in andere landen onder.

Wat gebeurt er aan het eind van het proces?

Als u niet schuldig wordt bevonden, is het proces voorbij en bent u vrij.

Als u schuldig wordt bevonden of schuld bekent, zal de rechter bepalen welke straf aan u moet worden opgelegd. Het is mogelijk dat u een geldboete moet betalen of een De link wordt in een nieuw venster geopend.gevangenisstraf moet uitzitten. De rechter kan uw straf opschorten op voorwaarde dat u verder geen misdrijven meer pleegt.

De rechter kan de De link wordt in een nieuw venster geopend.reclassering vragen om een rapport over u te schrijven voordat hij of zij de straf bepaalt. De reclassering zal de rechter vertellen of u geschikt bent om onder toezicht te worden gesteld om de problemen die uw criminele gedrag hebben veroorzaakt aan te pakken.

Als de rechter daarom vraagt, zal de reclassering een advies uitbrengen over de vraag of u geschikt bent om een taakstraf uit te voeren. Als dat zo is, kan de rechter u veroordelen tot een taakstraf van maximaal 240 uur in plaats van een gevangenisstraf.

Welke rol speelt het slachtoffer in het proces?

De rol van het slachtoffer tijdens het proces is die van getuige van de openbaar aanklager. Het slachtoffer zal bewijs verstrekken in de vorm van een getuigenverklaring over wat hij of zij heeft gezien in verband met de tenlastelegging.

Als u wordt veroordeeld of schuld bekent, zal de rechter bij het bepalen van de straf rekening houden met de gevolgen van het misdrijf voor het slachtoffer.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Databank van Ierse wetgeving

De link wordt in een nieuw venster geopend.Databank van Ierse en Britse jurisprudentie


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 01/08/2012

4 – Mijn rechten na het proces


Kan ik hoger beroep instellen?

U kunt hoger beroep instellen tegen elke veroordeling of straf. De De link wordt in een nieuw venster geopend.wijze waarop u beroep kunt instellen zal afhangen van de vraag welke rechtbank uw zaak heeft behandeld. Hoger beroep tegen een uitspraak van de districtsrechtbank wordt behandeld door de arrondissementsrechtbank. Beroep tegen een uitspraak van een arrondissementsrechtbank of een De link wordt in een nieuw venster geopend.centrale strafrechtbank wordt behandeld in het De link wordt in een nieuw venster geopend.hof van beroep voor strafzaken.

Als u beroep wilt instellen tegen een uitspraak van een arrondissementsrechtbank, moet u binnen veertien dagen bij de openbaar aanklager een document indienen dat ‘beroepschrift’ heet. Ook moet u het beroepschrift en de kennisgeving aan de openbaar aanklager binnen veertien dagen bij de griffie van de rechtbank van het rechtsgebied indienen. Als u beroep wilt instellen tegen een uitspraak van een arrondissementsrechtbank voor strafzaken of een centrale strafrechtbank, moet u de procesrechter toestemming vragen om binnen drie dagen na het vonnis beroep in te stellen. Vervolgens moet u binnen zeven dagen een beroepschrift indienen bij de griffie van het hof van beroep voor strafzaken als u geen toestemming hebt gekregen en binnen veertien dagen als u wel toestemming hebt gekregen. Normaal gesproken doet uw advocaat dit allemaal voor u.

Als u hoger beroep instelt tegen een uitspraak van een districtsrechtbank, hebt u recht op een volledige nieuwe behandeling van uw zaak. U hebt ook het recht om beroep tegen uw straf in te stellen. Als u beroep instelt tegen een uitspraak van een arrondissementsrechtbank voor strafzaken of een centrale strafrechtbank, kunt u beroep instellen vanwege een rechtsvraag of als u denkt dat uw proces niet correct is verlopen. U kunt ook beroep instellen tegen uw straf.

Wat gebeurt er als ik hoger beroep instel?

Als u beroep instelt tegen een uitspraak van een districtsrechtbank, zal het vonnis niet worden uitgevoerd totdat uw beroep is behandeld. Daarvoor is nodig dat u een borgsom betaalt, die borgtocht wordt genoemd. Als u zich in de gevangenis bevindt als u beroep tegen een uitspraak van de districtsrechtbank instelt, hebt u het recht om te worden vrijgelaten zodra u het beroepschrift hebt ingediend en een borgsom hebt gestort. Als u in de gevangenis zit en hoger beroep wilt aantekenen, zullen de gevangenisautoriteiten u de juiste formulieren geven.

Als u beroep instelt tegen een uitspraak van een districtsrechtbank, kan het een aantal maanden duren voordat het beroep wordt behandeld. Als u beroep instelt tegen een uitspraak van een arrondissementsrechtbank voor strafzaken of een centrale strafrechtbank, kan het aanmerkelijk langer duren voordat het beroep wordt behandeld.

Als u beroep instelt tegen een uitspraak van een districtsrechtbank, hebt u het recht om nieuw bewijs en andere juridische argumenten aan te dragen voor het beroep. Als u beroep instelt tegen een uitspraak van een arrondissementsrechtbank voor strafzaken of een centrale strafrechtbank, is het doorgaans niet toegestaan om nieuw bewijs aan te dragen en mag u dat alleen in uitzonderlijke omstandigheden doen.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling in hoger beroep?

Als u beroep instelt tegen een uitspraak van een districtsrechtbank, hebt u recht op een volledige nieuwe behandeling van uw zaak. Als u beroep instelt tegen een uitspraak van een arrondissementsrechtbank voor strafzaken of een centrale strafrechtbank, kunnen u of uw advocaat zich tot de rechtbank richten om uit te leggen waarom u vindt dat uw veroordeling moet worden teruggedraaid of dat uw veroordeling principieel onjuist is.

Wat gebeurt er als het hoger beroep slaagt dan wel niet slaagt?

Als het hoger beroep succesvol is, is de zaak voorbij en hebt u verder geen verplichtingen meer met betrekking tot de zaak. Als het beroep niet succesvol is, zal de rechtbank die uw beroep behandelt uw veroordeling bevestigen. Als de rechtbank die het beroep behandelt oordeelt dat uw veroordeling principieel onjuist is, kan de rechtbank de oorspronkelijke straf verhogen of verlagen.

Zodra uw beroep is behandeld, hebt u verder geen recht meer om hoger beroep in te stellen. Het hof van beroep voor strafzaken kan u echter toestaan om hoger beroep bij het Hooggerechtshof in te stellen als er een rechtsvraag van uitzonderlijk publiek belang in het geding is.

Er bestaat geen algemene bepaling dat u een schadeloosstelling dient te krijgen als uw beroep succesvol is. Wanneer u beroep instelt tegen een uitspraak van het hof van beroep voor strafzaken, is het mogelijk dat u een schadevergoeding ontvangt vanwege een rechterlijke dwaling. Dat is het geval wanneer het hof van beroep voor strafzaken een veroordeling herroept en bepaalt dat een nieuw feit aantoont dat er sprake is geweest van een rechterlijke dwaling. Dit gebeurt zelden. Wanneer het hof van beroep voor strafzaken een rechterlijke dwaling heeft vastgesteld, kunt u bij de De link wordt in een nieuw venster geopend.minister van Justitie een schadevergoeding aanvragen.

Zodra de rechter heeft geoordeeld dat u schuldig aan een misdrijf bent, zal er een veroordeling op uw naam worden vastgelegd.

De veroordeling is definitief zodra u schuldig bent bevonden of schuld hebt bekend. U hebt echter nog steeds het recht om hoger beroep in te stellen. Als uw hoger beroep succesvol is, zal er geen veroordeling op uw naam komen te staan.

Ik kom uit een andere lidstaat. Kan ik na het proces worden teruggestuurd?

Als u wordt veroordeeld voor een misdrijf, kan de rechtbank u niet terugsturen naar uw land. De rechtbank kan de minister van Justitie echter wel aanbevelen om u uit te zetten. Ook kan de rechtbank uw straf of een deel van de straf opschorten op voorwaarde dat u het land verlaat. Dat betekent niet dat u wordt uitgezet, maar dat als u het land niet verlaat, u in hechtenis zult worden genomen. Als u in de gevangenis zit, kunt u de minister van Justitie vragen om naar het buitenland te worden overgebracht om het resterende deel van uw straf in een andere lidstaat uit te zitten.

Als ik ben veroordeeld, kan ik dan opnieuw worden berecht voor hetzelfde misdrijf?

Als u bent veroordeeld, kunt u niet opnieuw voor hetzelfde misdrijf worden berecht. Als u in een andere lidstaat bent veroordeeld, kunt u in Ierland niet opnieuw voor hetzelfde misdrijf worden berecht.

Informatie over de tenlastelegging/veroordeling

Op uw strafblad worden al uw veroordelingen vermeld. Als u volwassen bent, zal deze informatie permanent worden bewaard door de Gardaí (de Ierse nationale politie). De Gardaí kunnen ook andere informatie over u bewaren. U hebt er recht op dat onjuiste persoonlijke informatie over u wordt gecorrigeerd of gewist. U kunt deze informatie opvragen bij de De link wordt in een nieuw venster geopend.centrale eenheid Controle van de Garda. Als de Gardaí u geen toegang tot deze informatie willen geven of onjuiste informatie niet willen corrigeren, hebt u het recht om bezwaar aan te tekenen bij de De link wordt in een nieuw venster geopend.Commissaris voor gegevensbescherming.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Ierse rechtbanken

De link wordt in een nieuw venster geopend.Raad voor informatie en voorlichting aan burgers

De link wordt in een nieuw venster geopend.Commissaris voor gegevensbescherming


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 01/08/2012

5 – Verkeersovertredingen en andere lichte overtredingen


Hoe worden lichte verkeersovertredingen behandeld?

Lichte overtredingen, zoals te hard rijden, bellen met een mobiele telefoon tijdens het rijden of illegaal parkeren, worden meestal afgehandeld met een aanbod om binnen een bepaalde termijn een vaste geldboete te betalen (de zogeheten “fixed penalty notice”). Alleen als u de boete niet betaalt, zal de zaak voor de rechter worden gebracht. Soms zult u meteen bij constatering van de overtreding een aanbod krijgen overhandigd, en soms zal dit naar uw adres worden gestuurd.

Bij bepaalde overtredingen waarvoor een vaste boete kan worden betaald worden er echter strafpunten op uw rijbewijs aangebracht, en u zult een rijverbod in Ierland krijgen opgelegd als u in een periode van drie jaar in totaal twaalf strafpunten verzamelt. Als u de boete betaalt, zult u minder strafpunten krijgen dan wanneer de zaak voor de rechter wordt gebracht en u wordt veroordeeld. De Europese Unie werkt momenteel aan een project om alle informatie over rijbewijzen van de lidstaten te harmoniseren.

 

Verkeersovertredingen worden bijna altijd afgehandeld door de Gardaí. U dient zich ervan bewust te zijn dat bestuurders van een motorvoertuig in Ierland hun rijbewijs verplicht bij zich moeten hebben en op verzoek van de Garda moeten laten zien.

Als u in Ierland woont, maar staatsburger van een andere lidstaat bent, zult u gedurende het hele proces hetzelfde worden behandeld als Ierse staatsburgers.

Als uw zaak voor de rechter wordt gebracht, zal dat bij een districtsrechtbank zijn (de laagste rechtbank) en zal één rechter zonder jury zich over de zaak buigen. Als u niet tevreden bent met het resultaat, kunt u hoger beroep tegen de beslissing van de rechter instellen, ongeacht of het om een veroordeling of een boete gaat, bij een hogere rechtbank (zie De link wordt in een nieuw venster geopend.Informatieblad 4).

Komen deze misdrijven op mijn strafblad te staan?

Alle verkeersovertredingen worden opgeslagen in de computerbestanden van de Garda. Veroordelingen voor heel lichte overtredingen, zoals snelheidsovertredingen, worden over het algemeen niet beschouwd als strafrechtelijke veroordelingen. Als u echter van een ernstigere overtreding wordt beschuldigd, zoals gevaarlijk rijden, rijden onder invloed of rijden zonder verzekering, zal een veroordeling op uw strafblad worden bijgeschreven. Dergelijke overtredingen zullen worden afgehandeld volgens de procedures die worden beschreven in De link wordt in een nieuw venster geopend.Informatieblad 4. Als u van een dergelijke overtreding wordt beschuldigd, dient u dringend juridisch advies in te winnen.

Hoe worden andere lichte overtredingen behandeld?

De meest voorkomende lichte overtredingen zijn te hard rijden en met een mobiele telefoon bellen tijdens het rijden. Diverse andere overtredingen, zoals rijden op een busbaan, kunnen worden afgedaan met een aanbod om binnen een bepaalde termijn een vaste boete te betalen, maar zonder dat er strafpunten op het rijbewijs worden bijgeschreven. Rijden zonder op redelijke wijze rekening te houden met andere weggebruikers, wat neerkomt op roekeloos rijden, wordt bestraft met een boete en strafpunten.

U zult alleen voor de rechter hoeven te verschijnen als u de vaste boete niet betaalt. Ook in dit geval zal de zaak worden behandeld in een districtsrechtbank. En ook in dit geval kunt u altijd hoger beroep instellen tegen een bevel van de districtsrechtbank.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 01/08/2012

De rechten van verdachten in strafzaken - Griekenland

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Grieks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Deze informatiebladen informeren u over wat er gebeurt als u verdacht of beschuldigd wordt van een misdrijf waarvoor u voor de rechter moet verschijnen.


Samenvatting van de strafprocedure

Onderzoek/instellen van de procedure

Deze fase van de procedure begint wanneer de openbare aanklager van het vermoeden van een misdrijf op de hoogte wordt gesteld. De openbare aanklager stelt vervolgens een opsporingsonderzoek in. Aan het einde van dat onderzoek wordt de verdachte ofwel voor de rechter gedaagd of de beschuldigingen worden ingetrokken.

Deze fase is erop gericht om zoveel mogelijk duidelijkheid te scheppen in de zaak en te bepalen of er voor de schuld van de verdachte voldoende aanwijzingen zijn om tot vervolging over te gaan.

Proces

In deze fase wordt de zaak voor de rechter behandeld totdat de rechter tot een beslissing is gekomen en vonnis wijst.

Rechtsmiddelen

Dit zijn de middelen waarin de wet voorziet om op te komen tegen het vonnis van de strafrechter.

Rechtsmiddelen zijn:

 • hoger beroep, gericht op de wijziging of vernietiging van het vonnis op grond van de feiten van de zaak of wegens schending van het recht;
 • beroep in cassatie, gericht op een gedeeltelijke of volledige vernietiging van het vonnis wegens schending van het recht, gevolgd door een nieuwe behandeling van de zaak.

Details over al deze fasen van de strafprocedure en over uw rechten kunt u vinden in de informatiebladen. Deze informatie komt niet in de plaats van juridisch advies en is alleen bedoeld als richtsnoer.

Voor informatie over verkeersovertredingen, die meestal met een boete worden afgehandeld, zie De link wordt in een nieuw venster geopend.Informatieblad 5.

Als u slachtoffer bent van een misdrijf, kunt u hier alle informatie over uw rechten vinden.

De rol van de Europese Commissie

NB. Denk eraan dat de Europese Commissie geen rol speelt bij strafrechtelijke vervolging in de lidstaten en u niet kan helpen als u een klacht hebt. In deze informatiebladen staat hoe en bij wie u een klacht kunt indienen.

Klik op de links hieronder voor de informatie die u nodig hebt.

De link wordt in een nieuw venster geopend.1 – Juridisch advies inwinnen

De link wordt in een nieuw venster geopend.2 - Mijn rechten tijdens het strafrechtelijk onderzoek en voordat de zaak voor de rechter komt

 • Opsporingsonderzoek/gerechtelijk vooronderzoek/hoofdonderzoek
 • Aanhouding/Beperkende maatregelen/Inbewaringstelling
 • Procedure bij de kamer van inbeschuldigingstelling
 • Fouilleren, vingerafdrukken en DNA

De link wordt in een nieuw venster geopend.3 – Mijn rechten tijdens het proces

De link wordt in een nieuw venster geopend.4 – Mijn rechten nadat de rechtbank uitspraak heeft gedaan

De link wordt in een nieuw venster geopend.5 - Verkeersovertredingen en andere lichte overtredingen


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 26/08/2020

1 – Juridisch advies inwinnen

Het is belangrijk om onafhankelijk juridisch advies in te winnen als u op enigerlei wijze betrokken bent bij een strafproces. In de informatiebladen kunt u lezen wanneer en in welke omstandigheden u recht hebt op vertegenwoordiging door een advocaat. Hierin staat ook wat een advocaat voor u kan doen. In dit informatieblad staat hoe u een advocaat kunt vinden en hoe de kosten voor de advocaat worden gedekt als u niet kunt betalen.


Een advocaat vinden

Als u een advocaat nodig hebt en niet in verzekering bent gesteld, kunt u contact opnemen met De link wordt in een nieuw venster geopend.de orde van advocaten van Athene of de orde van advocaten van de regio waarin het proces tegen u wordt gevoerd (bijv. De link wordt in een nieuw venster geopend.orde van advocaten van Thessaloniki, De link wordt in een nieuw venster geopend.orde van advocaten van Piraeus, De link wordt in een nieuw venster geopend.orde van advocaten van Heraklion, enz.).

Wanneer u een advocaat nodig hebt en in verzekering bent gesteld, kunt u de politie of gevangenisdirectie vragen u te helpen met het vinden van een advocaat of u door te verwijzen naar een van bovengenoemde orden van advocaten.

Een advocaat betalen

Als uw inkomen laag is, hebt u recht op gratis rechtsbijstand. U krijgt dan een advocaat toegevoegd die u zal vertegenwoordigen. De toevoeging duurt tot het einde van het proces of het einde van de procedure voor gerechten op hetzelfde niveau en geldt ook wanneer u hoger beroep instelt.

Een advocaat kan worden toegevoegd

 • tijdens het opstellen en indienen van de tenlastelegging bij bepaalde duidelijk omschreven misdrijven,
 • tijdens de fase van het vooronderzoek en de behandeling van de zaak door de rechter, in het geval van ernstige misdrijven,
 • tijdens de behandeling van de zaak door de rechter, in het geval van minder ernstige misdrijven die worden behandeld door rechtbanken met een meervoudige kamer en waarvoor minimaal zes maanden gevangenisstraf kan worden opgelegd,
 • voor het aantekenen van hoger beroep en om u tijdens de behandeling in hoger beroep te vertegenwoordigen, wanneer u in eerste aanleg bent veroordeeld voor een gevangenisstraf van ten minste zes maanden,
 • voor het aantekenen van hoger beroep over een rechtsvraag, wanneer u voor een gevangenisstraf van ten minste één jaar bent veroordeeld,
 • voor het indienen van een revisieverzoek, wanneer u voor een gevangenisstraf van ten minste zes maanden bent veroordeeld.

Zelfs wanneer uw inkomen niet buitensporig laag is, hebt u recht op gratis rechtsbijstand als u kunt aantonen dat u het salaris van uw advocaat en andere proceskosten niet kunt betalen vanwege het grote verschil in de kosten van levensonderhoud tussen de lidstaat waar u uw vaste woonplaats heeft en Griekenland.

Voor het ontvangen van gratis rechtsbijstand en om een advocaat te krijgen toegevoegd, moet u een daartoe strekkende aanvraag doen bij het gerecht dat uw zaak in eerste dan wel tweede aanleg zal behandelen of zich moet uitspreken over uw revisieverzoek.

Deze aanvraag mag niet later worden ingediend dan vijftien dagen vóór het proces of de behandeling van het rechtsmiddel waarvoor u om rechtsbijstand vraagt. In de aanvraag moet een korte beschrijving worden gegeven van de inhoud van het proces of het voorwerp van het rechtsmiddel. Verder moet zij vergezeld gaan van stukken waaruit blijkt dat u in aanmerking komt voor gratis rechtsbijstand, onder meer stukken over uw financiële situatie (zie voor meer bijzonderheden Wet nr. 3226/4-2-2004, Staatsblad Α’ 24/2004).

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Lijst van orden van advocaten


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 26/08/2020

2 – Mijn rechten tijdens het strafrechtelijk onderzoek en voordat de zaak door de rechtbank wordt behandeld


Wat is het doel van het onderzoek?

Het doel is om bewijsmateriaal te verzamelen en op de plaats delict naar sporen van het misdrijf te zoeken.

Uit welke fasen bestaat het onderzoek?

Opsporingsonderzoek/gerechtelijk vooronderzoek/hoofdonderzoek

Via een opsporingsonderzoek stelt de openbare aanklager vast of er voor een beschuldiging goede gronden zijn en hoe groot de waarschijnlijkheid is dat een misdrijf is gepleegd.

Een gerechtelijk vooronderzoek vindt met name plaats wanneer de verdachte op heterdaad is betrapt of wanneer uitstel een direct risico voor het onderzoek zou betekenen.

Een hoofdonderzoek wordt alleen bij ernstige misdrijven verricht.

Aanhouding – Beperkende maatregelen – Inbewaringstelling

Wanneer de verdachte op heterdaad is betrapt of uiterlijk één dag nadat het vermoedelijke misdrijf is gepleegd, kan hij zonder arrestatiebevel worden aangehouden.

Wanneer de verdachte niet op heterdaad is betrapt, is voor zijn aanhouding een arrestatiebevel nodig.

De aangehouden persoon moet binnen 24 uur aan de openbare aanklager worden voorgeleid.

Beperkende maatregelen (bv. een borgtocht, een uitreisverbod, de verplichting om zich regelmatig op het politiebureau te melden) worden opgelegd om te voorkomen dat de verdachte nog meer misdrijven pleegt en er zeker van te zijn dat hij zich bij de politie voor verhoor meldt en op de terechtzitting aanwezig is.

Inbewaringstelling: Wanneer bovengenoemde beperkende maatregelen niet ver genoeg gaan, ingeval van een ernstig misdrijf, kan de verdachte in bewaring worden gesteld. Een dergelijke inbewaringstelling kan in het geval van ernstige misdrijven maximaal 18 maanden, in het geval van minder ernstige misdrijven maximaal 12 maanden en in het geval van herhaalde doodslag door nalatigheid maximaal 6 maanden duren. De bewaring vindt plaats in de gevangenis.

Procedure bij de kamers van inbeschuldigingstelling

Tegen beperkende maatregelen of voorlopige hechtenis kunt u een bezwaarschrift indienen. Verder kunt u over alle onregelmatigheden die plaatsvinden tijdens de procedure die aan het proces voorafgaat, een klacht indienen.

Wie is verantwoordelijk tijdens elk van deze fasen?

Een opsporingsonderzoek wordt uitgevoerd door opsporingsambtenaren en de openbare aanklager.

Een gerechtelijk vooronderzoek wordt uitgevoerd door bovengenoemde personen plus de onderzoeksrechter. Een hoofdonderzoek of ondervraging wordt uitsluitend door de onderzoeksrechter uitgevoerd.

Een aanhouding gebeurt in de regel op bevel van de kamer van inbeschuldigingstelling of de onderzoeksrechter. Maar bij ontdekking op heterdaad heeft een politieagent de plicht en een gewone burger het recht om de dader direct aan te houden. Het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen en inbewaringstelling gebeurt op bevel van de onderzoeksrechter, met instemming van de openbare aanklager, of de kamer van inbeschuldigingstelling.

De procedure in de kamers van inbeschuldigingstelling wordt gevoerd voor een raadkamer bestaande uit drie rechters, in aanwezigheid van de openbare aanklager.

Mijn rechten tijdens het onderzoek

Klik op de onderstaande links voor nadere informatie over uw rechten tijdens het onderzoek.

Opsporingsonderzoek/gerechtelijk vooronderzoek/hoofdonderzoek (1)

Wat is het doel van deze onderzoeken?

Het opsporingsonderzoek is bedoeld om na te gaan of er goede gronden voor de beschuldiging zijn en tot strafvervolging moet worden overgegaan.

Een gerechtelijk vooronderzoek vindt plaats wanneer de verdachte op heterdaad is betrapt of wanneer uitstel een direct risico voor het onderzoek zou betekenen (bv. door het verdwijnen van voet- of vingerafdrukken).

Een hoofdonderzoek wordt alleen bij ernstige misdrijven uitgevoerd. Bij het gerechtelijk vooronderzoek en het hoofdonderzoek wordt bewijsmateriaal verzameld en in bewaring genomen en naar sporen van het misdrijf gezocht.

Wie is verantwoordelijk in de verschillende fasen?

Een opsporingsonderzoek wordt uitgevoerd door opsporingsambtenaren en de openbare aanklager.

Een gerechtelijk vooronderzoek wordt uitgevoerd door bovengenoemde personen plus de onderzoeksrechter.

Een hoofdonderzoek wordt alleen door de onderzoeksrechter uitgevoerd.

Het opsporingsonderzoek en gerechtelijk vooronderzoek worden uitgevoerd onder toezicht van de openbare aanklager bij de rechtbank die minder ernstige misdrijven behandelt en het hoofdonderzoek onder toezicht van de openbare aanklager bij het hof van beroep.

Zijn bepaalde termijnen van toepassing?

Het opsporingsonderzoek mag vier tot acht maanden duren. Het hoofdonderzoek mag maximaal achttien maanden duren Wanneer een aanvullend onderzoek wordt verricht, mag dat drie tot vijf maanden duren.

In grote steden kunnen deze termijnen worden verlengd. Voor het overschrijden van deze termijnen zijn geen sancties voorzien.

De termijn voor het geven van een toelichting tijdens het opsporingsonderzoek en voor het voeren van verweer tijdens het gerechtelijk vooronderzoek en het hoofdonderzoek bedraagt ten minste 48 uur en kan zo nodig worden verlengd.

Voor overschrijding van de termijn tijdens een opsporingsonderzoek en gerechtelijk vooronderzoek zijn geen sancties voorzien. Bij overschrijding van de termijn tijdens een hoofdonderzoek is de onderzoeksrechter echter gerechtigd om een arrestatiebevel uit te vaardigen om de verdachte zo nodig onder dwang voor de rechtbank te laten verschijnen.

Wat zal mij verteld worden over wat er gebeurt?

Zodra u bent opgeroepen voor deelname aan de hierboven beschreven onderzoeken, hebt u recht op

 • fotokopieën, tegen vergoeding, van alle relevante juridische stukken, waaronder een omschrijving van de beschuldigingen;
 • een termijn van ten minste 48 uur om op de oproep te reageren;
 • een advocaat.

Is er een tolk aanwezig als ik de taal niet spreek?

Ja. De tolk vertaalt zowel de vragen van de opsporingsambtenaren als uw antwoorden.

Tijdens welke fase zal ik met een advocaat kunnen spreken?

Zodra u voor een opsporingsambtenaar verschijnt, kunt u hem vragen om uw advocaat op de hoogte te stellen, of u kunt om toestemming vragen om zelf uw advocaat te bellen. Zolang uw advocaat niet aanwezig is, hoeft u geen vragen te beantwoorden.

De verplichting voor de autoriteiten om te zorgen voor een tolk, geldt alleen voor de duur van het onderzoek. De rest van de tijd moet u samen met uw advocaat zelf een tolk regelen.

Ben ik verplicht om mij door een advocaat te laten vertegenwoordigen? Mag ik zelf mijn advocaat kiezen?

Vertegenwoordiging door een advocaat is alleen bij ernstige misdrijven verplicht. U kiest zelf uw advocaat. Maar als u van een ernstig misdrijf wordt beschuldigd, zal de onderzoeksrechter u voor de duur van het onderzoek een advocaat toewijzen als u geen advocaat hebt.

Word ik om informatie gevraagd? Moet ik informatie verstrekken?

Mogelijk worden u vragen gesteld over de beschuldigingen die tegen u zijn geuit. U hebt het recht om te zwijgen en hoeft geen voor uzelf belastende verklaring af te leggen. U hoeft niet te antwoorden als dat uw zaak schaadt.

Mag ik contact opnemen met vrienden of familieleden?

U mag telefonisch contact opnemen met vrienden of familieleden. Bezoek door familieleden is toegestaan. In uitzonderlijke gevallen is ook bezoek door vrienden toegestaan.

Mag ik een arts raadplegen als dat nodig is?

Als u medische hulp nodig hebt, mag u om een arts vragen.

Mag ik contact opnemen met de ambassade van mijn land als ik word aangehouden?

Ja.

Ik kom uit een ander land. Moet ik tijdens het onderzoek aanwezig zijn?

Nee.

Kan ik via een videoverbinding deelnemen?

De Griekse wet voorziet niet in de mogelijkheid van deelname via een videoverbinding.

Kan ik naar mijn eigen land worden teruggestuurd?

In deze fase van de procedure kunt u niet worden uitgezet.

Onder welke omstandigheden word ik in bewaring gesteld of vrijgelaten?

U wordt in bewaring gesteld als er sterke aanwijzingen zijn dat u een ernstig misdrijf hebt begaan en

 • u geen bekend adres in Griekenland hebt,
 • u maatregelen hebt genomen om het land te verlaten,
 • u al eens eerder voortvluchtig bent geweest,
 • u bent veroordeeld voor ontsnapping uit de gevangenis of het verlenen van hulp hierbij of voor schending van verblijfsbeperkende maatregelen, alsook wanneer
 • er redenen zijn om aan te nemen dat u voornemens bent om te vluchten, of
 • u al eens eerder bent veroordeeld, waardoor de kans groot wordt geacht dat u nog meer misdrijven zult begaan.

Ook is het mogelijk dat u aan beperkende maatregelen wordt onderworpen of in vrijheid wordt gesteld.

Welke rechten/verplichtingen heb ik?

U moet voldoende tijd krijgen om het zaakdossier te bestuderen en maximaal twee advocaten aan te stellen. U moet persoonlijk bij het onderzoek aanwezig zijn. De aanwezigheid van alleen uw advocaat volstaat niet.

Wanneer de onderzoeksrechter uw inbewaringstelling beveelt, kunt u daartegen een bezwaarschrift indienen bij de kamer van inbeschuldigingstelling. Dat moet binnen vijf dagen gebeuren. U kunt ook een bezwaarschrift indienen bij de onderzoeksrechter. Eventueel kunt u de onderzoeksrechter of de kamer van inbeschuldigingstelling verzoeken de inbewaringstelling te vervangen door een andere beperkende maatregel.

Mag ik het land verlaten tijdens het onderzoek?

Ja, mits u dat niet expliciet is verboden.

Fouilleren, vingerafdrukken en DNA

Voor meer informatie over uw rechten, zie: Fouilleren, vingerafdrukken en DNA (4).

Kan ik hoger beroep instellen?

Wanneer in de fase voorafgaande aan het proces een onrechtmatigheid heeft plaatsgevonden, kunt een klacht indienen bij de kamer van inbeschuldigingstelling en eventueel verzoeken om de fase voorafgaande aan het proces te herhalen.

Mag ik vóór het proces schuld bekennen aan (een deel van) de feiten in de tenlastelegging?

Voorafgaande aan het proces kunt u op elk moment schuld bekennen. U kunt een schuldbekentenis ook intrekken. Hoe dan ook, de rechter is vrij in het beoordelen van de bewijswaarde van uw bekentenis.

Kan de tenlastelegging vóór het proces worden veranderd?

Nee, niet inhoudelijk. Het is wel mogelijk de tenlastelegging op bepaalde punten preciezer te formuleren. Maar er kunnen geen nieuwe beschuldigingen worden toegevoegd.

Kan mij een feit ten laste worden gelegd dat mij al in een andere lidstaat ten laste is gelegd?

Ja, als het misdrijf tegen een Griekse staatsburger is gepleegd en in de Griekse wet als "ernstig" wordt gekwalificeerd. In het geval van ernstige misdrijven geldt de Griekse wetgeving voor iedereen, ongeacht de wetten die van kracht zijn op de plaats van het misdrijf.

Krijg ik informatie over wie er tegen mij getuigt?

U hebt recht op zulke informatie. Het zaakdossier dat u ontvangt, bevat ook de getuigenverklaringen. U kunt die informatie ontvangen voordat u uw verweer voert, maar ook daarna.

Word ik geïnformeerd over het bewijs dat tegen mij is verzameld?

De opsporingsambtenaar is verplicht u een kopie van het zaakdossier te verstrekken en alle relevante stukken te laten zien voordat u een verklaring afgeeft.

Wordt er naar mijn strafblad geïnformeerd?

Het spreekt vanzelf dat de onderzoeksrechter in de fase van het hoofdonderzoek uw strafblad ontvangt.

Aanhouding/Vrijheidsbeperkende maatregelen/Inbewaringstelling (2)

Waarom worden deze maatregelen genomen?

Bij ontdekking op heterdaad moet aanhouding van de dader de zekerheid geven dat hij voor de rechter zal verschijnen. In andere gevallen van aanhouding, inbewaringstelling en beperking van de bewegingsvrijheid moet de maatregel de zekerheid geven dat de verdachte voor de opsporingsambtenaren en gerechtelijke autoriteiten zal verschijnen.

Wie is verantwoordelijk?

Een aanhouding gebeurt op bevel van de kamer van inbeschuldigingstelling of de onderzoeksrechter, net als een inbewaringstelling en het opleggen van beperkende maatregelen. Maar bij ontdekking op heterdaad kan direct tot aanhouding worden overgegaan.

Zijn bepaalde termijnen van toepassing?

Als u aangehouden wordt, moet u binnen 24 uur aan de openbare aanklager worden voorgeleid. Overschrijding van deze termijn heeft voor u geen nadelige gevolgen. Ook wanneer een meldingsplicht bij de politie wordt opgelegd, geldt een bepaalde termijn. U moet zich dan immers op gezette tijden bij de politie melden. Wanneer u zich niet op tijd meldt, bestaat de mogelijkheid dat u in bewaring wordt gesteld.

Wat zal mij verteld worden over wat er gebeurt?

Als u op heterdaad wordt betrapt, moet de politie u meteen na de aanhouding op de hoogte stellen van de reden van de aanhouding. Wanneer u wordt voorgeleid aan de onderzoeksrechter wordt u volledig op de hoogte gesteld van alle aanklachten tegen u. Dat gebeurt ook wanneer u vrijheidsbeperkende maatregelen krijgt opgelegd of in bewaring wordt gesteld.

Voordat hierover een besluit wordt genomen, ontvangt u van de onderzoeksrechter alle relevante stukken.

Is er een tolk aanwezig als ik de taal niet spreek?

Als u geen Grieks spreekt, moet u dat meteen laten weten en om een tolk vragen. De tolk vertaalt alles wat u zegt, en ook de vragen die u worden gesteld en de stukken die u worden voorgelegd.

Tijdens welke fase zal ik met een advocaat kunnen spreken?

Als u wordt aangehouden, kunt u vragen om uw advocaat daar onmiddellijk van in kennis te stellen of u kunt om toestemming vragen voor het voeren van een telefoongesprek. Zolang uw advocaat niet aanwezig is, hoeft u geen enkele vraag te beantwoorden.

Als u zelf geen advocaat kent, kunt u contact opnemen met de ambassade van uw land of de plaatselijke orde van advocaten. U moet zelf een tolk regelen voor de communicatie tussen u en uw advocaat. Dat is niet de verantwoordelijkheid van de opsporingsautoriteiten. Wanneer uw bewegingsvrijheid wordt beperkt of u in bewaring wordt gesteld, spreek dan eerst met uw advocaat. Hij kan namens u bezwaar aantekenen en zal tijdens het onderzoek aanwezig zijn.

Ben ik verplicht om mij door een advocaat te laten vertegenwoordigen? Mag ik zelf mijn advocaat kiezen?

Vertegenwoordiging door een advocaat is alleen bij ernstige misdrijven verplicht. U mag zelf uw advocaat kiezen. Maar als u van een ernstig misdrijf wordt beschuldigd en u hebt nog geen advocaat, dan zal de onderzoeksrechter u op uw verzoek voor de duur van het onderzoek een advocaat toewijzen.

Mag mij om het even wat worden gevraagd? Moet ik op alle vragen antwoorden?

Er worden u vragen gesteld over de beschuldigingen die tegen u zijn geuit. U hoeft niet te antwoorden als dat uw zaak schaadt.

Mag ik contact opnemen met vrienden of familieleden?

Als u de opsporingsambtenaren daarom vraagt, moeten zij u de mogelijkheid daartoe geven.

Mag ik een arts raadplegen als dat nodig is?

Ja, als u gezondheidsproblemen hebt.

Mag ik contact opnemen met mijn ambassade als ik uit een ander land kom?

Ja.

Ik kom uit een ander land. Moet ik tijdens het onderzoek aanwezig zijn?

Uw aanwezigheid is alleen vereist als u gefouilleerd moet worden.

Kan ik via een videoverbinding deelnemen?

Dit is niet in de wet voorzien.

Kan ik naar mijn eigen land worden teruggestuurd?

In deze fase van de procedure kunt u niet worden uitgezet.

Onder welke omstandigheden word ik in bewaring gesteld of vrijgelaten?

U wordt in bewaring gesteld als de onderzoeksrechter en de openbare aanklager het erover eens zijn dat dat nodig is of de kamer van inbeschuldigingstelling het bevel daartoe geeft. Dat zal gebeuren als er sterke aanwijzingen zijn dat u een ernstig misdrijf hebt begaan en

 • u geen bekend adres in Griekenland hebt,
 • u stappen hebt genomen om het land te verlaten,
 • u al eens eerder voortvluchtig bent geweest,
 • u bent veroordeeld voor ontsnapping uit de gevangenis of het verlenen van hulp hierbij of voor schending van verblijfsbeperkende maatregelen, alsook wanneer
 • er redenen zijn om aan te nemen dat u voornemens bent om te vluchten, of
 • u al eens eerder bent veroordeeld.

Ook is het mogelijk dat u aan beperkende maatregelen wordt onderworpen of in vrijheid wordt gesteld.

Welke rechten en plichten heb ik?

U moet voldoende tijd krijgen om het zaakdossier te bestuderen en om maximaal twee advocaten aan te stellen. Wanneer u door de onderzoeksrechter in bewaring wordt gesteld, kunt u daartegen een bezwaarschrift indienen bij de kamer van inbeschuldigingstelling. Dat moet binnen vijf dagen gebeuren. U kunt ook bij de onderzoeksrechter zelf een bezwaarschrift indienen. Eventueel kunt u de onderzoeksrechter of de kamer van inbeschuldigingstelling verzoeken de inbewaringstelling te vervangen door een andere beperkende maatregel.

Mag ik het land verlaten tijdens het onderzoek?

Dat kunt u doen als de arrestatietermijn is verstreken en geen uitreisverbod is opgelegd.

Fouilleren, vingerafdrukken en DNA

Voor informatie over uw rechten, zie Fouilleren, vingerafdrukken en DNA (4).

Kan ik hoger beroep instellen?

