Práva obžalovaných v trestnoprávnom konaní

Ak ste podozrivý alebo obvinený zo spáchania trestného činu, tieto informačné stránky vás oboznámia s trestným konaním a jeho rôznymi fázami. Vysvetľujú vaše práva a povinnosti v každej fáze, začínajúc vyšetrovaním v rámci prípravného konania a končiac skončením súdneho konania. Tieto informačné stránky tiež obsahujú informácie o tom, ako sa riešia drobné priestupky, ako napr. dopravné priestupky.


Ak ste podozrivý alebo obvinený zo spáchania trestného činu, máte určité zákonom zaručené práva, ktoré musia byť dodržané. Tieto musíte poznať a tiež by ste mali byť plne informovaný o tom, čo sa deje v priebehu jednotlivých etáp trestného konania. Na informačných stránkach sú uvedené informácie o hlavných oblastiach, a to vrátane informácií o orgáne, ktorý vykonáva vyšetrovanie, ako získať právne poradenstvo, aké sú úlohy a práva jednotlivých subjektov a úradníkov, informácií o všetkých termínoch, ktoré sa uplatňujú v priebehu konania, a o pomoci, ktorú máte k dispozícii. Nájdete tu tiež informácie o vašich povinnostiach počas konania.

Nakoľko sa situácia v jednotlivých krajinách líši, je dôležité, aby ste pochopili priebeh konania a aby ste si boli plne vedomý svojich práv a povinností. Počas čítania týchto informačných stránok si robte poznámky o úlohách a termínoch, ktoré sa uplatňujú.

Nasledujúce informačné stránky vás oboznámia s najdôležitejšími krokmi trestnoprávneho konania v každom členskom štáte, vysvetľujúc práva, ktoré máte, a základné pravidlá, ktoré musíte dodržiavať na to, aby ste mohli tieto práva uplatniť.

Podrobnejšie informácie na vnútroštátnej úrovni sa zobrazia, ak si zvolíte príslušnú štátnu vlajku.

Tieto informácie nenahrádzajú právne poradenstvo a slúžia len ako usmernenie. Ak potrebujete pomoc, vždy sa spojte so svojím advokátom alebo iným odborníkom, aby ste zistili informácie vzťahujúce sa k vašej konkrétnej situácii.

Pokiaľ nie je uvedené inak, každý odkaz na osobu mužského pohlavia sa na týchto informačných stránkach považuje aj za odkaz na osobu ženského pohlavia a naopak.


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia: 18/01/2019

Práva obžalovaných v trestnoprávnom konaní - Belgicko

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: francúzštinaholandčina.

Na týchto stránkach sa vysvetľuje, čo sa stane, keď je osoba podozrivá alebo obvinená z trestného činu, ktorý je predmetom súdneho konania. Bližšie o menej závažných priestupkoch, ako sú dopravné priestupky, ktoré sa zvyčajne trestajú pevne stanoveným trestom, napr. pokutou, pozri na Odkaz sa zobrazí v novom okneinformačnej stránke 5.

Ak ste obeťou trestného činu, úplné informácie o svojich právach nájdete tu.


Zhrnutie trestného konania

Ďalej v texte nájdete stručný prehľad o obvyklých fázach trestného konania.


Vyšetrujúce súdy

Poradný senát (Chambre du conseil) a obžalovací (odvolací) senát (Chambre des mises en accusation) sú vyšetrujúce súdy. Overujú regulárnosť zatykača, vyjadrujú sa k ponechaniu osoby vo vyšetrovacej väzbe, zabezpečujú dohľad nad vyšetrovaním a rozhodujú o prípadnom postúpení veci súdu príslušnému rozhodnúť vo veci samej.

Konanie pred poradným senátom (Chambre du conseil):

 • predvolanie na súd doporučeným listom,
 • preštudovanie spisu v súdnej kancelárii,
 • požiadanie o splnenie dodatočných povinností pred pojednávaním,
 • pojednávanie o existencii priťažujúcich dôkazov dostatočných na to, aby obvinený mohol byť súdený,
 • porada súdu a stanovenie dňa vynesenia rozhodnutia,
 • vynesenie rozhodnutia o odovzdaní veci príslušnému súdu. Obvinený nemá právo odvolať sa proti tomuto rozhodnutiu, až na zákonom stanovené výnimky.
Trestné senáty ( Chambres correctionnelles)

Ak ste obžalovaný(-á) z prečinu (trestného činu, ktorý sa tresce pokutou najmenej 26 EUR a/alebo odňatím slobody od osem dní do 5 rokov), budete predvolaný pred trestný súd, ktorý určí, či ste vinný zo skutkov, ktoré sa vám kladú za vinu, vyhlási vaše oslobodenie spod obžaloby alebo vaše odsúdenie a obetiam prípadne poskytne určitú sumu odškodnenia. Trestný senát môže uložiť trest odňatia slobody najviac 20 rokov v prípade prekvalifikácie trestného činu na prečin.

Konanie pred trestným súdom:

 • predvolanie na súd súdnym zriadencom
 • preštudovanie spisu v súdnej kancelárii,
 • pojednávanie na súde,
 • porada sudcu počas jedného mesiaca,
 • vynesenie rozsudku,
 • právo na odvolanie.

Porotný súd (Cour d'assises)

Ak ste obvinený zo zločinu (trestný čin, ktorý sa tresce maximálne trestom odňatia slobody na doživotie), budete odovzdaný porotnému súdu. Porota zložená z 12 porotcov vybraných z ľudu určí, či ste vinný zo skutkov, ktoré sa vám kladú za vinu. Ak budete vyhlásený za vinného/vinnú, títo porotcovia rozhodnú spoločne so súdom zloženým z troch sudcov o uložení trestu vašej osobe. K výške odškodnenia prípadných obetí, ak oň obete požiadajú, sa však vyjadrí iba súd.

Konanie pred porotným súdom:

 • rozsudok obžalovacieho senátu o odovzdaní veci príslušnému súdu a predvolanie súdnym vykonávateľom,
 • preštudovanie spisu v súdnej kancelárii (na požiadanie bezplatné poskytnutie kópie),
 • prípravné pojednávanie: rozhodnutie hlasovaním o zložení zoznamu svedkov, ktorých treba vypočuť, a porotcov,
 • ústne poučenie o prípade,
 • pojednávanie o vine, potom prípadne o treste a nakoniec o odškodnení občianskej strany v trestnom konaní,
 • nie je prípustné žiadne odvolanie (možnosť kasačnej sťažnosti).

Podrobnosti o všetkých týchto fázach konania a o svojich právach nájdete na informačných stránkach, ktoré však nemôžu nahradiť poradu s advokátom, a slúžia len ako usmernenie.

Úloha Európskej komisie

Uvedomte si, že Európska komisia nezohráva v trestných konaniach v členských štátoch žiadnu úlohu a ak chcete podať sťažnosť, nemôže vám pomôcť. Informácie o tom ako a kde podať sťažnosť nájdete na týchto informačných stránkach.

Informácie, ktoré potrebujete, nájdete kliknutím na linky uvedené ďalej v texte

Odkaz sa zobrazí v novom okne1 – Porada s advokátom

Odkaz sa zobrazí v novom okne2 – Moje práva počas vyšetrovania

 • Zatknutie a policajný výsluch
 • Spis vo fáze predbežného vyšetrovania
 • Spis vo fáze súdneho vyšetrovania
 • Osobitný prípad: vyšetrovacia väzba
 • Skončenie vyšetrovania

Odkaz sa zobrazí v novom okne3 – Moje práva na súde

Odkaz sa zobrazí v novom okne4 – Moje práva po oznámení rozhodnutia súdu

Odkaz sa zobrazí v novom okne5 – Dopravné priestupky a iné menej závažné trestné činy


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 16/05/2012

1 – Porada s advokátom

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: francúzština.

Ak ste akokoľvek zainteresovaný na trestnom konaní, je pre vás veľmi dôležité získať nezávislé poradenstvo advokáta. Na informačných stránkach nájdete vysvetlenia, kedy a za akých okolností máte právo byť zastupovaný advokátom. Dozviete sa aj to, ako vám advokát pomôže. Na tejto stránke všeobecných informácií je uvedené, ako si nájsť advokáta a ako sa uhradí odmena advokáta, ak si ho nemôžete dovoliť.


Ako si nájsť advokáta?

Každý belgický advokát je podriadený advokátskej komore v súdnom obvode, kde sa nachádza jeho kancelária. V Bruseli sa advokátska komora skladá z dvoch komôr, pričom prvá zoskupuje advokátov hovoriacich po francúzsky a druhá advokátov hovoriacich po holandsky.

Komora po francúzsky a po nemecky hovoriacich advokátov (Ordre des Barreaux francophones et germanophone – OBFG) pozostáva z komôr valónskeho regiónu a z bruselskej francúzskojazyčnej komory.

Holandskojazyčná komora v hlavnom meste a advokátske komory vo Flámsku sú združené v Orde van de Vlaamse Balies (OVB).

Zoznam advokátov môžete nájsť v Bielych stránkach alebo Zlatých stránkach alebo na internete (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://avocats.be/fr alebo Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.advocaat.be/). Advokáta, ktorý obvykle vykonáva obhajobu osôb stíhaných pred trestnými súdmi, môžete vyhľadať podľa vašej „preferencie“ („matière préférentielle“, po holandsky „voorkeurmaterië“) pod heslom „trestné právo“ („droit pénal“, po holandsky „strafrecht“).

Zároveň si môžete nájsť advokáta, ktorý pôsobí v blízkosti vášho bydliska, tak, že ho vyhľadáte podľa obce alebo súdneho obvodu.

Zoznam advokátov vám môže poskytnúť aj sekretariát každej advokátskej komory.

Môžete tiež priamo kontaktovať advokáta, ktorý vám bol odporučený, elektronickou poštou, listom alebo telefonicky.

Ako zaplatiť advokáta?

Spravidla ste to vy, kto si platí advokáta. Pred tým, ako advokát vykoná akýkoľvek úkon, môže si od vás vyžiadať preddavok. Zákon nestanovuje výšku jeho odmeny. Advokát je však povinný informovať vás o spôsobe vystavenia svojho účtu: o uplatňovanej hodinovej sadzbe podľa času, ktorý venuje na vašu obhajobu, alebo o paušálnej sadzbe podľa poskytnutej služby (konzultácia, preštudovanie spisu, obhajovanie pred súdom atď).

K tomu sa pripočítajú náklady vynaložené jeho kanceláriou a výdavky zaplatené justičnému úradu.

Ak nemáte prostriedky potrebné na zaplatenie vášho advokáta, môžete požiadať Úrad právnej pomoci (Bureau d'Aide Juridique), ktorému podlieha váš advokát, o bezplatnú právnu pomoc. Zoznam úradov v jednotlivých obvodoch je dostupný na internete:

Ak ste poberateľom sociálnej pomoci CPAS, garantovaného príjmu pre staršie osoby, dávok nahrádzajúcich príjem pre zdravotne postihnuté osoby, vyživujete dieťa majúce nárok na garantované rodinné dávky, ste nájomcom sociálneho bytu, maloletý, príliš zadlžený (súdne vyrovnanie s veriteľmi), vo väzbe, písomne predvolaný obžalovaný alebo duševne chorý, získate právo bezplatnej právnej pomoci advokáta.

Táto pomoc vám bude poskytnutá aj v prípade, že žijete sám/sama a váš mesačný príjem je nižší ako 860 EUR, alebo žijete v spoločnej domácnosti a súčet príjmov dospelých osôb, ktoré s vami žijú, je nižší ako 1 104 EUR (plus 145,16 EUR na každú vyživovanú osobu).


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 16/05/2012

2 – Moje práva počas vyšetrovania trestného činu a pred tým, ako sa vec dostane na súd

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: francúzština.


Aký je účel vyšetrovania trestného činu?

Jeho účelom je zozbierať dôkazy o trestnom čine a preveriť dôkazy, ktoré môžu podozrivú osobu zbaviť viny alebo dokázať, že k trestnému činu nedošlo.

Aké sú fázy vyšetrovania trestného činu? Kto vykonáva jeho jednotlivé fázy?

Polícia vyšetruje trestné činy a ich páchateľov a zhromažďuje dôkazy.

Ak má podozrenie, že bol spáchaný trestný čin, oznámi to kráľovskému prokurátorovi, ktorý rozhodne:

 • buď o zastavení trestného stíhania,
 • alebo že bude sám pokračovať vo vyšetrovaní (predbežné vyšetrovanie),
 • alebo o odovzdaní veci vyšetrujúcemu sudcovi, ktorého požiada, aby vyšetril konkrétny skutok a nie súkromnú osobu (súdne vyšetrovanie).

Kráľovský prokurátor má menšie právomoci ako vyšetrujúci sudca. Vyšetrujúci sudca alebo kráľovský prokurátor vedie vyšetrovanie a dáva príkazy príslušníkom polície, ktorí vykonávajú predpísané vyšetrovacie úlohy (výsluchy, prehliadky, odbery vzoriek DNA atď.).

Po skončení policajného vyšetrovania

Spis je buď vo fáze predbežného vyšetrovania, keď kráľovský prokurátor môže:

 • zastaviť trestné stíhanie,
 • navrhnúť zmier v trestnej veci: nepodanie obžaloby (neexistencia trestného stíhania) za určitú sumu peňazí (klasický postup v prípade dopravného priestupku),
 • v prípade menej závažných trestných činov navrhnúť trestnú mediáciu: páchateľ nebude stíhaný, ale bude musieť odškodniť obeť a prípadne sa podrobiť terapii alebo absolvovať odbornú prípravu,
 • priamo postaviť podozrivého pred sudcu príslušného rozhodovať vo veci,
 • písomne ho predvolať, aby sa dostavil na súd príslušný o veci rozhodnúť: predvolanie sa odovzdá obvinenému pri jeho zadržaní (na dobu najviac 24 hodín) alebo keď sa dostaví pred kráľovského prokurátora v záujme urýchlenia konania.

Alebo je spis vo fáze súdneho vyšetrovania, keď sa zašle prokuratúre, ktorá podá konečný návrh. Potom si obvinený môže svoj spis prečítať. Predvolá sa pred poradný senát, ktorý po vypočutí vyšetrovacej správy vyšetrujúceho sudcu, prípadného súkromného žalobcu alebo žalobcov (obetí), žalobného návrhu prokuratúry a obhajovacej reči obhajcu bude oprávnený:

 • buď vrátiť spis vyšetrujúcemu sudcovi na došetrenie,
 • alebo, ak je vyšetrovanie ukončené:
 • odročiť vynesenie rozsudku, ak by verejné pojednávanie mohlo spôsobiť obvinenému ujmu,
 • vyniesť rozhodnutie o umiestnení obvineného v ústave na ochranné liečenie, ak osoba spáchala trestný čin v stave vážnej poruchy duševnej rovnováhy a v čase spáchania činu nebola schopná ovládať svoje konanie a stále sa nachádza v tomto stave,
 • odovzdať prípad príslušnému súdu, aby o ňom rozhodol (policajný súd alebo trestný súd); ak sa domnieva, že skutky spadajú do pôsobnosti porotného súdu, vynesie uznesenie o odovzdaní spisov generálnemu prokurátorovi, pretože iba obžalovací senát môže vec odovzdať porotnému súdu.

Právo obvineného odvolať sa, ktoré je zúžené na určité procesné otázky, sa vykonáva pred obžalovacím senátom.

Počas vyšetrovania smie vyšetrujúci sudca vydať zatykač za týchto konkrétnych podmienok:

 • existencia vážnych indícií o vine,
 • dané skutky sa trescú odňatím slobody na minimálne jeden rok a
 • zatknutie je absolútne nevyhnutné z hľadiska verejnej bezpečnosti.

Ak uplatniteľná horná hranica trestnej sadzby nepresahuje pätnásť rokov väzenia, zatykač možno vydať iba v prípade, že existujú vážne a odôvodnené obavy z úteku, recidívy, vyhýbaniu sa spravodlivosti, zo zničenia dôkazov alebo kolúzie s tretími osobami.

Obvinený bude predvedený pred poradný senát do piatich dní od vydania zatykaču, potom raz do mesiaca až do skončenia vyšetrovania (raz za tri mesiace, ak ide o trestný čin, ktorý sa nedá prekvalifikovať na prečin).

Moje práva počas vyšetrovania trestného činu

Zatknutie a policajný výsluch (1)

V akých prípadoch a na ako dlho ma môže polícia zbaviť slobody?

Môžete byť pozbavený slobody v prípade pristihnutia pri prečine alebo zločine, alebo na žiadosť kráľovského prokurátora alebo vyšetrujúceho sudcu, keď existujú vážne indície o vašej vine. Pozbavenie slobody políciou nesmie byť dlhšie ako 24 hodín.

Môžu ma prehľadať?

Áno, pri zatknutí vás môžu prehľadať, ak sú odôvodnené obavy, že máte pri sebe zbraň alebo nebezpečný predmet, alebo je ohrozený verejný poriadok.

Môže polícia vniknúť do môjho obydlia?

Áno, v prípade pristihnutia pri trestnom čine alebo s vaším súhlasom.

Môže mi prehľadať kanceláriu, auto?

Áno, rovnako ako vaše obydlie. Niektoré priestory sú nedotknuteľné a iné sú osobitne chránené: ich prehliadka si vyžaduje osobitný postup (kancelária diplomata, člena parlamentu, priestory patriace nositeľom služobného tajomstva atď.).

Vaše auto môže byť prehľadané, ak sú dôvody nazdávať sa, že slúžilo na spáchanie trestného činu, prepravu hľadaných osôb, usvedčujúcich predmetov alebo dôkazov, alebo predmetov, ktoré ohrozujú verejný poriadok.

Môžem kontaktovať rodinného príslušníka, priateľa, lekára, pracovníka veľvyslanectva?

Ak to policajti budú považovať za vhodné alebo na požiadanie vás vyšetrí lekár. V tomto štádiu sa príslušníci polície rozhodnú, či vám dovolia, alebo nedovolia telefonovať. Ak ste maloletý, príslušník polície je povinný čo najskôr písomne alebo ústne informovať vašich rodičov, vášho poručníka alebo osobu, ktorá sa o vás stará.

Aké sú moje práva počas policajného výsluchu?

Máte právo nevypovedať a neobviniť seba samého/samu, to znamená nespolupracovať na získavaní dôkazov proti vám.

Na začiatku každého výsluchu vám bude oznámené, že:

 • môžete požiadať, aby všetky otázky, ktoré vám budú kladené a vaše odpovede na ne boli zapísané slovami, ktoré boli použité,
 • môžete požiadať o vykonanie určitého vyšetrovacieho úkonu alebo o vypočutie určitej osoby,
 • vaše vyhlásenia môžu byť použité ako dôkazy na súde.

Môžete použiť dokumenty, ktoré vlastníte, bez toho, aby to mohlo spôsobiť odklad výsluchu. Počas výsluchu alebo neskôr môžete požiadať, aby tieto dokumenty boli pripojené k zápisnici o výsluchu alebo uložené v súdnej kancelárii.

Po skončení výsluchu vám dajú zápisnicu prečítať, pokiaľ nepožiadate, aby vám bola prečítaná. Bude vám položená otázka, či vaše vyhlásenia netreba opraviť alebo doplniť.

Ak sa chcete vyjadrovať v inom jazyku, ako je jazyk konania, privolá sa súdny tlmočník, vaše vyhlásenia sa budú zaznamenávať vo vašom jazyku, alebo vás požiadajú, aby ste si svoje vyhlásenie napísali sám/sama. Ak sa výsluch koná s pomocou tlmočníka, uvedie sa jeho totožnosť a jeho povolanie.

Budete oboznámený s tým, že kópia zápisnice o vašom výsluchu vám môže byť vydaná bezplatne.

Budú vyžiadané informácie o mojom trestnom registri?

Policajné útvary majú prístup k trestnému registru.

Môže mi pomáhať advokát?

Váš advokát nemôže byť prítomný pri žiadnom výsluchu a počas 24 hodín, keď budete pozbavený slobody, sa s vami nemôže stretnúť.

Spis vo fáze predbežného vyšetrovania (2)

Vyšetrovanie vedie kráľovský prokurátor. Predbežné vyšetrovanie má charakter výsluchu: je tajné, písomné a nekontradiktórne.

Čo môže robiť kráľovský prokurátor vo fáze predbežného vyšetrovania?

Vyšetrovacie úkony sa musia uskutočňovať bez donucovania a nesmú poškodzovať práva a slobody jednotlivca, až na výnimky ustanovené zákonom. Za určitých podmienok možno vykonať zaistenie majetku.

Kráľovský prokurátor je okrem iného oprávnený:

 • vykonať obhliadku miesta činu,
 • vypočuť podozrivých a svedkov alebo nariadiť ich vypočutie políciou,
 • dať niekoho zatknúť na 24 hodín (okrem prípadu pristihnutia pri čine),
 • so súhlasom podozrivého nariadiť vykonanie analýzy vzorky DNA,
 • zadržať a zabaviť korešpondenciu (ale neotvárať ju),
 • získať za určitých podmienok bankové informácie,
 • vykonať domovú prehliadku v prípade pristihnutia pri čine alebo so súhlasom osoby, ktorá priestory skutočne užíva,
 • použiť osobitné vyšetrovacie metódy, ktoré môžu výrazne narušiť súkromie podozrivých.

Čo môžem robiť, ak vyšetrovací úkon poškodzuje moje práva?

Prostredníctvom odôvodneného návrhu môžete požiadať o jeho zrušenie v skrátenom trestnom konaní napríklad vtedy, ak vám zaistili majetok ako usvedčujúci predmet. Kráľovský prokurátor je povinný vyjadriť sa k návrhu do 15 dní. Ak nedostanete žiadnu odpoveď, alebo dostanete zamietavú odpoveď, môžete sa odvolať na obžalovací senát.

V tomto prípade tiež môžete požiadať kráľovského prokurátora, aby splnomocnil ústredný orgán pre zaisťovanie a konfiškáciu majetku na predaj tohto majetku alebo na jeho vrátenie výmenou za kauciu.

Bude mi umožnený prístup k spisu?

Na rozdiel od režimu vyšetrovania, žiadne osobitné pravidlo neupravuje úplné alebo čiastočné sprístupnenie spisu účastníkom konania v štádiu predbežného vyšetrovania. O prístup k spisu môžete požiadať kráľovského prokurátora, ktorý má právomoc voľnej úvahy, pokiaľ ide o prijatie alebo zamietnutie žiadosti.

Môžem ovplyvniť osud prípadu?

Nie. Jedine kráľovský prokurátor rozhodne o zastavení trestného stíhania, o odovzdaní veci vyšetrujúcemu sudcovi, o vašom písomnom predvolaní na súd príslušný rozhodnúť vo veci samej, alebo vám navrhne alternatívny spôsob bez podania verejnej žaloby (zmier alebo mediácia: v tomto prípade sa súdne konanie neuskutoční, ak zaplatíte pokutu alebo dodržíte podmienky, ktoré vám boli uložené v priebehu mediácie).

Spis vo fáze súdneho vyšetrovania (3)

Vyšetrovanie sa vedie pod vedením a na základe právomoci vyšetrujúceho sudcu, ktorému odovzdal vec kráľovský prokurátor alebo predpokladaná obeť trestného činu vystupujúca ako poškodená strana prostredníctvom trestného oznámenia.

Aké úkony môže vykonať vyšetrujúci sudca?

Môže vykonávať všetky úkony, ktoré vykonáva kráľovský prokurátor, a použiť hlavné donucovacie prostriedky: vydať zatykač, nariadiť odpočúvanie telefonických hovorov, nariadiť výkon domovej prehliadky bez súhlasu dotknutej osoby, uplatňovať rozsiahlejšie osobitné vyšetrovacie metódy atď.

Musím byť vypočutý(-á) vyšetrujúcim sudcom?

Vypočutie vyšetrujúcim sudcom je povinné iba v prípade vydania zatykača.

Je sudca povinný oznámiť mi založenie vyšetrovacieho spisu?

Sudca je v zásade povinný vzniesť proti vám obvinenie, ak existujú vážne indície, že ste vinný. K vzneseniu obvinenia dôjde po vypočutí alebo listom a na jeho základe máte právo požiadať o prístup k vyšetrovaciemu spisu a právo požiadať o doplňujúce vyšetrovacie opatrenia.

Môže sudca vydať príkaz na odpočúvanie mojich telefónnych hovorov?

Áno, pri dodržaní veľmi konkrétnych, zákonom stanovených podmienok.

Môžem namietať proti domovej prehliadke?

Vaše obydlie môže byť prehľadané, ak sudca podpísal príkaz na domovú prehliadku a ak sa prehliadka, až na výnimky, uskutoční medzi 5. a 21. hodinou.

Môže ma sudca fyzicky donútiť, aby som sa podrobil odberu vzorky DNA?

Za určitých podmienok áno.

Čo môžem urobiť proti vyšetrovaciemu úkonu, ktorý poškodzuje moje práva?

Môžete využiť možnosť skráteného súdneho konania (porov. Predbežné vyšetrovanie).

Bude mi počas vyšetrovania umožnený prístup k spisu?

Ak ste obvinený a nie ste zatknutý, môžete požiadať o prístup k spisu prostredníctvom žiadosti zaslanej vyšetrujúcemu sudcovi, ktorý vám ho môže odoprieť, ale toto odopretie musí odôvodniť. V prípade, že vaša žiadosť zostane bez odozvy, alebo v prípade zamietavej odpovede zo strany sudcu, máte možnosť odvolať sa na obžalovací senát.

Môžem požiadať o vykonanie určitých vyšetrovacích úkonov?

Áno, bez ohľadu na to, či ste alebo nie ste zadržaný. Môžete o to požiadať prostredníctvom žiadosti. Vyšetrujúci sudca vám môže odoprieť výkon tohto opatrenia, ak ho nepovažuje za nevyhnutné na preukázanie pravdy alebo ho považuje za škodiace vyšetrovaniu. Existuje možnosť odvolania.

Osobitný prípad: vyšetrovacia väzba (4)

Ako by mal prebiehať výsluch pred sudcom?

Výsluch predchádzajúci vydaniu zatykača sa musí uskutočniť do 24 hodín po zadržaní, inak bude zatykač neplatný. Výsluch sa musí zamerať najmä na možnosť vydania zatykača a na skutky, ktoré sa vám kladú za vinu.

Váš advokát nemôže byť prítomný pri výsluchu.

Môžem byť následne vypočutý sudcom?

Môžete požiadať o súhrnné vypočutie. Váš advokát môže byť prítomný iba pri tomto vypočutí.

Kedy sa môžem stretnúť so svojím advokátom?

Po prvom vypočutí vyšetrujúcim sudcom.

Môžem namietať zákonnosť alebo dôvody zatykača?

Môžete sa odvolať proti rozhodnutiu o vydaní zatykača na vás.

Do piatich dní od vydania zatykača sa dostavíte pred poradný senát. Deň predtým vám bude umožnený prístup k spisu. Váš advokát alebo vy sám/sama budete môcť požiadať o prepustenie na slobodu.

Váš advokát bude oprávnený namietať, že zatykač nespĺňa zákonné požiadavky, iba počas prvého dostavenia sa pred poradný senát (a v odvolacom konaní). Ak zatykač bude potvrdený, budete mať právo odvolať sa. Do 15 dní sa dostavíte pred obžalovací senát. V prípade, že tieto lehoty nebudú dodržané, budete ihneď prepustený na slobodu.

Potvrdenie väzby platí jeden mesiac (alebo tri mesiace). Pri každom pojednávaní budete môcť namietať vhodnosť zatykača a/alebo vážne indície o vine. Spis vám bude poskytnutý dva dni pred vaším dostavením sa na súd.

Môžem vo väzení komunikovať s tretími osobami?

Vždy môžete komunikovať so svojím advokátom.

Vyšetrujúci sudca vám však môže zakázať komunikáciu s akoukoľvek inou osobou počas maximálne troch dní.

Kedy môžem byť prepustený na slobodu?

Kedykoľvek na základe rozhodnutia vyšetrujúceho sudcu alebo rozhodnutia vyšetrujúcich súdov počas vášho dostavenia sa na súd. Prepustený môžete byť podmienečne alebo na kauciu.

Som štátny príslušník iného štátu. Musím byť prítomný počas vyšetrovania?

Ak existuje riziko vyhýbaniu sa spravodlivosti, možno vydať zatykač. Vyšetrujúci sudca alebo vyšetrujúce súdy vás môžu prepustiť na kauciu. Uhradenú sumu peňazí dostanete späť, ak sa dostavíte na súd vo všetkých štádiách konania.

Ak budete ponechaný na slobode, požiadajú vás, aby ste sa dostavili na výsluchy a v zásade pred súd príslušný rozhodnúť vo veci samej. Vyšetrujúci sudca vám môže rozhodnutím o podmienečnom prepustení zakázať opustiť krajinu. Tieto podmienky možno predlžovať o trojmesačné obdobia. Môžete ich namietať pred poradným senátom.

Skončenie vyšetrovania (5)

Čo môžem urobiť, ak sa vyšetrovanie preťahuje?

Po roku môžete podať odôvodnenú žiadosť na obžalovací senát, ktorý bude dohliadať na priebeh vyšetrovania.

Môžu sa body žaloby/obvinenia zmeniť a doplniť pred súdnym konaním?

Kráľovský prokurátor si prečíta spis, ktorý mu odovzdal sudca a vznesie obvinenia, z ktorých sa bude obvinený zodpovedať pred súdom. Zároveň môže podať návrh na zastavenie vyšetrovania, alebo aj požiadať sudcu, aby vykonal niektoré dodatočné vyšetrovacie úkony. Pri tejto príležitosti môže kráľovský prokurátor alebo poradný senát, ktorý rozhoduje o osude prípadu, zároveň zmeniť trestnoprávnu kvalifikáciu prípadu.

 

Môžem pred súdnym konaním priznať svoju vinu vo všetkých alebo v niektorých bodoch obžaloby/obvinenia?

Nie, až do okamihu vášho konečného odsúdenia vás súd konajúci vo veci samej považuje za nevinného.

Ako dôjde k uzavretiu spisu?

Poradný senát sa po vypočutí správy vyšetrujúceho sudcu, prípadného súkromného žalobcu, prokurátora a obhajoby rozhodne:

 • odovzdať obvineného príslušnému súdu,
 • zastaviť trestné stíhanie,
 • povoliť odklad vynesenia rozsudku: skutky boli vyhlásené za preukázané, ale nebol vynesený žiadny trest. Sudca stanoví skúšobnú lehotu a prípadne podmienky, ktoré treba dodržať,
 • uplatniť zákon o sociálnej ochrane (internovanie).

Aké sú moje práva v tejto fáze?

Pred pojednávaním pred porotným senátom si môžete prečítať svoj spis a vyhotoviť kópie dokladov. Zároveň môžete prostredníctvom písomnej žiadosti požiadať o vykonanie doplňujúcich vyšetrovacích úkonov. Ak ich vyšetrujúci sudca odmietne vykonať, máte právo odvolať sa na obžalovací senát.

Môžem sa odvolať?

Nemôžete sa odvolať proti príkazu na vydanie na trestné konanie pred súdom, s výnimkou prípadu, keď vyšetrovací úkon nespĺňa zákonné požiadavky, v prípade opomenutia alebo dôvodu jeho neplatnosti, získania dôkazu alebo dôkazu týkajúceho sa príkazu na vydanie na trestné konanie pred súdom, ak namietate dôvod neprípustnosti alebo zániku verejnej žaloby.

Môžu mi klásť za vinu trestný čin, pre ktorý som už bol stíhaný v inom členskom štáte Európskej únie?

V zásade nie.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 16/05/2012

3 – Moje práva na súde

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: holandčina.


Kde bude prebiehať súdne konanie?

 • Policajný súd rozhoduje o menej závažných skutkoch [priestupky, ktoré sa trestajú pokutou od 1 do 25 EUR (priestupky proti poľnohospodárskemu zákonníku atď.)] a o všetkých dopravných priestupkoch (smrteľné nehody atď.),
 • trestný súd rozhoduje o prečinoch alebo zločinoch prekvalifikovaných na prečiny (v prípade ktorých bolo hneď na začiatku možné uznať poľahčujúce okolnosti),
 • porotný súd rieši najťažšie zločiny (v prípade ktorých nie je možné alebo nie je vôľa uznať poľahčujúce okolnosti).

Bude súdne konanie verejné?

V zásade bude súdne konanie verejné a bude sa konať v miestnosti, do ktorej budú mať prístup všetci (záujemcovia z radov verejnosti, novinári) okrem prípadu, keď to z bezpečnostných dôvodov nebude možné.

Keď sa vás týka mravnostný prípad (znásilnenie atď.), môžete požiadať súd, aby uskutočnil pojednávanie s vylúčením verejnosti, to znamená, aby obmedzil vstup do pojednávacej miestnosti výlučne na osoby zainteresované na konaní.

Ak ide o internovanie páchateľa, ktorý nezodpovedá za svoje skutky z dôvodu vážnej poruchy duševnej rovnováhy, tento páchateľ môže požiadať o neverejné pojednávanie, proti ktorému môže namietať prokuratúra.

Kto bude rozhodovať o prípade?

Sudcovia z povolania pred policajným alebo trestným súdom. Pred porotným súdom o vine obžalovaného však iba rozhoduje 12 porotcov. Potom spolu s tromi sudcami rozhodnú o treste.

Môžu byť body obžaloby alebo obvinenia počas súdneho konania zmenené?

Skutky, ktoré sa vám kladú za vinu, môže inak posudzovať prokuratúra a inak súd. Napríklad, ak ste rozbili sklo na aute, prokuratúra vás môže stíhať za pokus o krádež, zatiaľ čo v skutočnosti ste mali v úmysle iba rozbiť sklo. Súd môže skutok kvalifikovať inak a usúdiť, že išlo o poškodenie. Je však povinný upozorniť vás na to, aby vám umožnil obhajovať sa na tomto novom základe.

Čo sa stane, ak sa počas súdneho konania priznám vo všetkých alebo v niektorých bodoch obžaloby/obvinenia?

Trest nebude z úradnej moci znížený.

Aké sú moje práva počas súdneho konania?

Musím byť prítomný na súdnom konaní? Je potrebné, aby som bol prítomný počas celého konania?

Vždy vás môže zastupovať advokát. V mimoriadnych prípadoch budete povinný dostaviť sa na súd osobne, keď o tom súd rozhodne formou príkazu, ktorý je povinný odovzdať vám pred pojednávaním.

Môže sa konať bezo mňa?

Ak nie ste prítomný alebo zastúpený advokátom, aby ste čelili obvineniam, konanie sa uskutoční bez vás a vy budete súdený v neprítomnosti.

Ak žijem v inom členskom štáte, budem sa môcť zúčastniť na súdnom konaní prostredníctvom videokonferencie?

Nie.

Ak nebudem rozumieť jazyku sudcu, bude mi poskytnutá pomoc tlmočníka?

Áno.

Musím mať advokáta?

Nie, iba pred porotným súdom.

Bude mi pridelený advokát?

Áno, za určitých podmienok (pozri Odkaz sa zobrazí v novom okneinformačnú stránku 1).

Môžem zmeniť advokáta?

Áno, aj bez odôvodnenia.

Môžem sa v súdnom konaní vyjadrovať k skutočnostiam?

Áno.

Musím sa v súdnom konaní vyjadrovať k skutočnostiam?

Nie je to nevyhnutné.

Aké budú následky, ak počas súdneho konania nepoviem pravdu?

Máte právo neobviniť seba samého/samu a rozvinúť vlastnú stratégiu obhajoby vrátane práva nevypovedať.

Aké mám práva v súvislosti s predloženými dôkazmi proti mne?

Môžem napadnúť predložené dôkazy proti mne?

Áno.

Ako?

Požiadaním sudcu na pojednávaní, aby vykonal ďalšie vyšetrovanie.

Prečo?

Na účely preukázania nepravdepodobnosti obvinenia.

Aké dôkazy môžem predložiť vo svoj prospech?

Akýkoľvek dokument, žiadosť o preskúmanie znaleckého posudku, vypočutie nového svedka atď.

Môžem na získanie dôkazov vo svoj prospech použiť súkromného detektíva?

Áno.

Sú takéto dôkazy prípustné?

Áno.

Môžem požiadať svedkov, aby hovorili v môj prospech?

Áno.

Môžem ja alebo môj advokát klásť otázky iným svedkom v prípade?

Áno, prostredníctvom polície alebo sudcu.

Môžem ja alebo môj advokát napadnúť ich výpovede?

Áno.

Budú zohľadnené informácie týkajúce sa môjho trestného registra?

Áno.

 • Aký druh informácií?

Predošlé odsúdenia.

 • Za akých okolností? V ktorom štádiu?

Umožnia zdvojnásobiť výšku maximálneho trestu a môžu byť prekážkou opatrení vo váš prospech.

 • Budú zohľadnené predošlé odsúdenia v inom členskom štáte?

Áno, môžu byť oznámené sudcovi.

Čo sa stane na konci súdneho konania?

Aké sú možné výsledky súdneho konania?

 • Neprípustnosť trestného stíhania, ak nebolo dodržané niektoré dôležité pravidlo. Bude však možné otvoriť nové súdne konanie,
 • zbavenie viny, ak niet dosť dôkazov na preukázanie vašej viny mimo akejkoľvek primeranej pochybnosti,
 • odsúdenie.

V prípade odsúdenia si sudca môže vybrať z 5 možností v závislosti od povahy trestných činov a vašej súdnej minulosti:

 • trest odňatia slobody,
 • trest povinnej práce: v lehote jedného roka musíte vykonať neplatenú prácu pre samosprávu, inak vám bude uložený trest väzenia alebo pokuty,
 • trest pokuty,
 • odklad výkonu odsudzujúceho rozsudku alebo odklad vynesenia rozsudku podmienený alebo nepodmienený skúšobnou lehotou (nesmiete už páchať trestnú činnosť, musíte absolvovať školenie, nenavštevovať určité miesta atď.) v trvaní 1 až 5 rokov;
 • jednoduché vyhlásenie o vine.

Aká je úloha obete počas súdneho konania?

Môže sa vyjadrovať ku skutočnostiam, ktoré sa jej týkajú, a požiadať o peňažné odškodnenie.

Ako?

Ústne alebo prostredníctvom písomného podania.

V ktorom štádiu konania?

Na pojednávaní hneď po tom, ako budete vypočutý sudcom.

Podrobnejšie informácie pozri na informačnej stránke práva obetí.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneAdresy súdov

Odkaz sa zobrazí v novom okneWebová stránka ministerstva spravodlivosti

Odkaz sa zobrazí v novom okneAdresy väzníc


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 16/05/2012

4 – Moje práva po oznámení rozhodnutia súdu

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: francúzština.


Môžem sa odvolať?

Môžem sa odvolať proti rozsudku o treste vynesenému v súdnom konaní?

Rozsudok vynesený vo vašej neprítomnosti alebo keď ste neboli zastúpený advokátom, je vynesený pre zmeškanie (kontumačne). Existuje proti nemu osobitný opravný prostriedok – návrh na zrušenie rozsudku pre zmeškanie, ktorý stále pripadá do úvahy. Prípustné je aj odvolanie.

Ak bol rozsudok vynesený vo vašej prítomnosti, rozhodnutie súdu je kontradiktórne. Opravným prostriedkom je odvolanie, ktoré pripadá do úvahy len vtedy, keď rozhodnutie vyniesol súd prvého stupňa. Nie je teda možné odvolať sa proti rozsudkom odvolacieho súdu a porotného súdu.

Ako sa odvolať a na aký odvolací orgán?

Ak ste vo väzbe, návrh na zrušenie rozsudku a odvolanie môžete podať prostredníctvom kancelárie väznice. Ak ste na slobode, návrh na zrušenie rozsudku môžete podať prostredníctvom súdneho vykonávateľa, zatiaľ čo odvolanie musíte podať kancelárii súdu, ktorý vyniesol rozsudok.

V akých lehotách?

Opravný prostriedok treba podať do 15 dní.

 • Lehota na podanie návrhu na zrušenie rozsudku začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď bolo vzaté na vedomie písomné oznámenie (doručenie) rozhodnutia.
 • Odvolacia lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni súdneho pojednávania, na ktorom bol vynesený rozsudok.

Aké sú dôvody odvolania?

Rozpor skutočností vyhlásených za preukázané alebo rozpor právnych dôvodov.

Čo sa stane, ak sa odvolám?

Čo sa stane, ak budem v čase odvolania vo väzení?

Ak sa opravný prostriedok vzťahuje na prípad, pre ktorý ste vo väzení a boli ste odsúdený na trest odňatia slobody, zostanete vo väzení až do vynesenia nového rozhodnutia. Počas tohto nového súdneho konania môžete požiadať o predbežné prepustenie.

Ak ste vo väzení pre iný prípad, odvolanie neovplyvní vaše umiestnenie vo väzení.

Ako dlho bude trvať, kým sa súd bude odvolaním zaoberať?

Návrh na zrušenie rozsudku pre zmeškanie sa prerokuje na pojednávaní do 15 dní od jeho podania, ak ste na slobode, alebo do 3 dní, ak ste vo väzení. Odvolaním sa bude súd zaoberať najneskôr do 60 dní od jeho podania.

Môžem v rámci odvolania predložiť nové dôkazy?

Áno.

Aké pravidlá platia?

Rovnaké pravidlá ako pred sudcom prvostupňového súdu (pozri Odkaz sa zobrazí v novom okneinformačnú stránku 3).

Čo sa bude diať na odvolacom pojednávaní?

Sudca najskôr preskúma, či bol opravný prostriedok podaný včas, potom znova posúdi predpokladané skutočnosti a prípadný trest, ktorý má byť vynesený.

Ako sa súd môže rozhodnúť?

Čo sa stane, ak sa odvolaniu vyhovie/odvolanie sa zamietne?

Ak sa vyhovie opravnému prostriedku vo forme návrhu na zrušenie rozsudku alebo odvolania, môžu nastať dva prípady:

 • neprípustnosť trestného stíhania alebo zbavenie viny vrátane vášho okamžitého prepustenia na slobodu, ak ste boli vo väzbe,
 • odsúdenie na nižší trest.

Ak bol opravný prostriedok zamietnutý,

 • v prípade návrhu na zrušenie rozsudku sa odsúdenie potvrdí, ale trestná sadzba sa nikdy nezvýši,
 • v prípade odvolania sa odsúdenie môže potvrdiť alebo sa zvýši trestná sadzba.

Možno sa znova odvolať na súd vyššieho stupňa/iný súd?

Odvolanie je prípustné proti rozhodnutiu o návrhu na zrušenie rozsudku vynesenému odvolacím súdom. Proti rozhodnutiu o odvolaní vynesenému formou vyhlásenia v súdnej kancelárii odvolacieho súdu je prípustná kasačná sťažnosť, ktorú možno podať do 15 dní na kasačný súd. Kasačná sťažnosť nebude mať za následok odklad výkonu odsudzujúceho rozsudku.

Za akých okolností?

Kasačná sťažnosť je odôvodnená jedine v prípade porušenia práva alebo postupu.

Ak bolo prvé súdne rozhodnutie nesprávne, budem odškodnený?

Áno, ak ste boli v súvislosti s týmto prípadom väznený.

Ako?

Odškodnením za škodu spôsobenú väznením.

Na základe čoho?

Na základe písomnej žiadosti zaslanej Federálnemu štátnemu orgánu spravodlivosti (Service public fédéral Justice).

Ak sa môjmu odvolaniu vyhovie, bude moje odsúdenie zaznamenané v mojom trestom registri?

Nie.

Kedy je odsúdenie konečné?

Keď do 15 dní od súdneho doručenia odsudzujúceho rozsudku vyneseného pre zmeškanie nebol podaný žiadny návrh na jeho zrušenie.

Keď ste ani vy, ani prokuratúra nepodali do 25 dní od vynesenia odsudzujúceho rozsudku žiadny opravný prostriedok vo forme odvolania.

Som štátny príslušník iného členského štátu, môžu ma po súdnom konaní v Belgicku odovzdať späť?

Áno.

Je odovzdanie automatické?

Nie, vždy sa vyžaduje dohoda Belgicka s druhým štátom.

Za akých okolností?

 • 1. prípad: na účely výkonu rozsudku vyneseného v Belgicku, ktorým bol uložený trest odňatia slobody na najmenej 6 mesiacov, v krajine vášho pôvodu (pozri aj: Odkaz sa zobrazí v novom okneSpravodlivosť od A po Z)
  a) s vaším súhlasom len vtedy, ak máte povolenie na pobyt v Belgicku. Pozri aj Odkaz sa zobrazí v novom okneeurópsky dohovor,
  b) bez vášho súhlasu, ak nemáte alebo už nemáte povolenie na pobyt v Belgicku (pozri Odkaz sa zobrazí v novom okneeurópsky dohovor), alebo ak bol na vás v Belgicku vydaný európsky zatykač so zárukou návratu do krajiny pôvodu.
 • 2. prípad: bez vášho súhlasu na účely vášho súdenia v krajine pôvodu na základe európskeho zatykača vydaného štátom, ktorého ste štátnym príslušníkom. Ak si tu ešte musíte odpykať trest, Belgicko môže s vaším odovzdaním do krajiny vášho pôvodu počkať do skončenia vášho trestu, alebo vás môže dočasne odovzdať, aby ste tam mohli byť súdený, so zárukou návratu na účely neskoršieho výkonu vášho trestu v Belgicku, ktorý vám bol uložený v Belgicku. Ak tu máte obvyklý pobyt, môžete požiadať Belgicko o odovzdanie s podmienkou návratu, aby ste mali možnosť vykonať trest v Belgicku, ktorý vám bol uložený v cudzine.
 • 3. prípad: bez vášho súhlasu na účely výkonu v krajine vášho pôvodu trestu vyneseného na základe európskeho zatykača vydaného štátom, ktorého ste štátnym príslušníkom. Ak si tu ešte musíte odpykať trest, Belgicko počká s vaším odovzdaním do krajiny vášho pôvodu do skončenia vášho trestu. Ak tu máte obvyklý pobyt, môžete požiadať Belgicko, aby odmietlo vykonať zatykač a umožnilo vám vykonať trest radšej v Belgicku ako v krajine vášho pôvodu.

Môžem sa odvolať proti rozhodnutiu odovzdať ma späť?

Áno, ak nejde o dobrovoľné odovzdanie, ku ktorému ste dali svoj súhlas.

V rámci návratu do krajiny pôvodu na účely výkonu trestu, ktorý bol vynesený v Belgicku (1. prípad), môžete do 60 dní podať návrh na zrušenie rozhodnutia a návrh na prerušenie konania Štátnej rade (Conseil d'État) a v naliehavom prípade môžete podať odvolanie sudcovi v skrátenom konaní.

V rámci vykonania európskeho zatykača vydaného krajinou vášho pôvodu (2. a 3. prípad) vyšetrujúci sudca uskutoční prvé overenie, ktorého do 15 dní od vášho zatknutia skontroluje poradný senát. Odvolanie možno podať do 24 hodín od vynesenia rozhodnutia poradného senátu na obžalovací senát (pozri Odkaz sa zobrazí v novom okneinformačnú stránkú 3). Do 24 hodín od vynesenia rozsudku obžalovacím senátom možno podať kasačnú sťažnosť na kasačný súd.

Ak budem odsúdený v Belgicku, môžu ma znova súdiť za ten istý trestný čin?

Nie.

Informácie o bodoch obžaloby/odsúdenia

Budú informácie o odsúdení a súvisiacich bodoch obžaloby zapísané do môjho trestného registra?

Áno.

Ako a kde sa budú uchovávať tieto informácie?

Budú sa uchovávať v databáze nazývanej Centrálny register trestov (Casier judiciaire central), ktorý spravuje Federálny štátny orgán spravodlivosti (Service public fédéral Justice).

Ako dlho sa budú uchovávať?

Záznam o odsúdeniach na tresty uložené policajným súdom (trest odňatia slobody na 1 až 7 dní, pokuta od 1 do 25 EUR, 20 až 45 hodín trestu povinnej práce) sa vo výpise z trestného registra nebude uvádzať po uplynutí 3 rokov.

Ostatné odsúdenia zostanú zaznamenané natrvalo. Záznamy však možno dať vymazať prostredníctvom rehabilitačného konania.

Môžu sa uchovávať bez môjho súhlasu?

Áno.

Môžem namietať proti uchovávaniu týchto informácií?

Nie.

Kto má prístup k môjmu trestnému registru?

Súdne a policajné orgány majú k nemu neobmedzený prístup.

Register trestov netreba zamieňať s výpisom z registra trestov, ktorý vyžadujú niektoré orgány verejnej správy alebo určité súkromné osoby (zamestnávateľ atď.) a v ktorom nie sú uvedené všetky informácie zaznamenané v registri, napríklad jednoduché vyhlásenia o vine, tresty odňatia slobody na maximálne šesť mesiacov a pokuty vo výške maximálne 500 EUR alebo pokuty uložené za dopravné priestupky bez zadržania vodičského preukazu na viac ako 3 roky tam už nebudú uvedené po uplynutí 3 rokov a 25 dní od dátumu vynesenia odsudzujúceho rozsudku. Odklad výkonu rozhodnutia, jednoduchý alebo so skúšobnou lehotou, sa už nikdy nebude vo výpise uvádzať.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 16/05/2012

5 – Menej závažné trestné činy

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: francúzština.


Ako sa postupuje pri riešení menších dopravných priestupkov?

Ak miestna polícia zistí dopravný priestupok, môže majiteľovi vozidla, ktorým bol spáchaný priestupok, zaslať formulár, aby zistila totožnosť vodiča, ktorý riadil vozidlo v čase spáchania priestupku. Kráľovský prokurátor vám potom môže navrhnúť zmier smerujúci k zastaveniu trestného stíhania na základe úhrady bankovým prevodom určitej peňažnej sumy daňovému úradu zodpovednému za daň z pridanej hodnoty, evidenciu a pozemky (Administration fiscale de la taxe ajoutée, de l'enregistrement et des domaines).

Úhradou tejto sumy sa vyhnete výzve na dostavenie sa na policajný súd, teda potrestaniu vyššou pokutou, a povinnosti zaplatiť dodatočné súdne trovy.

Zmier však znamená priznanie viny a vašej zodpovednosti voči prípadným obetiam, ak ste svojím priestupkom spôsobili škodu inému užívateľovi.

Kto rieši takéto trestné činy?

Za navrhovanie takýchto zmierov je zodpovedná prokuratúra príslušného policajného súdu. Útvar pre trestnoprávne pokuty daňového úradu spravuje účtovnú evidenciu vykonaných platieb a informuje o nich prokuratúru.

Aký je postup?

Návrh na zmier sa zašle tomu, kto sa dopustil priestupku, doporučeným listom alebo prostredníctvom upozornenia, ktoré odovzdá policajt. Platobná lehota sa pohybuje od 15 dní do 3 mesiacov, v mimoriadnych prípadoch dokonca do 6 mesiacov.

Aké sú postihy?

V prípade nezaplatenia alebo odmietnutia návrhu na zmier prokuratúra predvolá osobu, ktorá sa dopustila priestupku, pred policajný súd, aby dosiahla jej odsúdenie na trest (pokuta, trest odňatia slobody, odňatie vodičského preukazu) v súlade so zákonom.

Sú pre takéto priestupky stíhaní štátni príslušníci iných členských štátov?

Áno.

Ako?

Policajt, ktorý priestupok zistí, navrhne zmier.

V prípade odmietnutia zmieru môže ihneď vybrať pokutu v zákonom stanovenej minimálnej výške, inak ihneď skonfiškuje vozidlo, ktorým bol spáchaný priestupok.

Ak nedôjde k prijatiu zmieru, uhradenú sumu bude možné vrátiť alebo odpočítať po vynesení rozsudku policajným súdom.

Ako sa riešia iné menej závažné trestné činy?

Prípady protispoločenského správania (platené parkovacie miesta, verejná čistota) rieši obecný úrad. V prípade nezaplatenia pokuty môžete byť stíhaný(-á) pred miestnym zmierovacím sudcom.

Správne pokuty v sociálnych a daňových veciach a vo veciach bezpečnosti futbalových zápasov, železničnej dopravy a inej hromadnej dopravy atď. sú oprávnené vyberať špecializované úrady. Jednotlivé opravné prostriedky sa podávajú sudcovi špecializovanému na občianskoprávne veci.

Budú tieto trestné činy uvedené v mojom trestnom registri?

Odsúdenia za dopravné priestupky budú uvedené v trestnom registri. Správne pokuty a pokuty za porušenie zákona týkajúceho sa futbalu nebudú uvedené v trestnom registri.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 16/05/2012

Práva obžalovaných v trestnoprávnom konaní - Bulharsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku bulharčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Na tejto informačnej stránke nájdete informácie o tom, čo sa stane, keď je daná osoba podozrivá alebo obvinená zo spáchania trestného činu, ktorý sa rieši súdnou cestou. Informácie o dopravných priestupkoch, ktoré sa obvykle riešia uložením sankcie, ako je napr. pokuta, nájdete na Odkaz sa zobrazí v novom okneInformačnej stránke 5.

Ak ste obeťou trestného činu, úplné informácie o svojich právach nájdete tu.


Zhrnutie trestného konania

Trestné konanie v Bulharsku pozostáva z dvoch fáz – z prípravy a procesu.

 • Prípravné konanie má za cieľ získať prostredníctvom vyšetrovania dôkazy, ktoré buď potvrdia alebo vyvrátia predpoklad o tom, že daná osoba spáchala daný trestný čin. Vyšetrovanie vedú vyšetrujúci sudcovia alebo policajní vyšetrovatelia pod dohľadom prokurátora. Cieľom je príprava pre prokurátora a pomoc pri jeho rozhodovaní o tom, či vzniesť a odôvodniť obžalobu proti obvinenej osobe na súde alebo konanie zrušiť.
 • Proces začína tým, že prokurátor na súde vznesie obžalobu proti nejakej osobe za trestný čin, ktorý mala táto osoba spáchať. Na súdnych konaniach sa zúčastňujú opozičné strany a prokurátor, obžalovaný a obhajca majú rovnaké procesné práva. Súd preverí dôkazy predložené prokurátorom, avšak na žiadosť strán, príp. zo svojej vlastnej iniciatívy, môže v snahe dopátrať sa pravdy zhromaždiť a preveriť nové dôkazy.

Proces končí vyhlásením rozsudku, ktorým súd obžalovaného uzná vinným a stanoví mu trest alebo obžalovaného prehlási za nevinného.

Podrobné informácie o fázach tohto procesu a o vašich právach nájdete na jednotlivých informačných stránkach. Tieto informácie nenahrádzajú právne poradenstvo a slúžia len ako usmernenie.

Úloha Európskej komisie

Je potrebné si uvedomiť, že Európska komisia nezohráva v trestných konaniach v jednotlivých členských štátoch žiadnu úlohu a v prípade sťažnosti vám nemôže pomôcť. Na týchto informačných stránkach sa nachádzajú informácie o tom, ako a komu podať sťažnosť.

Kliknite na odkazy uvedené nižšie a vyhľadajte potrebné informácie

Odkaz sa zobrazí v novom okne1 – Ako si zabezpečiť právne poradenstvo

Odkaz sa zobrazí v novom okne2 – Moje práva počas vyšetrovania trestného činu

 • Vyšetrovanie (vrátane vznesenia obžaloby a výsluchu)
 • Zatknutie (vrátane európskeho zatykača)
 • Prvé pojednávanie na súde
 • Zadržanie alebo prepustenie
 • Príprava na proces zo strany obžaloby
 • Príprava na proces zo strany obhajoby
 • Opatrenie na zabránenie vyhnutiu sa obžalobe
 • Zákaz opustiť Bulharsko

Odkaz sa zobrazí v novom okne3 – Moje práva počas súdneho procesu

 • Rozhovor s chráneným svedkom

Odkaz sa zobrazí v novom okne4 – Moje práva po skončení súdneho procesu

Odkaz sa zobrazí v novom okne5 – Drobné dopravné priestupky

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestný poriadok


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 13/03/2017

1 – Ako si zabezpečiť právne poradenstvo

Získanie nezávislého právneho poradenstva je veľmi dôležité, ak ste účastníkom trestného konania. Táto informačná stránka vám poradí, kedy a za akých okolností máte nárok na zastupovanie advokátom. Takisto sa dozviete, čo pre vás advokát urobí. Z tejto všeobecnej informačnej stránky sa takisto dozviete, ako nájsť advokáta a akým spôsobom budú hradené náklady na advokáta v prípade, že si ich úhradu nemôžete dovoliť.


Ako si nájsť advokáta

Ak si myslíte, že potrebujete advokáta, a žiadneho nepoznáte, môžete si vybrať spomedzi advokátov, ktorí pracujú v pôsobnosti okresného súdu vo vašom okolí. Kontaktné údaje 27 advokátskych komôr v Bulharsku nájdete aj na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyššia advokátska rada. Ak vás zatkli, od momentu zatknutia máte právo na stretnutie s právnym zástupcom. Nakoľko po zatknutí máte právo kontaktovať aj príbuzného alebo priateľa, môžete ich požiadať o to, aby vám najali advokáta.

Platba za advokátske služby

Ak si vyberiete svojho advokáta, budete za jeho služby platiť podľa písomnej dohody uzavretej medzi vami a ním.

Ak si advokáta nemôžete dovoliť, ale chcete ho mať, a ak to vyžadujú záujmy spravodlivosti, máte nárok na bezplatnú právnu pomoc. Môže vám byť poskytnutá buď na vašu žiadosť alebo ak musíte mať obhajcu podľa zákona. V závislosti od fázy procesu (pozri Odkaz sa zobrazí v novom okneInformačnú stránku 1) o tom rozhodne na základe vyhodnotenia vášho majetkového stavu buď prokurátor (v prípravnom konaní) alebo súd (počas procesu).

Ak bude nutné, aby ste mali právne poradenstvo, prokurátor alebo súd ihneď zašle rade príslušnej advokátskej komory svoje rozhodnutie o tom, aby vám pridelila advokáta. Majte prosím na pamäti, že ak vás usvedčia, budete musieť uhradiť sumu, ktorá bola vyplatená advokátovi, ktorý vám bol pridelený.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o advokátskej komore

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o právnej pomoci

Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestný poriadok

Odkaz sa zobrazí v novom okneNárodný úrad pre právne služby

Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyššia advokátska rada


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 13/03/2017

2 – Moje práva počas vyšetrovania trestného činu (predtým, ako prípad pôjde na súd)


Aký je účel vyšetrovania trestného činu?

Vyšetrovanie má za cieľ získať dôkazy, ktoré buď potvrdia alebo vyvrátia predpoklad o tom, že daná osoba spáchala daný trestný čin. Vyšetrovanie môže začať na základe sťažnosti o spáchanom trestnom čine zaslanej orgánom zodpovedným za vyšetrovanie, alebo na základe informácií, ktorými disponujú tieto orgány a ktoré naznačujú spáchanie trestného činu. Ak polícia niekoho prichytí pri páchaní trestného činu, je to tiež dôvod na začatie vyšetrovania.

Všetky fázy vyšetrovania obyčajne vykonáva polícia. Niektoré prípady riešia vyšetrujúci sudcovia alebo prokurátori. Vyšetrovanie však môže riadiť a kontrolovať len prokurátor.

Aké fázy má prípravné konanie?

Vyšetrovanie (vrátane vznesenia obvinení a vypočúvania)

Orgány zodpovedné za vyšetrovanie sa snažia získať dôkazy, ktoré buď potvrdia alebo vyvrátia predpoklad o spáchaní trestného činu. Ak získajú dostatok dôkazov, ktoré podporujú predpoklad, že konkrétna osoba spáchala trestný čin, potom vyšetrovateľ musí o tejto skutočnosti túto osobu písomne informovať. Táto osoba musí toto oznámenie podpísať. Ihneď potom nasleduje vypočúvanie obvinenej osoby.