Wanneer in de fase voorafgaande aan het proces een onrechtmatigheid heeft plaatsgevonden, kunt een klacht indienen bij de kamer van inbeschuldigingstelling en eventueel verzoeken om de fase voorafgaande aan het proces te herhalen.

Mag ik vóór het proces schuld bekennen aan (een deel van) de feiten in de tenlastelegging?

U mag schuld bekennen aan een deel of alle ten laste gelegde feiten. Als u dat doet, heeft dat voor u rechtens positieve noch negatieve gevolgen.

Kan de tenlastelegging vóór het proces worden veranderd?

De tenlastelegging kan inhoudelijk niet worden veranderd. Het is wel mogelijk deze op bepaalde punten preciezer te formuleren. Maar er kunnen geen nieuwe beschuldigingen worden toegevoegd.

Kan mij een feit ten laste worden gelegd dat mij al in een andere lidstaat ten laste is gelegd?

Ja, als het misdrijf tegen een Griekse staatsburger is gepleegd. In het geval van ernstige misdrijven geldt de Griekse wetgeving voor iedereen, ongeacht de wetten die van kracht zijn op de plaats van het misdrijf.

Krijg ik te horen wie er tegen mij getuigt?

Jazeker. Onmiddellijk nadat u gearresteerd bent voor ondervraging in het kader van een voor- of hoofdonderzoek, en voordat u een verklaring afgeeft, moet deze informatie aan u worden verstrekt.

Word ik geïnformeerd over het bewijs dat tegen mij is verzameld?

Voordat u een verklaring afgeeft, moet de opsporingsambtenaar u een kopie geven van alle in het zaakdossier aanwezige stukken.

Wordt mij gevraagd informatie te verschaffen over mijn strafblad?

Nee, die informatie wordt opgevraagd bij de desbetreffende dienst.

Procedure bij de kamers van inbeschuldigingstelling (3)

Wat is het doel van deze fase?

De kamers van inbeschuldigingstelling zijn de bevoegde instanties voor het behandelen van klachten en vorderingen in de fase voorafgaande aan het proces. Zij houden toezicht op de rechtmatigheid van de maatregelen die de opsporingsambtenaren nemen, bevelen de inbewaringstelling van de verdachte of andere vrijheidsbeperkende maatregelen, beslissen over andere gevoelige kwesties die gevolgen hebben voor de procedure die vooraf gaat aan het proces, en bevelen de vervolging dan wel vrijlating van de verdachte.

Wie is verantwoordelijk in deze fase?

De kamers van inbeschuldigingstelling zijn samengesteld uit drie rechters. De rechtbanken die minder zware misdrijven behandelen, de hoven van beroep en het hof van cassatie hebben elk een kamer van inbeschuldigingstelling.

Zijn bepaalde termijnen van toepassing?

Ja, en bij overschrijding daarvan kunt u uw rechten niet meer uitoefenen.

Wat zal mij verteld worden over wat er gebeurt?

Voor informatie over de voortgang van uw zaak kunt u terecht bij het secretariaat van de kamers van inbeschuldigingstelling. U wordt over alle besluiten in kennis gesteld.

Is er een tolk aanwezig als ik de taal niet spreek?

Als u voor een kamer van inbeschuldigingstelling verschijnt, hebt u recht op een tolk.

Tijdens welke fase zal ik met een advocaat kunnen spreken?

U hebt recht op rechtsbijstand en mag in elke fase van de procedure met uw juridisch adviseur communiceren. Wanneer het feit dat u geen Grieks spreekt voor problemen zorgt in de communicatie met uw advocaat, moeten u of uw advocaat zelf een tolk regelen.

Ben ik verplicht om mij door een advocaat te laten vertegenwoordigen? Mag ik zelf mijn advocaat kiezen?

Nee, u bent niet verplicht om zich door een advocaat te laten vertegenwoordigen. U mag zelf een advocaat kiezen, tenzij u al een advocaat is toegewezen.

Mag mij om het even wat worden gevraagd? Ben ik verplicht om op alle vragen te antwoorden?

Er kunnen u vragen worden gesteld omtrent het misdrijf waarvan u wordt verdacht. U hebt het recht om te zwijgen en hoeft geen voor uzelf belastende verklaring af te leggen. U hoeft niet te antwoorden als dat uw zaak schaadt.

Mag ik contact opnemen met vrienden of familieleden?

Ja. Als u in bewaring bent gesteld, kan dat tijdens de bezoekuren.

Mag ik een arts raadplegen als dat nodig is?

Ja, als u gezondheidsproblemen hebt.

Mag ik contact opnemen met mijn ambassade als ik uit een ander land kom?

Ja.

Ik kom uit een ander land. Moet ik tijdens het onderzoek aanwezig zijn?

Alleen als u daarom vraagt en de kamer het toestaat.

Kan ik via een videoverbinding deelnemen?

Dat is niet in de wet voorzien.

Kan ik naar mijn eigen land worden teruggestuurd?

In deze fase van de procedure kunt u niet worden uitgezet.

Word ik in verzekering gesteld of vrijgelaten? Onder welke omstandigheden?

U wordt in bewaring gesteld als de kamer het bevel daartoe geeft. De kamer kan u ook aan vrijheidsbeperkende maatregelen onderwerpen of juist uw vrijlating bevelen.

Mag ik het land verlaten tijdens het onderzoek?

Dat kunt u doen als de arrestatietermijn is verstreken en geen uitreisverbod is opgelegd.

Zal ik worden gevraagd om vingerafdrukken, monsters van mijn DNA (zoals haar of speeksel) of andere lichaamsvloeistoffen af te staan?

De kamer kan daartoe het bevel geven.

Word ik gefouilleerd?

Niet op bevel van de kamer. De opsporingsambtenaren hebben een eigen bevoegdheid om u te fouilleren als zij dat nodig achten. U mag in ieder geval om de aanwezigheid van uw advocaat vragen.

Mogen mijn woning, bedrijfspand, auto en dergelijke worden doorzocht?

In deze fase van de procedure kan geen bevel worden gegeven voor een dergelijke doorzoeking.

Kan ik hoger beroep instellen?

Er zijn rechtsmiddelen tegen de besluiten van de kamers.

Mag ik vóór het proces schuld bekennen aan (een deel van) de feiten in de tenlastelegging?

U hebt het recht om schuld te bekennen. Dat doet u door aan de bevoegde kamer een daartoe strekkende verklaring te overleggen. Deze verklaring is verbindend en kan van invloed zijn op de uitspraak van de rechtbank.

Kan de tenlastelegging vóór het proces worden veranderd?

Nee, niet inhoudelijk. De kamer kan de tenlastelegging wel preciseren. Maar er kunnen geen nieuwe beschuldigingen worden toegevoegd.

Kan mij een feit ten laste worden gelegd dat mij al in een andere lidstaat ten laste is gelegd?

Ja, als het misdrijf tegen een Griekse staatsburger is gepleegd. In het geval van ernstige misdrijven geldt de Griekse wetgeving voor iedereen, ongeacht de wetten die van kracht zijn op de plaats van het misdrijf.

Krijg ik informatie over wie er tegen mij getuigt?

Natuurlijk, die informatie kan u in deze fase maar ook al eerder zijn verstrekt. U hebt het recht om over alle details van het zaakdossier te worden geïnformeerd.

Wordt mij gevraagd informatie te verschaffen over mijn strafblad?

Nee, die informatie wordt opgevraagd bij de desbetreffende dienst.

Fouilleren, vingerafdrukken en DNA (4)

Zal ik worden gevraagd om vingerafdrukken, monsters van mijn DNA (zoals haar of speeksel) of andere lichaamsvloeistoffen af te staan?

Nadat u bent aangehouden, worden uw vingerafdrukken genomen. U bent verplicht om hieraan mee te werken. Als er sterke aanwijzingen zijn dat u een ernstig misdrijf hebt begaan, bent u ook verplicht om een DNA-monster af te staan. Bij een positieve DNA-test hebt u recht op een tweede test. Als u niet om een tweede test vraagt, wordt het DNA-materiaal vernietigd.

Word ik gefouilleerd?

Als de opsporingsambtenaar het nodig vindt, wordt u gefouilleerd. Dat moet gebeuren zonder aantasting van uw waardigheid en op een plek waar de fouillering discreet kan worden uitgevoerd. Als u een vrouw bent, moet u door een vrouw worden gefouilleerd. Als u wordt gevraagd een bepaald voorwerp of document te overhandigen, en u doet dat, dan wordt u niet gefouilleerd.

Mogen mijn woning, bedrijfspand, auto en dergelijke worden doorzocht?

Uw woning mag alleen worden doorzocht door een functionaris van de rechtbank en een opsporingsambtenaar in het kader van een voor- of hoofdonderzoek. Auto's worden alleen doorzocht als een sterk vermoeden van een misdrijf bestaat of als het absoluut noodzakelijk is.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 26/08/2020

3 – Mijn rechten tijdens het proces


Voorafgaande procedure

Hoe en door wie word ik gewaarschuwd dat ik voor de rechter moet verschijnen?

De openbare aanklager stelt de tenlastelegging op, bepaalt de datum van het proces en dagvaardt de verdachte, de klager en de getuigen ten minste vijftien dagen vóór het proces, of dertig dagen als zij in een ander Europees land wonen.

De procedure tijdens het proces

Welke rechter behandelt de zaak?

De belangrijkste strafrechtbanken zijn de rechtbanken die overtredingen behandelen (vgl. kantonrechter), de rechtbanken die minder ernstige misdrijven behandelen, de hoven van beroep met meervoudige kamer (drie rechters) en de gemengde juryrechtbanken voor ernstige misdrijven. De bevoegde rechter is in beginsel de rechter van het gebied waar het misdrijf is begaan.

Is het proces openbaar?

Ja, tenzij openbaarheid van het proces een negatief effect op de openbare zeden kan hebben of er redenen zijn om de privacy van partijen te beschermen.

Wie beslist over schuld of onschuld?

Bij de lagere rechtbanken beslissen rechters en bij de gemengde juryrechtbanken rechters samen met een jury.

Kan de tenlastelegging tijdens het proces worden veranderd?

Een tenlastelegging kan worden gewijzigd in een soortgelijke tenlastelegging . Alleen de rechter bepaalt wat de juiste wettige omschrijving van de ten laste gelegde feiten is of hoe die feiten het meest nauwkeurig kunnen worden gespecificeerd.

Wat gebeurt er als ik tijdens het proces schuld beken aan (een deel van) de feiten in de tenlastelegging?

Als u schuld bekent aan bepaalde ten laste gelegde feiten, wordt u mogelijk minder zwaar voor die feiten gestraft dan wanneer u niet had bekend.

Wat zijn mijn rechten tijdens het proces?

Moet ik bij de terechtzitting aanwezig zijn?

U hoeft niet zelf aanwezig te zijn maar kunt zich laten vertegenwoordigen door uw advocaat, tenzij de rechter uw aanwezigheid noodzakelijk acht.

Als ik in een ander land woon, kan ik dan deelnemen via een videoverbinding?

Nee, dat is niet geregeld in de wet.

Moet ik bij het hele proces aanwezig zijn?

Nee. U kunt bij het begin van de zitting verschijnen en vervolgens vertrekken en u laten vertegenwoordigen door uw advocaat.

Krijg ik een tolk als ik niet begrijp wat er gebeurt?

Als u de procestaal niet spreekt, moet de rechter u een tolk toewijzen.

Ben ik verplicht om mij door een advocaat te laten vertegenwoordigen? Krijg ik een advocaat toegewezen? Mag ik van advocaat wisselen?

Vertegenwoordiging door een advocaat is alleen verplicht als u van een ernstig misdrijf wordt beschuldigd of voor het hof van cassatie moet verschijnen. Als u geen advocaat hebt, moet de rechtbank er een toewijzen. U mag van advocaat wisselen, tenzij de advocaat door een hogere rechter ambtshalve is toegewezen.

Mag ik de rechtbank toespreken? Ben ik verplicht om tijdens het proces te spreken?

Ja, maar het is niet verplicht. U hebt het recht te zwijgen.

Wat gebeurt er als ik niet de waarheid spreek tijdens het proces?

U bent niet verplicht de waarheid te spreken. Wanneer een verdachte een onjuist beeld van zichzelf schetst, is dat niet strafbaar.

Welke rechten heb ik met betrekking tot het bewijs dat tegen mij wordt aangevoerd?

Mag ik het bewijs dat tegen mij wordt aangevoerd aanvechten?

Jazeker. Dat kunt u doen door zelf te getuigen, door tegenbewijs aan te voeren of door eigen getuigen op te roepen.

Wat voor soort tegenbewijs mag ik aanvoeren?

U kunt schriftelijke bewijsstukken overleggen en (deskundigen)getuigen laten horen.

Onder welke omstandigheden kan ik dergelijk bewijs leveren?

Er zijn geen voorwaarden voor het leveren van bewijs. U kunt bewijs aanvoeren zonder iemand daar van te voren van op te hoogte te hebben gesteld.

Mag ik gebruikmaken van een privédetective die voor mij bewijs verzamelt? Is dergelijk bewijs toelaatbaar?

U kunt gebruik maken van een privédetective. Het aldus verzamelde bewijs is toelaatbaar, mits rechtmatig verkregen.

Mag ik getuigen à decharge oproepen?

U kunt bij de rechter een verzoek indienen tot het horen van zo veel getuigen als u wil. U mag net zo veel getuigen horen als dat er getuigen à charge zullen worden gehoord, maar niet meer.

Mag ik of mijn advocaat vragen stellen aan andere getuigen in de zaak? Mag ik of mijn advocaat hun verklaring aanvechten?

Zowel u als uw advocaat mag vragen stellen en hun getuigenis in twijfel trekken.

Wordt er rekening gehouden met mijn strafblad?

Ingeval van schuldigverklaring houdt de rechter bij het bepalen van de strafmaat rekening met eerdere veroordelingen tot gevangenisstraf als de gevangenisstraffen die bij die eerdere veroordelingen zijn opgelegd, in totaal meer dan zes maanden zijn.

Wordt er rekening gehouden met eerdere veroordelingen in een andere lidstaat?

Alleen als die veroordelingen op uw strafblad staan.

Wat gebeurt er aan het einde van het proces?

Wat zijn de mogelijke uitkomsten van het proces?

Vrijspraak, wanneer de rechtbank niet overtuigd is van uw schuld of om andere juridische redenen. Ook is het mogelijk dat de rechtbank u wel schuldig acht maar afziet van strafoplegging omdat u bijvoorbeeld oprecht berouw toont.

Veroordeling en strafoplegging, wanneer de rechtbank overtuigd is van uw schuld.

Stopzetting van het proces omdat u tijdens het proces overlijdt, de beschuldiging wordt ingetrokken, het misdrijf is verjaard of het ten laste gelegde feit niet langer strafbaar is.

Niet-ontvankelijkheid van de openbare aanklager, omdat geen aanklacht is ingediend (die echter niet altijd nodig is), geen vordering tot strafvervolging is ingediend of geen toestemming voor strafvervolging is gegeven of omdat al een uitspraak over de zaak is gedaan.

Overzicht van mogelijke vonnissen

Hoofdstraffen: Gevangenisstraf (levenslang of voor een periode van 5 tot 20 jaar), hechtenis (van 10 dagen tot max. 5 jaar), detentie (van 1 dag tot max. 1 maand), geldstraf (150 - 15 000 euro), boete (29 - 590 euro), detentie in jeugdgevangenis of gedwongen opname in psychiatrische inrichting.

Bijkomende straffen: ontzetting van burgerrechten; verbod op het uitoefenen van een bepaald beroep; publicatie van het vonnis.

Veiligheidsmaatregelen: De detentie van personen die een misdrijf hebben gepleegd maar strafrechtelijk niet aansprakelijk zijn; de gedwongen opname van alcoholisten of drugsverslaafden in ontwenningsklinieken; de tewerkstelling in werkkampen; het verbod om in een bepaald gebied te wonen; de uitzetting van vreemdelingen en de inbeslagname van goederen.

Welke rol speelt het slachtoffer in het proces?

Het slachtoffer voegt zich ofwel als benadeelde partij in het proces, om schadevergoeding voor emotionele schade of geestelijk lijden te vorderen, of neemt als getuige à charge deel.

Wanneer het slachtoffer zich als benadeelde partij in het proces wil voegen, moet de rechter daarvan in kennis worden gesteld voordat met de bewijsvoering wordt begonnen.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 26/08/2020

4 – Mijn rechten nadat de rechtbank uitspraak heeft gedaan


Kan ik hoger beroep instellen tegen een uitspraak?

U kunt tegen een veroordeling hoger beroep instellen. Uw mogelijkheden om hoger beroep in te stellen hangen af van de aard en hoogte van de straf en van de rechterlijke instantie die het vonnis heeft gewezen.

Bijvoorbeeld:

 • in het geval van de rechtbank met enkelvoudige kamer die minder ernstige misdrijven behandelt, kunt u hoger beroep instellen als u bent veroordeeld tot een gevangenisstraf van meer dan zestig dagen of een geldboete van meer dan 1 000 euro;
 • in het geval van de rechtbank met meervoudige kamer en het gerecht dat fungeert als beroepsinstantie voor uitspraken van die rechtbank, kunt u hoger beroep instellen als u bent veroordeeld tot een gevangenisstraf van meer dan vier maanden of een geldboete van meer dan 1 500 euro;
 • in het geval van de gemengde juryrechtbank of het hof van beroep met meervoudige kamer, kunt u hoger beroep instellen als u bent veroordeeld tot een gevangenisstraf van meer dan 2 jaar in het geval van ernstige en van meer dan 1 jaar in het geval van minder ernstige misdrijven.

U kunt alleen tegen een vrijspraak hoger beroep instellen wanneer u bent vrijgesproken op grond van oprecht berouw of wanneer de gronden voor de vrijspraak uw goede naam aantasten.

Hoe stel ik hoger beroep in?

Voor het instellen van hoger beroep moet u bij de griffie van de rechtbank die de uitspraak heeft gedaan een "verklaring van beroep" indienen, waarin de gronden van het beroep, uw woonadres en de naam van uw advocaat moeten zijn vermeld.

De termijn voor het indienen van die verklaring is tien dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de uitspraak is gedaan of, wanneer de uitspraak bij verstek is gedaan, vanaf de dag dat u een exploot van de uitspraak hebt ontvangen. Wanneer u in het buitenland woont en bij verstek vonnis is gewezen of uw woonplaats onbekend is, wordt de termijn met dertig dagen verlengd.

Op welke gronden kan ik hoger beroep instellen?

Hoger beroep kan worden ingesteld wegens een onjuiste beoordeling van de feiten van de zaak of wegens een verkeerde interpretatie van het recht.

Wat gebeurt er als ik hoger beroep instel?

De zaak wordt opnieuw behandeld door het gerecht van tweede aanleg.

Wat gebeurt er wanneer ik in de gevangenis zit terwijl ik hoger beroep instel?

De verklaring van beroep wordt naar het bureau van de openbare aanklager gestuurd, er wordt een procesdatum vastgesteld en u wordt opgeroepen om voor het gerecht te verschijnen. U kunt vragen om de tenuitvoerlegging van de straf uit te stellen totdat het beroep is behandeld. Een dergelijk uitstel is aan bepaalde wettelijke voorwaarden onderworpen.

Hoe lang duurt het voordat het hoger beroep wordt behandeld?

Gewoonlijk tussen één en drie jaar, afhankelijk van het misdrijf, het ressort en van de vraag of de verdachte in bewaring is gesteld.

Kan ik bij de behandeling in hoger beroep nieuw bewijs aanvoeren?

Ja, voor het hof van beroep kunt u nieuw bewijs aanvoeren. De procedure verloopt hetzelfde als bij de behandeling in eerste aanleg. De zaak moet in tweede aanleg door andere rechters worden behandeld dan in eerste aanleg. Tijdens het hoger beroep zal allereerst de vraag aan de orde komen of het beroep naar behoren en binnen de gestelde termijn is aangetekend.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling in hoger beroep?

Wanneer u of uw wettige vertegenwoordiger niet verschijnt, wordt uw beroep verworpen en blijft de uitspraak van de lagere rechter in stand. Wanneer u of uw wettige vertegenwoordiger wel verschijnt, wordt de zaak opnieuw behandeld en kunt u nieuw bewijs aanvoeren.

Wat kan de rechter besluiten?

Het hof van beroep kan niet zwaarder straffen dan de lagere rechter. Het kan u wel vrijspreken of een lagere of dezelfde straf opleggen als het gerecht van eerste aanleg.

Wat gebeurt er als het hoger beroep slaagt dan wel niet slaagt?

Wanneer uw beroep slaagt, zal het hof u vrijspreken of de straf verlagen; wanneer het faalt, blijft de uitspraak van het gerecht van eerste aanleg in stand.

Heb ik het recht om hoger beroep in te stellen bij een hogere of andere rechter?

Neen. Het enige wat na de behandeling in hoger beroep nog mogelijk is, is dat de uitspraak van het hof wegens juridische onregelmatigheden wordt vernietigd.

Als mijn beroep slaagt, krijg ik dan een schadevergoeding?

De wet voorziet niet in een schadevergoeding wegens onterechte veroordeling door het gerecht van eerste aanleg, tenzij u in de gevangenis hebt gezeten en vervolgens in hoger beroep bent vrijgesproken.

Als mijn beroep slaagt, wordt de oorspronkelijke veroordeling dan ergens geregistreerd?

Neen. Alleen de uitspraak van het hof van het beroep wordt geregistreerd. Die van de lagere rechter wordt verwijderd.

Wanneer is de veroordeling definitief?

Een veroordeling is definitief wanneer tegen de uitspraak van het gerecht van tweede aanleg geen beroep in cassatie meer wordt ingesteld (wegens schending van het recht) of een dergelijk beroep door het hof van cassatie (Areios Pagos) is verworpen.

Ik kom uit een andere lidstaat. Kan ik na het proces worden teruggestuurd?

Ja, als de rechter uw uitzetting beveelt, moet u terug naar uw eigen land. Een bevel tot uitzetting wordt echter alleen gegeven als u bent veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten minste 3 maanden of als de uitzetting onderdeel vormt van een bijkomende straf of van veiligheidsmaatregelen. Met name bij veroordelingen wegens ernstige drugsmisdrijven is uitzetting verplicht en levenslang geldig.

Word ik meteen uitgezet?

Nee, u moet in principe eerst uw gevangenisstraf uitzitten. In uitzonderlijke gevallen kan de rechter besluiten om de executie van de straf uit te stellen, zodat de veroordeelde onmiddellijk kan worden uitgezet. Dat kan echter alleen als een uitzettingsbevel is gegeven en de gevangenisstraf niet meer dan vijf jaar bedraagt.

In de gevallen waarin de straf niet is uitgesteld en in Griekenland is geëxecuteerd, moet het bevel tot uitzetting worden gegeven als onderdeel van een rechterlijke uitspraak.

Wanneer de uitzetting is bevolen door een gerecht van eerste aanleg en bovendien tegen het vonnis hoger beroep open staat, kan tegen het uitzettingsbevel hoger beroep worden aangetekend. Dat moet gebeuren bij de griffie van het betreffende gerecht.

Kan ik in een andere lidstaat opnieuw worden vervolgd voor hetzelfde misdrijf?

Dat hangt af van de wetgeving van die lidstaat.

Wordt informatie over de tenlastelegging en/of veroordeling bijgeschreven op mijn strafblad?

Alleen als de schuldigverklaring onherroepelijk is. Deze informatie wordt opgenomen in het centraal strafregister.

Uw strafblad wordt vernietigd

 • na uw overlijden of nadat u tachtig jaar bent geworden;
 • indien u gratie is verleend, in welk geval het strafblad vijf jaar daarna wordt vernietigd, tenzij het besluit waarbij de gratie is verleend in de tussentijd is herroepen;
 • indien sinds de executie van een gevangenisstraf van niet meer dan één maand in het geval van een misdrijf met voorbedachten rade of twee maanden in het geval van een nalatigheidsmisdrijf, tien jaar zijn verstreken, mits u in de tussentijd niet voor een ander misdrijf bent veroordeeld.

Deze informatie kan zonder uw toestemming worden bewaard.

Eventuele klachten in verband met uw strafblad kunt u indienen bij de openbare klager bij de rechtbank die minder ernstige misdrijven behandelt. Als u het niet eens bent met de beslissing van de openbare aanklager op uw klacht, kunt u binnen een maand bezwaar aantekenen bij de kamer van inbeschuldigingstelling van de betreffende rechtbank.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 26/08/2020

5 - Lichte verkeersovertredingen


Hoe worden lichte verkeersovertredingen behandeld?

Verkeersovertredingen, zoals het overschrijden van de maximumsnelheid, rijden onder invloed of zonder veiligheidsgordel, door rood rijden, niet stoppen voor een stopteken, overtreding van stop- of parkeerregels, gebruik van een mobiele telefoon tijdens het autorijden, enz. worden voor het grootste deel administratief afgehandeld. Dat gebeurt in de regel door de bevoegde politieautoriteit.

Hoe verloopt de procedure?

U krijgt een bekeuring, waarop staat welke overtreding u hebt begaan. Op de bekeuring staat ook de administratieve maatregel en/of geldboete die is opgelegd. Vervolgens zult u voor de bevoegde politieautoriteit moeten verschijnen.

Welke straffen kunnen worden opgelegd?

De meeste verkeersovertreders worden bestraft met een administratieve boete (variërend van 40 tot 2 000 euro) en andere administratieve maatregelen, zoals een tijdelijke intrekking van het rijbewijs of de kentekenplaat.

Worden onderdanen van andere lidstaten voor zulke overtredingen vervolgd?

Als zij de overtreding in Griekenland hebben begaan, worden zij vervolgd.

Kan ik bezwaar maken?

U kunt bezwaar maken tegen een administratieve boete. Daarvoor moet u binnen drie dagen een bezwaarschrift indienen bij het korps waartoe de verbaliserende agent behoort. Wanneer het bezwaar wordt afgewezen, moet u het boetebedrag betalen aan de daarvoor aangewezen instantie van de lokale overheid.

In het geval van een administratieve maatregel kunt u bij de bevoegde politieautoriteit uw bezwaren voorleggen.

Komen deze overtredingen op mijn strafblad te staan?

Lichte verkeersovertredingen worden niet bijgeschreven op uw strafblad. Zij worden immers op administratief niveau afgehandeld en er wordt slechts een administratieve straf opgelegd.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Ministerie van Infrastructuur, Transport en Netwerken


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 26/08/2020

De rechten van verdachten in strafzaken - Frankrijk

In deze informatiebladen wordt toegelicht wat er gebeurt wanneer iemand wordt verdacht of beschuldigd van een strafbaar feit en voor de rechter moet verschijnen. Voor informatie over lichte overtredingen, zoals verkeersovertredingen waarop meestal een vaste sanctie staat, zoals een boete, zie De link wordt in een nieuw venster geopend.informatieblad 5.

Wanneer u het slachtoffer bent van een zwaarder misdrijf, vindt u hier alle informatie over uw rechten.


Algemene inleiding

Er zijn vier bevoegde rechtbanken:

 • Tribunal de police (politierechter)

Deze rechtbank bestaat uit één rechter en doet hoofdzakelijk uitspraak bij overtredingen van de vijfde categorie. Hoger beroep kan worden ingesteld bij de Chambre des appels correctionnels (kamer van beroep in correctionele zaken), maar dat is slechts in bepaalde gevallen mogelijk.

 • Juge de proximité (buurtrechter)

Deze rechtbank bestaat uit één rechter. Hij behandelt overtredingen van de eerste vier categorieën.

Voor hoger beroep gelden dezelfde regels als voor het hoger beroep tegen vonnissen van de politierechter.

 • Tribunal correctionnel (correctionele rechtbank)

Deze rechtbank telt doorgaans drie rechters en is voornamelijk bevoegd voor lichte misdrijven.

Strafvervolging kan plaatsvinden voor de rechtbank in het rechtsgebied waar het strafbare feit is begaan, voor de rechtbank in het rechtsgebied waar de vervolgde persoon of een van de vervolgde personen verblijft of voor de rechtbank in het rechtsgebied waar de vervolgde persoon is aangehouden.

Hoger beroep tegen vonnissen in eerste aanleg worden ingesteld bij het Cour d'appel (hof van beroep), bij de Chambre des appels correctionnels.

 • Cour d'assises (hof van assisen)

Dit hof is bevoegd om uitspraken te doen over zwaardere misdrijven die door meerderjarigen zijn gepleegd en die niet door een gespecialiseerde rechterlijke instantie worden behandeld.

Het hof bestaat uit drie beroepsrechters en negen juryleden, Franse burgers die door loting zijn aangewezen.

Het parket en de veroordeelde verdachten kunnen tegen een veroordeling hoger beroep instellen bij een Cour d'assises bestaande uit negen burgerjuryleden en drie beroepsrechters. De verdachte en de procureur-generaal kunnen beroep instellen tegen het arrest van het Cour d'assises, ongeacht of het een veroordeling of vrijspraak betreft. De civiele partij kan slechts beroep aantekenen tegen de schadevergoeding die door het hof is toegekend.

Samenvatting van het strafrechtproces

Hieronder vindt u een samenvatting van de gebruikelijke fasen in een strafproces.

Het opsporingsonderzoek

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door politie of gendarmerie en heeft tot doel om vast te stellen dat er een strafbaar feit is begaan, daarvoor de bewijzen te verzamelen en de daders op te sporen. De procureur van de Republiek houdt toezicht op het onderzoek. Het betreft een systematisch onderzoek wanneer de strafvordering door het openbaar ministerie bij de rechter aanhangig is gemaakt.

Het gaat met name om heterdaadonderzoek en voorbereidend onderzoek dat ambtshalve door een ambtenaar van de gerechtelijke politie of op last van de procureur van de Republiek wordt verricht.

In alle gevallen is het onderzoek vertrouwelijk en niet-contradictoir.

Het gerechtelijk onderzoek

Dit onderzoek, dat door de onderzoeksrechter wordt verricht, heeft tot doel te bewijzen dat er een strafbaar feit is begaan en de dader op te sporen. Daarbij wordt vastgesteld of de bezwarende feiten voldoende aanleiding geven om de dader naar de rechter te verwijzen. Vervolgens wordt de zaak in staat van wijzen gebracht. Het onderzoek is vertrouwelijk maar de personen die partij zijn bij het proces, hebben toegang tot het dossier en kunnen vragen om een onderzoek onder voorwaarden in te stellen.

De uitspraak

De uitspraak wordt op tegenspraak, in het openbaar en mondeling gedaan. De beraadslaging van de rechters leidt tot een besluit waartegen hoger beroep kan worden ingesteld.

Gedetailleerde informatie over al deze fasen van de procedure en over uw rechten vindt u in de informatiebladen. Deze informatie kan niet in de plaats komen van het raadplegen van een advocaat en dient slechts als richtlijn.

De rol van de Europese Commissie

Let op: de Europese Commissie heeft geen enkele rol in strafzaken in de lidstaten en kan u niet bijstaan als u een klacht heeft. Deze informatiebladen geven u informatie over hoe u een klacht kunt indienen en bij wie.

Klik op de links hieronder voor de informatie die u nodig hebt

De link wordt in een nieuw venster geopend.1 – Een advocaat raadplegen

De link wordt in een nieuw venster geopend.2 – Mijn rechten tijdens het onderzoek

 • Mijn rechten tijdens de inverzekeringstelling
 • Mijn rechten tijdens het verhoor bij eerste verschijning
 • De status van inverdenkinggestelde en van getuige die door een advocaat wordt bijgestaan
 • De sluiting van het gerechtelijk onderzoek
 • Het Europees aanhoudingsbevel
 • De voorbereiding van het proces door de verdediging

De link wordt in een nieuw venster geopend.3 – Mijn rechten tijdens het proces

De link wordt in een nieuw venster geopend.4 – Mijn rechten na het proces

De link wordt in een nieuw venster geopend.5 – Verkeersovertredingen en andere lichte overtredingen

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Uw rechten


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 30/01/2017

1 – Een advocaat raadplegen

Het is erg belangrijk dat u onafhankelijk advies krijgt van een advocaat wanneer u op de een of andere wijze betrokken bent bij een strafrechtelijke procedure. De informatiebladen geven u informatie over wanneer en in welke gevallen u recht hebt op vertegenwoordiging door een advocaat. U kunt hier ook in lezen hoe de advocaat u kan bijstaan. Dit algemene informatieblad informeert u over hoe u een advocaat kunt vinden en hoe de advocaatkosten worden vergoed wanneer u deze niet zelf kunt betalen.


Een advocaat vinden

Behalve in geval van zwaardere misdrijven is bijstand van een advocaat niet verplicht, maar wordt deze wel aanbevolen.

Vrije advocaatkeuze is een fundamenteel beginsel.

U kunt zelf in vrijheid een advocaat kiezen als u er een kent, of u kunt vragen om toewijzing van een advocaat.

U kunt een advocaat kiezen op basis van mond-tot-mondreclame als u in uw vrienden- of kennissenkring een advocaat kent of als een van uw familieleden of vrienden u een advocaat aanbeveelt.

U kunt de lijst van advocaten raadplegen die in de buurt van uw woonplaats zijn gevestigd. Dat is mogelijk in het Tribunal d'Instance (kantongerecht) van uw woonplaats, in veel gemeentehuizen of bij de dichtstbijzijnde balie van advocaten.

Verder kunt u een telefoongids raadplegen of op internet zoeken.

Op diverse sites zijn online gegevens van advocaten te vinden, afhankelijk van de specialisatie van de desbetreffende instanties:

Veel balies verlenen tevens diensten vanuit gerechtshoven, gemeentehuizen of rechtswinkels (Maisons de Justice et du Droit).

Als u gedetineerd bent, hebt u meerdere mogelijkheden om een advocaat te kiezen.

In de huizen van bewaring hangen lijsten met daarop de gegevens van advocaten.

Organisaties die in de gevangenis actief zijn, kunnen u adviseren en u helpen een advocaat te vinden (bijv. Internationale Waarnemingspost voor gevangenissen, Association des Visiteurs de Prisons [vereniging van gevangenisbezoekers]).

De consulaire diensten van uw land van herkomst kunnen u helpen een advocaat te kiezen.

Verder kunt u de deken van de orde van advocaten in uw rechtsgebied verzoeken een ambtshalve toegevoegde advocaat aan te wijzen om u bij te staan.

Een advocaat betalen

Als u een beroep doet op een advocaat, moet u hem betalen. Een advocaat kan zijn honorarium vrij bepalen en zal de hoogte daarvan in overleg met u vaststellen.

U kunt met de advocaat een honorariumovereenkomst sluiten. Hij heeft het recht u te vragen hem tijdens de behandeling van uw zaak een voorschot te betalen.

Als uw inkomen beneden een vastgestelde drempel ligt, kunt u onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op De link wordt in een nieuw venster geopend.rechtsbijstand.

Afhankelijk van uw inkomsten kan de staat dus het honorarium van de ambtshalve toegevoegde advocaat geheel of gedeeltelijk voor zijn rekening nemen. Als u geen rechtsbijstand kunt ontvangen, wordt de ambtshalve toevoeging omgezet in een aanwijzing en moet u met de advocaat het honorariumbedrag vaststellen.

Als de staat het honorarium slechts gedeeltelijk voor zijn rekening neemt, moet u het resterende verschuldigde bedrag zelf aan uw advocaat betalen.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 30/01/2017

2 - Mijn rechten tijdens het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek en voordat de zaak door de rechtbank/het hof wordt behandeld

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.


Wat is het doel van het opsporingsonderzoek en het strafrechtelijk onderzoek?

Het opsporingonderzoek is het totaal van de onderzoeken in verband met een strafbaar feit, die onder toezicht van een magistraat van de rechterlijke orde door de gerechtelijke politie worden uitgevoerd.

Het opsporingsonderzoek kan plaatsvinden buiten het kader van het gerechtelijk onderzoek. Tijdens dit onderzoek worden strafbare feiten vastgesteld, bewijzen verzameld en de daders opgespoord.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen heterdaadonderzoek en voorbereidend onderzoek. Het eerstgenoemde onderzoek wordt verricht bij strafbare feiten die nog gaande zijn of kortgeleden hebben plaatsgevonden. Hierbij worden aan de politie dwingende bevoegdheden verleend. In alle andere gevallen wordt het tweede onderzoek uitgevoerd. Aanvankelijk werden hierbij minder dwingende bevoegdheden toegekend, maar onlangs zijn er wetsteksten aangenomen waardoor dit onderzoek veel is gaan lijken op het heterdaadonderzoek.

In ingewikkelder zaken kan het opsporingsonderzoek ook plaatsvinden in het kader van het gerechtelijk vooronderzoek. In dat geval wordt het op last van de onderzoeksrechter uitgevoerd. Het gerechtelijk onderzoek heeft meer specifiek tot doel te bepalen of de bezwarende feiten voldoende aanleiding geven om de dader van een strafbaar feit naar de bevoegde rechtbank te verwijzen en eventueel de zaak in staat van wijzen te brengen.

Een dergelijk onderzoek is alleen verplicht bij zwaardere misdrijven.

Uit welke fasen bestaat het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek?

Een heterdaadonderzoek kan worden ingesteld wanneer een strafbaar feit wordt of kort geleden is begaan of wanneer een persoon ervan verdacht wordt aan een strafbaar feit te hebben deelgenomen. Dit onderzoek duurt acht dagen en kan onder bepaalde omstandigheden door de procureur van de Republiek met maximaal acht dagen worden verlengd.

Tijdens dit onderzoek kan de ambtenaar van de gerechtelijke politie zich naar de plaats van het strafbare feit begeven, materiële vaststellingen doen, alle voorwerpen of media die helpen bij de waarheidsvinding, in beslag nemen, huiszoeking doen bij personen die aan het strafbare feit blijken te hebben deelgenomen of stukken of informatie met betrekking tot de feiten onder zijn hoede nemen, elke persoon die inlichtingen over de feiten kan verstrekken, horen of een persoon die ervan wordt verdacht aan het strafbare feit te hebben deelgenomen, in verzekering stellen.

In het kader van het voorbereidend opsporingsonderzoek informeert de ambtenaar van de gerechtelijke politie de procureur van de Republiek zodra hij heeft vastgesteld wie de mogelijke dader van het strafbare feit is.

In het kader van het gerechtelijk onderzoek doet de rechter onderzoek à charge en à decharge en verricht hij alle handelingen die hij met het oog op de waarheidsvinding nuttig acht. Hij kan ambtshalve handelingen verrichten of op verzoek van de procureur van de Republiek of de partijen (bijv. vervoer ter plaatse, verhoren, huiszoekingen). Wanneer de rechter dit weigert, dient hij daarvoor gegronde redenen aan te voeren. Er kan hoger beroep tegen de weigering worden ingesteld.

In het kader van de rogatoire commissies kan de onderzoeksrechter de uitvoering van deze handelingen aan de ambtenaren van de gerechtelijke politie delegeren.

Wanneer het gerechtelijk onderzoek volgens hem is afgerond, stelt de onderzoeksrechter de partijen en hun advocaten daarvan onmiddellijk op de hoogte. Vervolgens hebben de procureur van de Republiek en de partijen, als de persoon in verdenking wordt gesteld, een maand en in alle andere gevallen drie maanden de tijd om opmerkingen of met redenen omklede verzoeken aan de onderzoeksrechter te richten.

Na afloop van deze termijn heeft de procureur (als een in verdenking gestelde persoon in hechtenis wordt gehouden) tien dagen of (in alle andere gevallen) een maand de tijd om in het licht van de verstrekte gegevens vorderingen of aanvullende opmerkingen aan de onderzoeksrechter te richten.

Vervolgens geeft de onderzoeksrechter:

 • hetzij een beschikking tot buitenvervolgingstelling wanneer hij meent dat de feiten die aan hem zijn voorgelegd, geen misdrijf of overtreding vormen of als de dader van de feiten nog steeds onbekend is of als de bezwarende feiten tegen hem onvoldoende zijn,
 • hetzij een verwijzingsbeschikking (in geval van een licht misdrijf of overtreding) of een beschikking tot inbeschuldigingstelling (in geval van een zwaarder misdrijf) wanneer de bezwarende feiten tegen de in verdenking gestelde persoon daartoe voldoende aanleiding bieden.

Mijn rechten tijdens het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek

Mijn rechten tijdens de inverzekeringstelling (1)

Als u ervan wordt verdacht te hebben deelgenomen aan een strafbaar feit, kan de ambtenaar van de gerechtelijke politie u in verzekering stellen. Onmiddellijk nadat hij deze maatregel heeft genomen, dient hij, afhankelijk van de situatie, de procureur van de Republiek of de onderzoeksrechter daarvan op de hoogte te stellen.

Als het gaat om een gewoon strafbaar feit kunt u niet langer dan 24 uur worden vastgehouden. Deze detentie kan eenmaal met een nieuwe periode van 24 uur worden verlengd, in het kader van het opsporingsonderzoek door de procureur van de Republiek of in kader van het gerechtelijk onderzoek door de onderzoeksrechter.

Er bestaan echter afwijkende regimes voor de inverzekeringstelling. In geval van (georganiseerde) criminaliteit, handel in verdovende middelen of terrorisme duurt de inverzekeringstelling langer. Verder zijn er doorgaans striktere voorwaarden gebonden aan de inverzekeringstelling van minderjarigen en aan de mogelijkheid om deze maatregel voor hen te verlengen.

Wanneer de duur van de inverzekeringstelling niet in acht wordt genomen, kan dit leiden tot nietigverklaring van de maatregel en van alle latere handelingen waarvan deze de noodzakelijke basis vormt.

Wat krijg ik te horen over het verloop van de inverzekeringstelling?

De rechten van de in verzekering gestelde persoon zijn grondrechten. U moet onmiddellijk op de hoogte worden gebracht van de aard van het strafbare feit waarop de onderzoeken betrekking hebben, de duur van de inverzekeringstelling en uw rechten. Deze informatie moet u worden meegedeeld in een taal die u begrijpt. U kunt kosteloos gebruik maken van de diensten van een tolk.

De kennisgeving en de uitoefening van deze rechten worden in een proces-verbaal vermeld.

 • Recht om iemand uit uw naaste omgeving op de hoogte te laten brengen

U hebt het recht om iemand uit uw naaste omgeving (een persoon met wie u samenwoont, een verwant in rechte lijn, een van uw broers of zussen of uw werkgever) op de hoogte te laten brengen. Binnen drie uur na de inverzekeringstelling zal de ambtenaar van de gerechtelijke politie telefonisch contact opnemen met deze persoon.

 • Recht op raadpleging van een arts

Tijdens de inverzekeringstelling mag u om de 24 uur vragen om een medisch onderzoek. De arts wordt gekozen door de ambtenaar van de gerechtelijke politie of de procureur van de Republiek.

 • Recht om een gesprek met een advocaat aan te vragen

U kunt een gesprek met een advocaat aanvragen. Dit gesprek mag uiterlijk dertig minuten duren en heeft een vertrouwelijk karakter. De advocaat kan schriftelijke opmerkingen formuleren die aan het procesdossier worden toegevoegd.

U kunt zelf een advocaat kiezen als u er een kent, of vragen of de deken van de orde van advocaten u er ambtshalve een toewijst (een "ambtshalve toegevoegde" advocaat).

Als u voor een gewoon strafbaar feit in verzekering bent gesteld, kunt u vanaf het begin van de inverzekeringstelling met uw advocaat spreken en als de inverzekeringstelling wordt verlengd, zijn dergelijke gesprekken vanaf het begin van de verlenging mogelijk.

Als u echter in verzekering bent gesteld wegens een strafbaar feit dat verband houdt met (georganiseerde) criminaliteit, met de handel in verdovende middelen of een terroristische activiteit, kunt u pas na 48 uur of 72 uur met een advocaat spreken.

De ambtenaar van de gerechtelijke politie heeft aan zijn verplichting voldaan wanneer hij alles in het werk heeft gesteld om de advocaat te bereiken.

 • Recht om te zwijgen

Dit recht wordt u niet door de ambtenaar van de gerechtelijke politie meegedeeld; niettemin mag u zwijgen en hoeft u zichzelf niet te beschuldigen.

 • Recht om te verzoeken dat het consulaat van de staat waar u vandaan komt, over uw arrestatie wordt ingelicht

Wat gebeurt er als ik het niet eens ben met de wijze waarop mijn verklaringen op schrift worden gesteld?

U kunt weigeren het proces-verbaal te ondertekenen waarin deze verklaringen zijn opgenomen.

Wat gebeurt er na de inverzekeringstelling?

Afhankelijk van de situatie kan de procureur van de Republiek of de onderzoeksrechter op elk moment de inverzekeringstelling beëindigen. U kunt worden vrijgelaten of, wanneer u tijdens een opsporingsonderzoek in verzekering bent gesteld, worden voorgeleid aan een onderzoeksrechter met het oog op de instelling van een gerechtelijk vooronderzoek, of aan een Tribunal correctionnel (correctionele rechtbank).

Als een gerechtelijk vooronderzoek wordt ingesteld, kunt u na een verhoor bij eerste verschijning in verdenking worden gesteld of de status krijgen van getuige die door een advocaat wordt bijgestaan. Als u in verdenking wordt gesteld, kunt u onder gerechtelijk toezicht of in voorlopige hechtenis worden geplaatst.

Als u bij een Tribunal correctionnel wordt voorgeleid, kan deze onmiddellijk uitspraak doen in de zaak wanneer hij daartoe in staat is, of hij geeft u een bepaalde tijd om uw verdediging voor te bereiden als u daarom verzoekt. In dat geval zal er een besluit worden genomen over uw plaatsing in voorlopige hechtenis of onder gerechtelijk toezicht.

Kan mij worden gevraagd om vingerafdrukken te laten maken of DNA-monsters of andere lichaamsvloeistoffen te laten afnemen? Wat zijn mijn rechten?

Als u getuige of verdachte in een strafproces bent, kunnen er bij u na toestemming van de procureur van de Republiek uitwendig monsters worden afgenomen (vooral monsters van speeksel om uw genetisch profiel vast te stellen). Daarnaast kunnen er, ook na toestemming van de procureur van de Republiek, identiteitsgegevens worden verzameld (vooral vinger- en handpalmafdrukken of foto's).

U kunt weigeren, maar als de bovengenoemde activiteiten volgens de wettelijke regels worden verricht, bent u onder bepaalde omstandigheden strafbaar wanneer u weigert zich daaraan te onderwerpen: u krijgt dan een jaar gevangenisstraf en een boete van 15 000 euro.

Kan ik worden gefouilleerd?

Doorgaans voert de ambtenaar van de gerechtelijke politie een oppervlakkige fouillering uit (kloppen op de kleren) om zich ervan te vergewissen dat u geen enkel voorwerp bij u draagt dat gevaar oplevert voor uzelf of voor anderen.

Om veiligheidsredenen of omdat dit in het kader van de onderzoeken noodzakelijk is, kan de ambtenaar van de gerechtelijke politie eveneens besluiten tot een lichaamsvisitatie, waarbij u zich geheel of gedeeltelijk dient uit te kleden. Inwendig fouilleren mag uitsluitend door een arts worden gedaan.

Deze werkzaamheden kunnen uitsluitend worden verricht door een ambtenaar van de gerechtelijke politie die van dezelfde sekse is als u.

Alle afgenomen goederen worden in bewaring gegeven en worden u aan het eind van uw inverzekeringstelling teruggegeven als u wordt vrijgelaten.

Mag men mijn woning, mijn kantoor, mijn auto, enz. doorzoeken?

Een huiszoeking kan slechts plaatsvinden tussen 6.00 en 21.00 uur. Een huiszoeking die vóór 21.00 uur is begonnen, kan echter tot in de nacht voortduren.

Hiervan kan worden afgeweken in geval van strafbare feiten die te maken hebben met georganiseerde misdaad, terrorisme, koppelarij en handel in verdovende middelen. Een rechter dient hiervoor toestemming te geven.

Huiszoeking mag plaatsvinden in elke woning waar voorwerpen aanwezig kunnen zijn die helpen bij de waarheidsvinding.

Het kan gaan om uw eigen woning of de woning van een andere persoon die mogelijk voorwerpen onder zijn hoede heeft die met het strafbare feit verband houden.

Onder woning wordt verstaan de plaats waar zich het hoofdverblijf van de persoon bevindt, maar ook de plaats die de persoon als zijn thuis mag beschouwen, ongeacht of hij er woont of niet.

Zo worden diverse verblijfplaatsen (bijv. hotelkamers) en de bijgebouwen ervan als woningen beschouwd.

Of er sprake is van een woning, wordt ter beoordeling gelaten van de rechter. In beginsel wordt een voertuig niet als woning beschouwd, maar dat ligt anders als dat voertuig tot woning dient.

Kan ik hoger beroep instellen?

Wanneer de bovengenoemde formaliteiten niet in acht worden genomen, is er sprake van schending van de rechten van de verdediging en kan er een procedure worden ingeleid om de huiszoeking en de verrichte inbeslagnames nietig te verklaren.

Het gerechtelijk onderzoek: Mijn rechten tijdens het verhoor bij eerste verschijning (2)

Het verhoor bij eerste verschijning heeft tot doel u te ondervragen over de feiten die u worden aangerekend.

Nadat de onderzoeksrechter uw identiteit heeft vastgesteld, zal hij u wijzen op de feiten die aan hem zijn voorgelegd, en de juridische kwalificatie ervan aan u meedelen.

De onderzoeksrechter informeert u over uw rechten:

 • U hebt recht op een beëdigd tolk,
 • U hebt recht op bijstand van een advocaat (zelf gekozen of ambtshalve toegevoegd).

U kunt samen met uw advocaat naar deze zitting komen en u wordt dan onmiddellijk ondervraagd. In alle andere gevallen dient de onderzoeksrechter u opnieuw mee te delen dat u recht op bijstand hebt, eventueel van een ambtshalve toegevoegde advocaat.

Als u ervoor kiest door een advocaat te worden bijgestaan, kan de advocaat het dossier raadplegen en dit onder bepaalde voorwaarden aan u ter inzage geven.

U hebt het recht om te zwijgen.

Als de feiten waarvoor u wordt vervolgd, een zwaarder misdrijf vormen, worden bij het verhoor audiovisuele middelen gebruikt.

Kan ik vóór het proces bekennen schuldig te zijn aan alle of een deel van de ten laste gelegde feiten?

U kunt erkennen dat u alle feiten of slechts een deel daarvan hebt begaan. Dat is een kwestie van strategie die u met uw advocaat moet bespreken.

Kan er vóór het proces iets aan de tenlastelegging worden veranderd?

Tijdens het gerechtelijk onderzoek, dat à charge en à decharge wordt verricht, kan de juridische kwalificatie van de feiten die aan de onderzoeksrechter zijn voorgelegd, worden gewijzigd (omvorming tot een licht misdrijf/zwaarder misdrijf).

Als tijdens het gerechtelijk onderzoek nieuwe strafbare feiten aan het licht komen, kan de rechter op verzoek van de procureur van de Republiek deze nieuwe feiten onderzoeken.

Kan ik in staat van beschuldiging worden gesteld in verband met een strafbaar feit waarvoor ik al in een andere lidstaat ben vervolgd?

Als u in een andere lidstaat bent vervolgd zonder dat er berechting heeft plaatsgevonden, kunt u wegens deze feiten op Frans grondgebied worden aangehouden.

Als er met betrekking tot deze feiten echter wel berechting heeft plaatsgevonden in een andere lidstaat, kunt u op grond van het beginsel "non bis in idem" (u kunt niet tweemaal voor dezelfde feiten worden berecht) in Frankrijk niet worden vervolgd of berecht.

Krijg ik informatie over de personen die tegen mij getuigen en over de bewijzen die er tegen mij gevonden zijn?

Op basis van het beginsel van tegenspraak worden alle bewijzen (getuigenissen, materiële gegevens) aan u overgelegd zodat u zich zo goed mogelijk op uw verdediging kunt voorbereiden en uw opmerkingen kenbaar kunt maken.

Deze gegevens bevinden zich in het dossier waarvan u via uw advocaat afschriften kunt ontvangen na toestemming van de rechter.

U en uw advocaat mogen deze stukken niet aan derden doorspelen. Gebeurt dat wel, dan is het risico aanwezig dat het vertrouwelijke karakter van het gerechtelijk onderzoek wordt geschonden.

Wordt er naar mijn strafblad geïnformeerd?

In het onderzoeksdossier moet een uittreksel uit het strafregister zijn opgenomen.

Ik woon in een ander land. Moet ik tijdens het gerechtelijk onderzoek aanwezig zijn?

Krachtens de verplichtingen die op basis van het gerechtelijk toezicht kunnen worden vastgesteld, mag u het Franse grondgebied tijdens de onderzoeksprocedure niet verlaten.

De status van inverdenkinggestelde en van getuige die door een advocaat wordt bijgestaan (3)

Na het verhoor bij eerste verschijning wordt u door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld of hij verleent u de status van getuige die door een advocaat wordt bijgestaan.

U wordt in verdenking gesteld wanneer er ernstige of eensluidende aanwijzingen zijn dat u hebt deelgenomen aan een strafbaar feit. U bent dan een echte partij bij het strafproces, wat niet geldt voor de getuige die door een advocaat wordt bijgestaan.

U krijgt daarentegen de status van getuige die door een advocaat wordt bijgestaan, wanneer er aanwijzingen zijn die een onvoldoende zeker karakter hebben om een inverdenkingstelling te rechtvaardigen. Daarom is deze getuige geen partij bij het strafproces maar heeft hij wel toegang tot het dossier, geniet hij dezelfde rechten als de verdediging en kan hij de onderzoeksrechter vragen een aantal handelingen te verrichten.

Beide statussen hebben verschillende gevolgen. Alleen de in verdenking gestelde persoon kan door de rechter, met redenen omkleed, onder gerechtelijk toezicht (wat inhoudt dat hij het grondgebied niet mag verlaten) of in voorlopige hechtenis worden geplaatst en alleen hij kan naar een bevoegde rechtbank worden verwezen.

U kunt dan een verzoek tot invrijheidstelling indienen.

Als u de status geniet van getuige die door een advocaat wordt bijgestaan, kunt u op elk moment van de procedure verzoeken om in verdenking te worden gesteld.

Wat zijn de voorwaarden voor het gerechtelijk toezicht?

U kunt onder gerechtelijk toezicht worden geplaatst wanneer u in aanmerking komt voor een gevangenisstraf of een zwaardere straf.

Deze vorm van toezicht wordt toegepast wanneer het gerechtelijk onderzoek dit vereist (bijv. om een vlucht naar het buitenland te voorkomen) of als veiligheidsmaatregel (bijv. verbod om het slachtoffer te ontvangen of te ontmoeten). De meeste maatregelen die in het kader van het gerechtelijk toezicht worden genomen, zijn bedoeld om te voorkomen dat de dader van het strafbare feit op de vlucht slaat.

Deze maatregel kan op elk moment worden beëindigd, door een besluit van de onderzoeksrechter, op vordering van de procureur van de Republiek of op uw verzoek.

Als u een dergelijk verzoek indient, moet de onderzoeksrechter daarover binnen vijf dagen beslissen.

Als u zich aan de verplichtingen van het gerechtelijk toezicht onttrekt, loopt u het risico in voorlopige hechtenis te worden geplaatst.

Ten slotte kunt u bij de Chambre de l'instruction (onderzoekskamer) hoger beroep instellen tegen de beschikking tot plaatsing onder gerechtelijk toezicht.

Wat zijn de voorwaarden voor plaatsing in voorlopige hechtenis?

Om in voorlopige hechtenis te worden geplaatst, moet u in aanmerking komen voor een straf van een zekere zwaarte: een straf voor een zwaarder misdrijf of een straf voor een licht misdrijf van ten minste drie jaar gevangenisstraf.

Voorlopige hechtenis dient het enige middel te vormen om het bewijs of de materiële aanwijzingen die met het oog op de waarheidsvinding noodzakelijk zijn, te bewaren, druk op de getuigen of de slachtoffers en hun familie te voorkomen, frauduleus overleg tussen de in verdenking gestelde persoon en zijn mededaders of medeplichtigen te vermijden, de in verdenking gestelde persoon te beschermen, te waarborgen dat u ter beschikking van justitie blijft, een eind te maken aan het strafbare feit of te voorkomen dat het opnieuw wordt gepleegd, en in strafzaken, buitengewone en aanhoudende verstoring van de openbare orde als gevolg van de ernst van het strafbare feit te beëindigen.

U kunt binnen tien dagen na de betekening van de beschikking tot plaatsing in voorlopige hechtenis deze aanvechten via het hoofd van de penitentiaire inrichting waar u gedetineerd bent, of via de griffie van de rechtbank die de uitspraak heeft gedaan.

Sluiting van het gerechtelijk onderzoek (4)

Het gerechtelijk onderzoek wordt bij beschikking gesloten. Er kunnen verschillende beschikkingen worden gegeven.

Beschikking tot buitenvervolgingstelling

De rechter kan een beschikking tot buitenvervolgingstelling geven wanneer hij onvoldoende bezwarende feiten tegen u heeft verzameld. Het kan gaan om een volledige of gedeeltelijke buitenvervolgingstelling.

Als een gedeeltelijke buitenvervolgingstelling wordt uitgesproken, geeft de onderzoeksrechter voor het andere deel van de feiten een verwijzingsbeschikking of een beschikking tot inbeschuldigingstelling.

Als voor u een beschikking tot volledige buitenvervolgingstelling geldt en u was in voorlopige hechtenis geplaatst, wordt u vrijgelaten en krijgt u eventueel in beslag genomen voorwerpen terug.

U hebt de mogelijkheid een procedure tot schadevergoeding in te stellen.

Let wel: de civiele partij kan binnen tien dagen na betekening hoger beroep tegen deze beschikking instellen bij de griffie van de rechtbank die de uitspraak heeft gedaan.

Verwijzingsbeschikking

Als de rechter meent voldoende bezwarende feiten tegen u in handen te hebben, kan hij besluiten u naar de bevoegde rechtbank te verwijzen.

Als u onder gerechtelijk toezicht of in voorlopige hechtenis was geplaatst, maakt deze beschikking daar een eind aan.

Via een nieuwe, met speciale redenen omklede beschikking kan de rechter evenwel besluiten deze maatregelen te handhaven, voor ten hoogste twee maanden. Als u na afloop van deze termijn nog niet voor de bevoegde rechtbank bent verschenen, wordt u in vrijheid gesteld.

Via een met redenen omklede beschikking waarin wordt bepaald dat het onmogelijk is binnen een termijn van twee maanden tot berechting over te gaan, kan de rechter enkel "bij uitzondering" twee verlengingen van elk twee maanden gelasten. Als u na zes maanden nog niet bent berecht, wordt u in vrijheid gesteld.

U kunt tegen deze beschikking geen hoger beroep instellen behalve wanneer u meent dat de feiten die naar de Tribunal correctionnel zijn verwezen, een zwaarder misdrijf vormen dat had moeten leiden tot een beschikking tot inbeschuldigingstelling voor het Cour d'assises (hof van assisen). Dit rechtsmiddel staat ook open voor de civiele partij.

Beschikking tot inbeschuldigingstelling

De onderzoeksrechter geeft deze beschikking als er sprake is van een zwaarder misdrijf.

Als u onder gerechtelijk toezicht staat wanneer de rechter zijn beschikking geeft, blijft deze maatregel gehandhaafd.

Omdat u in verdenking bent gesteld, hebt u het recht om beroep tegen deze beschikking aan te tekenen.

Het Europees aanhoudingsbevel (5)

Het Europees aanhoudingsbevel is een procedure die de uitlevering tussen de lidstaten moet vervangen.

Het betreft een rechterlijke beslissing die door een lidstaat wordt uitgevaardigd met het oog op de aanhouding en de overlevering door een andere lidstaat van een persoon die wordt gezocht met het oog op strafvervolging of uitvoering van een tot vrijheidsbeneming strekkende straf of maatregel.

Elke lidstaat kan de nodige en evenredige dwangmaatregelen vaststellen met betrekking tot de gezochte persoon.

Een gezochte persoon die wordt aangehouden, wordt in kennis gesteld van de inhoud van het aanhoudingsbevel en heeft recht op bijstand van een advocaat en van een tolk.

In ieder geval heeft de uitvoerende rechterlijke autoriteit het recht te beslissen of de betrokkene in hechtenis blijft dan wel onder bepaalde voorwaarden in vrijheid wordt gesteld.

In afwachting van een beslissing wordt de betrokkene door de uitvoerende rechterlijke autoriteit gehoord. Een definitieve beslissing over de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel moet uiterlijk zestig dagen na de aanhouding van de gezochte persoon worden genomen. De uitvoerende rechterlijke autoriteit stelt de uitvaardigende rechterlijke autoriteit onmiddellijk in kennis van de genomen beslissing. Als de door de uitvaardigende rechterlijke autoriteit meegedeelde gegevens onvoldoende zijn, kan de uitvoerende rechterlijke autoriteit evenwel om aanvullende gegevens verzoeken.

Elke periode van vrijheidsbeneming op grond van het Europees aanhoudingsbevel moet in mindering worden gebracht op de totale duur van de opgelegde vrijheidsstraf.

De voorbereiding van het proces door de verdediging (6)

De relatie met uw advocaat is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Hij is uw vertrouwenspersoon. In die hoedanigheid is hij gebonden aan het beroepsgeheim.

Aarzel niet hem alle vragen te stellen die u bezighouden en hem om nadere uitleg te verzoeken zodat misverstanden worden voorkomen.

Overhandig hem tijdens uw eerste ontmoeting alle documenten en gegevens die met uw zaak verband houden, zodat hij uw verdediging zo goed mogelijk kan voorbereiden.

Bespreek alle vragen die bij u opkomen, vooral over het verloop van de procedure, de te volgen strategie met betrekking tot de keuze van de procedure of het type vragen dat de rechters die met uw dossier zijn belast, u kunnen stellen.

Stel hem gerust vragen over de afloop van de procedure, de straffen die u opgelegd kunt krijgen en de aanpassingen die mogelijk daarvoor gelden.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 30/01/2017

3 – Mijn rechten tijdens het proces


Als u meerderjarig bent, de feiten erkent die u worden aangerekend en het een strafbaar feit betreft waarvoor u een boete of een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar krijgt, kunt u een beroep doen op de procedure van "onmiddellijke verschijning na voorafgaande schulderkenning". Bijstand van een advocaat is verplicht. Bij deze snelle procedure worden lichtere straffen opgelegd.

Waar wordt het proces gevoerd?

Welke rechtbank bevoegd is, hangt af van de aard van het strafbare feit en van de territoriale bevoegdheid. In geval van een overtreding is de Tribunal de police (politierechter) of de juge de proximité (buurtrechter) in de plaats waar de feiten zijn begaan of in uw woonplaats, bevoegd.

In geval van een licht misdrijf is de Tribunal correctionnel (correctionele rechtbank) van de plaats waar de feiten zijn begaan, van uw woonplaats of van de plaats waar u bent aangehouden, bevoegd.

Ten slotte is in geval van een zwaarder misdrijf het Cour d'assises (hof van assisen) van de plaats waar de feiten zijn begaan, van uw woonplaats of van de plaats waar u bent aangehouden, bevoegd.

Het strafproces wordt mondeling gevoerd en is openbaar. In uitzonderlijke gevallen vindt het proces achter gesloten deuren plaats, als het gaat om minderjarige delinquenten of op verzoek van het slachtoffer, wanneer het verkrachting, marteling en wreedheden in combinatie met seksueel geweld betreft.

In geval van lichte misdrijven en overtredingen wordt het vonnis door een of meerdere beroepsrechters geveld. Het Cour d'assises bestaat uit negen burgerjuryleden en drie beroepsrechters en doet uitspraak met een gekwalificeerde meerderheid van acht personen.

Kan de tenlastelegging tijdens het proces worden veranderd?

De rechtbank buigt zich uitsluitend over de feiten die in de dagvaarding staan beschreven en kan geen rekening houden met andere feiten.

Tijdens de rechtszitting kan de rechtbank echter wel de feiten die aan haar zijn voorgelegd, opnieuw beoordelen, op voorwaarde dat u uw opmerkingen over deze nieuwe redenen voor strafvervolging kenbaar hebt kunnen maken. Als deze herwaardering inhoudt dat er nieuwe feiten aan de rechtszaak worden toegevoegd, moet u ermee instemmen dat u in verband met deze feiten vrijwillig voor de rechter zult verschijnen.

In Frankrijk bestaat de procedure van schuldig pleiten niet. Wel is het mogelijk voor bepaalde lichte misdrijven te vragen om toepassing van de procedure van verschijning na voorafgaande schulderkenning, voordat het proces begint. Als u schuld bekent, worden uw bekentenissen tijdens de behandeling van uw zaak besproken en door de rechters beoordeeld, zoals elk ander bewijs.

Wat zijn mijn rechten tijdens het proces?

Uw aanwezigheid is tijdens het hele proces verplicht. Zonder geldig excuus wordt u in uw afwezigheid berecht, behalve wanneer de rechtbank ermee instemt de rechtszitting uit te stellen tot u bent teruggekeerd. Maar de rechtbank hoeft dit verzoek niet in te willigen. Als uw advocaat echter aanwezig is, kan hij worden gehoord en u vertegenwoordigen. In geval van een zwaarder misdrijf kan een aanhoudingsbevel tegen u worden uitgevaardigd.

In Frankrijk kan gebruik worden gemaakt van videoconferenties, maar uitsluitend voor het verhoor van getuigen, civiele partijen en deskundigen.

Als u de taal van de rechtbank niet begrijpt, zal u ambtshalve een tolk worden toegewezen.

In geval van een zwaarder misdrijf is bijstand van een advocaat verplicht. Alleen in geval van lichte misdrijven en overtredingen is deze bijstand facultatief. U kunt tijdens het proces van advocaat veranderen.

Tijdens het proces krijgt u het woord. U hebt echter het recht de hele procedure te zwijgen. Een dergelijke houding kan de innerlijke overtuiging van de rechters beïnvloeden.

U kunt niet veroordeeld worden, enkel en alleen omdat u tijdens de rechtszitting hebt gelogen. Een leugen zal echter wel invloed hebben op de uitspraak van de rechtbank. Bovendien kan daardoor de strategie van uw advocaat worden ondermijnd.

Welke rechten heb ik met betrekking tot het bewijs dat tegen mij wordt aangevoerd?

Voor alle in het dossier opgenomen bewijzen moet tegenspraak mogelijk zijn, zodat u deze kunt bespreken. De bewijsvoering is vrij in het Franse strafrecht en bewijsmateriaal kan in alle omstandigheden worden overgelegd  U kunt dus alle benodigde bewijzen overleggen, ook die door een privédetective zijn verzameld. De enige voorwaarde is dat het bewijs wettig moet zijn.

U kunt eisen dat er getuigen worden gehoord. U kunt ter terechtzitting rechtstreeks of via uw advocaat vragen aan de getuigen stellen en hun getuigenis met alle mogelijke middelen aanvechten.

Wordt er rekening gehouden met mijn strafblad?

De rechters zullen naar uw strafblad kijken. Tijdens de hele procedure bevindt zich een uittreksel daarvan in het dossier. De bevoegde rechterlijke instantie die uw dossier behandelt, kan een andere lidstaat vragen uittreksels van uw strafblad te overleggen.

Wat gebeurt er aan het eind van het proces?

De mogelijke afloop van uw proces is van tevoren met uw advocaat besproken, als u hem tenminste volledig over uw situatie hebt ingelicht. Het gaat daarbij vooral om vrijspraak (relaxe of acquittement) of veroordeling.

In geval van een veroordeling zijn de volgende straffen mogelijk:

Vrijheidsstraffen:

 • In geval van een zwaarder misdrijf levenslange of tijdelijke opsluiting. Voor tijdelijke opsluiting wordt in het Code pénal (wetboek van strafrecht) een maximumduur vastgesteld. Het betreft straffen tussen tien en dertig jaar.
 • In geval van een licht misdrijf is de gevangenisstraf ten hoogste tien jaar.

Voor deze vrijheidsstraffen kan, wanneer zij niet kunnen worden ingekort, een aanpassing gelden, zoals voorwaardelijke invrijheidsstelling, semivrijheid of kwijtschelding van straf.

Overige straffen:

 • In alle gevallen kan een boete worden opgelegd waarvan het bedrag per strafbaar feit wordt vastgesteld.
 • In geval van lichte misdrijven en overtredingen kan een schadevergoeding (sanction-réparation) worden toegekend waarbij de veroordeelde partij de door het slachtoffer geleden schade moet vergoeden.
 • Er kunnen aanvullende straffen worden opgelegd. Het kan gaan om taakstraffen (met uw instemming), straffen waarbij u bepaalde rechten worden ontnomen (bijv. rijbewijs), inbeslagname van goederen, sluiting van een bedrijf, verlies van burgerrechten (zoals stemrecht) of het verbod om cheques uit te schrijven. Bovendien kan een verbod voor het Franse grondgebied (als u vreemdeling bent) of een verblijfsverbod worden uitgevaardigd.

Welke rol speelt het slachtoffer in het proces?

Het slachtoffer mag bij het proces aanwezig zijn of kan zich laten vertegenwoordigen. Doet hij dat niet, dan wordt hij geacht afstand te doen van instantie. Het slachtoffer kan vervolging instellen. Tijdens het proces kan hij of zijn advocaat zijn belangen behartigen en vergoeding eisen van de schade die hij heeft geleden.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 30/01/2017

4 – Mijn rechten na het proces


Kan ik hoger beroep instellen?

In geval van een overtreding kunt u tegen bepaalde vonnissen van de Tribunal de police (politierechter) en de juge de proximité (buurtrechter) binnen tien dagen na de uitspraak beroep instellen bij de Chambre des appels correctionnels (kamer van beroep in correctionele zaken).

In geval van een licht misdrijf kunt u tegen het vonnis van de Tribunal correctionnel (correctionele rechtbank) binnen tien dagen na de uitspraak beroep instellen bij de Chambre des appels correctionnels.

In geval van een zwaarder misdrijf kunt u tegen een veroordeling door het Cour d'assises (hof van assisen) binnen tien dagen na de uitspraak beroep instellen bij een ander Cour d'assises.

U kunt beroep aantekenen tegen de uitspraak op een strafvordering (straf) of tegen de uitspraak op een burgerlijke rechtsvordering (schadevergoeding die aan het slachtoffer is toegekend).

U kunt tevens beroep in cassatie instellen tegen arresten in hoger beroep en tegen uitspraken in laatste aanleg, en wel bij de Chambre criminelle (strafkamer) van het Cour de Cassation (hof van cassatie), binnen vijf etmalen na de datum waarop de betwiste uitspraak is gedaan.

Het Cour de Cassation, het hoogste rechtscollege, spreekt zich binnen een vastgestelde termijn uit over de ontvankelijkheid van het cassatieberoep; als het beroep ontvankelijk wordt verklaard, spreekt het Cour de Cassation zich uitsluitend uit over de toepassing van het recht. Het hof behandelt het geschil niet opnieuw ten gronde.

Het beroepschrift (hoger beroep of cassatie) moet worden ingediend bij de griffie van de rechtbank die de betwiste uitspraak heeft gedaan of bij het hoofd van de penitentiaire inrichting, als u gedetineerd bent.

In alle gevallen bent u verplicht het beroepschrift te ondertekenen.

Wat gebeurt er als ik hoger beroep instel?

Tijdens de beroepstermijn en -procedure of de cassatietermijn en -procedure wordt de uitvoering van de betwiste uitspraak in beginsel opgeschort.

Als u echter tot een vrijheidsstraf bent veroordeeld en vervolgens in hechtenis bent genomen, heeft het beroep tegen de betwiste uitspraak niet tot gevolg dat de hechtenis in afwachting van de nieuwe uitspraak wordt beëindigd.

Zodra het beroepschrift (hoger beroep of cassatieberoep) door de desbetreffende rechter is ingeschreven, moet de terechtzitting binnen een "redelijke" termijn plaatsvinden.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling van het hoger beroep of het cassatieberoep?

Omdat het strafproces mondeling wordt gevoerd, hebt u tijdens de zitting in hoger beroep de mogelijkheid om nieuwe middelen en bewijzen aan te voeren, die tijdens de behandeling in tegenspraak aan de orde zullen komen.

De Chambre des appels correctionnels of het Cour d'assises, die uitspraak doen in hoger beroep, kunnen de betwiste uitspraak bevestigen of vernietigen.

Slechts in bepaalde gevallen, vooral wanneer het openbaar ministerie een hoofdberoep of incidenteel beroep heeft ingesteld, loopt u in hoger beroep het risico dat de oorspronkelijk uitgesproken straf wordt verzwaard en dat de door de civiele partij (slachtoffer) geëiste schadevergoeding wordt verhoogd.

Het Cour de Cassation dat een uitspraak doet over de toepassing van het recht, kan de betwiste uitspraak casseren of vernietigen met of zonder verwijzing van de partijen naar een Cour d'appel (hof van beroep).

Een rechterlijke uitspraak wordt pas definitief wanneer de termijnen voor het instellen van hoger beroep zijn verstreken.

Als u na afloop van het hoger beroep tegen uw oorspronkelijke veroordeling wordt vrijgesproken door een definitief geworden uitspraak van een beroepsinstantie, kunt u onder bepaalde voorwaarden verzoeken om volledige vergoeding van de materiële en immateriële schade die u door deze "willekeurige" detentie hebt geleden.

Bij de betekening van het besluit tot vrijspraak (relaxe of acquittement) wordt u gewezen op uw recht op schadevergoeding.

Binnen zes maanden na de betekening van het besluit tot vrijspraak kunt u hiertoe een verzoekschrift richten aan de eerste president van het Cour d'appel van het rechtsgebied waarin de uitspraak is gedaan.

Deze laatste beslist over het verzoek om schadevergoeding via een met redenen omklede uitspraak, die hij doet na afloop van een openbare zitting. U kunt vragen om tijdens deze zitting persoonlijk te worden gehoord of zich laten vertegenwoordigen door uw advocaat.

Tegen de uitspraak van de eerste president van het Cour d'appel kan binnen tien dagen na de betekening ervan beroep worden ingesteld bij de Commission Nationale "de réparation des détentions" (CNR; nationale commissie voor schadevergoeding in verband met detentie).

De CNR neemt soeverein besluiten waartegen geen hoger beroep kan worden ingesteld.

De toegekende schadevergoeding komt voor rekening van de staat.

Wat komt er op mijn strafblad te staan?

Als u na afloop van een hoger beroep of cassatieberoep op grond van een definitief geworden uitspraak tot een straf wordt veroordeeld, wordt de uitgesproken veroordeling geregistreerd op uw strafblad. Het strafblad wordt bewaard door een gerechtelijke instantie in uw land van herkomst.

Ik kom uit een andere EU-lidstaat. Kan ik na het proces worden teruggestuurd?

Op grond van het Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen van 21 maart 1983 kan om overbrenging naar uw land van herkomst worden verzocht door dit land of door Frankrijk, het land waar de veroordeling heeft plaatsgevonden.

Voor de daadwerkelijke overbrenging is het echter nodig dat u vooraf in vrijheid en weloverwogen uw toestemming verleent waarbij u volledig en nauwkeurig over de gevolgen van de overbrenging moet worden ingelicht.

Bovendien kunt u persoonlijk vragen om vrijwillige overbrenging naar uw land van herkomst. Om uw verzoek in behandeling te nemen, moet er aan meerdere voorwaarden worden voldaan.

Als ik veroordeeld ben, kan ik dan voor dezelfde feiten opnieuw worden berecht?

Op basis van de regel "non bis in idem" die in het Franse strafrecht geldt, kunt u, als u in een lidstaat bent berecht en vervolgens in een definitief geworden uitspraak bent veroordeeld, niet voor dezelfde feiten in een andere lidstaat worden vervolgd of veroordeeld.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 30/01/2017

5 – Verkeersovertredingen en andere lichte overtredingen

In Frankrijk wordt een aantal lichte overtredingen rechtstreeks door de overheid en niet door de gerechtelijke instanties behandeld. Het gaat dan met name om verkeersovertredingen. Tijdens deze specifieke procedures worden uw grondrechten, vooral de rechten van de verdediging, gerespecteerd. Verder kan een administratieve sanctie nooit vrijheidsberoving inhouden.

De sanctie wordt van rechtswege rechtstreeks door de bevoegde overheidsinstantie tegen u uitgesproken, nadat zij heeft geconstateerd dat u een wettelijke verplichting niet bent nagekomen. Wanneer een sanctie wordt opgelegd, moet die beschikking met redenen worden omkleed. U kunt de beschikking aanvechten. De opgelegde sanctie is onmiddellijk uitvoerbaar, zelfs als u besluit om hoger beroep in te stellen.


Hoe worden lichte verkeersovertredingen behandeld?

Verkeersovertredingen worden rechtstreeks behandeld door een verbalisant of door een agent van de politie of de gendarmerie. Wanneer een overtreding wordt geconstateerd, wordt de toepasselijke sanctie u onmiddellijk meegedeeld. De redenen voor uw straf worden u van tevoren uitgelegd en u kunt uw opmerkingen kenbaar maken. U krijgt een proces-verbaal waarin uw overtreding en de opgelegde sanctie vermeld staan. U moet de sanctie voldoen zodra deze wordt opgelegd.

De sancties bestaan uit een vaste boete en eventueel de gedwongen stilstand van het voertuig.

Als u uit een andere lidstaat komt en zich niet aan de verkeersregels houdt, wordt u in Frankrijk bestraft. Als u voordat u naar uw land terugkeert, de sanctie niet hebt voldaan, kan er rechtsvervolging tegen u worden ingesteld.