Zatknutie

Ak polícia nájde dôkazy, ktoré naznačujú, že nejaká osoba spáchala trestný čin, môže túto osobu zatknúť a zadržiavať najviac 24 hodín. O predĺžení zadržania môže rozhodnúť len prokurátor, a to na najviac 72 hodín. V opačnom prípade by zadržaná osoba mala byť prepustená. Účelom policajného zadržania je zistiť, či by mala byť táto osoba obvinená. Zadržanie z dôvodu trestného stíhania má zaistiť prvé predstúpenie obvinenej osoby pred súd.

Prvé pojednávanie na súde

V zásade prokurátor rozhodne o tom, aké Odkaz sa zobrazí v novom okneopatrenie na zabránenie vyhnutiu sa obžalobe by sa malo vo vzťahu k obžalovanému prijať. Ak ale prokurátor rozhodne o tom, že Odkaz sa zobrazí v novom okneopatrenie na zabránenie vyhnutiu sa obžalobe by malo byť zadržanie alebo domáce väzenie, potom takúto žiadosť predloží súdu a zabezpečí dostavenie sa obžalovaného pred súd.

Zadržanie alebo prepustenie

Ak je obžalovaný postavený pred súd, potom len ten môže rozhodnúť o tom, či Odkaz sa zobrazí v novom okneopatrenie na zabránenie vyhnutiu sa žalobe bude zadržanie alebo domáce väzenie, alebo či musí byť zadržaný prepustený.

Príprava prípadu zo strany obžaloby

Po ukončení vyšetrovania vyšetrovateľ zašle získané dôkazy prokurátorovi. Prokurátor dôkazy preskúma a rozhodne o tom, či bol predpoklad spáchania trestného činu dokázaný bez dôvodných pochybností. Až potom môže prokurátor vzniesť obvinenia na súde. V opačnom prípade prokurátor prípad zamietne.

Príprava prípadu zo strany obhajoby

Potom, čo obžalovaný a obhajca získajú informácie o obvineniach, môžu predložiť dôkazy v prospech obžalovaného. Po ukončení vyšetrovania, ak o to obžalovaný a obhajca požiadajú, im vyšetrovateľ musí poskytnúť všetky získané dôkazy a musí im poskytnúť dostatok času na ich preskúmanie.

Moje práva počas vyšetrovania

Upozorňujeme, že fázy „zatknutie“, „prvé pojednávanie na súde“ a „zadržanie“ sú možné, ale nie nevyhnutné. Nasledujúce odkazy vám pomôžu získať viac informácií o vašich právach v jednotlivých fázach.

Vyšetrovanie (vrátane vznesenia obžaloby a vypočúvania) (1)

Bude ma niekto informovať o tom, čo sa deje?

Ak sa proti vám zhromaždí dostatok dôkazov, vyšetrovateľ vám zavolá a písomne vám oznámi, z akého trestného činu vás obviňuje. Hneď potom vás vyšetrovateľ musí oboznámiť s vašimi právami počas vyšetrovania. Podpíšete dokument, v ktorom vyhlásite, že ste boli oboznámený so svojimi právami.

Bude zabezpečený tlmočník v prípade, že neovládam daný jazyk?

Áno. Ak vám nebol pridelený tlmočník, môžete odmietnuť podpísať dokument, ktorým vám bolo oznámené obvinenie. Tlmočník vám bude k dispozícii počas celého vyšetrovania. Za služby tlmočníka nemusíte platiť.

Kedy budem môcť hovoriť s advokátom?

Keď vám vyšetrovateľ zavolá a oznámi vám obvinenia, je vám zároveň povinný povedať, že môžete prísť so svojim advokátom. Vyšetrovateľ vám musí poskytnúť dostatok času na to, aby ste sa skontaktovali s advokátom. Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestný poriadok uvádza, v ktorých prípadoch musíte mať obhajcu. Informácie ohľadom vášho výberu advokáta a práva na bezplatnú právnu pomoc nájdete tu. Máte právo stretnúť sa so svojím advokátom a hovoriť s ním v súkromí. Ak neovládate daný jazyk, môže vám pomôcť tlmočník.

Budú sa odo mňa požadovať informácie? Mal by som informácie poskytnúť?

Vyšetrovateľ vás začne vypočúvať hneď potom, ako vám oznámi obvinenia. V súvislosti s obvineniami môžete buď hovoriť alebo mlčať. Vysvetlenia môžete poskytnúť neskôr, kedykoľvek počas vyšetrovania.

Čo sa stane, ak poviem niečo, čo je pre môj prípad nepriaznivé?

Vaše priznanie môže viesť k nižšej sankcii. Mlčanie nemôže vašu situáciu zhoršiť. Súd vás nemôže usvedčiť len na základe vášho priznania.

Som z inej krajiny. Musím byť počas vyšetrovania prítomný?

Nakoľko vystupujete v pozícii obžalovaného, mali by ste byť orgánom zodpovedným za vyšetrovanie k dispozícii. Preto môže byť voči vám prijaté opatrenie na zabránenie vyhnutiu sa žalobe. Vyšetrovanie môže prebiehať aj za vašej neprítomnosti v danej krajine, keď:

 • vaše bydlisko nie je známe;
 • nemôžete byť predvolaný z iných dôvodov;
 • ste aj boli predvolaný, nedostavili ste sa a nepredložili pre to žiadne pádne dôvody.

V týchto prípadoch vám bude pridelený obhajca konajúci službu podľa postupu, ktorý je uvedený tu.

Pokiaľ sa v danej krajine nezdržiavate, môžete byť vypočutý aj prostredníctvom videospojenia, čím sa nebude brániť vyšetrovaniu. Počas tohto výsluchu budete mať rovnaké práva ako sú uvedené na tejto informačnej stránke.

Môžem byť poslaný späť do domovskej krajiny?

Áno, ale za podmienok, uvedených v Odkaz sa zobrazí v novom oknetrestnom poriadku.. Budete potrebovať pomoc advokáta.

Budem držaný vo vyšetrovacej väzbe alebo budem na slobode?

Môžete byť držaný vo väzbe. Viac informácií nájdete pod odkazom Prvé pojednávanie na súde (3) a Zadržanie alebo prepustenie (4).

Môžem počas vyšetrovania opustiť krajinu?

Môžete, pokiaľ nie ste držaný vo väzbe, ale mali by ste o tom informovať orgán zodpovedný za vyšetrovanie. Ak bude toho názoru, že z vašej strany hrozí nebezpečenstvo vyhnutia sa vyšetrovaniu, môže vám byť zakázané krajinu opustiť.

Budem požiadaný o to, aby som poskytol odtlačky prstov, vzorky DNA (napr. vlasy, sliny) alebo iné telesné tekutiny?

Pokiaľ takéto vzorky nie je možné získať inak, môžete byť požiadaný o to, aby ste ich poskytli. Musíte ich poskytnúť. Ak odmietnete, budú vám odobraté násilím na základe súdneho povolenia. Ak si odoberanie vzoriek vyžaduje penetráciu vášho tela, potom tento odber vykoná lekár. Máte právo na to, aby vás vyšetrovateľ informoval o postupe.

Môže byť u mňa vykonaná osobná prehliadka?

Vyšetrovateľ môže nariadiť osobnú prehliadku s cieľom získať dôkazy alebo zabaviť predmety, ktoré by mohli brániť vyšetrovaniu alebo ktoré by vám pomohli utiecť. Prehliadka by mala byť nariadená na základe súdneho príkazu alebo bude potrebné získať následný súhlas súdu. Máte nárok na nahliadnutie do protokolu o prehliadke a rozhodnutia súdu.

Môžu byť môj dom, obchodné priestory, auto atď. prehľadané?

Odpoveď je rovnaká, ako v predchádzajúcom prípade.

Môžem pred procesom priznať vinu ku všetkým alebo niektorým obvineniam?

Po prvom výsluchu môžete priznať vinu, keď si vypočujete to, z čoho ste obvinený. Na tejto informačnej stránke nájdete informácie o priznaní a vašich právach v tomto kontexte.

Môže byť obžaloba pred súdnym procesom pozmenená?

Obvinenia je možné zmeniť na základe získania nových dôkazov. O všetkých nových obvineniach by ste mali byť okamžite informovaný a v tejto súvislosti aj vypočúvaný.

Môžem byť obvinený z trestného činu, z ktorého som už bol obvinený v inom členskom štáte?

Áno, pokiaľ podľa platnej medzinárodnej dohody, ktorej stranou je aj Bulharsko, nie je uvedené inak.

Budú sa vyžadovať informácie o mojom trestnom registri?

Áno, bez ohľadu na to, či si to želáte.

Zatknutie (vrátane európskeho zatykača) (2)

Bude ma niekto informovať o tom, čo sa deje?

Zatknutie (policajné zadržanie) nariaďuje policajný dôstojník. Nemôžete byť zadržiavaný viac než 24 hodín. Dôvody zadržania sú uvedené v zatykači. Máte právo vedieť o dôvodoch, prečítať si zatykač a podpísať ho. Ak už neexistuje dôvod na vaše zadržanie, policajné orgány by vás mali prepustiť.

Bude zabezpečený tlmočník v prípade, že neovládam daný jazyk?

Dôvody zatknutia máte právo vedieť ihneď, a to aj vtedy, keď daný jazyk neovládate. Tlmočník bude zabezpečený bezplatne.

Kedy budem môcť hovoriť s advokátom?

S advokátom sa môžete skontaktovať od momentu zatknutia. Viac informácií nájdete tu.

Budú sa odo mňa požadovať informácie? Mal by som informácie poskytnúť?

Môžete byť požiadaný o to, aby ste v súvislosti so zadržaním poskytli informácie. Informácie môžete, ale nemusíte poskytnúť.

Čo sa stane, ak poviem niečo, čo je pre môj prípad nepriaznivé?

V tejto fáze sa informácie, ktoré poskytnete, za dôkaz nepokladajú. Preto nemôžu byť použité proti vám. Ako dôkazy môžu slúžiť len informácie, ktoré poskytnete počas výsluchu, ktorý sa uskutoční potom, čo ste boli oboznámený s obvineniami. Viac informácií nájdete pod odkazom Vyšetrovanie (vrátane vznesenia obžaloby a vypočúvania) (1).

Môžem kontaktovať člena rodiny alebo priateľa?

Môžete. Policajný dôstojník musí o vašom zatknutí okamžite informovať osobu, ktorú určíte.

Môžem v prípade potreby navštíviť lekára?

V prípade potreby máte právo na lekárske ošetrenie. Polícia pre vás lekára zabezpečí.

Môžem kontaktovať svoje veľvyslanectvo, ak som z inej krajiny?

Môžete kontaktovať konzulárny úrad svojej krajiny. Orgán, ktorý vykonáva zadržanie, by vás mal s týmto právom okamžite oboznámiť.

Môže byť u mňa vykonaná osobná prehliadka?

Po vašom zatknutí bude nasledovať osobná prehliadka. Neskôr by mal súd vydať súhlas, aby osobné veci, ktoré sa na vás našli, boli použité ako dôkaz. Máte nárok na nahliadnutie do protokolu o prehliadke.

Môžem sa odvolať?

Zákonnosť policajného zadržania môžete napadnúť odvolaním sa na súde. Súd o vašom odvolaní okamžite rozhodne.

Čo sa stane, keď ma zatknú na základe európskeho zatykača?

Ak niektorý členský štát na vás vydá európsky zatykač, môžete byť zadržaný v inom členskom štáte a po vypočutí sudcom môžete byť vrátený do krajiny, ktorá ho vydala. Máte právo na advokáta a tlmočníka, pokiaľ ho na pojednávaní potrebujete.

Prvé pojednávanie na súde (3)

Prečo sa koná prvé pojednávanie na súde?

Keď budete oboznámený s obvineniami vznesenými proti vám ako „obžalovanému“, prokurátor môže ako opatrenie na zabránenie vyhnutiu sa žalobe požiadať o to, aby ste boli vzatý do vyšetrovacej väzby alebo aby ste zostali v domácom väzení. Každé z týchto dvoch opatrení podniká súd na základe návrhu prokurátora. Nakoľko nie je možné takéto opatrenie podniknúť v prípade vašej neprítomnosti, mali by ste sa dostaviť na súd, ktorý o opatrení rozhodne.

 

Aké sú úlohy jednotlivých účastníkov?

Úlohou prokurátora je zabezpečiť, aby ste sa dostavili na súd. Pokiaľ vás bude polícia zadržiavať, prokurátor môže predĺžiť vaše zadržanie na maximálne 72 hodín. Jediným účelom tohto zadržania je to, aby ste sa do 72 hodín dostavili na súd. Súd vás vypočuje, preskúma získané dôkazy a podľa zákona rozhodne o vašom zadržaní alebo prepustení.

Bude ma niekto informovať o tom, čo sa deje?

Máte právo na to, aby vám prokurátor povedal, prečo ste zadržaný a kedy budete postavený pred súd.

Bude zabezpečený tlmočník v prípade, že neovládam daný jazyk?

Ak neovládate daný jazyk, môže vám byť počas pojednávania bezplatne pridelený tlmočník.

Kedy budem môcť hovoriť s advokátom?

Advokáta môžete kontaktovať pred prvým pojednávaním na súde. Informácie ohľadom vášho výberu advokáta a práva na bezplatnú právnu pomoc nájdete tu.

Budú sa odo mňa požadovať informácie? Mal by som informácie poskytnúť?

Súd vás požiada, aby ste potvrdili svoje osobné údaje. Máte právo na to, aby vás súd vypočul, pokiaľ ide o vaše zadržanie alebo prepustenie. Váš advokát vám poradí, čo máte povedať.

Čo sa stane, ak poviem niečo, čo je pre môj prípad nepriaznivé?

V tejto fáze sa informácie, ktoré poskytnete, za dôkaz nepokladajú. Preto čokoľvek, čo poviete, nemôže byť použité proti vám.

Budú mi poskytnuté informácie o dôkazoch svedčiacich proti mne?

Vy aj váš advokát máte právo prezrieť si dôkazy, na základe ktorých prokurátor požadoval vaše zadržanie. Pred pojednávaním na súde budete mať na preskúmanie dôkazov dostatok času.

Budú sa vyžadovať informácie o mojom trestnom registri?

Súd požiada o nahliadnutie do vášho trestného registra bez ohľadu na to, či to budete alebo nebudete chcieť.

Zadržanie alebo prepustenie (4)

Bude ma niekto informovať o tom, čo sa deje?

Rozhodnutie súdu sa dozviete na tom istom pojednávaní, na ktorom súd preskúma získaný materiál a vypočuje prokurátora, vášho advokáta a vás.

Po prvom pojednávaní súd môže:

Na pojednávaní súd nerozhodne o tom, do akej miery sú obvinenia proti vám opodstatnené.

Môžem kontaktovať člena rodiny alebo priateľa?

Ak súd nariadi, aby ste boli vzatý do väzby, vaša rodina o tom bude okamžite informovaná.

Môžem v prípade potreby navštíviť lekára?

Ak ste držaný vo väzbe, máte v prípade potreby nárok na lekárske ošetrenie.

Môžem kontaktovať svoje veľvyslanectvo, ak som z inej krajiny?

Ak budete zadržaný, súd nariadi, aby bolo o tejto skutočnosti okamžite informované bulharské ministerstvo zahraničných vecí, aby mohlo kontaktovať konzulárny úrad vašej krajiny.

Môžem sa odvolať?

Proti rozhodnutiu súdu o vašom zadržaní alebo prepustení sa môžete odvolať do 3 dní odo dňa jeho oznámenia. Odvolací súd zváži vaše odvolanie do 7 dní od oznámenia rozhodnutia súdu prvého stupňa. Jeho rozhodnutie bude konečné.

Príprava prípadu zo strany obžaloby (5)

Čo je účelom tejto fázy?

Táto fáza nasleduje po ukončení vyšetrovania (viac informácií o vyšetrovaní nájdete Odkaz sa zobrazí v novom oknetu). Cieľom je, aby prokurátor preskúmal získané dôkazy a rozhodol o tom, či bol predpoklad spáchania trestného činu dokázaný bez dôvodných pochybností. Až potom je možné prípad postúpiť súdu, aby začal trestné konanie.

Kto zohráva vedúcu úlohu?

Prokurátor. V tejto fáze prokurátor rozhoduje o tom, či sa má prípad postúpiť súdu alebo nie. Ak to stanovuje zákon, prokurátor môže zrušiť prípravné konanie. Potom sa prípad súdu nepredkladá. Ďalej v prípade, ak to zákon povoľuje, prokurátor môže pozastaviť prípravné konanie dovtedy, kým dôvody pre pozastavenie nestratia platnosť, a potom je možné konanie obnoviť. Ak prokurátor zistí pochybenia v spôsobe, akým obžalovaný skúma vyšetrovací materiál, môže prípad zaslať späť vyšetrovateľovi, aby ho opravil, alebo to urobí sám.

Bude ma niekto informovať o tom, čo sa deje?

Ak budú obvinenia proti vám podané na súde, súd vám zašle kópiu obžaloby. Ak prokurátor zruší alebo pozastaví konanie, zašle vám kópiu tohto rozhodnutia.

Môžem sa odvolať?

Proti rozhodnutiu o zrušení sa na súde môžete odvolať do 7 dní odo dňa, kedy vám bola doručená kópia tohto rozhodnutia. Súd prvého stupňa zváži odvolanie do 7 dní odo dňa jeho podania. Proti rozhodnutiu súdu je možné sa odvolať na odvolacom súde, ktorý vynesie konečné rozhodnutie. Takisto sa môžete na súde odvolať proti rozhodnutiu prokurátora o pozastavení. Rozhodnutie súdu bude konečné.

Budú mi poskytnuté ďalšie informácie?

Keď prokurátor zistí pochybenia v spôsobe, akým ste skúmali vyšetrovací materiál, a zašle ho späť vyšetrovateľovi, aby ich napravil, alebo ak ich napraví sám prokurátor, máte právo byť informovaný o týchto následných krokoch.

Príprava prípadu zo strany obhajoby (6)

Čo je účelom tejto fázy?

Účelom je, aby ste vy a váš advokát po ukončení vyšetrovania preskúmali všetky dôkazy získané počas neho vrátane materiálu, ktorý je vo váš prospech. Tak zistíte, na základe akých dôkazov prokurátor vznesie obvinenia proti vám na súde. To pomôže vám a vášmu advokátovi pri príprave obhajoby počas procesu.

Bude ma niekto informovať o tom, čo sa deje?

Ak to vy alebo váš advokát budete požadovať, po ukončení vyšetrovania vám vyšetrovateľ ešte predtým, ako zašle získaný materiál prokurátorovi, oznámi miesto, dátum a čas kedy budete môcť dôkazy preskúmať. Vy a váš advokát máte nárok na to, aby ste mali na toto preskúmanie dostatok času.

Bude zabezpečený tlmočník v prípade, že neovládam daný jazyk?

Ak neovládate daný jazyk, dôkazy môžete preskúmať za prítomnosti tlmočníka. Za tento preklad nemusíte platiť.

Budú sa odo mňa požadovať informácie? Mal by som informácie poskytnúť?

V tejto fáze nebudete vypočúvaný a nie ste povinný poskytnúť žiadne informácie o prípade.

Aké informácie dostanem?

Môžete si prezrieť všetky získané dôkazy a prečítať všetky svedecké výpovede. Váš advokát vám vysvetlí význam získaných dôkazov.

Aké sú moje práva po preskúmaní dôkazov?

S pomocou vášho advokáta môžete požiadať o nové dôkazy a pripomienkovať alebo namietať proti akýmkoľvek krokom, ktoré boli počas vyšetrovania podniknuté. Vyšetrovateľ zaznamená vaše žiadosti, pripomienky a námietky a prokurátor rozhodne o tom, či sú alebo nie sú opodstatnené.

Čo sa stane, ak sú moje žiadosti, pripomienky a námietky opodstatnené?

Prokurátor prikáže vyšetrovateľovi, aby vo vyšetrovaní pokračoval. Na základe doteraz popísaného postupu máte právo byť informovaný o takomto kroku a o nových dôkazoch, ak sa vyskytnú.

Opatrenia na zabránenie vyhnutiu sa žalobe (7)

Ak je možné na základe dôkazov predpokladať, že ste spáchali trestný čin, z ktorého ste obvinený, môžu byť voči vám použité donucovacie opatrenia. Cieľom týchto opatrení je zabrániť vám v tom, aby ste sa ukryli, aby ste spáchali nový trestný čin alebo aby ste bránili uplatneniu možného trestu.

Medzi opatrenia na zabránenie vyhnutiu sa žalobe patrí:

 • Podpísanie – preberáte povinnosť neopustiť vaše bydlisko bez povolenia kompetentného orgánu.
 • Kaucia – zaplatíte určitú sumu v hotovosti alebo v cenných papieroch. Ak sa ukryjete, táto suma bude zabavená a voči vám sa uplatní prísnejšie opatrenie.
 • Domáce väzenie – svoj dom nemôžete opustiť bez povolenia.
 • Vyšetrovacia väzba – ste násilne držaný v izolácii.

Osoba vo vyšetrovacej väzbe je zadržiavaná v priestoroch polície alebo vo väzení.

Proti svojmu podpisu máte právo poznať opatrenia, ktoré je možné voči vám uplatniť, aby vám bolo zabránené vyhnúť sa žalobe. Podpísanie a kauciu stanovuje prokurátor. Domáce väzenie a vyšetrovaciu väzbu stanovuje súd na základe požiadavky prokurátora. Opatrenie sa zakladá na závažnosti obvinenia, na dôkazoch a vašom osobnom postavení. Na základe týchto faktorov je možné rozhodnúť o tom, že voči vám nebudú uplatnené žiadne takéto preventívne opatrenia.

Vo vašej neprítomnosti nie je možné uplatniť žiadne opatrenia na zabránenie vyhnutiu sa žalobe. Súd je povinný zvážiť každú vašu žiadosť o to, aby boli opatrenia „vyšetrovacia väzba“ a „domáce väzenie“ zmenené na miernejšie opatrenia.

Policajné zatknutie a zadržanie nariadené prokurátorom na maximálne 72 hodín sú predbežnými opatreniami, ktoré podľa zákona nie sú opatreniami na zabránenie vyhnutiu sa stíhaniu.

Zákaz opustiť Bulharsko (8)

Ak ste obvinený z trestného činu, za ktorý vám hrozí trest odňatia slobody na viac ako 5 rokov, prokurátor vám môže zakázať opustiť Bulharsko bez jeho povolenia. Hraničné priechody budú o tomto zákaze okamžite informované. Cieľom tohto opatrenia je zabrániť vám v tom, aby ste sa vyhli vyšetrovaniu.

Vy alebo váš advokát môžete požiadať prokurátora o to, aby vám dovolil opustiť krajinu jednorazovo na určitú dobu. Prokurátor odpovie do troch dní odo dňa, kedy mu bola doručená vaša žiadosť. Ak bude zamietnutá, máte nárok podať odvolanie na súde. Súd o vašej žiadosti rozhodne okamžite bez pojednávania. Súd môže potvrdiť zamietnutie alebo povolenie prokurátora na opustenie krajiny na určitú dobu. Rozhodnutie bude konečné.

Takisto môžete vy a váš advokát požiadať súd o to, aby úplne zrušil zákaz opustiť Bulharsko. Súd tak urobí vtedy, ak rozhodne o tom, že neexistuje žiadne nebezpečenstvo spojené s vašim ukrývaním sa v zahraničí.

Vo vyššie uvedených súdnych konaniach sa nebudú brať do úvahy dôvody obvinení proti vám.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestný poriadok

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon ministerstva vnútra

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o vydaní a o európskom zatýkacom rozkaze

Odkaz sa zobrazí v novom okneNariadenia o uplatnení zákona ministerstva vnútra


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 13/03/2017

3 - Moje práva na súde


Kde a ako sa bude konať súdny proces?

Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestný poriadok definuje to, či súdom prvého stupňa, ktorý má váš prípad vypočuť, bude okresný alebo regionálny súd. Viac informácií o súdoch nájdete na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyššej súdnej rady.

V podstate ide o verejný proces. Je však možné, aby sa celý proces alebo jednotlivé vypočutia odohrali za zatvorenými dverami. Ide o to, aby sa zachovali štátne tajomstvá, verejná morálka alebo utajená totožnosť chráneného svedka.

V závislosti od závažnosti obvinenia rozhodne o prípade sudca alebo samosudca a dvaja prísediaci. O najzávažnejších zločinoch rozhodujú 2 sudcovia a 3 prísediaci. V tomto procese majú sudca a prísediaci rovnaké hlasy.

Je možné obžalobu počas procesu zmeniť?

Počas procesu je to možné vtedy, ak sa dokáže, že obvinenie podporujú nové skutočnosti, ktoré boli dovtedy orgánom zodpovedným za vyšetrovanie neznáme. Nové obvinenia je však možné vzniesť len vtedy, keď:

 • je potrebné vykonať závažné zmeny skutočností uvedených v rámci pôvodných obvinení;
 • sa nové obvinenia týkajú závažnejšej trestnej činnosti aj bez takýchto zmien.

Ak sa vyskytne nové obvinenie, môžete požiadať o to, aby ste sa naň mohli pripraviť ešte pred pokračovaním procesu.

Ak priznáte vinu vo vzťahu k akémukoľvek obvineniu, môžete dostať nižší trest. Súd sa však nemôže vyjadriť len na základe vášho priznania.

Aké sú moje práva počas súdneho procesu?

Ak ste obvinený z trestného činu, ktorý sa trestá odňatím slobody na viac ako 5 rokov, musíte sa procesu zúčastniť. Ak pochádzate z inej krajiny a vaša prítomnosť je povinná, proces môže prebiehať bez vás len za podmienok, ktoré sú uvedené Odkaz sa zobrazí v novom oknetu. V týchto prípadoch vám bude pridelený advokát konajúci službu podľa postupu, ktorý je uvedený Odkaz sa zobrazí v novom oknetu.

V zásade, účasť na procese prostredníctvom videospojenia nie je povolená. Ak je súd toho názoru, že pravde nebude bránené, môže vás vypočuť prostredníctvom videospojenia – a len vtedy, ak sa nachádzate mimo danej krajiny. Povinná účasť znamená vašu fyzickú prítomnosť počas celého procesu. Ak vaša účasť nie je povinná, máte právo byť prítomný. Ak neovládate daný jazyk, môže vám byť bezplatne pridelený tlmočník.

Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestný poriadok uvádza prípady, kedy musíte mať obhajcu. Pokiaľ ide o výber vášho advokáta a právo na právnu pomoc, informácie nájdete Odkaz sa zobrazí v novom oknetu. Svojho advokáta môžete vymeniť. Ak ste zadržaný, môžete sa stretnúť a hovoriť so svojím advokátom v súkromí. Ak neovládate daný jazyk, môže vám pomôcť tlmočník.

Počas procesu môžete, ale nemusíte prehovoriť. Dokonca, aj keď poviete niečo, čo nie je pravda, nebude to mať pre vás žiadne nepriaznivé dôsledky. Ale mali by ste potvrdiť vaše osobné údaje.

Aké sú moje práva vo vzťahu k dôkazom svedčiacim protimne?

Môžete napadnúť dôkazy predložené proti vám. Môžete prehlásiť, že dôkaz nie je prípustný preto, lebo nebol získaný zákonnou cestou alebo preto, že hoci je prípustný, nepodporuje obvinenie. Dôkazy sa zvyčajne napádajú ku koncu procesu, kedy advokát predkladá tvrdenia obhajoby. Prípustnosť dôkazov je možné napadnúť tiež počas procesu.

Máte právo požiadať o akýkoľvek dôkaz, ktorý je prípustný podľa zákona, a ktorý je vo váš prospech. Môžete požiadať o vypočutie svedkov obhajoby. O predloženie dôkazov môžete požiadať kedykoľvek počas procesu. Dôkazy, ktoré získal súkromný detektív, sú prípustné len vtedy, ak boli získané v medziach zákona. Váš advokát dokáže odhadnúť ich hodnotu.

Vy a váš advokát môžete klásť akékoľvek otázky svedkom obžaloby v ich prítomnosti. Špecifickejší postup sa vzťahuje na rozhovor s Odkaz sa zobrazí v novom oknechránenými svedkami. To, čo povedali svedkovia proti vám, môžete napadnúť. Zvyčajne sa to robí ku koncu procesu, kedy advokát predkladá tvrdenia obhajoby.

Budú sa brať do úvahy aj informácie o mojom trestnom registri?

Súd zhromaždí informácie o vašich predchádzajúcich usvedčeniach z trestných činov bez ohľadu na to, či s tým súhlasíte. Ak ste uznaný vinným a ak ste už predtým boli usvedčený, môže vám byť vymeraný prísnejší trest. Informácie by mali pochádzať z obdobia blízkeho koncu procesu. Všetky predchádzajúce usvedčenia v inom členskom štáte budú brané do úvahy vtedy, ak ich predtým uznal bulharský súd.

Čo sa stane ku konci súdneho procesu?

Ak súd rozhodne o tom, že obvinenie je dokázané bez dôvodných pochybností, uzná vás vinným a potrestá vás podľa zákona. V opačnom prípade vás súd prehlási za „nevinného“.

Možné tresty:

 • Doživotné väzenie – s právom na náhradu alebo bez neho: uvalené za najzávažnejšie trestné činy. Doživotné väzenie bez práva na náhradu nie je možné nahradiť odňatím slobody na dobu určitú. Odňatie slobody na určitú dobu – najviac 20 rokov alebo výnimočne do 30 rokov. Trest sa odpykáva vo väznici.
 • Probácia na dobu určitú – zahŕňa opatrenia kontroly a ovplyvňovania bez toho, aby ste boli zbavený slobody. Takýmto opatrením môžu byť verejnoprospešné práce.
 • Zabavenie – bude vám násilne odobraný váš majetok alebo jeho časť.
 • Pokuta – musíte zaplatiť určitú peňažnú sumu.
 • Zbavenie, na dobu určitú, práva zastávať určitú funkciu alebo vykonávať určitú profesiu, práva na ocenenia alebo vojenské hodnosti.
 • Verejné napomenutie – váš trest bude primerane zverejnený.

Akú úlohu zohráva obeť počas procesu?

Obeť, ako súkromný žalobca, bude udržiavať obvinenie vznesené proti vám štátnym prokurátorom, a bude žiadať vaše usvedčenie. Obeť, ako občiansky žalobca, bude pre vás požadovať trest, aby ste tak zaplatili za škody, ktoré ste trestným činom spôsobili. Obeť podá na začiatku procesu žiadosť a bude zohrávať tieto úlohy, ak tak súd rozhodne.

Rozhovor s chráneným svedkom

Podávanie svedectva môže ohroziť život alebo zdravie svedka alebo jeho/jej rodinu a priateľov. Ak je súd presvedčený o tom, že existuje skutočné nebezpečenstvo, podnikne opatrenia – na žiadosť svedka alebo s jeho súhlasom – s cieľom naliehavo ochrániť jeho bezpečnosť. Takýmto opatrením môže byť utajenie totožnosti ohrozeného svedka.

Ak má svedčiť chránený svedok s utajenou totožnosťou, súd s ním bude hovoriť v neprítomnosti strán, ktoré sa zúčastňujú procesu. Podľa zákona je súd povinný podniknúť všetky možné opatrenia, aby nedošlo k zverejneniu totožnosti svedka. Po rozhovore súd okamžite poskytne vám a vášmu advokátovi duplikáty nepodpísanej svedeckej výpovede. Vy a váš advokát môžete svedkovi klásť písomné otázky.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135512224Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestný poriadok

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/1589654529Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestný zákonník

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135560660Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o súdoch

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.vss.justice.bg/bg/vlast/1.htmOdkaz sa zobrazí v novom okneNajvyššia súdna rada


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 13/03/2017

4 – Moje práva po skončení súdneho procesu


Môžem sa odvolať?

Potom, čo ste uznaný „vinným“ alebo „nevinným“, súd vynesie verdikt, ktorý sa dozviete na konci procesu. Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestný poriadok stanovuje, kedy môže súd zamietnuť trestný prípad bez vynesenia verdiktu. Následne súd vydá súdne rozhodnutie. Môžete sa odvolať ako proti verdiktu, tak aj proti súdnemu rozhodnutiu.

Odvolanie musí mať písomnú podobu a musí na ňom byť váš podpis. Na odvolací súd sa podáva prostredníctvom súdu prvého stupňa. Ak je súd prvého stupňa okresným súdom, potom bude odvolacím súdom regionálny súd. Proti verdiktom a súdnym rozhodnutiam regionálneho súdu sa podáva odvolanie na odvolacom súde. Viac informácií o súdoch nájdete na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyššej súdnej rady. Odvolania proti verdiktom sa podávajú do 15 dní odo dňa ich vyhlásenia a proti súdnym rozhodnutiam – do 7 dní odo dňa zverejnenia.

Vo svojom odvolaní sa môžete sťažovať na závery súdu ohľadom skutočností, ktoré uznal za dokázané, na aplikáciu príslušných zákonov a na nespravodlivú sankciu. Bez ohľadu na počet a charakter sťažností odvolací súd rozhodne o tom, či celý verdikt je alebo nie je správny.

Čo sa stane, ak sa odvolám?

Po doručení vášho odvolania súd prvého stupňa zašle jeho kópie prokurátorovi a ostatným stranám, ktoré sa zúčastňujú procesu. Spolu so svojimi dôvodmi pre vynesenie verdiktu ten istý súd zašle prípad s odvolaním odvolaciemu súdu. Ak súd nariadil, aby ste boli vzatý do väzby alebo vyšetrovacej väzby ako Odkaz sa zobrazí v novom okneopatrenia na zabránenie vyhnutiu sa žalobe, odvolanie nebude viesť k automatickému prepusteniu. Ale môžete požiadať odvolací súd, aby toto opatrenie zmenil na miernejšie opatrenie. Súd o vašom odvolaní rozhodne na samostatnom vypočutí.

Neexistuje žiadny termín, na základe ktorého má odvolací súd stanoviť dátum vypočutia. Záleží to od toho, kedy budú pripravené dôvody na vynesenie verdiktu a od pracovného vyťaženia odvolacieho súdu.

Odvolaciemu súdu môžete predložiť nové dôkazy, nakoľko tento súd môže zistiť nové skutočnosti. V tomto prípade tiež platia pravidlá dôkazného konania platné pre proces na súde prvého stupňa.

Ako prebieha odvolacie konanie?

Tohto vypočutia sa môžete, ale nemusíte zúčastniť. Vy a váš advokát môžete predniesť ústne vyhlásenie o sťažnostiach uvedených v odvolaní. Ostatné zúčastnené strany môžu povedať svoj názor na odvolanie.

Odvolací súd môže:

 • rozhodnúť o zvrátení verdiktu a postúpiť prípad na opätovné preskúmanie prokurátorom alebo súdom prvého stupňa;
 • zvrátiť verdikt súdu prvého stupňa a vydať nový verdikt;
 • rozhodnúť o zmene verdiktu na miernejší trest;
 • rozhodnúť o zvrátení verdiktu a zrušiť trestné konanie;
 • zastaviť trestné konanie v prípadoch, ktoré sú uvedené v Odkaz sa zobrazí v novom oknetrestnom poriadku;
 • rozhodnúť o potvrdení verdiktu súdu prvého stupňa.

Čo sa stane, ak bude odvolanie úspešné/neúspešné?

Ak nie ste spokojný s verdiktom alebo rozhodnutím odvolacieho súdu, môžete sa odvolať na najvyšší kasačný súd. Ak je odvolací súd regionálnym súdom, svoje odvolanie môžete podať na najvyšší kasačný súd len vtedy, ak regionálny súd vydal nový verdikt.

Najvyšší kasačný súd nehľadá nové skutočnosti, a preto nepripúšťa nové dôkazy. Tento súd môže len posúdiť to, či boli zákony správne aplikované a či je uvalený trest spravodlivý. Najvyšší kasačný súd zváži len sťažnosti, ktoré sú uvedené v odvolaní, ktoré mu je adresované.

Nárok na kompenzáciu máte len vtedy, keď bude vaše usvedčenie zrušené, a keď odvolací súd vydá nový verdikt, v ktorom vás uzná „nevinným“. Viac informácií nájdete vo zvláštnom zákone o kompenzácii Odkaz sa zobrazí v novom oknetu. Ak bude usvedčenie trvať aj napriek odvolaniu, dokonca aj s miernejším trestom, bude zaznamenané vo vašom registri trestov. Oslobodzujúci rozsudok nebude zaznamenaný.

Ak ste využili všetky možnosti odvolania sa na odvolacom súde a najvyššom kasačnom súde, ďalšie odvolanie už nie je možné. Verdikt bude konečný – ak nebolo proti nemu podané odvolanie, alebo ak bolo proti nemu podané odvolanie, ale po stanovenom termíne, alebo potom, čo najvyšší kasačný súd vydal svoje rozhodnutie.

Som z iného členského štátu. Môžu ma po procese poslať späť do tohto štátu?

Môžete byť poslaný späť. V niektorých prípadoch sa to môže stať aj vtedy, ak s tým nesúhlasíte. Váš prevoz nemusí automaticky nasledovať potom, čo váš trest nadobudne účinnosť. Musí sa použiť postup, ktorý je podrobne uvedený v Odkaz sa zobrazí v novom oknetrestnom poriadku. Budete potrebovať právne poradenstvo.

Ak budem odsúdený, môžem byť opätovne súdený za ten istý trestný čin?

Zákon nepovoľuje, aby ste boli súdený za trestný čin, za ktorý ste už boli odsúdený. Tento zákaz platí aj v prípade, keď ste boli usvedčený v inom členskom štáte.

Informácie o obvineniach/odsúdení

Informácie o obvineniach vznesených proti vám budú zaznamenané v policajných záznamoch. Ak budete zbavený obžaloby, môžete požiadať políciu, aby tieto informácie vymazala.

Informácie o usvedčení budú zaznamenané do vášho registra trestov. Tieto budú vedené na príslušnom okresnom súde. Ak ste sa narodili mimo Bulharska, váš register trestov bude viesť ministerstvo spravodlivosti.

Žiaden trestný záznam nie je možné vymazať, pokiaľ nedosiahnete vek 100 rokov. Následne bude prevedený do podoby mikrofilmu a zničený. Nemusíte súhlasiť s uchovávaním vášho registra trestov. Nemáte právo namietať ani proti uchovávaniu týchto informácií.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestný poriadok

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o zodpovednosti štátu a obcí za škody (spôsobené občanom)

Odkaz sa zobrazí v novom okneNariadenie č. 8 z 26. februára 2008 o funkciách a organizácii práce úradov pre zaznamenávanie odsúdení v trestným konaniach


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 13/03/2017

5 – Drobné dopravné priestupky


Akým spôsobom sa riešia menej závažné dopravné priestupky?

Menej závažné dopravné priestupky spojené s prekročením rýchlosti, parkovaním atď. sa riešia ako správne priestupky. Sú riešené správnym konaním. Možnou sankciou môže byť buď pokuta alebo odňatie práva riadiť motorové vozidlo na pevne stanovené časové obdobie. Za závažnejšie priestupky je možné uvaliť obe sankcie.

Priestupky zisťuje a sankcie stanovuje dopravná polícia. Proti oznámeniu o správnej sankcii sa môžete odvolať na okresnom súde do 7 dní od doručenia oznámenia. Máte právo na obhajobu prostredníctvom advokáta. Proti pokutám do výšky 50,00 BGN sa nie je možné odvolať.

Okresný súd môže sankciu potvrdiť alebo zvýšiť. Proti rozhodnutiu okresného súdu sa môžete odvolať na správnom súde. Jeho rozhodnutie je konečné. Viac informácií o súdoch nájdete na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyššej súdnej rady.

Ten istý postup sa uplatňuje pri priestupkoch, ktorých sa dopustia štátni príslušníci iných členských štátov.

Zaznamenajú sa tieto priestupky do môjho trestného registra?

Tieto priestupky nebudú zaznamenané vo vašom registri trestov.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o správnych deliktoch a sankciách

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o cestnej premávke

Odkaz sa zobrazí v novom okneSmernice o uplatnení zákona o cestnej premávke


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 13/03/2017

Práva obžalovaných v trestnoprávnom konaní - Česká republika

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku čeština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Podľa ústavy Českej republiky vám môže byť uložený trest len v súlade so zákonom, a to spôsobom, ktorý je uvedený v príslušných zákonoch. Medzi tieto zákony patrí Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestný zákonník, Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o súdnictve vo veciach mládeže, a Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestný poriadok, ktoré stanovujú pravidlá trestného konania vrátane konkrétnych podmienok uplatňovania a presadzovania vašich práv.

Na tejto informačnej stránke nájdete informácie o tom, čo sa stane, keď je daná osoba podozrivá alebo obvinená zo spáchania trestného činu. Informácie o drobných priestupkoch, ako napr. dopravných priestupkoch, ktoré sa obvykle riešia uložením sankcie, ako je napr. pokuta, nájdete na Odkaz sa zobrazí v novom okneInformačnej stránke 5.

Ak ste obeťou trestného činu, úplné informácie o svojich právach nájdete tu.


Zhrnutie trestného konania

Nižšie nájdete súhrn zvyčajných fáz trestného konania.

1. Prípravný proces

Prípravný proces je prvou fázou trestného konania. Pozostáva z dvoch častí:

 • postup orgánov zodpovedných za trestné konanie pred začatím trestného stíhania, ktorý je známy ako fáza preskúmania; a
 • fáza vyšetrovania, ktorá je súčasťou trestného stíhania od jeho začiatku až po vznesenie obvinenia alebo jeho ukončenie iným spôsobom (pozri Odkaz sa zobrazí v novom okneInformačnú stránku 2)Odkaz sa zobrazí v novom okne#Podstránka_2Odkaz sa zobrazí v novom okne.

2. Predbežné prejednanie obžaloby

Počas predbežného prerokovania súd preskúma to, či bol prípad v rámci prípravného procesu riadne objasnený, a či obvinenie poskytuje riadny základ pre ďalšie úkony.  Tiež rozhodne o tom, či má súdnu právomoc o prípade rozhodnúť.

3. Samotný proces

Toto je najdôležitejšia časť trestného konania. Preskúmajú sa dôkazy a vynesie sa rozhodnutie o prípade. Počas tejto fázy trestného konania je(sú) obžalovaný(í), svedkovia a poškodená strana alebo strany na súde vypočúvané. Proces je verejný, ústny a vedie sa v českom jazyku. Ak nehovoríte česky, máte právo na tlmočníka.

4. Odvolacie konania

Obžalovaný, jeho rodina, advokát, verejný prokurátor alebo poškodená strana majú právo odvolať sa do 8 dní.  Ak sa podá odvolanie, odvolací súd preskúma rozhodnutie súdu prvého stupňa.

Úloha Európskej komisie

Majte na pamäti, že Európska komisia nezohráva v trestných konaniach v jednotlivých členských štátoch žiadnu úlohu, a v prípade sťažnosti vám nemôže pomôcť. Na týchto informačných stránkach sa nachádzajú informácie o tom, ako a komu podať sťažnosť.

Kliknite na odkazy uvedené nižšie a vyhľadajte potrebné informácie

Odkaz sa zobrazí v novom okne1 – Ako si zabezpečiť právne poradenstvo

Odkaz sa zobrazí v novom okne2 – Moje práva počas vyšetrovania trestného činu a predtým, ako prípad pôjde na súd

 • Preskúmanie
 • Vyšetrovanie
 • Väzba
 • Rozhodnutie v prípravnom procese, obvinenie
 • Skrátený prípravný proces

Odkaz sa zobrazí v novom okne3 – Moje práva počas súdneho procesu

 • Súdny proces
 • Tresty; práva obete

Odkaz sa zobrazí v novom okne4 – Moje práva po skončení súdneho procesu

Odkaz sa zobrazí v novom okne5 – Dopravné a iné drobné priestupky

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstvo spravodlivosti Českej republiky

Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstvo vnútra Českej republiky

Odkaz sa zobrazí v novom okneČeská advokátska komora

Odkaz sa zobrazí v novom okneInformácie o ľudských právach

Odkaz sa zobrazí v novom oknePrávne informácie pre všetkých


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 03/07/2019

1 – Ako si zabezpečiť právne poradenstvo

Táto informačná stránka vás oboznámi s tým, za akých okolností vás môže zastupovať advokát, ako si ho môžete nájsť, a kto bude musieť uhradiť náklady na advokáta, ak si ich nemôžete dovoliť zaplatiť vy. Tiež sa dozviete, čo pre vás advokát urobí.


Ako si nájsť advokáta

Len právny zástupca, ktorý je zapísaný v zozname advokátov, ktorý vedie Odkaz sa zobrazí v novom okneČeská advokátska komora, (ČAK) môže obhajovať osobu v trestnom prípade.

Ak budete potrebovať obhajcu, kontaktujte Odkaz sa zobrazí v novom okneČeskú advokátsku komoru (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.cak.cz/alebo kontaktuje priamo jedného z registrovaných právnych zástupcov).

Čo ak si nevyberiem advokáta?

Ak si nevyberiete advokáta, musíte sa obhajovať sami.

V niektorých prípadoch ste povinný mať obhajcu a pokiaľ si obhajcu v rámci konkrétnej lehoty nevyberiete, súd vám jedného pridelí. Situácie, kedy musíte mať obhajcu:

 • ak ste vzatý do väzby alebo ak ste pod dohľadom v zdravotníckom zariadení;
 • ak je vaša spôsobilosť na právne úkony obmedzená;
 • ak ste utečenec;
 • ak máte menej ako 18 rokov;
 • ak trpíte fyzickou alebo duševnou poruchou a existujú pochybnosti o vašej schopnosti riadne sa obhajovať;
 • ak môžete byť odsúdený na viac než 5 rokov odňatia slobody;
 • ak sa má proti vám, ako zadržanej osobe, začať zjednodušené konanie;
 • v rámci konaní, počas ktorých musíte absolvovať preventívnu lekársku prehliadku (s výnimkou protialkoholického liečenia);
 • v rámci niektorých konaní s cudzím prvkom.

Kto zaplatí advokáta?

Za služby advokáta platí obvinená osoba. Ak vám advokáta pridelí súd, potom za obhajobu platí štát. Štát platí aj v prípade, ak máte právo na bezplatnú obhajobu.

Aké sú odmeny advokátov za právne zastupovanie?

Platby za služby obhajcu sú dohodnuté v zmluve medzi vami a vašim obhajcom alebo sú stanovené podľa Odkaz sa zobrazí v novom okneVyhlášky o odmenách advokátov za právne služby (ak nemáte zmluvu).

Kedy máte právo na bezplatnú obhajobu?

Ak nemáte dostatok peňazí na úhradu nákladov spojených s obhajobou, máte nárok na zníženú sadzbu alebo bezplatnú obhajobu (oba termíny budú ďalej označované ako bezplatná obhajoba). Vašu žiadosť posúdi sudca alebo predseda súdu na základe informácií o vašej finančnej situácii. Túto žiadosť musíte predložiť počas prípravného procesu prostredníctvom verejného prokurátora alebo počas súdneho konania.

Bezplatná obhajoba vám môže byť priznaná aj bez takejto žiadosti, ak dôkazy naznačujú, že je primeraná.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneVyhláška o odmenách advokátov za právne služby


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 03/07/2019

2 – Moje práva počas vyšetrovania trestného činu a predtým, ako prípad pôjde na súd


Aké sú fázy vyšetrovania trestného činu?

Prípravný proces má za úlohu preskúmať, či bol spáchaný trestný čin, kto bol jeho pravdepodobným páchateľom (fáza preskúmania) a následne má zabezpečiť dôkazy a pripraviť prípad pre súd (fáza vyšetrovania).

Prípravný proces vykonáva polícia, na prácu ktorej dohliada štátny prokurátor, ktorý rozhoduje o tom, či sa tento proces riadne vykonáva.

Niektoré opatrenia môže podniknúť len štátny prokurátor, alebo podliehajú jeho rozhodnutiu (ako napr. zrušenie prípravného procesu), zatiaľ čo sudca je oprávnený rozhodnúť o niektorých iných opatreniach (ako napr. vzatie podozrivého do väzby, zatknutie, domová prehliadka a odpočúvanie).

Kliknite na odkazy uvedené nižšie a nájdite podrobnejšie informácie o fázach vyšetrovania v rámci prípravného konania.

Postup pred začatím trestného stíhania – preskúmanie (1)

Čo je účelom preskúmania?

Aby bolo možné určiť charakter trestného činu a to, kto ho spáchal, polícia môže:

 • prijímať výpovede;
 • získavať znalecké posudky;
 • zvážiť dokumenty;
 • hľadať predmety a prehľadať miesto činu;
 • vypracovať policajné záznamy, vziať odtlačky prstov, telesné miery, prehľadať podozrivých;
 • podniknúť naliehavé opatrenia;
 • zadržať podozrivých;
 • použiť iné vhodné vyšetrovacie postupy.

Preskúmanie končí rozhodnutím začať trestné stíhanie konkrétnej osoby alebo rôznymi inými spôsobmi (odročenie, dočasné odročenie, predloženie prípadu na iné ako trestnoprávne konanie, t. j. občianske konanie).

Ako dlho môže táto fáza trvať?

Táto fáza môže trvať dva, tri alebo šesť mesiacov, v závislosti od závažnosti prípadu. Ak nie je možné dokončiť preskúmanie, štátny prokurátor môže na základe písomného odôvodnenia zmeniť alebo predĺžiť lehotu.

Bude ma niekto informovať o tom, čo sa deje?

V tejto fáze nebudete informovaný o tom, čo sa deje, pokiaľ nebude potrebné, aby ste sa do postupu priamo zapojili.

Bude zabezpečený tlmočník v prípade, že neovládam daný jazyk?

Ak budete požiadaný o poskytnutie vysvetlenia určitých udalostí, polícia zabezpečí tlmočníka, ktorý bude tlmočiť otázky, vaše odpovede a následne pretlmočí písomnú správu ešte predtým, ako ju podpíšete.

Kedy budem môcť hovoriť s advokátom?

Môžete prizvať advokáta, ktorý vám poskytne vysvetlenia. Účasť advokáta v tejto fáze nie je povinná a advokát vám nebude pridelený, pokiaľ si ho nevyberiete sám. Advokáta môžete požiadať o radu, ale nemôžete sa pýtať na to, ako odpovedať na otázku, ktorá už bola položená. V tejto fáze si musíte zabezpečiť svojho tlmočníka, ktorý bude pomáhať vám a vášmu advokátovi.

Budú sa odo mňa požadovať informácie? Mal by som informácie poskytnúť?

V tejto fáze vás polícia môže požiadať o to, aby ste vysvetlili skutočnosti, ktoré vyšetruje. Je vašou povinnosťou podať pravdivé vysvetlenie. Podanie vysvetlenia môžete odmietnuť, ak vám (alebo inej príbuznej osobe) hrozí obžalovanie na základe vašej výpovede. Odmietnuť môžete aj vtedy, ak by ste tým porušili povinnosť zachovať mlčanlivosť.

Čo sa stane, ak poviem niečo, čo je pre môj prípad nepriaznivé?

Vaše vyhlásenie sa použije len preto, aby bolo možné rozhodnúť o tom, či sa začne trestné stíhanie konkrétnej osoby za konkrétny trestný čin. Ak sa začne trestné konanie, vaše vyhlásenie sa bude považovať za svedeckú výpoveď len vtedy, ak bola podané skôr a nemohlo byť neskôr zopakované. Tiež platí, že musí byť prednesené pred sudcom. V opačnom prípade budete musieť svedčiť znovu, v neskoršej fáze trestného konania (spravidla pred súdom).

Môžem kontaktovať člena rodiny alebo priateľa?

Polícia bude na vašu žiadosť informovať vašich príbuzných alebo priateľa o tom, že ste zadržaný, a to za predpokladu, že sa tým nenaruší policajné vyšetrovanie a že to nie je nadmieru zložité.

Môžem v prípade potreby navštíviť lekára?

Polícia zabezpečí lekársku prehliadku a vyžiada si prehlásenie lekára o vašom zdravotnom stave v čase vašej prítomnosti na prehliadke alebo v čase zadržania. Ak to lekár nariadi, musíte byť okamžite prepustený a polícia vás v prípade potreby odvezie do zdravotníckeho zariadenia.

Môžem kontaktovať svoje veľvyslanectvo ak som občanom inej krajiny?

V každej fáze trestného konania môžete využiť právo kontaktovať vaše veľvyslanectvo a v súkromí komunikovať so zástupcom vášho veľvyslanectva.

Žijem v inej krajine. Musím byť počas vyšetrovania prítomný?

Ak je to pre prípad dôležité a ak sa tým predíde strate dôkazov, sudca môže nariadiť vaše vypočutie ešte predtým, ako opustíte krajinu. Môžete byť vypočutý aj potom, čo opustíte krajinu, ak bude zaslaná žiadosť príslušným orgánom krajiny, v ktorej žijete.

Môžem byť poslaný späť do domovskej krajiny?

Nie v tejto fáze.

Budem držaný vo vyšetrovacej väzbe alebo budem na slobode?

Ak je vaša prítomnosť potrebná, budete predvedený pred súd alebo zadržaný. Ak nie ste dostatočne obvinený alebo ak nie ste predvedený pred sudcu kvôli rozhodnutiu o väzbe do 48 hodín od zadržania, musíte byť prepustený.

Môžem počas vyšetrovania opustiť krajinu?

Áno.

Budem požiadaný o to, aby som poskytol odtlačky prstov, vzorky svojej DNA (napr. vlasy, sliny) alebo iné telesné tekutiny?

Ak je to potrebné pre určenie vašej totožnosti alebo pre overenie toho, či sa na vašom tele nachádzajú stopy z trestného činu, alebo ak je to potrebné pre dôkazy, je možné vziať vaše odtlačky prstov, vzorku DNA, krv, biologický materiál alebo vonkajšie miery vášho tela, alebo je možné vykonať osobnú prehliadku a pod.

Akýkoľvek fyzický odpor z vašej strany môže byť prekonaný súhlasom štátneho prokurátora. Ak odmietnete, môže vám byť uložená pokuta do výšky 50 000 CZK.

Ak už informácie, ktoré sú týmto spôsobom získané, nebudú pre ďalšie konanie potrebné alebo ak už nebudú potrebné pre zabránenie, vyhľadanie a zistenie trestnej činnosti, budú zničené.

Môžem pred procesom priznať vinu ku všetkým alebo niektorým obvineniam?

Ak je vaše priznanie viny spoľahlivé, môže byť dôvodom na začatie trestného stíhania alebo dôvodom pre rozhodnutie o skrátenom konaní.

Budem mať k dispozícii informácie o svedkoch, ktorí svedčia proti mne a o ostatných dôkazoch?

V tejto fáze konania vám nebudú poskytnuté žiadne takéto informácie.

Budú sa vyžadovať informácie o mojom trestnom registri?

Áno, polícia obdrží kópiu vášho registra trestov.

Začatie trestného stíhania – vyšetrovanie (2)

Čo je účelom tejto fázy?

Počas vyšetrovania polícia hľadá a skúma dôkazy, ktoré sú pre prípad dôležité. Polícia bude hľadať dôkazy, ktoré môžu byť v prospech alebo na úkor obžalovaného.

Ako dlho môže vyšetrovanie trvať?

Táto fáza môže trvať dva, tri alebo šesť mesiacov, v závislosti od závažnosti prípadu. Štátny prokurátor môže túto lehotu predĺžiť na základe písomných dôvodov, ktoré predloží polícia. Prokurátor však musí overiť dôvody v každom prípade minimálne raz mesačne.

Polícia musí napredovať čo najrýchlejšie. Ak má oneskorenie na vás nepriaznivý dopad, môžete štátneho prokurátora požiadať o vyriešenie tohto problému. Ak oneskorenia spôsobuje štátny prokurátor, môžete o vyriešenie prípadu požiadať jeho alebo jej nadriadeného.

Obvinená osoba môže tiež požiadať o odškodnenie za nefinančnú ujmu, ktorá jej bola spôsobená oneskorením v konaní, alebo môže tiež požadovať náhradu škôd. Pri ukladaní trestu vezme súd v tejto fáze do úvahy všetky oneskorenia.

Bude ma niekto informovať o tom, čo sa deje?

Bude vám doručené rozhodnutie o začatí trestného stíhania. Bude obsahovať popis činu, z ktorého ste obvinený, jeho právny základ a dôvody. Proti tomuto rozhodnutiu môžete do troch dní podať námietku a štátny prokurátor o nej potom rozhodne.

Vy alebo váš obhajca budete informovaný o vyšetrovacích postupoch a budete mať právo zúčastniť sa ich prostredníctvom svojho obhajcu, klásť svedkom otázky a predkladať dôkazy. Vám alebo vášmu obhajcovi môže byť počas vyšetrovania zamietnutý prístup k vášmu spisu, ak na to existujú oprávnené dôvody.

Bude zabezpečený tlmočník v prípade, že neovládam daný jazyk?

Pokiaľ nehovoríte česky, bude vám počas vášho preverovania pridelený tlmočník jazyka, ktorým hovoríte, alebo vášho rodného jazyka.

Tlmočník vám bude pridelený aj počas vyšetrovacích postupov. Ak budete chcieť, polícia vám v tejto fáze umožní zúčastniť sa a klásť otázky.

Na vašu žiadosť vám bude predložený písomný preklad rozhodnutia o začatí trestného stíhania, rozhodnutia o väzbe alebo rozhodnutia o podmienečnom zastavení trestného stíhania.

Kedy budem môcť hovoriť s advokátom?

Kedykoľvek, pričom musí byť zabezpečený dôverný charakter tejto komunikácie. Ak to bude advokát požadovať, budú zabezpečené aj služby tlmočníka. Advokáta si môžete vybrať vy sám (pozri Odkaz sa zobrazí v novom okneInformačnú stránku 1).

Budú sa odo mňa požadovať informácie? Mal by som informácie poskytnúť?

Máte právo vyjadriť svoj názor na prípad a tiež máte právo mlčať.

Môžem vzniesť námietky proti policajnému vyšetrovateľovi, štátnemu prokurátorovi alebo sudcovi?

Môžete vzniesť námietku proti policajnému vyšetrovateľovi alebo štátnemu prokurátorovi a tiež proti zapisovateľovi, probačnému úradníkovi, súdnemu úradníkovi, súdnemu znalcovi a tlmočníkovi a proti sudcovi, ak sa domnievate, že sú zaujatí – to znamená, že ak sa domnievate, že sa vystavujú konfliktu záujmov v rámci vášho prípadu alebo vo vzťahu k akýmkoľvek iným stranám alebo ich zástupcom a preto nemôžu dospieť k nestrannému rozhodnutiu.

Vo všeobecnosti sa osoba považuje za zaujatú, ak už prispela ku konaniu v inej procesnej úlohe. Napríklad, sudca nemôže schváliť rozsudok o vine a rozhodnúť o treste, ak tento sudca v rámci prípravného procesu rozhodol o väzbe, odpočúvaní, atď.

Osoba, ktorá ako prvá rozhoduje o vašej námietke, je osoba, voči zaujatosti ktorej podávate námietku.

Ak nebudete spokojný s týmto rozhodnutím, môžete do troch dní podať sťažnosť na rozhodnutie tejto osoby a nadriadený orgán následne rozhodne. V rámci trestného konania nie je možné použiť procesné rozhodnutia, ktoré urobila zaujatá osoba.

Čo sa stane, ak poviem niečo, čo je pre môj prípad nepriaznivé?

Všetko, čo poviete, môže byť použité vo váš prospech alebo proti vám. Vaše svedectvo v tejto fáze konania môže byť použité ako dôkaz.

Môžem kontaktovať člena rodiny alebo priateľa?

Polícia rozhodne o tom, či budete môcť počas vyšetrovania, zadržania a väzby kontaktovať svoju rodinu alebo priateľov. Ak budete vo väzbe, budete mať právo písať listy (listy číta Väzenská služba Českej republiky v prípade, ak ste vo väzbe preto, lebo z vašej strany hrozí ovplyvňovanie svedkov; a tiež ich číta štátny prokurátor, ktorý má právo vykonať cenzúru vašich listov).