Als u de beschikking wilt aanvechten, kunt u daartegen binnen twee maanden hoger beroep instellen. U hebt dan de verzekering dat de tegen u uitgesproken sanctie tijdens deze beroepsprocedure niet kan worden verzwaard.

De beschikking kan rechtstreeks bij de overheid worden aangevochten, zonder proces. Dit beroep wordt aangetekend bij de instantie die de sanctie heeft opgelegd (beroep ad hoc) en wanneer het beroep wordt verworpen, kunt u zich wenden tot een hogere instantie (hiërarchisch beroep).

De te volgen procedure komt op het proces-verbaal te staan dat u wordt overhandigd.

U kunt zich pas tot een administratieve rechter wenden nadat u deze rechtsmiddelen hebt ingezet.

Hoe worden andere lichte overtredingen behandeld?

Andere door de overheid behandelde overtredingen zijn zwaardere strafbare feiten die verband houden met de regelgeving betreffende de financiële markten, met het mededingingsrecht of met belastingwetgeving of immigratie.

Komen deze overtredingen op mijn strafblad te staan?

Verkeersovertredingen die in Frankrijk door de overheid worden behandeld, komen niet op uw strafblad te staan.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 30/01/2017

De rechten van verdachten in strafzaken - Italië

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Italiaans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Deze informatiebladen informeren u over wat er gebeurt als u wordt verdacht of beschuldigd van een misdrijf waarvoor u voor de rechter moet verschijnen.


Samenvatting van het strafrechtproces

In deze inleiding wordt een kort overzicht gegeven van de fasen waaruit een normaal strafproces tegen een volwassene bestaat.

Details over al deze fasen van het strafproces en over uw rechten kunt u vinden in de informatiebladen. Deze informatie komt niet in de plaats van juridisch advies en is alleen bedoeld als richtsnoer.

Het proces begint wanneer de politie of de openbaar aanklager een feit constateert of in kennis wordt gesteld van een feit dat mogelijk als een overtreding of een misdrijf kan worden beschouwd.

Zodra het onderzoek is afgerond, start de openbaar aanklager de vervolging met als doel het houden van een strafproces, tenzij hij of zij denkt dat de zaak kan worden geseponeerd.

In geval van misdrijven die moeten worden behandeld door een meervoudige rechtbank, een Assisenrechtbank (“Corte d’Assise” – rechtbank voor de behandeling van zeer ernstige misdrijven) en in sommige gevallen een enkelvoudige rechtbank, dient de openbaar aanklager voorafgaand aan de voorbereidende hoorzitting een procesverzoek bij de rechter in.

Zodra de voorbereidende hoorzitting achter de rug is, besluit de rechter of de verdachte moet worden berecht of niet.

Bij misdrijven die onder de bevoegdheid van de enkelvoudige rechtbank of de vrederechter vallen, zal de openbaar aanklager een verzoek voor een proces indienen of een directe oproeping aan de verdachte betekenen.

Dan zijn er enkele speciale processen: het kort geding, de sanctie op verzoek van de partijen (door de partijen overeengekomen lagere straf na een schuldbekentenis door de verdachte), snelrecht, en de veroordeling per decreet in het kader van een verkorte procedure (“decreto penale di condanna”).

Een strafprocedure bestaat doorgaans uit drie fasen: de eerste aanleg (bij de rechtbank voor ernstige strafzaken (de Assisenrechtbank), de meervoudige rechtbank, de enkelvoudige rechtbank en de vrederechter), het hoger beroep, en de cassatie (bij de hoogste rechtbank).

In eerste aanleg wordt al het bewijs – getuigen en documenten – verzameld, en deze fase eindigt met een veroordeling of vrijspraak.

U kunt beroep instellen tegen het vonnis in eerste aanleg.

Het besluit van het hof van beroep houdt ofwel bekrachtiging van het vonnis in eerste aanleg in, ofwel een gedeeltelijke of volledige herziening van het vonnis, ofwel vernietiging van het vonnis en terugverwijzing van de zaak naar de rechter in eerste aanleg.

U kunt beroep instellen tegen de uitspraak van het hof van beroep door een verzoekschrift in te dienen bij het Hof van Cassatie.

Het Hof van Cassatie brengt een arrest uit waarin het een van de volgende uitspraken kan doen: a) het verzoekschrift is niet-ontvankelijk; b) het verzoekschrift wordt verworpen; c) het vonnis wordt vernietigd zonder dat de zaak wordt terugverwezen naar de rechter van eerste aanleg; d) het vonnis wordt vernietigd en terugverwezen naar de rechter van eerste aanleg.

Wanneer alle fasen van het proces zijn doorlopen, is het vonnis definitief. Als het vonnis een veroordeling inhoudt, wordt dat vanaf dit moment uitvoerbaar.

Gedetailleerde informatie over al deze fasen van het strafproces en over uw rechten kunt u vinden in de informatiebladen. Deze informatie komt niet in de plaats van juridisch advies en is alleen bedoeld als richtsnoer.

Zie De link wordt in een nieuw venster geopend.informatieblad 5 voor informatie over lichte verkeersovertredingen, die meestal met een vaste straf (zoals een boete) worden afgehandeld.

Als u het slachtoffer van een misdrijf bent, kunt u hier alle benodigde informatie over uw rechten vinden.

De rol van de Europese Commissie

NB: denk eraan dat de Europese Commissie geen rol speelt bij strafrechtelijke vervolging in de lidstaten en u niet kan helpen als u een klacht hebt. In deze informatiebladen wordt uitgelegd hoe en bij wie u een klacht kunt indienen.

Klik op de links hieronder voor de informatie die u nodig hebt

De link wordt in een nieuw venster geopend.1 - Juridisch advies inwinnen

De link wordt in een nieuw venster geopend.2 - Mijn rechten tijdens het strafrechtelijk onderzoek

 • Bewijs verzamelen
 • Verhoor
 • Aanhouding, inverzekeringstelling, voorlopige hechtenis en Europees aanhoudingsbevel
 • Eind van het vooronderzoek en voorbereidende hoorzitting.

De link wordt in een nieuw venster geopend.3 – Mijn rechten tijdens het proces

De link wordt in een nieuw venster geopend.4 - Mijn rechten na het proces

De link wordt in een nieuw venster geopend.5 - Verkeersovertredingen en andere lichte overtredingen

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Ministerie van Justitie

De link wordt in een nieuw venster geopend.Algemene rechtsvragen

De link wordt in een nieuw venster geopend.Strafrechtsvragen

De link wordt in een nieuw venster geopend.Italiaanse orden van strafadvocaten

De link wordt in een nieuw venster geopend.Mensenrechten


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 24/02/2020

1 – Juridisch advies inwinnen

Als u op enigerlei wijze betrokken bent bij een strafprocedure, is het belangrijk om onafhankelijk juridisch advies in te winnen. In deze informatiebladen staat wanneer en onder welke omstandigheden u het recht hebt om u door een advocaat te laten vertegenwoordigen. Hierin staat ook wat een advocaat voor u kan doen. In dit informatieblad staat hoe u een advocaat kunt vinden en hoe de kosten voor de advocaat worden gedekt als u niet kunt betalen.


Een advocaat vinden

Als u bent aangehouden, in verzekering bent gesteld of in voorlopige hechtenis bent genomen, kunt u meteen daarna een advocaat in de hand nemen en deze ontmoeten.

Als u op borgtocht bent vrijgelaten, kunt u een advocaat in de hand nemen en op elk moment met hem of haar spreken.

U kunt een advocaat vinden met behulp van de volgende links:

Als u geen advocaat benoemt, zal de gerechtelijke autoriteit er een voor u benoemen uit een speciaal register.

De kosten van een advocaat betalen

Over het algemeen wordt u geacht uw advocaat zelf te betalen, ongeacht of u deze door uzelf is benoemd of door de rechtbank aan u is toegewezen.

Kan ik kosteloos gebruikmaken van de diensten van een advocaat?

U kunt rechtsbijstand aanvragen, zodat de kosten van een advocaat door de overheid worden betaald, als uw belastbaar inkomen niet hoger is dan 10 628,16 euro. Indien u met een echtgeno(o)t(e) en/of met andere gezins- of familieleden samenleeft, wordt het belastbaar inkomen berekend door de inkomens van elk van de gezins- of familieleden bij elkaar op te tellen. In dat geval wordt de inkomensgrens met 1 032,91 euro verhoogd en berekend voor elk van de gezins- of familieleden die met de belanghebbende partij samenleven.

Zijn er omstandigheden waarin rechtsbijstand is uitgesloten?

Rechtsbijstand is uitgesloten:

 • in strafprocedures vanwege belastingontduiking;
 • als de aanvrager door meer dan één advocaat wordt bijgestaan;
 • voor personen die definitief zijn veroordeeld voor misdrijven in verband met het lidmaatschap van de maffia, tabaksmokkel of illegale drugshandel.

Wat kan ik doen om rechtshulp te krijgen?

U kunt een aanvraag indienen bij het bureau van de magistraat die de zaak behandeld.

De aanvraag moet volledig worden ingevuld en ondertekend, en u moet de volgende informatie verstrekken:

 • een verzoek om toekenning van rechtsbijstand;
 • uw naam, achternaam, geboorteplaats, geboortedatum en belastingcode, en ook die van al uw familieleden;
 • een (schriftelijke) inkomensverklaring voor het jaar voorafgaand aan uw aanvraag;
 • de toezegging om relevante wijzigingen van uw inkomen door te geven.

U kunt uw aanvraag persoonlijk indienen, waarbij u een kopie van uw (geldige) identiteitsdocument bij de aanvraag dient te voegen, of u kunt dit door uw advocaat laten doen, die in dat geval uw handtekening moet laten legaliseren. Ook kunt u uw aanvraag indienen per aangetekende brief met ontvangstbewijs, waarbij u ook weer een kopie van uw identiteitsdocument bij de aanvraag dient te voegen.

Als u zich in hechtenis bevindt, kunt u uw aanvraag vanuit de gevangenis indienen.

Als u huisarrest hebt of in hechtenis bent genomen, kunt u uw aanvraag indienen bij een politiefunctionaris.

Als u geen EU-burger bent, moet u een verklaring van de bevoegde consulaire dienst bijvoegen waarin uw inkomen wordt vermeld en de dienst verklaart dat het waar is wat u in uw aanvraag hebt ingevuld.

Als dat niet mogelijk is, kunt u in plaats van deze verklaring een eigen verklaring bijvoegen. Als u buitenlander bent en om veiligheidsredenen in de gevangenis zit, of als u bent aangehouden of huisarrest opgelegd hebt gekregen, kan de verklaring van uw consulaat binnen twintig dagen vanaf de indiening van uw aanvraag worden ingediend door uw advocaat of een familielid, of worden vervangen door een schriftelijke verklaring.

Wat gebeurt er als u rechtsbijstand krijgt?

Als de rechter uw aanvraag honoreert, kunt u een advocaat uitkiezen uit de registers van de orden van advocaten. U kunt deze registers inzien op het kantoor van elke orde van advocaten.

De kosten van de rechtsbijstand en alle proceskosten, waaronder die van de diensten van een tolk, zullen door de overheid worden betaald.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Vrijwillige rechtsbijstandsadvocaten

De link wordt in een nieuw venster geopend.Ministerie van Binnenlandse Zaken

De link wordt in een nieuw venster geopend.Italiaanse orden van strafadvocaten

De link wordt in een nieuw venster geopend.Orde van advocaten van Triveneto


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 24/02/2020

2 – Mijn rechten tijdens het strafrechtelijk onderzoek en voordat de zaak door de rechtbank wordt behandeld


Wat is een onderzoek?

Een onderzoek bestaat uit een reeks activiteiten die de openbaar aanklager en de recherche uitvoeren nadat een misdrijf is geconstateerd of aangifte van een misdrijf is gedaan. De officiële kennisgeving hiervan wordt direct verkregen van de openbaar aanklager of de recherche, of door middel van een aangifte door een benadeelde of een andere partij.

Wat is het doel van een strafrechtelijk onderzoek?

Het doel van het vooronderzoek is om vast te stellen of er daadwerkelijk een misdrijf is gepleegd, om de verantwoordelijke personen te vinden en om bewijs te verzamelen ten behoeve van het onderzoek en de procedure.

Wie voert het onderzoek uit?

De openbaar aanklager, de recherche en de advocaat van de verdachte voeren het onderzoek uit. Daarnaast is er de rechter voor vooronderzoeken, die waarborgt dat de procedures en de rechten van de partijen worden gerespecteerd.

Uit welke fasen bestaat een vooronderzoek?

Bewijs verzamelen

De openbaar aanklager en de recherche kunnen fouilleringen en doorzoekingen, controles, de inbeslagname van voorwerpen en documenten, het verhoor van getuigen, het afluisteren van telefoons, elektronisch toezicht en inspectie van gebouwen regelen en uitvoeren. Het doel van deze stappen is om bewijs op te sporen en te verkrijgen. De advocaat van de verdachte kan onderzoek laten doen om bewijs in het voordeel van de verdachte te vinden.

Verhoor

Een verdachte kan door de openbaar aanklager of de recherche worden opgeroepen voor verhoor. Het doel van het verhoor is om vast te stellen of de verdachte bij het misdrijf betrokken is geweest.

Aanhouding, inverzekeringstelling, voorlopige hechtenis en Europees aanhoudingsbevel

De politie kan iemand aanhouden als deze op heterdaad wordt betrapt of nadat het misdrijf is gepleegd als het risico bestaat dat de persoon op de vlucht zal slaan. Het doel van de aanhouding is om te voorkomen dat er nog meer misdrijven worden gepleegd en om de persoon in hechtenis te nemen. Zo wordt ervoor gezorgd dat hij of zij er niet vandoor gaat.

De rechter voor vooronderzoeken kan besluiten dat de verdachte in de gevangenis moet worden vastgehouden. Het doel hiervan is om te voorkomen dat er nog meer misdrijven worden gepleegd, om het nodige bewijs te vergaren en om te voorkomen dat de verdachte ontsnapt.

Tot slot kan de politie iemand aanhouden op grond van een Europees aanhoudingsbevel. Het doel van een Europees aanhoudingsbevel is om de verzoekende EU-lidstaat in staat te stellen de verdachte in hechtenis te nemen.

Sluiting van het vooronderzoek en voorbereidende hoorzitting.

Zodra het vooronderzoek is afgerond, begint de openbaar aanklager met de vervolging, tenzij hij of zij om seponering van de zaak vraagt.

Bij de ernstigste misdrijven vindt een voorbereidende hoorzitting plaats voordat het proces begint. Deze hoorzitting heeft de functie van filter en is bedoeld om de gronden van de tenlastelegging te beoordelen en om zinloze processen te voorkomen. De verdachte kan ervoor kiezen om in een alternatieve procedure te worden berecht in plaats van in een proces, waardoor hij of zij in geval van een veroordeling een lagere gevangenisstraf kan krijgen.

Mijn rechten tijdens het onderzoek

Klik op de volgende links om te weten te komen wat uw rechten zijn tijdens elke fase van het onderzoek.

Bewijs verzamelen (1)

Mag de politie inspecties u itvoeren en mijn woning, mijn auto of mijn bedrijfsruimte doorzoeken?

Ja. De politie mag op eigen initiatief of op verzoek van de openbaar aanklager inspecties uitvoeren en plaatselijk doorzoekingen verrichten om bewijs van het gepleegde misdrijf te zoeken en over te dragen.

Mag de politie mij fouilleren?

Ja. Om een onderzoek aan uw lichaam te kunnen uitvoeren, moet de politie over een bevel van de openbaar aanklager beschikken. De politie kan echter wel op eigen initiatief iemand staande houden en fouilleren.

Mag de politie documenten en voorwerpen meenemen uit mijn woning, auto of bedrijfsruimte?

Ja. De politie mag documenten en voorwerpen meenemen die mogelijk als materieel bewijs kunnen dienen en nodig zijn om een feit te bewijzen, hetzij op eigen initiatief, hetzij op basis van een bevel van de openbaar aanklager.

Wat zijn mijn rechten bij een inspectie, doorzoeking of inbeslagname?

Als u aan een onderzoek aan uw lichaam wordt onderworpen of wordt gefouilleerd, kunt u worden bijgestaan door een persoon waarin u vertrouwen hebt, mits zo iemand onmiddellijk beschikbaar is. Een onderzoek aan lichaam of kleding moet zodanig worden uitgevoerd dat uw waardigheid wordt gerespecteerd.

In geval van een inspectie of inbeslagname op grond van een bevel moet de politie u een kopie van het bevel overhandigen. Als u op dat moment niet aanwezig bent, moet de politie het bevel overhandigen aan iemand die op dat moment wel aanwezig is. U hebt het recht om te worden bijgestaan door een advocaat, maar de politie hoeft de advocaat niet van tevoren te bellen.

Heb ik het recht om bezwaar aan te tekenen tegen een inbeslagname?

Ja, u kunt een verzoek om herziening indienen binnen tien dagen na het bevel tot inbeslagname/confiscatie. Het besluit hierover zal worden genomen door de bevoegde rechtbank.

Zal ik worden gevraagd om vingerafdrukken of monsters van mijn DNA (haar, speeksel, lichaamsvloeistoffen) af te staan?

Ja. Als u van een misdrijf wordt verdacht, kan de politie om DNA-monsters of vingerafdrukken vragen om u te identificeren. Als u daar geen toestemming voor geeft, kan de politie aan de openbaar aanklager mondelinge toestemming te vragen om toch vingerafdrukken of monsters van u af te nemen.

U kunt worden gevraagd om vingerafdrukken en DNA-monsters af te staan als bewijs, maar alleen als u wordt verdacht van een ernstig misdrijf, en daarvoor is een rechterlijk bevel nodig, of, in spoedeisende gevallen, een bevel van de openbaar aanklager dat later door de rechter moet worden bekrachtigd.

Mag ik vragen om onderzoeken ten behoeve van mijn verdediging?

Uw advocaat heeft het recht om namens u onderzoeken ten behoeve van uw verdediging te laten uitvoeren, ook door privédetectives.

Ook kan uw advocaat verklaringen van getuigen afnemen, plekken inspecteren, deskundigen machtigen en documenten bij de overheid opvragen.

Getuigenverklaringen en documenten kunnen door uw advocaat worden ingediend bij de rechter voor vooronderzoeken, de openbaar aanklager en het “Tribunale del Riesame” (een speciale rechtbank die tot taak heeft om op verzoek van de verdachte bevelen die dwangmaatregelen omvatten, zoals huisarrest of uitzetting, opnieuw te bekijken).

Bij het nemen van een besluit zal de rechtbank deze in aanmerking nemen.

Verhoor (2)

Waarom moet ik worden verhoord?

Als u wordt verdacht van betrokkenheid bij een misdrijf, kunt u door de politie worden opgeroepen voor verhoor ter verifiëring van de aantijgingen/beschuldigingen.

U kunt ook worden verhoord om meer duidelijkheid over uw positie te krijgen.

Als u bent aangehouden of in hechtenis bent genomen, klik hier.

Zal ik vóór het verhoor informatie over de beschuldigingen krijgen?

Ja. De dagvaarding voor het verhoor bevat beschrijvingen van de feiten die verband houden met de beschuldigingen tegen u. Voordat het verhoor begint, zult u worden verteld waarvan u wordt beschuldigd en welk bewijs er tegen u is.

Moet ik antwoord geven op vragen?

Nee. Voordat de politie en de openbaar aanklager u beginnen te verhoren, moeten ze u waarschuwen dat u niet verplicht bent om antwoord op de vragen te geven. Desalniettemin moet u antwoord geven op vragen over uw persoonsgegevens en eerdere veroordelingen.

Wat gebeurt er als ik de taal niet spreek?

U hebt recht op de kosteloze bijstand van een tolk. De tolk vertaalt de vragen en uw antwoorden.

Heb ik recht op een advocaat?

Als u wordt opgeroepen voor verhoor, zult u worden verteld dat u het recht hebt om te worden bijgestaan door een advocaat. Als u geen advocaat hebt, zal de rechtbank er een voor u benoemen. Voor informatie over hoe u een advocaat kunt vinden, zie De link wordt in een nieuw venster geopend.Informatieblad 1.

De hele tijd dat u wordt verhoord, moet u worden bijgestaan door een advocaat die ofwel door u zelf, ofwel door de rechtbank is benoemd.

Onmiddellijk nadat het misdrijf is gepleegd kan de politie u enkele vragen stellen, ook al is er geen advocaat aanwezig, maar u bent niet verplicht om daar antwoord op te geven. Als u wel antwoordt geeft, kunnen deze antwoorden worden gebruikt als bewijs en als reden om het onderzoek voort te zetten.

Aanhouding, inverzekeringstelling, voorlopige hechtenis en Europees aanhoudingsbevel (3)

Om welke redenen kan ik worden aangehouden?

De politie kan u aanhouden als u op heterdaad wordt betrapt, dat wil zeggen terwijl u een misdrijf pleegt, of nadat u bent achtervolgd onmiddellijk na het plegen van een misdrijf.

De politie kan u ook in verzekering stellen als u op heterdaad wordt betrapt, wanneer u wordt verdacht van een misdrijf en als er een reëel risico bestaat dat u zult ontsnappen.

Tijdens het vooronderzoek kan een rechter verordenen dat u in hechtenis (in de gevangenis) moet blijven als er serieus bewijs is dat u schuldig aan een misdrijf zou kunnen zijn en er een reëel risico bestaat dat u op enigerlei wijze de rechtsgang zult verstoren of belemmeren of dat u andere misdrijven zult plegen of op de vlucht zult slaan.

Krijg ik de gelegenheid een advocaat te spreken?

Ja. Meteen na uw aanhouding of inverzekeringstelling of nadat een bevel tot inhechtenisneming aan de gevangenis is overgebracht, moet de politie u meedelen dat u een advocaat kunt benoemen. De politie moet uw advocaat, of als u geen advocaat hebt de advocaat die de rechtbank voor u heeft benoemd, onmiddellijk bellen. Voor informatie over hoe u een advocaat kunt vinden, zie De link wordt in een nieuw venster geopend.Informatieblad 1.

U hebt het recht om onmiddellijk met uw advocaat te spreken.

Als er uitzonderlijke redenen bestaan om u vast te houden, kunnen de gerechtelijke autoriteiten uw gesprekken met de advocaat met maximaal 48 uur uitstellen als u bent aangehouden of in verzekering bent gesteld, en met vijf dagen als u in hechtenis bent genomen.

Mag ik contact opnemen met mijn familie?

Ja.

Als u daar toestemming voor geeft, zal de politie contact met familieleden van u opnemen.

Zal ik worden verhoord? Moet ik informatie verstrekken?

Als u bent aangehouden of in verzekering bent gesteld, mag de politie u in aanwezigheid van uw advocaat ondervragen, maar u bent niet verplicht om antwoord op de vragen te geven.

U zult worden verteld wat de beschuldigingen inhouden en welk bewijs er tegen u is.

Tijdens de voorgeleiding kunt u worden ondervraagd door de rechter, maar u bent niet verplicht om antwoord te geven. Ook kunt u verzoeken om te worden ondervraagd.

Als u in hechtenis bent genomen en dus in de gevangenis zit, moet de rechter u binnen vijf dagen na het begin van de hechtenis ondervragen (de zogeheten ‘ondervraging in hechtenis’) De aanwezigheid van uw advocaat en een tolk is verplicht en u bent niet verplicht om te antwoorden.

Voor verdere informatie, zie Verhoor (2).

Wat gebeurt er als ik de taal niet spreek?

U hebt recht op de kosteloze bijstand van een tolk. De tolk vertaalt de vragen en uw antwoorden.

Hoe lang mag ik door de politie worden vastgehouden na mijn arrestatie?

Na uw aanhouding of inverzekeringstelling kunt u door de politie maximaal 24 uur op het politiebureau worden vastgehouden. In deze periode moet de politie u naar de gevangenis overbrengen. Binnen 48 uur na uw aanhouding moet u voor de rechter worden geleid om uw aanhouding of inverzekeringstelling te bekrachtigen. Aan het eind van de voorgeleiding kan de rechter bevelen dat u onmiddellijk in vrijheid moet worden gesteld of een besluit over een vrijheidsbeperkende maatregel nemen.

Kan ik beroep instellen tegen een bevel tot in hechtenisneming?

Ja. U kunt de bevoegde meervoudige rechtbank binnen tien dagen na de tenuitvoerlegging van het bevel vragen om herziening van het bevel. Daartoe zal een hoorzitting plaatsvinden die u kunt bijwonen en waar u kunt vragen om te worden gehoord. Binnen tien dagen nadat deze rechtbank een besluit heeft genomen, kunt u daar beroep tegen instellen bij het Hof van Cassatie.

Wat gebeurt er als ik wordt gearresteerd op basis van een Europees aanhoudingsbevel?

Als een lidstaat een Europees aanhoudingsbevel tegen u heeft uitgevaardigd, kunt u in een andere lidstaat worden gearresteerd en aan de verzoekende staat worden overgedragen na een hoorzitting bij het hof van beroep. De politie kan u op eigen initiatief arresteren of op grond van een door het hof van beroep afgegeven bevel tot inhechtenisneming.

U hebt het recht om een advocaat te benoemen. Als u geen advocaat hebt, zal de rechtbank er een voor u benoemen. Uw advocaat en uw ambassade moeten onmiddellijk worden gebeld.

Binnen 48 uur nadat u door de politie bent aangehouden, of binnen vijf dagen na de tenuitvoerlegging van een bevel tot inhechtenisneming, zal een rechter u in aanwezigheid van uw advocaat en een tolk ondervragen.

Binnen twintig dagen na uw aanhouding zal er een hoorzitting bij het hof van beroep plaatsvinden. Tijdens deze hoorzitting zal een besluit worden genomen over de vraag of u aan een andere lidstaat moet worden overgeleverd of niet. Tegen dit besluit kunt u beroep instellen bij het Hof van Cassatie.

Eind van het vooronderzoek en voorbereidende hoorzitting (4)

Wat gebeurt er na het vooronderzoek?

Tenzij de openbaar aanklager om seponering van de zaak vraagt, zal deze u meedelen dat het vooronderzoek is afgesloten. U zult niet in kennis worden gesteld als het misdrijf onder de bevoegdheid van de vrederechter valt.

U kunt de documenten van het vooronderzoek en kopieën van het bewijs tegen u inzien. U kunt instructies voor uw advocaat en bewijs voor uw verdediging indienen en verzoeken om opnieuw te worden gehoord.

Nadat hij of zij u in kennis heeft gesteld van het feit dat het vooronderzoek is afgerond, zal de openbaar aanklager de vervolging starten, tenzij hij of zij om seponering van de zaak zal vragen. Voor lichte vergrijpen zal de openbaar aanklager u direct dagvaarden voor het proces. In andere gevallen dient hij of zij een verzoek voor een proces in bij de rechter voor het vooronderzoek.

Wat is een voorbereidende zitting?

Het doel van de voorbereidende zitting is om de beschuldigingen tegen u te verifiëren.

Deze zitting is niet openbaar, maar vindt plaats achter gesloten deuren met de openbaar aanklager en uw advocaat, waarbij u, als u dat wilt, aanwezig kunt zijn en kunt worden gehoord. De rechter kan getuigen horen en documenten verkrijgen. Aan het eind van de zitting kan de rechter de zaak seponeren of opdracht geven tot het aanhangig maken van de zaak bij de gewone rechtbank of de rechtbank voor ernstige misdrijven (de “Assisenrechtbank”).

Heb ik recht op een advocaat?

Ja, u moet verplicht laten bijstaan door een advocaat.

Voor meer informatie, zie De link wordt in een nieuw venster geopend.Informatieblad 1.

Wat gebeurt er als ik de taal niet spreek?

Het verzoek om de zaak aanhangig te maken bij een rechtbank en de tenlastelegging moeten worden vertaald in uw eigen taal. Als u aanwezig bent bij de zitting, zult u door een tolk worden bijgestaan.

Moet ik aanwezig zijn?

Nee. U kunt ervoor kiezen om de zitting niet bij te wonen.

Kan ik een proces voorkomen?

Ja. U kunt de rechter tijdens de voorbereidende hoorzitting vragen om u in een verkorte procedure te berechten. De hoorzittingen vinden achter gesloten deuren plaats en het besluit wordt genomen op basis van schriftelijk bewijs. Als u wordt veroordeeld, zal de straf met een derde worden verminderd.

Ook kunt u een proces voorkomen door met de openbaar aanklager overeenstemming over een lagere straf te bereiken (door schuldig te pleiten).


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 24/02/2020

3 – Mijn rechten tijdens het proces


Waar wordt het proces gevoerd?

Het proces zal worden gehouden bij de rechtbank die bevoegd is in het desbetreffende rechtsgebied en met betrekking tot het onderwerp.

Voor lichte vergrijpen is de bevoegde rechtbank de vrederechter of de enkelvoudige rechtbank. Ernstigere vergrijpen zullen worden behandeld door de meervoudige rechtbank. Voor misdrijven die worden beschouwd als een ernstige bedreiging voor de samenleving (zoals moord en terrorisme) is de bevoegde rechtbank de Assisenrechtbank (“Corte d’Assise”).

Het proces is openbaar. Anders is het ongeldig.

In bijzondere gevallen kan de rechter besluiten dat het proces of een deel van het proces achter gesloten deuren moet plaatsvinden. Als een openbare zitting uw privacy zal schenden vanwege feiten die geen relatie hebben met het proces, kunt u vragen of een getuige achter gesloten deuren kan wordt gehoord.

Het gerechtelijk besluit zal worden genomen door dezelfde rechter die het proces leidt. Voor processen bij de Assisenrechtbank zal het besluit worden genomen in samenspraak met een jury.

Kan de tenlastelegging tijdens het proces worden veranderd?

De tenlastelegging kan tijdens het proces worden veranderd.

De openbaar aanklager kan u nieuwe feiten ten laste leggen als het misdrijf blijkt te verschillen van het misdrijf dat in de oorspronkelijke tenlastelegging wordt beschreven of als er in verband met het misdrijf nog een ander misdrijf of een verzwarende omstandigheid aan het licht komt.

U kunt vragen om voldoende tijd om uw verdediging voor te bereiden.

Wat gebeurt er als ik schuld beken?

Schuld bekennen wordt niet verwacht in het Italiaanse rechtssysteem.

Als u het niet tot een proces wilt laten komen en strafvermindering wilt krijgen, dient u de openbaar aanklager te vragen of er tussen u beiden overeenstemming over de straf kan worden bereikt. Een verzoek daartoe dient u tijdens de voorbereidende hoorzitting in te dienen, en als geen voorbereidende hoorzitting plaatsvindt meteen aan het begin van het proces.

Wat zijn mijn rechten tijdens het proces?

U hoeft niet aanwezig te zijn in de rechtbank.

Uw aanwezigheid kan nodig zijn voor bepaalde handelingen, bijvoorbeeld om door een getuige te worden geïdentificeerd.

In dat geval kan de rechter, als u niet uit eigen beweging verschijnt, verordenen dat u verplicht aanwezig moet zijn tijdens het proces.

Als u het proces wel wilt bijwonen, maar daar een ernstig beletsel voor bestaat (zoals ziekte), kan uw advocaat om uitstel van de zitting vragen.

Ook kunt u alleen bepaalde hoorzittingen bijwonen. Als u bij ook maar één zitting niet verschijnt, zal de rechtbank u bij verstek vonnissen.

Als u de taal niet begrijpt, moet u verplicht worden bijgestaan door een tolk.

Ook is het verplicht om door een advocaat te worden bijgestaan, en deze moet aanwezig zijn tijdens het proces.

U hebt het recht om persoonlijk een advocaat te benoemen. Als u geen advocaat kunt betalen, kunt u rechtsbijstand (een advocaat die door de overheid wordt betaald) aanvragen.

Als u zelf geen advocaat benoemt, zal de rechtbank dat voor u doen.

Voor meer informatie, zie De link wordt in een nieuw venster geopend.Informatieblad 1. U kunt uw advocaat te allen tijde vervangen. Om een advocaat te vervangen die door de rechtbank voor u is benoemd, dient u bij de rechter een bevel tot vervanging van de advocaat te verkrijgen, waarbij u de reden(en) voor deze vervanging moet aangeven.

U hebt het recht om tijdens het hele proces te zwijgen.

Als de openbaar aanklager of een van de partijen verzoekt om u te ondervragen, kunt u daarmee instemmen of weigeren.

U kunt op elk moment tijdens het proces een verklaring afleggen.

U hebt het recht om te worden ondervraagd.

Als u niet de waarheid vertelt, zult u daarvoor niet worden gestraft, maar kan de rechter dat wel meenemen in zijn besluitvorming.

Als u andere personen ergens van beschuldigt, moet u zeker weten dat uw verklaring klopt. Als u liegt, kunt u worden beschuldigd van laster.

Welke rechten heb ik met betrekking tot het bewijs dat tegen mij wordt aangevoerd?

Meteen aan het begin van het proces zullen de openbaar aanklager, uw advocaat en mogelijk nog een andere partij de rechter vragen om toelating van bewijs.

Uw advocaat kan bewijs waar door de andere partijen om wordt gevraagd afwijzen.

Uw advocaat kan de rechtbank vragen om bepaalde getuigen en deskundigen te horen en bepaalde documenten toe te laten. Dat kan bijvoorbeeld bewijs zijn dat uw advocaat tijdens de voorbereiding van de verdediging heeft verzameld. Voor meer informatie, zie De link wordt in een nieuw venster geopend.Informatieblad 2. Getuigen en deskundigen worden gehoord tijdens het kruisverhoor van de partijen.

Uw advocaat kan zowel aan de getuigen van de openbaar aanklager als aan uw eigen getuigen vragen stellen.

Uw advocaat heeft de mogelijkheid om eerdere verklaringen van getuigen te weerleggen. Verschillen tussen een verklaring die eerder is afgelegd en een verklaring die in de rechtbank wordt afgelegd zullen door de rechter in aanmerking worden genomen bij het vaststellen of de getuige betrouwbaar is of niet.

Wordt er rekening gehouden met mijn strafblad?

De rechter kan rekening houden met eventuele eerdere veroordelingen.

U kunt ervan worden beschuldigd dat u een veelpleger bent. In dat geval zult u bij een veroordeling een hogere straf krijgen.

Eerdere veroordelingen in andere lidstaten kunnen in aanmerking worden genomen als ze door de Italiaanse overheid zijn erkend.

Wat gebeurt er aan het eind van het proces?

Aan het eind van het proces zullen de openbaar aanklager, uw advocaat en mogelijk nog een andere partij hun slotverklaring afleggen en hun eisen/verzoeken indienen.

De rechter doet uitspraak en leest het vonnis onmiddellijk voor.

Het vonnis kan vrijspraak of een veroordeling inhouden.

In geval van een veroordeling kan de straf bestaan uit een boete of een gevangenisstraf of beide.

De rechter kan ook een voorwaardelijke straf opleggen.

Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf wordt pas uitvoerbaar als het vonnis definitief is.

Als de rechter dat nodig acht, kan hij of zij preventieve hechtenis in de gevangenis of huisarrest opleggen. Voor meer informatie, zie De link wordt in een nieuw venster geopend.Informatieblad 2.

In processen bij de vrederechter zijn de mogelijke straffen: een geldboete, huisarrest en een taakstraf.

Een voorwaardelijke straf is niet uitvoerbaar.

De vrederechter kan de straf vervangen door uitzetting.

Welke rol speelt het slachtoffer in het proces?

Het slachtoffer van een misdrijf kan deelnemen aan het proces en worden bijgestaan door een advocaat.

De advocaat is onderdeel van het proces en kan om bewijs vragen en getuigen en deskundigen ondervragen.

Als u wordt veroordeeld, kan de rechter u veroordelen tot het betalen van schadevergoeding aan de benadeelde partij.

De rechter kan besluiten dat de schadevergoeding aan de benadeelde partij onmiddellijk moet worden betaald.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Ministerie van Justitie

De link wordt in een nieuw venster geopend.Algemene rechtsvragen

De link wordt in een nieuw venster geopend.Strafrechtsvragen

De link wordt in een nieuw venster geopend.Italiaanse orden van strafadvocaten

De link wordt in een nieuw venster geopend.Mensenrechten


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 24/02/2020

4 – Mijn rechten na het proces


Kan ik hoger beroep instellen?

Bij elke straf die geen geldboete is, kunnen u en uw advocaat hoger beroep tegen het vonnis instellen.

Het hoger beroep moet worden ingediend bij de rechter die u heeft veroordeeld binnen een periode die varieert van 15 tot 45 dagen vanaf de uitspraak of de registratie van het vonnis.

In uw beroep moet u de redenen voor het beroep en het deel van het vonnis waartegen u beroep instelt vermelden.

Het proces zal plaatsvinden bij het hof van beroep of bij het Assisenhof van beroep (“Corte d’Assise d’Appello” – voor de behandeling van het hoger beroep bij de ernstigste misdrijven).

Wat gebeurt er als ik hoger beroep instel?

Als u hoger beroep tegen het vonnis instelt, zal de straf niet ten uitvoer worden gelegd totdat het besluit definitief is.

Het feit dat u hoger beroep instelt, zal niet betekenen dat u wordt vrijgelaten als u in de gevangenis zit op het moment dat u het beroep instelt. Als u zich in hechtenis bevindt, zal het hof van beroep uw beroep op korte termijn behandelen. In andere gevallen zal dat afhangen van de hoeveelheid werk die de rechtbank heeft.

Het hof van beroep neemt een besluit over het bestaande bewijs.

Het hof kan besluiten om een nieuw proces te houden, maar alleen in uitzonderlijke omstandigheden. Het hof mag alleen van het bestaande bewijs gebruikmaken als het dit van essentieel belang voor het besluit acht. U kunt vragen dat onverwacht of nieuw bewijs dat na het proces in eerste aanleg aan het licht is gekomen wordt toegelaten tot de behandeling van het hoger beroep.

Als u de eerste fase van het proces niet hebt bijgewoond en u kunt bewijzen dat het voor u onmogelijk was om dat te doen of dat u niet wist dat het proces plaatsvond, kan het hof beslissen om het proces opnieuw te starten.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling in hoger beroep?

Uw advocaat moet bij het proces aanwezig zijn. U kunt het proces bijwonen, maar dat is niet verplicht.

U hebt recht op een tolk.

Als het hof besluit om het proces opnieuw te starten, zal al het bewijs opnieuw worden beoordeeld.

Na de slotpleidooien van de partijen zal het hof uitspraak doen.

Wat gebeurt er als het hoger beroep slaagt dan wel niet slaagt?

Als het hof het hoger beroep toelaat, kan het de uitspraak van de rechtbank in eerste aanleg geheel of gedeeltelijk vernietigen of wijzigen.

Als het hof het hoger beroep niet toelaat, zal het de uitspraak van de rechtbank bekrachtigen.

Als u in de fase van het hoger beroep wordt vrijgesproken van de tenlastelegging, komt u over het algemeen niet in aanmerking voor een schadevergoeding.

Kan ik hoger beroep instellen tegen de uitspraak van het hof van beroep?

Tegen de uitspraak van het hof van beroep kunt u beroep instellen bij het Hof van Cassatie.

U kunt het beroep zelf instellen of dit door uw advocaat laten doen, zolang deze is geregistreerd in de “Albo dei patrocinanti in Cassazione” (een speciaal register van advocaten bij het Hof van Cassatie).

Het hoger beroep moet binnen een periode die varieert van 15 tot 45 dagen bij het hof van beroep worden ingediend.

Beroepszaken beperken zich strikt tot de behandeling van juridische fouten.

De hoorzittingen kunnen achter gesloten deuren of in het openbaar plaatsvinden.

Het Hof van Cassatie neemt een besluit op basis van de rechtbankdossiers.

Het Hof van Cassatie heeft de mogelijkheid om het hoger beroep niet toe te laten of af te wijzen, of om het betwiste vonnis te vernietigen met of zonder terugverwijzing. Als het proces opnieuw moet worden gevoerd, zal de zaak worden terugverwezen naar de oorspronkelijke rechter.

Wat gebeurt er nadat het vonnis definitief is geworden?

Het vonnis wordt definitief tenzij u binnen de wettelijk vastgestelde termijn hoger beroep instelt bij het hof van beroep of het Hof van Cassatie, of nadat het Hof van Cassatie het beroep heeft afgewezen.

Wanneer het vonnis definitief wordt, wordt het uitvoerbaar.

Het vonnis wordt geregistreerd in het strafregister.

Als de straf een geldboete is, zult u het door het register gevraagde bedrag moeten betalen.

Als u een onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd hebt gekregen, vaardigt de openbaar aanklager een afdwingbaar bevel uit.

Als u een gevangenisstraf van drie jaar of minder moet uitzitten, kan de openbaar aanklager het vonnis opschorten en u in kennis stellen van dit besluit.

U kunt binnen dertig dagen bij de penitentiaire rechtbank (“Tribunale di Sorveglianza” – een toezichthoudende rechtbank) een verzoek om oplegging van een andere maatregel dan gevangenisstraf indienen. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u vragen om onder toezicht van een maatschappelijk werker of van een rehabilitatie- en preventiecentrum te worden gesteld of huisarrest opgelegd te krijgen.

Als u geen verzoek indient of dit verzoek wordt afgewezen, moet u aan het uitzitten van de straf beginnen.

Ik kom uit een andere lidstaat. Kan ik na het proces worden teruggestuurd?

Als u bent veroordeeld tot een gevangenisstraf van meer dan twee jaar, kan de rechter de veiligheidsmaatregel van uitzetting opleggen.

De rechter kan de gevangenisstraf vervangen door uitzetting plus een verbod om het land weer binnen te komen als u bent veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar of deze straf bent overeenkomen en een voorwaardelijke straf niet mogelijk is. De uitzetting zal onmiddellijk plaatsvinden, ook als het vonnis nog niet definitief is. De bevoegde autoriteit is de “Questore” (het provinciaal hoofd van de nationale politie).

U kunt ook worden uitgezet als u al in de gevangenis zit en een straf van minder dan twee jaar moet uitzitten. Het bevel hiertoe wordt uitgevaardigd door de rechter van de “Tribunale di Sorveglianza”. U kunt beroep tegen het besluit instellen, ook weer bij de “Tribunale di Sorveglianza”.

Wordt informatie over de tenlastelegging en/of veroordeling bijgeschreven op mijn strafblad?

Definitieve veroordelingen worden bijgeschreven op uw strafblad.

Uw strafblad wordt verwijderd wanneer u tachtig wordt of nadat u bent overleden.
Ook wordt een vermelding van een veroordeling verwijderd als de zaak wordt herzien.

Veroordelingen door de vrederechter worden vijf jaar na de datum waarop de straf is uitgesproken verwijderd als de opgelegde straf een geldboete is – bij andere straffen na tien jaar – en als u binnen de vastgestelde periode geen nieuwe misdrijven hebt begaan.

U kunt de bevoegde rechtbank vragen om bestanden en vermeldingen in het strafregister te corrigeren. Als u in het buitenland bent geboren, is de bevoegde rechtbank de rechtbank in Rome.

Als ik ben veroordeeld, kan ik dan voor hetzelfde misdrijf opnieuw worden berecht?

Als u door een Italiaanse rechter bent veroordeeld, is de veroordeling definitief en kunt u in Italië niet nogmaals voor hetzelfde misdrijf worden berecht.

Als u door een buitenlandse rechter bent veroordeeld en het misdrijf in Italië is gepleegd, kunt u in Italië opnieuw worden berecht.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Algemene rechtsvragen

De link wordt in een nieuw venster geopend.Ministerie van Binnenlandse Zaken

De link wordt in een nieuw venster geopend.Algemene vragen voor niet-onderdanen

De link wordt in een nieuw venster geopend.Strafrechtsvragen

De link wordt in een nieuw venster geopend.Nationale politie


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 24/02/2020

5 – Verkeersovertredingen en andere lichte overtredingen


Hoe worden lichte verkeersovertredingen behandeld?

In het verkeersreglement/de verkeersregels worden twee soorten overtredingen onderscheiden: verkeersovertredingen en administratieve overtredingen.

Verkeersovertredingen als rijden onder invloed worden beoordeeld en bestraft als misdrijven.

Voor lichte verkeersovertredingen (zoals te hard rijden of fout parkeren) bestaat een administratieve procedure die in dit informatieblad zal worden toegelicht.

Wie handelt dergelijke overtredingen af?

Dit soort overtredingen wordt afgehandeld door de verkeerspolitie, de nationale politie, de “Carabinieri”, de “Guardia di Finanza” (fiscale politie) of de gemeentelijke politie. In bepaalde gevallen kunnen ook de “ausiliari del traffico” (vrijwillige verkeersregelaars) u een boete geven.

Wat is the procedure?

Indien mogelijk wordt het rapport over de overtreding direct opgesteld en aan u overhandigd.

Zo niet, dan zal het rapport binnen 150 dagen na de identificatie van de schuldige of de persoon die de boete moet betalen (meestal de eigenaar) aan u worden toegezonden.

Wat zijn de straffen?

Meestal zult u een boete moeten betalen.

Ook kunnen er andere administratieve sancties worden opgelegd. Zo kan uw rijbewijs worden ingetrokken of kunt u een tijdelijk rijverbod krijgen.

Ik kom uit een andere lidstaat. Gelden er speciale regels?

Als u in een auto met een buitenlands kenteken rijdt, kunt u, indien dat is toegestaan, onmiddellijk een lagere boete (minimumsanctie) betalen. In dergelijke gevallen kunt u geen beroep instellen.

Een andere mogelijkheid is dat u een “cauzione” (een waarborgsom) betaalt die gelijk is aan het bedrag van de minimumsanctie als het voertuig in een van de EU-lidstaten is geregistreerd, of de helft van het bedrag van de maximumsanctie in andere gevallen. U kunt hoger beroep instellen, ook al hebt u de “cauzione” betaald.

Als u de “cauzione” niet betaalt, zal uw voertuig voorlopig in beslag worden genomen. Als dat gebeurt, moet u betalen voor de bewaring van het voertuig en kunt u het voertuig niet gebruiken totdat u een van de bovenstaande bedragen hebt betaald.

Als het voertuig niet in beslag wordt genomen en u in het buitenland woont, zal het verslag binnen 360 dagen na de opstelling ervan aan u worden toegezonden.

Wat is een “verbale” (verslag van de verkeerspolitie)?

Een “verbale” is een openbaar verslag waarin feiten worden gerapporteerd en de straf wordt vastgesteld.

Dit vormt positief bewijs voor de feiten die de politiefunctionaris heeft gerapporteerd.

U kunt weigeren om de “verbale” te ondertekenen of in ontvangst te nemen. Uw weigering moet worden gemeld, maar heeft geen invloed op de geldigheid van het verslag.

Kan ik hoger beroep instellen?

De persoon van wie de naam op het verslag staat kan beroep instellen, ongeacht of deze de overtreding heeft begaan of de eigenaar van het voertuig is.

U kunt beroep instellen bij de prefect of bij de vrederechter.

Het beroep bij de prefect moet binnen zestig dagen persoonlijk door u worden ingediend, of door middel van een aangetekende brief met een ontvangstbewijs, bij het bureau van de prefect in de plaats waar de verkeersovertreding heeft plaatsgevonden, of bij de beoordelende autoriteit.

Het beroep bij de vrederechter moet binnen zestig dagen na de datum van de kennisgeving van het feit persoonlijk door u worden ingediend, of door middel van een aangetekende brief met een ontvangstbewijs, bij het bureau van de vrederechter in de plaats waar de verkeersovertreding heeft plaatsgevonden. U moet persoonlijk aanwezig zijn in de rechtbank of u door een advocaat laten vertegenwoordigen, anders zal de procedure ongeldig zijn.

Komen deze overtredingen op mijn strafblad te staan?

Aangezien dit administratieve overtredingen zijn, worden ze niet op uw strafblad vermeld.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 24/02/2020

De rechten van verdachten in strafzaken - Cyprus

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Grieks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Deze informatiebladen informeren u over wat er gebeurt als u verdacht of beschuldigd wordt van een misdrijf waarvoor u voor de rechter moet verschijnen. Zie De link wordt in een nieuw venster geopend.informatieblad 5 voor informatie over lichte verkeersovertredingen, die meestal met een vaste straf zoals een boete afgehandeld worden.

Als u slachtoffer bent van een misdrijf, kunt u hier alle informatie over uw rechten vinden.


Samenvatting van de strafprocedure

Normaliter bevat de strafprocedure de volgende fasen:

 • Wie verdacht wordt van betrokkenheid bij een misdrijf, kan verhoord worden door de politie. De politie is verantwoordelijk voor het onderzoek naar het misdrijf.
 • De verdachte kan op basis van een gerechtelijk bevel worden aangehouden, tenzij de verdachte op heterdaad betrapt wordt.
 • Alvorens door de politie ondervraagd te worden, moet de verdachte op de hoogte worden gesteld van zijn of haar recht met een advocaat te communiceren en moet de verdachte gewaarschuwd worden dat hij of zij niet verplicht is te antwoorden (dit noemt men ook wel 'de cautie geven').
 • Indien er belastend bewijs tegen de verdachte wordt verkregen, wordt deze aan het einde van het onderzoek formeel door de politie in staat van beschuldiging gesteld. Bij ernstige strafbare feiten wordt de beslissing om tot vervolging over te gaan door de procureur-generaal genomen. Deze bevoegdheid van de politie is altijd onderworpen aan de algemene instructies van de procureur-generaal, die de grondwettelijke bevoegdheid heeft een strafproces in te stellen, te voeren, over te nemen, voort te zetten of niet voort te zetten.
 • Een tenlasteleggingsblad met daarop het feit of de feiten wordt door de politie ter goedkeuring aan een districtsrechter overgelegd. Bij goedkeuring hiervan wordt de verdachte gedaagd om op een bepaalde dag voor de rechter te verschijnen.
 • Strafzaken kunnen op een aantal manieren behandeld worden, afhankelijk van de zwaarte ervan: (a) als politierechterzaak door de enkelvoudige kamer bij de districtsrechtbank in het district waar het feit gepleegd is, (b) op informatie door de assisenrechtbank bestaande uit drie districtsrechters en voorgezeten door een voorzitter van een districtsrechtbank.
 • Bij politierechterzaken verklaart de verdachte op de dag dat hij voor de rechter moet verschijnen of hij of zij schuldig of onschuldig is aan het ten laste gelegde. In zaken die worden behandeld door de assisenrechtbank wordt op de aangegeven datum een gerechtelijk vooronderzoek gehouden voor een districtsrechter. Van het gerechtelijk vooronderzoek kan worden afgezien indien de procureur-generaal verklaart dat het niet nodig is. De gangbare praktijk vandaag de dag is dat men afziet van het houden van een gerechtelijk vooronderzoek.
 • Het slachtoffer van het misdrijf heeft het recht op particuliere aanklacht vervolging in te stellen.
 • De procureur-generaal heeft de algehele verantwoordelijkheid voor strafvervolging, waaronder het recht de vervolging niet voort te zetten.
 • Cyprus kent geen juryproces.
 • Indien uit het onderzoek bij de rechter blijkt dat de gedaagde vanwege een mentale stoornis of gebrekkige geestvermogens niet in staat is te pleiten, kan de rechter hem/haar verplichten zich te laten behandelen in een psychiatrische instelling.
 • De verdachte mag preliminaire bezwaren opwerpen tegen het ten laste gelegde vanwege: (a) materiële of territoriale onbevoegdheid, (b) eerdere vrijspraak of veroordeling voor hetzelfde feit of dezelfde feiten, (c) kwijtschelding van straf voor het feit of de feiten, (d) onvolledigheid van de tenlastelegging of het feit dat twee of meer strafbare feiten gezamenlijk als één feit ten laste worden gelegd.
 • In een en dezelfde tenlastelegging kunnen aan meer dan één persoon aanverwante strafbare gedragingen ten laste worden gelegd. Als dit als oneerlijk wordt beschouwd, kan de rechtbank bevelen dat de tenlastelegging in het kader van het proces opgesplitst moet worden.
 • Het proces vangt aan met het bewijs van het openbaar ministerie. Als het openbaar ministerie zijn zaak heeft voorgedragen, bepaalt de rechter of er sprake is van een aanklacht waartegen de verdachte zich moet verdedigen. Zo ja, dan vraagt de rechter de verdachte verweer te voeren en wordt de verdachte op de hoogte gesteld van zijn of haar recht te zwijgen of vanuit de beklaagdenbank of onder ede een verklaring af te leggen. De verdachte mag te allen tijde bewijs aandragen ter verdediging. Als de verdachte gebruikmaakt van zijn of haar zwijgrecht mogen hier geen negatieve consequenties aan worden verbonden.
  Als de verdediging is afgesloten, leggen de partijen hun slotverklaringen af en doet de rechter uitspraak.
 • Alle getuigen die onder ede voor de rechtbank getuigen kunnen aan een kruisverhoor worden onderworpen.
 • Het proces moet voldoen aan de normen voor een eerlijk proces. Het vermoeden van onschuld geldt tijdens het totale proces. De bewijslast berust te allen tijde bij het openbaar ministerie. Indien de rechtbank de schuld van de verdachte aan het eind van het proces niet overtuigend bewezen acht, moet hij of zij worden vrijgesproken.
 • Indien de verdachte veroordeeld wordt, vindt vervolgens het proces van straftoemeting plaats.

De informatiebladen bevatten informatie over deze fasen van de procedure en over uw rechten. Deze informatie komt niet in de plaats van juridisch advies en is alleen bedoeld als richtsnoer.

De rol van de Europese Commissie

NB: denk eraan dat de Europese Commissie geen rol speelt bij strafrechtelijke vervolging in de lidstaten en u niet kan helpen als u een klacht hebt. In deze informatiebladen staat hoe en bij wie u een klacht kunt indienen.

Klik op de links hieronder voor de informatie die u nodig hebt.

De link wordt in een nieuw venster geopend.1 - Juridisch advies inwinnen

De link wordt in een nieuw venster geopend.2 - Mijn rechten tijdens het strafrechtelijk onderzoek

 • Aanhouding en fouilleren/doorzoeken

De link wordt in een nieuw venster geopend.3 - Mijn rechten tijdens het proces

 • Mogelijke straffen

De link wordt in een nieuw venster geopend.4 - Mijn rechten na het proces

De link wordt in een nieuw venster geopend.5 - Verkeersovertredingen

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Het Bureau juridische zaken (Law Office) van de Republiek Cyprus

De link wordt in een nieuw venster geopend.Het hooggerechtshof van Cyprus

De link wordt in een nieuw venster geopend.De politiemacht van Cyprus


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 16/11/2020

1 - Juridisch advies inwinnen

Het is belangrijk om onafhankelijk juridisch advies in te winnen als u op enigerlei wijze betrokken bent bij een strafprocedure. In deze informatiebladen staat wanneer en onder welke omstandigheden u het recht hebt u door een advocaat te laten vertegenwoordigen. Ook wordt hier uitgelegd wat een advocaat voor u zal doen. In dit informatieblad staat hoe u een advocaat kunt vinden en hoe de kosten voor de advocaat worden gedekt als u niet kunt betalen.


Een advocaat vinden

Als u verdacht wordt van betrokkenheid bij een misdrijf, mag u een advocaat raadplegen. Indien u een strafbaar feit ten laste wordt gelegd, mag u zich in de rechtszaak door een advocaat laten vertegenwoordigen. U hebt te allen tijde recht op de diensten van een advocaat van uw keuze.

De communicatie tussen advocaat en cliënt is vertrouwelijk. Deze vindt in een besloten omgeving plaats en mag alleen met uw toestemming bekend worden gemaakt.

De kosten van een advocaat betalen

Als het misdrijf dat u ten laste wordt gelegd bestraft kan worden met een gevangenisstraf van meer dan één jaar, hebt u het recht op rechtsbijstand die in alle fasen van het strafproces beschikbaar is.

Indien u om rechtsbijstand verzoekt, zal de rechtbank besluiten of toekenning van rechtsbijstand gerechtvaardigd is. Dit besluit wordt genomen op basis van een sociaaleconomisch rapport dat op aanwijzing van de rechtbank door de sociale dienst wordt opgesteld.

Indien u recht hebt op rechtsbijstand, hebt u het recht een advocaat te kiezen van een lijst die door de De link wordt in een nieuw venster geopend.advocatenorde van Cyprus is opgesteld. U kunt relevante informatie over de lijst van advocaten vinden bij de griffie van de rechtbank waar het strafproces tegen u is ingesteld. Indien u geen advocaat van de lijst kiest, kan de rechter u een advocaat toewijzen.

Als u een valse verklaring aflegt over uw financiële omstandigheden om rechtsbijstand te krijgen, pleegt u een strafbaar feit. In dit geval dient u de ontvangen rechtsbijstand aan de staat terug te betalen. De rechtbank kan daartoe een bevel uitvaardigen.

Indien u een klacht wilt indienen tegen een advocaat vanwege schending van de gedragsregels, kunt u deze indienen bij de tuchtraad van de De link wordt in een nieuw venster geopend.advocatenorde van Cyprus.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Informatie over rechtsbijstand van het ministerie van Justitie en Openbare Orde

De link wordt in een nieuw venster geopend.Advocatenorde van Cyprus


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 16/11/2020

2 - Mijn rechten tijdens het strafrechtelijk onderzoek en voordat de zaak door de rechtbank wordt behandeld


Wat is het doel van een strafrechtelijk onderzoek?

Een strafrechtelijk onderzoek heeft als doel de feiten en omstandigheden rond een misdrijf vast te stellen.

In de regel wordt het onderzoek door de politie uitgevoerd. In uitzonderingsgevallen kan de ministerraad of de procureur-generaal deskundigen de bevoegdheid geven het onderzoek uit te voeren. In de regel wordt het besluit om tot vervolging over te gaan door de politie genomen, op algemene instructie van de procureur-generaal. In ernstige strafzaken wordt de beslissing door de procureur-generaal genomen.

Een onderzoek vangt aan als bij de politie bekend wordt dat er een of meer strafbare feiten zijn gepleegd gepleegd.

De politie onderzoekt de plaats van het misdrijf en verzamelt relevante informatie en materiaal. De politie bestudeert ook informatie over het misdrijf die personen kunnen geven en neemt verklaringen af van deze personen.

Indien het bewijs doet vermoeden dat u betrokken bent geweest bij een misdrijf, kan de politie u verhoren alvorens u aan te houden of na uw aanhouding.

Wanneer en hoe kan de politie mij om informatie vragen?

Indien de politie denkt dat u nuttige informatie hebt over een misdrijf kan zij verlangen dat u op een politiebureau verschijnt om een verklaring af te leggen of een relevant document te overleggen. Als u weigert te verschijnen, kan de politie een schriftelijke kennisgeving aan u doen betekenen. Als u hieraan zonder redelijk excuus geen gehoor geeft, maakt u zich schuldig aan een strafbaar feit.

Wordt aan mij de cautie gegeven?

Indien u verdacht wordt van betrokkenheid bij een misdrijf moet de politie u voorafgaand aan het verhoor waarschuwen dat u geen vragen hoeft te beantwoorden, maar dat wat u zegt, op het proces als bewijs tegen u kan worden gebruikt. Indien u minderjarig bent, moet u ook op de hoogte worden gesteld van uw recht met uw ouder of voogd te communiceren.

U kunt worden aangehouden op basis van een gerechtelijk bevel en in bepaalde gevallen zonder aanhoudingsbevel. Zie hier.

Welke informatie krijg ik bij mijn aanhouding?

U moet geïnformeerd worden over de redenen waarom u aangehouden wordt, tenzij een gewelddadige reactie uwerzijds dit onmogelijk maakt.

Wat gebeurt er nadat ik aangehouden ben?

U moet binnen 24 uur aan een rechter worden voorgeleid tenzij u eerder wordt vrijgelaten.

Wat gebeurt er als er een Europees aanhoudingsbevel tegen mij bestaat?

Een Europees aanhoudingsbevel moet het wettelijk vereiste proces volgen en de wettelijk vereiste informatie bevatten. Het moet worden afgegeven door een gerechtelijke instantie van de verzoekende staat. Zie hier voor meer informatie.

Word ik in verzekering gesteld of vrijgelaten?

Indien de politie van mening is dat u vastgehouden dient te worden, moet zijn bij een districtsrechter een verzoek indienen om u maximaal acht dagen in verzekering te stellen. Dit kan verlengd worden, waarbij de totale periode van inverzekeringstelling niet meer dan drie maanden mag bedragen.

De rechtbank een bevel uitvaardigen om u in verzekering te stellen indien er bewijs is dat erop duidt dat u betrokken bent geweest bij het plegen van het strafbare feit of de strafbare feiten in kwestie. De rechtbank overweegt ook of inverzekeringstelling nodig is voor het onderzoek en weegt dit af tegen uw recht op vrijheid.

Kan ik beroep aantekenen tegen een beslissing om mij in verzekering te stellen?

U kunt beroep aantekenen tegen de beslissing. U moet het beroepschrift binnen tien dagen indienen.

Wat gebeurt er als ik geen antwoord geef op de vragen van de politie?

Als de verdachte gebruikmaakt van zijn of haar zwijgrecht mogen hier geen negatieve consequenties aan worden verbonden.

Het verhoor door de politie mag niet te indringend zijn en dezelfde vragen mogen niet steeds herhaald worden.

Heb ik recht op een advocaat tijdens het verhoor?

Tijdens het politieverhoor hebt u geen recht op een advocaat. Na uw aanhouding hebt u het recht om onmiddellijk telefonisch privé met een advocaat van uw keuze te communiceren.

Ik spreek de taal niet. Heb ik recht op een tolk?

De wet voorziet erin dat u de beschikking moet hebben over de diensten van een tolk in een taal die u goed begrijpt en spreekt.

Kan ik aan een familielid of kennis laten weten wat er met mij gebeurt?

U hebt het recht met een familielid of andere persoon van uw keuze te communiceren. Indien u minderjarig bent, hebt u ook het recht in het bijzijn van de politie met uw ouder of voogd te communiceren. Uw ouders of voogd worden door de politie op de hoogte gesteld van het feit dat u in verzekering bent gesteld.

Uw communicatie met kennissen en familieleden kan twaalf uur lang uitgesteld worden indien er een redelijk vermoeden is dat, indien u onmiddellijk na aanhouding dit recht mag uitoefenen, dit:

 • zal leiden tot vernietiging van bewijs,
 • zal voorkomen dat een of meer andere personen in verband met hetzelfde misdrijf worden aangehouden of
 • zal leiden tot het ontsnappen van een of meer andere verdachte(n) of het plegen van een ander strafbaar feit.

Ik kom uit een andere lidstaat. Mag ik contact opnemen met de ambassade van mijn land?

Indien u uit een ander land komt, hebt u het recht te communiceren met uw ambassade of consul. Indien er geen vertegenwoordiger beschikbaar is, hebt u het recht te communiceren met De link wordt in een nieuw venster geopend.de Cypriotische Ombudsman of de De link wordt in een nieuw venster geopend.Cypriotische nationale organisatie voor de bescherming van de mensenrechten.

Mag ik een arts raadplegen terwijl ik in verzekering zit?

Indien u bij aanhouding of tijdens uw inverzekeringstelling medische zorg nodig hebt, dient de politie erop toe te zien dat u onderzocht wordt door een arts en zo nodig naar het ziekenhuis wordt gebracht. U hebt het recht zelf een arts te kiezen.

Moet ik in Cyprus zijn tijdens het onderzoek?

Indien u in het buitenland woont, bent u bij wet niet verplicht aanwezig te zijn tijdens het politieonderzoek. De wet voorziet nog niet in de mogelijkheid om via een videoverbinding deel te nemen aan het onderzoek.

U mag het land verlaten tenzij er een aanhoudingsbevel tegen u wordt uitgevaardigd.

Mag de politie een huiszoeking doen of mijn bedrijfspand doorzoeken?

Uw huis of uw pand mag alleen doorzocht worden als er een huiszoekingsbevel is verkregen, tenzij u schriftelijk instemt met de doorzoeking.

Mag de politie mij fouilleren?

U mag ook gefouilleerd worden door iemand van hetzelfde geslacht. Zie hier.

Mag de politie mijn vingerafdrukken, DNA-monsters etc. afnemen?

Indien u in verzekering wordt gesteld, heeft de politie in het kader van het onderzoek wettelijk het recht u te meten en te wegen, foto's van u te maken, uw vingerafdrukken en handafdrukken te nemen, en monsters te nemen van uw handschrift, nagels, haar en speeksel.

Indien u weigert hieraan mee te werken, begaat u een strafbaar feit, hetgeen bestraft kan worden met een gevangenisstraf of een geldboete. Als u hiermee instemt, mag de politie ook monsters van uw bloed of urine nemen. Indien u hiermee niet instemt, kan de politie een gerechtelijk bevel verkrijgen om deze monsters onder medisch toezicht te nemen.

Ben ik verplicht aan een keuzeconfrontatie mee te werken?

Als u rechtmatig in hechtenis bent gesteld, heeft de politie het recht te eisen dat u aan een keuzeconfrontatie meewerkt.

Kan ik een klacht indienen over hoe ik word behandeld door de politie?

Als u vindt dat de politie u niet goed heeft behandeld, kunt u een klacht indienen bij de De link wordt in een nieuw venster geopend.Onafhankelijke instantie voor het onderzoek naar aantijgingen en klachten tegen de politie (IAIACAP).

Wat gebeurt er aan het eind van het onderzoek?

Indien er aan het eind van het onderzoek voldoende bewijs is om een strafzaak tegen u in te stellen, kunt u door de politie in staat van beschuldiging worden gesteld. Alvorens in staat van beschuldiging te worden gesteld, moet u de cautie gegeven worden. U kunt antwoorden dat u schuldig of onschuldig bent, of het recht voorbehouden in de rechtbank te antwoorden. De tenlastelegging wordt vervolgens bij de rechtbank ingediend.

De feiten die in de tenlastelegging worden opgenomen, kunnen afwijken van de oorspronkelijke aanklacht.

Kan mij een feit ten laste worden gelegd dat mij al in een andere lidstaat ten laste is gelegd?

Indien u voor een strafbaar feit bent vrijgesproken of veroordeeld, kunt u daarvoor niet opnieuw berecht worden. U kunt niet schuldig worden bevonden aan een handeling die of een verzuim dat niet strafbaar was op het moment dat het feit gepleegd werd.

Er bestaat geen regel die verbiedt dat er u in twee verschillende staten wordt vervolgd. Dit is echter zeer ongebruikelijk en u kunt bij beide rechtbanken bezwaar maken tegen de procedure.

Wat gebeurt er tijdens de eerste rechtszitting?

Zodra u gedagvaard bent om voor de rechter te verschijnen, hebt u het recht de getuigenverklaringen en de documenten die verzameld zijn tijdens het politieonderzoek, inclusief de documenten die deel uitmaken van de strafzaak, te ontvangen.

Het openbaar ministerie mag tijdens het proces extra getuigen oproepen, op voorwaarde dat hiervan naar behoren kennis wordt gegeven aan de verdediging.

Wordt er naar mijn strafblad geïnformeerd?

Bewijs van eerdere veroordelingen wordt normaliter niet voorgelegd tijdens het proces.

Indien u veroordeeld wordt voor het feit, wordt bij de beslissing over de straf rekening gehouden met eventuele vergelijkbare veroordelingen (De link wordt in een nieuw venster geopend.zie informatieblad 5).

Bevoegdheden tot aanhouding en fouilleren/doorzoeken

Aanhoudingsbevoegdheid van de politie

Volgens de De link wordt in een nieuw venster geopend.Grondwet van Cyprus kan een persoon alleen maar rechtmatig worden aangehouden als daarvoor een naar behoren gemotiveerd bevel is afgegeven. Alle bepalingen van de wet op strafvordering waarin aanhouding zonder gerechtelijk bevel wordt toegestaan, zijn onder voorbehoud van deze grondwettelijke regel.

De politie kan bij een districtrechter een verzoek tot een aanhoudingsbevel indienen. De politie moet een beëdigde verklaring overleggen waaruit blijkt dat er bewijs is op basis waarvan u verdacht wordt van betrokkenheid bij een misdrijf en het voor het strafrechtelijk onderzoek noodzakelijk is dat u wordt aangehouden.

Een aanhoudingsbevel wordt niet automatisch afgegeven. De rechter heeft een eigen beslissingsbevoegdheid en moet het recht van een persoon op vrijheid afwegen tegen de openbare veiligheid.

Een aanhoudingsbevel blijft van kracht totdat het is uitgevoerd of totdat het door een rechter geannuleerd is.

Doorzoekings- en fouilleringsbevoegdheid van de politie

Uw huis of uw bedrijfspand mag alleen doorzocht worden als er een huiszoekingsbevel is verkregen, tenzij u schriftelijk instemt met de doorzoeking. Een huiszoekingsbevel moet gemotiveerd zijn. Het wordt door een districtsrechter afgegeven op basis van informatie die onder ede door de politie verstrekt wordt. De rechter moet ervan overtuigd zijn dat er redelijke gronden zijn om het huiszoekingsbevel af te geven. Een politiebeambte heeft het recht uw voertuig tot stoppen te dwingen en te doorzoeken:

 • indien de beambte het redelijke vermoeden heeft dat er verdovende middelen kunnen worden aangetroffen,
 • om uw wagen te controleren op explosieve stoffen of illegale wapens.

Als u gefouilleerd wordt, moet dit gedaan worden door een politiebeambte van hetzelfde geslacht. Een politiebeambte die het redelijke vermoeden heeft dat u verdovende middelen bezit, mag u staande houden en fouilleren en, als er verdovende middelen worden aangetroffen, arresteren. U hebt geen recht beroep aan te tekenen tegen het afgeven van een aanhoudings- of huiszoekingsbevel.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Het Bureau juridische zaken (Law Office) van de republiek Cyprus De link wordt in een nieuw venster geopend.Het hooggerechtshof van Cyprus


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 16/11/2020

3 - Mijn rechten tijdens het proces


Waar wordt het proces gevoerd?

De zaak wordt behandeld door de rechtbank van het district waar het feit begaan is.

Uw proces is openbaar tenzij de rechtbank besluit dat het achter gesloten deuren moet worden gevoerd. In de De link wordt in een nieuw venster geopend.Grondwet staan redenen waarom tot een behandeling achter gesloten deuren wordt overgegaan.

Cyprus kent geen juryproces. De rechtbank, die bestaat uit beroepsrechters, oordeelt of het ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen is.

Kan de tenlastelegging tijdens het proces worden veranderd?

De tenlastelegging kan tijdens het proces worden veranderd indien de rechtbank ermee instemt. Dit kan gebeuren als de informatie in de tenlastelegging niet adequaat is of om de tenlastelegging op het bewijsmateriaal af te stemmen.

Aanvullingen op de tenlastelegging tijdens het proces zijn mogelijk indien die uit het bewijs naar voren komen en de rechtbank ermee instemt. Indien dit gebeurt, kan de procedure geschorst worden om u in staat te stellen uw verweer op te stellen.

Indien aan het eind van het proces slechts een gedeelte van het ten laste gelegde bewezen is en dit een op zich staand strafbaar feit is, kunt u voor dat feit bestraft worden zonder dat de tenlastelegging veranderd wordt. U kunt ook veroordeeld worden voor een poging tot het plegen van het strafbare feit dat u ten laste is gelegd, zonder dat de tenlastelegging veranderd wordt. Aan het einde van de procedure kan de rechtbank bevelen dat er aanvullingen op de tenlastelegging moeten worden gemaakt die voortkomen uit het bewijsmateriaal en kan de rechtbank u veroordelen zonder de tenlastelegging te veranderen. Dit mag geen rechterlijke dwaling opleveren.

U kunt uw verweer ten aanzien van het ten laste gelegde of een deel daarvan tijdens het proces veranderen, indien de rechtbank u hiervoor toestemming wil geven. Indien u schuld bekent aan een deel van het ten laste gelegde, behandelt de rechtbank de zaak ten aanzien van het resterende ten laste gelegde. Indien u schuld bekent aan het volledige ten laste gelegde, gaat de rechtbank direct over op het proces van vonniswijzing.

Wat zijn mijn rechten tijdens het proces?

U hebt recht op een eerlijk en openbaar proces binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijke, onpartijdige en bevoegde rechtbank die bij wet is ingesteld.

De uitspraak van de rechtbank moet gemotiveerd zijn en wordt in het algemeen in het openbaar gedaan, tenzij publiciteit niet in het belang van een goede rechtsbedeling zou zijn.

Indien u een strafbaar feit ten laste wordt gelegd, hebt u ten minste de volgende grondrechten:

 • direct, in een taal die u begrijpt en in detail op de hoogte te worden gesteld van de aard en de gronden van de tenlastelegging;
 • voldoende tijd en middelen te krijgen om uw verweer voor te bereiden;
 • uzelf te verdedigen of u door een advocaat van uw keuze te laten vertegenwoordigen; indien u zich geen rechtsbijstand kunt veroorloven hebt u recht op gratis rechtsbijstand indien dat in het belang van een goede rechtsbedeling is;
 • vragen te stellen aan getuigen die tegen u getuigen en dezelfde voorwaarden te laten gelden voor getuigen die vóór u getuigen als getuigen die tegen u getuigen;
 • u gratis te laten bijstaan door een tolk indien u de taal die in de rechtbank wordt gesproken niet verstaat of spreekt.

Moet ik bij de rechtszitting aanwezig zijn?

Nadat u gedagvaard bent om ter terechtzitting te verschijnen, moet u het proces bijwonen. Indien u nalaat te verschijnen, wordt er een arrestatiebevel tegen u uitgevaardigd.

Word ik vastgehouden of vrijgelaten tijdens het proces?

In de regel wordt u op borgtocht vrijgelaten tijdens het proces, met uitzondering van ernstige zaken. Er kan een bevel tot gevangenhouding worden gegeven indien er een ernstig risico bestaat dat u niet tijdens het proces zult verschijnen als u wordt vrijgelaten. Vrijlating op borgtocht mag alleen worden afgewezen indien er een risico bestaat dat u nog meer strafbare feiten zult plegen als u wordt vrijgelaten.

Indien vrijlating op borgtocht wordt afgewezen en een districtsrechter de zaak behandelt, kunt u maximaal acht dagen gevangen gehouden worden voordat u opnieuw ter terechtzitting dient te verschijnen. Er geldt geen limiet voor de periode van gevangenhouding indien de zaak wordt behandeld door de assisenrechtbank.

U kunt in beroep gaan tegen een beslissing om vrijlating op borgtocht af te wijzen. U dient dit beroep binnen tien dagen na de beslissing indienen.

Er geldt geen vaste tijdslimiet voor de voorlopige hechtenis, in afwachting van het proces. Uw zaak moet echter binnen een redelijke termijn behandeld worden.

Ik woon in een andere lidstaat. Kan ik via een videoverbinding aan de rechtszitting deelnemen?

Er is niet voorzien in het deelnemen aan strafprocessen via een videoverbinding.

Word ik tijdens het proces door een advocaat vertegenwoordigd?

U hoeft u niet door een advocaat te laten vertegenwoordigen tijdens een gerechtelijke procedure. U hebt het recht uzelf te verdedigen. Als u door een advocaat vertegenwoordigd wordt, hebt u het recht tijdens alle fasen van de procedure van advocaat te veranderen.

Indien u zich geen advocaat kunt veroorloven, kunt u recht hebben op rechtsbijstand indien dat in het belang is van een goede rechtsbedeling.

Indien u zich tijdens het proces door een advocaat laat vertegenwoordigen, zal hij of zij uw verweer presenteren. Indien u zichzelf verdedigt, hebt u dezelfde rechten, waaronder het recht niet te antwoorden en het recht uzelf niet te belasten.

Wat is mijn rol in het proces?

Nadat het openbaar ministerie de zaak heeft voorgedragen, hebt u het recht aan te voeren dat de zaak niet ontvankelijk zou zijn vanwege een of meer van de volgende redenen:

 • er is geen bewijs voor een essentieel element van het delict,
 • het bewijs van het openbaar ministerie blijkt onbetrouwbaar en onvoldoende te zijn om tot een veilige veroordeling te komen.

Indien de rechtbank met uw argument instemt, wordt u vrijgesproken zonder dat u uw verweer hoeft te geven.

Indien de rechtbank beslist dat de zaak wel ontvankelijk is, moet de rechtbank u op de hoogte stellen van de volgende rechten:

 • onder ede te getuigen. Indien u dit doet, wordt u door het openbaar ministerie aan een kruisverhoor onderworpen.
 • een onbeëdigde verklaring vanaf de beklaagdenbank af te leggen. In dat geval wordt geen kruisverhoor afgenomen;
 • te zwijgen. Als u gebruikmaakt van uw zwijgrecht mogen hier geen negatieve consequenties aan worden verbonden.

Kan ik getuigen à decharge oproepen?

Ongeacht of u ervoor kiest een verklaring af te leggen, hebt u het recht getuigen à decharge op te roepen.

Indien u ervoor kiest een verklaring onder ede af te leggen en er een vraag aan u wordt gesteld waardoor u uzelf zou kunnen belasten, moet de rechter u wijzen op uw recht de vraag niet te beantwoorden.

Wat gebeurt er als ik in de rechtbank lieg?

Als u een valse verklaring aflegt tijdens het proces, maakt u zich schuldig aan meineed, hetgeen een strafbaar feit is waarvoor u tot gevangenisstraf veroordeeld kunt worden.