Počas pobytu vo väzení budete mať právo na návštevy raz za dva týždne, ale ak ste vo väzbe preto, lebo z vašej strany hrozí ovplyvňovanie svedkov, bude pri týchto návštevách prítomný aj niekto iný.

Môžem v prípade potreby navštíviť lekára?

Ak budete vo väzbe, prehliadne vás väzenský lekár, ktorý je povinný vám poskytnúť riadnu zdravotnú starostlivosť. Ak ste predvedený na prehliadku alebo ak ste zadržaný, pozri Odkaz sa zobrazí v novom okne#Podstránka_1tu

Môžem kontaktovať svoje veľvyslanectvo ak som občanom inej krajiny?

Áno, v ktorejkoľvek fáze konania. Každé stretnutie s predstaviteľom konzulátu je dôverné. Súd s vaším súhlasom oznámi konzulátu vaše vzatie do väzby.

Som z inej krajiny. Musím byť počas vyšetrovania prítomný?

Vaša účasť nie je potrebná v prípade, ak ste boli vypočutý a ak sa nechcete zúčastniť vyšetrovania. Ak z vašej strany hrozí útek, budete umiestnený do väzby alebo budete môcť slobodne odísť potom, čo predložíte písomný sľub, že sa v prípade predvolania vrátite.

Môžem byť poslaný späť do domovskej krajiny?

Áno, za predpokladu splnenia podmienok vyhostenia alebo do vydania na trestné stíhanie alebo odpykania si trestu v inej krajine, ak takýto postup zákon nevylučuje.

Môžem počas vyšetrovania opustiť krajinu?

Áno, ale musíte mať platnú poštovú adresu alebo byť inak v kontakte s orgánmi činnými v trestnom konaní. V opačnom prípade môžete byť zatknutý a vzatý do väzby.

Budem požiadaný o to, aby som poskytol odtlačky prstov, vzorky svojej DNA (napr. vlasy, sliny) alebo iné telesné tekutiny? Budem sa musieť podrobiť osobnej prehliadke?

Ak to bude potrebné, áno. Ste povinný takéto predvolanie poslúchnuť.

Môžu byť môj dom, obchodné priestory, auto alebo iný majetok prehľadané?

Áno, domovú prehliadku bude možné vykonať na základe príkazu, ktorý vystaví sudca. Pokiaľ ide o ostatné priestory, prehliadku bude možné vykonať na základe príkazu, ktorý vystaví štátny prokurátor alebo polícia.

Môžem pred procesom priznať vinu ku všetkým alebo niektorým obvineniam?

Áno, počas vypočúvania políciou.

Je možné obvinenie zmeniť pred začiatkom súdneho konania?

Nie, zmeniť sa dá len právny opis obvinenia. Obvinenie z iného činu musí začať novým rozhodnutím o začiatku trestného stíhania.

Môžem byť obvinený z trestného činu, z ktorého som už bol obvinený v inom členskom štáte?

Áno. Avšak, toto neplatí, ak trestné stíhanie v inom členskom štáte vo vašom prípade skončilo rozsudkom, bolo odročené, skončilo súhlasom alebo dohodou, alebo bolo predložené na preverenie ako priestupok a nie ako trestný čin.

Budú mi poskytnuté informácie o svedkoch, ktorí svedčia proti mne?

Ich totožnosť a obsah môžete zistiť na základe ich výpovedí obsiahnutých v spise o prípade alebo ak sa vy alebo váš obhajca zúčastníte ich vypočutia. Totožnosť utajených svedkov vám nebude oznámená.

Budú mi poskytnuté informácie o iných dôkazoch svedčiacich proti mne?

Áno, hneď, ako budete mať vy a váš obhajca povolenie na preštudovanie spisu o prípade.

Budú sa vyžadovať informácie o mojom trestnom registri?

Áno.

Väzba (3)

Budem držaný vo vyšetrovacej väzbe alebo budem na slobode?

Do väzby môže byť vzatá len osoba, ktorá bola obvinená.

Ak budete do 48 hodín po zadržaní alebo 24 hodín po zatknutí predaný súdu so žiadosťou o vzatie do väzby, súd rozhodne o tom, či do nej budete alebo nebudete vzatý.

Dôvodmi pre vzatie do väzby môžu byť:

 • pravdepodobnosť, že sa vyhnete trestnému stíhaniu alebo trestu (uniknete väzbe);
 • pravdepodobnosť, že budete brániť vyšetrovaniu, napríklad ovplyvňovaním svedkov (kolúzna väzba);
 • alebo pravdepodobnosť, že dokončíte trestný čin, ktorý ste začali, alebo spáchate nový trestný čin (predbežná väzba).

Ak nie sú predložené dôvody pre vzatie do väzby alebo už neexistujú, budete na základe rozhodnutia štátneho prokurátora prepustený.

Prepustený musíte byť aj po vypršaní zákonnej lehoty. Pri kolúznej väzbe ide o lehotu v trvaní 3 mesiacov. Pokiaľ ide o väzbu z dôvodu podozrenia z úteku a predbežnú väzbu, lehota je 1 rok v prípadoch možného trestu do 5 rokov, 2 roky v prípadoch s možnosťou vyššieho trestu, 3 roky za obzvlášť závažné trestné činy a 4 roky v prípade, ak je za trestný čin možné uvaliť výnimočný trest.

Avšak, z týchto lehôt sa počas prípravného procesu uplatňuje len jedna tretina a dve tretiny zostávajú pre konanie pred súdom.

Dôvody pre držanie vo väzbe sa neustále preverujú. Avšak, prokurátor musí urobiť nové rozhodnutie potom, čo ste strávili vo väzbe 3 mesiace a tiež po 30 dňoch od vznesenia obvinenia a vždy každé 3 mesiace potom, čo nadobudlo účinnosť predchádzajúce rozhodnutie.

Ako môžem byť prepustený z väzby?

Vždy máte právo požiadať o prepustenie z väzby do štrnástich dní po nadobudnutí platnosti posledného rozhodnutia o vzatí do väzby. Avšak, ak vo svojej žiadosti môžete uviesť iné dôvody, potom môžete o prepustenie požiadať kedykoľvek.

Máte právo navrhnúť, aby sa väzba z dôvodu podozrenia z úteku alebo predbežná väzba nahradila:

 • vaším písomným sľubom, že budete viesť usporiadaný život a že sa v prípade potreby dostavíte na súd;
 • peňažnou zárukou (kauciou), ktorú určí súd;
 • dozorom probačného úradníka;
 • ručením zainteresovaného združenia občanov alebo dôveryhodnej osoby.

V prípade predbežnej väzby v rámci určitých, zákonom stanovených, trestných činov nie je možné akceptovať peňažnú záruku. Peňažnú záruku môže poskytnúť aj iná osoba, než vy.

Rozhodnutie v prípravnom procese – obvinenie (4)

Čo je účelom tejto fázy?

Táto fáza ukončuje vyšetrovanie trestného prípadu a štátny prokurátor rozhodne o ďalšom postupe:

 • či postúpiť prípad inému orgánu;
 • zastaviť trestné stíhanie;
 • podmienečne zastaviť trestné stíhanie;
 • schváliť dohodu; alebo
 • vzniesť obvinenie proti vám na súde.

Bude ma niekto informovať o tom, čo sa deje?

Rozhodnutie štátneho prokurátora alebo obvinenie vám bude doručené. Máte právo podať námietku proti:

 • predloženiu prípadu proti vám;
 • zastaveniu trestného stíhania;
 • podmienečnému zastaveniu trestného stíhania a
 • dohode.

Vrchný štátny prokurátor rozhodne o vašej námietke.

Bude zabezpečený tlmočník v prípade, že nehovorím česky?

Pozri Začatie trestného stíhania – vyšetrovanie (2).

Kedy budem môcť hovoriť s advokátom?

Pozri Odkaz sa zobrazí v novom okne#Podstránka_2Začatie trestného stíhania – vyšetrovanie (2).

Budem držaný vo vyšetrovacej väzbe alebo budem na slobode?

Ak pretrvávajú dôvody na vzatie do väzby a pokiaľ nevypršali zákonné lehoty vzťahujúce sa na väzbu, potom vznesenie obvinenia nemá na dĺžku väzby vplyv.

Môže byť obžaloba pred súdnym procesom pozmenená?

Obvinenie a rozhodnutie štátneho prokurátora sa v tejto fáze musia zakladať na skutočnostiach, na základe ktorých obvinenie vzniklo. Právny opis je však možné zmeniť vtedy, ak štátny prokurátor rozhodne o tom, že je to vhodné.

Môžem byť odsúdený a môže byť stanovený trest bez procesu?

V menej závažných prípadoch vám sudca môže doručiť trestný rozkaz, ktorý obsahuje rozhodnutie o vašej vine a treste bez vypočutia prípadu.

Tento trestný príkaz môže uvaliť:

 • podmienečný trest odňatia slobody alebo domáce väzenie na jeden rok;
 • verejnoprospešné práce;
 • zákaz vykonávať určité aktivity po dobu 5 rokov;
 • finančnú sankciu;
 • zákaz pobytu až do 5 rokov;
 • deportáciu až na obdobie 5 rokov;
 • alebo podobný trest.

Ak do 8 dní od doručenia príkazu nepredložíte námietku, stane sa účinným a vykonateľným. Ak námietku predložíte v stanovenej lehote, alebo ak nie je možné trestný príkaz doručiť, uskutoční sa proces. Pozri Odkaz sa zobrazí v novom okneInformačnú stránku 3.

Budú mi poskytnuté informácie o dôkazoch svedčiacich proti mne?

Obžaloba obsahuje dôkazy, ktoré štátny prokurátor predloží počas procesu. Viac dôkazov sa nachádza v spise o prípade alebo sa objaví počas vypočutia prípadu.

Budú sa vyžadovať informácie o mojom trestnom registri?

Už budú súčasťou spisu.

Skrátený prípravný proces (5)

Účel tejto fázy

Ak je podozrivý prichytený na mieste páchajúc trestný čin, za ktorý môže byť odsúdený na menej než 3 roky odňatia slobody, alebo ak je pravdepodobné, že by sa proces mohol začať do 2 týždňov, je možné viesť skrátené konanie.

V rámci takéhoto konania polícia podozrivému oznámi, z akého trestného činu je podozrivý bez toho, aby začalo trestné stíhanie. Ak skrátený prípravný proces skončí do dvoch týždňov, štátny prokurátor môže súdu predložiť návrh na potrestanie páchateľa.

Bude ma niekto informovať o tom, čo sa deje?

Podrobnosti o trestnom čine, z ktorého ste podozrivý, vám budú oznámené najneskôr na začiatku vášho vypočúvania. Budete oboznámený so svojimi právami.

Bude zabezpečený tlmočník v prípade, že neovládam daný jazyk?

Áno, bude prítomný tlmočník, ktorý hovorí jazykom, ktorý ovládate alebo vaším rodným jazykom. Bude preložený písomný návrh na potrestanie.

Kedy budem môcť hovoriť s advokátom?

Kedykoľvek, ak si advokáta vyberiete. Ak nie ste po vypočúvaní prepustený a nemáte svojho advokáta, potom vám ho súd pridelí.

Budú sa odo mňa požadovať informácie? Mal by som informácie poskytnúť?

Pozri Začatie trestného stíhania – vyšetrovanie (2).

Čo sa stane, ak poviem niečo, čo je pre môj prípad nepriaznivé?

Môžete si tým zhoršiť vaše postavenie, čo môže mať za následok rozsudok o vine.

Môžem kontaktovať člena rodiny alebo priateľa? Môžem v prípade potreby navštíviť lekára?

Pozri Začatie trestného stíhania – vyšetrovanie (2).

Môžem kontaktovať svoje veľvyslanectvo ak som občanom inej krajiny?

Pozri Začatie trestného stíhania – vyšetrovanie (2).

Som z inej krajiny. Musím byť počas vyšetrovania prítomný?

Ak budete prepustený, nie je potrebné byť prítomný. Je však dobré zostať v kontakte s orgánmi činnými v trestnom konaní a predložiť platnú poštovú adresu, aby sa vaša absencia nepovažovala za útek, za ktorý môžete byť potrestaný.

Môžem byť poslaný späť do domovskej krajiny?

Áno, ak súd rozhodne o tom, že trest spočíva vo vašej deportácii.

Budem držaný vo vyšetrovacej väzbe alebo budem na slobode?

Ak existujú dôvody na vzatie do väzby, budete vzatý do väzby. Pozri Väzba (3).

Budem požiadaný o to, aby som poskytol odtlačky prstov, vzorky svojej DNA (napr. vlasy, sliny) alebo iné telesné tekutiny? Môže byť u mňa vykonaná osobná prehliadka? Môžu byť môj dom, obchodné priestory, auto a iný majetok prehľadané?

Pozri Odkaz sa zobrazí v novom okne#Podstránka_2Začatie trestného stíhania – vyšetrovanie (2).

Môžem pred procesom priznať vinu ku všetkým alebo niektorým obvineniam?

Áno, počas prvého vypočúvania alebo keď súd vypočuje váš prípad v skrátenom konaní.

Môže byť obžaloba pred súdnym procesom pozmenená?

K obžalobe nie je možné pripojiť nové skutočnosti. Avšak, je možné zmeniť právny základ.

Môžem byť obvinený z trestného činu, z ktorého som už bol obvinený v inom členskom štáte?

Pozri Začatie trestného stíhania – vyšetrovanie (2).Odkaz sa zobrazí v novom okne#Podstránka_2

Budú mi poskytnuté informácie o svedkoch, ktorí svedčia proti mne? Budú mi poskytnuté informácie o iných dôkazoch svedčiacich proti mne?

Áno, keď získate prístup k svoju spisu o prípade (zvyčajne na začiatku skráteného konania) alebo počas vypočúvania, ak sa ho zúčastníte.

Budú sa vyžadovať informácie o mojom trestnom registri?

Áno.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestný poriadok

Odkaz sa zobrazí v novom okneministerstvo spravodlivosti

Odkaz sa zobrazí v novom oknePrávne informácie pre všetkých

Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestný zákonník

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon č. 273/2008 o Polícii Českej republiky

Odkaz sa zobrazí v novom okneViedenský dohovor o konzulárnych stykoch z 24.4.1963

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 03/07/2019

3 – Moje práva počas súdneho procesu

Táto informačná stránka opisuje vaše práva počas súdneho procesu.


Základné práva

V trestnom konaní máte právo:

 • očakávať, že orgány činné v trestnom konaní budú konať čo najrýchlejšie a plne zohľadnia vaše práva a základné slobody;
 • požadovať, aby orgány činné v trestnom konaní postupovali tak, aby nevznikli dôvodné pochybnosti o skutočnostiach nevyhnutných na vydanie riadneho rozhodnutia, pričom musia rovnako pozorne posudzovať dôkazy svedčiace vo váš prospech i neprospech;
 • byť orgánmi činnými v trestnom konaní poučený o vašich právach a dostať možnosť na ich plné uplatnenie;
 • vyjadriť sa ku všetkým obvineniam a s nimi súvisiacim dôkazom;
 • odmietnuť vypovedať;
 • nahliadnuť do spisov, robiť si z nich výpisky a poznámky, ako aj kópie na svoje náklady;
 • zúčastniť sa na pojednávaní prípadu v súdnom procese a na verejnom zasadnutí konanom počas odvolania;
 • predniesť záverečnú reč počas súdneho konania a verejného zasadnutia počas odvolania, ako aj využiť právo na konečný návrh;
 • uvádzať okolnosti a dôkazy slúžiace na vašu obhajobu;
 • predkladať návrhy (na vykonanie dôkazov a na spôsob rozhodnutia) a podávať žiadosti;
 • podávať opravné prostriedky (riadne – teda sťažnosť, odvolanie, odpor, a mimoriadne – teda návrh na povolenie obnovenia konania, podnet na podanie sťažnosti pre porušenie zákona a odvolanie);
 • zvoliť si obhajcu (ak si ho nezvolíte sami, môže vám ho zvoliť príbuzný alebo iná zúčastnená osoba) a radiť sa s ním aj počas úkonov, ktoré vykonáva orgán činný v trestnom konaní;
 • hovoriť so svojím obhajcom bez prítomnosti tretej osoby, ak sa nachádzate vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody;
 • žiadať, aby ste boli vypočúvaný za účasti vášho obhajcu, a aby sa tento zúčastnil iných úkonov prípravného konania;
 • používať pred orgánmi činnými v trestnom konaní svoj materinský jazyk alebo iný jazyk, ktorý ovládate, ak vyhlásite, že neovládate český jazyk.

Súdny proces

Predbežné prejednanie obžaloby

Ak je podaná obžaloba, preskúma ju predsedajúci sudca a posúdi, či je potrebné predbežné pojednávanie alebo či je možné nariadiť súdny proces.

Výsledkom predbežného pojednávania obžaloby môže byť rozhodnutie súdu o:

 • predložení veci na rozhodnutie o jurisdikcii,
 • postúpení veci inému orgánu (ak nejde o trestný čin, ale mohlo by ísť o priestupok a pod.),
 • zastavení trestného stíhania,
 • prerušení trestného stíhania,
 • vrátení veci štátnemu zástupcovi na ďalšie prešetrenie,
 • podmienečnom zastavení trestného stíhania alebo schválení urovnania.

Kde bude súdny proces prebiehať?

Súdne konanie bude na prvom stupni prebiehať podľa závažnosti trestného činu pred okresným či krajským súdom príslušným podľa miesta spáchania trestného činu, príp. bydliska obvineného alebo miesta, kde vyšiel trestný čin najavo.

Bude súdny proces verejný?

Áno, súdny proces prebieha verejne. Verejnosť však môže byť v niektorých prípadoch vylúčená.

Kto bude prípad rozhodovať?

O prípade rozhodne senát alebo samosudca.

Môžem vzniesť námietky voči sudcovi?

Áno, pozri Odkaz sa zobrazí v novom okneInformačnú stránku 2.

Je možné obžalobu počas procesu zmeniť?

V súdnom procese sa zásadne rozhoduje len o skutku, ktorý bol opísaný v obžalobe. Ak však vyjde najavo, že ste spáchali aj ďalšie skutky, môže sa buď v rámci predbežného prejednávania obžaloby alebo aj na záver súdneho procesu rozhodnúť o tom, že sa vec vráti štátnemu zástupcovi na ďalšie prešetrenie.

Nová obžaloba tak už bude obsahovať aj ďalšie obvinenia. Súd môže skutok, za ktorý ste súdený, kvalifikovať miernejšie alebo prísnejšie ako štátny zástupca.

Čo sa stane, ak sa v priebehu súdneho procesu priznám ku všetkým alebo k niektorým obvineniam?

Vaše priznanie nezbaví súd povinnosti preskúmať a posúdiť dôkazy od osôb, ktoré svedčia vo váš prospech.

Aké sú moje práva počas súdneho procesu?

Pozri Odkaz sa zobrazí v novom okneZákladné práva v úvode tejto informačnej stránky. Ďalej sú uvedené konkrétne práva vzťahujúce sa na konkrétne procesné situácie.

Musím sa zúčastniť na procese? Môže prebehnúť bezo mňa?

Súdny proces sa môže konať aj vo vašej neprítomnosti, ale nie v prípade, ak:

 • ste vo väzbe;
 • sa nachádzate vo výkone trestu odňatia slobody;
 • ide o trestný čin, za ktorý by ste mohli byť odsúdený na trest odňatia slobody, ktorého horná hranica prevyšuje päť rokov. Avšak ani v týchto prípadoch nemusíte byť prítomný na súdnom pojednávaní, ak súd požiadate, aby sa hlavné pojednávanie konalo vo vašej neprítomnosti.

V prípadoch nutnej obhajoby (pozri Odkaz sa zobrazí v novom okneInformačnú stránku 1) sa súdne pojednávanie nemôže konať bez prítomnosti obhajcu.

Môžem sa zúčastniť prostredníctvom videokonferencie, ak žijem v inom členskom štáte?

Zúčastniť sa hlavného pojednávanie touto formou nie je možné.

Budem prítomný počas celého súdneho pojednávania?

Budete prítomný počas hlavného pojednávania. Nemusíte byť prítomný pri úkonoch vykonávaných mimo hlavného pojednávania, avšak vy alebo váš obhajca máte právo sa na nich zúčastniť.

Budem mať k dispozícii tlmočníka, ak nebudem rozumieť tomu, čo sa deje?

Áno, pozri Odkaz sa zobrazí v novom okneZákladné práva v úvode tejto informačnej stránky.

Musím mať advokáta? Bude mi advokát pridelený? Môžem advokáta vymeniť?

Trestný poriadok stanovuje prípady tzv. nutnej obhajoby. Pozri Odkaz sa zobrazí v novom okneInformačnú stránku 1.

Môžem alebo musím hovoriť počas súdneho pojednávania?

Pri hlavnom pojednávaní máte právo na obhajobu, t. j. hájiť sa sám, ako aj prostredníctvom svojho obhajcu. Súd vám, resp. vášmu obhajcovi, bude v priebehu celého procesu dávať priestor na to, aby ste sa vyjadrili ku všetkým procesným úkonom. Svoje právo hájiť sa nemusíte využiť a môžete odmietnuť vypovedať.

Aké sú následky, ak počas súdneho pojednávania nebudem hovoriť pravdu?

Ako obžalovaný nie ste povinný vypovedať pred súdom pravdivo. Ak však budete úmyselne uvádzať nepravdivé skutočnosti, aby ste spôsobili trestné stíhanie inej osobe, môžete byť obvinený z krivého obvinenia.

Aké sú moje práva vo vzťahu k dôkazom proti mne?

Máte právo vyjadriť sa ku všetkým predloženým dôkazom a navrhnúť doplnenie dokazovania, prípadne sám navrhnúť predloženie dôkazov svedčiacich vo váš prospech.

Možnosť vyjadriť sa k predloženým dôkazom dostanete po preskúmaní jednotlivých dôkazov.

Aký druh dôkazov môžem sám za seba predložiť? Za akých podmienok?

Okrem vašej vlastnej výpovede môžete predložiť dôkazy, ktoré môžu vyvrátiť či zmierniť vašu vinu vrátane napr. výsluchu svedkov, konfrontácie, rekognície, rekonštrukcie vyšetrovaného trestného činu, výsluchu znalca, listinného dôkazu, prehliadky, atď.

Máte právo navrhnúť súdu, aby takéto dôkazy preskúmal. Súd rozhodne, či tak urobí alebo nie. Keď predsedajúci sudca vyhlási dokazovanie za skončené, nemožno počas súdneho konania predložiť žiadny ďalší dôkaz.

Môžem na získanie dôkazov použiť súkromného detektíva?

Využitie služieb súkromného detektíva je možné. Detektív však musí konať v súlade so zákonom, aby dôkazy, ktoré získa, boli pred súdom použiteľné. Súkromný detektív nesmie ovplyvňovať svedkov.

Môžem požiadať svedkov, aby svedčili v môj prospech?

Môžete navrhnúť vypočutie určitej osoby, ak sa domnievate, že jej svedectvo bude vo váš prospech. Svedkov však nesmiete nijako ovplyvňovať.

Budú sa brať do úvahy aj informácie o mojom trestnom registri?

Informácie o vašich záznamoch v registri trestov sa môžu zohľadniť pri ukladaní trestu za predpokladu, že neuplynula lehota stanovená zákonom.

Čo sa stane na konci súdneho procesu?

Súdny proces sa môže skončiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • vrátením veci štátnemu zástupcovi na ďalšie prešetrenie;
 • postúpením veci, ak nejde o trestný čin, ale mohlo by ísť o priestupok; zastavením trestného stíhania;
 • podmienečným zastavením trestného stíhania alebo schválením urovnania;
 • vydaním rozsudku o vine alebo zbavením obžaloby.

Tresty, práva poškodenej strany

Aký trest mi môže byť uložený?

Podľa trestného zákonníka vám za spáchaný trestný čin môže súd uložiť niektorý z nasledujúcich trestov:

 • odňatie slobody, ak trestný zákon nestanoví inak, môže byť nepodmienečné, podmienečné alebo podmienečné s dohľadom. Je možné stanoviť aj výnimočný trest. Ide buď o trest odňatia slobody na dvadsať až tridsať rokov, alebo trest odňatia slobody na doživotie;
 • domáce väzenie;
 • verejnoprospešné práce;
 • prepadnutie majetku;
 • peňažný trest;
 • prepadnutie veci alebo inej majetkovej hodnoty;
 • zákaz činnosti;
 • zákaz pobytu;
 • zákaz vstupu na športové, kultúrne a iné spoločenské akcie;
 • stratu čestných titulov a vyznamenaní;
 • stratu vojenskej hodnosti;
 • vyhostenie.

Akú úlohu zohráva obeť (poškodená strana) počas procesu?

Obeť, teda osoba, ktorej bola trestným činom spôsobená majetková, osobná alebo iná ujma, má právo:

 • nechať sa zastupovať splnomocnencom; ak poškodený preukáže nedostatok prostriedkov, môže mu byť priznané právo na bezplatnú právnu pomoc advokáta;
 • predkladať návrhy na doplnenie dôkazov;
 • nahliadnuť do spisov;
 • zúčastniť sa na súdnom pojednávaní a na verejnom zasadnutí konanom počas odvolania;
 • vyjadriť sa k prípadu pred skončením pojednávania;
 • ak má poškodený podľa zákona nárok na náhradu škody a obvinený bol uznaný vinným, môže súd požiadať, aby obvinenému uložil povinnosť nahradiť túto škodu. Tento návrh musí predložiť najneskôr do začatia dokazovania v hlavnom pojednávaní;
 • ak mu hrozí nebezpečenstvo v súvislosti s pobytom obvineného alebo odsúdeného na slobode, má právo požiadať o včasné poskytnutie informácií o tom, že obvinený bol prepustený z väzby, ušiel a pod.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstvo spravodlivosti

Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestný zákon pre širokú verejnosť

Odkaz sa zobrazí v novom oknePomoc obetiam trestných činov


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 03/07/2019

4 – Moje práva po skončení súdneho procesu


Môžem sa odvolať?

Áno, proti rozsudku vo vašom prípade sa môžete odvolať pre nesprávnosť jeho výroku, ktorý sa vás priamo dotýka. Môžete sa odvolať proti výroku o vine, treste a/alebo náhrade škody, prípadne je možné podať odvolanie proti všetkým výrokom súdu prvého stupňa. Odvolanie musíte podať:

 • písomne;
 • na súde, ktorý vydal rozsudok;
 • do ôsmich dní od doručenia kópie rozsudku (ak bola kópia doručená vám aj vášmu obhajcovi, počíta sa lehota od neskoršieho doručenia).

Z vášho odvolania musí byť zrejmé, proti ktorým aspektom rozsudku sa odvolávate, ako aj to, aké sú v rozsudku a/alebo predchádzajúcom konaní nedostatky. Odvolanie môžete podať aj bez konkrétneho odôvodnenia predložením žiadosti, aby predseda senátu súdu prvého stupňa predĺžil lehotu na predloženie konkrétnych odôvodnení.

Na základe čoho sa možno odvolať?

Odvolanie môžete podať pre nesprávnosť niektorého výroku rozsudku, ktorý sa vás priamo dotýka, prípadne preto, že do rozsudku nebol zahrnutý konkrétny výrok. Odvolanie môžete oprieť o nové skutočnosti a dôkazy.

Čo sa stane, ak sa odvolám?

Napadnutý rozsudok nenadobudne právoplatnosť a/alebo ho nebude možné vykonať až do rozhodnutia v odvolacom konaní. Ak ste umiestnený vo väzbe, nebudete automaticky prepustený na slobodu len preto, že ste podali odvolanie.

Ako prebieha odvolacie pojednávanie?

Súd prvého stupňa skúma, či odvolanie obsahuje všetky potrebné náležitosti. V prípade, že tomu tak nie je, súd vás a vášho obhajcu vyzve na odstránenie nedostatkov do piatich dní (do ôsmich dní, ak nemáte obhajcu s tým, že vám inštrukcie poskytne priamo predsedajúci sudca).

Kópia odvolania aj s jeho odôvodnením bude doručená ostatným stranám prípadu a celý spis bude predložený odvolaciemu súdu.

O odvolaní proti rozsudku okresného súdu rozhoduje nadriadený krajský súd, a o odvolaní rozsudku krajského súdu rozhoduje nadriadený Najvyšší súd.

Po otvorení zasadnutia odvolacieho súdu bude prednesený napadnutý rozsudok a podaná správa o stave veci.

Potom prednesiete odvolanie a odôvodníte ho. Ak nie ste prítomný vy ani váš obhajca, urobí tak predsedajúci sudca.

Následne prednesú svoje vyjadrenia štátny zástupca a osoby, ktoré môžu byť priamo dotknuté rozhodnutím odvolacieho súdu.

Po prednesení návrhov preskúma odvolací súd dôkazy potrebné na rozhodnutie o odvolaní, s výnimkou toho, že by išlo o také rozsiahle dokazovanie, že by to znamenalo zdvojenie predchádzajúcej činnosti súdu prvého stupňa.

Odvolací súd môže:

 • zamietnuť odvolanie (ak odvolanie nie je odôvodnené, ak bolo podané oneskorene, neoprávnenou osobou alebo z podobných dôvodov), ale to spraví vždy na verejnom zasadnutí;
 • zamietnuť odvolanie (ak nespĺňa náležitosti odvolania);
 • prerušiť trestné stíhanie;
 • zrušiť napadnutý rozsudok alebo jeho časť; a
 • rozhodnúť o predložení veci na rozhodnutie o príslušnosti súdu;
 • postúpiť vec inému orgánu;
 • zastaviť trestné stíhanie (pokiaľ tak mohol urobiť už súd prvého stupňa);
 • prerušiť trestné stíhanie (pokiaľ tak mohol urobiť už súd prvého stupňa).

Takisto môže zrušiť napadnutý rozsudok z dôvodu zásadných chýb v trestnom konaní pre:

 • chyby v rozsudku (nejasnosť, neúplnosť skutkových zistení);
 • pochybnosti o správnosti skutkových zistení, alebo preto, že je potrebné zopakovať dokazovanie;
 • porušenie ustanovení trestného zákonníka;
 • neprimeranosť trestu;
 • nesprávnosť rozhodnutia o nároku obete.

Po zamietnutí odvolania súd môže:

 • vrátiť vec súdu prvého stupňa;
 • sám rozhodnúť vydaním rozsudku vo veci vždy na verejnom zasadnutí;
 • zastaviť trestné stíhanie.

Čo sa stane, ak bude odvolanie neúspešné?

Odvolací súd nemôže rozsudok napadnutý vaším odvolaním zmeniť vo váš neprospech, ak sa proti rozsudku neodvolal aj štátny zástupca.

Kedy je odsúdenie právoplatné?

Ak odvolací súd nevráti vec súdu prvého stupňa, jeho rozhodnutím vec končí, a v okamihu rozhodnutia je rozsudok právoplatný. Právoplatným sa stáva aj rozsudok súdu prvého stupňa, ak proti nemu nebolo včas podané odvolanie.

Potom, čo rozsudok nadobudne právoplatnosť, môžete podať:

 • mimoriadne odvolanie;
 • podnet ministrovi spravodlivosti na podanie sťažnosti na Najvyšší súd pre porušenie zákona;
 • žiadosť o povolenie obnovenia konania.

Ak bolo prvé rozhodnutie zrušené, dostanem odškodnenie?

Ohľadom nároku na náhradu škody sa môžete obrátiť na ministerstvo spravodlivosti podľa Odkaz sa zobrazí v novom okneZákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone štátnej moci.

Ak bude moje odvolanie úspešné, bude zachovaný záznam o odsúdení?

Záznamy o odsúdení sa vyhotovujú až po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku. Po nadobudnutí právoplatnosti odsudzujúceho rozsudku sa záznam vloží do registra trestov. V prípade úspechu mimoriadneho opravného prostriedku sa tento záznam vymaže.

Som z iného členského štátu. Môžem byť po ukončení súdneho konania poslaný späť do svojej rodnej krajiny?

Áno, môžete byť vydaný na výkon trestu, ak je zostávajúci čas jeho výkonu minimálne 4 mesiace.

O vydanie musí požiadať príslušný orgán danej krajiny, a to nesmie byť v rozpore s ústavnými predpismi a záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodných zmlúv o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Súd môže takisto nariadiť ako súčasť odsudzujúceho rozsudku vaše vyhostenie.

Môžem sa odvolať proti rozhodnutiu, aby som bol poslaný späť do svojej rodnej krajiny?

Proti rozhodnutiu sa môžete odvolať po doručení oznámenia o nástupe na výkon trestu. Proti uloženiu trestu vyhostenia môžete podať odvolanie.

Ak budem usvedčený, môžem byť opätovne súdený za ten istý trestný čin?

Nie, a to ani v iných členských štátoch, s výnimkou, že by bolo vydané rozhodnutie na obnovenie konania.

Budú informácie o obvinení zaznamenané v mojom registri trestov?

Áno, register trestov uchováva záznamy o zákonnom odsúdení. Tieto informácie mu poskytujú súdy. Informácie sa uchovávajú po dobu sto rokov od dátumu vášho narodenia.

Ak sa záznam o odsúdení odstráni, tieto informácie sa v registri trestov nezobrazia. Výpis z registra trestov môžete získať na požiadanie. V závislosti od závažnosti odsúdenia sa môže odstrániť do časovej lehoty stanovenej zákonom. Táto lehota môže byť od jedného do pätnástich rokov po vykonaní trestu.

Tieto údaje sa uchovávajú aj bez vášho súhlasu.

Môžem namietať proti uchovávaniu informácií?

Správnu žalobu môžete podať na Mestskom súde v Prahe.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestný zákon pre širokú verejnosť

Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstvo spravodlivosti


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 03/07/2019

5 – Dopravné a iné drobné priestupky


Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o priestupkoch definuje „priestupok“ ako správanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujmy spoločnosti a ktoré je podrobne opísané ako priestupok v zákone alebo v inom právnom predpise.

Definície uvedené vyššie sa nachádzajú v zákone o priestupkoch a Odkaz sa zobrazí v novom oknesprávnom poriadku a používajú sa v trestných konaniach.

Akým spôsobom sa riešia priestupky súvisiace s rýchlou jazdou, nesprávnym parkovaním atď.?

Dopravné priestupky rieši obecný (mestský) úrad.

Niektoré priestupky a sankcie, ktoré môže obecný úrad uložiť:

 • priestupky súvisiace s rýchlou jazdou sa bežne riešia uložením pokuty v rozsahu od 1 000 do 10 000 CZK v závislosti od závažnosti priestupku; Takisto môže stanoviť zákaz vedenia motorového vozidla od jedného mesiaca do jedného roka.
 • výška pokuty za ostatné priestupky sa ukladá v závislosti od ich závažnosti, a to od 1 500 do 10 000 CZK, prípadne sa uloží zákaz vedenia motorového vozidla na jeden rok;
 • za porušenie Odkaz sa zobrazí v novom okneZákona o premávke na pozemných komunikáciách spôsobením nehody, pri ktorej došlo k usmrteniu alebo zraneniu osoby, môže byť uložená pokuta od 25 000 do 50 000 CZK a zákaz vedenia motorového vozidla po dobu od jedného do dvoch rokov.

Ako sa pri riešení priestupku postupuje?

Blokové (kupónové) konanie

Ide o menej závažný priestupok, ktorý bol spoľahlivo dokázaný a v prípade ktorého nestačí dohovor. Ak ste ochotný zaplatiť nižšiu pokutu, môže ho vyriešiť orgán (alebo aj polícia), ktorý vykonáva dopravnú kontrolu, a to na mieste uložením blokovej (kupónovej) pokuty.

Štandardné priestupkové konanie

Priestupky sa posudzujú podľa oficiálneho postupu. Podnetom na takéto konanie je oznámenie o priestupku zo strany štátneho orgánu, polície, obecného úradu, ako aj právnickej osoby alebo občana.

Obecný úrad môže ešte pred začatím konania postúpiť tento prípad inému orgánu. Ak skutočnosti nasvedčujú tomu, že ide o trestný čin, prípad postúpi štátnemu zástupcovi.

Účastníkom konania budete vy, ako obvinený z priestupku. Ak ide o prerokovanie náhrady za škodu spôsobenú týmto priestupkom, bude prítomný aj poškodený. Nakoniec bude prítomný aj vlastník predmetu alebo veci, ktorá bola alebo môže byť zhabaná (napríklad vlastník vozidla).

Obvineným z priestupku sa stávate, keď bol voči vám vykonaný prvý procesný úkon.

Máte právo:

 • vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, z ktorých ste obvinený, a k dôkazom týchto obvinení;
 • odmietnuť vypovedať;
 • spochybniť fakty a navrhovať dôkazy na svoju obhajobu;
 • podávať návrhy;
 • podávať opravné prostriedky.

Ohľadom priestupku sa koná ústne vypočutie, z ktorého obecný úrad vypracuje protokol. Počas vypočutia vám budú kladené otázky a vy môžete uplatňovať svoje práva (ako je uvedené vyššie). Protokol sa stane súčasťou spisu. Pred vydaním rozhodnutia vás obecný úrad vyzve na preštudovanie podkladov pre rozhodnutie obsiahnutých v spise. K týmto podkladom máte nárok sa vyjadriť.

Priestupkové konanie končí:

 • zastavením konania z dôvodov uvedených v Odkaz sa zobrazí v novom okneZákone o priestupkoch (napr. skutok nie je priestupkom, priestupku ste sa nedopustili vy, sankcia by bola bezvýznamná oproti trestu, ktorý vám bude uložený za iný čin v trestnom konaní, atď.); alebo
 • vydaním rozhodnutia, ktorým budete uznaný vinným z priestupku, a ktorým vám bude uložená sankcia.

Možno za tieto priestupky stíhať štátnych príslušníkov iných členských štátov?

Štátni príslušníci iných členských štátov môžu byť za priestupky stíhaní rovnako ako štátni príslušníci Českej republiky.

Môžem sa odvolať?

Máte právo odvolať sa v plnom rozsahu. Proti pokute uloženej v blokovom (kupónovom) konaní však nie je možné podať odvolanie.

Rozhodnutie napadnuté odvolaním nemožno vykonať do rozhodnutia nadriadeného orgánu o odvolaní.

Odvolanie musíte podať do pätnástich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia u toho správneho orgánu (vo všeobecnosti obecného úradu), ktorý rozhodnutie vydal.

Zaznamenajú sa tieto priestupky do môjho trestného registra?

Nie.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneDopravné priestupky


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 03/07/2019

Práva obžalovaných v trestnoprávnom konaní - Dánsko

Na tejto informačnej stránke nájdete informácie o tom, čo sa stane, keď je daná osoba podozrivá alebo obvinená zo spáchania trestného činu, ktorý sa rieši súdnou cestou. Informácie o dopravných priestupkoch, ktoré sa obvykle riešia uložením sankcie, ako je napr. pokuta, nájdete na Odkaz sa zobrazí v novom okneInformačnej stránke 5.

Ak ste sa stali obeťou trestného činu, úplné informácie o svojich právach nájdete tu.


Zhrnutie trestného konania

Nižšie nájdete súhrn zvyčajných fáz trestného konania.

 • Polícia prešetruje všetky trestné činy. Toto prešetrovanie zahŕňa vypočutie podozrivých, obetí a svedkov.
 • Ak má polícia podozrenie, že ste spáchali trestný čin, vznesie voči vám obvinenie. Po vznesení obvinenia máte isté základné práva, napríklad právo na právne poradenstvo v závažných prípadoch.
 • Polícia rozhodne, či vás vezme do väzby alebo nie.
 • Ak ste spáchali závažný trestný čin, môžete byť po predložení prípadu sudcovi vzatý do vyšetrovacej väzby, kým sa prípad nevyšetrí.
 • Po ukončení vyšetrovania sa prípad posunie prokuratúre, ktorá rozhodne o zbavení obvinenia alebo o začatí súdneho procesu.
 • Ak sa prokuratúra rozhodne v prípade pokračovať, môže tak urobiť vydaním oznámenia o uložení pokuty, vznesením obžaloby alebo súdnym predvolaním.
 • Trestné konanie sa vedie na okresnom súde ako súde prvého stupňa. Počet sudcov závisí od závažnosti prípadu a od toho, či ste boli uznaný vinným alebo nevinným.
 • Voči rozhodnutiu súdu je možné sa odvolať na najvyššom súde. Môžete požiadať o obnovenie vášho prípadu alebo sa odvolať voči rozsudku.
 • V prípade neoprávneného uväznenia budete mať nárok na odškodné, ak sa vedenie prípadu proti vám stiahne alebo ak budete zbavený obžaloby.
 • Na otázky týkajúce sa výkonu trestu odpovedá Dánska väzenská a probačná služba.

Podrobné informácie o všetkých fázach trestného konania a o vašich právach nájdete na informačných stránkach. Tieto informácie nenahrádzajú právne poradenstvo a slúžia len ako usmernenie.

Pravidlá týkajúce sa trestného konania vrátane policajného vyšetrovania, prípravy súdneho procesu prokuratúrou a samotného súdneho procesu stanovuje dánsky zákon o výkone spravodlivosti.

Majte na pamäti, že v Grónsku a na Faerských ostrovoch sa uplatňujú osobitné pravidlá.

V rámci Lisabonskej zmluvy sa Dánsko rozhodlo nezúčastňovať na spolupráci v oblasti spravodlivosti a vnútorných záležitostí EÚ, v dôsledku čoho sa na takejto spolupráci nezúčastňuje rovnakým spôsobom ako ostatné členské štáty. V každom jednotlivom prípade preto musíte zistiť, či sa v Dánsku uplatňujú osobitné právne predpisy EÚ.

Úloha Európskej komisie

Majte na pamäti, že Európska komisia nezohráva v trestných konaniach v jednotlivých členských štátoch žiadnu úlohu, a v prípade sťažnosti vám nemôže pomôcť. Na týchto informačných stránkach sa dozviete, kde a akým spôsobom môžete predložiť sťažnosť.

Kliknite na odkazy uvedené nižšie a vyhľadajte potrebné informácie

Odkaz sa zobrazí v novom okne1 – Ako si zabezpečiť právne poradenstvo

Odkaz sa zobrazí v novom okne2 – Moje práva počas vyšetrovania trestného činu

 • Predbežné obvinenie vrátane výsluchu
 • Vzatie do väzby (vrátane európskeho zatykača)
 • Predbežné zákonné vypočutie a vzatie do vyšetrovacej väzby
 • Obmedzujúce opatrenia
 • Rozhodnutie o vznesení alebo nevznesení obvinenia
 • Príprava obhajoby na súdny proces

Odkaz sa zobrazí v novom okne3 – Moje práva počas súdneho procesu

Odkaz sa zobrazí v novom okne4 – Moje práva po skončení súdneho procesu

Odkaz sa zobrazí v novom okne5 – Dopravné a iné drobné priestupky

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneDánsky právny systém

Odkaz sa zobrazí v novom okneDatabáza legislatívy v plnom znení

Odkaz sa zobrazí v novom okneHľadanie dánskeho advokáta

Odkaz sa zobrazí v novom okneInformácie o výkone trestu:


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 13/08/2019

1 – Ako si zabezpečiť právne poradenstvo

Získanie právneho poradenstva je veľmi dôležité, ak ste účastníkom trestného konania. Táto informačná stránka vám poradí, kedy a za akých okolností máte nárok na zastúpenie advokátom. Takisto sa dozviete, čo pre vás advokát urobí. Z tejto všeobecnej informačnej stránky sa takisto dozviete, ako nájsť advokáta, a akým spôsobom budú hradené náklady na advokáta v prípade, že si ich úhradu nemôžete dovoliť.


Ako si nájsť advokáta

Máte právo na zastupovanie advokátom podľa svojho výberu. Tento advokát musí byť oprávnený vystupovať pred dánskymi súdmi. Zoznam všetkých dánskych advokátov nájdete Odkaz sa zobrazí v novom oknetu. Na tejto internetovej stránke takisto zistíte, či sa daný advokát špecializuje na trestné právo, daňové právo alebo iný typ práva, ktoré je relevantné pre váš prípad.

Dánske ministerstvo spravodlivosti vymenovalo pre každý súd v Dánsku skupinu miestnych advokátov so špeciálnou praxou v trestných veciach. Títo advokáti sú nezávislými právnikmi, ktorí majú svoju vlastnú súkromnú právnickú firmu. Zoznam týchto advokátov môžete získať na súde. Ak nepožiadate o špecifického advokáta, k vášmu prípadu bude pridelený jeden z advokátov z tohto zoznamu, pokiaľ je vymenovanie právneho zástupcu povinné, napríklad v prípade, ak vás polícia vezme do vyšetrovacej väzby.

Platba za advokátske služby

Ak vám súd pridelil advokáta, jeho odmena sa zvyčajne hradí zo štátnych prostriedkov. V súvislosti so svojím rozhodnutím súd takisto stanoví výšku odmeny advokáta. Táto odmena bude stanovená na základe sadzieb používaných na súdoch vo všetkých trestných veciach, v ktorých bol vymenovaný právny zástupca, či už ide o advokáta, ktorého ste si vybrali, alebo nie.

Súd takisto rozhodne o tom, kto nakoniec uhradí odmenu advokáta. Ak ste boli uznaný vinným, budete musieť zaplatiť poplatok verejným orgánom (Dánska). Štát sa bude snažiť získať čo najvyššiu sumu, ktorú si môžete dovoliť zaplatiť.

Ak vás súd oslobodí alebo ak je rozsudok súdu oveľa miernejší, ako prokurátor očakával, súd obyčajne orgánom nariadi, aby uhradili odmenu a výdavky advokáta. Súd môže takisto rozhodnúť o tom, že orgány uhradia časť odmeny a náhrady advokáta. Mohlo by sa tak stať v prípade, ak sa súdne vypočutie konalo zbytočne v dôsledku okolností mimo vašej kontroly.

Voči rozhodnutiu o výške odmeny advokáta a voči konečnej výške záväzkov na jej úhradu sa môžete odvolať na najvyššom súde do dvoch týždňov od tohto rozhodnutia.

V trestnom konaní nie je možné požiadať o bezplatnú právnu pomoc, pričom na takúto právnu pomoc sa zvyčajne politika poistenia právnej ochrany nevzťahuje.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneČasť 66 dánskeho zákona o výkone spravodlivosti

Odkaz sa zobrazí v novom okneZoznam advokátov v Dánsku


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 13/08/2019

2 – Moje práva počas vyšetrovania trestného činu a predtým, ako prípad pôjde na súd


Aké sú fázy vyšetrovania trestného činu?

Trestné činy prešetruje polícia. Prípad bežne vyšetruje polícia, ktorej bolo oznámené, že sa daná osoba stala obeťou násilia alebo krádeže, alebo preto, že polícia, prípadne občan, zadržali konkrétnu osobu pri páchaní trestného činu.

Predbežné obvinenie

Polícia sa v prvom rade snaží zistiť, či bol spáchaný trestný čin a či existuje jeden alebo viacerí identifikovateľní podozriví, ktorí môžu byť obvinení zo spáchania trestného činu. Polícia chce v tejto súvislosti podozrivých vypočuť.

Zatknutie

Polícia môže podozrivého zadržať.

Predbežné zákonné pojednávanie a vyšetrovacia väzba (vrátane európskeho zatykača)

Ak chce polícia zadržať podozrivého, aby nedošlo k ohrozeniu policajného vyšetrovania alebo z iných dôvodov, musí byť predvedený pred súd do 24 hodín od jeho zatknutia tak, aby mohol byť prípad predložený sudcovi.

Obmedzujúce opatrenia

Okrem výsluchu podozrivého a potenciálnych svedkov môže polícia získať informácie v priebehu vyšetrovania prostredníctvom obmedzujúcich opatrení, ako je sledovanie telekomunikácií, odpočúvanie atď. Najobmedzujúcejšie opatrenia musí schváliť pred ich použitím súd.

Rozhodnutie o vznesení alebo nevznesení obvinenia voči podozrivej osobe

Účelom policajného vyšetrovania je získať informácie, ktoré štátnemu zástupcovi umožnia rozhodnúť, či bude voči podozrivému vznesené obvinenie alebo nie. Ak neexistuje dostatok dôkazov o tom, že podozrivý spáchal trestný čin, obžaloba stíhanie pozastaví.

Na miestnej úrovni sú polícia a prokuratúra pod rovnakým vedením, takže úrad prokuratúry sa často využíva v počiatočnej fáze prípadu vrátane plánovania vyšetrovania.

Príprava obhajoby na súdny proces

Viac informácií o práve byť informovaný o priebehu vyšetrovania a o jeho ovplyvňovaní nájdete Odkaz sa zobrazí v novom oknetu.

Moje práva počas vyšetrovania

Pre viac informácií o vašich právach v každej fáze prípadu kliknite na jeden z nasledujúcich odkazov.

Predbežné obvinenie vrátane výsluchu (1)

Prečo som bol obvinený?

Boli ste obvinený, pretože polícia má výrazné podozrenie, že ste spáchali trestný čin a že policajné vyšetrovanie bude odteraz zamerané na vás, a nie na inú osobu.

Čo znamená to, že som bol obvinený?

Znamená to, že vám bude oznámené, aký trestný čin ste podľa polície spáchali. Polícia vás musí informovať o tom, ktoré zákonné ustanovenia ste podľa nej porušili. Máte právo sledovať vyšetrovanie prebiehajúce vo vašom prípade prostredníctvom advokáta a v prípade závažného trestného činu máte právo na advokáta, ktorého vymenuje súd.

Prečo ma chce polícia vypočuť?

Polícia vás chce vypočuť, aby zistila, či je jej podozrenie, že ste spáchali trestný čin, odôvodnené alebo nie. Polícia použije vašu výpoveď vo svojom ďalšom vyšetrovaní. Štátny zástupca použije vašu výpoveď, aby rozhodol, či sa prípad bude riešiť ako priznanie viny.

Kde a kedy ma môže polícia vypočuť?

Neexistujú žiadne konkrétne pravidlá toho, kde a kedy vás môže polícia vypočuť. Výsluch musí byť vedený tak, aby neboli vaše práva neoprávnene porušené. Polícia vás spravidla nemôže kontaktovať na vašom pracovisku. Polícia vás spravidla začne vypočúvať na mieste činu. V mnohých prípadoch vás polícia požiada, aby ste sa dostavili na policajnú stanicu, kde vás dôkladnejšie vypočuje.

Čo ak nehovorím daným jazykom?

Ak nehovoríte miestnym jazykom, máte právo na tlmočníka, ktorý tlmočí do/z vášho jazyka. Tlmočníka zabezpečí polícia a vy nie ste povinný do jeho príchodu vypovedať.

Musím pred políciou vypovedať?

Polícii musíte uviesť svoje meno, adresu a dátum narodenia. Nemusíte povedať nič iné. Nemusíte hovoriť pravdu. Polícia vás musí o týchto právach informovať pred začatím vypočúvania. Od vášho prípadu a závažnosti obvinení závisí, či bude pre váš prípad prospešné, aby ste vypovedali na polícii. Ak neviete, či máte odpovedať na otázky, mali by ste sa o tom poradiť so svojím advokátom.

Budem sa môcť poradiť s advokátom?

Máte právo hovoriť s advokátom podľa svojho výberu, kým sa rozhodnete, či súhlasíte s vypočúvaním na polícii. Ak nepoznáte žiadneho advokáta, polícia vám jedného pridelí.

Váš advokát má právo byť prítomný počas vypočúvania, nesmie vám však radiť, ako máte odpovedať na konkrétne otázky.

Môžem si overiť, či polícia pochopila moju výpoveď správne?

Polícia musí vašu výpoveď zaznamenať. Túto správu si môžete prečítať alebo si ju nechať prečítať a potom k nej vyjadriť pripomienky. Vy rozhodnete, či ju podpíšete alebo nie. Mnohí advokáti vám poradia, aby ste tak neurobili, ak nerozumiete jazyku, v ktorom je vyhotovená.

 

Čo sa stane, ak poviem niečo, čo je pre môj prípad nepriaznivé?

Ak ste povedali niečo, čo môže mať negatívny vplyv na váš prípad, polícia môže tieto informácie použiť vo svojom vyšetrovaní. Policajná správa vo všeobecnosti nie je dôkazom a ako taká sa nemôže použiť proti vám počas súdneho procesu. Štátny zástupca vám môže položiť otázky týkajúce sa podrobností uvedených v tejto správe. Zmena výpovede môže naštrbiť vašu dôveryhodnosť.

Zatknutie (2)

Prečo som bol zatknutý?

Môžete byť zatknutý, ak má polícia dôvodné podozrenie, že ste spáchali trestný čin, ak je zatknutie nevyhnutné na to, aby vám zabránila v spáchaní ďalších trestných činov, aby zabezpečila vašu prítomnosť alebo aby zabezpečila, že nebudete hovoriť s tretími osobami. Môžete byť zatknutý aj na základe európskeho zatykača, ktorý bol vydaný v inom členskom štáte EÚ.

Môže ma polícia zatknúť pri všetkých typoch prípadov?

Nebudete zatknutý v prípade, ak by bolo vaše zatknutie neprimerané k závažnosti trestného činu, z ktorého ste obvinený. Napríklad je veľmi nepravdepodobné, že budete zatknutý, ak ste podozrivý zo spáchania trestného činu, pre ktorý je maximálnym trestom menšia pokuta.

Kde budem zadržiavaný?

Spravidla budete zadržiavaný na miestnej policajnej stanici. V bežnom prípade budete umiestnený do cely predbežného zadržania, kým vás polícia nevypočuje (pozri Predbežné obvinenie vrátane výsluchu (1)).

Môžem v prípade potreby navštíviť lekára?

Ak ste chorý, ranený alebo pod silným vplyvom alkoholu alebo drog, máte právo na lekárske ošetrenie. To, že musíte vyhľadať lekára, by ste mali polícii oznámiť aj v prípade, že potrebujete špeciálne lieky.

Môžem kontaktovať advokáta?

Ak ste boli zatknutý, máte právo kontaktovať advokáta podľa svojho výberu, kým sa rozhodnete, či súhlasíte s vypočúvaním na polícii. V konkrétnych prípadoch môže polícia zamietnuť vašu žiadosť o konkrétneho advokáta. V tejto veci sa so sťažnosťou môžete obrátiť na súd.

Polícia aj váš advokát vám musia vysvetliť, že vám môže byť pridelený advokát vymenovaný súdom, a to, kto je povinný ho zaplatiť.

Môžem kontaktovať svoje veľvyslanectvo, ak som z inej krajiny?

Ak ste cudzím štátnym príslušníkom, máte právo kontaktovať veľvyslanectvo svojej krajiny. Polícia vám pomôže skontaktovať sa s veľvyslanectvom.

Môžem kontaktovať svoju rodinu?

Máte právo informovať svoju rodinu alebo zamestnávateľa o svojom zatknutí. Polícia môže vašu žiadosť o ich kontaktovanie odmietnuť, ak sa domnieva, že by takýto kontakt mohol prípad negatívne ovplyvniť. Polícia môže informovať vašu rodinu vo vašom mene.

 

Ako dlho môžem byť zadržiavaný?

Ak už nepretrvávajú dôvody pre vaše zatknutie, musíte byť prepustený. Ak ste neboli prepustený do 24 hodín, musíte byť postavený pred súd (predbežné zákonné pojednávanie), aby sudca mohol rozhodnúť o vašom prepustení, predĺžení vašej väzby (ktoré je možné na 3 x 24 hodín) alebo o tom, či by ste mali byť umiestnený do vyšetrovacej väzby (Predbežné zákonné vypočutie a vzatie do vyšetrovacej väzby (3)).

Kedy môže byť moje zadržanie dlhšie ako 24 hodín?

Ak sudca, ktorý vedie prípad na predbežnom zákonnom pojednávaní, zistí, že predložený dôkaz nie je dostatočný na to, aby sa rozhodlo, či by ste mali byť umiestnený do vyšetrovacej väzby, vaša väzba sa môže predĺžiť o 3 x 24 hodín od ukončenia prvého pojednávania.

Predbežné zákonné vypočutie a vzatie do vyšetrovacej väzby (3)

Prečo som bol umiestnený do vyšetrovacej väzby?

Do vyšetrovacej väzby ste boli umiestnený z toho dôvodu, že polícia sa domnieva, že je potrebné vás zadržať na určitý čas alebo počas trvania vyšetrovania. Do vyšetrovacej väzby môžete byť umiestnený aj preto, aby sa zabezpečilo vaše vydanie do iného členského štátu na základe európskeho zatykača.

Kto rozhoduje o tom, či musím zostať vo vyšetrovacej väzbe?

O tom, či boli splnené podmienky pre vaše umiestnenie vo vyšetrovacej väzbe, rozhoduje sudca. Predtým, ako sudca rozhodne, či by ste na žiadosť polície mali zostať vo vyšetrovacej väzbe, sa uskutoční pojednávanie (predbežné zákonné pojednávanie). Štátny zástupca počas pojednávania predstaví policajné poňatie prípadu a vy budete mať možnosť predložiť svoje stanovisko. Sudca rozhodne o tom, či zostanete vo vyšetrovacej väzbe, ale nie o tom, či ste podľa obžaloby vinný.

Môžem zostať vo vyšetrovacej väzbe pri všetkých typoch prípadov?

Vo vyšetrovacej väzbe môžete zostať za týchto podmienok:

 • Polícia musí vysvetliť, prečo sa domnieva, že ste spáchali trestný čin, za ktorý môžete byť odsúdený na trest odňatia slobody na 18 mesiacov alebo viac.
 • Prípadný trest musí byť viac ako na 30 dní odňatia slobody.
 • Polícia musí presvedčiť sudcu, že je dôležité, aby ste neboli prepustený, kým prebieha policajné vyšetrovanie, a to na základe jedného z nasledujúcich dôvodov:
 • polícia sa domnieva, že sa vyhýbate trestu;
 • existuje dôvod domnievať sa, že budete pokračovať v páchaní rovnakého typu trestnej činnosti;
 • existuje dôvod domnievať sa, že po prepustení budete mariť vyšetrovanie;
 • trestný čin je natoľko závažný, že by bolo pre ostatných nebezpečné, keby ste boli počas čakania na proces na slobode.

V zriedkavých prípadoch sa môžete vyšetrovacej väzbe vyhnúť dokonca aj vtedy, keď boli splnené podmienky na vaše umiestnenie do vyšetrovacej väzby, teda ak by bolo uväznenie z hľadiska vašej osobnej situácie mimoriadnou záťažou. Je dôležité, aby ste svojho advokáta informovali o týchto skutočnostiach.

Kde bude prebiehať predbežné zákonné vypočutie?

Predbežné zákonné vypočutie bude prebiehať na miestnom súde. V bežnom prípade budete umiestnený do cely predbežného zadržania, kým sa neocitnete v súdnej sieni.

Musím počas predbežného zákonného vypočutia vypovedať?

Nemusíte vypovedať ani hovoriť pravdu. Od povahy vášho prípadu a od závažnosti obvinení závisí, či bude pre váš prípad prospešné, aby ste vypovedali na súde. So svojím advokátom by ste sa mali poradiť o tom, či by bolo pre vás vhodné vypovedať alebo nie.

Budem môcť hovoriť s advokátom?

Súd vymenuje advokáta, ktorý vás bude na súde zastupovať. Ak nepožiadate o konkrétneho advokáta, súd vymenuje advokáta, ktorý má v daný deň službu. Viac informácií nájdete na Odkaz sa zobrazí v novom okneInformačnej stránke 1.

Pred pojednávaním máte právo prediskutovať prípad so svojím advokátom. Ak vy a váš advokát nehovoríte rovnakým jazykom, máte právo využiť služby tlmočníka. Váš advokát bude počas pojednávania hájiť vaše záujmy a môže vám klásť otázky.

Môžem si overiť, či súd pochopil moju výpoveď správne?

Sudca do súdnych záznamov uvedie základné informácie z vašej výpovede. Vaša výpoveď sa nahlas prečíta, aby sa zabezpečilo, že bola správne pochopená.