Welke rechten heb ik met betrekking tot het mij ten laste gelegde?

U hebt het recht bewijs van het openbaar ministerie te betwisten door de getuige die tegen u getuigt aan een kruisverhoor te onderwerpen. U kunt ook bezwaar maken tegen bewijs.

Mag ik tegenbewijs aanvoeren?

U kunt bewijs overleggen ter ondersteuning van uw verweer indien dat relevant is voor de inhoud van de zaak en wettelijk toegestaan is. Indien u in uw verweer uw karakter aanvoert, kunt u een karaktergetuige oproepen die voor u getuigt.

Mag ik gebruikmaken van een privédetective die namens mij bewijs verzamelt?

Ja, dat mag. Het verzamelde bewijs mag aan de rechtbank worden voorgelegd volgens dezelfde regels als ander bewijs.

Wordt er rekening gehouden met mijn strafblad?

Uw strafblad mag tijdens het proces niet openbaar worden gemaakt, tenzij u besluit een verklaring af te leggen en u uw karakter in uw verweer aanvoert door tijdens een kruisverhoor een aantijging te doen tegen het karakter van een getuige die tegen u getuigt.

Bewijs van eerdere strafbare feiten die u gepleegd hebt mag aan de rechtbank worden voorgelegd op voorwaarde dat het misdrijf waarvoor u berecht wordt soortgelijk is aan andere misdrijven die u gepleegd hebt.

Er mag rekening worden gehouden met uw strafblad in een andere lidstaat, tenzij de desbetreffende veroordeling(en) verjaard zijn.

Wat gebeurt er aan het eind van het proces?

Aan het einde van het proces leggen de partijen hun slotverklaringen af en doet de rechter uitspraak.

U kunt door de rechter veroordeeld of vrijgesproken worden.

Indien u veroordeeld wordt, hebt u het recht de rechter toe te spreken teneinde tot strafvermindering te komen, voordat de rechter vonnis wijst.

Nadere informatie over te geven straffen kunt u hier vinden.

Welke rol speelt het slachtoffer in het proces?

Het slachtoffer heeft geen specifieke rol in het proces, maar hij of zij kan gevraagd worden een verklaring af te leggen over de gebeurtenissen rond het feit en het letsel en de schade die het slachtoffer als gevolg daarvan heeft opgelopen.

In het proces van vonniswijzing kan het slachtoffer door het openbaar ministerie gevraagd worden de gevolgen van het misdrijf te beschrijven. Indien u ermee instemt het slachtoffer schadeloos te zullen stellen of indien het slachtoffer bereid is u het feit te vergeven, kan uw straf verminderd worden.

Mogelijke straffen

De volgende straffen kunnen worden opgelegd door rechtbanken in Cyprus.

 • Gevangenisstraf, dat wil zeggen opsluiting in een staatsgevangenis gedurende een bepaalde periode.
 • Periodieke gevangenisstraf. Indien u wordt veroordeeld voor een misdrijf waarop een gevangenisstraf van drie jaar of minder staat, kan u een periodieke gevangenisstraf voor een duur van maximaal 52 weken worden opgelegd. De periode waarin deze periodieke gevangenisstraf wekelijks ten uitvoer wordt gelegd, loopt van vrijdag 8:00 uur tot maandag 17:00 uur.
 • Voorwaardelijke gevangenisstraf. Indien u wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar of minder, kan deze worden opgelegd als een voorwaardelijke straf van drie jaar. Indien u de voorwaarden schendt, wordt de oorspronkelijke gevangenisstraf opgelegd en kunnen er andere gevolgen zijn.
 • Voorwaardelijke straf. De rechtbank kan u een voorwaardelijke straf opleggen waarbij u gedurende één tot drie jaar onder toezicht van een reclasseringsmedewerker wordt gesteld. De wet voorziet in speciale regelingen voor de behandeling van jeugdigen.

Jeugdige delinquenten. De leeftijd waarop men strafrechtelijk vervolgd kan worden is veertien jaar. Aan veertien- tot achttienjarigen wordt zelden gevangenisstraf opgelegd.

 • Ontzetting uit de ouderlijke macht. Indien een ouder of persoon die voor een minderjarige verantwoordelijk is voor bepaalde misdrijven wordt veroordeeld, kan de rechtbank bevelen dat het kind naar een veilige plaats moet worden overgebracht. Het kind valt dan onder de verantwoordelijkheid van de directeur van de sociale dienst.
 • Gerechtelijk bevel tot behandeling tegen een drugsverslaving. Mits de persoon in kwestie ermee instemt, kan iemand die voor een drugsdelict veroordeeld wordt, opgedragen worden een behandeling te ondergaan bij een afkickcentrum, in plaats van een andere straf opgelegd te krijgen.
 • Borgtocht om zeker te stellen dat de verdachte verschijnt voor de uitspraak. In dit geval worden voorwaarden opgelegd waarbij geëist wordt dat u zich gedurende een bepaalde periode aan de wet houdt. Als u de voorwaarden schendt, kunt u zowel veroordeeld worden vanwege schending van het bevel en voor het oorspronkelijke strafbare feit.
 • Een gerechtelijk bevel de openbare orde gedurende een vastgestelde periode niet te verstoren.
 • Verbod op het bijwonen van sportevenementen. Als u veroordeeld wordt vanwege gewelddadigheid of gewelddadigheden bij een voetbalwedstrijd of een andere sportwedstrijd, kan de rechtbank u naast een andere straf een verbod opleggen op het bijwonen van een voetbalwedstrijd of sportwedstrijd.
 • Bevel tot confiscatie van goederen die door misdaad verkregen zijn.
 • Ontzegging van de rijbevoegdheid. In het geval u veroordeeld wordt voor een verkeersovertreding, kan u de rijbevoegdheid ontzegd worden. De rechtbank kan dit als een bijkomende straf opleggen.
 • Verbod op het bezit of gebruik van een schietsportwapen. Dit kan van toepassing zijn als u veroordeeld wordt voor het illegale gebruik van een wapen voor de jacht.
 • Verbeurdverklaring. Voorwerpen die u illegaal onder u houdt of illegaal verkregen hebt, kunnen verbeurd worden verklaard.
 • Sloopbevel. De rechtbank kan bevelen dat een illegaal gebouwd bouwwerk gesloopt moet worden.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Overheidswebsite die naar de Grondwet verwijst


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 16/11/2020

4 - Mijn rechten na het proces


Kan ik hoger beroep instellen?

U hebt het onvoorwaardelijke recht bij het hooggerechtshof hoger beroep in te stellen tegen uw veroordeling en de strafmaat. Tegen een veroordeling die het gevolg is van uw schuldbekentenis kunt u geen hoger beroep instellen, tenzij de in de tenlastelegging opgenomen feiten eigenlijk geen strafbaar feit zijn.

Welke termijnen zijn van toepassing?

U moet uw hoger beroep tegen uw veroordeling en/of de strafmaat binnen tien dagen na de datum van het vonnis instellen. U dient een beroepschrift in bij de griffie van de districtsrechtbank waar de zaak behandeld is, en bij de griffie van het hooggerechtshof indien de zaak door een assisenrechtbank behandeld is.

Op welke gronden kan ik hoger beroep instellen?

De gronden waarop u hoger beroep kunt instellen tegen uw veroordeling zijn dat:

 • de normale regels voor een eerlijk proces geschonden zijn,
 • de veroordeling onredelijk is, op basis van het bewijs,
 • de beslissing van de rechtbank op basis van een rechtsvraag fout is,
 • er zich een belangrijke rechterlijke dwaling heeft voorgedaan.

De gronden waarop u hoger beroep kunt instellen tegen de strafmaat zijn dat:

 • de straf in beginsel verkeerd is – er was sprake van dwaling door de rechtbank ten aanzien van de feiten of het recht of beide,
 • de straf duidelijk te hoog of onjuist is.

De gronden van het hoger beroep tegen een veroordeling en de strafmaat moeten volledig uitgelegd en gemotiveerd worden in het beroepschrift.

Wat gebeurt er als ik hoger beroep instel?

Indien u uw recht hoger beroep in te stellen uitoefent, blijft uw veroordeling of straf geldig totdat er een uitspraak is in de beroepszaak.

Normaliter volgt binnen zes tot twaalf maanden uitspraak in een beroepszaak.

In het kader van het hoger beroep wordt er normaliter geen nieuw bewijs in aanmerking genomen. Nieuw bewijs kan in aanmerking worden genomen als dit buiten uw schuld om pas na het proces aan het licht is gekomen. Het moet van belang zijn voor het proces en relevant voor uw onschuld.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling in hoger beroep?

De partijen in het hoger beroep hebben het recht de rechtbank toe te spreken om hun argumenten voor en tegen het hoger beroep uit te spreken. Een schriftelijk overzicht van de argumenten wordt voorafgaand aan de rechtszitting ingediend. In hoger beroep wordt de oorspronkelijke zaak niet opnieuw behandeld, maar wordt beoordeeld of de beslissing in eerste instantie een goede beslissing was.

Wat kan de rechter besluiten?

Het Hooggerechtshof kan:

 • u in het gelijk stellen en de veroordeling vernietigen;
 • u deels in het gelijk stellen en andere delen van de veroordeling bekrachtigen indien u voor een aantal feiten schuldig bent bevonden;
 • het hoger beroep afwijzen;
 • de veroordeling vernietigen en u schuldig verklaren aan een ander strafbaar feit dat op basis van het bewijs passender is en een nieuwe straf opleggen;
 • het hoger beroep toewijzen en de zaak terugverwijzen naar dezelfde of een andere rechtbank.

Wat gebeurt er als het hoger beroep slaagt dan wel niet slaagt?

Als het hoger beroep tegen de veroordeling slaagt, worden het vonnis en de straf vernietigd. Als het hoger beroep tegen de veroordeling niet slaagt, wordt het afgewezen. Als er hoger beroep is ingesteld tegen de strafmaat, heeft het hooggerechtshof de bevoegdheid de strafmaat te verlagen of aan te passen. Indien het hoger beroep tegen de veroordeling en/of de strafmaat niet slaagt, heeft het hooggerechtshof de bevoegdheid te bevelen dat de gevangenisstraf moet ingaan op de dag waarop het hoger beroep wordt afgewezen.

Heb ik het recht om hoger beroep in te stellen bij een hogere of andere rechter?

Er is geen derde gerechtelijke instantie. Als over het hoger beroep beslist is, zijn rechtsmiddelen uitgeput. In het geval van schending van enig recht uit hoofde van het De link wordt in een nieuw venster geopend.Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens, kunt u beroep aantekenen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, indien er geen lokale rechtsmiddelen meer mogelijk zijn.

Als mijn beroep slaagt, krijg ik dan een schadevergoeding?

Indien uw hoger beroep tegen de veroordeling slaagt en u al een tijd in de gevangenis hebt doorgebracht, hebt u bij wet recht op schadevergoeding voor de schade die voor u ontstaan is vanwege het feit dat u niet hebt kunnen werken.

Als mijn beroep slaagt, wordt de oorspronkelijke veroordeling dan ergens geregistreerd?

Als uw beroep ertoe leidt dat uw veroordeling vernietigd wordt, dan wordt de veroordeling nergens geregistreerd.

Ik kom uit een andere lidstaat. Kan ik na het proces worden teruggestuurd?

Als u veroordeeld wordt tot een gevangenisstraf in Cyprus kunt u naar uw eigen land worden overgebracht om de straf uit te zitten mits het een gevangenisstraf van langer dan zes maanden betreft; bij uitzondering kan deze beperking worden opgeheven. Op het moment dat u in de gevangenis komt wordt u van dit recht in kennis gesteld.

Overbrenging naar uw lidstaat vindt niet automatisch plaats. U moet aangeven dat u de straf in uw land wilt uitzitten door een aanvraag in te dienen in de staat waar u veroordeeld bent (Cyprus) of uw lidstaat.

Bij uitzondering kan overbrenging zonder uw toestemming plaatsvinden, als één van de staten dit nodig acht vanwege uw leeftijd of uw fysieke of mentale gesteldheid.

De voorwaarden voor de overbrenging zijn vastgelegd in het De link wordt in een nieuw venster geopend.Verdrag inzake de Overbrenging van Gevonniste Personen. Een voorwaarde is dat het handelen of nalaten waarvoor u veroordeeld bent een misdrijf is volgens de wet van de staat waar het proces behandeld is.

Na overbrenging naar uw lidstaat geldt voor alle zaken met betrekking tot de omstandigheden van uw detentie het recht van die staat en niet het recht van de staat waar de straf is uitgesproken. U dient in te stemmen met de overbrenging, tenzij de hierboven genoemde uitzonderingen van toepassing zijn.

U hebt niet het recht beroep aan te tekenen tegen een beslissing om u aan uw land van herkomst over te dragen om daar uw straf uit te zitten.

Als ik veroordeeld ben, kan ik dan voor hetzelfde misdrijf opnieuw worden berecht?

U kunt niet tweemaal voor hetzelfde feit worden berecht, ongeacht of dit in Cyprus of een andere staat gepleegd is. Het 'ne bis in idem'-beginsel is een grondrecht dat vervat is in de Grondwet van Cyprus.

Wordt informatie over de tenlastelegging bijgeschreven op mijn strafblad?

De politie houdt uw antecedenten bij. Elke nieuwe veroordeling wordt bijgeschreven op uw strafblad. Het strafblad wordt vooral bijgehouden en gebruikt voor het bepalen van de strafmaat. Er wordt geen registratie bijgehouden van strafrechtelijke vervolging die niet tot een veroordeling heeft geleid.

Hoe lang uw veroordeling op uw strafblad blijft staan, is afhankelijk van de aard van de straf en loopt uiteen van vijf tot maximaal twaalf jaar.

De politie kan uw strafblad zonder uw toestemming bijhouden en u kunt geen bezwaar maken tegen de opname van uw strafrechtelijke veroordelingen op uw strafblad.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Verdrag inzake de Overbrenging van Gevonniste Personen


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 16/11/2020

5 - Verkeersovertredingen

Zowel lichte als ernstige verkeersovertredingen worden als alle andere strafbare feiten behandeld. De normale straf is een geldboete. Stelselmatige overtreders kan de rijbevoegdheid ontzegd worden. De meeste lichte verkeersovertredingen worden via een administratieve sanctie afgehandeld.


Wie behandelt verkeersovertredingen?

Een aantal lichte overtredingen begaan door de bestuurders van motorvoertuigen en aanverwante overtredingen mag administratief worden afgehandeld door een bij wet voorgeschreven geldboete op te leggen.

In het geval van een snelheidsovertreding of het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het rijden en enkele andere lichte overtredingen, krijgt u strafpunten op uw rijbewijs. Bij meer dan twaalf strafpunten moet uw zaak bij de rechter aanhangig worden gemaakt. Indien u niet instemt met het opleggen van een geldboete en strafpunten, wordt er een strafzaak tegen u aanhangig gemaakt.

Een politiebeambte of een door de gemeente of de lokale overheid aangestelde parkeerwachter kan u kennis geven van het feit dat er een geldboete is opgelegd. In het geval van een parkeerovertreding, moet het strafbare feit op de kennisgeving vermeld staan evenals het feit dat het bedrag met 50% wordt verhoogd als u de geldboete niet binnen 15 dagen betaalt.

Indien de boete niet binnen 30 dagen betaald wordt, kan vervolging worden ingesteld. Geldboetes kunnen worden opgelegd voor verkeersovertredingen die begaan worden door voetgangers, fietsers en bestuurders van motorvoertuigen. De hoogte van de geldboete is bij wet vastgesteld.

Als u instemt met een administratieve boete is beroep niet mogelijk. Indien u echter ontkent de overtreding begaan te hebben, kunnen de autoriteiten de zaak bij de rechter aanhangig maken om het feit te bewijzen. Tegen de beslissing van de rechter is beroep mogelijk, zoals ook bij alle andere beslissingen inzake strafbare feiten het geval is.

Een als administratieve sanctie opgelegde boete kan op dezelfde manier geïncasseerd worden als een door een rechtbank opgelegde geldboete. Dit leidt niet tot een strafblad.

Wat gebeurt er als de zaak voor de rechter komt?

De districtsrechtbank voor de plaats waar de verkeersovertreding gepleegd is, is bevoegd om de zaak te behandelen.

De procedure voor het behandelen van lichte verkeersovertredingen is dezelfde als die voor andere strafbare feiten.

De straffen die de rechtbank kan opleggen zijn:

 • boete,
 • gevangenisstraf,
 • ontzegging van de rijbevoegdheid.

Burgers van andere lidstaten lopen evenveel kans als ingezetenen van Cyprus om vervolgd te worden voor lichte verkeersovertredingen.

Tegen een veroordeling en de strafmaat voor een lichte verkeersovertreding kan op dezelfde wijze en om dezelfde redenen beroep worden aangetekend als in alle andere gevallen.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Rijden in Cyprus – Wegenverkeerswetgeving van Cyprus – Overtredingen, geldboeten en punten


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 16/11/2020

De rechten van verdachten in strafzaken - Letland

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Lets) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Deze informatiebladen informeren u over wat er gebeurt als u verdacht of beschuldigd wordt van een misdrijf waarvoor u voor de rechter moet verschijnen. Zie De link wordt in een nieuw venster geopend.informatieblad 5 voor informatie over lichte overtredingen zoals verkeersovertredingen, die meestal met een vaste straf zoals een boete afgehandeld worden.

Als u slachtoffer bent van een misdrijf, kunt u alle informatie over uw rechten hier vinden.


Samenvatting van de strafprocedure

Normaliter bestaat de strafprocedure uit de volgende fasen:

 • Onderzoek
 • Vervolging
 • Behandeling van de zaak in de rechtbank van eerste aanleg
 • Herziening van de zaak voor het hof van beroep
 • Herziening van de zaak voor het hooggerechtshof
 • Herziening van actuele rechterlijke uitspraken

Details over al deze fasen van het strafproces en over uw rechten kunt u vinden in de informatiebladen.

Deze informatie komt niet in de plaats van juridisch advies en is alleen bedoeld als richtsnoer.

De rol van de Europese Commissie

NB: denk eraan dat de Europese Commissie geen rol speelt bij strafrechtelijke vervolging in de lidstaten en u niet kan helpen als u een klacht hebt. In deze informatiebladen staat hoe en bij wie u een klacht kunt indienen.

Klik op de links hieronder voor de informatie die u nodig hebt.

De link wordt in een nieuw venster geopend.1 – Juridisch advies inwinnen

De link wordt in een nieuw venster geopend.2 - Mijn rechten tijdens het strafrechtelijk onderzoek

 • Onderzoek
 • Vervolging
 • Bepaalde procedurele handelingen

De link wordt in een nieuw venster geopend.3 - Mijn rechten tijdens het proces

De link wordt in een nieuw venster geopend.4 - Mijn rechten na het proces

De link wordt in een nieuw venster geopend.5 - Verkeersovertredingen

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet inzake de strafprocedure

De link wordt in een nieuw venster geopend.Strafwet

De link wordt in een nieuw venster geopend.Landelijke politie-instanties

De link wordt in een nieuw venster geopend.Openbaar ministerie

De link wordt in een nieuw venster geopend.Orde van advocaten van Letland

De link wordt in een nieuw venster geopend.Letse rechtbanken


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 15/06/2020

1 – Juridisch advies inwinnen

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Lets) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Het is belangrijk om onafhankelijk juridisch advies in te winnen als u op enigerlei wijze betrokken bent bij een strafprocedure. In de informatiebladen kunt u lezen wanneer en in welke omstandigheden u recht hebt op vertegenwoordiging door een advocaat. Hierin staat ook wat een advocaat voor u kan doen. In dit informatieblad staat hoe u een advocaat kunt vinden en hoe de kosten voor de advocaat worden gedekt als u niet kunt betalen.


Een advocaat vinden

Neem contact op met de De link wordt in een nieuw venster geopend.Letse orde van advocaten als u een advocaat nodig hebt. Zij hebben een De link wordt in een nieuw venster geopend.lijst met rechtskundig adviseurs die in Letland het beroep van advocaat uitoefenen.

U kunt de instantie die met de rechtsvervolging is belast (onderzoeker/aanklager/rechtbank), meedelen dat u juridisch advies wilt inwinnen. Het maakt daarbij niet uit of u in verzekering bent gesteld of niet. U ontvangt dan informatie over piketadvocaten of een piketadvocaat wordt op de hoogte gebracht van het feit dat u juridisch advies nodig hebt. Hij/zij zal u dit advies verstrekken. 

Het beste is dat u of uw familieleden afspraken maken met een advocaat die uw zaak zolang als nodig zal behandelen. 

De kosten van een advocaat betalen

Advocaten moeten betaald worden en de cliënt en de advocaat komen schriftelijk het honorarium overeen. Als er geen overeenstemming wordt bereikt met een advocaat, zal de staat u het benodigde juridische advies verschaffen. De kosten daarvoor worden betaald uit de overheidsbegroting.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet inzake de strafprocedure

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet inzake de orde van advocaten

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet inzake van staatswege toegekende rechtsbijstand

De link wordt in een nieuw venster geopend.Verordening inzake van staatswege toegekende rechtsbijstand

De link wordt in een nieuw venster geopend.Orde van advocaten van Letland

De link wordt in een nieuw venster geopend.Instantie voor rechtsbijstand


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 15/06/2020

2 – Mijn rechten tijdens het strafrechtelijk onderzoek en voordat de zaak door de rechtbank wordt behandeld

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Lets) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.


Uit welke fasen bestaat het strafrechtelijk onderzoek (opsporingsonderzoek)?

Het doel van het vooronderzoek is:

 • vast te stellen of er een misdrijf is gepleegd;
 • wie een strafbaar feit ten laste moet worden gelegd;
 • of het mogelijk is de zaak te seponeren, te sluiten of voor de rechter te brengen.

Het vooronderzoek bestaat uit twee fasen – onderzoek en vervolging.

Het onderzoek wordt verricht door verschillende politiediensten, waaronder de De link wordt in een nieuw venster geopend.staatspolitie, de De link wordt in een nieuw venster geopend.staatsveiligheidspolitie, de De link wordt in een nieuw venster geopend.financiële politie, de De link wordt in een nieuw venster geopend.militaire politie, de De link wordt in een nieuw venster geopend.dienst gevangeniswezen, de het De link wordt in een nieuw venster geopend.bureau voor corruptiepreventie en -bestrijding, de De link wordt in een nieuw venster geopend.grenswachtbrigade, douane-instanties, kapiteins van schepen op volle zee en commandanten van militaire eenheden van het nationale leger die in het buitenland zijn gestationeerd. De dienst in het rechtsgebied waar het misdrijf is gepleegd, voert het onderzoek uit. Ook het De link wordt in een nieuw venster geopend.openbaar ministerie kan een onderzoek verrichten.

De De link wordt in een nieuw venster geopend.vervolgingsinstanties voeren de gerechtelijke vervolging uit.

Mijn rechten tijdens het onderzoek

Klik op onderstaande links voor meer informatie over uw rechten tijdens het vooronderzoek van het strafproces.

Onderzoek (1)

Het doel van het onderzoek

Het doel van een onderzoek is vast te stellen of er een misdrijf is gepleegd, wie een strafbaar feit ten laste moet worden gelegd en of de zaak kan worden geseponeerd.

Een opsporingsambtenaar (gewoonlijk een politiefunctionaris) gaat uw zaak onderzoeken. Tijdens het onderzoek kunt u 48 uur worden vastgehouden en met het oog op de veiligheid in verzekering worden gesteld.

Hoeveel tijd er beschikbaar is voor het onderzoek en de vervolging, hangt af van de ernst van het feit waarvan u wordt verdacht (van 6 tot 22 maanden met mogelijke verlenging van nog eens 6 maanden). Als deze termijnen niet in acht worden genomen, moeten alle veiligheidsmaatregelen en beperkingen van uw eigendomsrechten ongedaan worden gemaakt.

Wat zal mij verteld worden over wat er gebeurt?

De politiefunctionaris die het onderzoek verricht, zal u vertellen wat er gebeurt.

Is er een tolk aanwezig als ik de taal niet spreek?

U krijgt een tolk toegewezen; de politiefunctionaris of openbare aanklager zal daarvoor zorgen. De tolk zal alles vertalen wat van belang is – documenten, wat door de opsporingsambtenaar en de advocaat wordt gezegd, en uw getuigenis.

Tijdens welke fase zal ik met een advocaat kunnen spreken?

Als u de lokale taal niet spreekt, hoeft u geen advocaat in de arm te nemen, maar het is wel aan te raden dat te doen, omdat u wellicht niet vertrouwd bent met de plaatselijke situatie en wetten. U kunt zelf een advocaat kiezen of de opsporingsambtenaar verzoeken een piketadvocaat voor u aan te wijzen.

Als u wordt vastgehouden, wordt binnen 48 uur een advocaat verzocht u te vertegenwoordigen. Voor een buitenlandse advocaat die aan de gerechtelijke procedure deelneemt, is het raadzaam daarbij met een lokale advocaat samen te werken.

Er zal zo spoedig mogelijk een tolk beschikbaar worden gesteld; zijn/haar aanwezigheid is nodig om u de situatie uit te leggen en bij het verhoor.

Wordt mij om informatie gevraagd? Moet ik informatie verstrekken?

U hebt het recht om informatie te verschaffen maar dat is geen verplichting. U hebt het recht om te zwijgen en dat kan niet tegen u worden gebruikt of worden beschouwd als een weigering om aan het onderzoek mee te werken.

Wat gebeurt er als ik iets zeg dat nadelig is voor mijn zaak?

Uw bewijzen worden beoordeeld in samenhang met ander bewijsmateriaal in de zaak. U hoeft zichzelf niet te beschuldigen. U hebt het recht om elke verklaring af te leggen die u nodig acht. U hebt het recht om niet te getuigen.

Mag ik contact opnemen met vrienden of familieleden?

Als u wordt vastgehouden, hebt u het recht om de opsporingsambtenaar te vragen uw naaste familie, andere familieleden, uw werkplek of onderwijsinstelling enz. daarvan op de hoogte te brengen.

Mag ik een dokter raadplegen als dat nodig is?

Ja. Het onderzoek wordt verricht met inachtneming van de mensenrechten.

Mag ik contact opnemen met mijn ambassade als ik uit een ander land kom?

U hebt het recht om te verzoeken dat uw ambassade/consulaat wordt geïnformeerd.

Ik kom uit een ander land. Moet ik tijdens het onderzoek aanwezig zijn?

U moet tijdens het onderzoek aanwezig zijn. De opsporingsambtenaar bepaalt of het mogelijk is via een videoverbinding of telefonische vergadering aan het onderzoek deel te nemen.

Kan ik naar mijn eigen land worden teruggestuurd?

In de wet is een dergelijke eis niet voorzien, maar uitzetting uit de Republiek Letland vormt een mogelijke straf. Daarvoor is wel een rechterlijke uitspraak nodig.

Word ik in verzekering gesteld of vrijgelaten?

De onderzoeksrechter neemt binnen 48 uur na uw aanhouding een besluit over uw detentie. U kunt in hechtenis worden gehouden als er een gevangenisstraf wordt voorzien voor het misdrijf dat u hebt gepleegd en als geen andere veiligheidsmaatregel ervoor kan zorgen dat:

 • u zich niet aan het onderzoek, de gerechtelijke procedure of de tenuitvoerlegging van de uitspraak zult onttrekken;
 • u het verloop van het onderzoek niet zult belemmeren;
 • u geen ander misdrijf zult plegen.

De onderzoeksrechter zal u eerst horen voordat hij/zij het besluit over uw detentie neemt. U hebt het recht om documenten te overleggen waaruit kan worden opgemaakt dat detentie niet redelijk zou zijn. Hierbij zullen een advocaat en een tolk aanwezig zijn.

Mag ik het land verlaten tijdens het onderzoek?

U mag het land verlaten met toestemming van de opsporingsambtenaar (gewoonlijk schriftelijk).

Zal ik worden gevraagd om vingerafdrukken, monsters van mijn DNA (zoals haar of speeksel) of andere lichaamsvloeistoffen af te staan?

Klik op de link voor informatie over uw rechten.

Mag de politie mij fouilleren?

Klik op de link voor informatie over uw rechten.

Mogen mijn woning, bedrijfspand, auto en dergelijke worden doorzocht?

Klik op de link voor informatie over uw rechten.

Kan ik hoger beroep instellen?

U hebt het recht om bij de president van de rechtbank hoger beroep in te stellen tegen het besluit van de onderzoeksrechter. U hebt het recht om tegen maatregelen van de opsporingsambtenaar en de openbare aanklager beroep in te stellen bij de toezichthoudende aanklager of een senior aanklager.

U hebt tien dagen de tijd om een klacht in te dienen tegen besluiten van de opsporingsambtenaar, de openbare aanklager of de onderzoeksrechter, maar u kunt zich tijdens het gehele onderzoeksproces beklagen over de maatregelen die zij treffen.

U kunt de klacht indienen in een taal die u kent. De klacht moet binnen tien dagen na ontvangst worden beoordeeld. Als de klacht niet in de officiële taal is geschreven, gaat deze termijn in vanaf de datum waarop de vertaling beschikbaar komt; u wordt daarvan op de hoogte gebracht.

Kan ik vóór het proces schuld bekennen aan alle of enkele beschuldigingen?

U hebt het recht om tijdens de fasen van onderzoek en vervolging schuld te bekennen aan alle of enkele beschuldigingen of één beschuldiging.

Als u schuld bekent, wordt dat als een verzachtende omstandigheid beschouwd die tot een minder zware straf of beëindiging van de strafrechtelijke procedure kan leiden. Als u met de opsporingsambtenaar of openbare aanklager meewerkt, kan dat wellicht leiden tot minder strenge veiligheidsmaatregelen of tot vrijlating.

Kan de tenlastelegging vóór het proces worden veranderd?

De tenlastelegging tegen u kan worden gewijzigd als de openbare aanklager aanvullend bewijs heeft verkregen. De oorspronkelijke tenlastelegging tegen u moet worden gewijzigd als deze onjuist blijkt te zijn. De openbare aanklager zal dan de vervolging op dit punt beëindigen. De nieuwe tenlastelegging zal u worden meegedeeld.

Kan ik worden aangeklaagd voor een strafbaar feit waarvoor ik al in een andere lidstaat ben aangeklaagd?

Er kunnen beschuldigingen tegen u worden ingebracht maar u kunt niet berecht en veroordeeld worden als u reeds voor hetzelfde feit in een andere staat bent berecht of vrijgesproken.

Krijg ik te horen wie er tegen mij getuigt?

U krijgt informatie over personen die tegen u getuigen. De openbare aanklager geeft u het dossier nadat het onderzoek van de zaak is afgerond en voordat het dossier naar de rechtbank wordt gestuurd. U kunt dan kennis nemen van de getuigenverklaringen.

Zal ik worden geïnformeerd over ander bewijs dat tegen mij is verzameld?

U ontvangt het dossier, dat al het bewijsmateriaal bevat dat de openbare aanklager in de rechtbank tegen u zal gebruiken. De openbare aanklager geeft u kopieën van het dossier.

Ik ben al eerder voor hetzelfde misdrijf in een andere lidstaat veroordeeld. Wat gebeurt er nu?

U kunt voor hetzelfde feit niet in Letland worden berecht. Het ne bis in idem-beginsel geldt voor alle EU-lidstaten.

Wordt er naar mijn strafblad geïnformeerd?

Er zal naar uw strafblad worden geïnformeerd.

Vervolging (2)

Het doel van de vervolgingsfase

Het doel van de vervolging is vast te stellen of er sprake is van een strafbaar feit, te bepalen wie van dat feit moet worden beschuldigd en te bepalen of de zaak kan worden geseponeerd of gesloten of voor de rechter kan worden gebracht. De De link wordt in een nieuw venster geopend.openbare aanklager werkt met u samen.

Hoeveel tijd er beschikbaar is voor het onderzoek en de vervolging, hangt af van de ernst van het feit waarvan u wordt verdacht (van 6 tot 22 maanden met mogelijke verlenging van nog eens 6 maanden). Als deze termijnen niet in acht worden genomen, moeten alle veiligheidsmaatregelen en beperkingen van eigendomsrechten ongedaan worden gemaakt.

Wat zal mij verteld worden over wat er gebeurt?

De openbare aanklager die de onderzoeksmaatregelen uitvoert (waarschijnlijk dezelfde maatregelen als tijdens het onderzoek), zal u vertellen wat er gebeurt.

Is er een tolk aanwezig als ik de taal niet spreek?

U krijgt een tolk toegewezen; de openbare aanklager zal daarvoor zorgen. De tolk zal alles vertalen wat van belang is – documenten, wat door de openbare aanklager en de advocaat wordt gezegd, en uw bewijs.

Tijdens welke fase zal ik met een advocaat kunnen spreken?

Als u de lokale taal niet spreekt, is het raadzaam een advocaat in de arm te nemen omdat u wellicht niet vertrouwd bent met de plaatselijke situatie en wetten. Voor een buitenlandse advocaat die aan de gerechtelijke procedure deelneemt, is het raadzaam daarbij met een lokale advocaat samen te werken. U kunt zelf een advocaat kiezen of u kunt de openbare aanklager verzoeken een piketadvocaat voor u aan te wijzen.

Er zal zo spoedig mogelijk een tolk beschikbaar worden gesteld; zijn/haar aanwezigheid is nodig om u de situatie uit te leggen, bij het verhoor, enz.

Wordt mij om informatie gevraagd? Moet ik informatie verstrekken?

U hebt het recht om informatie te verschaffen maar dat is geen verplichting. U hebt het recht om te zwijgen en dat kan niet tegen u worden gebruikt of worden beschouwd als een weigering om mee te werken.

Wat gebeurt er als ik iets zeg wat tegen mij kan worden gebruikt?

Uw bewijzen worden beoordeeld in samenhang met ander bewijsmateriaal in de zaak. U hoeft zichzelf niet te beschuldigen. U mag elke verklaring afleggen die u nodig acht. U hebt het recht om niet te getuigen.

Mag ik contact opnemen met vrienden of familieleden?

Als u wordt vastgehouden, hebt u het recht om de openbare aanklager te vragen uw naaste familie, andere familieleden, uw werkplek of onderwijsinstelling enz. daarvan op de hoogte te brengen.

Mag ik een dokter raadplegen als dat nodig is?

Ja. De strafrechtelijke vervolging vindt plaats met inachtneming van de mensenrechten.

Mag ik contact opnemen met mijn ambassade als ik uit een ander land kom?

U hebt het recht om te verzoeken dat uw ambassade/consulaat wordt geïnformeerd.

Ik kom uit een ander land. Moet ik tijdens het onderzoek aanwezig zijn?

U moet tijdens de vervolgingsfase aanwezig zijn. De openbare aanklager bepaalt of het mogelijk is via een videoverbinding of telefonische vergadering aan het onderzoek deel te nemen.

Kan ik naar mijn eigen land worden teruggestuurd?

In de wet is een dergelijke eis niet voorzien, maar een aanvullende straf is mogelijk, namelijk uitzetting uit de Republiek Letland. Daarvoor is wel een De link wordt in een nieuw venster geopend.rechterlijke uitspraak nodig.

Word ik in verzekering gesteld of vrijgelaten?

De onderzoeksrechter neemt een besluit over uw detentie. U kunt in hechtenis worden gehouden als een gevangenisstraf mogelijk is voor het misdrijf dat u hebt gepleegd en als geen andere veiligheidsmaatregel ervoor kan zorgen dat u zich niet aan het onderzoek, de gerechtelijke procedure of de tenuitvoerlegging van de uitspraak zult onttrekken, u het verloop van het onderzoek niet zult belemmeren of u geen ander misdrijf zult plegen.

De onderzoeksrechter zal u eerst horen voordat hij/zij een besluit over uw detentie neemt. U hebt het recht documenten te overleggen waaruit kan worden opgemaakt dat detentie onredelijk zou zijn. Hierbij zullen een advocaat en een tolk aanwezig zijn.

Mag ik het land verlaten tijdens het onderzoek?

U mag het land verlaten met toestemming van de openbare aanklager (gewoonlijk schriftelijk).

Zal mij worden gevraagd om vingerafdrukken, monsters van mijn DNA (zoals haar of speeksel) of andere lichaamsvloeistoffen af te staan?

Klik op de link voor informatie over uw rechten.

Mag de politie mij fouilleren?

Klik op de link voor informatie over uw rechten.

Mogen mijn woning, bedrijfspand, auto en dergelijke worden doorzocht?

Klik op de link voor informatie over uw rechten.

Kan ik hoger beroep instellen?

U hebt het recht om bij de president van de rechtbank hoger beroep in te stellen tegen het besluit van de onderzoeksrechter. U hebt het recht om tegen de maatregelen van de openbare aanklager beroep in te stellen bij een senior aanklager.

U hebt tien dagen de tijd om een klacht in te dienen tegen de besluiten van de openbare aanklager of de onderzoeksrechter. Klachten over de maatregelen van de openbare aanklager kunnen tijdens het gehele onderzoeksproces worden ingediend.

U kunt de klacht indienen in een taal die u kent. De klacht moet binnen tien dagen na ontvangst worden beoordeeld. Als de klacht niet in de officiële taal is geschreven, gaat deze termijn in vanaf de datum waarop de vertaling beschikbaar komt; u wordt daarvan op de hoogte gebracht.

Kan ik vóór het proces schuld bekennen aan alle of enkele beschuldigingen?

U hebt het recht om tijdens de fasen van onderzoek en vervolging schuld te bekennen aan alle of enkele beschuldigingen of één beschuldiging.

Als u schuld bekent, wordt dat als een verzachtende omstandigheid beschouwd die tot een minder zware straf kan leiden. Als u met de opsporingsambtenaar of openbare aanklager meewerkt, kan dat wellicht leiden tot minder strenge veiligheidsmaatregelen of vrijlating.

Als u schuld bekent, kan de strafrechtelijke procedure worden stopgezet. Mogelijke uitkomsten zijn:

 • voorwaardelijk ontslag van strafrechtelijke aansprakelijkheid;
 • de eis van de openbare aanklager om de toepasselijke straf op te leggen;
 • overeenstemming met de openbare aanklager over schuld bekennen en de toepasselijke straf, die vervolgens door de rechtbank wordt bekrachtigd, enz.

Kan de tenlastelegging vóór het proces worden veranderd?

De tenlastelegging tegen u kan worden gewijzigd als de openbare aanklager aanvullend bewijs heeft verkregen. De tenlastelegging tegen u kan worden gewijzigd als de openbare aanklager erkent dat deze niet juist blijkt te zijn. De openbare aanklager zal dan de vervolging voor dit deel van de tenlastelegging beëindigen. De nieuwe tenlastelegging zal u worden meegedeeld.

Kan ik worden aangeklaagd voor een strafbaar feit waarvoor ik al in een andere lidstaat ben aangeklaagd?

Er kunnen beschuldigingen tegen u worden ingebracht maar u kunt niet berecht en veroordeeld worden als u reeds voor hetzelfde feit in een andere staat bent berecht of vrijgesproken.

Krijg ik te horen wie er tegen mij getuigt?

U krijgt informatie over personen die tegen u getuigen. De openbare aanklager geeft u het dossier met de getuigenverklaringen nadat het onderzoek is afgerond en voordat de zaak voor de rechter wordt gebracht.

Zal ik worden geïnformeerd over ander bewijs dat tegen mij is verzameld?

U ontvangt het dossier, dat al het bewijsmateriaal bevat dat de openbare aanklager in de rechtbank tegen u zal gebruiken. De openbare aanklager geeft u kopieën van het dossier.

Ik ben al eerder voor hetzelfde misdrijf in een andere lidstaat veroordeeld. Wat gebeurt er nu?

U kunt voor hetzelfde feit niet in Letland worden berecht. Het ne bis in idem-beginsel geldt voor alle EU-lidstaten.

Wordt er naar mijn strafblad geïnformeerd?

Ja, er zal naar uw strafblad worden geïnformeerd.

Bepaalde procedurele handelingen (3)

Zal ik worden gevraagd om vingerafdrukken, monsters van mijn DNA (zoals haar of speeksel) of andere lichaamsvloeistoffen af te staan?

U kunt worden gevraagd om vingerafdrukken of monsters van uw DNA af te staan. Er kunnen ook monsters van andere lichaamsvloeistoffen worden opgevraagd en afgenomen als dat nodig is voor het onderzoeken van een specifiek strafbaar feit.

U hebt het recht om kennis te nemen van een besluit over een onderzoek door een deskundige, voordat dit besluit voor uitvoering wordt doorgezonden, mits het onderzoek op u betrekking heeft. U hebt het recht om vragen te stellen over het onderzoek door een deskundige, voordat het onderzoek plaatsvindt.

U bent verplicht om zich aan een onderzoek door een deskundige te onderwerpen. U bent verplicht om monsters te verstrekken voor een vergelijkend onderzoek of deze te laten afnemen.

Als u vrijwillig monsters afstaat voor een vergelijkend onderzoek, wordt daar nota van genomen. U hebt het recht op inzage in de geregistreerde gegevens en kunt vragen daaraan iets toe te voegen wat in uw ogen noodzakelijk is, voordat u uw handtekening eronder zet. Als u weigert monsters te laten afnemen ten behoeve van vergelijkend onderzoek, worden dwangmaatregelen ingezet om deze te verkrijgen op basis van een besluit van de onderzoeksrechter.

Mag de politie mij fouilleren?

Uw lichaam kan visueel worden onderzocht als zich daarop sporen van criminele activiteit, specifieke merktekens of kenmerken, enz. bevinden Alleen een persoon van hetzelfde geslacht / medisch specialist kan een visueel onderzoek op uw lichaam verrichten. Van het visuele onderzoek wordt een schriftelijk verslag gemaakt en u hebt het recht dat verslag in te zien en daarop commentaar te leveren.

Uw lichaam kan worden onderzocht als er voorwerpen of documenten die voor het onderzoek van belang zijn, in uw kleren, eigendommen, lichaam of de open holtes ervan verborgen zitten. Alleen een persoon van hetzelfde geslacht kan uw lichaam onderzoeken, in aanwezigheid van een medische beroepskracht. Als u in hechtenis wordt gehouden, is er geen besluit nodig om een lichaamsonderzoek te verrichten. Een besluit om een lichaamsonderzoek te verrichten is evenmin nodig als het onderzoek wordt verricht op het moment dat een vertrek of ruimte in uw aanwezigheid wordt doorzocht.

Mogen mijn woning, bedrijfspand, auto en dergelijke worden doorzocht?

Uw woning, bedrijfspand, auto en dergelijke mogen worden doorzocht. De onderzoeksrechter of de rechtbank besluit tot de doorzoeking, maar in dringende gevallen is de beslissing van de opsporingsambtenaar na goedkeuring van de openbare aanklager voldoende.

U of een volwassen lid van uw familie heeft het recht om bij de doorzoeking aanwezig te zijn, met name als deze op uw officiële woon- of werkadres plaatsvindt; dit geldt niet wanneer u bent aangehouden. Als u of een volwassen lid van uw familie niet bij de doorzoeking aanwezig kan zijn, moet een vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap of beheerder van het pand/gebouw daarvoor worden uitgenodigd.

U hebt er recht op dat het besluit over de doorzoeking u vóór de daadwerkelijke doorzoeking wordt meegedeeld en de opsporingsambtenaar heeft de plicht om u van het besluit op de hoogte te brengen. Alle voorwerpen die bij de doorzoeking worden gevonden en in beslag worden genomen, moeten aan u worden getoond, geregistreerd en ingepakt en verzegeld, indien nodig.

U hebt het recht om te vragen dat de locatie waar de doorzoeking plaatsvindt, in de vorige staat wordt hersteld, als dat praktisch mogelijk is. U hebt het recht om kennis te nemen van het verslag over de doorzoeking, opmerkingen te maken en te vragen dat deze opmerkingen in het verslag worden opgenomen. Tijdens de doorzoeking hebt u recht op een advocaat en een tolk.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet inzake de strafprocedure

De link wordt in een nieuw venster geopend.Strafwet

De link wordt in een nieuw venster geopend.Landelijke politie-instanties

De link wordt in een nieuw venster geopend.Openbaar ministerie

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet inzake het strafregister

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet inzake detentieprocedures

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet inzake gevangenisprocedures

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet inzake de orde van advocaten


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 15/06/2020

3 – Mijn rechten tijdens het proces

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Lets) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.


Waar wordt het proces gevoerd?

De zaak wordt behandeld door een De link wordt in een nieuw venster geopend.districts-/stadsrechtbank of voor een zeer ernstig misdrijf door een De link wordt in een nieuw venster geopend.regionale rechtbank. De locatie hangt gewoonlijk af van de plaats waar het misdrijf is gepleegd. U wordt daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht.

De zaak wordt behandeld in een openbare rechtszitting, uitgezonderd wanneer het gaat om zedenmisdrijven, wanneer een staatsgeheim moet worden beschermd, enz.

In het gerecht van eerste aanleg wordt de zaak door één rechter behandeld, maar de president van de rechtbank kan eisen dat een college van drie beroepsrechters zich over de zaak buigt. De rechter of het college doet uitspraak in de zaak.

Kan de tenlastelegging tijdens het proces worden veranderd?

De openbare aanklager kan de tenlastelegging tijdens het proces verzwaren of afzwakken.

Als de openbare aanklager de tenlastelegging afzwakt, maar het feitelijke bewijs blijft onveranderd, wordt de nieuwe tenlastelegging in de notulen van het proces opgenomen.

Als de tenlastelegging wordt afgezwakt en het feitelijke bewijs is veranderd of als de tenlastelegging wordt verzwaard terwijl het feitelijke bewijs niet is veranderd, moet de nieuwe tenlastelegging in de notulen van het proces worden opgenomen. U kunt om schriftelijke publicatie daarvan verzoeken.

Als de openbare aanklager de tenlastelegging verzwaart omdat er nieuw feitelijk bewijs met betrekking tot het misdrijf is gevonden, kan de rechtbank een onderbreking aankondigen; de openbare aanklager moet dan binnen een maand een nieuwe tenlastelegging aan de rechtbank overleggen.

Informatie over de nieuwe tenlastelegging wordt toegezonden aan u, uw advocaat, het slachtoffer en de vertegenwoordiger van het slachtoffer en de datum van het proces wordt vastgesteld.

Wat gebeurt er als ik schuld beken aan (een deel van) de feiten in de tenlastelegging?

Als de verweerder schuld bekent, kan dit betekenen dat een minder strenge straf wordt opgelegd. Dit geldt ook wanneer een schuldbekentenis wordt afgelegd voor een deel van de tenlastelegging.

Als u schuld bekent voor alle delen van de tenlastelegging, kan de zaak worden behandeld zonder het bewijsmateriaal te onderzoeken en door uitsluitend het bewijs te beoordelen dat betrekking heeft op u persoonlijk en in verband met compensatie in de vorm van schadevergoeding. In dit geval zijn er beperkte mogelijkheden om hoger beroep in te stellen tegen het vonnis van de rechtbank.

Moet ik bij het proces aanwezig zijn?

U moet altijd bij de rechtszittingen aanwezig zijn totdat het vonnis wordt uitgesproken. U kunt vragen dat de zaak zonder u wordt behandeld, maar in dat geval moet uw vertegenwoordiger aanwezig zijn.

Als u in een ander land bent / uw locatie onbekend is / u niet in staat bent het proces bij te wonen, kan de zaak bij verstek (d.w.z. zonder u) worden behandeld.

U hebt niet het recht om vanuit een andere lidstaat via een videoverbinding aan het proces deel te nemen.

Krijg ik een tolk tijdens het proces?

De rechtbank zorgt voor een tolk.

Krijg ik een advocaat tijdens het proces?

U bepaalt zelf of u een advocaat nodig hebt. In de volgende gevallen is bijstand van een advocaat verplicht:

 • u bent minderjarig, handelingsonbekwaam of hebt leermoeilijkheden;
 • er is besloten tot dwangmaatregelen van medische aard;
 • u bent niet in staat uw procedurele rechten uit te oefenen vanwege een lichamelijke of geestelijke beperking;
 • als u niet kunt lezen of schrijven of een laag niveau van onderwijs hebt gevolgd waardoor u uw procedurele rechten niet kunt uitoefenen;
 • er zijn besprekingen begonnen over een schikking met het openbaar ministerie;
 • de zaak wordt in uw afwezigheid behandeld.

In deze gevallen krijgt u een advocaat toegewezen. U kunt hem/haar afwijzen behalve wanneer dwangmaatregelen van medische aard worden toegepast. U hebt het recht om een andere advocaat te vragen.

Mag ik spreken tijdens het proces?

U mag in de rechtbank een verklaring afleggen en uw standpunt verwoorden. U bent niet verplicht een verklaring af te leggen. Wanneer u niets zegt, kan dat niet beschouwd worden als een weigering om met de rechtbank samen te werken. U hebt het recht om uw verklaring schriftelijk bij de rechtbank in te dienen; de rechter zal deze dan voorlezen. U bent niet verplicht uzelf te beschuldigen, het is de taak van de openbare aanklager te bewijzen dat u schuldig bent.

U bent niet verplicht de waarheid te vertellen; er kan geen nieuwe zaak tegen u worden begonnen omdat u opzettelijk een valse verklaring hebt afgelegd of omdat u hebt geweigerd een getuigenis af te leggen. In het vonnis kan met uw gedrag rekening worden gehouden, maar het kan niet als een verzwarende omstandigheid worden gezien.

Welke rechten heb ik met betrekking tot het bewijs dat tegen mij wordt aangevoerd?

U kunt tijdens het proces nieuw bewijs inbrengen om uw alibi te ondersteunen, strafrechtelijke aansprakelijkheid uit te sluiten of schuld te verminderen en het bewijsmateriaal van de openbare aanklager te betwisten.

U hebt het recht om vragen te stellen aan de getuigen en het slachtoffer, u hebt het recht om getuigen op te roepen, ook die al eerder zijn ondervraagd, om documenten en fysieke of elektronische bewijzen over te leggen en om de rechtbank te verzoeken voorwerpen of documenten op te vragen.

U hebt het recht om tijdens het gehele proces bewijs in te brengen, totdat de rechtbank aankondigt dat het onderzoek ter terechtzitting is afgerond.

U hebt het recht om gebruik te maken van de diensten van een privédetective. De rechtbank beoordeelt al het bewijsmateriaal alvorens vonnis te wijzen.

De rechtbank neemt een besluit over het oproepen van uw getuigen na de mening te hebben gevraagd van andere procespartijen. Als uw verzoek wordt afgewezen, kunt u het meerdere malen opnieuw indienen.

U en uw advocaat hebben het recht om alle getuigen in de zaak te ondervragen. Hun getuigenis wordt geanalyseerd in het verweer dat u of uw advocaat zal voeren.

Wordt er rekening gehouden met mijn strafblad?

Er wordt rekening gehouden met straffen die u nog niet hebt uitgezeten. Veroordelingen die wegens verjaring uit het strafblad zijn verwijderd, kunnen worden beschouwd als omstandigheden die uw persoonlijkheid kenmerken. Bij het vaststellen van de straf, zoals detentie, wordt met deze veroordelingen rekening gehouden.

Informatie over uw strafblad wordt opgevraagd tijdens de fasen van De link wordt in een nieuw venster geopend.onderzoek en De link wordt in een nieuw venster geopend.vervolging; deze informatie kan tijdens het proces worden overgelegd. De rechtbank houdt bij het vellen van zijn vonnis rekening met uw strafblad.

Op grond van de wet mag er contact worden gezocht met de bevoegde autoriteiten in een andere lidstaat en informatie worden opgevraagd over uw eerdere veroordelingen daar.

Wat gebeurt er aan het eind van het proces?

De rechtbank besluit tot vrijlating of veroordeling of tot beëindiging van de strafrechtelijke procedure als de omstandigheden zodanig zijn dat het proces niet moet worden voortgezet Dit kan gebeuren als er onvoldoende bewijs is om de tenlastelegging te rechtvaardigen of als de openbare aanklager besluit de aanklacht te laten vallen.

Mogelijke straffen:

 • gevangenisstraf (van 3 maanden tot 15 jaar, en voor ernstige misdrijven tot 20 jaar/levenslang);
 • taakstraf (40-280 uur);
 • een boete (3-200 maal het maandelijkse minimumloon);
 • confiscatie van eigendommen (de eigendommen worden zonder compensatie in beslag genomen en door de staat in bewaring gehouden);
 • uitzetting uit Letland (bijkomende straf: inreisverbod van 3-10 jaar);
 • beperking van rechten (bijkomende straf: verbod op het drijven van (bepaalde soorten) handel, op bepaalde beroeps- of andersoortige activiteiten, op het aanvaarden van bepaalde functies, op het verkrijgen van officiële vergunningen/licenties, gedurende 1-5 jaar);
 • voorwaardelijke straf (1-3 jaar).

Welke rol speelt het slachtoffer in het proces?

Een persoon wordt via een besluit van de opsporingsambtenaar of openbare aanklager als slachtoffer erkend, als die persoon daarom schriftelijk heeft verzocht. De rechtbank kan een persoon als slachtoffer erkennen totdat het onderzoek ter terechtzitting begint.

Het slachtoffer kan schadevergoeding aanvragen, bewijzen inbrengen, het verloop van de zaak beïnvloeden (verzoening met de verweerder, instemming met een schikking van de aanklager betreffende het vonnis, enz.).

Het slachtoffer geeft tijdens het proces zijn/haar mening over het vonnis en de geëiste schadevergoeding. Het slachtoffer kan hoger beroep instellen tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg en tegen een uitspraak van het hof van beroep.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet inzake de strafprocedure

De link wordt in een nieuw venster geopend.Strafwet

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet inzake het strafregister

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet inzake detentieprocedures

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet inzake de activiteiten van detectives

De link wordt in een nieuw venster geopend.Letse rechtbanken


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 15/06/2020

4 – Mijn rechten na het proces

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Lets) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.


Kan ik hoger beroep instellen?

U hebt het recht om hoger beroep in te stellen tegen het De link wordt in een nieuw venster geopend.vonnis van de rechtbank van eerste aanleg. Dat moet binnen tien dagen na de uitspraak gebeuren. De rechtbank kan deze termijn verlengen tot twintig dagen.

Het beroep moet worden gericht aan een rechtbank die één niveau hoger is (het college voor strafzaken bij een De link wordt in een nieuw venster geopend.regionale rechtbank / de kamer voor strafzaken bij het De link wordt in een nieuw venster geopend.hooggerechtshof), maar worden ingediend bij de rechtbank die de uitspraak heeft gedaan.

Het is niet mogelijk afzonderlijk beroep in te stellen tegen de schriftelijke/mondelinge besluiten die tijdens een proces zijn genomen. Daartegen kan alleen beroep worden ingesteld in combinatie met de uitspraak van de rechtbank.

U kunt een beroep indienen als u vindt dat de uitspraak van de rechtbank onjuist was - het vonnis was in uw ogen bijvoorbeeld te streng, uw gedrag werd juridisch verkeerd geïnterpreteerd (toepassing van een onjuist artikel/deel van een artikel van de Strafwet), enz.

Wat gebeurt er als ik hoger beroep instel?

De tenuitvoerlegging van de uitspraak wordt bevroren als u beroep aantekent. Als u tijdens het hoger beroep in de gevangenis zit, begint de termijn van tien of twintig dagen voor de indiening van het beroep op de dag dat de uitspraak aan u wordt betekend in een taal die u begrijpt.

Als u gezondheidsproblemen heeft of er zijn familieomstandigheden waardoor u zou moeten worden vrijgelaten, kunt u verzoeken om herziening van de gronden voor de gevangenisstraf. De rechtbank is niet verplicht om een dergelijk verzoek in te willigen.

De rechtbank deelt u mee wanneer het beroep in behandeling wordt genomen. Daarvoor bestaat geen vaste termijn maar de rechtbank ziet er wel op toe dat een zaak binnen een redelijke termijn opnieuw wordt beoordeeld.

U hebt het recht om in het beroep nieuw bewijs in te brengen. U moet daarbij toelichten waarom dit nieuwe bewijsmateriaal moet worden onderzocht en waarom u dat bewijs niet aan de rechtbank van eerste aanleg hebt voorgelegd. U hebt het recht om te vragen dat het hof van beroep het bewijs onderzoekt, als dat volgens u belangrijk is om het beroep te onderbouwen.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling in hoger beroep?

De volgende partijen worden uitgenodigd om de behandeling in hoger beroep bij te wonen: de openbare aanklager, alle personen die de uitspraak van de rechtbank hebben aangevochten en advocaten of vertegenwoordigers van de verweerder. Een team van drie beroepsrechters beoordeelt uw beroep.

Tijdens de zitting wordt uitsluitend uw beroep beoordeeld, behalve wanneer het hof twijfels heeft over de bevindingen van de rechtbank van eerste aanleg.

In een beroepszaak kan het hof tot een van de volgende vijf uitspraken komen:

 • het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg blijft staan;
 • het vonnis wordt herroepen en er wordt een nieuwe uitspraak gedaan;
 • het vonnis wordt gedeeltelijk herroepen en voor dat deel wordt een nieuwe uitspraak gedaan;
 • het vonnis wordt herroepen en de zaak wordt gesloten;
 • het vonnis wordt geheel of gedeeltelijk herroepen en de zaak wordt terugverwezen naar het gerecht van eerste aanleg voor een nieuwe behandeling.

Wat gebeurt er als het hoger beroep tegen een veroordeling slaagt dan wel niet slaagt?

Als uw beroep gegrond wordt verklaard en niemand anders (de aanklager of het slachtoffer) betwist de uitspraak van het hof via de cassatieprocedure, dan krijgt de uitspraak van het hof van beroep rechtskracht.

Als uw beroep niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u de uitspraak van het hof van beroep via de cassatieprocedure aanvechten bij de De link wordt in een nieuw venster geopend.Afdeling strafzaken van de Senaat van het Hooggerechtshof. Een cassatieberoep moet worden ingediend binnen tien dagen nadat de uitspraak van het hof beschikbaar is gekomen. Het hof kan deze termijn verlengen tot twintig dagen.

U hebt recht op schadevergoeding als u wordt vrijgesproken of als de zaak op juridische gronden wordt gesloten.

Als uw beroep slaagt, wordt uw veroordeling geregistreerd in het De link wordt in een nieuw venster geopend.Informatiecentrum van het ministerie van Binnenlandse Zaken van Letland.

Er worden zeer strenge eisen gesteld aan de instelling van een cassatieberoep – u moet aantonen dat de Strafwet of de Wet inzake de strafrechtelijke procedure substantieel is geschonden.

In bepaalde gevallen hebt u het recht om heropening van het strafproces te verzoeken als er na de tenuitvoerlegging van de uitspraak nieuwe omstandigheden aan het licht komen. Er bestaan geen termijnen voor een dergelijke herziening.

In bepaalde gevallen (als er een aanzienlijke schending van de Strafwet / Wet inzake de strafrechtelijke procedure heeft plaatsgevonden) kan uw advocaat, ook al hebt u geen cassatieberoep ingesteld, een verzoek indienen om de uitspraak met rechtskracht te herzien. Er bestaan geen termijnen voor het indienen van een dergelijk verzoek.

Een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg krijgt rechtskracht en wordt definitief als het niet via een beroeps- of cassatieprocedure wordt aangevochten. De uitspraak van het hof van beroep krijgt rechtskracht en wordt definitief als het niet via een cassatieprocedure wordt aangevochten. Het arrest van het hof van cassatie krijgt rechtskracht en wordt definitief op de dag dat de zaak wordt herzien.

Ik kom uit een andere lidstaat. Kan ik na het proces worden teruggestuurd?

Als u tot een gevangenisstraf bent veroordeeld, kunt u na het proces naar uw eigen land worden teruggestuurd wanneer de bevoegde autoriteit in uw land om uw uitlevering heeft gevraagd en het De link wordt in een nieuw venster geopend.openbaar ministerie van Letland daarmee heeft ingestemd of omgekeerd (het openbaar ministerie heeft uw land gevraagd om u uw straf daar te laten uitzitten). Overbrenging naar uw lidstaat vindt niet automatisch plaats.

De voorwaarden voor overbrenging luiden als volgt:

 • u moet burger zijn van het land waar u de straf zult uitzitten;
 • de uitspraak van de rechtbank moet rechtskracht hebben;
 • uw straf moet ten minste nog zes maanden duren;
 • het misdrijf moet ook een strafbaar feit zijn in uw land;
 • u hebt de wens uitgesproken de straf in uw land uit te zitten / u hebt met de overbrenging ingestemd.

Het gevangenisbestuur informeert u over uw recht om binnen tien dagen na ontvangst van het bevel tot tenuitvoerlegging van de uitspraak om overbrenging te verzoeken. U moet uw verzoek schriftelijk bij het openbaar ministerie van Letland indienen.

Als u de straf niet in uw land wilt uitzitten of als u het niet eens bent met een verzoek van die strekking van de autoriteiten van uw land, moet u een schriftelijke weigering bij het openbaar ministerie van Letland indienen. Het overbrengingsverzoek moet binnen tien dagen worden beoordeeld.

Informatie over de tenlastelegging/veroordeling

Informatie over uw veroordeling in Letland wordt zonder uw toestemming bewaard in de actieve gegevensbank van het Register van het De link wordt in een nieuw venster geopend.Informatiecentrum van het ministerie van Binnenlandse Zaken van Letland totdat de veroordeling verjaard is of wordt vernietigd. Als u een administratieve straf hebt ontvangen, blijft deze geregistreerd tot een jaar nadat de straf is ondergaan. Vervolgens wordt de vermelding verplaatst naar het archief van het Register. Er zijn geen mogelijkheden om dit aan te vechten.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet inzake de strafprocedure

De link wordt in een nieuw venster geopend.Strafwet

De link wordt in een nieuw venster geopend.Letse rechtbanken

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet inzake het strafregister

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet inzake vergoeding voor schade veroorzaakt door een partij die met de gerechtelijke procedure is belast


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 15/06/2020

5 - Verkeersovertredingen


Hoe worden lichte verkeersovertredingen behandeld?

Als u de maximumsnelheid (50 km per uur binnen de bebouwde kom en 90 km per uur daarbuiten) tot 20 km per uur overschrijdt, kan een De link wordt in een nieuw venster geopend.politiefunctionaris u een waarschuwing geven of een boete van LVL 5 opleggen.

Als u de maximumsnelheid met 21-30 km per uur hebt overschreden, kan een politieagent u een waarschuwing geven of een boete van LVL 20 opleggen.

De boete wordt hoger naarmate u de maximumsnelheid meer overschrijdt en kan oplopen tot LVL 300. Daarbij kan uw rijbewijs voor drie tot zes maanden worden ingetrokken.

Als u hebt geparkeerd op een plek waar dat niet mag, kan een politieagent een boete van LVL 20 opleggen.

Als u tijdens het rijden geen rijbewijs, autoregistratiedocumenten of keuringsbewijs, enz. bij u hebt, kan een politieagent u een waarschuwing geven of een boete van LVL 2 opleggen.

Als u overdag zonder licht rijdt, kan een politieagent u een waarschuwing geven of een boete van LVL 5 opleggen. Voor dezelfde overtreding kan een politieagent wanneer het donker is of er sprake is van slecht zicht, een boete van LVL 30 opleggen.

Als u of uw passagier tijdens het rijden geen veiligheidsgordel dragen, kan een politieagent u een waarschuwing geven of een boete van LVL 20 opleggen.

Een politieagent maakt proces-verbaal op van de overtreding en kan ter plekke de straf bepalen. U kunt binnen één maand na kennisgeving van dat besluit, bij een hogere instantie beroep tegen de straf aantekenen. De beschikking die daaruit voortvloeit, kunt u aanvechten bij de De link wordt in een nieuw venster geopend.administratieve districtsrechtbank. Het beroepschrift moet binnen een maand worden ingediend.

De gemeentelijke politie houdt zich bezig met overtredingen door voetgangers. U kunt een boete van LVL 5-20 krijgen. U kunt het besluit binnen een maand bij de administratieve districtsrechtbank betwisten.

Als u onder invloed hebt gereden met een alcoholgehalte van 0,2 – 0,5 ‰ en minder dan twee jaar in het bezit bent van een rijbewijs, legt een politieagent, districtsrechtbank of gemeentelijke rechtbank u een boete op van LVL 100-200. Ook wordt uw rijbewijs voor drie maanden ingetrokken. U kunt het besluit binnen een maand bij een hogere instantie aanvechten en vervolgens bij de administratieve districtsrechtbank (in geval van een boete die een politieagent heeft opgelegd) of de De link wordt in een nieuw venster geopend.regionale rechtbank (in geval van een boete die door een rechter is opgelegd).

Komen deze misdrijven op mijn strafblad te staan?

Administratieve straffen komen op uw strafblad te staan. Informatie over deze straffen wordt zonder uw toestemming opgeslagen in de actieve gegevensbank van het Register van het De link wordt in een nieuw venster geopend.Informatiecentrum van het ministerie van Binnenlandse Zaken van Letland gedurende tot een jaar nadat deze zijn uitgevoerd, maar vervolgens wordt de vermelding verplaatst naar het archief van het Register.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wegverkeerswet

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek inzake administratieve overtredingen

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet inzake de bestuursrechtelijke procedure

De link wordt in een nieuw venster geopend.Politiewet

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet inzake het strafregister

De link wordt in een nieuw venster geopend.Staatspolitie

De link wordt in een nieuw venster geopend.Directie veiligheid wegverkeer


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 15/06/2020

De rechten van verdachten in strafzaken - Luxemburg

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

In deze informatiebladen wordt toegelicht wat er gebeurt wanneer iemand wordt verdacht of beschuldigd van een strafbaar feit en voor de rechter moet verschijnen. Voor informatie over lichte overtredingen, zoals verkeersovertredingen waarop meestal een vaste sanctie staat, zoals een boete, zie De link wordt in een nieuw venster geopend.informatieblad 5.

Wanneer u het slachtoffer bent van een zwaarder misdrijf, vindt u hier alle informatie over uw rechten.


Samenvatting van het strafrechtproces

Hieronder vindt u een overzicht van de gebruikelijke fasen van een strafrechtproces

 • Het proces begint met een aanklacht van een strafbaar feit, met een aangifte van een slachtoffer of een door de politie geconstateerd licht of zwaar misdrijf
 • de Procureur d'Etat (hierna "de procureur" genoemd) geeft opdracht tot een voorbereidend opsporingsonderzoek
 • de politie ondervraagt de verdachten en kan hen maximaal 24 uur vasthouden
 • als de procureur een onderzoeksrechter benoemt, beslist hij over uw beschuldiging, dat wil zeggen: hij stelt u officieel in staat van beschuldiging voor het begaan van een strafbaar feit en verhoort u vervolgens
 • de onderzoeksrechter kan u door de politie laten aanhouden en u gevangen zetten; u hebt het recht om voorlopige invrijheidstelling te verzoeken bij de Chambre du conseil (raadkamer) van de arrondissementsrechtbank
 • de onderzoeksrechter onderzoekt de zaak à charge en à decharge
 • als hij klaar is, stuurt de onderzoeksrechter het dossier aan de procureur, die een voorstel doet voor een sepot (einde rechtsvervolging zonder gevolgen) of voor uw verwijzing naar een rechtbank om er te worden berecht. U hebt het recht hoger beroep in te stellen tegen deze verwijzing
 • u verschijnt op de zittingen van de rechtbank die is belast met strafzaken
 • een rechterlijke uitspraak waarin u wordt vrijgesproken of veroordeeld
 • u hebt het recht hoger beroep in te stellen en opnieuw berecht te worden door het Cour d’appel (hof van beroep)

Gedetailleerde informatie over al deze fasen van de procedure en over uw rechten vindt u in de informatiebladen. Deze informatie kan niet in de plaats komen van het raadplegen van een advocaat en dient slechts als richtlijn.

De rol van de Europese Commissie

Let op: de Europese Commissie heeft geen enkele rol in strafzaken in de lidstaten en kan u niet bijstaan als u een klacht heeft. Deze informatiebladen geven u informatie over hoe u een klacht kunt indienen en bij wie.

Klik op de links hieronder voor de informatie die u nodig hebt.

De link wordt in een nieuw venster geopend.1 - Een advocaat raadplegen

De link wordt in een nieuw venster geopend.2 - Mijn rechten tijdens het onderzoek

 • Verhoor/voorbereidend opsporingsonderzoek door de politie
 • Aanhouding (met inbegrip van Europees aanhoudingsbevel)
 • Verhoor door de onderzoeksrechter en hechtenis
 • Zitting van de Chambre du conseil om te beslissen over de invrijheidstelling
 • Onderzoek van de zaak door de procureur/onderzoeksrechter en rechten van de verdediging
 • Procedure van sluiting van het onderzoek en verwijzing naar de rechtbank

De link wordt in een nieuw venster geopend.3 - Mijn rechten tijdens het proces

De link wordt in een nieuw venster geopend.4 - Mijn rechten na het proces

De link wordt in een nieuw venster geopend.5 - Verkeersovertredingen en andere lichte overtredingen


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 05/04/2016

1 – Een advocaat raadplegen

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Het is erg belangrijk dat u onafhankelijk advies krijgt van een advocaat wanneer u op de een of andere wijze betrokken bent bij een strafrechtelijke procedure. De informatiebladen geven u informatie over wanneer en in welke gevallen u recht hebt op vertegenwoordiging door een advocaat. U kunt hier ook in lezen hoe de advocaat u kan bijstaan. Dit algemene informatieblad informeert u over hoe u een advocaat kunt vinden en hoe de advocaatkosten worden vergoed wanneer u deze niet zelf kunt betalen.


Een advocaat vinden

U hebt het absolute recht u in alle zaken te laten bijstaan door een advocaat. U kunt een beroep doen op de advocaat van uw voorkeur of contact opnemen met de De link wordt in een nieuw venster geopend.Balie van Luxemburg voor een lijst met advocaten waaruit u een keuze kunt maken.

Indien u geen keuze maakt of de deken van de orde van advocaten van oordeel is dat de advocaat van uw keuze ongeschikt is, benoemt de deken een advocaat. Behoudens verhindering of belangenconflict, is de advocaat verplicht de hem opgelegde opdracht te aanvaarden.

Indien u in verzekering bent gesteld, kunt u de onderzoeksrechter bij het begin van de procedure verzoeken u te laten bijstaan door een toegewezen advocaat of de advocaat van uw voorkeur.

Een advocaat betalen

De honoraria van advocaten zijn vrij. Als u niet over voldoende financiële middelen beschikt om een advocaat te betalen, kunt u rechtsbijstand vragen bij de receptie- en voorlichtingsbalie van de rechtbanken.

Een receptie- en voorlichtingsbalie is te vinden in Luxemburg, Diekirch en Esch-sur-Alzette:

 • Luxemburg: Cité Judiciaire, Gebouw CR, L-2080, Luxemburg, Tel: 22 18 46
 • Diekirch: bei der Aler Kiirch, B.P.66 L-9201 Diekirch, Tel: 80 23 15
 • Esch-sur-Alzette: place de la Résistance, L-4002 Esch/Alzette, Tel: 54 15 52

U wordt aangemerkt als iemand met onvoldoende inkomsten als uw inkomsten niet hoger zijn dan het wettelijk vastgelegde bestaansminimum.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Ministerie van Justitie - Rechtsbijstand

De link wordt in een nieuw venster geopend.Ministerie van Justitie - Gefinancierde rechtshulp


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 05/04/2016

2 - Mijn rechten tijdens het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek en voordat de zaak door de rechtbank/het hof wordt behandeld


Uit welke fasen bestaat het strafrechtelijk onderzoek?

Het opsporingsonderzoek en het strafrechtelijk onderzoek zijn bedoeld om bewijzen te verzamelen over een gepleegd strafbaar feit en vast te stellen of een of meer verdachten dit strafbare feit hebben gepleegd.

De Procureur d'Etat (hierna "procureur") start een voorbereidend onderzoek dat wordt uitgevoerd door de politie, die de mogelijke daders verhoort, sporen verzamelt en de zaak in een proces-verbaal beschrijft.

Als het opsporingsonderzoek wordt afgesloten, besluit de procureur het dossier te sluiten zonder verdere vervolging of de verdachte naar een rechtbank te verwijzen om er te worden berecht.

Als sprake is van een zwaar misdrijf (crime) of van een gecompliceerd licht misdrijf (délit), benoemt de procureur een onderzoeksrechter, die de voor de verdachte bevrijdende en belastende feiten en omstandigheden verzamelt en onderzoekt. De rechter klaagt elke verdachte aan die bij de zaak betrokken lijkt te zijn en hij kan zelf of via de politie overgaan tot huiszoekingen, beslagleggingen of andere verrichtingen. Hij kan elke verdachte in verzekering stellen.

Bij een gerechtelijk onderzoek, in ieder geval bij een zwaarder misdrijf, brengt de rechter verslag uit aan de procureur over het dossier. Laatstgenoemde vordert sluiting van het dossier zonder verdere vervolging of verwijzing van de verdachte naar een rechtbank om er te worden berecht. De Chambre du conseil (raadkamer) van de arrondissementsrechtbank besluit de eisen van de procureur wel of niet te volgen.

Mijn rechten tijdens het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek

Verhoor/voorbereidend opsporingsonderzoek door de politie (1)

Wat gebeurt er tijdens het voorbereidend opsporingsonderzoek?

Na aangifte door een slachtoffer of een door de politie geconstateerd zwaar of lichter misdrijf, leidt de procureur het voorbereidend opsporingsonderzoek en probeert er achter te komen wie het strafbare feit heeft gepleegd. Bij lichte misdrijven kan hij een onderzoeksrechter met het onderzoek belasten om alle gegevens van de zaak te verzamelen. Bij zwaardere misdrijven moet de onderzoeksrechter worden ingeschakeld. Alle getuigen kunnen worden gehoord. Zo kunt u door de procureur, de politie of de onderzoeksrechter worden opgeroepen om te worden gehoord over uw mogelijke rol in de zaak.

Wat betekent "verdachte" zijn?

Op het moment waarop u als "verdachte" wordt aangemerkt door de onderzoeksrechter, dat wil zeggen: beschuldigd van het begaan van een strafbaar feit, heeft u bepaalde rechten tijdens het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek. U wordt echter als onschuldig beschouwd totdat het bewijs van uw schuld door een rechter is uitgesproken en vastgesteld.

Wat wordt mij verteld over wat er gaat gebeuren?

U hebt het recht om geïnformeerd te worden over de aard en de reden van de aanklacht, dat wil zeggen over de feiten die u worden aangerekend en de rechtsgronden. Dit informatierecht heeft tot doel u in staat te stellen uw verdediging zo goed mogelijk voor te bereiden. De informatie moet begrijpelijk en volledig zijn en moet u door een ambtenaar van de gerechtelijke politie of door de onderzoeksrechter worden verstrekt.

Kan ik worden bijgestaan door een tolk als ik de taal niet spreek?

Als u geen van de door de gerechtelijke instanties (politie of onderzoeksrechter) gebruikte talen spreekt, wordt een beroep gedaan op een tolk. Deze tolk vertaalt alle vragen en al uw antwoorden.

Aanhouding (met inbegrip van Europees aanhoudingsbevel) (2)

Wat gebeurt er bij op heterdaad ontdekte lichte of zware misdrijven?

Bij op heterdaad ontdekte lichte of zware misdrijven, dat wil zeggen als een strafbaar feit zojuist heeft plaatsgevonden, kunt u direct door de politie worden aangehouden als u ervan wordt verdacht dit strafbare feit te hebben gepleegd. U kunt maximaal 24 uur door de politie worden vastgehouden. Voorwerpen die bij het strafbare feit gebruikt kunnen zijn, mogen in beslag worden genomen. Er mogen vingerafdrukken en foto’s van u worden genomen. Uw DNA mag ook worden afgenomen. U wordt vervolgens voorgeleid aan een onderzoeksrechter.

Wanneer heb ik recht op een advocaat en hoe regel ik dat?

Als u op heterdaad bent aangehouden voor een licht of zwaar misdrijf door ambtenaren van de gerechtelijke politie of bent verhoord door de onderzoeksrechter, zijn deze genoemde personen verplicht u mede te delen dat u het recht hebt om u te laten bijstaan door een advocaat en moeten zij u toestaan contact op te nemen met een advocaat om u te laten bijstaan. Deze mededeling moet, voordat u wordt verhoord, schriftelijk en rechtstreeks aan u worden gedaan in een voor u begrijpelijke taal.

Mag ik contact opnemen met een familielid of een vriend?

De politie moet u schriftelijk en rechtstreeks, in een voor u begrijpelijke taal, op de hoogte stellen van uw recht om iemand van uw voorkeur te waarschuwen en moet u een telefoon geven. Dit kan een familielid of een vriend zijn, tenzij dit tegen het belang van het onderzoek is.

Mag ik contact opnemen met een arts als dat nodig is?

Zodra u in verzekering bent gesteld, wordt u schriftelijk en rechtstreeks en in een voor u begrijpelijke taal, op de hoogte gebracht van uw recht om u onmiddellijk door een arts te laten onderzoeken. De procureur kan ook altijd, op eigen initiatief of op verzoek van een familielid van u, een arts aanwijzen om u te onderzoeken.

Mag ik contact opnemen met mijn ambassade als ik onderdaan ben van een ander land?

U kunt contact opnemen met een persoon van uw keuze, dus ook met de ambassade van uw land als u dat wenst.