 

Čo sa stane, ak poviem niečo, čo je pre môj prípad nepriaznivé?

Vaša výpoveď na súde sa môže v prípade použiť ako dôkaz.

Ako dlho môžem zostať vo vyšetrovacej väzbe?

Sudca počas pojednávania rozhodne o tom, či budete prepustený alebo zostanete vo vyšetrovacej väzbe. V niektorých prípadoch sudca nariadi predĺženie vášho zadržania o 3 x 24 hodín (pozri Zatknutie (2)).

 

Ak ste boli vzatý do väzby, sudca stanoví maximálny limit v dĺžke štyroch týždňov. To znamená, že buď musíte byť prepustený pred uplynutím tejto lehoty, alebo sa vaším prípadom musí znovu zaoberať súd, aby sa zabezpečilo splnenie podmienky na vaše opätovné vzatie do väzby. Maximálny čas, počas ktorého môžete byť zadržiavaný vo vyšetrovacej väzbe, nie je stanovený. Ten bude závisieť od povahy prípadu.

Ak už nepretrvávajú dôvody pre vaše zatknutie, musíte byť prepustený.

Čo je to samoväzba?

Polícia môže niekedy požadovať, aby ste boli držaný v samoväzbe s cieľom zabrániť vášmu kontaktu s ostatnými väzňami. Iným osobám môžete len napísať alebo zatelefonovať pod policajným dohľadom. O tom, či by ste mali byť umiestnený do samoväzby, rozhoduje sudca.

Môžem sa proti rozsudku o umiestnení do vyšetrovacej väzby a samoväzby odvolať?

Proti rozsudku o umiestnení do vyšetrovacej väzby alebo samoväzby sa môžete odvolať na vyššom súde. Spravidla musíte uviesť, že sa chcete odvolať, na pojednávaní, na ktorom sa rieši váš prípad.

Môžem sa vyhnúť umiestneniu do vyšetrovacej väzby, ak som odovzdal svoj pas alebo zložil kauciu?

Trestný zákonník vám umožňuje vyhnúť sa zadržaniu, ak odovzdáte svoj pas alebo ak zložíte kauciu. V praxi však k tomu dochádza iba zriedkakedy.

Obmedzujúce opatrenia (4)

Počas vyšetrovania môže polícia získať informácie prostredníctvom rôznych obmedzujúcich opatrení, pričom niektoré z nich sú opísané nižšie.

Je polícia oprávnená odobrať mi odtlačky prstov a urobiť fotografie?

Polícia vám môže odobrať odtlačky prstov a urobiť fotografie za nasledujúcich podmienok:

 • ste podozrivý zo spáchania trestného činu a toto opatrenie je nevyhnutné pre policajné vyšetrovanie;
 • polícia má vážny dôvod domnievať sa, že ste spáchali trestný čin, za ktorý môžete byť odsúdený na trest odňatia slobody na 18 mesiacov alebo viac.

Je polícia oprávnená odobrať mi vzorky DNA alebo krvi?

Polícia vám môže odobrať vzorky DNA alebo krvi za nasledujúcich podmienok:

 • existuje vážny dôvod domnievať sa, že ste spáchali trestný čin, za ktorý môžete byť odsúdený na trest odňatia slobody na 18 mesiacov alebo viac, a toto opatrenie sa na účely vyšetrovania považuje za veľmi dôležité;
 • vzorka krvi vám môže byť odobratá v prípade, že súčasťou trestného činu, zo spáchania ktorého ste podozrivý, je požitie alkoholu alebo drog.

Je polícia oprávnená urobiť mi osobnú prehliadku, ako aj prehliadku môjho oblečenia?

Polícia môže prehľadať váš vrchný odev za rovnakých podmienok, ako sú podmienky vzťahujúce sa na urobenie fotografií.

Je polícia oprávnená skontrolovať môj mobilný telefón a prehľadať moje vozidlo?

Polícia môže skontrolovať váš mobilný telefón s cieľom zistiť vaše telefónne číslo a číslo IMEI vášho telefónu, a takisto môže prehľadať vaše vozidlo za nasledujúcich podmienok:

 • polícia má vážny dôvod domnievať sa, že ste spáchali trestný čin, za ktorý vás môže súdne stíhať;
 • prehliadka sa považuje za veľmi dôležitú súčasť vyšetrovania.

 

Je polícia oprávnená urobiť u mňa domovú prehliadku?

Polícia u vás môže urobiť domovú prehliadku za nasledujúcich podmienok:

 • polícia má vážny dôvod domnievať sa, že ste spáchali trestný čin, za ktorý vás môže súdne stíhať;
 • prehliadka sa považuje za veľmi dôležitú súčasť vyšetrovania.
 • za spáchanie trestného činu môžete byť odsúdený na trest odňatia slobody.
 • polícia môže doložiť, že je pravdepodobné, že nájde dôkazy alebo predmety týkajúce sa spáchaného trestného činu, ktoré by mala skonfiškovať z iných dôvodov.

Kto rozhoduje o používaní obmedzujúcich opatrení?

Príkaz na domovú prehliadku vydáva súd. Ak existuje dôvod k obave, že dôkaz môže zmiznúť, ak sa domová prehliadka nevykoná okamžite, polícia ju môže vykonať aj bez súdneho príkazu. Polícia musí súd informovať o tejto prehliadke do 24 hodín od jej vykonania. Ak dáte na domovú prehliadku svoj písomný súhlas, polícia sa môže rozhodnúť, či váš dom prehľadá.

Polícia rozhodne, či vám odoberie odtlačky prstov, vzorky DNA a krvi a či urobí vaše fotografie. Polícia má takisto právo skontrolovať váš mobilný telefón, prehľadať vaše vozidlo atď.

Môžem podať sťažnosť?

Ak chcete podať sťažnosť v súvislosti s vyšetrovaním polície, môžete tak urobiť na súde.

Voči rozhodnutiu súdu vydať príkaz na domovú prehliadku a vedeniu vyšetrovania sa môžete odvolať na vyššom súde do dvoch týždňov od rozhodnutia súdu.

Môžem požadovať, aby polícia zničila moje odtlačky prstov, fotografie, stopy DNA a výsledky krvných vzoriek?

Ak obžaloba prípad pozastaví alebo ak ste boli prepustený na slobodu, polícia musí zničiť vaše fotografie. Polícia môže uchovávať vaše odtlačky prstov a vzorky DNA, ale po uplynutí určitého času ich musí zničiť.

Môžem požiadať o odškodnenie?

Ak ste boli zadržaný, uväznený alebo vystavený obmedzujúcemu opatreniu a následne sa preukáže, že toto zadržanie, uväznenie alebo obmedzujúce opatrenie bolo neoprávnené, vo všeobecnosti máte právo na odškodnenie. Riaditeľ štátnej prokuratúry vydáva výročnú správu o sadzbách používaných pri určovaní výšky takéhoto odškodnenia.

Rozhodnutie o vznesení alebo nevznesení obvinenia (5)

Potom, ako polícia uzavrie vyšetrovanie, môže váš prípad zaslať prokuratúre, ktorá rozhodne o ďalšom postupe.

Môžem pred procesom priznať vinu ku všetkým alebo niektorým obvineniam?

Ak ste sa počas policajného vyšetrovania priznali k najzávažnejším obvineniam, ktoré boli proti vám vznesené, obžaloba sa bežne snaží prípad riešiť ako priznanie viny.

 

Čo je to obžaloba?

Obžaloba tvorí základ pojednávania prípadu na súde. Obžaloba musí špecifikovať zákonné ustanovenia, z porušenia ktorých vás obvinila, a musí obsahovať opis toho, ako ste trestný čin spáchali. Tento opis musí byť taký presný, aby ste si na jeho základe mohli pripraviť svoju obhajobu.

 

Môžem byť obžalovaný z iného trestného činu ako z toho, z ktorého ma obžalovala polícia?

Obžalobu pripravuje prokuratúra. Ak sa názor prokuratúry na prípad od názoru polície líši, táto obžaloba môže obsahovať nové alebo odlišné body.

Môžu byť do obžaloby pridané nové body?

Obžaloba sa musí snažiť zhromaždiť všetky obvinenia, ktoré boli proti vám vznesené, aby bolo možné vydať spoločný verdikt. Obžaloba preto môže obsahovať nové body, ak ste boli obvinený zo spáchania trestného činu pri viacerých príležitostiach.

Osobitné pravidlá platia v prípade, ak ste boli vydaný do Dánska na základe európskeho zatykača alebo dohody o vydaní. Ak ste boli obžalovaný z nových bodov, mali by ste sa o tom poradiť so svojím advokátom.

Možno obžalobu zmeniť?

Obvinenia možno zmeniť alebo rozšíriť v prípade, že sa objavia nové obvinenia, a to do dátumu, na ktorý je vytýčené súdne pojednávanie.

Ak sa obžaloba v danom prípade domnieva, že trest za daný bod obžaloby by mal byť prísnejší, ako je uvedené v obžalobe, takáto zmena je možná len vtedy, ak s ňou súhlasí štátny zástupca. V prípade jej zmeny musí byť táto zmena oznámená do dvoch mesiacov.

Po začatí súdneho konania možno v obžalobe vykonať len veľmi málo zmien. O schválení týchto zmien rozhoduje súd.

Môžem byť obvinený z trestného činu, z ktorého som už bol obvinený v inom členskom štáte?

Nemožno vylúčiť, že nebudete obvinený z trestného činu, z ktorého ste už boli obvinený v inej krajine. Nemožno vás však uznať vinným za trestný čin, za ktorý ste už boli odsúdený alebo oslobodený v inej krajine.

Budem mať k dispozícii informácie o svedkoch, ktorí svedčia proti mne?

Štátny zástupca musí podať obžalobu na súd spolu so zoznamom dôkazov a menami svedkov. Kópiu tohto zoznamu dostane váš advokát. Spravidla máte právo poznať identitu svedkov.

Príprava obhajoby (6)

Na základe čoho môžeme spolu s mojím advokátom pripraviť moju obhajobu?

Váš advokát spravidla dostane kópie všetkých správ vypracovaných políciou počas vyšetrovania. Vo všeobecnosti máte právo nahliadnuť do spisov. Váš advokát vám môže dať kópiu spisov len v prípade, ak to polícia povolí.

 

Mám právo nahliadnuť do všetkých spisov polície?

Polícia môže vášmu advokátovi nariadiť, aby vám neposkytol určité informácie týkajúce sa prípadu, ak sa to považuje za potrebné vzhľadom na ochranu záujmov cudzích mocností alebo zabezpečenie dôkazov. Takýto príkaz možno vydať len v závažných prípadoch a vtedy, ak ste vypovedali na súde.

Kto rozhoduje o tom, či môžem nahliadnuť do všetkých spisov?

Polícia predloží spisy a rozhodne, či by sa mal na časť prípadu alebo na celý prípad vydať súdny zákaz. Proti rozhodnutiu polície sa možno odvolať na súde, ktorý o tejto záležitosti rozhodne.

Môžem sa zúčastniť na všetkých pojednávaniach prípadu?

Vo všeobecnosti máte právo byť prítomný na všetkých súdnych pojednávaniach, kde súd rozhodne, či by ste mali zostať vo vyšetrovacej väzbe alebo ktorí spolupáchatelia či svedkovia budú vypočutí pred súdom.

Súd môže na žiadosť polície rozhodnúť o zamietnutí vašej prítomnosti na pojednávaniach. V takom prípade máte právo byť informovaný o tom, čo sa na pojednávaní dialo. Súd môže nariadiť, aby vám takéto informácie neboli poskytnuté. Máte právo byť informovaný o tom, čo sa dialo na pojednávaní, na ktorom ste sa nemohli zúčastniť. Musíte byť informovaný minimálne o tom, kedy máte vypovedať pred súdom.

Môže sa môj advokát zúčastniť na všetkých pojednávaniach prípadu?

Váš advokát má právo zúčastniť sa na všetkých pojednávaniach prípadu. Vzťahuje sa to aj na pojednávania, na ktorých súd rozhodne, či povolí odpočúvanie alebo napojenie telefónu, prehliadky alebo iné obmedzujúce opatrenia, na ktoré je potrebný predchádzajúci súhlas súdu.

Môže sa môj advokát zúčastniť na vyšetrovaní polície?

Váš advokát musí byť informovaný o priebehu vyšetrovania a má právo zúčastniť sa tej fázy vyšetrovania, ktorá môže v prípade slúžiť ako dôkaz proti vám. Ide napríklad o prehliadky na zistenie totožnosti, rekonštrukciu prípadu atď.

Môže môj advokát viesť vlastné vyšetrovanie?

Ak sa domnievate, že polícia nezískala informácie, ktoré by mohli vášmu prípadu pomôcť, váš advokát spravidla požiada o ďalšie vyšetrovanie. Ak polícia odmietne viesť ďalšie vyšetrovanie, prípad sa môže predložiť súdu, ktorý môže polícii nariadiť, aby viedla ďalšie relevantné vyšetrovanie.

Váš advokát sa môže takisto rozhodnúť, že bude viesť vlastné vyšetrovanie. V praxi však k tomu dochádza iba zriedka. Ak váš advokát vedie svoje vlastné vyšetrovanie prípadu, nesmie mariť vyšetrovanie polície a vyšetrovanie vášho advokáta musí byť v súlade s etickým kódexom právnikov.

Môže môj advokát povolať svedkov, aby svedčili na súde?

Váš advokát môže požiadať konkrétnych svedkov, aby svedčili na súde. Ak obžaloba vznesie námietku voči vypočutiu takýchto svedkov, súd rozhodne o tom, či je vypočutie daných svedkov relevantné.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneDánsky zákon o výkone spravodlivosti

Odkaz sa zobrazí v novom okneDánsky zákon o vytvorení centrálneho registra DNA

Odkaz sa zobrazí v novom okneRiaditeľ štátnej prokuratúry

Odkaz sa zobrazí v novom okneDánsky zákon o vydávaní zločincov


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 13/08/2019

3 – Moje práva na súde


Kde sa bude konať súdny proces?

Súdny proces bude prebiehať na príslušnom mestskom súde a bude verejný. Ak ste priznali, že ste spáchali trestný čin alebo činy, z ktorých ste boli obvinený, prokuratúra požiada o začatie pojednávania o priznaní viny. V takomto prípade bude súdu predsedať len jeden profesionálny sudca. To isté platí aj v prípade, ak je jediným trestom pokuta.

Ak ste nepriznali svoju vinu, váš prípad vypočujú prísediaci sudcovia a súd potom bude tvoriť jeden profesionálny sudca a dvaja prísediaci sudcovia.

Ak prokurátor požaduje trest odňatia slobody na štyri alebo viac rokov, prípad sa dostane pred porotu. Súd bude potom pozostávať z troch profesionálnych sudcov a šiestich porotcov. Výnimkou sú prípady týkajúce sa trestnej činnosti súvisiacej s narkotikami a hospodárskej trestnej činnosti, ktoré vypočúvajú profesionálny sudca a prísediaci sudcovia bez ohľadu na požadovaný trest.

Je možné obžalobu počas procesu zmeniť?

Ak má byť prípad vypočutý ako priznanie viny, je možné schváliť, že poplatky budú upravené tak, aby zodpovedali trestnému činu, pre ktorý ste priznali svoju vinu.

Po začatí súdneho procesu proti vám je možné urobiť v súvislosti s poplatkami len drobné zmeny. Poplatky nemožno zvýšiť bez vášho súhlasu.

Aké sú moje práva počas súdneho procesu?

Musíte byť prítomný počas celého súdneho procesu. Súd vám môže povoliť opustiť konanie potom, ako ste poskytli svoje svedectvo.

Ak ste boli oboznámený so súdnym konaním, ale nemôžete sa na súde zúčastniť bez zákonného ospravedlnenia, súd môže rozhodnúť o preskúmaní svedectva vo vašej neprítomnosti. Súd môže vydať rozhodnutie vo vašej neprítomnosti, ak prokuratúra požiada o trest odňatia slobody na šesť mesiacov a ak ste dali svoj súhlas na ukončenie súdneho procesu. Ak vám bol vymeraný nepodmienečný trest odňatia slobody na tri mesiace, prípad možno uzavrieť aj bez vášho súhlasu.

Od 1. novembra 2009 je možné zúčastniť sa súdneho konania prostredníctvom videokonferencie v prípade, že maximálny trest, o ktorý sa žiadalo, bola pokuta alebo odňatie slobody na maximálne jeden rok. Nie všetky súdy však majú nainštalované zariadenie potrebné na to, aby vám poskytli túto možnosť.

Ak nehovoríte jazykom, v ktorom sa vedie súdny proces, prípadne mu nerozumiete, máte právo využívať počas celého súdneho procesu služby tlmočníka. Tlmočník vám takisto pomôže v prípade, že sa počas súdneho konania potrebujete poradiť so svojím advokátom.

Ak ešte nemáte svojho advokáta, súd vám jedného pridelí v prípade, že trváte na svojej nevine v prípade obžaloby, ktorá bola vznesená proti vám, a ak je požadovaný trest len pokuta. Ak ste priznali svoju vinu v prípade, v ktorom prokuratúra žiada odňatie slobody, súd vám advokáta pridelí v prípade, že o to požiadate. Ak nesúhlasíte s vaším advokátom alebo ak si z nejakých iných dôvodov želáte nového advokáta, vášmu želaniu sa zvyčajne vyhovie.

Počas súdneho procesu nemusíte odpovedať na otázky alebo povedať pravdu. Nemôžete byť potrestaný za poskytnutie nedôveryhodných dôkazov počas súdneho procesu. Váš advokát vám môže poradiť, či je pre vás prospešné vo vašom prípade vypovedať.

Aké sú moje práva vo vzťahu k dôkazom svedčiacim proti mne?

Používanie písomných dôkazov počas súdneho procesu sa podrobne riadi zákonom. V tejto súvislosti neexistujú takmer žiadne pravidlá a môžete predložiť akýkoľvek dôkaz. Spolu so svojím advokátom môžete spochybniť prípustnosť svedkov alebo dôkazov, a to najmä vtedy, ak sú pre váš prípad irelevantní alebo ak bol dôkaz získaný nezákonnou cestou. Súd rozhodne, či pripustí takýchto svedkov alebo dôkazy, ktoré ste spochybnili. Vo väčšine prípadov sa dôkazy získané nezákonným spôsobom vyhlásia na súde za neprípustné. Súd posúdi váhu daných dôkazov po vypočutí ostatných dôkazov.

Môžete požiadať o predvolanie konkrétnych svedkov, aby svedčili na súdnom pojednávaní, alebo o predloženie konkrétneho dôkazu v prospech vášho prípadu. Môže to byť napríklad zoznam cestujúcich, z ktorého vyplynie, že ste sa nenachádzali na mieste činu v čase, keď bol spáchaný. Ak prokuratúra s relevantnosťou konkrétneho dôkazu nesúhlasí, rozhodne v tejto veci súd.

Strana, ktorá prizvala svedkov, ich vypočuje ako prvá. Následne bude mať príležitosť na krížový výsluch svedka druhá strana. Súd počas rozhodovania o svojom verdikte posúdi vierohodnosť a spoľahlivosť svedeckých výpovedí, ktoré zazneli počas súdneho procesu.

Zohľadnia sa informácie o mojich záznamoch v registri trestov?

Informácie o predchádzajúcom odsúdení sa zohľadnia v prípade, ak to vyplýva z opisu trestného činu, ktorý je opakovaným trestným činom. V zriedkavých prípadoch sa informácie o postupe používanom v predchádzajúcom prípade môžu odvolávať na odôvodnenie viny alebo neviny v prebiehajúcej veci. V bežnom prípade ovplyvní dĺžku trestu to, či ste už boli odsúdený za podobný čin, alebo či ste takýto čin spáchali počas probačného obdobia nasledujúceho po zrušení rozsudku alebo počas podmienečného prepustenia.

Obyčajne sa neskúma, či ste už boli odsúdený v inom členskom štáte.

Čo sa stane ku koncu súdneho procesu?

Prípad sa končí rozhodnutím súdu. Výsledok môže byť nasledujúci:

 • zbavenie obžaloby;
 • pokuta;
 • podmienečné prepustenie, ktoré môže byť zároveň nariadením liečby alebo vykonávania verejnoprospešných prác;
 • nepodmienečný trest odňatia slobody.

V prípade podmienečného prepustenia súd obyčajne stanoví trest odňatia slobody, na ktorý nebudete musieť nastúpiť, ak počas probačného obdobia, ktoré bežne predstavuje jeden až dva roky, nespáchate ďalší trestný čin. Ako podmienku pre podmienečné prepustenie môže súd požadovať, aby ste boli aj naďalej pod dohľadom sociálneho kurátora, nastúpili na protialkoholické liečenie alebo iný typ liečenia, podrobili sa psychiatrickej liečbe a/alebo odrobili určitý počet hodín neplatených verejnoprospešných prác stanovených súdom.

Pre mladistvých páchateľov (páchatelia do 18 rokov) sú stanovené osobitné sankcie.

Akú úlohu zohráva obeť počas procesu?

Obeť sa považuje za svedka podobne ako všetci ostatní svedkovia. V niektorých prípadoch má však obeť právo na advokáta, ktorého osobitne vymenuje súd a/alebo získať odškodnenie za škody spôsobené v priebehu súdneho konania za predpokladu, že nárok na odškodnenie je jednoducho a riadne zdokumentovaný, a že odškodnenie zo strany súdu nepovedie k žiadnym materiálnym ťažkostiam.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneDánsky zákon o výkone spravodlivosti


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 13/08/2019

4 – Moje práva po skončení súdneho procesu


Môžem sa odvolať?

Súd vydá svoje rozhodnutie počas súdneho vypočutia. Proti rozhodnutiu, verdiktu alebo rozsudku sa môžete odvolať na vyššom súde. Môžete požiadať o zbavenie obžaloby alebo zmiernenie rozsudku. Ak si myslíte, že vo vašom prípade došlo v priebehu súdneho procesu na krajskom súde k závažným pochybeniam, môžete požiadať o vrátenie veci späť na okresný súd na obnovu súdneho procesu s novými sudcami.

Proti odsúdeniu, verdiktu alebo rozsudku sa môžete odvolať ústne na vypočutí, na ktorom bolo vydané rozhodnutie. Môžete sa odvolať aj písomne na okresnom súde alebo prokuratúre. Odvolanie musíte podať do dvoch týždňov. Ak máte advokáta, zvyčajne sa ujme praktických náležitostí súvisiacich s vaším odvolaním. Ak bol vydaný rozsudok o zaplatení pokuty vo výške 3 000 DKK alebo menej, na podanie odvolania voči rozhodnutiu budete potrebovať povolenie od dánskej rady na povolenie odvolania. Žiadosť musíte tejto rade predložiť do dvoch týždňov od vydania rozhodnutia.

Čo sa stane, ak sa odvolám?

Ak sa odvoláte proti rozhodnutiu súdu, váš prípad bude vypočutý na vyššom súde. Aj toto vypočutie je prístupné verejnosti. Neexistuje časové obmedzenie na to, kedy sa prípad musí na vyššom súde vypočuť.

Ak sa nachádzate vo vyšetrovacej väzbe, vyšší súd musí vypočuť váš prípad pred ostatnými prípadmi. Vyšší súd musí takisto rozhodnúť o tom, či zostanete vo vyšetrovacej väzbe do odvolacieho konania a počas neho.

Ak sa odvolávate pre zbavenie obžaloby, o vašom prípade sa bude znovu pojednávať na vyššom súde. V takom prípade ste oprávnený predložiť nové dôkazy. So svojím advokátom by ste mali čo najrýchlejšie prediskutovať, ktoré nové dôkazy by sa mali v prípade odvolania predložiť. Hneď ako z trestného stíhania vyplynie, o ktoré dôkazy sa bude opierať konanie na vyššom súde, váš advokát bude mať 14 dní na to, aby vaše dôkazy predložil. Z časovej lehoty 14 dní môžete dostať výnimku.

Ak sa odvolávate za účelom zmiernenia vášho trestu, vyšší súd bude posudzovať len rozsudok. V takomto prípade strany vyššiemu súdu nepredkladajú žiadne dôkazy, ale váš advokát môže súd požiadať o poskytnutie dodatočných informácií o vašich osobných pomeroch, ktoré sú relevantné na stanovenie trestu alebo vydanie.

Ako prebieha odvolacie konanie?

Ak ste sa odvolali pre zbavenie obžaloby, o vašom prípade sa bude znovu pojednávať na vyššom súde. Vyšší súd v praxi často začína tým, že prečíta vaše vyhlásenie a vyhlásenie svedkov, ktoré ste urobili na okresnom súde. Ak však spolu so svojím advokátom s týmto postupom nesúhlasíte, tieto vyhlásenia sa musia urobiť znovu.

Ak ste sa odvolali za účelom zníženia vášho trestu, vyšší súd zohľadní dôkazy, ktoré boli predložené na okresnom súde, a rozhodne o treste na tomto základe.

Vyšší súd oznámi svoje rozhodnutie počas súdneho vypočutia. Vyšší súd môže rozhodnúť o platnosti rozsudku okresného súdu, zvýšení alebo znížení trestu, alebo vás môže oslobodiť. Ak vás súd oslobodí alebo ak zmierni váš trest, náklady súvisiace s odvolaním sa hradia z verejných prostriedkov. To isté platí v prípade, že sa prokuratúra odvolala proti rozsudku a vyšší súd ho iba potvrdí. Vo všetkých ostatných prípadoch budete pravdepodobne musieť uhradiť náklady súvisiace s odvolaním vy.

Čo sa stane, ak bude odvolanie úspešné/neúspešné?

Rozsudok vyššieho súdu nahrádza rozsudok okresného súdu a vo všeobecnosti sa stáva právoplatným a nezvratným. Váš prípad sa vo výnimočných prípadoch môže predložiť najvyššiemu súdu na základe povolenia odvolacej rady. Takéto povolenie sa obyčajne poskytuje len vtedy, ak je prípad zásadnou záležitosťou, a tým aj modelovým prípadom, alebo z iných zvláštnych dôvodov. Rada udeľuje povolenie odvolať sa na najvyšší súd len niekoľkým trestným prípadom. Váš advokát vás môže poučiť o vašich možnostiach získať takéto povolenie.

Ak ste boli oslobodený a ak boli v priebehu vyšetrovania použité donucovacie opatrenia, ako je vzatie do väzby, zatknutie alebo osobná prehliadka, môžete požiadať o odškodnenie. Svoju žiadosť musíte podať písomne regionálnemu štátnemu prokurátorovi najneskôr do dvoch mesiacov od rozhodnutia súdu. Váš advokát sa zvyčajne ujme praktických náležitostí súvisiacich s podaním odvolania. Nezabudnite svojho advokáta informovať o tom, kde vás môže kontaktovať vo vašej rodnej krajine.

Som z iného členského štátu. Môžu ma po procese poslať späť do tohto štátu?

Na výkon vášho trestu obyčajne môžete byť poslaný do iného členského štátu. Zvyčajne sa tak stane, len ak požiadate o presunutie na výkon trestu do vašej rodnej krajiny. Svoju žiadosť o výkon trestu vo vašej rodnej krajine musíte zaslať dánskemu ministerstvu spravodlivosti.

Ak budem odsúdený, môžem byť opätovne súdený za ten istý trestný čin?

V Dánsku nemôžete byť dvakrát odsúdený za ten istý trestný čin. Tá istá zásada sa uplatňuje aj v ostatných európskych krajinách. Keďže sa môžu sankčné ustanovenia v jednotlivých krajinách líšiť, musíte sa o tejto skutočnosti informovať v krajine, v ktorej ste mohli byť takisto stíhaný za spáchanie trestného činu.

Informácie o treste/odsúdení

Hneď potom, ako sa o prípade rozhodne, sa toto rozhodnutie oznámi centrálnemu registru trestov. Rozhodnutia o porušení dánskeho trestného zákonníka budú zaradené do časti registra vyhradenej pre rozhodnutia. Rozhodnutia o porušení ostatných právnych predpisov budú zaregistrované, ak vám bol vymeraný trest odňatia slobody alebo trest zákazu činnosti (trest zbavujúci vás práva). Toto rozhodnutie bude zaregistrované s uvedením názvu súdu, ktorý rozsudok vydal, dátumu vydania rozsudku, zákonných ustanovení, ktoré boli porušené a trestu.

Existujú isté obmedzenia ohľadom toho, ktoré rozhodnutia budú zaradené do registra trestov, ktorý vám môže byť vydaný na osobné použitie. Údaje sa ukladajú elektronicky a ich odstránenie závisí od závažnosti trestu. V súvislosti s registrovaním alebo odstraňovaním chýb môžete podať sťažnosť, nie však pokiaľ ide o aktuálnu registráciu rozhodnutia. Sťažnosti týkajúce sa registrácie musia byť predložené Úradu národného komisára dánskej polície, ktorý je zodpovedný za údaje týkajúce sa registra trestov.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneDánsky zákon o výkone spravodlivosti

Odkaz sa zobrazí v novom okneNariadenie spracovania osobných údajov v centrálnom registri trestov


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 13/08/2019

5 – Menej závažné trestné činy


Akým spôsobom sa riešia drobné dopravné priestupky?

Ak vás zastaví dopravná polícia, ktorej úlohou je kontrolovať dodržiavanie dopravných predpisov, môžete svoj priestupok buď prijať, alebo zamietnuť. Polícia vás musí obviniť z priestupku, o ktorom sa domnieva, že ste spáchali. Máte právo na obhajcu a pred políciou nemusíte vypovedať.

Sankciou za dopravný priestupok je v bežnom prípade pokuta. Dopravné priestupky sa riešia rovnakým spôsobom ako ostatné priestupky, za ktoré sa udeľuje pokuta. Polícia vám zašle pokutový lístok. Ak pokutu zaplatíte, znamená to, že sankciu prijímate. Ak ju nezaplatíte, vaším prípadom sa bude zaoberať súd. Budete predvolaný na pojednávanie, na ktorom sa predložia dôkazy o spáchanom priestupku.

Riaditeľ verejnej prokuratúry vydal Odkaz sa zobrazí v novom oknecenník pokút za dopravné priestupky, kde si môžete overiť, či vaša pokuta zodpovedá pokutám, ktoré sa bežne ukladajú za daný typ dopravného priestupku, ktorého ste sa dopustili.

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o cestnej premávke polícii umožňuje zadržať vaše vozidlo, ak máte pobyt mimo Dánska a ak je vaše vozidlo registrované v inej krajine, než je Dánsko. Vozidlo môže byť zadržané až do zaplatenia pokuty, alebo do poskytnutia zábezpeky na platbu pokuty. Ak nesúhlasíte s tým, že ste sa dopustili dopravného priestupku, v niektorých prípadoch budete musieť zložiť zábezpeku na platbu pokuty a požiadať o začatie súdneho konania. Polícia často využíva právo na zadržanie vozidiel.

Pre vozidlá a vodičov z ostatných škandinávskych krajín existujú osobitné predpisy.

Akým spôsobom sa riešia priestupky spojené s nesprávnym parkovaním?

Priestupky spojené s nesprávnym parkovaním bežne riešia dopravné hliadky pracujúce pre miestny orgán alebo súkromnú spoločnosť, nie polícia. Ak parkujete nezákonne, dostanete pokutu za parkovanie. Pokutu za parkovanie si nájdete za stieračom svojho auta.

Ak zastihnete dopravnú hliadku predtým, ako vám dá pokutu za parkovanie, môžete vzniesť námietku priamo tejto hliadke. Dopravná hliadka môže rozhodnúť, že tento priestupok nezaznamená alebo môže urobiť záznam o vašej námietke. Ak dostanete pokutu za parkovanie, musia k nej byť priložené usmernenia o tom, ako môžete predložiť sťažnosť týkajúcu sa pokuty. Pre sťažnosti neexistuje žiadny centrálny orgán.

Pokuty za parkovanie sa vyberajú rovnakým spôsobom, ako ostatné občianske pohľadávky. Znamená to, že ak pokutu nezaplatíte, táto pohľadávka sa zašle spoločnosti pre výber pohľadávok v krajine vášho pobytu.

Bude tento typ priestupku zaznamenaný v mojom registri trestov?

Do vášho registra trestov sa v bežnom prípade pokuty nezaznamenávajú. Avšak pokuty za trestné činy sa do vášho registra trestov zaznamenávajú.

Pokuty za parkovanie sa nepovažujú za trestnú sankciu, a preto sa do vášho registra trestov nezaznamenávajú.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 13/08/2019

Práva obžalovaných v trestnoprávnom konaní - Nemecko

Na tejto informačnej stránke nájdete informácie o tom, čo sa stane, keď ste podozrivý zo spáchania trestného činu.


Informácie o dopravných priestupkoch, ktoré sa obvykle riešia len uložením pokuty, nájdete na Odkaz sa zobrazí v novom okneinformačnej stránke 6.

Ak ste sa stali obeťou trestného činu, podrobné informácie o svojich právach nájdete tu.

Stručný opis trestného konania

Nižšie nájdete stručný opis jednotlivých fáz trestného konania.

Trestné konanie má tri fázy: vyšetrovacie konanie, predbežné konanie a hlavné konanie (vrátane odvolacieho a vykonávacieho konania).

 • Vyšetrovacie konanie: Orgány činné v trestnom konaní (prokuratúra a polícia) začnú proti vám vyšetrovacie konanie v prípade, že ste podozrivý zo spáchania trestného činu. Treba pritom objasniť, či je podozrenie voči vám odôvodnené alebo nie. Na tento účel možno uplatniť rôzne vyšetrovacie opatrenia, ako napr. domovú prehliadku. Po ukončení vyšetrovania prokurátor rozhodne, či sa konanie pre nedostatočné podozrenie pozastaví alebo či bude voči vám vznesené obvinenie.
 • Odkaz sa zobrazí v novom oknePredbežné konanie: V predbežnom konaní preskúma súd obžalobu a rozhodne, či sa konanie ukončí alebo či bude pokračovať. Ak súd na základe predložených dôkazov zastáva názor, že by mohlo dôjsť k odsúdeniu, začne hlavné konanie.
 • Hlavné konanie: Súd pri príprave hlavného konania vytýči a vedie hlavné pojednávanie. Obžaloba sa posúdi pri ústnom pojednávaní na základe predložených dôkazov (svedkovia, dokumenty atď.) Dostanete možnosť reagovať na obžalobu z vášho hľadiska, resp. vyjadriť sa k nej. Ak sa obvinenie potvrdí, bude vám uložený trest. Ak sa obvinenie nepotvrdí, budete oslobodený. V rámci určitej lehoty sa proti rozsudku môžete odvolať. V odvolacom konaní bude hlavné pojednávanie prebiehať na súde vyššieho stupňa. V konaní o opravnom prostriedku podľa revízneho princípu sa rozsudok preskúma len z hľadiska právnych chýb.

Existujú odchýlky od tohto postupu. Medzi najdôležitejšie z nich patria Odkaz sa zobrazí v novom oknetrestný rozkaz, Odkaz sa zobrazí v novom oknepozastavenie konaniaOdkaz sa zobrazí v novom okneskrátené konanie.

Podrobné informácie o jednotlivých postupoch pri trestnom konaní a o vašich právach nájdete na informačných stránkach. Tieto informácie nenahrádzajú právne poradenstvo a slúžia len ako usmernenie.

Úloha Európskej komisie

Nezabudnite prosím, že Európska komisia nezohráva v trestných konaniach v členských štátoch nijakú úlohu a v prípade sťažnosti vám nemôže pomôcť.

Kliknite na prepojenia uvedené nižšie a vyhľadajte potrebné informácie.

Odkaz sa zobrazí v novom okne1 – Vysvetlivky

Odkaz sa zobrazí v novom okne2 – Získanie právneho poradenstva

Odkaz sa zobrazí v novom okne3 – Moje práva počas vyšetrovacieho konania

 • Výsluch obvineného
 • Odobratie biometrických údajov / osobná prehliadka
 • Prehliadka / zabavenie / odpočúvanie
 • Zatknutie
 • Vyšetrovacia väzba
 • Obžaloba

Odkaz sa zobrazí v novom okne4 – Moje práva počas súdneho konania

Odkaz sa zobrazí v novom okne5 – Moje práva po skončení hlavného pojednávania

Odkaz sa zobrazí v novom okne6 – Dopravné a iné drobné priestupky

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestný poriadok (Odkaz sa zobrazí v novom okneanglická verzia)


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 30/08/2019

1 – Vysvetlivky

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.


Pozastavenie (1)

Konanie môže byť pozastavené vo všetkých fázach, a to buď zo strany prokuratúry, alebo súdu po vznesení verejnej obžaloby. Existuje mnoho možností pozastavenia konania. V praxi sú najdôležitejšie tieto:

Konanie môže byť pozastavené dočasne, napríklad z dôvodu vašej dlhodobej neprítomnosti. Konanie môže byť pozastavené aj v prípade, keď vyšetrovanie nepreukázalo dostatočný dôvod na vznesenie obžaloby. V takomto prípade však môže prokuratúra vyšetrovanie kedykoľvek (až do premlčania) obnoviť, napríklad vtedy, keď sa objavia nové dôkazy.

Konanie možno takisto pozastaviť s konečnou platnosťou. Je to možné v prípade priestupku, keď sa vina považuje za minimálnu a keď neexistuje verejný záujem o trestné stíhanie. Pozastavenie môže závisieť aj od splnenia požiadavky, ako napr. zaplatenie finančnej pokuty alebo pokyn, napr. účasť na dopravnom seminári.

Konanie o trestnom rozkaze (2)

Prokuratúra môže v prípade priestupku na konci vyšetrovania namiesto obvinenia písomne požiadať súd o vydanie trestného rozkazu. Ak súd považuje dôkazy na základe obsahu spisu za dostatočné, vydá trestný rozkaz. V trestnom rozkaze sa stručne opisuje trestný čin a stanoví sa konkrétny trest. V prípade, že proti trestnému rozkazu nepodáte námietku, platí ako právoplatný rozsudok.

Právne dôsledky, ktoré môžu byť nariadené trestným rozkazom, sú obmedzené. Obvykle sa ako trest uloží peňažná pokuta. Môže byť vydaný aj zákaz vedenia motorového vozidla. Ak máte k dispozícii obhajcu, môže vám byť uložený aj trest odňatia slobody, ktorý však nesmie presiahnuť jeden rok a jeho výkon sa musí podmienečne odložiť.

Ak vznesiete námietku, máte dve možnosti:

V prípade, že trestným rozkazom bola uložená peňažná pokuta, môžete svoju námietku obmedziť na výšku dennej sadzby. Súd môže s vaším súhlasom a so súhlasom prokuratúry v tejto veci písomne rozhodnúť aj bez hlavného pojednávania.

Ak svoju námietku neobmedzíte, vytýči sa hlavné pojednávanie. Na pojednávanie sa nemusíte dostaviť osobne, ale môžete sa nechať zastupovať advokátom. Osobne sa nemusia dostaviť ani svedkovia. Ak ste na hlavnom pojednávaní prítomný, protokoly o svedeckej výpovedi môžu byť prečítané s vaším súhlasom.

Na konci pojednávania rozhodne súd vyhlásením rozsudku. Tento rozsudok nie je viazaný na trest uložený trestným rozkazom. V rámci zákonného trestného rámca môže byť uložený aj vyšší trest.

Skrátené konanie (3)

V prípadoch s jednoduchým skutkovým stavom a jasnými dôkazmi môže prokuratúra požiadať súd o skrátené konanie. K takýmto postupom dochádza napr. vtedy, keď nemáte bydlisko v Nemecku a existujú obavy, že by ste sa nedostavili na neskorší termín súdneho pojednávania.

Ak prokuratúra predloží takúto žiadosť, súd vytýči vo vašej veci okamžite alebo v krátkom čase súdne pojednávanie. V tomto prípade na rozdiel od obžaloby nie je potrebné rozhodnutie o začatí hlavného pojednávania. V skrátenom konaní neexistuje nijaké predbežné konanie.

V rámci skráteného konania možno žiadosti o predloženie dôkazov za zjednodušených podmienok zamietnuť.

Okrem toho je obmedzená výška trestu. Súd môže uložiť len peňažnú pokutu alebo trest odňatia slobody s trvaním maximálne jeden rok. Navyše je možné odobrať vám vodičské oprávnenie.

Povinná obhajoba (4)

Ak ste podozrivý zo spáchania trestného činu, ak vám v prípade odsúdenia môže byť uložený trest odňatia slobody na viac ako jeden rok, ak sa nachádzate vo vyšetrovacej väzbe alebo ak sa z iných dôvodov nemôžete obhajovať sám, súd je vám povinný prideliť obhajcu v prípade, že ešte nijakého nemáte. V Odkaz sa zobrazí v novom okneskrátenom konaní vám bude pridelený verejný obhajca, ak vám hrozí odňatie slobody na šesť mesiacov. Povinnosť pridelenia obhajcu pretrváva bez ohľadu na vašu finančnú situáciu.

Súd rozhodne o tom, ktorý advokát vám bude pridelený ako verejný obhajca. Mal by vám však poskytnúť možnosť vybrať si advokáta na povinnú obhajobu a oznámiť to súdu. Ak si nezvolíte nijakého advokáta, súd vám pridelí právneho zástupcu.

Výmena verejného obhajcu je možná len vo výnimočných prípadoch. Môžete však poveriť aj iného advokáta podľa vlastného výberu; v takýchto prípadoch je potom spravidla potrebné odstúpiť od pridelenia verejného obhajcu. Náklady na zvoleného obhajcu potom musíte hradiť sami, pokiaľ tieto náklady v prípade oslobodzujúceho rozsudku nehradí štát.

Údaje týkajúce sa vyšetrovania/obžaloby/odsúdenia (5)

Ktoré údaje sa uchovávajú?

Polícia uchováva údaje súvisiace s vyšetrovaním vo vlastných databázach.

Počas prebiehajúceho vyšetrovania a po jeho ukončení sa údaje uchovávajú aj na prokuratúre. Navyše sa údaje súvisiace s vyšetrovaním uchovávajú aj v centrálnom registri na prokuratúre. Existujú určité lehoty na ich odstránenie, ktoré sú stanovené zákonom.

Do Odkaz sa zobrazí v novom oknespolkového centrálneho registra pre trestné veci sa ukladajú právoplatné rozsudky. Na uloženie údajov nie je potrebný váš súhlas. Odsúdenia sa po stanovenej lehote odstraňujú v prípade, že k nim nepribudlo nové odsúdenie. Táto lehota závisí od výšky odsúdenia.

Ktoré údaje sa v istých situáciách využívajú v trestnom konaní?

Polícia a prokuratúra majú kedykoľvek prístup k svojim databázam. Vy k Odkaz sa zobrazí v novom oknespolkovému centrálnemu registru nemáte nijaký prístup. Súd pri príprave hlavného pojednávania požiada o výpis z registra.

Sú tieto údaje vo vyšetrovacom konaní dôležité?

Ak sa eviduje predchádzajúce vyšetrovanie, prokuratúra musí túto skutočnosť zohľadniť napr. pri posudzovaní možnosti pozastavenia konania podľa § 153 a § 153a trestného poriadku.

Zohrávajú tieto údaje nejakú úlohu pri odsúdení?

Zákon stanovuje, že predchádzajúce rozsudky, ktoré sa nachádzajú v spolkovom centrálnom registri, možno spomenúť na hlavnom pojednávaní. Pokiaľ sa zistí, že daná osoba už bola trestaná, môže to mať negatívny vplyv na výšku trestu. Údaje, ktoré sa uchovávajú len na prokuratúre a na polícii, sa v prípade odsúdenia nemôžu pri výmere trestu zohľadňovať.

Ako zistím, ktoré údaje týkajúce sa mojej osoby sa uchovávajú a ako môžem zabrániť ich uchovávaniu?

To, ktoré údaje o vás sa uchovávajú, zistíte tak, že sa informujete u orgánov, ktoré tieto údaje evidujú.

Orgán, ktorý tieto údaje uchováva, môžete požiadať o ich vymazanie. Ak bude žiadosť o ich vymazanie zamietnutá, môžete ju nechať preskúmať súdom.

Ďalšie informácie

Predpisy pre spolkový centrálny register sa nachádzajú v Odkaz sa zobrazí v novom oknezákone o spolkovom centrálnom registri, uchovávanie údajov príslušnou prokuratúrou upravuje § 483 a nasl. trestného poriadku a register centrálnej prokuratúry presnejšie upravuje § 492 ods. 1 Odkaz sa zobrazí v novom oknetrestného poriadku Odkaz sa zobrazí v novom oknenariadenie, predpisy o policajných údajoch stanovuje Odkaz sa zobrazí v novom oknezákon o Spolkovej kriminálnej polícii a rôzne zákony týkajúce sa polície (spolkových) krajín.

Opravný prostriedok vo vyšetrovaní (6)

V rámci vyšetrovania máte právo neprijať opatrenia. Medzi možné opravné prostriedky patria sťažnosť (na vykonávanie služobnej povinnosti) alebo návrh na rozhodnutie súdu.

Proti rozhodnutiu súdu je možné podať sťažnosť.

Ak polícia alebo prokuratúra prijali opatrenie bez súdneho oprávnenia, môžete požiadať o dodatočné preskúmanie tohto opatrenia súdom. Ak máte námietky voči zabaveniu majetku, vec sa predloží sudcovi bez toho, aby ste o to museli požiadať.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 30/08/2019

2 – Získanie právneho poradenstva

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Ak ste nejakým spôsobom účastníkom trestného konania, môže byť výhodné vyhľadať nezávislé právne poradenstvo. Na informačných stránkach zistíte, kedy a za akých podmienok máte právo na obhajobu advokátom. Ďalej sa dozviete, ako nájsť advokáta a ako môžete uhradiť náklady na služby advokáta v prípade, že si ho nemôžete dovoliť.


Ako nájsť advokáta?

Keď sa dozviete, že sa voči vám začalo vyšetrovanie pre podozrenie zo spáchania trestného činu, môžete napr. prostredníctvom internetu vyhľadať advokátov, ktorí sa zaoberajú trestným právom, resp. advokátov špecialistov na trestné právo. Každý advokát s povolením vykonávať činnosť v Nemecku je oprávnený vystupovať ako obhajca v trestných veciach. Ak ide o naliehavú situáciu, pretože vám hrozí zatknutie alebo prehliadka, vo väčšine nemeckých regiónov môžete zastihnúť obhajcu v trestných veciach 24 hodín denne na Odkaz sa zobrazí v novom oknetiesňovej linke obhajcov v trestných veciach. Ak sú pre vás dôležité kritériá, ako jazykové znalosti alebo blízkosť k miestu bydliska, môžete sa pri Odkaz sa zobrazí v novom oknehľadaní obhajcu v trestných veciach obrátiť na združenie pre trestné právo nemeckej advokátskej komory alebo navštíviť stránky regionálnych advokátskych komôr určené na vyhľadávanie advokátov. Od 1. januára 2010 existujú regionálne zoznamy advokátov ochotných prijať Odkaz sa zobrazí v novom oknepovinnú obhajobu. To, kde a akým spôsobom sú tieto zoznamy k dispozícii, zistíte prostredníctvom miestnej advokátskej komory (o. i. aj Odkaz sa zobrazí v novom oknetu).

Ak ste boli zatknutý alebo ak sa nachádzate vo Odkaz sa zobrazí v novom oknevyšetrovacej väzbe, nemáte k týmto informačným zdrojom prístup. Polícia je povinná poskytnúť vám na žiadosť zoznam advokátov alebo telefónny zoznam. Polícia disponuje aj Odkaz sa zobrazí v novom oknečíslami tiesňového volania. Ak vám polícia neumožní nijaký kontakt s advokátom, mali by ste to po predvedení na súd bezpodmienečne oznámiť. Súdy majú takisto k dispozícii zoznamy advokátov, ktorí sú ochotní prevziať Odkaz sa zobrazí v novom oknepovinnú obhajobu.

Kto hradí náklady za služby advokáta?

Ak budete prepustený musí náklady na služby advokáta uhradiť štát. Ak sa konanie Odkaz sa zobrazí v novom oknepozastaví vo fáze vyšetrovacieho konania alebo ak ste boli odsúdený, musíte tieto náklady hradiť sami.

Aj keď máte nízky alebo nijaký príjem, v prípade trestného konania vám štát v zásade neposkytne nijakú finančnú podporu. Len pri prvej poradenskej konzultácii môžete o Odkaz sa zobrazí v novom okneporadenskú pomoc požiadať okresný súd kompetentný pre oblasť vášho bydliska.

V prípade Odkaz sa zobrazí v novom oknepovinnej obhajoby existuje výnimka z platby. V tomto prípade bude služby advokáta hradiť predbežne štát, avšak zákonom stanovená odmena advokáta ako povinného obhajcu je nižšia ako odmena, ktorú advokát môže požadovať v ostatných prípadoch. Musíte si byť vedomí, že náklady na povinnú obhajobu vám budú v prípade odsúdenia vyúčtované po ukončení konania. Náklady na advokáta tak musíte vrátiť štátu a advokátovi uhradiť aj náklady, ktoré mohol požadovať v inom ako povinnom prípade obhajoby, ak si to môžete dovoliť.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 30/08/2019

3 – Moje práva počas vyšetrovania

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Na tejto informačnej stránke nájdete informácie o vyšetrovacom konaní, ktoré začína prvým vyšetrovaním orgánov činných v trestnom konaní a končí vznesením obvinenia alebo pozastavením vyšetrovania prokurátorom.


Aký je postup pri vyšetrovaní trestných činov?

Orgány činné v trestnom konaní (prokuratúra alebo polícia) začnú proti vám vyšetrovanie, ak existuje konkrétne podozrenie, že ste spáchali trestný čin. Vyšetrovanie má objasniť, či je toto podozrenie voči vám odôvodnené alebo nie. Potrebné je  preto uviesť aj poľahčujúce okolnosti. Ak prokurátor považuje podozrenie za odôvodnené, vznesie obžalobu (alebo požiada o vydanie Odkaz sa zobrazí v novom oknetrestného rozkazu).

Polícia a prokurátor môžu prijať rôzne vyšetrovacie opatrenia. Časová postupnosť opatrení závisí od konkrétneho prípadu. Napríklad môžete byť zadržaný okamžite po spáchaní trestného činu. Po zadržaní môžete byť umiestnený do vyšetrovacej väzby.

V súvislosti s vyšetrovacími opatreniami, ktoré vás poškodzujú, sa môžete aj spätne obrátiť na súd.

Prípadne môžete byť vypočutý v súvislosti s informáciami týkajúcimi sa predchádzajúcich vyšetrovaní alebo odsúdení. Podrobné informácie nájdete Odkaz sa zobrazí v novom oknetu.

Moje práva počas vyšetrovania

Počas celého vyšetrovania máte právo využiť služby advokáta. Informácie o hľadaní advokáta a súvisiacich nákladoch nájdete tu. Ak neovládate nemecký jazyk, musí vám byť na požiadanie pridelený tlmočník, ktorý vám bude k dispozícii pri konzultáciách s vaším obhajcom.

Nemáte nijaké právo nahliadnuť do spisov. Môžete však získať informácie zo spisov, pokiaľ tým nedôjde k ohrozeniu vyšetrovania alebo práv tretích osôb. Váš obhajca má právo nahliadnuť do spisov po skončení vyšetrovania. Predtým je to možné len v prípade, že tým nebude ohrozený účel vyšetrovania.

Informácie o vašich právach, ak bolo proti vám prijaté niektoré z týchto vyšetrovacích opatrení, nájdete v týchto odkazoch:

Ako prebieha vyšetrovanie, keď som občanom iného štátu?

Počas prebiehajúceho vyšetrovania trestného činu máte spravidla možnosť opustiť Nemecko. Túto možnosť však nemáte v prípade, že ste boli zadržaný, alebo ak vám v prípade prerušenia konania o vydaní zatykača bolo napríklad nariadené, že nesmiete opustiť miesto pobytu bez povolenia súdu.

Ak ste boli informovaný o tom, že sa proti vám vedie vyšetrovanie, mali by ste zabezpečiť, aby vás prokurátor alebo súd mohli zastihnúť poštou.

V priebehu vyšetrovania sa môžete kedykoľvek obrátiť na konzulárny úrad svojej krajiny.

Výsluch obvineného (1)

Ak ste podozrivý zo spáchania trestného činu, polícia alebo prokurátor vás vypočujú na základe obvinenia s cieľom zabezpečiť vám právo byť vypočutý. V určitých prípadoch vás na žiadosť prokurátora môže vypočuť aj sudca.

Čo musím robiť, keď dostanem predvolanie na výsluch?

Ak ste z prokuratúry alebo zo súdu dostali predvolanie na výsluch, ste povinný dostaviť sa naň. Ak sa na základe predvolania nedostavíte, môžete byť predvedený aj nedobrovoľne. Na základe predvolania na výsluch, ktoré vám zaslala polícia, sa nemusíte dostaviť.

O čom budem pred začatím výsluchu upovedomený?

Pred začatím výsluchu musíte byť informovaný o tom, z akého trestného činu ste podozrivý a ktoré právne predpisy ste údajne porušili. Zároveň musíte byť upovedomený aj o tom, že máte právo nevypovedať, že sa ešte pred výsluchom môžete poradiť s obhajcom a že môžete požadovať predloženie konkrétnych dôkazov, ktoré môžu viesť k vášmu prepusteniu.

Bude mi pridelený tlmočník, ak neovládam daný jazyk?

Ak dostatočne neovládate nemecký jazyk, bude vám pridelený tlmočník; služby tlmočníka sú pre vás bezplatné. Tlmočník je prítomný počas celého výsluchu a tlmočí otázky, vaše odpovede a písomný záznam vášho výsluchu.

Môžem sa poradiť s advokátom?

Ako podozrivý sa môžete kedykoľvek, a to aj pred samotným výsluchom alebo v prítomnosti tlmočníka poradiť s Odkaz sa zobrazí v novom okneobhajcom. Váš obhajca môže byť prítomný pri výsluchu prokurátorom alebo sudcom, nemôže však byť prítomný pri výsluchu políciou.

Budú mi kladené otázky? Musím vypovedať?

Polícia alebo prokurátor vás musia vypočuť najneskôr do ukončenia vyšetrovania, iba ak trestné stíhanie nie je pozastavené. V jednoduchých prípadoch môžete byť vypočutý aj písomne.

Pri výsluchu (aj písomnom) ste povinný uviesť osobné údaje. Sú to informácie, ako meno, priezvisko a rodné priezvisko, miesto a dátum narodenia, rodinný stav, povolanie, bydlisko a štátna príslušnosť.

Nie ste však povinný vyjadriť sa k obvineniu a vypovedať v tejto veci. O tom, či budete vypovedať a o rozsahu výpovede rozhodujete vy sami, prípadne po konzultácii so svojím obhajcom.

Čo sa stane, keď poviem niečo, čo môže negatívne ovplyvniť môj prípad?

Všetko, čo poviete pri výsluchu, bude zaznamenané. Ak poviete niečo, čo môže byť použité proti vám, bude s tým oboznámený aj súd, ktorý bude po vznesení obžaloby rozhodovať o vašom prípade. Aj keby ste sa neskôr rozhodli nevypovedať alebo odvolať svoju výpoveď, môže súd pri vyhlásení rozsudku prihliadnuť na vašu predchádzajúcu výpoveď.

Budem v priebehu výsluchu informovaný o stave vyšetrovania?

Orgány činné v trestnom konaní môžu rozhodnúť, aké informácie o stave vyšetrovania vám poskytnú. Nesmú vás však zavádzať.

Aké metódy sa nesmú používať?

Počas výsluchu nesmiete byť týraný alebo inak fyzicky napadnutý. Nemôžu byť proti vám použité vyhrážky ani sa vám nesmú prisľúbiť právne neprípustné výhody. Výpoveď získaná porušením týchto zákazov sa nesmie vziať do úvahy, a to ani s vaším súhlasom.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o výsluchu nájdete v § 136, § 136a, § 163a Odkaz sa zobrazí v novom oknetrestného poriadku.

Odobratie biometrických údajov / osobná prehliadka / odobratie vzoriek krvi atď. (2)

Informácie o opravných prostriedkoch proti týmto opatreniam nájdete Odkaz sa zobrazí v novom oknetu.

Čo je to odobratie biometrických údajov? Kedy ho budem musieť podstúpiť?

Odobratie biometrických údajov zahŕňa v prvom rade identifikačné opatrenia, pomocou ktorých sa má v prebiehajúcom trestnom konaní dokázať vaša vina alebo nevina. Na tento účel možno vyhotoviť vaše fotografie, môžu sa vám odobrať odtlačky prstov alebo dlaní či zaznamenať osobitné telesné znaky, ako napríklad tetovania.

Odobratie biometrických údajov môže na účely trestného konania nariadiť súd, prokurátor a polícia. Spravidla ho vykonáva polícia.

Odobratie biometrických údajov možno vykonať aj donucovacími prostriedkami. Polícia vás môže napríklad zadržať a pridržať vám ruky a prsty, aby vám mohla odobrať odtlačky prstov.

Môže odobratie biometrických údajov prebehnúť aj v prípade, že to práve nie je potrebné (napríklad keď je zrejmé, že som páchateľom)?

Odobratie biometrických údajov je povolené aj na účely budúceho trestného konania; v takom prípade neslúži na vaše usvedčenie v prebiehajúcom trestnom konaní, ale na preventívne predloženie identifikačných znakov na objasnenie v iných, budúcich trestných konaniach. Musia preto existovať predbežné indície pre budúce trestné konanie proti vám.

Môžem byť podrobený osobnej prehliadke?

Na zistenie skutočností, ktoré v trestnom konaní môžu slúžiť ako dôkaz, môže byť nariadená osobná prehliadka.

Pri jednoduchej osobnej prehliadke, ktorú vykonáva polícia, budete prehľadaný na tele alebo sa preskúma, či sa vo vašich prirodzených telesných otvoroch nenachádzajú cudzie predmety. Ak by vám prehliadka mohla navodiť pocit hanby, vykoná ju osoba rovnakého pohlavia alebo lekár, resp. lekárka. Pred vykonaním prehliadky budete upozornený na to, že na vašu žiadosť môže byť prítomná osoba, ktorej dôverujete, a že v prípade oprávneného záujmu máte právo zvoliť si, akého pohlavia má byť osoba, ktorá túto prehliadku vykonáva. Prehliadke sa musíte podrobiť, nesmiete však byť nútený aktívne sa do nej zapájať.

Môže mi byť odobratá vzorka krvi, iných telesných tekutín alebo DNA (napr. vlasov alebo slín)?

Môže vám byť odobratá tiež krv alebo iné telesné látky, napríklad na detekciu alkoholu v krvi alebo na molekulárny rozbor na porovnanie identifikačnej vzorky vašej DNA so vzorkami, ktoré boli nájdené na mieste činu. Takýto zásah nesmie vykonávať polícia, ale iba lekár. Odobraté vzorky sa zničia, ak už nie sú potrebné pre trestné konanie. Identifikačná vzorka vašej DNA však môže byť uložená do databázy, ak existuje dôvod domnievať sa, že sa v budúcnosti bude proti vám viesť trestné konanie z dôvodu spáchania závažného trestného činu.

Ak nedáte súhlas k prehliadke tela alebo analýze DNA, musí ich nariadiť súd. V prípade zdržania, teda v naliehavých prípadoch, je na to oprávnený prokurátor a polícia. Prehliadku možno vykonať aj donucovacími prostriedkami.

Ďalšie informácie

Odobratie biometrických údajov upravuje § 81b, osobnú prehliadku a odoberanie vzoriek krvi upravujú § 81a a § 81d, analýzu DNA upravujú § 81e, § 81f a § 81g trestného poriadku.

Prehliadka / zabavenie / odpočúvanie (3)

Informácie o opravných prostriedkoch proti týmto opatreniam nájdete Odkaz sa zobrazí v novom oknetu.

Môže byť vykonaná prehliadka v mojom byte, kancelárii alebo vozidle atď.?