Mag ik gefouilleerd worden?

Als u er tijdens uw inverzekeringstelling van wordt verdacht voorwerpen te hebben verborgen die kunnen helpen bij het achterhalen van de waarheid of voorwerpen die voor u of iemand anders gevaarlijk zijn, mag u worden gefouilleerd door iemand van hetzelfde geslacht.

Mag men mijn woning, mijn kantoor, mijn auto, enz. doorzoeken?

In het kader van een voorbereidend opsporingsonderzoek, kan huiszoeking in uw woning alleen met uw expliciete en handgeschreven goedkeuring worden verricht. Bij lichte of zware misdrijven op heterdaad is deze goedkeuring niet nodig en kan huiszoeking op elk tijdstip van de dag of nacht worden verricht. Het doorzoeken van uw auto is ook mogelijk als er aanwijzingen zijn dat u een licht of zwaar misdrijf hebt gepleegd.

Een huiszoeking in uw woning in het kader van een gerechtelijk onderzoek kan alleen tussen half zeven ’s morgens en acht uur ’s avonds worden verricht. U kunt een kopie van uw documenten inzake de inbeslagneming krijgen en verzoeken of u een in beslag genomen voorwerp terugkrijgt. De Staat geeft u dit voorwerp terug als het niet nodig is voor het vinden van de waarheid of voor het zekerstellen van rechten van partijen en als deze teruggaaf geen gevaar oplevert voor personen of goederen. Teruggaaf kan worden geweigerd in de gevallen waarin inbeslagneming wettelijk verplicht is.

Kan mij worden gevraagd om vingerafdrukken te laten maken of DNA-monsters of andere lichaamsvloeistoffen te laten afnemen?

In opdracht van de procureur of de onderzoeksrechter en met uw voorafgaande schriftelijke goedkeuring, kan een ambtenaar van de gerechtelijke politie bij u celmateriaal afnemen om een DNA-profiel voor vergelijking op te stellen.

U kunt gedwongen worden om celmateriaal te laten afnemen als er een direct verband lijkt te bestaan tussen u en de totstandkoming van de in het geding zijnde feiten en op deze feiten een straf staat van ten minste twee jaar.

U mag niet gedwongen worden tot bloedafname.

De procureur kan opdracht geven voor het nemen van vingerafdrukken als blijkt dat u hebt deelgenomen aan een zwaar misdrijf op heterdaad en tijdens het voorbereidend opsporingsonderzoek. Deze vingerafdrukken kunnen later door de politie worden gebruikt voor preventie, onderzoek en vaststelling van stafbare feiten.

Als vingerafdrukken verplicht nodig zijn voor het vaststellen van uw identiteit, kunnen ze van u worden gevraagd in het kader van een opsporingsonderzoek voor zware of lichte misdrijven op heterdaad, een voorbereidend opsporingsonderzoek, een rechtsverzoek of de uitvoering van een onderzoeksopdracht van een gerechtelijke autoriteit met toestemming van de procureur of de onderzoeksrechter. Deze vingerafdrukken kunnen later door de politie worden gebruikt voor preventie, onderzoek en vaststelling van stafbare feiten, tenzij u niet aan een gerechtelijk onderzoek of uitvoeringsmaatregel bent onderworpen.

Hoe kan de onderzoeksrechter u ertoe brengen om te worden verhoord?

Als u op vrije voeten bent, kan de onderzoeksrechter u per brief, en wel door middel van een bevel tot verschijning, oproepen. Hij maant u alleen maar aan om op de aangegeven datum en tijd te verschijnen en u wordt onmiddellijk verhoord door de onderzoeksrechter.

Maar hij kan u ook laten ophalen door de politie door middel van een bevel tot meenemen voor verhoor, als de onderzoeksrechter van oordeel is dat er vluchtgevaar is, gevaar dat er bewijzen verdwijnen of als u niet komt opdagen op zijn verzoek. Bij een zwaarder misdrijf wordt vluchtgevaar verondersteld als op het strafbare feit een straf staat die geldt voor zware misdrijven.

Een aanhoudingsbevel kan worden uitgegeven als de verdachte op de vlucht is of in het buitenland woont en op de strafbare feiten waarvan hij verdacht wordt, een gevangenisstraf staat.

Als ik onderdaan ben van een ander land, moet ik dan aanwezig zijn bij het gerechtelijk onderzoek en kan ik per video deelnemen?

U moet bij een verhoor aanwezig zijn. De wet voorziet niet in deelname per video.

Verhoor door de onderzoeksrechter en hechtenis (3)

Wat is het doel van het verhoor door de onderzoeksrechter?

De onderzoeksrechter stelt uw identiteit vast en informeert u over de tijdens de procedure te verrichten handelingen. Hij informeert u ook over waar u van wordt beschuldigd, dat wil zeggen dat u voortaan officieel wordt beschuldigd van het plegen van een strafbaar feit en hij verhoort u over de aangerekende feiten (of de feiten “waarvan u wordt beschuldigd”).

Wat zijn uw rechten bij het verhoor door de onderzoeksrechter?

U hebt het recht om te worden geïnformeerd over elk van de u verweten feiten en over de handelingen die tijdens de procedure voor zware of lichte misdrijven op heterdaad of tijdens het voorbereidend opsporingsonderzoek, moeten worden verricht.

De onderzoeksrechter is verplicht u te informeren over uw recht om u te laten bijstaan door een advocaat van uw voorkeur. Deze mededeling moet, voordat u wordt verhoord, schriftelijk en rechtstreeks aan u worden gedaan in een voor u begrijpelijke taal. Als u geen keuze maakt, moet de onderzoeksrechter, op uw verzoek, een advocaat toewijzen.

U kunt alleen in het bijzijn van uw advocaat worden verhoord, tenzij u hier expliciet van afziet.

U hebt het recht te zwijgen wanneer u voor de rechter verschijnt. U moet van dit recht op de hoogte worden gesteld.

U hebt altijd het recht om terug te komen op verklaringen die u hebt gedaan; een bekentenis kan alleen tegen u worden gebruikt als deze vrij en vrijwillig tot stand is gekomen.

U hebt het recht om vragen aan de getuigen te stellen.

U hebt niet het recht om met uw advocaat te spreken tot aan het einde van het eerste verhoor. De rechter kan u, door middel van een gemotiveerd besluit, verbieden met uw familie en naaste vrienden in (schriftelijk) contact te staan voor een periode van maximaal tien dagen.

Kan ik worden bijgestaan door een tolk als ik de taal niet spreek?

De onderzoeksrechter moet voor het verhoor een beroep doen op een tolk, die alle vragen en antwoorden vertaalt en voor u, tijdens de herlezing, uw verklaring vertaalt.

Kan ik naar mijn land van herkomst worden gestuurd?

Nee. Als de autoriteiten van uw land u niet voor hetzelfde strafbare feit nodig hebben en de Luxemburgse autoriteiten aanvaarden dat het opsporingsonderzoek of het gerechtelijk onderzoek in uw land plaatsvindt, bent u verplicht in Luxemburg te blijven, zo nodig in de gevangenis.

Wordt er naar mijn strafblad gevraagd?

In de praktijk controleren de gerechtelijke autoriteiten de antecedenten in het kader van een onderzoek en derhalve ook uw strafblad.

Krijg ik informatie over de personen die tegen mij getuigen en over de bewijzen die er tegen mij gevonden zijn?

In het kader van uw recht om het dossier, normaal gesproken door tussenkomst van uw advocaat, in te zien, kunt u informatie krijgen over de personen die tegen u getuigen en over de andere bewijzen die tegen u gevonden zijn. Na het eerste verhoor hebt u toegang tot uw dossier. Op elk moment kunt u de onderzoeksrechter verzoeken de stukken uit uw dossier te raadplegen.

Word ik vrijgelaten of in hechtenis genomen?

Nadat u als verdacht bent aangemerkt en bent verhoord, kan de onderzoeksrechter u vrijlaten. Hij kan u ook in voorlopige hechtenis nemen door een bevel tot bewaring uit te vaardigen. U wordt dan door de politie naar een huis van bewaring gebracht. De onderzoeksrechter kan u verbieden contact op te nemen met de buitenwereld als een gerechtelijk onderzoek noodzakelijk is. Als dit verbod wordt opgeheven, kunt u vanuit de gevangenis telefoneren met uw naaste familie en vrienden, met inachtneming van het gevangenisreglement.

Op elk moment van de procedure hebt u het recht om voorlopige invrijheidstelling te verzoeken. Deze invrijheidstelling kan worden onderworpen aan de verplichting van het betalen van een borgsom en vereist dat domicilie in Luxemburg wordt gekozen.

Mag ik tijdens het onderzoek het land verlaten?

In het algemeen mag u tijdens het onderzoek het land verlaten, tenzij u gevangen zit. Wanneer u echter het risico loopt dat een lichte of een zwaardere gevangenisstraf (met een maximum van ten minste twee jaar als u inwoner van Luxemburg bent) wordt opgelegd, kunnen de onderzoeksrechter of de Chambre du conseil (raadkamer) opdracht geven voor een gerechtelijke controle, waarbij als verplichting geldt dat bijvoorbeeld de door de onderzoeksrechter vastgestelde gebiedsgrenzen niet worden overschreden.

Ik ben al in een andere lidstaat vervolgd voor hetzelfde misdrijf. Wat gebeurt er nu?

U kunt slechts één maal voor hetzelfde strafbare feit worden gestraft, maar dubbele vervolging blijft mogelijk zolang er geen definitief vonnis in een land is. Als in die lidstaat een onderzoek loopt, kunt u aan dat land worden uitgeleverd om daar, en niet meer in Luxemburg, te worden vervolgd en berecht.

Zitting van de Chambre du conseil (raadkamer) om te beslissen over de invrijheidstelling (4)

Als ik in hechtenis ben genomen, hoe en wie moet ik dan verzoeken om voorlopige invrijheidstelling?

Een verzoek om invrijheidstelling kan hoe dan ook worden ingediend, dat wil zeggen: op elk moment en zonder beperkingen in het aantal verzoeken. Het is een eenvoudig verzoek aan de Chambre du conseil (raadkamer) van de arrondissementsrechtbank.

Als u in voorlopige hechtenis zit, kunt u ook om voorlopige invrijheidstelling verzoeken door een eenvoudig schriftelijk verzoek aan het personeel te overhandigen.

Wat is de procedure en hoe lang duurt het?

Er wordt met spoed een uitspraak gedaan, uiterlijk drie dagen na indiening van het verzoek om voorlopige invrijheidstelling. Als verdachte moet u, en zo nodig uw advocaat, worden gehoord. De Chambre du conseil (raadkamer) van de arrondissementsrechtbank doet uitspraak op basis van een schriftelijk en gemotiveerd advies van de onderzoeksrechter.

Kan ik voorlopig in vrijheid worden gesteld tegen betaling van een geldbedrag (borgsom)?

Ja, de wet voorziet in een borgsom. De rechtbank kan u voorlopig in vrijheid stellen tegen betaling van een door hem vrij te bepalen bedrag. Dit bedrag waarborgt dat u voor de onderzoeksrechter en de rechtbank zult verschijnen en dat de straf en betaling van boetes en gerechtskosten worden uitgevoerd.

Word ik gecontroleerd als ik voorlopig in vrijheid wordt gesteld?

De invrijheidstelling kan gepaard gaan met plaatsing onder gerechtelijk toezicht. De autoriteiten kunnen u bepaalde verplichtingen opleggen, zoals een omgangsverbod ten aanzien van bepaalde personen of een reisverbod.

Is hoger beroep mogelijk tegen de uitspraken van de rechtbank?

Als u in vrijheid wordt gesteld, kan de procureur, binnen een dag na het bevel tot invrijheidstelling, hoger beroep instellen tegen dit besluit. In dat geval blijft u in hechtenis tot het Cour d’appel (hof van beroep) uitspraak doet.

U kunt altijd hoger beroep instellen bij het hof van beroep tegen de weigering van de rechtbank om u in vrijheid te stellen.

Gerechtelijk onderzoek van de zaak door de procureur/onderzoeksrechter en de rechten van de verdediging (5)

Welke verrichtingen kan de onderzoeksrechter doen?

Gedurende het gerechtelijk onderzoek heeft de onderzoeksrechter de beschikking over een groot aantal verschillende middelen om de feiten aan te tonen die ten grondslag liggen aan het gepleegde strafbare feit.

Zo kan de rechter een huiszoeking organiseren, getuigen horen, gelijktijdige getuigenverhoren regelen, opdracht geven voor een deskundigenonderzoek, telefoontap, plaatsbepaling van een telefoon en eventueel infiltratie.

Kan ik hoger beroep instellen tegen een verrichting van het gerechtelijk onderzoek?

U hebt het recht een verzoek in te dienen bij de Chambre du conseil (raadkamer) van de arrondissementsrechtbank tot nietigverklaring van een verrichting van het gerechtelijk onderzoek.

Dit verzoek moet tijdens het gerechtelijk onderzoek worden ingediend binnen vijf dagen nadat u kennis hebt genomen van de betreffende verrichting. Als u nalaat een nietigverklaringsverzoek hangende het onderzoek in te dienen, kunt u dat niet meer doen bij de zittingsprocedure.

Welke andere beroepsmogelijkheden heb ik?

Behalve nietigverklaring hebt u ook het recht om, hangende het onderzoek, om inachtneming of toepassing van een wettelijk toegekende mogelijkheid of toegekend recht te verzoeken. Als een reactie op uw verzoek ontbreekt of wordt geweigerd, kunt u zich hier later bij een ander gerecht op beroepen, door aan te voeren dat sprake is van een oneerlijk proces.

Om welke verrichtingen kan ik de onderzoeksrechter verzoeken?

Door tussenkomst van uw advocaat kunt u de onderzoeksrechter verzoeken verrichtingen te doen om uw onschuld te bewijzen. Zo kunt u verzoeken om een huiszoeking, een nieuw verhoor, het horen van bepaalde getuigen à décharge, het organiseren van een gelijktijdig getuigenverhoor of een deskundigenonderzoek.

U kunt aan de rechter elk document overleggen om uw onschuld te bewijzen of de rechter verzoeken om opheffing van beslagen op documenten, voorwerpen of bankrekeningen.

Procedure van sluiting van het gerechtelijk onderzoek en verwijzing naar de rechtbank (6)

Wat gebeurt er als het gerechtelijk onderzoek wordt beëindigd?

De onderzoeksrechter vaardigt het bevel tot sluiting van het onderzoek uit. Hij is dan van mening dat hij al het nodige heeft gedaan om achter de waarheid te komen en dat de verdachten kunnen worden berecht.

Wat zijn uw rechten na het sluitingsbevel?

Ten minste acht dagen voor het onderzoek van het dossier door de Chambre du conseil (raadkamer) van de arrondissementsrechtbank, wordt het dossier met het mogelijke advies van de onderzoeksrechter ter beschikking van u en uw advocaat gesteld. U hebt het recht kennis te nemen van alle uit het gerechtelijk onderzoek voortgekomen gegevens.

U hebt het recht om, in praktijk via uw advocaat, een memorie in te dienen, voordat de raadkamer uitspraak doet in de vorm van een buitenvervolgingstelling (geen verdere vervolging wegens onvoldoende bewijs) of een verwijzing naar een rechtbank (om de verdachten te berechten).

U kunt hoger beroep instellen tegen genoemde besluiten van de onderzoeksrechter en de raadkamer: u kunt hoger beroep instellen tegen het besluit van de onderzoeksrechter of het besluit van de raadkamer van de arrondissementsrechtbank. Dit beroep wordt aanhangig gemaakt bij de raadkamer van het Cour d’appel (hof van beroep).

Kan ik vóór het proces bekennen schuldig te zijn aan alle of een deel van de ten laste gelegde feiten?

Op dit moment bestaat er in Luxemburg geen procedure om schuldig te pleiten.

Kan er vóór het proces iets aan de tenlastelegging worden veranderd?

De tenlastelegging kan vóór het proces worden veranderd voor zover bij het opsporingsonderzoek of het gerechtelijk onderzoek nieuwe feiten zijn ontdekt.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van strafrecht

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek strafrechtelijk onderzoek misdrijven


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 05/04/2016

3 – Mijn rechten tijdens het proces

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.


Welke rechtbank is bevoegd?

Er zijn drie soorten strafbare feiten; elk daarvan wordt berecht door een andere rechtbank.

 • Contravention (overtreding) = Tribunal de police (politierechter)
 • Délit (licht misdrijf) = Chambre correctionnelle (strafkamer lichte misdrijven) van de arrondissementsrechtbank (drie rechters, met uitzondering van verkeerszaken: één rechter)
 • Crime (zwaar misdrijf) = Chambre criminelle (strafkamer zware misdrijven) van de arrondissementsrechtbank (drie rechters)

Op last van de rechter kan het proces achter gesloten deuren plaatsvinden, bijvoorbeeld als een kind het slachtoffer is.

Kan de tenlastelegging tijdens het proces worden veranderd?

In beginsel is de gegeven rechtskwalificatie voorlopig en hoeft deze niet door de rechter die de zaak kent, te worden behouden.

Om wijziging van de tenlastelegging mogelijk te maken, moeten de feiten die de grondslag voor de vervolging vormen, ongewijzigd blijven.

Wat gebeurt er als ik tijdens het proces schuldig pleit op alle of enkele punten van de tenlastelegging?

Het is niet mogelijk om schuldig te pleiten, maar wel om een strafbaar feit te bekennen. De rechter kan echter een bekentenis, die hij verdacht vindt, naast zich neerleggen. De bekentenis kan wel een verzachtende omstandigheid zijn.

Wat zijn mijn rechten tijdens het proces?

Moet ik bij het proces aanwezig zijn? Kan het proces zonder mij worden gehouden?

U moet voor de rechter verschijnen om in ieder geval een reden te geven, zoals een medische verklaring. Het proces kan dan worden uitgesteld. U kunt uw advocaat opdragen u te vertegenwoordigen, tenzij de rechter eist dat u aanwezig bent. Voor zware misdrijven bent u verplicht om in persoon te verschijnen.

Als ik in een andere lidstaat woon, kan ik dan per video deelnemen? Moet ik dat aanvaarden?

De wet voorziet niet in de mogelijkheid voor iemand die in een andere lidstaat woont, om per video deel te nemen.

Moet ik tijdens het gehele proces aanwezig zijn?

Ja, want het is op elk moment mogelijk dat de rechter u wil horen.

Word ik bijgestaan door een tolk als ik de taal van de rechtbank/het hof niet kan verstaan?

Het recht om zich kosteloos te laten bijstaan door een tolk als u de op de zitting gebruikte taal niet verstaat of spreekt, is een fundamenteel recht dat door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens wordt gewaarborgd. De dossierstukken worden echter niet vertaald.

Heb ik een advocaat nodig? Wordt mij een advocaat toegewezen? Kan ik van advocaat wisselen?

U hebt het recht uzelf te verdedigen of te worden bijgestaan door een verdediger van uw voorkeur en als u onvoldoende middelen hebt om een advocaat te betalen, te worden bijgestaan door een toegewezen advocaat (gefinancierde rechtshulp). U kunt altijd van advocaat wisselen.

Mag ik het woord voeren op het proces? Moet ik het woord voeren op het proces? Bijvoorbeeld zwijgrecht, zelfbeschuldiging?

U hebt het recht om uw mening te geven over alle punten van de aanklacht. U hebt ook het recht om te zwijgen op de aanklachten die tegen u zijn ingediend.

Wat zijn de gevolgen als ik op het proces niet de waarheid spreek?

Als u op het proces niet de waarheid spreekt, loopt u het risico op een hogere straf.

Kan ik tegen mij aangevoerde bewijzen betwisten? Hoe? Waarom?

Betwisting van de tegen u aangevoerde bewijzen is mogelijk met behulp van elk middel zoals getuigen, documenten, argumenten of deskundigen.

Welk soort bewijzen kan ik in mijn voordeel aanvoeren?

De rechter moet alle bewijsmiddelen in aanmerking nemen.

Onder welke omstandigheden kan ik dergelijke bewijzen aanvoeren?

Deze bewijzen kunnen worden aangevoerd onder de dubbele voorwaarde dat ze rechtmatig zijn toegevoegd aan het dossier en zijn onderworpen aan de vrije discussie tussen partijen in een openbaar debat.

Mag ik een privédetective inschakelen om bewijzen in mijn voordeel te verkrijgen? Zijn deze bewijzen ontvankelijk?

Het gebruik van een detective om bewijs te verzamelen is niet verboden, maar deze detective moet wel wettig handelen.

Mag ik of mijn advocaat vragen stellen aan andere getuigen in de zaak? Mag ik of mijn advocaat betwisten wat zij zeggen?

Het recht op het horen van getuigen vloeit voort uit de rechten van de verdediging zoals vermeld in paragraaf 3 van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De verdediging kan getuigen à décharge oproepen en horen onder dezelfde voorwaarden als getuigen à charge.

Wordt er rekening gehouden met mijn strafblad?

Elke eerdere veroordeling op uw strafblad wordt tijdens het proces aan de rechter overgelegd.

Wordt rekening gehouden met eerdere veroordelingen in een andere lidstaat?

Niet voor recidive. Wel voor het verlenen van een voorwaardelijke straf.

Wat zijn de mogelijke uitkomsten van het proces?

U kunt geheel of gedeeltelijk worden vrijgesproken. U kunt ook schuldig worden verklaard. De straf hangt af van het strafbare feit waaraan u zich schuldig heeft gemaakt.

De straffen voor een zwaar misdrijf zijn:

 • Levenslange of tijdelijke gevangenisstraf van 5 tot 30 jaar
 • Een boete van ten minste 251 euro
 • Speciale inbeslagneming
 • Ontzetting uit titels, rangen, functies en openbare ambten
 • Ontzetting uit bepaalde burgerlijke en politieke rechten
 • Sluiting van onderneming en bedrijf
 • Publicatie of aankondiging, voor rekening van de veroordeelde, van de veroordelingbeslissing of een samenvatting daarvan
 • Verbod tot uitoefening van bepaalde beroepsactiviteiten

De straffen voor een licht misdrijf zijn:

 • Gevangenisstraf (8 dagen tot 5 jaar)
 • Een boete van ten minste 251 euro
 • Speciale inbeslagneming
 • Ontzetting uit bepaalde burgerlijke en politieke rechten
 • Sluiting van onderneming en bedrijf
 • Publicatie of aankondiging van de veroordeling
 • Verbod tot uitoefening van bepaalde beroepsactiviteiten
 • Verbod op het besturen van bepaalde voertuigen
 • Bij een gevangenisstraf van minder dan 6 maanden, kan de rechter deze door maatschappelijk nuttige werkzaamheden vervangen met een duur van 40 tot 240 uur.

Straffen voor overtredingen zijn:

 • Boete van 25 tot 250 euro, tenzij de wet anders bepaalt
 • Speciale inbeslagneming
 • Verbod op het besturen van bepaalde voertuigen

Als u bent veroordeeld tot een vrijheidsstraf, wat zijn de mogelijkheden voor tenuitvoerlegging van deze vrijheidsstraf?

In Luxemburg beslist de Procureur d'Etat, zonder tussenkomst van een rechter, over de wijzen van tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraffen.

Er zijn verschillende mogelijkheden.

Gefractioneerde strafuitvoering

Fractionering maakt het voor de gevangene die geen gevaar vormt, mogelijk zijn straf op overeengekomen tijdvakken uit te zitten.

Gedeeltelijke vrijheid

Dit regime maakt het voor de gevangene mogelijk om een beroepsactiviteit uit te oefenen of buiten de gevangenis onderwijs of een opleiding te volgen.

Voorwaardelijke invrijheidstelling

Dit maakt het mogelijk om, na het uitzitten van een deel van de straf, in vrijheid te worden gesteld.

Verlof voor gevangenen

Het verlof voor gevangenen bestaat uit toestemming om de penitentiaire inrichting gedurende een dagdeel of gedurende perioden van vierentwintig uur te verlaten, waarbij deze tijd meetelt voor de berekening van de strafduur.

Opschorting van de straf

Met het oog op voorwaardelijke of definitieve invrijheidstelling, kan de straf worden opgeschort voor veroordeelden die tijdens eerder verleend verlof een positieve beoordeling hebben ontvangen.

Elektronische enkelband

In geen enkele wet is het gebruik van een enkelband geregeld.

Welke rol speelt het slachtoffer in het proces?

Het slachtoffer kan als getuige worden gehoord. Het slachtoffer kan zich ook civiele partij stellen, dat wil zeggen: schadevergoeding vorderen. Het slachtoffer kan een standpunt innemen over het aan de dader verweten strafbaar feit en de gevolgen daarvan. Hij/zij kan hoger beroep instellen tegen vonnissen, maar alleen voor zover het om zijn/haar civiele belangen gaat.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Organisatie van de rechtbanken

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van strafrecht

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet gerechtelijk onderzoek zware misdrijven


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 05/04/2016

4 - Mijn rechten na het proces

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.


Kan ik hoger beroep instellen?

U kunt binnen veertig dagen na de dag van het vonnis hoger beroep instellen tegen dit vonnis door middel van een verklaring bij de rechtbank. Dit beroep kan beperkt zijn tot een bezwaar tegen de hoogte van de straf of tegen het civiele deel.

Bevoegdheden

 • Contravention (overtreding) = Tribunal de police (politierechter); hoger beroep bij de Tribunal correctionnel (correctionele rechtbank).
 • Délit (licht misdrijf) = Tribunal correctionnel (correctionele rechtbank); hoger beroep bij het Cour d’appel (Hof van beroep).
 • Crime (zwaar misdrijf) = voor de Chambre criminelle (strafkamer zware misdrijven) van de arrondissementsrechtbank; hoger beroep bij de Chambre criminelle (strafkamer zware misdrijven) van het Cour d’appel (Hof van beroep).

Wat gebeurt er als ik hoger beroep instel?

De Procureur d'Etat van het hof of van de rechtbank waar het beroep aanhangig wordt gemaakt, wordt binnen 24 uur van het beroep op de hoogte gesteld. Er wordt een datum vastgesteld voor de beroepszitting en deze wordt aan u medegedeeld.

Hoe lang duurt het voor het hoger beroep wordt behandeld?

Het duurt enkele maanden voordat het beroep wordt behandeld.

Kan ik nieuwe bewijzen indienen voor het hoger beroep? Welke regels zijn van toepassing?

U hebt het recht om, in het kader van het beroep, nieuwe bewijzen in te dienen. De regels van het bewijsrecht zijn van toepassing. Het hof aanvaardt alle ingediende wettige bewijzen. Procedurele middelen, zoals de nietigheid van een akte, worden echter niet aanvaard, aangezien die in eerste aanleg aan de orde gesteld hadden moeten worden.

Wat gebeurt er tijdens de beroepszitting en wat kan de uitspraak van de rechtbank/het hof zijn?

De rechters onderzoeken de feiten opnieuw maar zij horen de getuigen in beginsel niet opnieuw, tenzij het hof dit noodzakelijk acht. Bovendien kan het hof, als dat nodig is, nieuwe getuigen horen.

De rechter in de beroepsprocedure kan de straf die in eerste aanleg is uitgesproken in beginsel niet verhogen, als alleen de verdachte beroep tegen het vonnis heeft ingesteld. In dat geval kan de rechter de straf alleen handhaven of verminderen. Verhoging van de straf is alleen mogelijk als de Procureur d'Etat ook beroep heeft ingesteld tegen het vonnis, hetgeen in het algemeen gebeurt als de verdachte beroep instelt tegen het strafrechtelijk deel.

Wat gebeurt er als het beroep wordt aanvaard/verworpen?

U hebt het recht beroep in cassatie in te stellen. Het Cour de cassation (hof van cassatie) beperkt zich tot verificatie van het recht en houdt zich niet bezig met de feiten.

Als de eerste uitspraak onjuist was, word ik dan schadeloos gesteld? Waarvoor? Hoe?

U hebt alleen recht op een schadevergoeding als u onterecht gevangen bent gehouden. Dit recht geldt voor eenieder die in voorlopige hechtenis is gehouden gedurende meer dan drie dagen, op voorwaarde dat deze hechtenis of het voortduren van deze hechtenis niet het gevolg is van uw eigen schuld.

Als mijn beroep wordt aanvaard, blijft mijn veroordeling dan in mijn strafblad staan?

Als uw beroep wordt gehonoreerd en tot vrijspraak leidt, wordt uw veroordeling niet bijgeschreven op uw strafblad.

Is een tweede beroep mogelijk als het eerste beroep is afgewezen? Aan wie moet dat worden gericht? Onder welke omstandigheden?

Een verzoek tot herziening kan door eenieder die door een definitief vonnis als dader van een zwaar of licht misdrijf is aangemerkt, in de volgende omstandigheden worden ingediend.

 • Als, na een veroordeling wegens een zwaar of licht misdrijf, iemand anders in een andere rechterlijke uitspraak is veroordeeld voor hetzelfde feit en de twee veroordelingen niet met elkaar verenigbaar zijn, is deze tegenstrijdigheid in dat geval het bewijs van onschuld van een van beiden.
 • Als de gehoorde getuigen vervolgens zijn veroordeeld wegens valse getuigenis.
 • Als, na het vonnis, een feit bekend wordt of onbekende documenten aan het licht komen die zodanig zijn dat uw gehele of gedeeltelijke onschuld kan worden vastgesteld.
 • Als, na te zijn veroordeeld wegens moord, documenten worden overgelegd die voldoende aanwijzingen opleveren over het in leven zijn van het vermeende slachtoffer van de moord.
 • Als uit een arrest van het Europees Hof voor de rechten van de mens blijkt dat een strafrechtelijke veroordeling in strijd met dit verdrag is uitgesproken.

Het Cour supérieure de justice (hoogste gerechtshof), in zitting bijeen als cassatiehof, beslist over de herzieningsverzoeken.

Wanneer is een veroordeling definitief?

Een veroordeling is definitief als er geen beroepsmogelijkheden meer zijn, onder meer als de termijnen voor beroep of cassatie zijn verstreken.

Kan ik na het proces worden teruggestuurd als ik onderdaan van een andere lidstaat ben?

U kunt als onderdaan van een andere lidstaat na het proces worden teruggestuurd wegens bestaande ernstige verstoring van de openbare orde. Een onderdaan van een derde land kan, als hij een groot deel van zijn straf heeft uitgezeten, verzoeken om in vrijheid te worden gesteld als hij schriftelijk verklaart niet meer naar het land terug te keren.

U kunt bij de Tribunal administratif (administratieve rechtbank) beroep instellen tegen het besluit van het ministerie van Immigratie om u terug te sturen.

Wat gebeurt er met de gegevens inzake de tenlastelegging/de veroordeling?

Informatie over uw veroordeling wordt geregistreerd in het strafregister; in dit register worden strafrechtelijke vonnissen van Luxemburgse rechtbanken opgenomen.

Hoe en waar worden deze gegevens bewaard?

Het strafregister wordt bewaard op het Parquet Général (parket-generaal) onder verantwoordelijkheid van de Procureur Général d’Etat (procureur-generaal van de Staat). In het register wordt u geregistreerd met uw voor- en achternaam, de namen van uw ouders en, indien van toepassing, van uw echteno(o)t(e), geboortedatum en -plaats, woonplaats en beroep of met een identificatienummer.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Door een Luxemburgse rechter uitgesproken veroordelingen worden in het strafregister doorgehaald als aan u, van rechtswege of op verzoek, rehabilitatie is verleend.

Kunnen deze gegevens zonder mijn toestemming worden bewaard?

Bewaring van gegevens in het strafregister is verplicht en kan zonder uw toestemming gebeuren.

Kan ik bezwaar maken tegen het bewaren van deze gegevens? Hoe? Bij wie?

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de inschrijvingen in het strafregister; beroep kan worden ingesteld bij de Chambre du Conseil (raadkamer) van de arrondissementsrechtbank.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Strafregister/strafblad

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van strafrecht

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van strafrechtrechtelijk onderzoek misdrijven


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 05/04/2016

5 - Lichte overtredingen

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.


Verkeersovertredingen zijn geregeld in de Code de la route (wegverkeerswet), waarin met name overtredingen in verband met het drinken van alcohol, snelheidsovertredingen en gedragingen bij een verkeersongeluk zijn opgenomen.

Wat zijn de overtredingen in verband met het drinken van alcohol?

Er moet onderscheid worden gemaakt naar alcoholgehalte. Het basisgehalte waarboven alcoholconsumptie strafbaar wordt, is 0,5 gram per liter bloed. Van 0,5 g tot 1,2 g per liter bloed is de Tribunal de police (politierechter) bevoegd (ernstige overtreding); vanaf 1,2 g is de Tribunal correctionnel (correctionele rechtbank) bevoegd (licht misdrijf).

De wet voorziet ook in het geval van duidelijke tekenen van dronkenschap. Als u namelijk een alcoholgehalte van minder dan 0,5 g per liter bloed hebt, maar u duidelijke tekenen van dronkenschap vertoont, wordt u behandeld als iemand met een alcoholgehalte van ten minste 0,5 g per liter bloed. Op dezelfde manier wordt een bestuurder met een gehalte tussen de 0,5 en 1,2 g per liter bloed met duidelijke tekenen van dronkenschap, op dezelfde manier behandeld als iemand met ten minste 1,2 g per liter bloed.

Welke sancties riskeert u?

U riskeert de volgende straffen: gevangenisstraf, boete, rijverbod (tijdelijk, permanent, onmiddellijke intrekking) of inbeslagneming. De sancties variëren naargelang de ernst van de overtreding.

Welke snelheidsovertredingen zijn er?

Er zijn drie snelheidsovertredingen.

Lichte overtreding

Het gaat hier om overtredingen die niet onder een andere categorie vallen. De sanctie op een lichte overtreding is betaling van een vaste boete en de zaak is afgedaan.

Zware overtreding

De sanctie is een boete (van 25 tot 500 euro).

Licht misdrijf van een grote snelheidsovertreding (alleen bij recidive na een eerste zware overtreding)

De sanctie is een boete (500 tot 10.000 euro) en een gevangenisstraf (8 dagen tot 3 jaar) of een van deze straffen.

Voor meer informatie over de drempels voor snelheidsovertredingen en de indeling naargelang de ernst van de overtreding, zie De link wordt in een nieuw venster geopend.het ministerie van Verkeer.

Welke overtredingen zijn er in verband met gedragingen bij een ongeval?

Licht misdrijf van doorrijden na een ongeval

Bij een ongeval (ongeacht de aard of de grootte van de schade) moet u op de plaats van het ongeval blijven totdat alle onderzoek is afgerond; als u dit niet doet begaat u een vluchtmisdrijf.

Bij een vluchtmisdrijf loopt u het risico op gevangenisstraf, een boete of een rijverbod.

Niet verlenen van hulp aan in gevaar verkerende personen

Het niet verlenen van hulp aan iemand die in gevaar verkeert is strafbaar als u, zonder ernstig gevaar voor uzelf of anderen, er willens en wetens van afziet iemand te hulp te schieten of hulp te verschaffen aan iemand die in ernstig gevaar verkeert, ongeacht of u zelf deze gevaarlijke situatie heeft bemerkt of dat deze situatie u wordt beschreven door degenen die uw hulp inroepen.

U loopt het risico om, bij het niet verlenen van hulp aan iemand die in gevaar verkeert, een gevangenisstraf van vijf jaar te krijgen en een boete van 251 tot 10.000 euro, of een van deze straffen.

Lichamelijk letsel door schuld en dood door schuld

De zaak zal als een niet met het verkeer verband houdende zaak, door de rechtbank worden behandeld.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Ministerie van Verkeer, snelheidsovertredingen

De link wordt in een nieuw venster geopend.Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van verkeer


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 05/04/2016

De rechten van verdachten in strafzaken - Malta

Deze informatiebladen informeren u over wat er gebeurt als u wordt verdacht of beschuldigd van een misdrijf waarvoor u voor de rechter moet verschijnen. ZieDe link wordt in een nieuw venster geopend. informatieblad 5 voor informatie over lichte verkeersovertredingen, die meestal met een vaste straf zoals een boete afgehandeld worden.

Als u slachtoffer bent van een misdrijf, kunt u alle informatie over uw rechten hier vinden.


Samenvatting van de strafprocedure

De tenlastelegging vindt altijd plaats bij de Court of Magistrates. Als u zich in hechtenis bevindt op het moment van de tenlastelegging, moet de rechtbank eerst beslissen of het voortduren van uw hechtenis is gebaseerd op een wettelijke bepaling, en u daarna meedelen dat u om vrijlating op borgtocht kunt verzoeken. Als u zich niet in hechtenis bevindt op het moment van de tenlastelegging, wordt u op de hoogte gesteld van de aanklacht en de datum waarop u voor de rechter moet verschijnen voor de eerste hoorzitting.

Er zijn drie verschillende soorten processen afhankelijk van de ernst van de aanklacht die tegen u is ingediend:

Spoedprocedure bij de Court of Magistrates

 • Tenlastelegging
 • Betoog van de politie
 • Betoog van de verdachte
 • Slotverklaringen
 • Uitspraak

Procedure bij de Court of Magistrates na het aanvoeren van het bewijs

 • Tenlastelegging
 • Betoog van de politie en de Attorney General (openbare aanklager)
 • Betoog van de verdachte
 • Slotverklaringen
 • Uitspraak

Juryproces

 • Preliminaire excepties en excepties inzake de toelaatbaarheid van het bewijs
 • Voorlezen van de tenlastelegging
 • Pleidooi van de aanklager
 • Betoog van de Attorney General (openbaar aanklager)
 • Betoog van de verdachte
 • Antwoord van de aanklager
 • Antwoord van de verdachte
 • Samenvatting van de zitting
 • Schuldigverklaring/vrijspraak
 • Vonnis

Details over al deze fasen van het strafproces en over uw rechten kunt u vinden in de informatiebladen. Deze informatie komt niet in de plaats van juridisch advies en is alleen bedoeld als richtsnoer.

De rol van de Europese Commissie

NB: denk eraan dat de Europese Commissie geen rol speelt bij strafrechtelijke vervolging in de lidstaten en u niet kan helpen als u een klacht hebt. In deze informatiebladen staat hoe en bij wie u een klacht kunt indienen.

Klik op de links hieronder voor de informatie die u nodig hebt.

De link wordt in een nieuw venster geopend.1 – Juridisch advies inwinnen

De link wordt in een nieuw venster geopend.2 - Mijn rechten tijdens het strafrechtelijk onderzoek

 • Onderzoek
 • Aanhouding
 • Voorgeleiding
 • Voorbereiding van de zaak voorafgaand aan de rechtszitting
 • Voorbereiding van de zaak door de verdediging

De link wordt in een nieuw venster geopend.3 - Mijn rechten tijdens het proces

De link wordt in een nieuw venster geopend.4 - Mijn rechten na het proces

De link wordt in een nieuw venster geopend.5 - Verkeersovertredingen