Ak ste podozrivý zo spáchania trestného činu, môže prokurátor a polícia prehľadať váš byt aj iné priestory, rovnako ako vaše auto, ak sa domnievajú, že tam môžu nájsť dôkazy, alebo ak bol vydaný príkaz na vaše zatknutie.

V zásade musí prehliadku nariadiť súd. V prípade zdržania, teda v naliehavých prípadoch, môže tento príkaz vydať prokurátor alebo polícia.

Pri prehliadke môžete byť prítomný. Prítomný môže byť aj váš obhajca. Ak pri prehliadke nie je prítomný nijaký sudca alebo prokurátor, mali by sa na nej zúčastniť dvaja obecní úradníci, ak je to možné. Nemusíte však trvať na ich prítomnosti. Po ukončení prehliadky vám na požiadanie bude vydaný doklad, v ktorom sa uvádza dôvod prehliadky a trestný čin, z ktorého ste obvinený.

Môžu byť zabavené veci, ktoré mi patria?

Orgány činné v trestnom konaní môžu zaistiť predmety, ak slúžia ako dôkaz. Ak tieto predmety nevydáte dobrovoľne, môžu vám byť zabavené. Na zabavenie je v zásade potrebný súdny príkaz. V prípade zdržania, teda v naliehavých prípadoch, môže zabavenie nariadiť prokurátor alebo polícia. Proti príkazu na prehliadku môžete kedykoľvek požiadať o rozhodnutie súdu, teda aj po ukončení prehliadky.

Ak boli pri domovej prehliadke zaistené alebo zabavené predmety, na požiadanie vám bude vydaný zoznam týchto predmetov.

Môže mi byť zabavený aj vodičský preukaz?

Predbežne vám môže byť odobraté vodičské oprávnenie (výlučne na základe rozhodnutia súdu), ak existujú naliehavé dôvody domnievať sa, že vám ho súd odoberie v nasledujúcom rozsudku za spáchanie trestného činu v oblasti dopravy. Zvyčajne sa tak stane v prípade, keď ste sa dopustili trestného činu pri vedení motorového vozidla, čím sa preukázalo, že nie ste spôsobilý viesť motorové vozidlo. Dočasné odobratie vodičského oprávnenia súdom slúži ako potvrdenie zabavenia vodičského preukazu zo strany súdu. Polícia alebo prokurátor môžu zabaviť vodičský preukaz pri bezprostrednom ohrození, ak existujú závažné dôvody domnievať sa, že vám bude odobraté vodičské oprávnenie.

Môžem byť odpočúvaný?

Vaše telekomunikačné prostriedky (napr. telefón) a hovory, ktoré uskutočňujete vo svojom byte, môžu byť odpočúvané a zaznamenávané v súlade s prísnymi zákonnými požiadavkami; musí však existovať podozrenie na spáchanie závažného, resp. mimoriadne závažného trestného činu. Obe opatrenia musí nariadiť súd. Odpočúvanie telefonických hovorov môže v prípade zdržania, teda v naliehavých prípadoch, nariadiť aj prokurátor. O týchto kontrolných opatreniach musíte byť dodatočne informovaný.

Ďalšie informácie

Prehliadku a zabavenie upravujú § 102 a nasl., § 94 a nasl., predbežné odobratie vodičského oprávnenia (zabavenie vodičského preukazu) upravuje § 111a a odpočúvanie upravuje § 100a a nasl. Odkaz sa zobrazí v novom oknetrestného poriadku.

Zadržanie (4)

Prokurátor a polícia vás môžu predbežne zatknúť, ak ste boli zadržaný na mieste činu alebo sledovaný a existuje podozrenie, že by ste sa mohli dopustiť úteku. Prokurátor a polícia vás môžu predbežne zadržať aj v prípade zdržania, teda v naliehavom prípade, ak existuje predpoklad, že na vás bude vydaný zatykač. Je to tak v prípade, že ste závažne podozrivý zo spáchania trestného činu a ak existuje konkrétny dôvod na vaše zatknutie. Pri zadržaní už musí byť vydaný zatykač alebo ho musí vydať sudca na žiadosť prokurátora.

Zadržanie prichádza do úvahy aj vtedy, keď je potrebné nútene vykonať vyšetrovacie opatrenia, napríklad výsluch alebo osobnú prehliadku.

Bude mi po zatknutí oznámený dôvod zatknutia?

Áno, v každom prípade. Ak bol na vás vydaný zatykač, pri zatknutí dostanete jeho kópiu.

Ako dlho môžem byť zadržiavaný?

Ak je dôvodom zadržania zatykač, ktorý už bol vydaný alebo ktorý má byť vydaný, podlieha týmto časovým obmedzeniam.

Ak ste boli zatknutý, aby sa nútene vykonali vyšetrovacie opatrenia, tieto opatrenia sa musia bezodkladne vykonať a následne budete prepustený. Prípustná dĺžka závisí od konkrétneho prípadu. Nemôžete však byť zadržiavaný dlhšie ako do konca dňa nasledujúceho po dni zatknutia.

Ak sa po vašom zadržaní ukáže, že ste si ešte neodpykali trest odňatia slobody, ktorý vám bol uložený, môžete byť vzatý do väzby ihneď po zadržaní.

Môžem sa s niekým skontaktovať?

Ak ste boli zatknutý, máte právo kedykoľvek sa poradiť s obhajcom podľa vlastného výberu. Môžete upovedomiť príbuzného alebo osobu, ktorej dôverujete za predpokladu, že tým nebude zmarené vyšetrovanie. Môžete požiadať aj o informovanie konzulárneho úradu svojej krajiny a zasielať naň správy.

Môžem byť v prípade potreby ošetrený lekárom?

Máte právo byť ošetrený lekárom podľa svojho výberu.

Čo je to európsky zatykač a môžem sa proti nemu odvolať?

Európsky zatykač slúži na zatknutie a predvedenie osoby hľadanej v celej EÚ na účely trestného stíhania, výkonu trestu odňatia slobody alebo ochranného opatrenia spojeného s pozbavením osobnej slobody. Ak bol na vás vydaný európsky zatykač, môžete byť zatknutý v niektorom členskom štáte a vydaný do členského štátu, ktorý zatykač vydal.

Po zatknutí v Nemecku na základe európskeho zatykača vás najprv vypočuje najbližší obvodný súd v súvislosti s vašou osobnou situáciou a prípadnými námietkami voči vydaniu. O vašich námietkach rozhodne vrchný krajinský súd.

Máte právo na právnu pomoc v každej fáze konania.

Ak súhlasíte s vaším vydaním, bude vykonané okamžite (tzv. zjednodušené vydanie). Okrem toho budete informovaný o tom, či sa vzdávate zásady špeciality. Ak tak urobíte, môžete byť v krajine vydania zatykača stíhaný aj v rámci iných trestných konaní, ktoré sa proti vám vedú v danej krajine a na ktoré sa európsky zatykač nevzťahuje. Súhlas so zjednodušeným vydaním a/alebo vzdanie sa špeciality nemožno odvolať.

Ak nesúhlasíte, vrchný krajinský súd rozhodne o prípustnosti a súhlase s vydaním do 60 dní. V tejto veci sa nemožno odvolať.

Presnejšie informácie nájdete Odkaz sa zobrazí v novom oknetuOdkaz sa zobrazí v novom oknetu.

Vyšetrovacia väzba (5)

Kedy mi musí byť oznámený príkaz na zatknutie?

Ak ste boli zadržaný na základe zatykača, musí vám byť predložený pri zatknutí. Ak ste boli predbežne zadržaný, musíte byť predvedený pred súd najneskôr jeden deň po zatknutí. Ak súd na vás vydá zatykač, musí vám to oznámiť. V prípade, že súd na vás nevydá zatykač, musíte byť prepustený.

Za akých okolností môžem byť umiestnený do vyšetrovacej väzby?

Vyšetrovaciu väzbu možno nariadiť v prípade, ak existuje závažné podozrenie, že ste spáchali trestný čin a ak existuje dôvod na vaše zatknutie. Dôvodom na zatknutie môžu byť závažné trestné činy, útek, hrozba úteku, hrozba recidívy a nebezpečenstvo, že budete mariť vyšetrovanie, napríklad tým, že zničíte dôkazy alebo že sa pokúsite ovplyvniť svedkov. Hrozba úteku sa predpokladá vtedy, keď nemáte trvalé bydlisko, stále zamestnanie a nijaké úzke sociálne väzby.

Čo môžem robiť proti rozkazu na vzatie do vyšetrovacej väzby?

Proti rozkazu na vzatie do vyšetrovacej väzby môžete podať sťažnosť, o ktorej rozhodne súd vyššieho stupňa. Namiesto sťažnosti môžete požiadať aj o preskúmanie dôvodov väzby, ktoré vykonáva súd, ktorý vydal zatykač. Okrem žiadosti o preskúmanie dôvodov väzby nie je prípustná iná sťažnosť.

Ako dlho musím zostať vo vyšetrovacej väzbe?

Vyšetrovacia väzba môže trvať až do ukončenia trestného konania. Môže sa ukončiť aj skôr, ak bol zrušený zatykač alebo ak zanikol dôvod na vaše umiestnenie vo vyšetrovacej väzbe. Zrušenie väzby môže byť podmienené okrem iného tým, že zložíte ako kauciu určitú sumu finančných prostriedkov alebo sa budete pravidelne hlásiť na polícii.

Vyšetrovacia väzba môže trvať viac ako šesť mesiacov len za konkrétnych podmienok, ktoré musí preskúmať prokurátor alebo súd (špecifické problémy alebo osobitný rozsah vyšetrovania či iný dôležitý dôvod).

Čo mi bude oznámené pri mojom zatknutí?

Ak ste zatknutý, musíte byť v jazyku, ktorému rozumiete, informovaný o tom, že

 • budete bezodkladne postavený pred súd, a to najneskôr deň nasledujúci po vašom zatknutí,
 • máte právo vyjadriť sa k obvineniu a právo nevypovedať,
 • môžete požiadať o predloženie dôkazov, ktoré môžu viesť k vášmu prepusteniu, a nemusíte nevypovedať,
 • máte právo kedykoľvek, a to aj pred výsluchom, konzultovať s obhajcom, ktorého si môžete vybrať,
 • máte právo byť ošetrený lekárom podľa svojho výberu a
 • môžete upovedomiť príbuzného alebo osobu, ktorej dôverujete, za predpokladu, že tým nebude ohrozené vyšetrovanie.

Musíte byť informovaný o tom, že máte právo na bezplatné služby tlmočníka a informovanie konzulárneho úradu vašej krajiny, ktorému môžete takisto zasielať správy. Okrem toho musíte byť súdom pri výsluchu informovaný o priťažujúcich okolnostiach. Budete mať možnosť vyvrátiť podozrenia a dôvody vášho zadržania a uviesť skutočnosti, ktoré svedčia vo váš prospech. Nakoniec musíte byť poučený o práve odvolať sa proti zadržaniu a dôvodom väzby.

Môžem vo väzení prijímať návštevy, dostávať poštu, nosiť vlastné oblečenie atď.?

V zásade existuje možnosť prijímať počas vyšetrovacej väzby návštevy a dostávať poštu. Môžu sa vám však uložiť obmedzenia. Napríklad môže byť nariadené, že na prijímanie návštev a vedenie telefonátov budete potrebovať povolenie. Môže sa nariadiť, že návštevy, vaša telefonická komunikácia, ako aj doručovanie písomností a balíkov budú podliehať kontrole, prípadne na odovzdávanie predmetov počas návštev bude potrebné povolenie. Proti takémuto rozhodnutiu sa môžete odvolať. Písomná a ústna komunikácia s vaším obhajcom je však možná v zásade bez obmedzení. Pokiaľ ide o nástup do vyšetrovacej väzby, v jednotlivých spolkových krajinách platia rôzne zákony.

Obžaloba (6)

Ak z vyšetrovania vyplynuli dostatočné dôvody na začatie trestného stíhania, prokuratúra vznesie proti vám obžalobu alebo požiada príslušný súd o vydanie Odkaz sa zobrazí v novom oknetrestného rozkazu. V opačnom prípade musí konanie ukončiť. V obžalobe prokurátor zhrnie, z akého činu ste obvinený, ktorý trestný zákon ste údajne porušili a aké dôkazy boli predložené.

Čo to znamená, keď mi bude zo súdu doručená obžaloba?

Súd v predbežnom konaní preskúma, či proti vám začne hlavné pojednávanie. Na tento účel vám predloží spis s obžalobou. Zároveň vás vyzve, aby ste v určitej časovej lehote uviedli, či budú ešte predložené dôkazy vo váš prospech alebo či vznesiete námietky proti začatiu hlavného pojednávania.

V skrátenom konaní sa v prípade obžaloby vedie pojednávanie inak, viac informácií k tomu nájdete tu.

Čo mám robiť, ak nerozumiem obžalobe, pretože neovládam nemecký jazyk?

Ak dostanete obžalobu v jazyku, ktorému nerozumiete, môžete požiadať o bezplatné preloženie spisu s obžalobou a jeho opätovné zaslanie.

Čo mám robiť, keď obvinenie považujem za nedôvodné?

V rámci lehoty stanovenej súdom môžete oznámiť argumenty, pre ktoré považujete obvinenie za nedôvodné. Môžete požiadať aj o predloženie dôkazov, ktoré vás podľa vášho názoru zbavia obvinenia.

Môže súd obžalobu zamietnuť?

Ak sa súd domnieva, že na základe obžaloby pravdepodobne nebudete odsúdený, napríklad preto, lebo dôkazy považuje za nedostatočné, zamietne začatie hlavného pojednávania. Proti tomuto rozhodnutiu sa môže prokuratúra okamžite odvolať.

Je možné zmeniť obžalobu pred hlavným pojednávaním?

Ak súd ešte nerozhodol o začatí hlavného pojednávania vo veci obžaloby, môže ju prokuratúra stiahnuť alebo zmeniť. Nové dôkazy však môže predložiť v priebehu celého trestného konania.

Môžem byť obvinený zo spáchania trestného činu, z ktorého som bol obvinený už v inom členskom štáte?

Obvinenie v inom členskom štáte nebráni vzneseniu obžaloby v Nemecku. Nemôžete byť stíhaný len v tom prípade, ak ste už za rovnaký trestný čin boli odsúdený.

Budem informovaný o svedkoch svedčiacich proti mne a o dôkazoch, ktoré boli proti mne predložené?

Prokuratúra v obžalobe uvedie dôkazy, na základe ktorých ste boli obvinený zo spáchania trestného činu. Váš obhajca má možnosť nahliadnuť do spisov najneskôr po ukončení vyšetrovania a pred vznesením obvinenia. Vy sami môžete zo spisov získať informácie a jednotlivé kópie.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 30/08/2019

4 – Moje práva počas súdneho pojednávania


Prokuratúra predloží obžalobu súdu a súd v predbežnom konaní rozhodne, či bude alebo nebude začaté hlavné pojednávanie, teda či prebehne súdne konanie.

Ak súd povolí obžalobu na súdnom pojednávaní, súdne konanie sa začne otvorením hlavného pojednávania. Hlavné pojednávanie môže prebiehať jeden alebo viac dní. Existuje aj možnosť prejednať obvinenia v Odkaz sa zobrazí v novom okneskrátenom konaní, ktoré podlieha osobitným predpisom.

Ako prebieha hlavné pojednávanie?

Na začiatku sa určí, kto je prítomný (prokurátor, vy a prípadne váš obhajca, svedkovia, znalci). Svedkovia musia následne čakať mimo súdnej siene.

Budete požiadaný o poskytnutie osobných údajov. Musíte uviesť svoje meno, adresu, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť, rodinný stav a povolanie. Nemusíte uviesť, koľko zarábate.

Následne sa prečíta obžaloba.

Budete mať možnosť vyjadriť sa k obvineniam. Nemusíte tak urobiť, môžete aj nevypovedať. Súd nemôže na základe vášho mlčania vyvodiť nijaké závery, ktoré by boli pre vás nepriaznivé. Následne sa predložia dôkazy, t. j. vypočujú sa svedkovia, znalci a/alebo sa prečítajú písomnosti.

Na konci prokurátor, a prípadne váš obhajca, ak vás zastupuje, postupne zhodnotia výsledok dokazovania a podajú návrh na odsúdenie alebo oslobodenie.

Posledné slovo máte vy.

Súd oznámi svoj verdikt a odôvodní ho.

Kde sa bude hlavné pojednávanie konať?

Hlavné pojednávanie sa koná v mieste, kde prokurátor vznesie obžalobu; v tejto súvislosti existujú zákonné predpisy. Hlavné pojednávanie sa často koná na súde v mieste, v ktorom bol trestný čin spáchaný.

To, či bude hlavné pojednávanie prebiehať na obvodnom, krajinskom alebo vrchnom krajinskom súde závisí od toho, aký trest možno za spáchaný trestný čin očakávať. Ak sa ako trest očakáva len peňažná pokuta alebo odňatie slobody na dva roky, rozhoduje sudca obvodného súdu. V prípade predpokladu trestu odňatia slobody od dvoch do štyroch rokov rozhodujú traja sudcovia obvodného súdu v zložení sudca z povolania a dvaja prísediaci sudcovia (porota). V prípade predpokladaného trestu odňatia slobody na viac ako štyri roky rozhoduje o prípade krajinský súd v zložení dvaja alebo traja sudcovia z povolania a dvaja prísediaci sudcovia. V prípadoch týkajúcich sa národnej bezpečnosti rozhoduje vyšší krajinský súd, ktorému predsedajú traja sudcovia z povolania.

Je hlavné pojednávanie verejné?

Hlavné pojednávanie je verejné. Pojednávanie prebieha s vylúčením verejnosti len vo výnimočných prípadoch, napríklad v prípade ochrany svedkov.

Je možné zmeniť obžalobu počas hlavného pojednávania?

Vznesené obvinenia môžu byť mierne pozmenené na pokyn súdu. Nové obvinenia možno počas hlavného pojednávania vzniesť len na základe dodatočnej obžaloby. O takomto rozšírení vznesených obvinení sa bude pojednávať len s vaším súhlasom a so súhlasom súdu.

Čo sa stane, ak sa v priebehu hlavného pojednávania priznám k všetkým alebo k niektorým obvineniam?

Priznaním sa pojednávanie nekončí. Môže sa však stať, že súd nebude vyžadovať predloženie niektorých dôkazov, lebo vaše priznanie považuje za vierohodné, napr. pretože je podložené dôkazmi, ktoré už boli predložené. Súd vám na základe vášho priznania môže zmierniť trest. Za určitých okolností môže byť vaše priznanie súčasťou tzv. Odkaz sa zobrazí v novom oknedohody.

Táto dohoda sa vzťahuje na výšku trestu, ale nie na to, či budete alebo nebudete uznaný za vinného.

Aké sú moje práva počas hlavného pojednávania?

V zásade sa musíte zúčastniť na hlavnom pojednávaní. Ak ste neboli zbavený povinností zúčastniť sa na pojednávaní a napriek tomu sa nedostavíte, hlavné pojednávanie sa preruší a môže byť na vás vydaný zatykač. V rámci hlavného pojednávania existuje výnimka, a to v Odkaz sa zobrazí v novom oknekonaní o trestnom rozkaze.

 

Ak dostatočne neovládate daný jazyk, súd vám pridelí tlmočníka, ktorý vám počas hlavného pojednávania preloží všetky dôležité záležitosti a vyjadrenia.

 

Na súde vás môže obhajovať advokát. V určitých prípadoch vás advokát musí obhajovať. Ak v takýchto prípadoch nemáte svojho advokáta, súd vám pridelí Odkaz sa zobrazí v novom okneverejného obhajcu.

Aké sú moje práva v súvislosti s dôkazmi svedčiacimi proti mne?

Po predložení dôkazu môžete k nemu zaujať stanovisko. Proti predloženiu a použitiu dôkazov, ktoré považujete za nezákonné, môžete vzniesť námietku.

Môžete požiadať o predloženie ďalších dôkazov. Môžete sami predložiť dôkazy, avšak nevzťahujú sa na vás právomoci polície. Nemôžete napríklad odpočúvať telefóny a predložiť ako dôkaz nahrávky.

Môžete požiadať svedkov, aby vypovedali o skutočnostiach, ktorých boli svedkami, a môžete svedkov priviesť aj na súd. Musíte mať však brať do úvahy, že svedkovia sú povinní hovoriť na súde pravdu.

Svedkov najprv vypočuje súd a prokuratúra. Potom im môže položiť otázky váš advokát alebo vy osobne.

Spravidla sa prečíta výpis z vášhoOdkaz sa zobrazí v novom okneregistra trestov. Ak ste už boli odsúdený za trestný čin, ktorý je podobný prejednávanému trestnému činu, môže sa prečítať aj predošlý rozsudok. Záznamy o predchádzajúcich odsúdeniach v iných členských štátoch sa v registri nenachádzajú. Ak však súd získal informácie o predchádzajúcich odsúdeniach iným spôsobom, možno takéto údaje zohľadniť aj na hlavnom pojednávaní.

Čo sa stane na konci hlavného pojednávania?

Hlavné pojednávanie sa môže skončiť vyhlásením rozsudku alebo Odkaz sa zobrazí v novom oknepozastavením.

Vo väčšine prípadov sa hlavné pojednávanie končí vyhlásením rozsudku. V závislosti od dôkazov vás môže súd odsúdiť alebo oslobodiť. Medzi možné tresty patrí peňažný trest alebo trest odňatia slobody. Podľa zákona možno v konkrétnych prípadoch nariadiť zákonné opatrenia, ako sú umiestnenie do psychiatrickej liečebne, odvykacieho zariadenia alebo pod ochranný dohľad. Patrí sem aj odobratie vodičského oprávnenia. Ako tzv. vedľajší trest môže súd uložiť zákaz vedenia motorového vozidla.

Odkaz sa zobrazí v novom oknePeňažná pokuta sa ukladá ako určitý počet denných sadzieb (napríklad 50 denných sadzieb vo výške 15 EUR). Denná sadzba predstavuje vždy jednu tridsatinu mesačného príjmu. Peňažnú pokutu je možné odpracovať. Ak nezaplatíte pokutu a ani ju neodpracujete, za každú dennú sadzbu pôjdete na jeden deň do väzenia. V prípade pokuty do 180 denných sadzieb možno tento trest za konkrétnych podmienok uložiť aj vo forme podmienky. V tom prípade budete upozornený a musíte pokutu zaplatiť len vtedy, keď po vyhlásení rozsudku znovu porušíte právne predpisy alebo uložené príkazy.

Výkon trestu odňatia slobody na maximálne dva roky možno uložiť podmienečne. V prípade, že podmienku porušíte, môže vám byť nariadený výkon trestu.

Okrem trestu možno uložiť aj sankcie a vedľajšie tresty.

Akú úlohu zohráva obeť počas hlavného pojednávania?

Obeť je vo väčšine prípadov dôležitým svedkom a musí byť preto vypočutá.

Obeť niektorých trestných činov sa môže aktívne zúčastniť na hlavnom pojednávaní, ak je oprávnená podieľať sa na doplnkovej obžalobe. Obeť môže ako vedľajší žalobca klásť otázky a podávať návrhy na predloženie dôkazov samostatne alebo prostredníctvom svojho advokáta, ak má k dispozícii právneho zástupcu. Na konci hlavného pojednávania môže obeť alebo jej advokát predniesť záverečnú reč s návrhom na uloženie trestu.

Ďalšie informácie

Hlavné pojednávanie upravuje Odkaz sa zobrazí v novom oknetrestný poriadok a Odkaz sa zobrazí v novom oknezákon o súdnom konaní.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 30/08/2019

5 – Moje práva po skončení hlavného pojednávania

Ak vás súd odsúdi, môžete proti rozsudku podať opravný prostriedok. Ak ste boli oslobodený, nemáte k dispozícii nijaký opravný prostriedok, a to ani v prípade, že nesúhlasíte s odôvodnením. Súd vás musí informovať o možnosti podania opravného prostriedku.

Proti rozsudkom obvodného súdu je možné podať dva druhy opravných prostriedkov: odvolanie a opravný prostriedok podľa revízneho princípu. Proti rozsudkom krajinského súdu môžete podať len opravný prostriedok podľa revízneho princípu.


Môžem podať opravný prostriedok?

Vy alebo váš advokát môžete ihneď po vyhlásení rozsudku uviesť do záznamu, že podávate opravný prostriedok, ktorý môžete podať aj do jedného týždňa po vyhlásení rozsudku. Opravný prostriedok môžete podať písomne alebo ho zaznamenať v kancelárii súdu. Môžete ho podať aj v prípade, ak rozsudku predchádzala dohoda.

Opravné prostriedky môžete podať proti samotnému rozsudku alebo len proti výške trestu.

Pri podaní odvolania záleží len od vás, či ho odôvodníte.

Opravný prostriedok podľa revízneho princípu musíte odôvodniť najneskôr do jedného mesiaca po doručení písomného odôvodnenia rozsudku. Na tento účel potrebujete advokáta, pretože opravný prostriedok podľa revízneho princípu nemôžete odôvodniť sami.

Čo sa stane, keď podám opravný prostriedok?

Keď proti rozsudku podáte opravný prostriedok, rozsudok predbežne nenadobudne právoplatnosť a nevykoná sa. To znamená, že uloženú pokutu zatiaľ nebudete musieť zaplatiť alebo že zatiaľ nemusíte nastúpiť na výkon trestu. Ak sa však nachádzate vo vyšetrovacej väzbe, nebudete ani prepustený. Na to, aby ste boli prepustený z vyšetrovacej väzby, musí súd zrušiť príkaz na nariadenie vyšetrovacej väzby alebo vás predbežne prepustiť na slobodu.

Nie je stanovená nijaká konkrétna lehota, kedy sa má rozhodnúť o vašom odvolaní. Vo všeobecnosti však platí nariadenie na urýchlené konanie, teda povinnosť konať tak, aby trestné konanie prebehlo čo najrýchlejšie.

V prípade odvolania prebehne hlavné pojednávanie znovu na príslušnom krajinskom súde. Odvolací súd samostatne rozhodne o tom, ktoré dôkazy považuje za dôležité. Môžu to byť rovnaké dôkazy ako na súde, ktorý rozhodol na prvom stupni. Môžu to však byť aj iné dôkazy. Aj vy môžete požiadať o predloženie nových dôkazov.

V konaní o opravnom prostriedku podľa revízneho princípu sa nové dôkazy nepredkladajú. Posúdi sa len daný rozsudok a právne nedostatky v konaní.

Ako prebieha pojednávanie o opravnom prostriedku?

Pojednávanie o odvolaní na krajinskom súde prebieha rovnako ako pojednávanie na obvodnom súde. Súd vyhlási vlastný rozsudok. Inak je to iba v prípade, keď sa odvolanie obmedzuje na dĺžku trestu. Súd následne zohľadní len tie dôkazy, ktoré sú dôležité pre stanovenie trestu, napríklad dôkazy o vašom motíve a osobných pomeroch.

O opravnom prostriedku podľa revízneho princípu je možné rozhodnúť aj bez ústneho pojednávania.

Čo sa stane, keď bude opravný prostriedok úspešný/neúspešný?

Ak je odvolanie úspešné, budete na konci pojednávania o odvolaní prepustený alebo vám bude vymeraný nižší trest. V prípade, že nebudete oslobodený, môžete proti odvolaciemu rozsudku podať opravný prostriedok podľa revízneho princípu.

Ak bude opravný prostriedok podľa revízneho princípu úspešný, máte dve možnosti: po prvé, súd, na ktorom prebehlo konanie o opravnom prostriedku podľa revízneho princípu, môže za určitých podmienok prijať vlastné rozhodnutie vo veci, napríklad vás oslobodiť. V určitých prípadoch však tento súd musí rozsudok, proti ktorému ste podali opravný prostriedok podľa revízneho princípu, zrušiť a prípad predložiť súdu nižšieho stupňa.

Zrušenie rozsudku nemôže byť zaznamenané do trestného registra.

Rozsudok nadobudne právoplatnosť vtedy, keď nijaký z účastníkov konania – teda ani vy, ani prokurátor či prípadný vedľajší žalobca – nepredloží odvolanie v lehote na podanie opravného prostriedku.

Som z iného členského štátu. Existuje možnosť poslať ma späť po ukončení hlavného pojednávania?

Ako občana EÚ vás z Nemecka možno vyhostiť a odsunúť len za sťažených podmienok. Podrobnosti upravuje právny predpis EÚ o voľnom pohybe osôb. Ak sa obávate, že budete odsunutý, môžete sa poradiť s advokátom.

Ak budem odsúdený, môžem byť súdený znovu za ten istý trestný čin?

V zásade nemôžete byť za ten istý trestný čin odsúdený dvakrát. To, či sa odsúdenie skutočne týka toho istého trestného činu, je zložitá právnická otázka.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 30/08/2019

6 – Dopravné a iné drobné priestupky

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.


Ako sa riešia dopravné priestupky?

Drobné dopravné priestupky, ako napríklad prekročenie rýchlosti, stíha správny orgán. Nejde o trestné činy, ale o priestupky. V prípade obzvlášť závažných dopravných priestupkov, najmä takých, ktoré môžu viesť k ohrozeniu alebo zraneniu iných osôb, naproti tomu ide zvyčajne o trestný čin.

Vyšetrovanie drobných dopravných priestupkov vedie správny orgán. Počas tohto vyšetrovania môžete písomne vyjadriť svoje stanovisko. V prípade menších priestupkov (napr. nesprávne parkovanie) dostanete najprv upozornenie a následne výzvu na zaplatenie pokuty, ktorá môže dosahovať výšku až do 35 EUR. Po jej zaplatení sa konanie ukončí. Ak pokutu nezaplatíte a správny orgán je presvedčený o vašej vine, môže voči vám vydať rozhodnutie o uložení pokuty, ktorým sa vám nariaďuje zaplatiť pokutu. V priestupkovom konaní sa vám môže uložiť aj zákaz vedenia motorového vozidla. Výška pokuty a dĺžka zákazu vedenia motorového vozidla je pre dopravné priestupky stanovená v Odkaz sa zobrazí v novom oknekatalógu.

Proti pokute sa môžete odvolať. Takéto konanie sa potom prostredníctvom prokuratúry postúpi súdu. Na súde sa začne hlavné pojednávanie, ako je to uvedené na Odkaz sa zobrazí v novom okneinformačnej stránke 4. Súd však môže rozhodnúť aj uznesením, ak nepovažuje hlavné pojednávanie za potrebné a ak ani vy, ani prokurátor nemáte proti takémuto postupu námietky. Proti rozsudku alebo uzneseniu v takomto konaní sa môžete odvolať, pričom o tomto odvolaní rozhodne vrchný krajinský súd. Takéto odvolanie je však prípustné len v obmedzenej miere, napríklad ak vám bola uložená pokuta vo výške viac ako 250 EUR alebo ak daná vec slúži na tvorbu práva.

Možno za tieto priestupky stíhať štátnych príslušníkov z iných členských štátov? Ako?

Za takéto priestupky môžu byť stíhaní aj štátni príslušníci z iných členských štátov. Ak sa zistí, že ste sa dopustili dopravného priestupku, môže vám byť na mieste uložená pokuta alebo zábezpeka na pokutu. Zábezpeka na pokutu sa pripočíta na konci konania k pokute, ktorá vám bola uložená. Ak ste pri páchaní priestupku neboli pristihnutý, možno vás stíhať, ak váš domovský štát poskytne Nemecku údaje o majiteľovi vozidla. Predbežne na jeseň 2010 sa Nemecko zapojí do systému celoeurópskeho vyberania pokút. To znamená, že pokuty uložené v Nemecku bude môcť vymáhať váš domovský štát.

Objavia sa tieto priestupky v mojom zázname v trestnom registri?

Drobné dopravné priestupky sa nezaznamenávajú do Odkaz sa zobrazí v novom oknespolkového centrálneho registra pre trestné činy, ale do Odkaz sa zobrazí v novom oknedopravného centrálneho registra. V dopravnom centrálnom registri sa zaznamenávajú

predovšetkým osoby, ktoré sa s nemeckým alebo zahraničným vodičským oprávnením dopustili v Nemecku dopravného priestupku v cestnej premávke. Zaznamenávajú sa dopravné priestupky, za ktoré bola uložená pokuta vo výške 40 EUR alebo viac. Podľa závažnosti priestupku sa zaznamenáva aj určitý počet Odkaz sa zobrazí v novom oknebodov. Od počtu 18 bodov sa v Nemecku odoberá vodičské oprávnenie a v prípade zahraničného vodičského oprávnenia zaniká právo viesť v Nemecku motorové vozidlo.

Ďalšie informácie

Dopravné priestupky a zodpovedajúce konanie upravujú Odkaz sa zobrazí v novom oknezákon o cestnej premávke, Odkaz sa zobrazí v novom oknepravidlá cestnej premávky a zákon o priestupkoch.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 30/08/2019

Práva obžalovaných v trestnoprávnom konaní - Estónsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku estónčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Na tejto informačnej stránke nájdete informácie o tom, čo sa stane, ak ste podozrivý alebo obvinený z trestného činu, ktorý sa rieši súdnou cestou. Informácie o menších dopravných priestupkoch, ktoré sa obyčajne riešia pokutou, nájdete na Odkaz sa zobrazí v novom okneInformačnej stránke 5.

Ak ste obeťou trestného činu, úplné informácie o svojich právach nájdete tu.


Zhrnutie trestného konania

Nižšie nájdete súhrn štandardných fáz trestného konania:

 • podnet na trestné konanie;
 • prípravné konanie alebo vyšetrovanie;
 • prístup k trestným spisom a nariadeniam;
 • obvinenie z trestného činu;
 • prípravné konania na súde;
 • vypočutie na súde;
 • rozsudok;
 • odvolací postup (na súdoch druhého a tretieho stupňa);
 • vykonanie rozsudku.

Podrobné informácie o fázach tohto procesu a vašich právach nájdete na informačných stránkach. Tieto informácie nenahrádzajú právne poradenstvo a slúžia len ako usmernenie.

Úloha Európskej komisie

Majte na pamäti, že Európska komisia nezohráva v trestných konaniach v jednotlivých členských štátoch žiadnu úlohu, a v prípade sťažnosti vám nemôže pomôcť. Na týchto informačných stránkach sa nachádzajú informácie o tom, ako a komu podať sťažnosť.

Kliknite na odkazy uvedené nižšie a vyhľadajte potrebné informácie

Odkaz sa zobrazí v novom okne1 – Ako si zabezpečiť právne poradenstvo

Odkaz sa zobrazí v novom okne2 – Moje práva počas vyšetrovania trestného činu

 • Začatie trestného konania
 • Zatknutie a vzatie do väzby
 • Výsluch a zhromažďovanie dôkazov
 • Prístup k trestným spisom, nariadeniam a príprava obvinenia

Ďalšie informácie pre cudzích štátnych príslušníkovOdkaz sa zobrazí v novom okne

Odkaz sa zobrazí v novom okne3 – Moje práva počas súdneho procesu

Odkaz sa zobrazí v novom okne4 – Moje práva po skončení súdneho procesu

Odkaz sa zobrazí v novom okne5 – Dopravné priestupky

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom oknePrehľad o estónskom trestnom konaní v anglickom jazyku


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 08/08/2018

1 – Ako si zabezpečiť právne poradenstvo

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku estónčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Získanie nezávislého právneho poradenstva je veľmi dôležité, ak ste účastníkom trestného konania. Táto informačná stránka vám poradí, kedy a za akých okolností máte nárok na zastúpenie advokátom. Takisto sa dozviete, čo pre vás advokát urobí. Z tejto všeobecnej informačnej stránky sa takisto dozviete, ako nájsť advokáta, a akým spôsobom budú hradené náklady na advokáta v prípade, že si ich úhradu nemôžete dovoliť.


Musím mať advokáta?

Advokáta musíte mať počas prípravného konania od okamihu, keď máte možnosť nahliadnuť do trestných spisov (pozri Odkaz sa zobrazí v novom okneInformačnú stránku 2). Pred touto fázou musíte mať k dispozícii advokáta v nasledujúcich prípadoch:

 • ak ste boli v čase spáchania trestného činu maloletý;
 • ak sa nemôžete obhajovať z dôvodu fyzického alebo mentálneho postihnutia, alebo ak je pre vás obhajoba zložitá z dôvodu takéhoto postihnutia;
 • ak ste podozrivý zo spáchania trestného činu, za ktorý vám hrozí odňatie slobody na doživotie;
 • ak je váš prípad v konflikte s prípadom inej osoby, ktorá disponuje obhajcom;
 • ak ste boli minimálne šesť mesiacov umiestnený vo vyšetrovacej väzbe;
 • ak sa prípad rieši v zrýchlenom konaní.

Advokáta musíte mať k dispozícii počas súdneho procesu. Účasť advokáta na súdnom procese je povinná.

Ako si nájsť advokáta

Máte právo vybrať si vlastného advokáta, ktorý bude súhlasiť s vaším zastupovaním na základe zmluvy. Mená a kontaktné údaje advokátov nájdete na domovskej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneEstónskej advokátskej komory.

Ak nemáte zmluvného advokáta alebo vás váš advokát nemôže zastupovať, máte právo požiadať o vymenovanie advokáta. Estónska advokátska komora v takomto prípade vymenuje advokáta, ktorý vás bude zastupovať.

Vaše právo na vymenovanie advokáta Estónskou advokátskou komorou nezávisí do vašej ekonomickej situácie. Pri žiadosti o pridelenie advokáta nemusíte uviesť údaje o svojej finančnej situácii.

Ak si želáte, aby vášho advokáta vymenovala Estónska advokátska komora, musíte predložiť žiadosť vyšetrujúcemu orgánu, prokuratúre alebo súdu.

V konkrétnych konaniach je účasť advokáta povinná. Ak ste si v takomto konaní nevybrali advokáta sami, vymenuje ho vyšetrujúci orgán, prokuratúra alebo súd. V takomto prípade nemusíte o advokáta požiadať.

Platba za advokátske služby

Ste povinný uhradiť služby advokáta, ktorého ste si vybrali. Poplatky za služby advokáta a podmienky platby sú predmetom zmluvy uzavretej s vami ako klientom.

Ak si nechcete najať vlastného advokáta, máte právo na advokáta, ktorého vám pridelí štát. Služby advokáta, ktorého vymenuje Estónska advokátska komora, hradí štát. V takomto prípade nemusíte hradiť služby advokáta. Ak vás súd uzná vinným, ste povinný uhradiť štátu náklady za služby advokáta.

Môžem advokáta vymeniť?

Máte právo vymeniť advokáta, ktorého ste si vybrali. Ak vám bol advokát pridelený, máte právo vymeniť ho, ak s tým pôvodný a nový advokát súhlasia. Ak bol advokát, ktorý vám bol pridelený, nekompetentný alebo nedbalý, máte právo predložiť súdu žiadosť o stiahnutie tohto advokáta a vymenovanie nového prostredníctvom Estónskej advokátskej komory.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneEstónska advokátska komora


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 08/08/2018

2 – Moje práva počas vyšetrovania trestného činu a predtým, ako prípad pôjde na súd

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku estónčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Trestné konanie má dve fázy: prípravné konanie alebo vyšetrovanie, a súdny proces. Trestný proces sa môže ukončiť aj bez toho, aby sa dostal na súd (napríklad keď sa počas vyšetrovania zistí, že trestný čin nebol spáchaný). Z trestného činu vás môže uznať vinným iba súd.


Aký je cieľ vyšetrovania trestného činu?

Cieľom vyšetrovania trestného činu je zistiť, či bol trestný čin spáchaný, ako aj okolnosti týkajúce sa trestného činu. Počas vyšetrovania sa zhromažďujú dôkazy v súvislosti s údajne spáchaným trestným činom, zisťujú sa okolnosti a nakoniec sa určí, či sú tieto dôkazy dostatočné na to, aby vás bolo možné obviniť zo spáchania trestného činu.

Aké sú fázy vyšetrovania trestného činu?

Začatie trestného konania

Trestné konanie začne vyšetrovací orgán (polícia alebo iný štátny orgán, ktorý je na to oprávnený) alebo prokuratúra. Trestné konanie sa začne vtedy, keď polícia alebo prokuratúra dostane informácie o údajnom spáchaní trestného činu.

Zadržanie a zatknutie

Ak má vyšetrovací orgán oprávnené dôvody domnievať sa, že ste spáchali trestný čin, môžete byť zadržaný ako podozrivý na 48 hodín. V prípade zadržania vás vyšetrovací orgán musí bezodkladne vypočuť.

Ak sa v priebehu vyšetrovania preukáže, že neexistuje dôvod na vaše zadržanie, musíte byť okamžite prepustený. Ak je prokuratúra presvedčená, že musíte byť zadržaný dlhšie, aby ste sa nevyhýbali vyšetrovaniu alebo nespáchali nové trestné činy, musí súd požiadať o vydanie zatykača.

V takomto prípade budete predvedený pred sudcu do 48 hodín od vášho zadržania. Sudca rozhodne, či je potrebné vziať vás do väzby. Ak sa sudca domnieva, že neexistuje dôvod na to, aby ste boli vzatý do väzby, budete okamžite prepustený.

Výsluch a zhromažďovanie dôkazov

Cieľom vyšetrovania je zhromaždiť dôkazy potvrdzujúce okolnosti týkajúce sa trestného činu. Za týmto účelom sa podozrivý, obeť a svedkovia vypočujú, zhromažďujú sa dôkazy, vykonávajú sa forenzné analýzy a sledovanie podozrivých. Všetky kroky zamerané na zhromažďovanie dôkazov sa musia zdokumentovať v súlade so zákonom. Na to, aby ste mohli byť obvinený, možno použiť iba dôkazy stanovené zákonom a získané zákonným spôsobom.

Získanie prístupu k trestným spisom, nariadeniam predbežných opatrení a príprava obvinenia

Zostaví sa trestný spis, ktorý obsahuje podrobné informácie o vyšetrovaní trestného činu a o dôkazoch. Po ukončení vyšetrovania trestného činu poskytne prokuratúra obhajcovi kópiu trestného spisu. Váš advokát vás informuje o zhromaždených dôkazoch a o obvineniach, ktoré boli voči vám vznesené.

Spolu so svojím advokátom máte právo predložiť prokuratúre žiadosti (napríklad o zahrnutie dodatočných dôkazov do spisu, o ukončenie trestného konania atď.). Prokuratúra musí o týchto žiadostiach rozhodnúť. Ak prokuratúra žiadosti nevyhovie, tú istú žiadosť môžete znovu predložiť súdu počas súdneho procesu.

Ak prokuratúra potom, ako vám poskytne spis a rozhodne o prípadných žiadostiach, dospeje k záveru, že existuje dostatok dôkazov na začatie konania proti vám, vypracuje body obžaloby.

Je to dokument, ktorý obsahuje fakty a dôkazy o skutočnostiach, na ktorých je toto obvinenie založené. Prokuratúra tieto body obžaloby predloží obhajcovi a zašle ich súdu. Sudca otvorí súdny proces na základe týchto bodov obžaloby.

Moje práva počas vyšetrovania

Začatie trestného konania (1)

Prečo sa začalo trestné konanie?

Trestné konanie sa začalo preto, lebo vyšetrovací orgán získal informácie, z ktorých vyplýva, že bol spáchaný trestný čin. Tieto informácie môžu vychádzať zo sťažnosti podanej istou osobou alebo zistením skutočnosti, z ktorej vyplýva, že došlo k spáchaniu trestného činu.

Účelom vyšetrovania trestného činu je zistiť, či bol spáchaný trestný čin a v prípade, že bol spáchaný, určiť, či sú zhromaždené dôkazy dostatočné na obvinenie podozrivého zo spáchania trestného činu.

Kto vedie vyšetrovanie trestného činu?

Trestné konanie vedie Odkaz sa zobrazí v novom okneprokuratúra a samotné vyšetrovanie trestného činu vedie vyšetrovací orgán v súlade s pokynmi prokuratúry. Vo všeobecnosti vedie vyšetrovanie Odkaz sa zobrazí v novom oknepolícia. Vyšetrovanie môžu viesť aj Odkaz sa zobrazí v novom oknebezpečnostná polícia, Odkaz sa zobrazí v novom okneRada pre clá a dane, Odkaz sa zobrazí v novom okneInšpektorát životného prostredia, Odkaz sa zobrazí v novom okneVäzenský úrad a väzenská služba ministerstva spravodlivosti, vojenská polícia a Odkaz sa zobrazí v novom okneÚrad pre hospodársku súťaž.

Vyšetrovacie orgány môžu vykonávať určité procedurálne akty len na základe povolenia prokuratúry alebo súdu.

Ako zistím, že sa začalo trestné konanie?

Trestné konanie sa začína prvým procedurálnym aktom. Ak ste podozrivý zo spáchania trestného činu, o začatí trestného konania sa dozviete tak, že budete zadržaný ako podozrivý alebo vás vyšetrovací orgán vyzve, aby ste sa dostavili na výsluch.

Prečo môžem byť podozrivý zo spáchania trestného činu?

Podozrivým sa môžete stať v prípade, keď má vyšetrovací orgán dostatočné dôvody domnievať sa, že ste spáchali trestný čin. Tieto dôvody môžu byť oprávnené z rôznych príčin, napríklad:

 • boli ste prichytený pri páchaní trestného činu alebo hneď po ňom;
 • svedok spáchania trestného činu alebo obeť vás identifikujú ako osobu, ktorá trestný čin spáchala;
 • z dôkazov týkajúcich sa trestného činu alebo z iných informácií vyplýva, že ste tento trestný čin spáchali.

Aké sú moje práva ako podozrivého?

Vaše hlavné práva ako podozrivého sú:

 • právo byť informovaný o tom, z čoho ste podozrivý, vypovedať v súvislosti s týmto podozrením alebo odmietnuť vypovedať,
 • právo vedieť, že vaša výpoveď môže byť použitá proti vám,
 • právo na pomoc tlmočníka,
 • právo na pomoc obhajcu,
 • právo na súkromnú konzultáciu s obhajcom,
 • právo na vypočutie v prítomnosti vášho obhajcu,
 • právo zúčastniť sa súdneho pojednávania v súvislosti so žiadosťou o vaše zatknutie,
 • právo predložiť dôkazy,
 • právo predložiť žiadosti a sťažnosti,
 • právo nahliadať do záznamov týkajúcich sa procesného aktu a vyjadrovať sa k podmienkam, priebehu a výsledkom procedurálneho aktu, ako aj k záznamom, pričom tieto vyjadrenia sa tiež zaznamenajú, právo vysloviť súhlas so žiadosťou o zmierovacie konanie, zúčastniť sa na rokovaní ako strana zmierovacieho konania, podávať návrhy týkajúce sa druhu a výšky trestu, ktorý sa má uložiť, a uzatvoriť alebo odmietnuť uzatvoriť dohodu o zmieri.

Aké sú moje povinnosti?

Ste povinný:

 • dostaviť sa na žiadosť vyšetrovacieho orgánu, prokuratúry alebo súdu;
 • zúčastňovať sa na procesných aktoch a uposlúchnuť príkazy vyšetrovacieho orgánu, prokuratúry a súdu.

Aké informácie dostanem o prebiehajúcom konaní?

Ak ste podozrivý, vyšetrovací orgán vás musí informovať o vašich právach a povinnostiach. Budete vyzvaný, aby ste podpísali písomnú verziu vášho výsluchu, čím potvrdíte, že ste boli informovaný o svojich právach a povinnostiach.

Následne budete informovaný o podozreniach voči vašej osobe. To znamená, že budete stručne informovaný o činoch, z ktorých spáchania ste podozrivý. Takisto vám budú poskytnuté podrobné informácie o zákone, ktorý daný čin definuje ako trestný čin. Ani vyšetrovací orgán ani prokuratúra nie sú povinné poskytnúť vám viac informácií pred ukončením prípravného konania.

Kedy môžem hovoriť so svojím advokátom?

Máte právo stretnúť sa a konzultovať so svojím advokátom od okamihu vzniku podozrenia podliehajúceho trestnému konaniu. Máte právo poradiť sa so svojím advokátom ešte predtým, ako vás vypočuje vyšetrovací orgán.

 

Zadržanie a zatknutie (2)

Za akých okolností môžem byť zadržaný?

Môžete byť zadržaný ako podozrivý, ak:

 • ste boli prichytený pri páchaní trestného činu alebo hneď po ňom;
 • vás svedok spáchania trestného činu alebo obeť identifikujú ako osobu, ktorá trestný čin spáchala;
 • z dôkazov týkajúcich sa trestného činu vyplýva, že ste tento trestný čin spáchali.

Môžete byť zadržaný aj v prípade, keď má vyšetrovací orgán iné informácie, ktoré vás označujú za podozrivého a:

 • vy ste sa pokúsili o útek;
 • nebola zistená vaša totožnosť;
 • vyšetrovací orgán sa domnieva, že aj naďalej môžete páchať trestné činy, vyhýbať sa trestnému konaniu alebo ho nejakým spôsobom mariť.

Môžete byť zadržaný a zatknutý za účelom odovzdania alebo vydania do inej krajiny (pozri Výsluch a zhromažďovanie dôkazov (3)).

Kto ma môže zadržať?

Na vaše zadržanie má právo vyšetrovací orgán. Ak ste boli prichytený pri páchaní trestného činu alebo hneď po ňom, alebo ak ste sa pokúsili o útek, môže vás ktokoľvek predviesť na políciu, ktorá vás zadrží.

Ako sa dozviem, prečo som bol zadržaný, a čo sa bude diať?

Po vašom zadržaní vás príslušník vyšetrovacieho orgánu musí informovať o dôvodoch vášho zadržania a o vašich právach a povinnostiach. Príslušník polície vypracuje dokument o zadržaní, ktorý obsahuje právny základ pre vaše zadržanie a okolnosti trestného činu, z ktorého spáchania ste podozrivý. Máte právo podať žiadosti a žiadať o ich zahrnutie do dokumentu o zadržaní.

Nehovorím miestnym jazykom; ako porozumiem tomu, čo sa deje?

Vyšetrovací orgán vás musí o dôvodoch vášho zadržania a o vašich právach bezodkladne informovať v jazyku a spôsobom, ktorému rozumiete. Vyšetrovací orgán vám v prípade potreby musí zabezpečiť tlmočníka. Zabezpečuje sa len tlmočenie (nie písomný preklad).

Môžem o mojom zadržaní informovať svojich blízkych?

Máte právo informovať aspoň jednu blízku osobu podľa svojho výberu. Toto oznámenie sa uskutoční prostredníctvom vyšetrovacieho orgánu. To znamená, že máte právo požiadať o informovanie osoby podľa vášho výberu, čo vykoná vyšetrovací orgán.

Ak sa vyšetrovací orgán domnieva, že by mohlo informovanie vami vybranej osoby o vašom zadržaní ohroziť trestné konanie, môže ju odmietnuť informovať. Na takéto zamietnutie musí dať povolenie prokuratúra.

Ako dlho môžem byť zadržiavaný?

Zadržiavaný môžete byť maximálne 48 hodín. Ak súd do 48 hodín od vášho zadržania nevydal zatykač, vyšetrovací orgán vás musí okamžite prepustiť.

Za akých okolností môžem byť zatknutý?

Môžete byť zatknutý na žiadosť prokuratúry, ak existuje dôvod domnievať sa, že sa môžete vyhýbať trestnému konaniu alebo spáchať nové trestné činy. Povolenie na vaše zatknutie môže vydať len sudca.

Akým spôsobom sa vydá rozhodnutie na moje zatknutie?

Vyšetrovací orgán vás predvedie pred sudcu, ktorý na vás vydá zatykač. Pred sudcu môže byť predvolaný prokurátor a na žiadosť aj váš advokát. Sudca si prečíta spis k vášmu trestnému prípadu a vypočuje vás, aby si overil dôvody vášho zatknutia. Po vypočutí všetkých strán prípadu súd zatknutie schváli alebo zamietne. V prípade zamietnutia musíte byť okamžite prepustený.

Ako dlho môžem byť zatknutý?

V prípravnom konaní nemôžete byť zadržiavaný dlhšie ako 6 mesiacov. V mimoriadnych prípadoch sa môže toto obdobie predĺžiť. Po uplynutí každých dvoch mesiacov máte právo požiadať súd o preskúmanie dôvodov na vaše zatknutie a súd musí do 5 dní rozhodnúť, či je vaše ďalšie zatknutie oprávnené alebo nie. Ak sa súd domnieva, že vaše zatknutie už nie je odôvodnené, musí vás okamžite prepustiť.

Môžem byť prepustený na kauciu?

Máte právo požiadať, aby ste boli namiesto zatknutia prepustený na kauciu. Za týmto účelom musíte súdu predložiť žiadosť. Budete predvedený pred sudcu, ktorý rozhodne o žiadosti o prepustenie na kauciu a ktorý musí vypočuť vaše stanovisko a stanovisko vášho advokáta.

Ak súd so žiadosťou súhlasí, budete z vyšetrovacej väzby prepustený po prevedení sumy zodpovedajúcej výške kaucie na účet súdu.

Mám právo odvolať sa proti vydaniu zatykača?

Proti vydaniu zatykača máte právo sa odvolať. Za týmto účelom musíte vy alebo váš advokát predložiť odvolaciemu súdu písomné odvolanie, a to na obvodnom súde, ktorý pôvodne zatykač vydal. Odvolanie musíte podať do 10 dní odo dňa prijatia informácie o vydaní zatykača.

Výsluch a zhromažďovanie dôkazov (3)

Aký je účel výsluchu a zhromažďovania dôkazov?

Účelom výsluchu a zhromažďovania dôkazov je vyšetriť okolnosti údajného spáchania trestného činu a písomne zaznamenať tieto skutočnosti tak, aby sa mohli predložiť súdu. Vyšetrovací orgán a prokuratúra sú povinné zhromaždiť informácie dokazujúce vašu účasť na trestnom čine, ako aj informácie, ktoré sú vo váš prospech. Nemusíte dokazovať svoju nevinu.

Budú sa odo mňa požadovať informácie?

Ak ste podozrivý, vyšetrovací orgán vás musí okamžite vypočuť.

Musím vyšetrovaciemu orgánu poskytnúť informácie?

Vyšetrovaciemu orgánu nemusíte poskytnúť žiadne informácie, ani odpovedať na kladené otázky. Máte právo nevypovedať. Nevypovedanie nie je v žiadnom prípade možné považovať za priznanie viny. Nemôžete byť nútený poskytnúť dôkazy svedčiace proti vám alebo vám blízkym ľuďom.

Ako sa vedie výsluch?

Na začiatku výsluchu vám musí byť oznámené, že máte právo odmietnuť vypovedať a že vaša výpoveď môže byť použitá proti vám. V prvom rade vám bude položená otázka, či ste spáchali trestný čin, z ktorého ste podozrivý.

Máte možnosť uviesť všetko, čo viete o vyšetrovanom trestnom čine. Takisto vám budú kladené otázky. Vypracuje sa písomný záznam výsluchu. Pred podpísaním tohto záznamu máte právo si ho prečítať. Do tohto záznamu máte právo zahrnúť svoje pripomienky.

Čo sa stane, ak poviem niečo, čo je pre môj prípad nepriaznivé?

Vaša výpoveď môže byť použitá ako dôkaz proti vám.

Môžem pred súdnym procesom priznať vinu ku všetkým alebo niektorým obvineniam?

Počas vyšetrovania môžete priznať vinu len vo vzťahu k niektorým alebo ku všetkým obvineniam. Tiež tak máte právo urobiť kedykoľvek počas vyšetrovania, dokonca aj keď ste počas výsluchu uviedli, že ste nevinný.

Trestné konanie sa priznaním vašej viny neukončí. Vyšetrovací orgán musí aj napriek tomu zistiť okolnosti, ktoré viedli k spáchaniu trestného činu a dokázať ich. Nemôžete byť usvedčený zo spáchania trestného činu len na základe vášho priznania.

Mám právo na neskoršie stiahnutie svojho priznania?

Ak ste priznali svoju vinu, máte právo vrátiť sa k svojej predchádzajúcej výpovedi a poprieť svoju vinu počas trestného konania alebo aj na súde. V takom prípade môže byť vaše predchádzajúce priznanie predostreté na súde ako dôkaz proti vám. Ak ostatné dôkazy potvrdia vašu vinu, skutočnosť, že ste stiahli svoje priznanie, bude ignorovaná, pretože je nespoľahlivé.

Môžem získať informácie o svedkoch, ktorí svedčia proti mne?

Počas vyšetrovania trestného činu nie je vyšetrovací orgán povinný poskytnúť vám informácie o tom, ktorí svedkovia svedčili proti vám a čo povedali. O svedkoch a ich svedectve proti vám budete informovaný len po získaní prístupu k trestnému spisu na konci vyšetrovania (pozri Odkaz sa zobrazí v novom oknePrístup k trestným spisom, nariadeniam predbežných opatrení a príprava obvinenia (4)).

Budú mi kladené otázky o mojich predchádzajúcich priestupkoch?

Môžu vám byť kladené otázky o vašich predchádzajúcich priestupkoch, môžete však odmietnuť tieto informácie poskytnúť. Vyšetrovací orgán má právo zistiť formou nahliadnutia do rôznych registrov, či ste sa už v minulosti dopustili nejakého priestupku. Všetky predchádzajúce priestupky budú uvedené v bodoch obžaloby.

Môžem byť podrobený osobnej prehliadke?

Vyšetrovací orgán má právo vykonať u vás osobnú prehliadku s cieľom nájsť stopy po zločine, najmä zmeny na vašom tele, a získať ostatné informácie, ktoré sú dôležité pre vyšetrovanie trestného činu.

Môžem byť požiadaný o to, aby som poskytol odtlačky prstov, a budú mi odobraté vzorky DNA (napr. vlasy, sliny) alebo iné telesné tekutiny?

Vyšetrovací orgán má právo odobrať vám stopy dôkazov a vzorky vrátane odtlačkov prstov a biologického materiálu na analýzu DNA.

Ak odmietnete tieto vzorky poskytnúť, vyšetrovací orgán má právo prinútiť vás k tomu. Ak však odmietnete tieto vzorky poskytnúť alebo sa ich odobratím môže narušiť vaša fyzická integrita, ich odobratie sa môže vykonať len na základe rozhodnutia vyšetrovacieho orgánu. Máte právo nahliadnuť do tohto rozhodnutia.

Môžu byť môj dom, obchodné priestory, auto atď. prehľadané?

Váš dom, obchodné priestory alebo auto atď. môžu byť prehľadané s cieľom nájsť dôkazy o spáchaní trestného činu alebo iné dôkazy potrebné na jeho vyriešenie. Na túto prehliadku musí vydať príkaz prokuratúra alebo súd. Ak je potrebné prehliadku vykonať bezodkladne, môže sa povoliť na základe príkazu od vyšetrovacieho orgánu.

Osobe, na majetku ktorej sa prehliadka vykonáva, je potrebné predložiť príkaz na prehliadku a požiadať ju o odovzdanie vecí uvedených v tomto príkaze. Ak nie sú odovzdané, príslušníci vyšetrovacieho orgánu vykonajú prehliadku.

Môžem podať sťažnosť, ak dôjde k porušeniu mojich práv?

Ak boli porušené vaše práva, máte právo podať sťažnosť na činnosť vyšetrovacieho orgánu a predložiť ju Odkaz sa zobrazí v novom okneprokuratúre. Ak sa táto sťažnosť týka činnosti prokuratúry, možno ju predložiť Odkaz sa zobrazí v novom okneštátnej prokuratúre. Sťažnosť je potrebné vyriešiť do 30 dní. Bude vám doručená kópia rozhodnutia. Ak nesúhlasíte s rozhodnutím štátnej prokuratúry, máte právo do 10 dní podať na súd sťažnosť.

Prístup k trestným spisom, nariadeniam predbežných opatrení a príprava obvinenia (4)

Aký je účel získania prístupu k trestnému spisu?

Všetky dôkazy zhromaždené počas vyšetrovania trestného činu a súhrn prípravného konania opisujúci okolnosti spáchania trestného činu sa zaradia do trestného spisu. Sprístupnenie trestného spisu je vám ako podozrivému potrebné na to, aby ste boli oboznámený s obvineniami vznesenými voči vám a ich odôvodnením.

Kedy môžem nazrieť do trestného spisu?

Ak ste podozrivý, trestný spis vám bude sprístupnený po dokončení vyšetrovania trestného činu.

Ako sa zabezpečí prístup k trestnému spisu?

Od okamihu sprístupnenia trestného spisu musíte mať advokáta (pozri Odkaz sa zobrazí v novom okneInformačnú stránku 1). Prokuratúra poskytne vášmu advokátovi kópiu trestného spisu. Váš advokát vás bude informovať o jeho obsahu.

Koľko času mám na nahliadnutie do trestného spisu?

Na nahliadnutie do trestného spisu nie je stanovená konkrétna lehota. Ak prokuratúra zistí, že sa nahliadnutie do trestného spisu predĺžilo, môže stanoviť časový limit. Musí vám poskytnúť dostatok času na to, aby ste mohli skutočne využiť svoje právo na obhajobu.

Aký je účel podania žiadosti?

Po nahliadnutí do trestného spisu máte spolu so svojím advokátom právo podať na prokuratúre žiadosť. Účelom podania žiadosti je zabezpečiť, aby vyšetrovanie trestného činu prebiehalo dôkladne a spravodlivo.

Máte právo požiadať:

 • o vykonanie ďalších vyšetrovacích postupov;
 • zaradenie nových dôkazov, ktoré ste predložili, do spisu;
 • vyradenie zo spisu tých dokumentov, ktoré nesúvisia s prípadom, atď.

Takisto máte právo požiadať prokuratúru o ukončenie trestného stíhania, ak podľa vášho názoru neexistuje dôvod na jeho pokračovanie. Okrem toho máte právo požiadať, aby sa prípad riešil prostredníctvom zjednodušeného konania, ktoré určuje zákon (napr. uzatváranie dohôd) bez riadneho procesu.

Ako mám predložiť žiadosti?

Žiadosti sa predkladajú prokuratúre v písomnej podobe. Žiadosti musia byť predložené do 10 dní od dátumu nahliadnutia do trestného spisu. Ak je trestný prípad rozsiahly a zložitý, prokuratúra môže toto obdobie predĺžiť na 15 dní (§ 225 trestného poriadku, ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra 2011).

Akým spôsobom sa žiadosti riešia?

Prokuratúra žiadosti posúdi do 10 dní. Ak prokuratúra žiadosti nevyhovie, vydá sa rozhodnutie, ktorého kópia vám bude doručená. Ak bude vaša žiadosť v tejto fáze zamietnutá, ešte stále ju môžete predložiť počas súdneho procesu.

Kedy sa vznesú obžaloba?

Po nahliadnutí do trestného spisu a rozhodnutí prokuratúry o vašich žiadostiach bude voči vám vznesená obžaloba, ak je prokuratúra presvedčená, že existuje proti vám dostatok dôkazov na začatie súdneho procesu.

Ako sa vznesie obžaloba?

Body obžaloby vypracuje prokurátor. Body obžaloby sú dokumentom, ktorý obsahuje skutočnosti, z ktorých obžaloba vychádza, a dôkazy, ktoré ich potvrdzujú. Prokuratúra predloží tieto body obžaloby vám a vášmu advokátovi a zašle ich súdu.

Môže byť obžaloba pred súdnym procesom pozmenená?

Súd môže pojednávať len prípad založený na bodoch obžaloby. Obžaloba môže tieto body zmeniť alebo doplniť, a v takom prípade musí predložiť nové body obžaloby.

Za rovnaké obvinenia som už bol súdený v inej krajine. Čo sa stane v takom prípade?

Ak ste boli uznaný vinným z rovnakých obvinení v inej krajine alebo ak bolo trestné stíhanie v súvislosti s týmito obvineniami ukončené, nemôžete byť znovu obžalovaný z rovnakého trestného činu. V prípade, ak sa trestné konanie proti vám začalo v Estónsku, musí sa ukončiť bez toho, aby ste boli obvinený z trestného činu.

Môže sa môj prípad vyriešiť dohodou?

Po nahliadnutí do trestného spisu máte právo požiadať prokuratúru o začatie konania o dohode o vine a treste. Ak prokuratúra súhlasí, začnú sa rokovania o právnej definícii činu, z ktorého ste obvinený, a o súvisiacom treste s vami a s vaším advokátom.

Ak na základe rokovaní dosiahnete dohodu, táto bude písomne zaznamenaná a predložená súdu, ktorý ju potvrdí. Ak súd dohodu potvrdí, budete z trestného činu usvedčený na základe dosiahnutej dohody.

Ďalšie informácie pre osoby bez trvalého pobytu v krajine (5)

Čo je to európsky zatykač?

Európsky zatykač je žiadosť orgánu členského štátu Európskej únie inému členskému štátu Európskej únie o zadržanie, zatknutie alebo odovzdanie konkrétnej osoby žiadajúcej krajine tak, aby mohla táto krajina pokračovať v trestnom konaní alebo vziať danú osobu do väzby.

Aké sú moje práva, ak som bol zadržaný na základe európskeho zatykača?

Po zadržaní vám musia byť vysvetlené dôvody vášho zadržania a musíte byť informovaný, že môžete súhlasiť s odovzdaním do iného členského štátu. Ak s odovzdaním súhlasíte, svoje rozhodnutie neskôr nemôžete zmeniť. Po vašom zadržaní máte právo na bezplatnú právnu pomoc a služby tlmočníka.

Ako sa rozhodne o mojom vydaní do iného členského štátu?

O vydaní alebo zamietnutí vydania rozhodne súd. Vy, váš advokát a prokuratúra sa zúčastníte na súdnom pojednávaní. Súd musí v súvislosti s vaším vydaním vypočuť vaše stanovisko. Súd vydá rozhodnutie o schválení alebo zamietnutí vášho vydania. Od prijatia rozhodnutia máte tri dni na to, aby ste sa voči nemu odvolali na odvolacom súde. Odvolací súd má na rozhodnutie o odvolaní 10 dní, pričom toto rozhodnutie je konečné.

Ako rýchlo sa rozhodne o mojom odovzdaní do iného členského štátu?

Ak ste súhlasili s odovzdaním, toto rozhodnutie sa musí prijať do 10 dní. Ak ste s odovzdaním nesúhlasili, konečné rozhodnutie o vydaní alebo zamietnutí odovzdania sa musí prijať do 60 dní od vášho zatknutia. V mimoriadnych prípadoch sa toto obdobie môže predĺžiť o 30 dní. Ak rozhodnutie súdu o vašom odovzdaní nadobudlo účinnosť, musíte byť do žiadajúcej krajiny vydaný do 10 dní. Ak nebudete vydaný v tomto čase, musíte byť prepustený.

Za akých okolností môžem byť vydaný do inej krajiny?

Ak trestné konanie začala iná krajina a tá vydala zatykač, alebo ak vás súd tejto krajiny odsúdil na odňatie slobody, táto krajina môže požiadať o vaše vydanie. Ak Estónsko dostane žiadosť inej krajiny o vydanie alebo žiadosť o zadržanie prostredníctvom Interpolu, môžete byť zadržaný počas procesu vydania. Počas procesu vydania môžete byť držaný vo väzbe maximálne 1 rok. O schválení vydania rozhodne súd.

Môžem po zatknutí kontaktovať veľvyslanectvo svojej krajiny?

Ak ste občanom inej krajiny, kópia zatykača, ktorý bol na vás vydaný, sa zašle na Odkaz sa zobrazí v novom okneministerstvo zahraničných vecí. Ministerstvo zahraničných vecí informuje o vašom zatknutí veľvyslanectvo vašej krajiny alebo konzulárne zastúpenie. Máte právo požiadať o stretnutie s pracovníkom konzulátu vašej krajiny.

Bude zabezpečený tlmočník v prípade, že neovládam miestny jazyk?

Vyšetrovací orgán a prokuratúra vám musia zabezpečiť služby tlmočníka. Tlmočník musí byť prítomný počas celého procedurálneho konania, na ktorom sa zúčastňujete. Tlmočník je povinný pretlmočiť všetko, čo sa týka procedurálnej činnosti, a to presne a úplne. Zabezpečuje sa len tlmočenie (nie písomný preklad).

Môžete požiadať o preklad bodov obžaloby do vášho rodného jazyka alebo do iného jazyka, ktorým hovoríte, v písomnej podobe. Ostatné dokumenty, ktoré sú súčasťou trestného konania, sa do písomnej podoby neprekladajú.

Musím sa počas trestného konania nachádzať v danej krajine? Môžem túto krajinu opustiť?

Počas trestného konania sa nemusíte nachádzať v danej krajine a môžete z nej vycestovať, ste však povinný dostaviť sa na požiadanie pred vyšetrovací orgán s cieľom umožniť mu vykonať procedurálny akt. Vyšetrovací orgán vám môže zakázať opustiť miesto vášho pobytu bez jeho povolenia.

Ak chcete opustiť miesto svojho pobytu na viac ako 24 hodín, potrebujete od vyšetrovacieho orgánu najprv povolenie. Ak sa v prípade potreby nedostavíte pred vyšetrovací orgán alebo ak porušíte zákaz opustiť miesto svojho pobytu, môžete byť zatknutý.

Môžem byť vypočutý inou krajinou prostredníctvom telekomunikačného zariadenia, napr. videokonferencie?

Vyšetrovací orgán môže viesť váš výsluch v inej krajine prostredníctvom videokonferencie. Takýto výsluch sa môže konať len s vaším súhlasom.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestný poriadok

Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestný poriadok v anglickom jazyku (neobsahuje všetky zmeny a doplnenia)


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 08/08/2018

3 – Moje práva na súde

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku estónčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.


Kde sa koná súdny proces?

Všetky trestné veci prejednávajú Odkaz sa zobrazí v novom okneokresné súdy. Rozhodnutie spravidla vynáša samosudca. Trestné veci, ktoré sa týkajú trestných činov prvého stupňa, rieši súd tvorený predsedom a dvoma prísediacimi.

Prebieha súdny proces verejne?

Súdny proces prebieha verejne.

Súd môže súdne pojednávanie vyhlásiť za čiastočne alebo úplne neverejné:

 • kvôli ochrane štátneho alebo obchodného tajomstva;
 • kvôli ochrane morálky, rodiny alebo súkromia;
 • v záujme maloletej osoby;
 • v záujme zasadajúceho súdu vrátane prípadov, v ktorých môže verejný súdny proces ohroziť bezpečnosť súdu, účastníkov súdneho konania alebo svedkov.

Je možné obžalobu počas procesu zmeniť?

Pred ukončením súdneho pojednávania môže obžaloba zmeniť obvinenia alebo vzniesť voči vám nové obvinenia. V takomto prípade obžaloba vypracuje nové body obvinenia. Nedôjde k tomu v prípade, že boli obvinenia zmenené vo váš prospech. Ak budú obvinenia zmenené, máte spolu so svojím advokátom právo požiadať o odloženie súdneho procesu kvôli príprave svojej obhajoby.

Čo sa stane, ak sa v priebehu súdneho procesu priznám ku všetkým alebo k niektorým obvineniam?

Vaše priznanie sa považuje za súčasť dôkazov pri vyšetrovaní trestného činu. Ak budete uznaný vinným, obžaloba ešte stále môže dokázať vašu vinu pomocou iného dôkazu.

Musím sa zúčastniť na procese? Môže prebehnúť bezo mňa?

Účasť obžalovaného na súdnom procese je povinná. Vo výnimočných prípadoch môže súdny proces prebehnúť bez vašej prítomnosti, a to v nasledujúcich prípadoch:

 • ak ste spôsobili na súde rozruch a ignorovali nariadenia sudcu, v dôsledku čoho ste boli vykázaný zo súdnej siene;
 • ak sa nachádzate mimo územia Estónskej republiky a nedostavili ste sa na súd, ktorý môže vo veci pojednávať aj vo vašej neprítomnosti;
 • keď ste po výsluchu na súde v takom stave, že sa nemôžete ďalej zúčastniť na súdnom procese a je možné pojednávať o prípade vo vašej neprítomnosti.

Môžem sa zúčastniť prostredníctvom videokonferencie, ak žijem v inej krajine?

Súd má právo povoliť vám účasť na súdnom procese prostredníctvom videokonferencie v prípade, že sa nemôžete dostaviť na súd. Takáto účasť je možná len s vaším súhlasom.

Bude mi poskytnutý tlmočník, ak nerozumiem, čo sa na súde deje?

Ak nerozumiete jazyku, v ktorom sa vedie súdny proces, súd vám musí zabezpečiť služby tlmočníka počas celého súdneho procesu. Zabezpečuje sa len tlmočenie (nie písomný preklad).

Musím mať advokáta? Dostanem advokáta?

Musíte mať advokáta a v prípade, že ste si ho nevybrali sami, Estónska advokátska komora vám jedného pridelí (pozri Odkaz sa zobrazí v novom okneinformačnú stránku č. 1).

Môžem počas súdneho procesu hovoriť? Musím počas súdneho procesu hovoriť?

Počas súdneho procesu máte právo hovoriť a vyjadriť svoje stanovisko ku všetkým okolnostiam vášho prípadu. Počas súdneho procesu nemusíte hovoriť a máte právo nevypovedať.

Čo sa stane, ak počas súdneho pojednávania nebudem hovoriť pravdu?

Obžalovaný nie je povinný hovoriť pred súdom pravdu. Ak nebudete hovoriť pravdu, nemôžu byť na vás uvalené žiadne sankcie. Ak sa počas procesu preukáže, že ste na súde klamali, celé vaše svedectvo (vrátane pravdivej časti) sa môže považovať za nespoľahlivé. V takom prípade sa vaše svedectvo nebude považovať za dôkaz.

Môžem napadnúť dôkazy použité proti mne?

Máte právo namietať proti dôkazom použitým proti vám na súde. Dôkazy nebudú na súde pripustené v prípade, že došlo k zásadnému porušeniu zákona. Máte právo napadnúť dôveryhodnosť dôkazov, ako aj ich právnu prípustnosť.

Spolu so svojím advokátom môžete dôkazy napadnúť ústne aj písomne počas každej fázy pojednávania, a to až do ukončenia súdneho procesu.

Aký druh dôkazov môžem sám za seba predložiť?

Máte právo predložiť súdu všetky dôkazy, ktoré sú vo vašom prípade relevantné a ktoré boli získané zákonnou cestou.

Aké podmienky sa vzťahujú na moje dôkazy?

Na predloženie nového dôkazu je spravidla potrebné predložiť žiadosť po preskúmaní trestného spisu alebo minimálne do 3 pracovných dní pred začatím prípravného konania na súde. Nové dôkazy môžete predložiť aj počas súdneho procesu, ak ich z pádnych dôvodov nebolo možné predložiť skôr.

Môžem na získanie dôkazov použiť súkromného detektíva?

Na získanie dôkazov máte právo využiť služby súkromného detektíva. Dôkazy, ktoré zhromaždí súkromný detektív, sú na súde prípustné v prípade, že ich súkromný detektív získal bez toho, aby porušil zákon.

Môžem požiadať svedkov, aby svedčili v môj prospech?

Máte právo požiadať, aby osoby, ktoré disponujú dôležitými informáciami potrebnými na vyriešenie vášho prípadu svedčili na súde.

Môžem ja alebo môj advokát vypočuť svedkov v mojom prípade? Môžem ja alebo môj advokát napadnúť ich výpoveď?

Vy aj váš advokát máte právo vypočuť všetkých svedkov. Máte právo vyjadriť svoje stanovisko, pokiaľ ide o relevantnosť a dôveryhodnosť výpovede svedkov. Máte právo predložiť dôkaz, ktorý vyvráti výpoveď svedka alebo ktorý spochybní jeho dôveryhodnosť.

Budú sa brať do úvahy aj informácie o mojich predchádzajúcich priestupkoch?

Na súde sa môžu zohľadniť len informácie o predchádzajúcich priestupkoch, ktoré boli zaznamenané v Odkaz sa zobrazí v novom okneregistri trestov a neboli z neho odstránené (priestupok sa z vášho trestného registra odstráni od 1 do 15 rokov po uplynutí trestu v závislosti od závažnosti priestupku).

Zohľadniť sa môžu aj informácie o vašich predchádzajúcich priestupkoch z ostatných krajín. Priestupky, ktoré sa majú zohľadniť na súde, musia byť uvedené v bodoch obžaloby. V prípade niektorých trestných činov môže predchádzajúce spáchanie podobného trestného činu viesť k vymeraniu prísnejšieho trestu.

Aký je možný výsledok súdneho procesu?

Po ukončení pojednávania vás súd buď zbaví viny alebo usvedčí. Súd vás zbaví viny v prípade, že sa nedokáže, že bol trestný čin spáchaný alebo že ste ho spáchali vy. Súd vás zbaví viny aj v prípade, keď obžaloba stiahne obvinenia. Súd vás usvedčí v prípade, ak sa preukáže, že ste trestný čin spáchali.

Ak ste boli uznaný vinným, súd vám vymeria trest podľa zákona. Môže vám byť vymeraný nasledujúci trest:

 • pokuta vo výške 30 až 500-násobku vašej priemernej dennej mzdy;
 • trest odňatia slobody na 30 dní až 20 rokov alebo doživotie.

Ak súhlasíte, súd môže odňatie slobody nahradiť verejnoprospešnými prácami.

Za určitých okolností môže súd rozhodnúť aj o udelení probačného obdobia. V takomto prípade si nemusíte odpykať pôvodný trest alebo si musíte odpykať iba jeho časť, ak počas probačného obdobia nespáchate nový trestný čin. Probačné obdobie býva stanovené na 3 až 5 rokov.

Okrem hlavného trestu vám súd môže vymerať aj dodatočný trest, ako je zákaz účasti na konkrétnych činnostiach alebo vyhostenie z Estónska. Akýkoľvek majetok, ktorý je v súvislosti s daným trestným činom, môže byť zhabaný.

Akú úlohu zohráva obeť počas procesu?

Obeť má právo zúčastniť sa súdneho procesu, vypovedať a predložiť dôkazy, žiadať o odškodnenie na pokrytie strát spôsobených trestným činom a vyjadriť sa k rozsudku, ktorý navrhuje obžaloba na vaše potrestanie.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestný poriadok

Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestný poriadok v anglickom jazyku (neobsahuje všetky zmeny a doplnenia)

Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestný zákonník

Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestný zákonník v anglickom jazyku (neobsahuje všetky zmeny a doplnenia)


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 08/08/2018

4 – Moje práva po skončení súdneho procesu

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku estónčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.


Môžem sa odvolať proti rozsudku?

Máte právo odvolať sa proti rozsudku. Môžete sa odvolať proti odsúdeniu a rozsudku. Máte právo odvolať sa proti celému rozsudku alebo jeho časti.

Ako sa môžem odvolať?

O tom, že chcete podať odvolanie, musíte informovať súd, ktorý vás odsúdil. Musíte tak urobiť písomne do 7 dní od uverejnenia rozsudku súdu. Môžete tak urobiť aj prostredníctvom faxu.

Odvolanie sa predloží súdu, ktorý rozsudok vydal, a to do 15 dní odo dňa, keď ste prvýkrát dostali možnosť rozsudok preskúmať. Odvolanie sa predkladá v písomnej podobe a zasiela sa súdu poštou alebo faxom. Odvolanie vyhotovené prokuratúrou a právnym poradcom sa zasielajú na súd takisto elektronicky.

Súd, ktorý vydal rozsudok, zašle odvolanie a trestný spis Odkaz sa zobrazí v novom okneodvolaciemu súdu.

Čo sa stane, ak sa odvolám?

Ak sa odvoláte, prvotný rozsudok nenadobudne platnosť, pokiaľ nevydá rozhodnutie odvolací súd. Ak ste boli vzatý do väzby pred vynesením rozsudku alebo po jeho vynesení, nebudete prepustený na základe svojho odvolania. Vo väzbe môžete byť zadržiavaný až do rozhodnutia o odvolaní. Zákon nestanovuje žiadnu lehotu na posúdenie odvolania, musí sa však vykonať v primeranej lehote.

Môžem predložiť nový dôkaz v prospech môjho odvolania? Za akých podmienok?

V rámci odvolania máte právo predložiť nový dôkaz, ak máte pádny dôvod na to, že ste ho nepredložili skôr.

Ako prebieha pojednávanie na odvolacom súde?

Na pojednávaní na odvolacom súde sa preskúmajú argumenty uvedené v odvolaní. Ak sa na súd nedostavíte, odvolací súd môže o vašom odvolaní rozhodnúť aj za vašej neprítomnosti. Po posúdení odvolania môže odvolací súd:

 • zamietnuť odvolanie;
 • zmeniť rozsudok súdu prvého stupňa alebo vyniesť nový rozsudok;
 • anulovať rozsudok súdu prvého stupňa a ukončiť trestné konanie;
 • anulovať rozsudok súdu prvého stupňa a zaslať mu prípad späť na nové pojednávanie.

Ak prvé odvolanie zlyhá, je možné podať ďalšie odvolanie?

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je možné podať „kasačný opravný prostriedok“ na Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyššom súde. „Kasačný opravný prostriedok“ môžete predložiť len prostredníctvom advokáta.

Ak chcete podať „kasačný opravný prostriedok“, musíte informovať odvolací súd do 7 dní od uverejnenia rozhodnutia vo veci odvolania.

„Kasačný opravný prostriedok“ musí byť predložený do 30 dní odo dňa, keď ste prvýkrát dostali možnosť preskúmať rozhodnutie odvolacieho súdu. „Kasačný opravný prostriedok“ predkladá Najvyššiemu súdu odvolací súd, ktorý vydal rozhodnutie o odvolaní.

Najvyšší súd má právo rozhodnúť, či bude alebo nebude o „kasačnom odvolacom prostriedku“ pojednávať. Ak súd zamietne „kasačné konanie“, neposkytuje sa k tomu žiadne zdôvodnenie.

Kedy je odsúdenie právoplatné?

Odsúdenie získa právoplatnosť nadobudnutím účinnosti rozsudku. Stane sa tak po premlčaní lehoty na podanie odvolania alebo kasačného odvolacieho prostriedku. V prípade kasačného odvolacieho prostriedku nadobudne rozsudok právoplatnosť vtedy, ak Najvyšší súd buď zamietol kasačné konanie alebo vydal v danom prípade rozhodnutie.

Ak bude moje odvolanie úspešné, bude zachovaný záznam o odsúdení?

Záznam o vašom odsúdení bude zaznamenaný do registra trestov len v prípade, že bolo právoplatné. Ak Najvyšší súd anuluje rozhodnutie súdu, ktorý vás odsúdil, toto odsúdenie nebude do registra trestov zaznamenané.

Ak bolo prvé rozhodnutie nesprávne, dostanem odškodnenie?

Máte právo na odškodnenie za spôsobenú ujmu v prípade, že ste boli bezdôvodne zbavený slobody. O odškodnenie môžete požiadať písomne Odkaz sa zobrazí v novom okneministerstvo financií, a to do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti vášho oslobodzujúceho rozsudku alebo rozsudku, ktorým sa ukončuje trestné stíhanie.

Výška odškodnenia je pevne stanovená a rovná sa 7-násobku minimálnej dennej mzdy platnej v Estónskej republike za každý deň strávený vo väzení. Okrem toho máte právo požiadať štát o náhradu finančných prostriedkov, ktoré ste uhradili svojmu advokátovi.

Som z inej krajiny. Môžu ma po procese poslať späť do tohto štátu?

Ak ste cudzím štátnym príslušníkom s legálnym pobytom v Estónsku a boli ste odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin a odsúdený na odňatie slobody, súd môže okrem ďalšieho trestu rozhodnúť o vašom vyhostení z Estónska a vydať vám zákaz vstupu do Estónska na 10 rokov. Keďže vyhostenie z Estónska je takisto trestom, máte právo sa proti nemu odvolať.

Ak nemáte na pobyt v Estónsku oprávnenie, budete z Estónska vyhostený automaticky bez rozhodnutia súdu. Máte právo odvolať sa proti vyhosteniu podaním sťažnosti na Odkaz sa zobrazí v novom oknesprávny súd. Skutočnosť, že ste sa proti vyhosteniu odvolali nevedie k jeho odloženiu počas trvania súdneho konania.

Bol som odsúdený; možno voči mne viesť nový proces na základe rovnakých obvinení?

Ak ste boli odsúdený, nie je možné začať voči vám nový súdny proces na základe rovnakých obvinení.

Budú informácie o mojom odsúdení zaznamenané do registra a akým spôsobom budú uložené?

Informácie o vašom odsúdení sa zadávajú do Odkaz sa zobrazí v novom okneregistra trestov. Tento register vedie Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstvo spravodlivosti a spravuje ho Odkaz sa zobrazí v novom oknecentrum pre registre a informačné systémy. Informácie uvedené v registri sú verejne prístupné, s výnimkou prípadov stanovených zákonom.

Tieto informácie možno predložiť štátnym orgánom cudzích krajín, ak to umožňujú medzinárodné dohody. Informácie o vašom treste sa uchovávajú bez vášho súhlasu. Tieto údaje budú odstránené po uplynutí obdobia stanoveného zákonom (1 – 15 rokov od výkonu trestu v závislosti od závažnosti priestupku).

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestný poriadok

Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestný poriadok v anglickom jazyku (neobsahuje všetky zmeny a doplnenia)

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o registri trestov

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o registri trestov v anglickom jazyku (neobsahuje všetky zmeny a doplnenia)

Odkaz sa zobrazí v novom okneOdškodnenie za ujmy spôsobené štátom jednotlivcovi na základe zákona o protiprávnom zbavení slobody

Odkaz sa zobrazí v novom okneOdškodnenie za ujmy spôsobené štátom jednotlivcovi na základe zákona o protiprávnom zbavení slobody v anglickom jazyku (neobsahuje všetky zmeny a doplnenia)

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o povinnosti opustiť členský štát a zákaze vstupu

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o povinnosti opustiť členský štát a zákaze vstupu v anglickom jazyku (neobsahuje všetky zmeny a doplnenia)


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 08/08/2018

5 – Dopravné priestupky

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku estónčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.


Akým spôsobom sa riešia menej závažné dopravné priestupky?

Tresty za prekročenie rýchlosti, nesprávne parkovanie a porušenie ostatných dopravných predpisov sú stanovené v priestupkovom konaní.

Priestupkové konanie vedie Odkaz sa zobrazí v novom oknepolícia, a to buď na mieste zistenia priestupku, alebo na policajnej stanici.

Neexistuje povinnosť uložiť vám trest na mieste. Namiesto toho môžete dostať napomenutie alebo vám môže byť uložená bloková pokuta (do výšky 15 EUR). Rozhodnutie je možné vykonať aj v zrýchlenom konaní na mieste uložením pokuty do výšky 400 EUR. Konanie na mieste možno vykonať len s vaším súhlasom. Možno zabezpečiť audio- či videozáznamy o vyhláseniach dotknutej osoby ohľadne priestupku.

Ak prekročíte rýchlosť a zachytí vás rýchlostný radar, majiteľovi alebo registrovanému užívateľovi vozidla môže byť uložená bloková pokuta. Maximálna výška blokovej pokuty je 190 EUR. Oznámenie o pokute vám bude zaslané poštou. Ak s ním nesúhlasíte, máte právo odvolať sa do 30 dní od jeho prijatia. Sťažnosť by ste mali podať na policajnej stanici, ktorá vám toto oznámenie zaslala. Ak fyzická osoba zodpovedná za motorové vozidlo napadne uloženie pokuty z toho dôvodu, že vozidlo používal niekto iný, musí v sťažnosti uviesť meno a priezvisko osoby, ktorá vozidlo používala v čase uvedenom v oznámení o uložení pokuty, a takisto adresu, číslo vodičského preukazu a dátum narodenia alebo osobné identifikačné číslo danej osoby.

Ak nesúhlasíte v súvislosti s údajným priestupkom so stanoviskom polície, máte právo namietať voči konaniu na mieste. Polícia v takom prípade na mieste vypracuje dokumenty o priestupku, ale trest vám nebude uložený okamžite.

Tieto dokumenty budú zaslané na policajnú stanicu, ktorej pracovníci musia zhromaždiť dôkazy týkajúce sa daného priestupku. V prípade vypočúvania máte právo nevypovedať. Máte právo na prítomnosť advokáta a tlmočníka. Máte právo nahliadnuť do spisov zhromaždených počas priestupkového konania a namietať proti obvineniam.

Svoje námietky môžete podať do 15 dní od prijatia oznámenia o priestupku. Možnosť získania kópie rozhodnutia v prípade priestupku na policajnej stanici vám bude oznámená. Ak chcete získať kópiu, musíte sa vy alebo váš advokát dostaviť na policajnú stanicu. Táto kópia sa nezasiela poštou.

Za dopravné priestupky sa môže stanoviť pokuta v maximálnej výške 1 200 EUR. V prípade vážneho dopravného priestupku môžete byť zadržaný na 30 dní. Rozhodnutie o väzbe môže vydať len súd. Takisto môžete dostať zákaz viesť motorové vozidlo na 2 roky.

Ak nesúhlasíte s rozhodnutím polície, máte právo podať sťažnosť na Odkaz sa zobrazí v novom okneokresnom súde. Túto sťažnosť musíte podať do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia.

Za dopravné priestupky môžu byť takisto stíhaní občania ostatných členských štátov Európskej únie.

Budú tieto priestupky zaznamenané v mojom zázname v registri trestov?

Tresty za dopravné priestupky budú zaznamenané do registra trestov s výnimkou informácií o blokových pokutách. Informácie o priestupkoch sa z registra trestov vymažú a archivujú jeden rok po tom, ako bola zaplatená pokuta za priestupok, bol vykonaný trest odňatia slobody, boli vykonané verejne prospešné práce alebo bol ako hlavný trest uložený zákaz riadenia vozidla.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o cestnej premávke

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o cestnej premávke v anglickom jazyku (neobsahuje všetky zmeny a doplnenia)

Odkaz sa zobrazí v novom oknePriestupkový poriadok

Odkaz sa zobrazí v novom oknePriestupkový poriadok v anglickom jazyku (neobsahuje všetky zmeny a doplnenia)


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 08/08/2018

Práva obžalovaných v trestnoprávnom konaní - Írsko

V týchto informačných prehľadoch je vysvetlené, čo sa stane, ak je osoba podozrivá alebo obvinená zo spáchania trestného činu, ktorý sa prerokúva prostredníctvom súdneho konania na súde. Informácie o menej závažných dopravných priestupkoch, ktoré sa obvykle riešia prostredníctvom pevne stanoveného trestu, akým je pokuta, sú uvedené na Odkaz sa zobrazí v novom okneinformačnej stránke 5.

Ak ste obeťou trestného činu, úplné informácie o svojich právach môžete nájsť tu.


Zhrnutie trestného konania

 • Odkaz sa zobrazí v novom okneAn Garda Siochána má niekoľko právomocí zastaviť a prehľadať osobu, ako aj právomoc zatknúť osobu, o ktorej sa domnieva, že spáchala alebo práve pácha trestný čin oprávňujúci na zatknutie bez zatykača.
 • Po vzatí do väzby Garda vám príslušník An Garda Siochána vysvetlí vaše práva; medzi tieto práva patrí právo hovoriť s právnym zástupcom a lekárom, mať tlmočníka, ak ho potrebujete. Pre deti vo väzbe existujú osobitné opatrenia, ktoré zabezpečujú, aby pri vypočúvaní bola prítomná vhodná dospelá osoba.
 • V tejto fáze môžete byť požiadaný, aby ste dali súhlas na odobratie vzorky DNA, odtlačkov prstov, odfotografovanie a/alebo účasť na identifikácii.
 • Počas vyšetrovania vás príslušník An Garda Siochána môže obviniť z trestného činu. To môže urobiť prostredníctvom žaloby alebo vám môže byť doručené predvolanie na súd v stanovený deň. Gardai pošle spis s podrobnosťami vyšetrovania Odkaz sa zobrazí v novom okneriaditeľovi prokuratúr, ktorý rozhodne, či sa daný prípad bude mene štátu súdne stíhať.
 • Môžete byť okamžite prepustený na základe „kaucie policajnej stanice“, v rámci ktorej sa vyžaduje, aby ste sa dostavili na súd, alebo možno neskôr budete musieť požiadať o prepustenie na kauciu Odkaz sa zobrazí v novom okneokresný súd.
 • Menej závažné trestné činy, známe ako „prečiny“ sú prerokúvané na okresnom súde. Závažnejšie trestné činy alebo „žalovateľné trestné činy“ prerokúva sudca alebo porota.
 • Počas celého trestného konania sa vždy predpokladá, že ste nevinný, pokiaľ sa nepreukáže vaša vina.
 • Máte právo na právne poradenstvo. Ak si nemôžete dovoliť zaplatiť za zastupovanie, môžete požiadať o Odkaz sa zobrazí v novom okneprávnu pomoc.
 • Ak ste odsúdený, boli ste uznaný za vinného zo spáchania trestného činu bez dôvodných pochybností. Ak ste boli odsúdený na okresnom súde, máte právo odvolať sa proti rozsudku alebo trestu. Ak ste boli zbavený viny, znamená to koniec prípadu a nemôžu sa proti vám prijať žiadne ďalšie kroky.
 • Ak ste boli odsúdený porotou za žalovateľný čin, potom neexistuje automatické právo na odvolanie a mali by ste sa poradiť so svojim právnickým tímom o tom, ako budete pokračovať.

Podrobnosti o všetkých uvedených fázach tohto procesu a o vašich právach môžete nájsť v informačných prehľadoch. Tieto informácie nenahrádzajú právne poradenstvo a slúžia iba ako usmernenie.

Úloha Európskej komisie

Upozorňujeme, že Európska komisie nezohráva žiadnu úlohu v trestných konaniach v členských štátoch a nemôže vám pomôcť v prípade vašej sťažnosti. V týchto informačných prehľadoch sú poskytnuté informácie o tom, ako podať podnet a na koho sa obrátiť.

Po kliknutí na tieto odkazy nájdete informácie, ktoré potrebujete

Odkaz sa zobrazí v novom okne1 – Ako získať právne poradenstvo

Odkaz sa zobrazí v novom okne2 – Moje práva počas vyšetrovania trestného činu

 • Zatknutie
 • Vypočúvanie a policajné vyšetrovanie
 • Prehliadky
 • Prvé vypočutie na súde
 • Príprava na súdne konanie alebo uznanie viny pred súdnym konaním

Odkaz sa zobrazí v novom okne3 – Moje práva počas súdneho konania

Odkaz sa zobrazí v novom okne4 – Moje práva po súdnom konaní

Odkaz sa zobrazí v novom okne5 – Dopravné priestupky


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 21/05/2012

1 – Ako získať právne poradenstvo

Získanie nezávislého právneho poradenstva je v prípade, že sa nejakým spôsobom stanete účastníkom trestného konania, veľmi dôležité. Na informačných stránkach získate informácie o tom, kedy a za akých okolností máte právo byť zastupovaný právnym zástupcom. Nájdete tam aj informácie o tom, čo môže pre vás právny zástupca urobiť. Tieto všeobecné informačné stránky vám poskytnú informácie o tom, ako nájsť právneho zástupcu a ako budú zaplatené náklady na právneho zástupcu, ak si ho nemôžete dovoliť zaplatiť.


Ako nájsť právneho zástupcu

Ak ste vo väzbe a potrebujte právneho zástupcu, Gardaí má k dispozícii zoznam právnych zástupcov, ktorí sú pripravení prísť a stretnúť sa s vami okamžite, aby vám poradili. Tento zoznam obsahuje mená právnych zástupcov, o ktorých sa vie, že sú kedykoľvek pripravení navštíviť Garda stanice.

Ak nie ste vo väzbe, ale vyžadujete právne poradenstvo od právneho zástupcu v oblasti trestného práva, môžete sa obrátiť na Odkaz sa zobrazí v novom okneprávnickú spoločnosť Írska, ktorá vám poskytne mená právnych zástupcov v oblasti trestného práva, ktorí obhajujú osoby v trestnom konaní. Táto spoločnosť vám nemôže odporučiť konkrétnu firmu.

Lepším spôsobom, ako si nájsť právneho zástupcu, ktorý sa špecializuje na túto prácu, je ústnym podaním, ak poznáte ľudí, ktorí sa predtým ocitli v podobnej situácii. Prípadne by ste mohli využiť internet, keďže mnoho právnických firiem má v súčasnosti webové stránky, na ktorých je uvedený druh práce, v ktorej sú najlepšie.

Zaplatenie za právneho zástupcu

V Írsku existuje systém právnej pomoci, v rámci ktorého sa osobe podozrivej alebo obvinenej z trestného činu môžu za určitých okolností poskytnúť služby právneho zástupcu bezplatne.

Ak ste boli zadržaný na Garda stanici za účelom vypočutia v súvislosti s trestným činom a nepracujete alebo vaša mzda je nízka, pravdepodobne budete mať právo na bezplatné služby právneho zástupcu v rámci Odkaz sa zobrazí v novom oknesystému právneho poradenstva Garda stanice. Musíte podpísať formulár pre vášho právneho zástupcu, ktorý obsahuje vyhlásenie, že zarábate menej ako je povolený limit 20 316,00 EUR alebo poberáte sociálne dávky. Nie je potrebná žiadna ďalšia administratívna práca.

Ak ste boli obvinený zo spáchania trestného činu, potom máte právo požiadať o právnu pomoc u sudcu na súde, na ktorý sa dostavíte. Nazýva sa to Odkaz sa zobrazí v novom oknepotvrdenie na bezplatnú právnu pomoc. Vás právny zástupca vám pomôže podať žiadosť na súd. Ak nemáte právneho zástupcu, sudca vám často ponúkne právnu pomoc a vyberie vám právneho zástupcu. Ak sa obvinenie týka závažného trestného činu a vy nepracujete, pravdepodobne vám bude poskytnutá právna pomoc. Ak pracujete, pravdepodobne budete musieť vyplniť formulár, v ktorom oznámite svoje príjmy a výdavky.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom oknePrávna pomoc v oblasti trestného právaOdkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.legalaid.ie/

Odkaz sa zobrazí v novom oknePrávnická spoločnosť Írska


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 21/05/2012

2 – Moje práva počas vyšetrovania trestného činu


Aký je účel vyšetrovania trestného činu?

Účelom vyšetrovania trestného činu je reagovať na podnet bežného občana, ktorý týka trestného činu, alebo vtedy, keď má Gardaí podozrenie, že došlo k porušeniu trestného zákona, a odhaliť páchateľa alebo páchateľov. Incident obvykle ohlási bežný občan a Gardaí zareaguje tým, že začne vyšetrovanie, ktorého cieľom je zistiť, či naozaj došlo k porušeniu trestného zákona a ak áno, začne ďalej prešetrovať túto vec.

Kto uskutočňuje vyšetrovanie?

Takmer vo všetkých prípadoch má právo na vyšetrovanie trestného činu írska polícia známa ako Odkaz sa zobrazí v novom okneAn Garda Síochána. Gardaí môže získať právne usmernenie o tom, ako najlepšie postupovať pri vyšetrovaní, od úradu hlavných štátnych právnych zástupcov (riaditeľa prokuratúr), ktorí sú právnymi úradníkmi, ktorí uskutočňujú väčšinu prípadov stíhania v mene írskeho štátu.

Aké sú fázy vyšetrovania trestného činu?

Prvou fázou vyšetrovania trestného činu je podanie podnetu bežným občanom alebo zistenie Garda (člena írskej polície), že existuje podozrenie zo spáchania trestného činu. Gardaí zistí, či oznámený skutok je trestným činom a či začne vyšetrovať tento trestný čin.

V tejto fáze Gardaí rozhodne, či sa daný trestný čin považuje za „závažný“ alebo nie. Pojem „závažný“ znamená akýkoľvek trestný čin, ktorý by sa teoreticky mohol spájať s obdobím trestu odňatia slobody v minimálnej dĺžke päť rokov. Ak trestný čin spadá do tejto kategórie, môže ho vyšetrovať Gardaí na základe svojej právomoci zatknúť alebo zadržať osobu na Garda stanici a počas tohto zadržania ju podrobiť výsluchu. Právo zatknúť, zadržať a podrobiť osobu výsluchu bude podrobnejšie opísané ďalej v texte tohto informačného prehľadu.

Ak trestný čin nie je závažný, právomoci Gardaí sú viac obmedzené. Gardaí má obvykle právomoc vyšetriť údajný trestný čin, nemá však právomoc zatknúť a zadržať osobu na účely vypočutia. Právomoc zatknúť osobu má Gardaí iba na účely obvinenia osoby zo spáchania trestného činu. Ak vás Gardaí nezatkne pretože nejde o závažný trestný čin, potom vás obvykle predvolajú na súd s cieľom začať súdne konanie.

Treťou fázou vyšetrovania je zhromaždenie informácií, ktoré sa neskôr počas súdneho konania môžu stať dôkazmi. Tento proces zhromažďovania informácií môže mať mnoho foriem a práva Gardaí zhromažďovať tieto informácie závisia od povahy trestného činu. Právo polície zatknúť a vypočuť vás jej poskytuje aj obmedzené právomoci získať od vás forenzné dôkazy a ďalšie formy potenciálnych dôkazov, ktoré budú opísané v rámci tohto informačného prehľadu.

Gardaí rozhodne sama alebo s pomocou usmernenia úradu riaditeľa prokuratúr (Odkaz sa zobrazí v novom okneDPP) o vašom obvinení a o tom, z čoho vás obviní. Rozhodnutie o stíhaní trestných činov závažnej a nezávažnej povahy často prijíma Gardaí. Ak je trestný čin neobvyklej alebo očividne závažnej povahy alebo ide o trestný čin, ktorý si na účely stíhania vyžiada pomoc DPP, potom Gardaí obvykle požiada o usmernenie DPP.

Moje práva počas vyšetrovania

Ďalšie informácie o vašich právach počas jednotlivých fáz vyšetrovania získate po kliknutí na tieto odkazy.

Moje práva pri zatknutí (1)

Ak je trestný čin „závažný“, potom má Gardaí právomoc vás Odkaz sa zobrazí v novom oknezatknúť a zadržať, aby vás vypočula. To znamená, že budete vzatý do policajnej väzby a že nemáte právo odísť počas zostávajúceho času vašej zákonnej väzby.

Musí mať Gardaí príkaz na moje zatknutie?

Nie, Gardaí nemusí mať nutne príkaz na vaše zatknutie, ak má podozrenie, že ste spáchali trestný čin, ktorý vyšetruje.

Kde ma môže Gardaí zatknúť?

Gardaí vás môže zatknúť doma alebo na verejnom mieste. Aby vás Gardaí mohla zatknúť, musí mať iba dostatočné podozrenie, že ste spáchali trestný čin.

Musí mi byť oznámený dôvod zatknutia?

Áno, Gardaí vám musí oznámiť dôvod zatknutia.

Môže Gardaí pri zatýkaní použiť silu?

Áno, na zatknutie môže použiť primeranú silu.

Po zatknutí

Budete predvedený na Garda stanicu na vypočutie alebo aby proti vám bolo vznesené obvinenie. Vaše práva na policajnej stanici sú chránené právom a za dodržiavanie vašich práv je zodpovedný určený príslušník na Garda stanici. Dĺžka času, počas ktorého vás môžu zadržiavať na Garda stanici, závisí od zákonnej právomoci, na základe ktorej vás Gardaí zadrží. Ďalšie informácie o vašich právach sú uvedené v časti Odkaz sa zobrazí v novom okneÍrska rada pre občianske slobody (ICCL).

Vypočutie a policajné vyšetrovanie (2)

Budem informovaný o svojich právach?

Áno. Ak ste boli zadržaný na základe jedného z týchto zákonných právomocí, budú vám oznámené vaše práva vo väzbe. Toto oznámenie bude v písomnej forme a musí byť preložené do vášho jazyka, ak neovládate anglický jazyk.

Môžem informovať svoje veľvyslanectvo?

Áno, ak nie ste írskym občanom, potom môžete požiadať, aby o vašom zatknutí bolo informované vaše veľvyslanectvo a konzulát.

Som z inej krajiny. Musím byť počas vyšetrovania v Írsku?

Nie je to nutné. Ak po skončení zadržania nebudete obvinený, potom môžete slobodne odísť a cestovať. Ak vás írsky štát chce obviniť neskôr, môžete sa na tento účel vrátiť do Írska dobrovoľne alebo môžete napadnúť extradíciu vo svojom domovskom štáte. Ak po skončení zadržania budete obvinený, musíte byť predvedený na príslušný súd. Sudca potom rozhodne, či by ste mali byť prepustený na kauciu.

Budem môcť hovoriť s právnym zástupcom?

Áno, máte právo hovoriť s právnym zástupcom súkromne. Ak nepoznáte právneho zástupcu, zodpovedný pracovník na Garda stanici vám ho pomôže nájsť zo zoznamu, ktorý sa uchováva na takejto stanici (pozri aj Odkaz sa zobrazí v novom okneinformačnú stránku 2).

Kedy môžem hovoriť s právnym zástupcom?

Ak chcete hovoriť s právnym zástupcom, nemali by ste byť vypočúvaný dovtedy, kým nepríde váš právny zástupca, a potom by ste mali mať k nemu okamžitý prístup.

Môže byť môj právny zástupca prítomný pri vypočúvaní

Nie, máte však právo požiadať o ďalšie právne poradenstvo počas vypočúvania, ak sa objaví niečo, čím si nie ste istý.

Čo sa stane, ak si nemôžem dovoliť právneho zástupcu?

Ak sú vaše finančné prostriedky obmedzené, máte nárok na to, aby poradenské služby vášho právneho zástupcu boli uhradené v rámci írskeho systému bezplatnej právnej pomoci (pozri Odkaz sa zobrazí v novom okneinformačnú stránku 1). Vždy sa však odporúča vyhľadať právnu pomoc a otázka vašich finančných možností sa môže prerokovať s vašim právnym zástupcom neskôr počas súdneho konania.

Ako dlho ma počas zadržania môžu vypočúvať a ako budem vypočúvaný?

Vypočúvať vás môžu nepretržite maximálne štyri hodiny. Váš výsluch musí prebiehať primeraným spôsobom. Mal by byť nahrávaný na videokameru, pokiaľ to nie je nemožné. Právo na kópiu nahrávky máte iba vtedy, ak ste stíhaný a súd vydá príkaz na jej vydanie vášmu právnemu poradcovi. Pri vypočúvaní by mali byť naraz prítomní iba dvaja príslušníci Gardaí.

Musím odpovedať na otázky?

Nie, môžete Odkaz sa zobrazí v novom oknemlčať počas celého vypočúvania, ale mali by ste si uvedomiť, že ak budete mlčať, za určitých okolností sa to môže neskôr počas súdneho konania použiť ako dôkaz proti vám. Ak odmietnete odpovedať na určité otázky, toto odmietnutie sa môže s ďalšími dôkazmi použiť proti vám na podporu uznania vašej viny.

Ak budem požiadaný o informácie, mal by som ich poskytnúť?

Ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje, aby Gardaí mohla zistiť vašu totožnosť. Skôr, ako sa rozhodnete poskytnúť akékoľvek ďalšie informácie, mali by ste vyhľadať právne poradenstvo. Ak ste zatknutý na účely vypočutia, potom ste podozrivý zo spáchania trestného činu a akékoľvek informácie, ktoré poskytnete, sa môžu stať dôkazmi proti vám v akomkoľvek budúcom súdnom konaní.

Čo sa stane, ak poviem niečo, čo má nepriaznivý vplyv na môj prípad?

Máte právo nevypovedať vo svoj neprospech. Ak vaše odpovede budú mať nepriaznivý vplyv na váš prípad, potom vás právni poradcovia budú varovať pred dôsledkami, ktoré sú zvyčajne také, že to, čo poviete, sa stane dôkazom proti vám.

Musím poskytnúť svoje odtlačky prstov a musím sa nechať odfotografovať?

Áno. Ak ste boli zadržaný na základe zákonnej právomoci, môžete byť donútený poskytnúť svoje odtlačky prstov a nechať sa odfotografovať. Ak sa budete brániť odobratiu odtlačkov prstov alebo odfotografovaniu, považuje sa to za trestný čin.

Môže si Gardaí uchovať moje odtlačky prstov navždy?

Áno, ale vy a váš právny poradca môžete napísať Gardaí a požiadať o zničenie odobraných materiálov, ak nedošlo k stíhaniu alebo ak ste boli zbavený viny na súdnom konaní.

Musím poskytnúť vzorku DNA alebo iné intímnejšie telesné vzorky?

Ak ste boli zadržaný na základe zákonnej právomoci, potom Gardaí potrebuje povolenie od vyššieho úradníka, ktoré jej umožňuje odobrať intímne vzorky, medzi ktoré patrí DNA, sliny, odrezok nechta, materiál nájdený pod nechtom alebo výter z úst. Bez povolenia nemôže urobiť odtlačok chodidla, odobrať vzorku z genitálnej oblasti ani telesných otvorov, pokiaľ na to nedáte súhlas.

Môžu prehľadať môj dom, podnikateľské priestory, auto alebo iný majetok?

Áno, Odkaz sa zobrazí v novom okneírska ústava a Odkaz sa zobrazí v novom okneEurópsky dohovor o ľudských právach vyžadujú, aby bola rešpektovaná vaša telesná integrita a súkromie, ale tieto práva sú obmedzené. Gardaí môže prehľadať váš dom s vašim súhlasom alebo bez neho, ak má príkaz na domovú prehliadku alebo ak vstúpi na váš pozemok, aby vás našla a zatkla. Viac informácií o prehliadkach sú uvedené v časti prehliadky (3).

Môžem sa odvolať proti porušeniu svojich práv?

O akýchkoľvek porušeniach svojich práv by ste mali informovať svojich právnych poradcov, ktorí vám poradia, ako a kedy podať podnet v súvislosti s porušeniami práv.

Kto je zodpovedný príslušník?

Zodpovedný príslušník je príslušník Gardaí, ktorý je zodpovedný za vaše blaho a ochranu vašich práv. Na každej Garda stanici musí byť prítomný jeden takýto príslušník. Ak máte akýkoľvek problém počas väzby, mali by ste požiadať o pohovor so zodpovedným príslušníkom.

Môžem hovoriť so svojou rodinou?

Máte právo, aby váš príbuzný bol informovaný o vašom zadržaní, ale nie nutne, aby ste s ním hovorili.

Čo ak sa cítim zle a aké je moje právo na oddych a občerstvenie?

Počas zadržania máte právo na lekársku starostlivosť, ak ju potrebujete, a na primeraný čas oddychu a na občerstvenie.

Bude sa uchovávať záznam o mojej väzbe?

Záznam o Garda väzbe sa bude uchovávať a vy a váš právny poradca máte právo na jeho kópiu.

Čo ak nehovorím ani nerozumiem po anglicky?

Máte právo na tlmočníka, ktorý tlmočí vo vašom mene. Vy a váš právny zástupca by ste mali trvať na tom, aby tlmočník, ktorý tlmočí akúkoľvek súkromnú konzultáciu medzi vami a vašim právnym zástupcom, nebol ten istý tlmočník, ktorý tlmočí vaše otázky a odpovede počas stretnutia s Gardaí. Tlmočník by mal byť k dispozícii kedykoľvek, keď s vami chce hovoriť právny zástupca alebo Gardaí.

Ako dlho môžeme byť zadržaný?

To závisí od právomoci, ktorá určuje vaše zadržanie. Najdlhší čas v írskom práve je sedem dní.

Prehliadky (3)

Musia mi povedať, prečo prehľadávajú môj majetok?

Môžete sa spýtať a mali by ste dostať odpoveď na to, prečo sa robí prehliadka a na základe akej právomoci. Ak váš majetok prehľadávajú, máte neskôr nárok na kópiu akéhokoľvek príkazu na prehliadku.

Ako môže Gardaí urobiť prehliadku?

Prehliadku musí urobiť v súlade s vašim právom nebyť ponížený.

Môže si Gardaí zobrať niečo so sebou?

Áno, môže zaistiť predmety, v prípade ktorých sa primerane domnieva, že sa môžu použiť ako dôkazy. Môže si vziať aj predmety, ktoré neboli uvedené na príkaze na prehliadku, ale ktoré môžu byť dôkazmi pri inom trestnom čine.

Môžem zostať na mieste, na ktorom Gardaí vykonáva prehliadku?

Áno. Nesmiete robiť nič, čo by mohlo brániť zákonnej prehliadke, ale môžete ju sledovať.

Môžem byť podrobený osobnej prehliadke?

Áno. Ak má Garda primerané podozrenie, že ste spáchali trestný čin, má právomoc prehľadať vás bez vášho súhlasu.

Musia ma najprv zatknúť?

Nie, môžu vás prehľadať pred zatknutím.

Musia mi oznámiť dôvod prehliadky?

Áno. Garda by vám mala oznámiť dôvod prehliadky a právomoc, o ktorú sa opiera pri vašej prehliadke.

Môžu ma prehľadať vyzlečeného?

Áno, osobná prehliadka vyzlečenej osoby sa môže urobiť iba vtedy, ak je to nevyhnutné. Osobná prehliadka vyzlečenej osoby by sa mala vykonať v súkromí Garda stanice a nie spôsobom, ktorý spôsobuje obťažovanie. Ak je to možné, takúto prehliadku by mal vykonať lekár.

Bude na prehľadávať osoba rovnakého pohlavia?

Ak prehliadka zahŕňa viac ako prehliadku oblečenia, potom by vás mala prehľadať osoba rovnakého pohlavia.

Prvé vypočutie na súde (4)

Môžem byť držaný vo väzbe alebo prepustený?

Vo väzbe môžete byť držaný, ak ste zo zadržania na Garda stanici boli predvedený na súd a súd zamietol kauciu.

Môžem podať žiadosť o prepustenie na kauciu?

Vo väčšine prípadov môžete Odkaz sa zobrazí v novom oknepožiadať o prepustenie na kauciu počas prvého predstúpenia pred Odkaz sa zobrazí v novom okneokresný súd (nižší súd). Za obmedzených okolností (napríklad obvinenie z vraždy) musíte požiadať vyšší súd, a preto pred takouto žiadosťou budete musieť stráviť nejaký čas vo väzbe.

Máte právo na právne zastupovanie a v závislosti od svojho príjmu bude toto zastupovanie uhradené v rámci systému bezplatnej právnej pomoci.

Môžu mi povedať, prečo sa Gardaí postavila proti kaucii?

Áno, musia vám vopred povedať dôvody, prečo Gardaí namieta proti schváleniu prepustenia na kauciu. Máte právo na prepustenie na kauciu, ale toto právo nie je absolútne. Kaucia sa môže zamietnuť, ak je sudca toho názoru, že ak sa vám kaucia povolí, buď sa nevrátite na súdne konanie, budete ohrozovať svedkov alebo počas kaucie spáchate ďalšie závažné trestné činy.

Môže mi byť udelená podmienená kaucia?

Áno, môže vám byť udelená kaucia s podmienkami, medzi ktoré patrí vydanie cestovného pasu, pobyt v rámci írskeho štátu počas čakania na súdne konanie a pravidelné hlásenie sa na Garda stanici, aby sa zabezpečilo, že dodržiavate tieto podmienky. Súd môže vyžadovať aj to, aby ste predložili hotovosť, alebo môže nariadiť zmrazenie bankového účtu rodinného príslušníka alebo priateľa ako záruku vášho záväzku, že splníte podmienky kaucie.

Príprava na súdne konanie alebo priznanie viny pred súdnym konaním (5)

Môžem priznať vinu za všetky obvinenia alebo niektoré z nich pred začatím súdneho konania?

Áno, súdne konanie sa uskutoční iba vtedy, ak vinu nepriznáte. Ak vinu priznáte, súdne konanie sa neuskutoční, ale skôr prerokovanie trestu.

Čo sa stane?

Ak sa nesnažíte o súdne konanie, priznávate sa k spáchaniu jedného alebo viacerých trestných činov, z ktorých ste obvinený. Dojednávanie obrany nemá v írskom štáte zákonný základ, ale v praxi môže DPP uznať priznanie k niektorým obvineniam a súhlasiť so stiahnutím ostatných. Ak priznáte vinu, budete neskôr odsúdený a pred prerokovaním trestu môžete, ale nemusíte byť vzatý do väzby.

Čo sa stane počas prerokovania trestu?

Pokiaľ nie je trest nepodmienečný, akým je doživotie v prípade vraždy, máte právo na prerokovanie trestu a požiadať svojho právneho poradcu, aby sa obrátil na súd, pokiaľ ide o vašu úlohu v trestnom čine a vaše osobné okolnosti.

Môžu sa obvinenia pred súdnym konaním zmeniť?

Áno, DPP môže do začatia a počas súdneho konania pridať ďalšie obvinenia. Do začatia súdneho konania môže obvinenia aj stiahnuť. DPP má do začatia a počas súdneho konania právo predložiť ďalšie dôkazy. DPP musí konať v súlade so spravodlivým konaním a nemôže neposkytnúť dôkazy alebo zverejniť materiály, ktoré má k dispozícii a ktoré sú dôležité pre vás a pre vašich právnych poradcov.

Môžu ma obviniť z trestného činu, z ktorého som už bol obvinený v inom členskom štáte?

Ak ste boli obvinený a súdený za spáchanie trestného činu v jednom členskom štáte, potom nemôžete byť obvinený z toho istého činu v inom členskom štáte. Ak ste však boli obvinený v jednom členskom štáte, ale obvinenia boli stiahnuté, potom môžete byť obvinený z tohto trestného činu v Írsku.

Dostanem informácie o dôkazoch proti mne?

Áno, musia vám byť poskytnuté dokumenty (obvykle známe ako „kniha dôkazov“), ktoré obsahujú dôkazy proti vám. Musia vám byť poskytnuté aj materiály, ktoré boli vytvorené v dôsledku vyšetrovania vášho údajného trestného činu, ale na ktoré sa prokuratúra nechce spoliehať.

Dostanem informácie o svedkoch, ktorí svedčia proti mne?

Áno, môžete dostať určité obmedzené informácie o svedkoch svedčiacich proti vám. Máte právo dozvedieť sa, či majú záznam v trestnom registri. Počas súdneho konania máte právo získať informácie od nich prostredníctvom krížového výsluchu, ktorý uskutoční váš právnik, alebo prostredníctvom súkromného vyšetrovania, ktoré uskutočnia vaši právni poradcovia.

Nemáte právo na úplný zoznam osobných údajov o svedkovi. Nemáte právo zasahovať proti svedkovi spôsobom, ktorý sa môže vnímať ako pokus o zastrašovanie alebo odvrátenie prebiehajúcich súdnych procesov a takýto čin môže viesť k zrušeniu kaucie alebo k tomu, že budete čeliť ďalším a následným samostatným obvineniam.

Kedy mi bude poskytnutá moja „Odkaz sa zobrazí v novom oknekniha dôkazov“?

Ak máte byť súdený vo veci obvinenia zo spáchania závažného trestného činu, tieto dokumenty by vám mali byť poskytnuté do 42 dní odo dňa vznesenia obvinenia. Súd môže voľne rozhodnúť o predĺžení lehoty, v rámci ktorej vám štát musí poskytnúť tieto dokumenty.

Aké informácie mi budú poskytnuté?

Doručia vám knihu dokumentov, ktorá obsahuje základ prípadu štátu proti vám. Táto kniha nie je celou správou prípadu štátu a štát má právo predložiť do začatia alebo počas vášho súdneho konania ďalšie dôkazy. Dôkazy, na ktoré sa musí štát spoliehať, aby zabezpečil usvedčenie, sa vo väčšine prípadov musia poskytnúť ústne na súde pod prísahou svedkov.

Ako dostanem svoju „knihu dôkazov“

„Knihu dôkazov“ vám odovzdá príslušník Gardaí na súde. Ďalšie dôkazy budú obvykle doručené vášmu právnemu poradcovi do jeho kancelárie alebo na súd.

Budú vyžiadané informácie o mojom zázname v registri trestov?

Áno, Gardaí má právo vyhľadať informácie o vašej povesti v minulosti na účely vyšetrovania a aby mohla prijať rozhodnutie o vašej vhodnosti pre povolenie kaucie, ak budete obvinený. Polícia sa môže odvolať aj na váš záznam v trestnom registri, ak budete usvedčený, aby sudca(-ovia) mohol(-i) stanoviť primeraný trest. Prípustný je záznam o odsúdeniach v zahraničí.

Existujú nejaké obmedzenia, kedy sa môžu odvolať na moju povesť v minulosti?

Áno. Na vašu povesť v minulosti sa nemôžu odvolať počas súdneho konania, pokiaľ vaši právni poradcovia neuvedú vašu povesť pri krížovom výsluchu alebo v podaniach na súd.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom oknePodrobnejšie informácie o právomoci na prehliadku, zadržanie a obvinenie

Odkaz sa zobrazí v novom oknePodrobnejšie informácie o úlohe GardaiOdkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.garda.ie/

Odkaz sa zobrazí v novom okneÚrad hlavných štátnych právnych zástupcov a úrad riaditeľa prokuratúr Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.dppireland.ie/

Odkaz sa zobrazí v novom oknePodrobnejšie informácie o právnych predpisoch

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.irishstatutebook.ie/Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o trestnom súdnictve z roku 1984 (zaobchádzanie s osobami vo väzbe na Garda staniciach), právne predpisy z roku 1987

Odkaz sa zobrazí v novom okneÍrska rada občianskych slobôd


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 21/05/2012

3 – Moje práva počas súdneho konania


Čo sa stane pred prerokovaním môjho prípadu v súdnom konaní?

Predtým, ako bude váš prípad prerokovaný v súdnom konaní, sudca rozhodne, či by ste mali byť prepustený na kauciu. Obvykle máte právo na prepustenie na kauciu. Kaucia môže byť zamietnutá vtedy, ak je nepravdepodobné, že sa vrátite na súdne konanie, ak ste sa pokúsili alebo sa pokúsite ohroziť svedka alebo ak je pravdepodobné, že spáchate ďalší závažný trestný čin.

Ak sa v súdnom konaní chcete spoľahnúť na alibi (t. j. niekto dosvedčí, že ste boli s ním, keď došlo k trestnému činu), sudca vás požiada, aby ste predložili Odkaz sa zobrazí v novom okneprokuratúre oznámenie o tom, kto je táto osoba.

Pred súdnym konaním máte právo dozvedieť sa o prípade proti vám. Ak o to požiadate, mali by vám byť poskytnuté zoznamy dôkazov proti vám.

Kde sa bude konať súdne konanie?

Budete informovaný o názve a mieste súdu, na ktorom sa bude konať súdne konanie. Za všetky súdy je zodpovedná Odkaz sa zobrazí v novom oknesúdna služba Írskej republiky, ktorá vám môžu pomôcť nájsť súd, na ktorom sa koná vaše súdne konanie.

Menej závažné obvinenia sa prerokúvajú na okresných súdoch, na ktorých sudcovia rozhodujú o veciach sami. Závažnejšie obvinenia sa prerokúvajú na obvodných súdoch alebo ústredných trestných súdoch.

Súdy sú otvorené pre verejnosť. Ak je však obvinené dieťa alebo ak ide o sexuálny trestný čin, prípad sa prerokúva s vylúčením verejnosti.

Môžu sa obvinenia počas súdneho konania zmeniť?

Vo väčšine prípadov sa obvinenie počas súdneho konania nemôže zmeniť. Niektoré obvinenia sa môžu zmeniť, ak to povoľuje zákon. Napríklad obvinenie z nebezpečnej jazdy sa môže zmeniť na menej závažné obvinenie z bezohľadnej jazdy, ak sudca rozhodne, že ste jazdili bezohľadne, ale nie nebezpečne.

Ak počas súdneho konania priznáte vinu vo všetkých obvineniach, sudca rozhodne, aký trest vám udelí. Sudca pred prijatím rozhodnutia zváži, aký závažný je trestný čin a aká je vaša osobná situácia. Priznanie viny by vám malo byť pripísané k dobru.

Priznať vinu môžete tiež iba v niektorých obvineniach a v ostatných nie. Sudca alebo porota rozhodne o obvineniach, ktoré popierate. Potom budete odsúdený za obvinenia, ku ktorým sa priznali, a za obvinenia, z ktorých ste boli uznaný vinným.

Aké sú moje práva počas súdneho konania?

Vo väčšine prípadov musíte byť prítomný na súdnom konaní. Ak sa nedostavíte na súd, sudca môže vydať príkaz na vaše zatknutie a predvedenie na súd v sprievode polície. Súdne konanie môže občas pokračovať bez vás a môžete byť odsúdený v neprítomnosti.

Ak sa nemôžete dostaviť na súd kvôli nehode alebo chorobe, mali by ste to povedať svojmu advokátovi a predložiť mu lekárske osvedčenie vysvetľujúce vašu neprítomnosť.

Máte právo na tlmočenie, ak nerozumiete tomu, čo sa deje. Ak ste nepočujúci, máte právo na tlmočenie v posunkovej reči.

Ak chcete, počas súdneho konania máte právo obhajovať sa sám. Ak si nemôžete dovoliť právneho zástupcu, bude vám pridelený v rámci Odkaz sa zobrazí v novom oknesystému právnej pomoci v trestných veciach, v závislosti od toho, aké je závažné obvinenie. Máte právo vybrať si svojho právneho zástupcu. Ak žiadneho nepoznáte, môže vám ho vybrať sudca. Právneho zástupcu môžete zmeniť, ak s ním nie ste spokojný.

Ak chcete, na súdnom konaní môžete hovoriť, ale nemusíte. Klamanie pri vypovedaní je trestným činom.

Aké sú moje práva v súvislosti s dôkazmi proti mne?

Môžete napadnúť dôkazy uvádzané proti vám, ak boli získané nezákonne. Napríklad ak polícia vošla do vášho domu bez príkazu na domovú prehliadku, akékoľvek dôkazy, ktoré počas nej získala, nebudú obvykle prípustné.

Napadnúť dôkazy môžete aj tak, že budete klásť svedkom otázky, aby ste dokázali, že klamú alebo sa mýlia. Môžete aj požiadať svedkov, aby uviedli dôkazy, ktoré sa týkajú vašej obhajoby alebo ktoré dokazujú, že svedkovia prokuratúry klamú alebo sa mýlia.

Na získanie dôkazov vo váš prospech si môžete najať detektíva. Dôkazy sú prípustné, pokiaľ boli získané zákonným spôsobom.

Budú zohľadnené informácie uvedené v mojom registri trestov?

Dôkazy o vašich odsúdeniach v minulosti sa počas súdneho konania Odkaz sa zobrazí v novom okneobvykle nemôžu zohľadniť.

Keď však sudcovia rozhodujú, aký trest vám udelia, môžu zohľadniť predchádzajúce odsúdenia. Môžu to byť akékoľvek predchádzajúce odsúdenia v iných krajinách.

Čo sa stane po skončení súdneho konania?

Ak budete uznaný za nevinného, súdne konanie sa skončí a vy budete môcť slobodne odísť.

Ak budete uznaný za vinného alebo ak vy uznáte svoju vinu, sudca rozhodne, aký trest vám udelí. Pravdepodobne budete musieť zaplatiť pokutu alebo si odpykať trest odňatia slobody Odkaz sa zobrazí v novom oknevo väzení. Sudca môže pozastaviť váš trest, pokiaľ nespáchate viac trestných činov.

Sudca môže pred uložením trestu požiadať Odkaz sa zobrazí v novom okneútvary pre podmienečne prepustených, aby napísali správu o vás. Budú informovať sudcu, či ste vhodnou osobou pre dohľad na vyriešenie akýchkoľvek problémov, ktoré spôsobili vaše nezákonné správanie.

Služby pre podmienečne prepustených informujú sudcu, ak budú o to požiadané, či dokážete vykonávať verejnoprospešné práce. Sudca vám potom môže namiesto odpykania trestu vo väzení nariadiť až 240 hodín neplatenej práce.

Aká je úloha obete počas súdneho konania?

Úlohou obete počas súdneho konania je byť svedkom prokuratúry. Obeť podáva dôkazy o tom, čo videla, čo sa stalo v súvislosti s obvinením.

Ak ste boli uznaný za vinného alebo ste priznali svoju vinu, sudca zohľadní vplyv trestného činu na obeť.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneDatabáza írskych právnych predpisov

Odkaz sa zobrazí v novom okneDatabáza írskej a britskej judikatúry


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 21/05/2012

4 – Moje práva po súdnom konaní


Môžem sa odvolať?

Odvolať sa môžete proti akémukoľvek odsúdeniu alebo trestu. Odkaz sa zobrazí v novom okneSpôsob odvolania bude závisieť od toho, ktorý súd rozhodoval o vašej veci. Odvolania z okresného súdu prerokúva obvodný súd. Odvolania z obvodného súdu alebo Odkaz sa zobrazí v novom okneústredného trestného súdu prerokúva Odkaz sa zobrazí v novom oknetrestný odvolací súd.

Ak sa chcete odvolať z okresného súdu, prokurátorovi musíte do 14 dní predložiť dokument nazývaný „oznámenie o odvolaní“. Oznámenie o odvolaní a vyhlásenie o doručení musíte predložiť aj súdnemu úradníkovi danej oblasti do 14 dní. Ak sa chcete odvolať z obvodného súdu alebo ústredného trestného súdu, do troch dní od odsúdenia musíte požiadať sudcu o povolenie odvolať sa. „Oznámenie o odvolaní“ potom musíte doručiť tajomníkovi trestného odvolacieho súdu do siedmich dní, ak bolo povolenie zamietnuté, a do 14 dní, ak bolo povolenie schválené. To všetko obvykle urobí za vás právnik.

Ak sa odvolávate z okresného súdu, máte právo na úplné opätovné prerokovanie vašej veci. Máte právo aj na odvolanie proti trestu. Ak sa odvolávate z obvodného súdu alebo ústredného trestného súdu, môžete sa odvolať v právnej otázke alebo ak sa domnievate, že vaše súdne konanie nebolo uspokojivé. Môžete sa odvolať aj proti trestu.

Čo sa stane, ak sa odvolám?

Ak sa odvoláte z okresného súdu, odsúdenie bude odložené až do prerokovania odvolania. To si vyžiada prijatie záväzku nazývaného záruka, ktorý si môže vyžiadať zaplatenie peňažnej sumy. Ak ste pri odvolávaní sa z okresného súdu vo väzení, máte právo byť prepustený hneď po doručení oznámenia o odvolaní a prijatí záruky. Ak ste vo väzení a chcete sa odvolať, väzenské orgány vám poskytnúť príslušné formuláre.

Ak sa odvoláte z okresného súdu, môže trvať niekoľko mesiacov, kým bude vaše odvolanie prerokované. Ak sa odvoláte z obvodného súdu alebo ústredného trestného súdu, môže trvať oveľa dlhšie, kým bude vaše odvolanie prerokované.

Ak sa odvoláte z okresného súdu, máte právo predložiť nové dôkazy a uviesť iné právne tvrdenia pre odvolanie. Ak sa odvoláte z obvodného súdu alebo ústredného trestného súdu, obvykle nie je možné, aby ste predložili nové dôkazy, a môžete to urobiť iba za mimoriadnych okolností.

Čo sa deje pri rozhodovaní o odvolaní?

Ak sa odvoláte z okresného súdu, máte právo na úplné opätovné prerokovanie veci. Ak sa odvoláte z obvodného súdu alebo ústredného trestného súdu, vy a váš právnik sa môžete obrátiť na súd a uviesť, prečo si myslíte, že by sa vaše odsúdenie malo zrušiť alebo prečo si myslíte, že trest je v zásade nesprávny.

Čo sa stane, ak je odvolanie úspešné alebo neúspešné?

Ak je odvolanie úspešné, prípad sa skončí a vy nemáte žiadne ďalšie povinnosti v súvislosti s prípadom. Ak je odvolanie neúspešné, odvolací súd potvrdí vaše odsúdenie. Ak je odvolací súd toho názoru, že trest nie je v zásade správny, môže pôvodný trest znížiť alebo zvýšiť.

Po prerokovaní vášho odvolania neexistuje žiadne ďalšie právo na odvolanie. Trestný odvolací súd vám však môže povoliť odvolať sa na Najvyššom súde, ak existuje právna otázka mimoriadneho verejného významu.

Neexistuje žiadne všeobecné ustanovenie o odškodnení v prípade úspešnosti odvolania. Ak sa odvoláte proti odsúdeniu na trestnom odvolacom súde, odškodnenie je k dispozícii vtedy, ak došlo k justičnému omylu. To nastáva vtedy, keď trestný odvolací súd zruší trest a potvrdí, že nová zistená skutočnosť svedčí o tom, že došlo k justičnému omylu. To sa stáva veľmi zriedkavo. Ak trestný odvolací súd potvrdí justičný omyl, o odškodnenie môžete požiadať Odkaz sa zobrazí v novom okneministra spravodlivosti.

Trest sa zaznamená hneď, ako vás sudca uzná za vinného zo spáchania trestného činu.

Trest je právoplatný po uznaní vašej viny alebo ak vinu priznáte vy. Stále však máte právo na odvolanie. Ak bude odvolanie úspešné, z vášho záznamu by mali byť odstránené všetky odsúdenia.

Som z iného členského štátu. Môžu ma tam poslať späť po súdnom konaní?

Ak ste uznaný za vinného zo spáchania trestného činu, súd vás nemôže poslať späť do vašej krajiny. Súd však môže odporučiť ministrovi spravodlivosti, aby ste boli vypovedaný z krajiny. Môže aj pozastaviť váš trest alebo časť trestu pod podmienkou, že opustíte krajinu. To neznamená, že budete vypovedaný, ale ak neopustíte krajinu, budete uväznený. Ak budete vo väzení, môžete sa obrátiť so žiadosťou na ministra spravodlivosti, aby ste boli prevezený mimo Írska a odpykali si zostávajúci trest v inom členskom štáte.

Ak budem uznaný za vinného, môžem byť znovu súdený za ten istý trestný čin?

Ak ste uznaný za vinného, nemôžete byť znovu súdený za ten istý trestný čin. Ak ste boli uznaný za vinného v inom členskom štáte, nemôžete byť v Írsku znovu súdený za ten istý trestný čin.

Informácie o obvineniach alebo odsúdení

Vo vašom registri trestov budú zapísané všetky prípady odsúdenia. Ak ste dospelý, tieto informácie bude Gardaí (štátny policajný zbor) uchovávať v stálom registri. Gardaí môže mať aj ďalšie informácie o vás. Máte právo na opravu alebo vymazanie nepresných osobných údajov o sebe. Tieto informácie si môžete vyžiadať odOdkaz sa zobrazí v novom okne ústredného preverovacieho oddelenia Garda. Ak vám Gardaí nepovolí prístup k týmto informáciám alebo ak neopraví nepresné informácie, máte právo obrátiť sa na Odkaz sa zobrazí v novom oknekomisára pre ochranu údajov.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneÍrske súdy

Odkaz sa zobrazí v novom okneRada pre informácie o občanoch

Odkaz sa zobrazí v novom okneKomisár pre ochranu údajov


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 21/05/2012

5 – Dopravné ainé menej závažné priestupky


Ako sú riešené menej závažné dopravné priestupky?

Menej závažné priestupky, medzi ktoré patrí prekročenie povolenej rýchlosti, telefonovanie mobilným telefónom počas jazdy alebo porušenie zákazu parkovania, sa obvykle riešia prostredníctvom „oznámenia o uložení pokuty s pevne stanoveným časom na zaplatenie“, v ktorom je pevne stanovený čas na zaplatenie pokuty poštou. Vec bude postúpená súdu iba vtedy, ak túto pokutu nezaplatíte. Niekedy vám oznámenie bude odovzdané priamo pri spáchaní priestupku a niekedy bude zaslané na vašu adresu.

Niektoré priestupky s pevne stanoveným časom na zaplatenie pokuty však zahŕňajú „trestné body“, ktoré sa zapisujú do vášho vodičského preukazu, a ak počas obdobia troch rokov získate spolu dvanásť trestných bodov, bude vám uložený zákaz riadenia motorového vozidla v Írsku. Ak zaplatíte oznámenie o udelení pokuty s pevne stanoveným časom na zaplatenie, dostanete menej trestných bodov, ako keby ste išli na súd a boli uznaným vinným. Európska únia v súčasnosti pracuje na projekte zosúladenia všetkých záznamov o vodičských preukazoch členských štátov.

Dopravné priestupky takmer vždy rieši bežná Gardaí. Mali by ste vedieť, že vodiči v Írsku sú zo zákona povinní mať pri sebe vodičský preukaz a musia ho predložiť na požiadanie Garda.

Ak žijete v Írsku a ste štátnym príslušníkom iného členského štátu, váš priestupok sa počas celého procesu bude riešiť rovnako, ako v prípade írskeho štátneho príslušníka.

Ak váš prípad bude postúpený súdu, vypočuje vás sudca bez poroty na miestnom okresnom súde (najnižší súd). Ak nebudete spokojný s výsledkom, proti rozhodnutiu o odsúdení alebo pokute sa môžete odvolať na vyššom súde (pozri Odkaz sa zobrazí v novom okneinformačnú stránku 4).

Objavia sa tieto priestupky na mojom zázname v registri trestov?

Všetky dopravné priestupky sa zaznamenávajú v počítačových záznamoch Garda. Veľmi malé priestupky, medzi ktoré patrí prekročenie povolenej rýchlosti, sa obvykle nepovažujú za trestné činy. Ak ste však obvinený zo závažnejšieho priestupku, napríklad nebezpečný spôsob jazdy, jazda pod vplyvom alkoholu alebo jazda bez poistenia vozidla, tieto priestupky sa stanú súčasťou záznamu v registri trestov. Takéto trestné činy sa riešia v súlade s postupom uvedeným na Odkaz sa zobrazí v novom okneinformačnej stránke 4. Ak ste obvinený z takéhoto trestného činu, mali by ste si okamžite vyhľadať právneho poradcu.

Ako sú riešené ďalšie menej závažné priestupky?

Najbežnejšími menej závažnými priestupkami sú prekročenie povolenej rýchlosti a telefonovanie mobilným telefónom počas jazdy. Rôzne ďalšie priestupky, medzi ktoré patrí jazda v pruhu určenom pre autobusy, sa môžu riešiť prostredníctvom „Odkaz sa zobrazí v novom okneoznámenia o uložení pokuty s pevne stanoveným časom na zaplatenie“, nemajú však za následok pripísanie trestných bodov. Bezohľadná jazda voči iným účastníkom premávky, ktorá zahŕňa neopatrnú jazdu, má za následok pokutu a trestné body.

Na súd predstúpite iba vtedy, ak ste nezaplatili oznámenie o uložení pokuty s pevne stanoveným časom na zaplatenie. Ako už bolo uvedené, takouto vecou sa bude zaoberať okresný súd. Ako už bolo uvedené, proti rozhodnutiu okresného súdu sa môžete vždy odvolať.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 21/05/2012

Práva obžalovaných v trestnoprávnom konaní - Grécko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Na tejto informačnej stránke nájdete informácie o tom, čo sa stane, keď je niektorá osoba podozrivá alebo obvinená zo spáchania trestného činu, ktorý sa rieši súdnou cestou.


Zhrnutie trestného konania

Vyšetrovanie / podanie žaloby

Táto časť konania začína oznámením prokurátorovi o pravdepodobnom spáchaní trestného činu. Pokračuje začatím trestného stíhania a končí obžalovaním obžalovaného na súde alebo stiahnutím obvinení.

Táto fáza je zameraná na vyšetrenie prípadu, ak je to možné, a určenie, či existujú presvedčivé dôkazy o tom, že sa obžalovaný dopustil trestného činu s cieľom stanoviť, či sa môžu alebo nemôžu predložiť na súdnom pojednávaní na príslušnom súde.

Súdne pojednávania

V tejto fáze sa o prípade pojednáva až do uznesenia a vynesenia rozsudku.

Opravné prostriedky

Ide o prostriedky, ktoré občanom vyplývajú zo zákona s cieľom umožniť im odvolať sa proti rozhodnutiu trestného súdu.

Medzi tieto prostriedky patria:

 • odvolanie, ktorého účelom je zmeniť alebo zrušiť napadnuté rozhodnutie, a to buď pokiaľ ide o fakty, alebo právne ustanovenia,
 • nové pojednávanie prípadu a zmena rozsudku s cieľom čiastočne alebo úplne anulovať rozhodnutie, ktoré bolo napadnuté z právnych dôvodov.

Podrobné informácie o fázach tohto konania a o vašich právach nájdete na informačných stránkach. Tieto informácie nenahrádzajú právne poradenstvo a slúžia len ako všeobecné usmernenie.

Informácie o dopravných priestupkoch, ktoré sa obvykle riešia uložením sankcie, ako je napr. pokuta, nájdete na Odkaz sa zobrazí v novom okneInformačnej stránke 5.

Ak ste sa stali obeťou trestného činu, úplné informácie o svojich právach nájdete tu.

Úloha Európskej komisie

Majte na pamäti, že Európska komisia nezohráva v trestných konaniach v jednotlivých členských štátoch žiadnu úlohu, a v prípade sťažnosti vám nemôže pomôcť. Na týchto informačných stránkach sa nachádzajú informácie o tom, ako a komu podať sťažnosť.

Kliknite na odkazy uvedené nižšie a vyhľadajte potrebné informácie

Odkaz sa zobrazí v novom okne1 – Ako si zabezpečiť právne poradenstvo

Odkaz sa zobrazí v novom okne2 – Moje práva počas vyšetrovania trestného činu a predtým, ako sa prípad dostane na súd

 • Predbežné preskúmanie / predbežné vyšetrovanie trestného činu / vyšetrovanie trestného činu.
 • Väzba / obmedzujúce podmienky / vyšetrovacia väzba
 • Konanie pred vyšetrovacím senátom
 • Prehliadky, odtlačky prstov a DNA

Odkaz sa zobrazí v novom okne3 – Moje práva na súde

Odkaz sa zobrazí v novom okne4 – Moje práva po skončení súdneho konania

Odkaz sa zobrazí v novom okne5 – Dopravné a iné drobné priestupky


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 25/06/2018

1 – Ako si zabezpečiť právne poradenstvo

Získanie nezávislého právneho poradenstva je veľmi dôležité, ak ste účastníkom trestného konania. Táto informačná stránka vám poradí, kedy a za akých okolností máte nárok na zastúpenie advokátom. Takisto sa dozviete, čo pre vás advokát urobí. Z tejto všeobecnej informačnej stránky sa takisto dozviete, ako nájsť advokáta, a akým spôsobom budú hradené náklady na advokáta v prípade, že si ich úhradu nemôžete dovoliť.


Ako si nájsť advokáta

Ak potrebujete advokáta a nenachádzate sa vo vyšetrovacej väzbe, môžete kontaktovať Odkaz sa zobrazí v novom okneAténsku advokátsku komoru alebo advokátsku komoru regiónu, v ktorom sa bude konať vaše súdne konanie (napr. Odkaz sa zobrazí v novom okneSolúnsku advokátsku komoru, Odkaz sa zobrazí v novom oknePireuskú advokátsku komoru, Odkaz sa zobrazí v novom okneHeraklionskú advokátsku komoru atď.).

Ak potrebujete advokáta a nachádzate sa vo vyšetrovacej väzbe, môžete o pomoc pri hľadaní advokáta požiadať políciu alebo väzenské orgány alebo sa môžete obrátiť na uvedené advokátske komory.

Platba za advokátske služby

Ak máte nízky príjem, môžete získať bezplatnú právnu pomoc. Bezplatná právna pomoc spočíva v tom, že vám bude pridelený advokát, ktorý vás bude zastupovať. Toto vymenovanie platí až do konca súdneho konania alebo súdneho konania na rovnakej úrovni, ako aj v prípade odvolania proti rozhodnutiu.

Advokát môže byť vymenovaný:

 • v priebehu prípravy a predloženia obvinení v prípade niektorých konkrétne definovaných priestupkov
 • v priebehu vyšetrovania trestného činu a pojednávania o prípade, keď je daný trestný čin klasifikovaný ako závažný trestný čin,
 • počas pojednávania prípadu, pri priestupkoch pojednávaných na trojčlennom priestupkovom súde, za ktoré hrozí minimálny trest odňatia slobody šesť mesiacov,
 • s cieľom podať odvolanie a zastupovať vás počas odvolacieho konania na súde druhého stupňa, keď ste boli odsúdený na trest odňatia slobody v dĺžke minimálne šesť mesiacov súdom prvého stupňa;
 • s cieľom podať odvolanie v právnej veci, keď ste boli odsúdený na trest odňatia slobody v dĺžke minimálne jeden rok;
 • s cieľom požiadať o obnovenie súdneho konania, v ktorom ste boli odsúdený na trest odňatia slobody v dĺžke minimálne šesť mesiacov.

Na bezplatnú právnu pomoc máte nárok aj v prípade, ak váš príjem síce nie je príliš nízky, ale môžete dokázať, že si nemôžete dovoliť hradiť súdne výdavky v dôsledku rozdielov medzi životnými nákladmi v členskom štáte, v ktorom máte trvalý pobyt, a nákladmi v Grécku.

O bezplatnú právnu pomoc a vymenovanie advokáta musíte požiadať súd, ktorý bude pojednávať o vašom prípade, alebo súd, ktorý bude pojednávať o vašom odvolaní alebo žiadosti o obnovu súdneho konania.

Túto žiadosť musíte predložiť najneskôr 15 dní pred začatím súdneho konania alebo konania, v prípade ktorého potrebujete právnu pomoc. Táto žiadosť musí obsahovať stručný opis predmetu súdneho konania alebo konania, ako aj dôkaz o vašom nároku na bezplatnú právnu pomoc, ako aj všetky potrebné dokumenty o vašej finančnej situácii (viac informácií sa nachádza v zákone 3226/4-2-2004, vládny vestník Α’ 24/2004).

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneZoznam advokátskych komôr


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 25/06/2018

2 – Moje práva počas vyšetrovania trestného činu a predtým, ako sa prípad dostane na súd


Aký je účel vyšetrovania?

Účelom vyšetrovania je zhromažďovať a uchovávať dôkazy a získať všetky stopy zanechané na mieste činu.

Aké sú fázy vyšetrovania trestného činu?

Predbežné preskúmanie / predbežné vyšetrovanie trestného činu / vyšetrovanie trestného činu:

Vďaka predchádzajúcemu posúdeniu prokurátor určí, či je obvinenie odôvodnené a aká je pravdepodobnosť, že bol spáchaný trestný čin.

Predbežné vyšetrovanie trestného činu prebieha najmä v prípadoch, keď bol podozrivý pristihnutý pri páchaní trestného činu alebo ak by oneskorenie mohlo viesť k bezprostrednému riziku.

Vyšetrovanie trestného činu sa vykonáva len v prípade závažnejších trestných činov.

Zatknutie – obmedzujúce opatrenia – vyšetrovacia väzba:

V prípade, že bol podozrivý pri páchaní trestného činu prichytený alebo zatknutý na jeden deň po spáchaní trestného činu, je možné zatknúť ho bez zatykača.

Ak podozrivý nebol pri páchaní trestného činu prichytený, je zatykač nevyhnutný.

Zatknutá osoba bude do 24 hodín predvedená pred prokuratúru.

Obmedzujúce opatrenia (napr. kaucia, povinnosť obžalovaného hlásiť sa na policajnej stanici v pravidelných intervaloch, zákaz opustiť krajinu) sa ukladajú s cieľom zabrániť spáchaniu ďalších trestných činov a zabezpečiť, aby sa obžalovaný dostavil na políciu a na súd.

Vyšetrovacia väzba: ak vyššie uvedené obmedzenia nebudú dostatočné, v prípade závažných trestných činov môže podozrivý zostať vo vyšetrovacej väzbe. Takáto vyšetrovacia väzba môže v prípade závažných trestných činov trvať až 18 mesiacov alebo 12 mesiacov v prípade menej závažných trestných činov a 6 mesiacov v prípade opakovaného zabitia z nedbanlivosti. Tento trest sa odpykáva vo väzení.

Konanie pred vyšetrovacím senátom

Toto konanie môžete využiť buď na zrušenie obmedzujúcich opatrení alebo vyšetrovacej väzby, alebo na podanie sťažnosti na nezrovnalosti počas prípravného konania.

Kto nesie zodpovednosť za priebeh každej fázy?

Predbežné preskúmanie vykonávajú vyšetrovatelia a prokurátor.

Predbežné vyšetrovanie trestného činu vykonávajú uvedené osoby vrátane vyšetrujúceho sudcu a trestné vyšetrovanie alebo vyšetrovanie vykonáva len vyšetrujúci sudca.

Zatknutie nariaďuje vyšetrovací senát alebo vyšetrujúci sudca. V prípadoch, keď bol podozrivý zadržaný pri páchaní trestného činu, majú vyšetrovatelia a príslušníci polície povinnosť a všetci občania právo páchateľa zadržať. Zbavenie osobnej slobody a umiestnenie do vyšetrovacej väzby nariaďuje vyšetrujúci sudca so súhlasom prokurátora a vyšetrovacieho senátu.

Konanie pred vyšetrovacím senátom vedú trojčlenné súdne rady v prítomnosti prokurátora.

Moje práva počas vyšetrovania

Kliknite na odkazy uvedené nižšie a nájdite podrobnejšie informácie o svojich právach počas vyšetrovania.

Predbežné preskúmanie / predbežné vyšetrovanie trestného činu / vyšetrovanie trestného činu (1)

Čo je účelom týchto postupov?

Prostredníctvom predbežného preskúmania prokurátor stanoví, či je obvinenie odôvodnené a rozhodne o začatí trestného stíhania.

Predbežné vyšetrovanie trestného činu prebieha najmä v prípadoch, keď bol podozrivý pristihnutý pri čine alebo ak by oneskorenie mohlo viesť k bezprostrednému riziku (napr. k strate odtlačkov nôh alebo prstov).

Vyšetrovanie trestného činu sa vykonáva len v prípade závažnejších trestných činov alebo priestupkov. Predbežné vyšetrovanie trestného činu a vyšetrovanie trestného činu prebieha s cieľom nájsť, zhromaždiť a zaevidovať dôkazy a zaistiť stopy trestného činu.

Kto nesie zodpovednosť v tejto fáze?

Predbežné preskúmanie vykonávajú vyšetrovatelia a prokurátor.

Predbežné vyšetrovanie trestného činu vykonávajú uvedené osoby vrátane vyšetrujúceho sudcu.

Vyšetrovanie trestného činu vedie len vyšetrujúci sudca.

Predbežné preskúmanie a predbežné vyšetrovanie trestného činu vedie prokurátor priestupkového súdu a vyšetrovanie trestného činu prokurátor odvolacieho súdu.

Uplatňuje sa nejaká lehota?

Predbežné preskúmanie trvá 4 – 8 mesiacov. Vyšetrovanie trestného činu trvá maximálne 18 mesiacov. Ak sa vedie doplňujúce vyšetrovanie, toto trvá 3 – 5 mesiacov.

Vo väčších mestách môže byť táto lehota dlhšia. Za nedodržanie lehoty sa neukladajú žiadne sankcie.

Lehota na poskytnutie výpovede počas predbežného preskúmania a podanie námietok počas predbežného vyšetrovania a vyšetrovania je minimálne 48 hodín, pričom je možné ju predĺžiť.

Pre prípad, že pri prvých dvoch konaniach nedodržíte lehotu, nie sú stanovené žiadne sankcie. Ak sa však táto lehota nedodrží v prípade vyšetrovania trestného činu, vyšetrujúci sudca má právo vydať súdny príkaz na predvedenie obžalovaného na súd násilím a / alebo zatykač.

Bude ma niekto informovať o tom, čo sa deje?

Akonáhle budete vyzvaný, aby ste sa zúčastnili na uvedených konaniach, máte právo:

 • požiadať vyšetrovateľa o fotokópiu všetkých relevantných právnych dokumentov vrátane opisu obvinení, a to na vlastné náklady,
 • požiadať o časový limit minimálne 48 hodín a
 • zabezpečiť si advokáta.

Bude zabezpečený tlmočník v prípade, že neovládam daný jazyk?

Áno. Tlmočník vyšetrovateľom pretlmočí vaše svedectvo, rovnako ako vaše otázky.

Kedy budem môcť hovoriť s advokátom?

Keď budete predvedený pred vyšetrovateľa, môžete požiadať o oboznámenie vášho advokáta alebo o možnosť zatelefonovať mu. Takisto máte právo odmietnuť vypovedať, kým nepríde váš advokát.

Príslušné orgány musia zabezpečiť, aby bol počas výsluchu prítomný tlmočník. V ostatných prípadoch musí prítomnosť tlmočníka v prípade, že ho potrebujete, zabezpečiť váš advokát.

Musí ma povinne zastupovať advokát? Môžem si vybrať svojho advokáta?

Prítomnosť advokáta je povinná len v prípade závažných trestných činov. Svojho advokáta si môžete vybrať sám. Ak v prípade spáchania závažného trestného činu nemáte k dispozícii advokáta, vyšetrujúci sudca vám počas vyšetrovania jedného pridelí.

Budú sa odo mňa požadovať informácie? Mal by som tieto informácie poskytnúť?

Môžete byť požiadaný, aby ste vypovedali v súvislosti s vaším obvinením. Máte právo čiastočne alebo úplne nevypovedať a právo nesvedčiť vo svoj neprospech. Môžete odmietnuť vypovedať o čomkoľvek, čo by mohlo mať negatívny vplyv na váš prípad.

Môžem kontaktovať člena rodiny alebo priateľa?

Máte právo telefonicky kontaktovať svoju rodinu alebo priateľov. Návštevy členov rodiny a vo výnimočných prípadoch aj priateľov, sú povolené.

Môžem v prípade potreby navštíviť lekára?

Ak máte zdravotné problémy, môžete požiadať o návštevu lekára.

Môžem kontaktovať veľvyslanectvo svojej krajiny?

Áno, máte na to právo.

Som z inej krajiny. Musím byť počas vyšetrovania prítomný?

Nie, nemusíte.

Môžem sa zúčastniť prostredníctvom videokonferencie?

V Grécku zákon účasť prostredníctvom videokonferencie neumožňuje.

Môžem byť poslaný späť do krajiny pôvodu?

V tejto fáze nemôžete byť vyhostený.

Za akých okolností môžem byť držaný vo vyšetrovacej väzbe alebo prepustený na slobodu?

Vo vyšetrovacej väzbe budete zadržiavaný v prípade, ak existuje odôvodnené podozrenie, že ste spáchali závažný trestný čin a

 • nemáte v Grécku známu adresu,
 • podnikli ste kroky na opustenie krajiny,
 • v minulosti ste unikali pred spravodlivosťou,
 • boli ste odsúdený za útek z väzenia alebo za pomoc zadržanej osobe na úteku alebo ste porušili obmedzenia týkajúce sa miesta pobytu, ako aj vtedy, ak
 • existujú dôvody domnievať sa, že by ste mohli ujsť,
 • ste už boli v minulosti odsúdený, a teda existuje veľká pravdepodobnosť, že opäť spáchate trestný čin.

Takisto vám môžu byť uložené obmedzujúce opatrenia alebo môžete byť prepustený.

Aké sú moje práva / povinnosti?

Máte právo nahliadnuť do súdneho spisu a určiť dvoch advokátov. Na výsluch sa musíte dostaviť osobne, pretože prítomnosť len vášho advokáta nie je dostačujúca.

Ak vyšetrujúci sudca rozhodne, že musíte byť dočasne umiestnený do vyšetrovacej väzby, môžete sa do 5 dní odvolať na vyšetrovacom senáte. Proti rozhodnutiu o vašom umiestnení do vyšetrovacej väzby s cieľom jeho zrušenia alebo nahradenia inými obmedzujúcimi opatreniami sa môžete odvolať aj u samotného vyšetrovacieho sudcu alebo na vyšetrovacom senáte.

Môžem počas vyšetrovania opustiť krajinu?

Áno, pokiaľ nebolo stanovené inak.

Prehliadky, odtlačky prstov a DNA

Viac informácií o svojich právach nájdete v časti Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Prehliadky, odtlačky prstov a DNA (4).

Môžem sa odvolať?

Ak bolo v rámci prípravného konania prijaté neplatné opatrenie, môžete sa odvolať na vyšetrovacom senáte a požiadať o jeho zrušenie a o opakovanie prípravného konania.

Môžem pred procesom priznať vinu ku všetkým alebo niektorým obvineniam?

Svoju vinu môžete priznať v ktorejkoľvek fáze predchádzajúcej súdnemu procesu. Svoje priznanie môžete aj odvolať. Súd v každom prípade vaše priznanie posúdi.

Môže byť obžaloba pred súdnym procesom pozmenená?

Body obžaloby nie je možné zmeniť, možno ich len spresniť. Nie je možné pridať nové body obžaloby.

Môžem byť obvinený z trestného činu, z ktorého som už bol obvinený v inom členskom štáte?

Môžete byť obvinený, ak ste trestný čin proti občanovi Grécka spáchali v inej krajine a tento čin je v gréckom práve klasifikovaný ako závažný trestný čin alebo ako priestupok. V prípade závažných trestných činov sa grécke právo vzťahuje na každého, bez ohľadu na právne predpisy platné v mieste spáchania trestného činu.

Budem informovaný o svedkoch, ktorí svedčia proti mne?

Na takéto informácie máte nárok, pretože ste oprávnený nahliadnuť do všetkých dokumentov súdneho spisu, ktoré zahŕňajú aj výpovede svedkov. Tieto informácie môžete získať pred svojou obhajobou, ako aj po nej.

Budú mi poskytnuté informácie o iných dôkazoch svedčiacich proti mne?

Vyšetrovateľ je povinný poskytnúť vám fotokópiu súdneho spisu a ukázať vám všetok relevantný materiál predtým, ako o to požiadate.

Budem požiadaný o poskytnutie informácií o mojom registri trestov?

Vyšetrujúcemu sudcovi bude počas vyšetrovania trestného činu poskytnutý váš záznam z registra trestov.

Zatknutie / obmedzujúce opatrenia na slobode / vyšetrovacia väzba (2)

Prečo sa prijímajú tieto opatrenia?

V prípade, že bol páchateľ prichytený pri páchaní trestného činu sa jeho zatknutím zabezpečí, že bude postavený pred spravodlivosť. V ostatných prípadoch zatknutia, umiestnenia do vyšetrovacej väzby a stanovenia opatrení pre voľný pohyb je cieľom zabezpečiť, aby bol obžalovaný predvedený pred orgány činné v trestnom konaní a súdne orgány.

Kto nesie zodpovednosť?

Zatknutie nariaďuje buď vyšetrovací senát alebo vyšetrujúci sudca. Nariaďujú aj umiestnenie do vyšetrovacej väzby a stanovenie obmedzujúcich opatrení. V prípade, že bol páchateľ prichytený pri páchaní trestného činu, môže zatknutie nariadiť vyšetrovateľ alebo príslušník polície.

Uplatňuje sa nejaká lehota?

Po zatknutí musíte byť predvedený pred prokuratúru do 24 hodín. V prípade nedodržania tejto lehoty to pre vás nemá žiadne dôsledky. Lehota sa vzťahuje aj na povinnosť hlásiť sa v pravidelných intervaloch na polícii. V prípade, že túto lehotu nedodržíte, povinnosť hlásiť sa môže nahradiť umiestnenie do vyšetrovacej väzby.

Bude ma niekto informovať o tom, čo sa deje?

Ak ste boli prichytený pri páchaní trestného činu, po vašom zatknutí vás príslušníci polície musia informovať o dôvode vášho zatknutia. Ak ste boli predvedený pred vyšetrujúceho sudcu, budete plne informovaný o obvineniach, ktorým čelíte. To isté platí aj v prípade opatrení stanovených na obmedzenie vašej slobody a v prípade vzatia do vyšetrovacej väzby.

Skôr, ako bude v tejto veci prijaté rozhodnutie, mali by ste mať od vyšetrujúceho sudcu k dispozícii všetky príslušné právne dokumenty.

Bude zabezpečený tlmočník v prípade, že neovládam daný jazyk?

Ak neovládate daný jazyk, musíte to okamžite oznámiť a požiadať o tlmočníka. Tlmočník pretlmočí všetko, čo poviete, ako aj všetky kladené otázky a predložené dokumenty.

Kedy budem môcť hovoriť s advokátom?

V prípade vášho zatknutia môžete požiadať o okamžité upovedomenie vášho advokáta alebo o telefonický hovor. Okrem toho máte počas jeho neprítomnosti právo odmietnuť vypovedať.

Ak nepoznáte žiadneho advokáta, môžete kontaktovať svoje veľvyslanectvo alebo miestu advokátsku komoru. Tlmočníka na komunikáciu s vaším advokátom nezabezpečujú vyšetrovacie orgány, ale vy sami. V prípade opatrení obmedzujúcich slobodu vášho pohybu alebo umiestnenia do vyšetrovacej väzby sa najprv poraďte so svojím advokátom. Ten sa vyjadrí vo vašom mene a počas vyšetrovania trestného činu vás bude zastupovať.

Musí ma zastupovať advokát? Môžem si vybrať svojho advokáta?

Prítomnosť advokáta je povinná len v prípade závažných trestných činov. Máte právo vybrať si svojho advokáta. Ak v prípade spáchania závažného trestného činu nemáte advokáta k dispozícii, vyšetrujúci sudca vám počas vyšetrovania jedného pridelí, ak o to požiadate.

Môžem byť požiadaný o poskytnutie informácií? Musím poskytnúť informácie, o ktoré som požiadaný?

Budete požiadaný, aby ste vypovedali v súvislosti s vaším obvinením. Môžete odmietnuť vypovedať o čomkoľvek, čo by mohlo mať negatívny vplyv na váš prípad.

Môžem kontaktovať člena rodiny alebo priateľa?

Máte právo požiadať vyšetrovateľov o kontakt s nimi.

Môžem v prípade potreby navštíviť lekára?

Áno, ak máte zdravotné problémy.

Môžem kontaktovať svoje veľvyslanectvo, ak som z inej krajiny?

Áno, máte na to právo.

Som z inej krajiny. Musím byť počas vyšetrovania prítomný?

Nie je to vaša povinnosť, pokiaľ nie je potrebná osobná prehliadka.

Môžem sa zúčastniť prostredníctvom videokonferencie?

Vyšetrovanie trestného činu prostredníctvom videokonferencie ešte nie je upravené zákonom.

Môžem byť poslaný späť do krajiny pôvodu?

V tejto fáze nemôžete byť vyhostený.

Za akých okolností môžem byť držaný vo vyšetrovacej väzbe alebo prepustený na slobodu?

Ak vyšetrujúci sudca súhlasí s prokurátorom alebo ak to nariadi vyšetrovací senát, budete umiestnený do vyšetrovacej väzby. Do vyšetrovacej väzby budete umiestnený v prípade, že existuje odôvodnené podozrenie, že ste spáchali závažný trestný čin a:

 • nemáte v Grécku známu adresu,
 • podnikli ste kroky na opustenie krajiny,
 • v minulosti ste unikali pred spravodlivosťou,
 • boli ste odsúdený za útek z väzenia alebo za pomoc zadržanej osobe na úteku, alebo ste porušili obmedzenia týkajúce sa miesta pobytu, ako aj vtedy, ak
 • existujú dôvody domnievať sa, že by ste mohli ujsť,
 • ste už boli v minulosti odsúdený.

Takisto vám môžu byť uložené reštriktívne opatrenia alebo môžete byť prepustený.

Aké sú moje práva a povinnosti?

Máte právo nahliadnuť do súdneho spisu a určiť dvoch advokátov. Ak ste boli umiestnený do vyšetrovacej väzby, môžete sa proti rozhodnutiu vyšetrujúceho sudcu odvolať na vyšetrovacom senáte do 5 dní. Proti rozhodnutiu o vašom umiestnení do vyšetrovacej väzby s cieľom jeho zrušenia alebo nahradenia opatreniami obmedzujúcimi vašu slobodu pohybu sa môžete odvolať aj u samotného vyšetrovacieho sudcu alebo na vyšetrovacom senáte.

Môžem počas vyšetrovania opustiť krajinu?

Môžete tak urobiť po tom, ako si odsedíte trest a za predpokladu, že neboli stanovené žiadne opatrenia, ktoré by vám bránili opustiť Grécko.

Prehliadky, odtlačky prstov a DNA

Informácie o svojich právach nájdete v časti Le lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.Prehliadky, odtlačky prstov a DNA (4).

Môžem sa odvolať?

Ak bolo v rámci prípravného konania prijaté neplatné opatrenie, môžete sa odvolať na vyšetrovacom senáte a požiadať o jeho zrušenie a o opakovanie prípravného konania.

Môžem pred procesom priznať vinu ku všetkým alebo niektorým obvineniam?

Máte právo poznať svoju vinu, pričom by to pre vás zo zákona nemalo mať žiadne pozitívne alebo negatívne dôsledky.

Môže byť obžaloba pred súdnym procesom pozmenená?

Body obžaloby nie je možné zmeniť; možno ich len spresniť. Nemožno pridať nové body obžaloby.

Môžem byť obvinený z trestného činu, z ktorého som už bol obvinený v inom členskom štáte?

Môžete byť obvinený, ak ste trestný čin proti občanovi Grécka spáchali v inej krajine. V prípade závažných trestných činov sa grécke právo vzťahuje na každého, bez ohľadu na právne predpisy platné v mieste spáchania trestného činu.

Budem informovaný o svedkoch, ktorí svedčia proti mne?

Určite. Po vašom zatknutí a po začatí predbežného alebo hlavného vyšetrovania musíte byť o tom informovaný predtým, ako o to požiadate.

Budú mi poskytnuté informácie o iných dôkazoch svedčiacich proti mne?

Vyšetrovateľ je povinný poskytnúť vám fotokópie všetkých dokumentov súdneho spisu predtým, ako o to požiadate.

Budem požiadaný o poskytnutie informácií o mojom registri trestov?

Nie. O tieto informácie bude požiadané príslušné oddelenie.

Konanie pred vyšetrovacím senátom (3)

Čo je účelom tejto fázy?

Vyšetrovacie senáty sú súdne orgány zodpovedné za prípravné konanie. Dohliadajú na legitimitu opatrení, ktoré prijímajú vyšetrovatelia, a rozhodujú o tom, či by mal byť obžalovaný umiestnený do vyšetrovacej väzby alebo nie, či by sa mali stanoviť opatrenia obmedzujúce slobodu pohybu alebo nie, rozhodujú o ďalších citlivých otázkach týkajúcich sa prípravného konania a rozhodujú o tom, či by mal byť obžalovaný predvedený pred súd alebo prepustený.

Kto nesie zodpovednosť v tejto fáze?

Vyšetrovacie senáty tvoria 3 sudcovia a vyšetrovací senát priestupkového súdu, vyšetrovací senát odvolacieho súdu a vyšetrovací senát kasačného súdu.

Uplatňuje sa nejaká lehota?

Áno, existuje lehota a v prípade, že ju nedodržíte, nebudete môcť uplatniť svoje práva.

Bude ma niekto informovať o tom, čo sa deje?

Od sekretariátu súdnej rady môžete získať informácie o napredovaní vášho prípadu a budete náležite informovaný o všetkých rozhodnutiach.

Bude zabezpečený tlmočník v prípade, že neovládam daný jazyk?

Ak ste boli predvolaný pred súdnu radu, máte nárok na služby tlmočníka.

Kedy budem môcť hovoriť s advokátom?

Máte nárok na právne poradenstvo a so svojím advokátom môžete komunikovať v každej fáze vyšetrovania. V prípade potreby prekladu ho musíte zabezpečiť vy alebo váš advokát.

Musím mať advokáta? Môžem si vybrať svojho vlastného advokáta?

Nie je to povinné. Ak si to želáte, môžete sa zastupovať sám alebo vás môže zastupovať advokát. Máte právo vybrať si svojho advokáta v prípade, že vám nebol pridelený.

Môžem byť požiadaný o poskytnutie informácií? Musím vypovedať?

Môžete byť požiadaný o poskytnutie informácií týkajúcich sa trestného činu, z ktorého ste obvinený. Máte právo nevypovedať a teda svedčiť vo svoj neprospech. Môžete odmietnuť odpovedať na akékoľvek otázky, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na váš prípad.

Môžem kontaktovať člena rodiny alebo priateľa?

Áno, môžete. Ak sa nachádzate vo vyšetrovacej väzbe, môžete tak urobiť počas návštevných hodín.

Môžem v prípade potreby navštíviť lekára?

Áno, ak máte zdravotné problémy.

Môžem kontaktovať svoje veľvyslanectvo, ak som z inej krajiny?

Áno, máte na to právo.

Som z inej krajiny. Musím byť počas vyšetrovania prítomný?

Môžete byť prítomný len v prípade, ak o to požiadate a súd to povolí.

Môžem sa zúčastniť prostredníctvom videokonferencie atď.?

Konanie prostredníctvom videokonferencie ešte nie je upravené zákonom.

Môžem byť poslaný späť do krajiny pôvodu?

V tejto fáze nemôžete byť vyhostený.

Budem držaný vo vyšetrovacej väzbe alebo budem prepustený na slobodu? Za akých okolností?

Ak to nariadi vyšetrovací senát, budete umiestnený do vyšetrovacej väzby. Takisto môžu byť uložené opatrenia týkajúce sa vašej slobody pohybu alebo môžete byť prepustený.

Môžem počas vyšetrovania opustiť krajinu?

Môžete tak urobiť po tom, ako si odsedíte trest a za predpokladu, že neboli stanovené žiadne opatrenia, ktoré by vám bránili opustiť Grécko.

Budem požiadaný o poskytnutie odtlačkov prstov, vzoriek môjho genetického materiálu (DNA) (napr. vlasov, slín) alebo iných telesných tekutín?

Vyšetrovací senát to môže nariadiť.

Budem sa musieť podrobiť osobnej prehliadke?

Prehliadke sa nemusíte podrobiť na príkaz rady, ale na príkaz vyšetrovateľa alebo v rámci predbežného vyšetrovania. V takýchto prípadoch môžete požiadať, aby bol pri prehliadke prítomný váš advokát.

Môžu byť môj dom, obchodné priestory, auto atď. prehľadané?

Vo fáze vyšetrovania súdnou radou nemôže byť nariadená prehliadka takéhoto typu.

Môžem sa odvolať?

Existujú opravné prostriedky, ktoré môžete použiť na odvolanie sa proti rozhodnutiu súdnych rád.

Môžem pred procesom priznať vinu ku všetkým alebo niektorým obvineniam?

Máte právo priznať svoju vinu a môžete tak urobiť predložením vyhlásenia súdnym radám. Takéto vyhlásenia sú záväzné a môžu ovplyvniť rozhodnutie súdu.

Môže byť obžaloba pred súdnym procesom pozmenená?

Body obžaloby nie je možné zmeniť. Rada ju môže len presnejšie špecifikovať. Nemožno pridať nové body obžaloby.

Môžem byť obvinený z trestného činu, z ktorého som už bol obvinený v inom členskom štáte?

Môžete byť obvinený, ak ste v inej krajine spáchali trestný čin proti občanovi Grécka. V prípade závažných trestných činov sa grécke právo vzťahuje na každého, bez ohľadu na právne predpisy platné v mieste spáchania trestného činu.

Budem informovaný o svedkoch, ktorí svedčili proti mne?

Samozrejme, informovaný môžete byť počas tejto fázy ako aj pred ňou. Máte právo byť informovaný o všetkých detailoch súdneho spisu.

Budú sa vyžadovať informácie o mojom registri trestov?

Nie, o tieto informácie bude požiadané príslušné oddelenie.

Prehliadky, odtlačky prstov a DNA (4)

Budem požiadaný o poskytnutie odtlačkov prstov, vzoriek môjho genetického materiálu (DNA, napr. vlasov, slín) alebo iných telesných tekutín?

V prípade zatknutia budete požiadaný o poskytnutie odtlačkov prstov, pričom vašou povinnosťou je tak urobiť. Takisto ste povinný poskytnúť vzorku vašej DNA v prípade, že existuje odôvodnené podozrenie, že ste spáchali závažný trestný čin. V prípade pozitívneho výsledku na DNA máte právo požiadať o jej opätovné testovanie; ak o to nepožiadate, odobratý genetický materiál bude zničený.

Budem sa musieť podrobiť osobnej prehliadke?

Ak to osoba, ktorá vedie vyšetrovanie považuje za vhodné, budete sa musieť osobnej prehliadke podrobiť. Táto prehliadka nesmie byť urážkou vašej dôstojnosti a musí sa vykonať v súkromí. V prípade, že ste ženského pohlavia, musí prehliadku vykonať žena. Ak budete požiadaný o odovzdanie určitého predmetu alebo dokumentu, a vy tak urobíte, nemali by ste byť podrobený osobnej prehliadke.

Môžu byť môj dom, obchodné priestory, auto atď. prehľadané?

Váš dom môže byť prehľadaný za predpokladu, že túto prehliadku vykonáva súdny úradník a vyšetrovateľ v kontexte vyšetrovania alebo predbežného vyšetrovania. Vozidlo bude prehľadané v prípade, ak existuje odôvodnené podozrenie, že v ňom bol spáchaný trestný čin alebo ak je to absolútne nevyhnutné.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 25/06/2018

3 – Moje práva na súde


Predbežné konanie

Kto a akým spôsobom ma upozorní na to, aby som sa dostavil na súd?

Prokurátor vypracuje obžalobu, určí dátum pre predvolanie na súd a predvolá obžalovaného, žalobcu a svedkov minimálne 15 dní pred súdnym konaním alebo 30 dní v prípade, že žijú v iných európskych krajinách.

Postup počas súdneho konania

Ktorý súd bude viesť pojednávanie?

Hlavnými trestnými súdmi sú magistrátny súd pre porušovanie právnych predpisov („Magistrates’ Court for infringements“), priestupkový súd v prípade priestupkov a trojčlenný odvolací súd alebo zmiešaná veľká porota pre závažné trestné činy. V princípe je príslušným súdom súd, ktorý je kompetentný pre miestnu oblasť, kde bol trestný čin spáchaný.

Bude súdne konanie verejne?

Áno, pokiaľ publicita nebude mať nepriaznivý vplyv na verejnú morálku alebo pokiaľ neexistujú dôvody na ochranu súkromia sporných strán.

Kto bude prípad rozhodovať?

Toto rozhodnutie prijímajú sudcovia nižších súdov a zostava sudcov a poroty v zmiešanej veľkej porote.

Môže byť obžaloba počas súdneho konania pozmenená?

Obžalobu je možné zmeniť na podobnú. Súd vydáva rozhodnutie o tom, čo je skutočnou právnou definíciou faktov, ktoré predstavujú predmet prípadu, alebo o väčšine presnejších špecifikácií.

Čo sa stane, ak sa v priebehu súdneho konania priznám ku všetkým alebo k niektorým obvineniam?

Ak ste priznali svoju vinu v súvislosti s konkrétnym obvinením, súd vám na základe vášho priznania uloží trest. V súvislosti s uložením trestu sa s vami môže zaobchádzať zhovievavejšie.

Aké sú moje práva počas súdneho konania?

Musím sa zúčastniť na súdnom konaní?

Na súdnom konaní nemusíte byť prítomný. Pokiaľ súd nepovažuje vašu prítomnosť za potrebnú, môže vás zastupovať váš advokát.

Môžem sa zúčastniť prostredníctvom videokonferencie, ak žijem v inom členskom štáte?

Nemôžete, pretože takýto spôsob účasti zákon zatiaľ neumožňuje.

Budem prítomný počas celého súdneho konania?

Počas súdneho konania nemusíte byť prítomný. Môžete sa dostaviť na pojednávanie a potom odísť, pričom vás bude aj ďalej zastupovať váš advokát.

Budem mať k dispozícii tlmočníka v prípade, že nerozumiem, o čo ide?

Ak nerozumiete jazyku, v ktorom sa vedie súdne konanie, súd je povinný prideliť vám tlmočníka.

Musím mať advokáta? Bude mi advokát pridelený? Môžem advokáta vymeniť?

Advokáta musíte mať iba v prípade spáchania závažného trestného činu a na kasačnom súde. Ak nie ste schopní zabezpečiť si advokáta, súd je povinný vám ho prideliť. Máte právo vymeniť svojho advokáta, ak ho na vyššom súde vymenoval samotný súd (ex officio).

Môžem prehovoriť k súdu? Musím počas súdneho konania prehovoriť?

Môžete, ale nemusíte. Máte právo nevypovedať.

Aké sú následky, ak počas súdneho konania nebudem hovoriť pravdu?

Máte právo nepovedať pravdu. Pokiaľ obžalovaný nehovorí pravdu, nejde o trestný čin.

Aké sú moje práva vo vzťahu k dôkazom svedčiacim proti mne?

Môžem napadnúť dôkazy použité proti mne?

Môžete, máte právo urobiť tak počas svojej obhajoby alebo tým, že budete vypovedať, čím vyvrátite dôkazy, alebo predvolaním vlastných svedkov.

Aký druh dôkazov môžem predložiť súdu na svoju obhajobu?

Môžete predložiť listinný dôkaz, predvolať svedkov alebo znalcov.

Za akých okolností môžem predložiť takéto dôkazy?

Nie sú stanovené žiadne predbežné podmienky; dôkazy môžete predložiť súdu bez toho, aby ste o tom niekoho upovedomili.

Môžem si na hľadanie dôkazov najať súkromného detektíva? Sú takéto dôkazy prípustné?

Môžete tak urobiť a takéto dôkazy budú prípustné, ak boli získané zákonným spôsobom.

Môžem predvolať svedkov na svoju obhajobu?

Môžete predvolať toľko svedkov, koľko potrebujete, súd musí povoliť vypočutie maximálne toľkých svedkov obhajoby, koľko bolo svedkov obžaloby.

Môžem ja alebo môj advokát vypočuť ostatných svedkov v tomto prípade? Môžem ja alebo môj advokát napadnúť ich výpoveď?

Obaja môžete klásť otázky a spochybniť ich dôkaznú výpoveď.

Budú sa brať do úvahy aj informácie o mojom registri trestov?

Trest odňatia slobody na viac ako 6 mesiacov sa zohľadní v prípade, ak sa vynesie rozsudok o vine a keď o rozsudku rozhoduje súd.

Zohľadní sa predchádzajúce odsúdenie v inom členskom štáte?

Iba v prípade, ak bolo zaznamenané do vášho registra trestov.

Čo sa stane ku koncu súdneho konania?

Aký je možný výsledok súdneho konania?

Oslobodenie obžalovaného, keď súd nie je presvedčený alebo pochybuje o tom, že obžalovaný spáchal trestný čin, alebo z iných právnych dôvodov, a keď existujú dôvody pre upustenie od trestu (napr. v prípade skutočnej ľútosti).

Usvedčenie obžalovaného a uloženie trestu, keď je súd presvedčený, že obžalovaný spáchal trestný čin.

Pozastavenie trestného stíhania v prípade, keď obžalovaný umrie, obeť stiahne žalobu, trestný čin je premlčaný alebo sa na samotný trestný čin vzťahuje amnestia.

V prípade vyhlásenia trestného stíhania za neprípustné, keď už bolo vydané príslušné rozhodnutie, nebude vznesené obvinenie (v prípade potreby), sťažnosť alebo povolenie na trestné stíhanie.

Súhrn možných trestov

Hlavné tresty: trest odňatia slobody (doživotie alebo v dĺžke 5 – 20 rokov), uväznenie (10 dní – 5 rokov), zadržanie (1 deň – 1 mesiac), peňažný trest (150 –15 000 EUR), pokuta (29 – 590 EUR), väzenie v centre pre mladistvých alebo umiestnenie v psychiatrickom zariadení.

Doplňujúce tresty: zbavenie občianskych práv, zákaz vykonávania profesie, zverejnenie rozsudku.

Bezpečnostné opatrenia: zadržanie páchateľov trestnej činnosti, ktorí nie sú považovaní za trestne zodpovedných, umiestnenie alkoholikov a drogovo závislých osôb do detoxikačných centier, odporúčanie do pracovných stredísk, zákaz pobytu v danej oblasti, vyhostenie cudzích štátnych príslušníkov a zhabanie majetku.

Akú úlohu zohráva obeť počas súdneho konania?

Obeť sa zúčastňuje buď ako strana sporu alebo ako svedok. Ako strana sporu (alebo „civilný žalobca vyvracajúci dôkazy“) sa zúčastňuje na súdnom konaní s cieľom získať kompenzáciu vo forme finančného odškodnenia za emocionálnu ujmu alebo duševné utrpenie, alebo ako svedok s cieľom podporiť vyšetrovanie prípadu.

Ak sa obeť zúčastňuje ako civilný žalobca, musí to uviesť pred predložením dôkazov.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 25/06/2018

4 – Moje práva po skončení súdneho konania


Môžem sa odvolať proti rozhodnutiu a / alebo rozsudku?

Proti rozsudku sa môžete odvolať. Právo na odvolanie závisí od typu a závažnosti rozsudku, ako aj od toho, ktorý súd ho vydal.

Napríklad:

 • v prípade jednočlenného priestupkového súdu máte právo odvolať sa, ak ste boli odsúdený na trest odňatia slobody na viac ako 60 dní alebo peňažný trest vo výške viac ako 1 000 EUR,
 • v prípade trojčlenného priestupkového súdu a súdu, na ktorom sa pojednáva o odvolaní proti rozhodnutiam priestupkového súdu, sa máte právo odvolať, ak ste boli odsúdený na trest odňatia slobody na viac ako 4 mesiace alebo na peňažný trest vo výške viac ako 1 500 EUR,
 • v prípade zmiešanej veľkej poroty alebo pojednávania o odvolaní na trojčlennom súde proti rozsudku za spáchanie závažného trestného činu sa máte právo odvolať, ak ste boli odsúdený na trest odňatia slobody na viac ako 2 roky v prípade spáchania závažného trestného činu, alebo na viac ako 1 rok v prípade priestupku.

Proti oslobodzujúcemu rozsudku sa môžete odvolať iba v prípade, že ste boli oslobodený z dôvodu skutočnej ľútosti alebo že ste boli obhajovaný na základe dôvodov, ktoré odrážajú vaše dobré meno.

Ako sa môžem odvolať?

Na podanie odvolania je potrebné písomne ho vypracovať a predložiť kancelárii súdu, ktorý vydal príslušné rozhodnutie, pričom je potrebné uviesť dôvod odvolania, adresu vášho bydliska a meno vášho advokáta.

Odvolanie môžete podať do 10 dní od rozhodnutia súdu, prípadne jeho kancelárii, ak ste boli súdený vo vašej neprítomnosti. Ak však žijete v zahraničí a bol vydaný kontumačný rozsudok alebo ak adresa vášho bydliska nie je známa, tento termín sa predĺži na 30 dní od dátumu predloženia dokumentov.

Na základe čoho sa možno odvolať?

Odvolanie môže byť založené buď na faktoch prípadu alebo na interpretácii zákona.

Čo sa stane, ak podám odvolanie?

O prípade bude znovu pojednávať súd druhého stupňa.

Čo sa stane, keď budem v čase podania odvolania vo väzení?

Odvolanie bude odovzdané prokuratúre, stanoví sa dátum pojednávania a vy budete predvolaný pred súd. Za určitých zákonných podmienok môžete požiadať o pozastavenie výkonu trestu až do odvolacieho konania.

Aký je termín vypočutia odvolania?

Zvyčajne 1 až 3 roky v závislosti od priestupku, sídla súdu a od toho, či sa obžalovaný nachádza alebo nenachádza vo väzbe.

Môžem v priebehu odvolania požiadať o predloženie nových dôkazov?

Áno, na odvolacom súde môžete požiadať o predloženie nových dôkazov. Postup je rovnaký ako pri prvom súdnom pojednávaní. Sudcovia, ktorí o prípade pojednávali na súde prvého stupňa nemôžu o tomto prípade pojednávať na súde druhého stupňa. Preskúma sa skutočnosť, či bolo odvolanie riadne podané a či bolo podané v stanovenej lehote.

Ako prebieha odvolacie konanie?

Ak sa na pojednávanie nedostavíte osobne alebo prostredníctvom svojho advokáta, vaše odvolanie bude zamietnuté a bude potvrdený rozsudok nižšieho súdu. Ak sa na pojednávanie dostavíte osobne alebo prostredníctvom svojho advokáta, o prípade sa bude znovu pojednávať a môžete požiadať o predloženie nových dôkazov.

Ako môže súd rozhodnúť?

Odvolací súd nemá právomoc stanoviť vyšší trest ako ten, ktorý uložil nižší súd. Môže vás však oslobodiť, znížiť váš trest alebo uložiť rovnaký trest ako bol ten, ktorý vám uložil nižší súd.

Čo sa stane, ak bude odvolanie úspešné / neúspešné?

Ak sa potvrdia dôvody odvolania, odvolací súd vás môže oslobodiť alebo môže váš trest znížiť; v opačnom prípade zostane v platnosti rozsudok súdu prvého stupňa.

Existuje právo na ďalšie odvolanie na inom alebo vyššom súde?

Nie, jediné, čo sa môže stať, je zrušenie rozsudku súdu druhého stupňa v prípade právnych nezrovnalostí.

Ak bolo pôvodné rozhodnutie nesprávne, budem mať nárok na odškodnenie?

V prípade nespravodlivého odsúdenia súdom prvého stupňa neexistuje žiadne ustanovenie na vyplatenie odškodnenia, ledaže ste si odpykali trest a potom ste boli na základe odvolania oslobodený.

Ak bude moje odvolanie úspešné, bude zachovaný záznam o odsúdení?

Zachová sa len záznam o rozsudku odvolacieho súdu. Predchádzajúci rozsudok bude odstránený.

Kedy je rozsudok právoplatný?

Rozsudok nadobudne právoplatnosť v prípade, ak sa proti rozhodnutiu súdu druhého stupňa nepodá odvolanie v právnej veci, alebo ak bolo toto odvolanie podané a následne zamietnuté Najvyšším kasačným súdom (Areios Pagos).

Pochádzam z iného členského štátu. Môžu ma po súdnom konaní poslať späť do tohto štátu?

Ak súd nariadi vaše vyhostenie, môžete byť poslaný späť do vašej krajiny. Aby ste mohli byť vyhostený, musíte byť odsúdený na trest odňatia slobody v dĺžke minimálne 3 mesiace, alebo musí byť vydaný príkaz na vaše vyhostenie v rámci doplnkového trestu, prípadne musia byť zavedené bezpečnostné opatrenia. Vyhostenie je povinné a doživotne platné najmä v prípade odsúdenia za závažné trestné činy týkajúce sa drog.

Uskutoční sa vyhostenie okamžite?

Nie, najprv musíte nastúpiť na výkon trestu. Vo výnimočnom prípade, ak ste boli odsúdený na trest odňatia slobody v dĺžke do 5 rokov a ak bol vydaný príkaz na vaše vyhostenie, môže súd rozhodnúť o zrušení vášho rozsudku a povoliť vaše okamžité vyhostenie.

Vyhostenie sa musí nariadiť ako súčasť rozhodnutia súdu v prípade, keď rozsudok nebol zrušený a nastúpili ste na výkon trestu.

Môžete sa odvolať v prípade, keď tento príkaz vydal súd prvého stupňa a keď ste boli odsúdený na trest odňatia slobody, proti ktorému existuje možnosť odvolania. Odvolanie musíte podať v kancelárii súdu prvého stupňa.

Môžem byť za rovnaký trestný čin znovu súdený v inom členskom štáte?

Závisí to od právnych predpisov daného štátu.

Budú informácie o mojom obvinení a / alebo odsúdení zaznamenané v mojom registri trestov?

Tieto informácie budú vo vašom registri trestov zaznamenané iba v prípade, keď bude rozhodnutie o vašom odsúdení nezvratné. Tieto informácie budú do registra trestov oficiálne zaznamenané.

Váš záznam v registri trestov sa odstráni:

 • po vašom úmrtí alebo po dosiahnutí veku 80 rokov,
 • ak ste boli odsúdený s odkladom výkonu trestu na 5 rokov po skončení obdobia pozastavenia za predpokladu, že tento rozsudok nebol medzičasom zrušený alebo odvolaný,
 • ak od trestu odňatia slobody na 1 mesiac za úmyselne spáchaný trestný čin alebo na 2 mesiace za trestný čin spáchaný z nedbalosti uplynulo 10 rokov, za predpokladu, že ste medzičasom neboli odsúdený za iné trestné činy.

Váš súhlas s uchovávaním týchto informácií nie je potrebný.

V prípade sporu môžete prokurátora požiadať, aby rozhodol priestupkový súd. Následne môžete proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie na vyšetrovací senát pre priestupky, a to do jedného mesiaca od vydania rozhodnutia.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 25/06/2018

5 - Drobné dopravné priestupky


Akým spôsobom sa riešia menej závažné dopravné priestupky?

Dopravné priestupky, ako napr. prekročenie rýchlosti, jazda po požití alkoholu, nezapnutý bezpečnostný pás, prejazd na červenú alebo nezastavenie na značke STOP, nedodržanie nariadení týkajúcich sa zastavenia alebo parkovania, telefonovanie počas vedenia motorového vozidla atď. sa prevažne riešia správnym konaním. Týmito priestupkami sa vo všeobecnosti zaoberá príslušný policajný orgán.

Aký je postup?

Bude vám vystavený pokutový lístok, na ktorom bude uvedený priestupok, ktorého ste sa dopustili. Na tomto lístku bude uvedené správne opatrenie a / alebo finančná pokuta, ktorá vám bola uložená, a na základe toho sa budete musieť dostaviť na príslušný policajný orgán.

Aké sú prípadné sankcie?

Osobám obvineným z dopravného priestupku sa zvyčajne uloží správna pokuta (od 40 do 2 000 EUR), prípadne sa im uložia iné správne opatrenia, ako je odobratie vodičského preukazu alebo dočasné odobratie súvisiacich dokladov, ako sú evidenčné číslo vozidla a štátne poznávacie značky. Je potrebné poznamenať, že tieto sankcie sa znížia o 50 % v prípade, že budú zaplatené do desiatich dní.

Sú štátni príslušníci iného členského štátu stíhaní za porušenie tohto druhu?

Ak sa cudzí štátni príslušníci dopustili porušenia predpisov v Grécku, môžu byť stíhaní.

Môžem vzniesť námietky?

Námietky proti správnej sankcii môžete predložiť do troch dní orgánu, ktorého príslušník vám dal pokutu. Ak sa vašej námietke nevyhovie, musíte uhradiť relevantnú sumu príslušnému orgánu miestnej správy.

Navyše, ak vám bolo uložené správne opatrenie, môžete sa dostaviť na príslušné policajné oddelenie a predložiť námietky.

Zaznamenajú sa tieto priestupky do môjho registra trestov?

Tieto priestupky nebudú zaznamenané do vášho registra trestov, pretože sa riešia na administratívnej úrovni a ukladá sa len správna sankcia.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstvo infraštruktúry, dopravy a sietí


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 25/06/2018

Práva obžalovaných v trestnoprávnom konaní - Francúzsko

Na týchto informačnýh stránkach sa dozviete, čo sa stane, keď je osoba podozrivá alebo obvinená z trestného činu, ktorý je predmetom súdneho konania. Bližšie o menej závažných priestupkoch, ako sú dopravné priestupky, ktoré sa zvyčajne trestajú pevne stanoveným trestom, napr. pokutou, pozri Odkaz sa zobrazí v novom okneinformačnú stránku 5.

Ak ste obeťou trestného činu, úplné informácie o svojich právach nájdete tu.


Všeobecný úvod

Súdy s právomocou rozhodovať v trestných veciach sú štyri:

 • Priestupkový súd

Rozhoduje prostredníctvom samosudcu najmä o priestupkoch piatej kategórie. Proti jeho rozhodnutiam sa možno odvolať na priestupkový senát, ale iba v určitých prípadoch.

 • „Juridiction de proximité“ (samosudca)

Rozhoduje prostredníctvom samosudcu o priestupkoch prvých štyroch kategórií.

Pre odvolania proti rozhodnutiam tohto súdu platia rovnaké pravidlá ako pre odvolania proti

rozsudkom priestupkového súdu.

 • Trestný súd

Vo všeobecnosti sa skladá z troch sudcov a rozhoduje hlavne o prečinoch.

Stíhanie môže prebiehať na súde, v ktorého obvode bol spáchaný prečin, alebo na súde, v ktorého obvode má trestne stíhaná osoba alebo niektorá z trestne stíhaných osôb bydlisko, alebo v ktorého obvode bola trestne stíhaná osoba zatknutá.

Odvolania proti prvostupňovým rozhodnutiam sa podávajú na trestný senát odvolacieho súdu.

 • Porotný súd

Je príslušný rozhodovať o zločinoch spáchaných dospelými osobami, ktoré nepatria do právomoci špeciálneho súdu.

Skladá sa z troch sudcov z povolania a z deviatich sudcov vyžrebovaných spomedzi francúzskych občanov.

Prokuratúra a odsúdené obžalované osoby sa môžu odvolať proti odsudzujúcim rozsudkom na porotný súd zložený z dvanástich porotcov z radov občanov a z troch sudcov z povolania. Proti rozhodnutiu porotného súdu sa obžalovaná osoba a generálny prokurátor môžu odvolať bez ohľadu na to, či je odsudzujúci, alebo oslobodzujúci. Súkromný účastník v trestnom konaní sa môže odvolať jedine vo veci náhrady škody, ktorú mu priznal súd.

Zhrnutie trestného konania

Ďalej v texte nájdete stručný prehľad o jednotlivých fázach trestného konania.

Policajné vyšetrovanie

Cieľom vyšetrovania vedeného políciou alebo štátnou políciou je zistiť spáchanie trestného činu, zhromaždiť o ňom dôkazy a vypátrať jeho páchateľov. Vedie sa pod dohľadom prokurátora republiky. Je systematické v prípade, ak prokuratúra dala podnet na verejnú žalobu.

Existuje predovšetkým vyšetrovanie práve spáchaného trestného činu a predbežné vyšetrovanie z úradnej povinnosti dôstojníkom kriminálnej polície alebo na základe pokynov prokurátora republiky.

Vo všetkých prípadoch je vyšetrovanie tajné a nekontradiktórne.

Vyšetrovanie vyšetrujúceho sudcu

Cieľom vyšetrovania vyšetrujúceho sudcu je zhromaždiť dôkazy o spáchaní trestného činu a vypátrať jeho páchateľa. Vyšetrovaním sa určí, či existujú priťažujúce okolnosti postačujúce na, aby páchateľ mohol byť odovzdaný súdu príslušnému vo veci konať. Vyšetrovaním sa dospeje do stavu konania, ktorý dovolí o veci rozhodnúť. Vyšetrovanie je tajné, ale účastníci konania majú prístup k spisu a za určitých podmienok môžu požiadať o účasť na vyšetrovacích úkonoch.

Rozsudok

Fáza súdneho konania prebieha kontradiktórne, verejne a ústne. Porada sudcov smeruje k rozhodnutiu, proti ktorému je prípustný opravný prostriedok.

Podrobnosti o všetkých týchto fázach konania a o svojich právach nájdete na informačných stránkach. Tieto informácie nemôžu nahradiť poradu s advokátom a slúžia len ako usmernenie.

Úloha Európskej komisie

Majte na pamäti, že Európska komisia nezohráva v trestných konaniach v členských štátoch žiadnu úlohu a ak chcete podať sťažnosť, nemôže vám pomôcť. Informácie o tom ako a kde podať sťažnosť nájdete v týchto poučeniach.

Informácie, ktoré potrebujete, nájdete kliknutím na linky uvedené ďalej v texte.

Odkaz sa zobrazí v novom okne1 – Porada s advokátom

Odkaz sa zobrazí v novom okne2 – Moje práva počas vyšetrovania

 • Moje práva počas predbežného zaistenia
 • Moje práva počas prvého výsluchu na súde
 • Právne postavenie obvineného a asistovaného svedka
 • Skončenie vyšetrovania
 • Európsky zatykač
 • Príprava obhajoby na súdne konanie

Odkaz sa zobrazí v novom okne3 – Moje práva počas súdneho konania

Odkaz sa zobrazí v novom okne4 – Moje práva po skončení súdneho konania

Odkaz sa zobrazí v novom okne5 – Dopravné priestupky a iné menej závažné trestné činy

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneVaše práva


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 30/01/2017

1 – Porada s advokátom

Ak ste akokoľvek zainteresovaný na trestnom konaní, je pre vás veľmi dôležité získať nezávislé poradenstvo advokáta. Na informačných stránkach nájdete vysvetlenia, kedy a za akých okolností máte právo byť zastupovaný advokátom. Dozviete sa aj to, ako vám advokát pomôže. Na tejto všeobecnej informačnej stránke nájdete informácie, ako si nájsť advokáta a ako sa uhradí odmena advokáta, ak si ho nemôžete dovoliť.


Ako si nájsť advokáta?

Pomoc advokáta okrem právnej pomoci v trestných veciach sa nevyžaduje, ale odporúča sa.

Základnou zásadou je slobodná voľba advokáta.

Advokáta si môžete vybrať sám, ak nejakého poznáte, alebo požiadať o jeho ustanovenie.

Advokáta si môžete vybrať na základe ústneho odporúčania, ak nejakého poznáte vo svojom okolí, alebo ak vám ho odporučí niekto z vašich blízkych.

Môžete sa pozrieť do zoznamu advokátov pôsobiacich v blízkosti vášho bydliska, ktorý je dostupný buď na inštančnom súde vo vašom meste, na mnohých radniciach, alebo v advokátskej komore, ktorá sa nachádza najbližšie k vášmu bydlisku.

Môžete si ho vyhľadať aj v telefónnom zozname alebo na internete.

Niekoľko webových stránok poskytuje internetové zoznamy advokátov podľa oblastí, na ktoré sa špecializujú:

Mnohé advokátske kancelárie zabezpečujú aj stálu službu v súdnych budovách, na radniciach alebo vo väzobných väzniciach.

Ak ste zadržaný, ponúka sa vám viacero možností, ako si vybrať advokáta.

Zoznamy advokátov sú vyvesené vo väzniciach.

Poradiť a pomôcť pri výbere advokáta vám môžu združenia pôsobiace vo väzenskom prostredí [Medzinárodné stredisko pre monitorovanie väzníc (Observatoire International des Prisons), Združenie návštevníkov väzníc (Association des Visiteurs de Prisons) atď.].

Pri výbere advokáta vám môžu pomôcť aj konzulárne úrady krajiny vášho pôvodu.

Takisto môžete požiadať predsedu advokátskej komory vo vašom územnom obvode, aby vám ustanovil obhajcu ex offo, ktorý vám poskytne pomoc.

Ako zaplatiť advokáta?

Ak sa obrátite na advokáta, musíte mu zaplatiť odmenu. Odmena advokáta sa určí voľne na základe vašej vzájomnej dohody.

S advokátom, ktorý má v priebehu riešenia vášho prípadu právo vyžiadať si od vás preddavok, môžete uzavrieť dohodu o odmene.

Ak však výška vašich finančných prostriedkov nedosahuje určitý strop, môže vám byť za určitých podmienok poskytnutá Odkaz sa zobrazí v novom oknebezplatná právna pomoc.

V závislosti od výšky vašich príjmov môže teda štát sčasti alebo úplne uhradiť odmenu obhajcu ex offo. Ak nemáte nárok na bezplatnú právnu pomoc, ustanovenie advokáta z úradnej povinnosti sa zmení na jeho určenie, čiže budete povinný dohodnúť sa s advokátom na výške jeho odmeny.

Ak budete mať nárok iba na čiastočnú úhradu odmeny advokáta, budete povinný zaplatiť advokátovi zostávajúcu dlžnú sumu jeho odmeny.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 30/01/2017

2 – Moje práva počas vyšetrovania trestného činu a pred tým, ako sa vec dostane na súd

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.


Aký je účel vyšetrovania trestného činu?

Vyšetrovanie trestného činu je súbor vyšetrovacích úkonov vykonávaných kriminálnou políciou pod dohľadom sudcu všeobecného súdu v súvislosti so spáchaním trestného činu.

Vyšetrovanie trestného činu môže prebiehať aj mimo rámca súdneho vyšetrovania a spočíva v zisťovaní trestných činov, zhromažďovaní dôkazov a pátraní po ich páchateľoch.

Treba rozlišovať medzi vyšetrovaním práve páchaného trestného činu a predbežným vyšetrovaním. Prvé vyšetrovanie sa vykonáva v súvislosti s práve páchanými trestnými činmi alebo s trestnými činmi, ku ktorým práve došlo, a v jeho rámci má polícia silné donucovacie právomoci. Druhé vyšetrovanie sa vykonáva za iných predpokladov. Vďaka nedávno prijatým právnym predpisom sa jeho systém, ktorý bol spočiatku menej donucovací, výrazne priblížil k systému vyšetrovania práve páchaného trestného činu.

V zložitejších prípadoch sa vyšetrovanie trestného činu môže vykonávať aj v rámci predbežného súdneho vyšetrovania a vtedy sa zakladá na výkone právomocí vyšetrovacieho sudcu. Účelom tohto vyšetrovania je skôr určiť, či existujú priťažujúce okolnosti dostatočné na to, aby páchateľ trestného činu mohol byť odovzdaný súdu príslušnému o veci rozhodnúť a aby sa dospelo do stavu konania, ktorý dovolí o veci rozhodnúť.

Predbežné súdne vyšetrovanie sa vyžaduje iba v trestných veciach.

Aké sú fázy vyšetrovania trestného činu? Kto vykonáva jednotlivé fázy?

Vyšetrovanie práve páchaného trestného činu možno začať v čase páchania trestného činu alebo bezprostredne po spáchaní trestného činu, alebo v prípade, keď je osoba podozrivá z účasti na trestnom čine. Uvedené vyšetrovanie trvá osem dní a prokurátor republiky ho môže za určitých podmienok predĺžiť maximálne o osem dní.

V priebehu vyšetrovania práve páchaného trestného činu môže dôstojník kriminálnej polície predovšetkým vykonať obhliadku miesta trestného činu, zabezpečiť materiálne zistenia, zaistiť všetky predmety alebo nosiče informácií, ktoré by mohli napomôcť odhalenie pravdy, vykonať domovú prehliadku u osôb, ktoré sa podľa všetkého podieľali na trestom čine, alebo zaistiť veci alebo informácie týkajúce sa skutkov, vypočuť každú osobu, ktorá by mohla poskytnúť informácie o skutkoch, alebo aj predbežne zaistiť osobu podozrivú zo spáchania trestného činu.

V rámci predbežného policajného vyšetrovania oznámi dôstojník kriminálnej polície prokurátorovi republiky potenciálneho páchateľa trestného činu hneď, ako zistí jeho totožnosť.

V rámci súdneho vyšetrovania sudca vyšetrí priťažujúce a poľahčujúce okolnosti a vykoná všetky úkony, ktoré podľa jeho názoru napomôžu odhaliť pravdu. Tieto úkony môže uskutočniť z úradnej povinnosti alebo na žiadosť prokurátora republiky, alebo účastníkov konania (napr. obhliadka miesta činu, výsluchy, domové prehliadky atď.). Odmietnutie sudcu vykonať úkon musí byť zdôvodnené a je proti nemu prípustné odvolanie na súd.

V rámci dožiadaní môže vyšetrujúci sudca preniesť právomoc na vykonanie týchto úkonov na dôstojníkov kriminálnej polície.

Keď vyšetrujúci sudca považuje predbežné súdne vyšetrovanie za ukončené, oznámi to súčasne účastníkom konania a ich advokátom. Prokurátor republiky a účastníci konania majú potom lehotu jeden mesiac na zaslanie pripomienok alebo zdôvodnených žiadostí vyšetrujúcemu sudcovi, ak je osoba obvinená, alebo v opačnom prípade tri mesiace.

Po uplynutí tejto lehoty má prokurátor 10 dní (ak je obvinená osoba zadržaná) alebo (v opačnom prípade) jeden mesiac na zaslanie vyšetrujúcemu sudcovi doplňujúcich návrhov alebo pripomienok k poskytnutým informáciám.

Vyšetrujúci sudca potom vynesie:

 • buď príkaz na zastavenie trestného stíhania, keď usúdi, že skutky, vo veci ktorých má rozhodnúť, nemajú zákonné znaky ani zločinu, ani prečinu, ani priestupku, alebo ak je páchateľ skutkov naďalej neznámy, alebo ak neexistuje dôkaz svedčiaci v jeho neprospech,
 • alebo príkaz na vydanie na trestné konanie pred súdom (vo veciach prečinov a priestupkov), alebo príkaz na rozhodnutie o predvedení na účely oznámenia obvinenia (v trestných veciach), keď existujú dostatočné dôkazy proti obvinenej osobe o naplnení znakov trestného činu.

Moje práva počas vyšetrovania

Moje práva počas predbežného zadržania (1)

Ak ste podozrivý z účasti na spáchaní trestného činu, dôstojník kriminálnej polície vás môže predbežne zadržať. O tomto opatrení je v závislosti od prípadu povinný ihneď informovať prokurátora republiky alebo vyšetrujúceho sudcu.

V prípade trestného činu podľa všeobecného práva nemôžete byť zadržaný dlhšie ako 24 hodín, pričom prokurátor republiky môže v rámci policajného vyšetrovania alebo vyšetrujúci sudca v rámci súdneho vyšetrovania túto dobu jedenkrát predĺžiť o ďalších 24 hodín.

Existujú však výnimky z pravidiel zadržania. V prípade delikvencie alebo organizovanej trestnej činnosti, obchodovania s omamnými látkami alebo terorizmu je doba predbežného zadržania dlhšia. Okrem toho, vo všeobecnosti sú podmienky predbežného zadržania a možnosť predĺženia tohto opatrenia prísnejšie vymedzené pre mladistvých.

Nedodržanie doby predbežného zadržania môže mať za následok zrušenie opatrenia a všetkých neskorších úkonov vykonaných na základe tohto opatrenia.

Aké informácie dostanem o priebehu predbežného zadržania?

Práva predbežne zadržaného sú základnými právami. Musíte byť ihneď oboznámený s povahou vyšetrovaného trestného činu, dobou vášho predbežného zadržania a so svojimi právami. Tieto informácie vám musia byť poskytnuté v jazyku, ktorému rozumiete. Máte teda nárok na bezplatné služby tlmočníka.

Oznámenie týchto práv a ich výkon budú zaznamenané v zápisniciach.

 • Právo upovedomiť o svojom zadržaní blízku osobu

Máte právo upovedomiť o svojom zadržaní blízku osobu (osobu, s ktorou obvykle žijete, rodiča v priamej línii, niektorého z vašich bratov alebo sestier, alebo svojho zamestnávateľa). Dôstojník kriminálnej polície sa s ňou telefonicky spojí do troch hodín po vašom zadržaní.

 • Právo navštíviť lekára

Počas celej 24-hodinovej doby predbežného zadržania máte právo požiadať o lekárske vyšetrenie. Lekára vám vyberie dôstojník kriminálnej polície alebo prokurátor republiky.

 • Právo požiadať o rozhovor s advokátom

Môžete požiadať o rozhovor s advokátom, ktorý nesmie trvať dlhšie ako 30 minút. Tento rozhovor bude dôverný. Advokát bude oprávnený podať písomné pripomienky, ktoré sa založia do procesného spisu.

Advokáta si môžete vybrať sám, ak nejakého poznáte, alebo požiadať, aby vám ho z úradnej povinnosti pridelil predseda advokátskej komory (tzv. „obhajca ex offo“).

V prípade predbežného zadržania pre trestný čin podľa všeobecného práva môžete hovoriť so svojím advokátom od začiatku svojho predbežného zadržania a v prípade predĺženia predbežného zadržania od začiatku tohto predĺženého zadržania.

Ak ste však zadržaný pre trestný čin zahrnutý pod pojem zločinnosť alebo organizovaná trestná činnosť, obchodovanie s omamnými látkami alebo teroristická činnosť, s advokátom budete môcť hovoriť až po 48 alebo 72 hodinách.

Dôstojník kriminálnej polície si splnil svoju povinnosť, ak urobil všetko pre to, aby kontaktoval advokáta.

 • Právo odoprieť výpoveď

O tomto práve vás dôstojník kriminálnej polície síce neupovedomí, ale predsa len budete mať právo odoprieť výpoveď a nevypovedať vo svoj neprospech.

 • Právo požiadať o to, aby konzulát štátu, ktorého ste štátnym príslušníkom, bol upovedomený o vašom zatknutí

Čo sa stane, ak nebudem súhlasiť s tým, ako boli zapísané moje vyhlásenia?

Môžete odmietnuť podpísať zápisnicu, v ktorej boli vaše vyhlásenia zaznamenané.

Čo sa môže stať po skončení predbežného zadržania?

Prokurátor republiky alebo vyšetrujúci sudca môže v jednotlivých prípadoch kedykoľvek ukončiť predbežné zadržanie. Môžete zostať na slobode alebo, ak ste boli počas vyšetrovania trestného činu predbežne zadržaný, môžete byť predvedený buď pred vyšetrujúceho sudcu na účely začatia predbežného súdneho vyšetrovania, alebo pred trestný súd.

Ak sa začne predbežné súdne vyšetrovanie, po skončení prvého výsluchu na súde môžu proti vám vzniesť obvinenie alebo vám môžu priznať právne postavenie asistovaného svedka. Ak ste boli obvinený, môžu vás umiestniť pod súdny dohľad alebo vziať do väzby.

Ak budete predvedený pred trestný súd, tento súd bude môcť rozhodnúť vo veci ihneď, ak tak bude schopný urobiť, alebo vám poskytne lehotu na prípravu vašej obhajoby, ak o to požiadate. Za tohto predpokladu sa teda rozhodne o otázke vášho vzatia do väzby alebo umiestnenia pod súdny dohľad.

Budú odo mňa požadovať, aby som sa podrobil odobratiu odtlačkov prstov, vzorky DNA alebo iných telesných tekutín? Aké mám práva?

Ak ste svedok alebo podozrivý v trestnom konaní, so súhlasom prokurátora republiky vám môžu vykonať vonkajšie odbery (najmä odber slín na účely identifikačnej analýzy vášho genetického odtlačku prsta) a zisťovanie telesných znakov (najmä odobratie odtlačkov vašich prstov, dlaní alebo vyfotografovanie).

Môžete síce odmietnuť podrobiť sa uvedeným úkonom, ale tieto úkony sa vykonávajú v zákonom stanovených podmienkach a odmietnutie podrobiť sa im je za určitých podmienok prečin, ktorý sa trestá odňatím slobody na 1 rok a pokutou 15 000 EUR.

Môžu mi vykonať osobnú prehliadku?

Vo všeobecnosti dôstojník kriminálnej polície uskutoční bezpečnostnú ručnú prehliadku (prehmatanie tela cez odev), aby sa uistil, že pri sebe nemáte žiadny predmet, ktorý by bol nebezpečný pre vás alebo pre iného.

Z bezpečnostných dôvodov alebo pre potreby vyšetrovania sa dôstojník kriminálnej polície môže rozhodnúť vykonať vám aj osobnú prehliadku spočívajúcu vo vašom úplnom alebo čiastočnom vyzlečení. Vnútornú prehliadku vám smie urobiť iba lekár.

Tieto úkony smie vykonávať iba dôstojník kriminálnej polície rovnakého pohlavia, ako je vaše.

O každom odovzdanom šatstve sa spíše záznam a po skončení predbežného zadržania, ak budete prepustený na slobodu, vám bude vrátené.

Môžu mi prehľadať byt, kanceláriu, auto atď.?

Prehliadka sa smie uskutočniť iba medzi 6. a 21. hodinou. Prehliadka, ktorá sa začala pred 21. hodinou, však môže pokračovať aj v noci.

V prípade trestných činov spadajúcich pod pojem organizovaná trestná činnosť, terorizmus, kupliarstvo a obchodovanie s omamnými látkami sa však pripúšťajú výnimky pod dohľadom sudcu.

Domová prehliadka sa môže uskutočniť v ktoromkoľvek obydlí, kde sa môžu nachádzať veci, ktorých objavenie by mohlo napomôcť odhaleniu pravdy.

Môže ísť o vaše obydlie alebo o obydlie osoby, ktorá môže mať veci vzťahujúce sa na trestný čin.

Obydlím sa rozumie miesto, kde má osoba svoje hlavné miesto podnikania, ale aj miesto, ktoré osoba môže nazývať svojím domovom, či už tam býva, alebo nie.

Za obydlia sa teda považujú rôzne príbytky (hotelová izba atď.) a ich príslušenstvo.

Pojem obydlie sa necháva na posúdenie sudcu. Aj keď sa vozidlo v zásade nepovažuje za obydlie, inak je tomu v prípade, ak slúži ako príbytok.

Môžem sa odvolať?

Nedodržanie formálnych náležitostí uvedených vyššie v texte je porušením práva na obhajobu a môže byť predmetom konania o neplatnosť domovej prehliadky a vykonaného zaistenia vecí.

Predbežné súdne vyšetrovanie: moje práva počas prvého výsluchu na súde (2)

Účelom prvého pojednávania na súde je oboznámiť vás so skutkami, ktoré sa vám kladú za vinu.

Vyšetrujúci sudca vám potom, čo osvedčí vašu totožnosť, pripomenie skutky, vo veci ktorých koná, a ich právnu kvalifikáciu.

Vyšetrujúci sudca vás oboznámi s vašimi právami:

 • máte právo na súdneho tlmočníka,
 • máte právo na pomoc advokáta (ktorého si vyberiete sám alebo na obhajcu ex offo).

Na toto pojednávanie sa môžete dostaviť spolu so svojím advokátom a v takom prípade budete ihneď vypočutý. V opačnom prípade bude vyšetrujúci sudca povinný znova vás oboznámiť s vaším právom na pomoc advokáta a prípadne na obhajcu ex offo.

 

Ak sa rozhodnete prijať pomoc advokáta, tento advokát môže nazerať do spisu a za určitých podmienok vás o ňom informovať.

Máte právo nevypovedať.

Ak skutky, pre ktoré ste súdne stíhaný, majú znaky zločinu, budete vypočúvaný pomocou audiovizuálnej techniky.

Môžem sa pred súdnym konaním obhajovať priznaním svojej viny vo všetkých alebo v niektorých bodoch obžaloby / obvinenia?

Môžete sa priznať ku všetkým skutkom alebo iba k niektorým z nich. Je to otázka stratégie, ktorú by ste mali prediskutovať so svojím advokátom.

Môžu sa body obžaloby / obvinenia zmeniť a doplniť pred súdnym konaním?

V priebehu vyšetrovania vedeného s cieľom zhromaždiť dôkazy v prospech i neprospech dotknutej osoby môže byť zmenená trestnoprávna kvalifikácia skutkov, o ktorých vyšetrujúci sudca koná (prekvalifikovanie na prečin, prekvalifikovanie na zločin).

Ak v priebehu vyšetrovania dôjde k odhaleniu nových trestných činov, sudca bude na návrh prokurátora oprávnený tieto nové činy vyšetriť.

Môžem byť obvinený z trestného činu, pre ktorý som už bol stíhaný v inom členskom štáte Európskej únie?

Ak ste stíhaný v inom členskom štáte, ale neboli ste odsúdený, je možné, že o týchto skutkoch budete vypočúvaný na území Francúzska.

Na druhej strane, ak ste pre tieto skutky boli odsúdený v inom členskom štáte, v zmysle zásady non bis in idem (druhýkrát nemôžete byť súdený za tie isté skutky) vás nebudú môcť vo Francúzsku ani stíhať, ani súdiť.

Dostanem informácie o svedkoch, ktorí proti mne vypovedali a o existujúcich dôkazoch proti mne?

V zmysle zásady kontradiktórnosti vám budú poskytnuté všetky dôkazy (svedectvá, vecné prvky), aby ste si mohli pripraviť obhajobu a predložiť svoje pripomienky.

Tieto dôkazy sú uvedené v spise, ktorého kópie môžete získať so súhlasom sudcu prostredníctvom vášho advokáta.

Vy a váš advokát budete povinní zdržať sa prezradenia týchto dokumentov tretím osobám, inak porušíte tajomstvo vyšetrovania.

Budú vyžiadané informácie o mojom trestnom registri?

Výpis z vášho trestného registra musí byť nevyhnutne založený vo vyšetrovacom spise.

Som štátny príslušník iného štátu. Bude sa vyžadovať moja prítomnosť počas vyšetrovania?

V zmysle povinností, ktoré vám bude môcť uložiť súdny dohľad, nebudete môcť počas vyšetrovacieho konania opustiť územie Francúzska.

Právne postavenie obvineného a asistovaného svedka (3)

Po skončení prvého výsluchu na súde vám vyšetrujúci sudca buď oznámi vaše obvinenie alebo vám prizná právne postavenie asistovaného svedka.

Predpokladom vznesenia obvinenia proti vám je, aby proti vám existovali vážne alebo súhlasné indície umožňujúce predpokladať vašu účasť na spáchaní trestného činu. Ste skutočným účastníkom trestného konania, čo nie je prípad asistovaného svedka.

Naproti tomu, právne postavenie asistovaného svedka predpokladá existenciu indícií, ktoré však nie sú dostatočne určité na odôvodnenie vášho obvinenia. Z tohto dôvodu má asistovaný svedok, aj keď nie je účastníkom trestného konania, prístup k spisu, má právo na obhajobu a môže požiadať vyšetrujúceho sudcu o vykonanie niektorých úkonov.

Tieto dve právne postavenia majú rôzne dôsledky. Iba obvinený môže byť na základe odôvodneného rozhodnutia sudcu umiestnený pod súdny dohľad (a teda nesmie opustiť územie) alebo byť vzatý do vyšetrovacej väzby a iba on môže byť predvedený pred súd príslušný rozhodnúť vo veci.

Budete teda môcť požiadať o prepustenie na slobodu.

Ak máte právne postavenie asistovaného svedka, môžete v ktoromkoľvek štádiu konania požiadať o vznesenie obvinenia.

Aké sú podmienky súdneho dohľadu?

Pod súdnym dohľadom môžete byť vtedy, ak ste potrestaný trestom odňatia slobody alebo ťažším trestom.

Súdny dohľad je odôvodnený, keď je nevyhnutný pre vyšetrovanie (aby sa napr. zabránilo úteku dotknutej osoby do cudziny) alebo ako zaisťovacie opatrenie (napr. zákaz prijímať návštevy obete alebo stretávať sa s obeťou). Cieľom väčšiny opatrení prijatých v rámci súdneho dohľadu je zabrániť úteku páchateľa trestného činu.

Toto opatrenie môže byť kedykoľvek zrušené na základe rozhodnutia vyšetrujúceho sudcu na žiadosť prokurátora republiky alebo na vašu žiadosť.

Ak požiadate o jeho zrušenie, vyšetrujúci sudca musí o ňom rozhodnúť do piatich dní.

Ak sa rozhodnete vyhýbať povinnostiam, ktoré vám vyplývajú zo súdneho dohľadu, hrozí vám riziko vzatia do väzby.

Napokon príkaz na umiestnenie pod súdny dohľad môžete napadnúť odvolaním podaným vyšetrujúcemu senátu.

Aké sú podmienky vzatia do vyšetrovacej väzby?

Na to, aby vás mohli vziať do vyšetrovacej väzby, musíte byť potrestaný trestom určitej kategórie prísnosti: trestom za zločin alebo trestom za prečin na tri alebo viac rokov odňatia slobody.

Väzba musí byť jediným prostriedkom na zachovanie dôkazu alebo materiálnych indícií, ktoré sú nevyhnutné na odhalenie pravdy, aby sa zabránilo nátlaku na svedkov alebo na obete a ich rodiny, aby sa zabránilo dohode o podvode medzi obvinenou osobou a jej spolupáchateľmi alebo pomocníkmi, aby sa zaistila ochrana obvinenej osoby, aby sa zaručilo, že budete justícii stále k dispozícii, aby sa zamedzilo pokračovaniu v páchaní trestného činu alebo jeho zopakovaniu a v prípade zločinu sa ukončilo mimoriadne a neprestajné narúšanie verejného poriadku vyvolané závažnosťou trestného činu.

Rozhodnutie o vzatí do vyšetrovacej väzby môžete napadnúť do 10 dní po jeho doručení prostredníctvom vyhlásenia pred riaditeľom väzenského zariadenia, v ktorom ste držaný vo väzbe, alebo v kancelárii súdu, ktorý rozhodnutie vydal.

Skončenie vyšetrovania (4)

Vyšetrovanie je skončené príkazom. Príkazy môžu byť rôzneho druhu.

Príkaz na zastavenie trestného stíhania

Sudca môže vydať príkaz na zastavenie trestného stíhania, keď nezhromaždil dostatočné dôkazy proti vám. Príkaz môže byť vydaný na úplné alebo čiastočné zastavenie trestného stíhania.

Keď je vydaný príkaz na čiastočné zastavenie trestného stíhania, vyšetrujúci sudca vydá príkaz na vydanie na trestné konanie pred súdom alebo príkaz na rozhodnutie o predvedení na účely oznámenia obvinenia pre druhú časť skutkov.

Ak bol vydaný príkaz na úplné zastavenie trestného stíhania proti vám a predtým ste boli ste vzatý do vyšetrovacej väzby, prepustia vás na slobodu a vrátia vám veci, ktoré vám zaistili.

Môžete dať podnet na konanie o odškodnení.

Ale pozor, súkromný účastník v trestnom konaní sa proti tomuto príkazu môže odvolať na kanceláriu súdu, ktorý rozhodnutie vyniesol, v lehote 10 dní od jeho doručenia.

Príkaz na vydanie na trestné konanie pred súdom

Ak sa sudca domnieva, že má proti vám dostatočné dôkazy, môže rozhodnúť o vašom odovzdaní súdu príslušnému rozhodnúť o veci.

Ak ste boli pod súdnym dohľadom alebo držaný vo vyšetrovacej väzbe, týmto príkazom sa dohľad alebo väzba zruší.

Novým, osobitne zdôvodneným príkazom však sudca môže rozhodnúť, že tieto opatrenia zachová. Opatrenia nesmú trvať dlhšie ako dva mesiace. Ak po uplynutí tejto lehoty nebudete predvedený pred príslušný súd, prepustia vás na slobodu.

Príkazom zdôvodneným tak, že nie je možné vás súdiť v lehote dvoch mesiacov, sudca môže len v mimoriadnych prípadoch dvakrát nariadiť predĺženie lehoty o dva mesiace. Ak nebudete súdený po uplynutí lehoty šiestich mesiacov, prepustia vás na slobodu.

Proti tomuto príkazu nemáte možnosť podať žiadny opravný prostriedok, ibaže by ste sa domnievali, že skutky postúpené trestnému súdu sú zločinom, ktorý mal byť predmetom príkazu na rozhodnutie o predvedení (na účely oznámenia obvinenia) pred porotný súd. Tento opravný prostriedok je dostupný aj súkromnému účastníkovi trestného konania.

Príkaz na rozhodnutie o predvedení

Vydáva ho vyšetrujúci sudca v trestných veciach.

Ak ste v čase vydania príkazu sudcom pod súdnym dohľadom, toto opatrenie bude trvať.

Ako obvinený máte právo odvolať sa proti tomuto príkazu.

Európsky zatykač (5)

Európsky zatykač je postup, ktorý má nahrádzať konanie o extradícii medzi členskými štátmi.

Je to súdne rozhodnutie vydané členským štátom Európskej únie, ktorého cieľom je dosiahnuť zatknutie a vydanie hľadanej osoby na účely vykonania trestného stíhania alebo výkonu trestu, alebo zaisťovacieho opatrenia zahŕňajúceho pozbavenie osobnej slobody.

Každý členský štát môže voči hľadanej osobe prijať nevyhnutné donucovacie opatrenia.

Ak je hľadaná osoba zatknutá, má právo na informácie o obsahu zatykača a na poskytnutie služieb advokáta a tlmočníka.

Vykonávajúci súdny orgán má v každom štádiu konania právo rozhodnúť za určitých podmienok o ponechaní osoby vo väzbe alebo o jej prepustení na slobodu.

Pred vydaním rozhodnutia vykonávajúci orgán vypočuje dotknutú osobu. Najneskôr do šesťdesiatich dní po zatknutí je súdny orgán povinný prijať rozhodnutie o výkone európskeho zatykača. Potom ihneď oznámi prijaté rozhodnutie vydávajúcemu orgánu. Keď sú však poskytnuté informácie nedostatočné, vykonávajúci orgán smie požiadať vydávajúci orgán o doplňujúce informácie.

Každé obdobie väzby na základe európskeho zatykača sa musí odpočítať od celkovej doby trvania uloženého opatrenia spočívajúceho v pozbavení osobnej slobody.

Príprava obhajoby na súdne konanie (6)

Vzťah s vaším advokátom, ktorý je vaším dôverníkom, je založený na vzťahu vzájomnej dôvery. Z tohto dôvodu je advokát viazaný služobným tajomstvom.

Preto mu bez váhania položte všetky otázky, ktoré vás znepokojujú, a požiadajte ho o akékoľvek spresnenia, ktoré zabránia vzniku nedorozumení.

Pri vašom prvom stretnutí mu odovzdajte všetky dokumenty a informácie súvisiace s vaším prípadom, aby mal na prípravu vašej obhajoby tie najlepšie podmienky.

Venujte sa všetkým otázkam, ktoré si sám kladiete, najmä otázkam týkajúcim sa priebehu konania, stratégie, ktorú treba prijať, pokiaľ ide o výber postupu, alebo aj typ otázok, ktoré vám môžu položiť sudcovia, ktorí majú na starosti váš prípad.

Bez váhania sa opýtajte advokáta na výsledok konania, na tresty, ktoré vám budú uložené, a na pravidlá ich prípadnej úpravy.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 30/01/2017

3 – Moje práva počas súdneho konania


Ak ste plnoletý a ak sa priznáte k skutkom, ktoré sa vám kladú za vinu a ak ide o prečin, ktorý sa trestá pokutou alebo trestom odňatia slobody maximálne na päť rokov, budete mať pravdepodobne nárok na konanie nazývané „bezprostredné predvedenie na predbežné priznanie viny“. Budete povinný mať advokáta. Takéto zrýchlené konanie vám poskytne možnosť dosiahnuť miernejšie tresty.

Kde bude prebiehať súdne konanie?

Príslušnosť súdu závisí od povahy trestného činu a od územnej príslušnosti. O priestupkoch je príslušný rozhodovať priestupkový súd alebo samosudca (juridiction de proximité) v mieste spáchania skutkov alebo v mieste vášho bydliska.

Pokiaľ ide o prečin, súdom príslušným na konanie bude súd v mieste spáchania skutkov, v mieste vášho bydliska alebo v mieste vášho zatknutia.

Nakoniec v prípade zločinu bude súdom príslušným na konanie porotný súd v mieste spáchania skutkov, v mieste vášho bydliska alebo v mieste vášho zatknutia.

Trestné konanie je ústne a verejné. V mimoriadnych prípadoch, keď ide o mladistvých delikventov, alebo na žiadosť obete znásilnenia, mučenia alebo barbarského konania sprevádzaného sexuálnou agresiou, bude súdne konanie prebiehať s vylúčením verejnosti.

Rozhodnutia vo veciach prečinov a priestupkov prijíma jeden sudca alebo niekoľkí sudcovia z povolania, zatiaľ čo porotný súd zložený z deviatich porotcov z radov občanov prijíma rozhodnutia kvalifikovanou väčšinou ôsmich osôb.

Môžu sa body obžaloby / obvinenia počas súdneho konania zmeniť a doplniť?

Súd rozhoduje len o skutkoch opísaných v obžalovacom spise. Iné skutky nemôže vziať do úvahy.

Súd má však právo prekvalifikovať v priebehu pojednávania skutky, o ktorých koná, pod podmienkou, že vám bolo umožnené predložiť svoje pripomienky k týmto novým bodom obžaloby. Ak toto prekvalifikovanie znamená rozšíriť obžalobu o nové skutky, budete musieť súhlasiť s dobrovoľným dostavením sa na súd z dôvodu týchto skutkov.

Vo Francúzsku neexistuje konanie o uznaní viny. V prípade niektorých prečinov existuje iba možnosť požiadať o okamžité predvedenie na predbežné priznanie viny pred každým súdnym konaním. Ak sa priznáte, vaše priznanie sa prerokuje a ponechá sa na posúdenie sudcom rovnako ako akýkoľvek iný dôkazový prostriedok.

Aké mám práva počas súdneho konania?

Počas celého súdneho konania sa vyžaduje vaša prítomnosť. Bez presvedčivého ospravedlnenia budete súdený v neprítomnosti, pokiaľ súd nebude súhlasiť s odročením pojednávania až do vášho návratu. Ak však bude prítomný váš advokát, budú ho môcť vypočuť a bude vás môcť zastupovať. V trestnej veci na vás budú môcť vydať zatykač.

Vo Francúzsku pripadá do úvahy možnosť vypočúvania formou videokonferencie iba v prípade svedkov, súkromných účastníkov v trestnom konaní a znalcov.

Ak nerozumiete jazyku, v ktorom súd koná, bude vám z úradnej povinnosti ustanovený tlmočník.

Pomoc advokáta sa vyžaduje v trestných veciach. Nevyžaduje sa len vo veciach prečinov a priestupkov. V priebehu konania budete môcť advokáta zmeniť.

V priebehu konania vám bude udelené slovo. Počas celého konania však budete mať právo odoprieť výpoveď. Tento váš postoj však ovplyvní vnútorné presvedčenie sudcov.

Nebudete odsúdený len z dôvodu, že ste na pojednávaní klamali. Klamstvo však ovplyvní rozhodnutie súdu. Okrem toho bude môcť ohroziť stratégiu vášho advokáta.

Aké mám práva v súvislosti s predloženými dôkazmi proti mne?

Všetky dôkazové prostriedky zo spisu musia byť predložené na kontradiktórnom pojednávaní, aby ste o nich mohli rokovať. Francúzske trestné právo pripúšťa akýkoľvek dôkaz, ktorý môže byť predložený za akýchkoľvek okolností. Budete teda môcť predložiť všetky potrebné dôkazové prostriedky vrátane tých, ktoré zhromaždil súkromný detektív, pričom jediným obmedzením je, že dôkaz musí byť získaný zákonným spôsobom.

Budete môcť požiadať o vypočutie svedkov. Na pojednávaní budete môcť priamo alebo prostredníctvom svojho advokáta klásť otázky svedkom a akýmikoľvek prostriedkami napadnúť ich svedectvo.

Bude sa prihliadať na informácie z môjho registra trestov?

Sudcovia sa oboznámia s obsahom vášho registra trestov. Výpis z  registra trestov bude založený vspise počas celého konania. Príslušný súdny orgán, ktorému bude váš spis odovzdaný, bude môcť prípadne požiadať o výpisy z vášho registra trestov iný členský štát.

Čo sa stane na konci súdneho konania?

Výsledky vášho súdneho konania bude možné s pomocou vášho advokáta vopred predvídať za predpokladu, že ste ho v plnom rozsahu informovali o svojej situácii. Pôjde predovšetkým o prepustenie na slobodu, zbavenie viny alebo odsúdenie.

V prípade odsúdenia pripadajú do úvahy tieto tresty:

Tresty odňatia slobody:

 • Vo veciach zločinov trest odňatia slobody buď na doživotie alebo na určitú dobu. V prípade trestu odňatia slobody na určitú dobu trestný zákon stanovuje maximálnu výšku jeho trvania. Doba trvania trestu odňatia slobody sa pohybuje od 10 do 30 rokov.
 • Vo veciach prečinov je maximálna doba trvania trestu odňatia slobody 10 rokov.

Tieto tresty odňatia slobody môžu byť v prípadoch, pokiaľ nejde o tresty, ktoré nemožno znížiť, predmetom úpravy, akou je podmienečné oslobodenie, režim „polovičnej“ slobody alebo odpustenie trestu.

Iné tresty:

 • V akejkoľvek veci môže byť uložená pokuta, ktorej výška je stanovená pre každý trestný čin.
 • Vo veciach prečinov alebo priestupkov je možné uložiť „sankciu vo forme náhrady škody“ spočívajúcu v odsúdení na náhradu škody spôsobenej obeti.
 • Možno uložiť doplnkové tresty. Týmito trestami môžu byť verejnoporspešné práce (s vaším súhlasom), tresty odňatia práva (vodičský preukaz atď.), zhabanie majetku, zatvorenie podniku, strata občianskych práv (hlasovacie právo atď..) alebo zákaz vystavovať šeky. Okrem toho možno uložiť zákaz zdržovať sa na území Francúzska (ak ste cudzinec) alebo zákaz pobytu.

Aká je úloha obete počas súdneho konania?

Obeť sa môže zúčastniť súdneho konania alebo sa môže dať zastupovať. Ak tak neurobí, považuje sa to, že sa vzdala svojho práva účasti na konaní. Obeť môže dať podnet na trestné stíhanie. Prítomnosť obete alebo jej advokáta počas súdneho konania umožní zaistiť ochranu záujmov obete a požiadať o náhradu škody, ktorú utrpela.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 30/01/2017

4 – Moje práva po skončení súdneho konania


Môžem sa odvolať?

Vo veciach týkajúcich sa priestupkov sa môžete odvolať proti niektorým rozsudkom priestupkového súdu a samosudcu (juridiction de proximité) do 10 dní od ich vynesenia na odvolací trestný senát.

Vo veciach týkajúcich sa prečinov sa môžete odvolať proti rozsudku trestného súdu do 10 dní od jeho vynesenia na odvolací trestný senát.

Vo veciach zločinov sa môžete odvolať proti odsudzujúcemu rozsudku porotného súdu do 10 dní od jeho vynesenia na iný porotný súd.

Môžete sa odvolať buď proti rozsudku vynesenému na základe verejnej žaloby (trest), alebo proti rozsudku vynesenému na základe súkromnej žaloby (odškodnenie priznané obeti).

Môžete tiež podať kasačnú sťažnosť proti rozsudkom vyneseným v odvolacom konaní a proti rozsudkom vyneseným v poslednej inštancii na trestný senát kasačného súdu do piatich plných dní po plnom dni, keď bolo napadnuté rozhodnutie vynesené.

Kasačný súd – najvyšší súd – rozhodne v stanovenej lehote o prípustnosti kasačnej sťažnosti; ak bude kasačný súd považovať sťažnosť za prípustnú, rozhodne len o presadení práva, a teda nerozhodne o spore vo veci samej.

Vyhlásenie o podaní odvolania alebo kasačnej sťažnosti treba podať v kancelárii súdu, ktorý vyniesol napadnuté rozhodnutie, alebo riaditeľovi väznice, ak ste vo väzení.

Vo všetkých prípadoch musíte vyhlásenie nevyhnutne podpísať.

Čo sa stane, ak sa odvolám?

Počas lehoty na odvolanie a odvolacieho konania alebo počas lehoty na podanie kasačnej sťažnosti a kasačného konania sa výkon napadnutého rozhodnutia v zásade pozastavuje.

Ak ste však boli odsúdený na trest odňatia slobody a potom uväznený, odvolanie proti napadnutému rozhodnutiu nebude mať za následok vaše prepustenie do vynesenia nového rozhodnutia.

Po zaevidovaní vyhlásenia o podaní odvolania alebo kasačnej sťažnosti konajúcim súdom sa v „primeranej“ lehote musí uskutočniť pojednávanie.

Čo sa bude diať na odvolacom alebo kasačnom pojednávaní?

Keďže je trestné konanie ústne, počas pojednávania o odvolaní máte možnosť predložiť a rozvinúť nové dôkazové prostriedky a dôkazy, ktoré budú predložené na kontradiktórne prerokovanie.

Odvolací trestný senát alebo porotný súd rozhodujúci o odvolaní môže buď potvrdiť napadnuté rozhodnutie alebo ho zrušiť.

Výhradne za určitého predpokladu vrátane prípadu, keď prokuratúra podala hlavné odvolanie alebo vedľajšie odvolanie, sa v odvolacom konaní vystavíte riziku sprísnenia trestu, ktorý vám bol pôvodne uložený, ako aj zvýšenia odškodnenia požadovaného súkromným účastníkom v trestnom konaní (obeťou).

Kasačný súd rozhodujúci o presadení práva môže zrušiť napadnuté rozhodnutie alebo ho vyhlásiť za neplatné bez odkázania účastníkov konania na odvolací súd.

Súdne rozhodnutie sa stáva konečným až po uplynutí lehôt na uplatnenie opravných prostriedkov.

Ak budete po podaní odvolania proti konečnému odsudzujúcemu rozhodnutiu oslobodený spod obžaloby alebo zbavený viny rozhodnutím odvolacieho súdu, ktoré sa stalo konečným, môžete s určitými výhradami požiadať o úplnú náhradu materiálnej škody a morálnej ujmy, ktoré vám spôsobilo toto „bezdôvodné“ uväznenie.

V rámci doručenia rozhodnutia o oslobodení spod obžaloby alebo zbavení viny budete oboznámený s vaším právom na náhradu škody na základe rozhodnutia o oslobodení spod obžaloby alebo zbavení viny.

V tejto súvislosti budete mať po doručení rozhodnutia o oslobodení spod obžaloby alebo zbavení viny 6 mesiacov na podanie žaloby o náhradu škody prvému predsedovi odvolacieho súdu, v ktorého obvode bolo rozhodnutie vynesené.

Prvý predseda odvolacieho súdu rozhodne o žalobe o náhradu škody zdôvodneným rozhodnutím, ktoré vynesie na konci verejného pojednávania, počas ktorého budete môcť požiadať o osobné vypočutie alebo o vypočutie prostredníctvom svojho advokáta.

Proti rozhodnutiu prvého predsedu odvolacieho súdu je možné sa odvolať na Národnú komisiu pre náhrady škôd spôsobených väznením (Commission Nationale de réparation des détentions – CNR) v lehote 10 dní po jeho doručení.

CNR rozhodne nezávisle a vynesie rozhodnutie, proti ktorému nebude prípustné odvolanie.

Priznané odškodnenie zaplatí štát.

Aké informácie obsahuje register trestov?

Ak vás po podaní odvolania alebo kasačnej sťažnosti odsúdili na trest v zmysle rozhodnutia, ktoré sa stalo konečným, vynesené odsúdenie sa zaznamená do vášho registra trestov spravovaného súdnym orgánom krajiny vášho pôvodu.

Som štátny príslušník iného členského štátu. Môžu ma po súdnom konaní odovzdať späť?

V zmysle dohovoru o odovzdávaní odsúdených osôb z 21. marca 1983 môže o odovzdanie vašej osoby do krajiny vášho pôvodu požiadať buď uvedený štát, alebo Francúzsko ako štát odsúdenia.

S uskutočnením vášho odovzdania však musíte predbežne dobrovoľne a zreteľne súhlasiť, predpokladom čoho je, aby ste boli úplne a presne oboznámený s dôsledkami odovzdania.

Okrem toho môžete osobne požiadať o dobrovoľné odovzdanie do krajiny vášho pôvodu. Kladné prijatie vašej žiadosti bude podmienené splnením niekoľkých podmienok.

Ak som odsúdený, môžem byť znova súdený za tie isté skutky?

V zmysle pravidla non bis in idem, ktorým sa riadi francúzske trestné právo, ak ste boli súdený a potom odsúdený rozhodnutím, ktoré sa stalo konečným v členskom štáte, za rovnaké skutky vás nebude možné stíhať ani odsúdiť v inom členskom štáte.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 30/01/2017

5 – Dopravné priestupky a iné menej závažné trestné činy

Vo Francúzsku rieši niektoré menej závažné priestupky priamo správny orgán a nie súdne orgány. Týka sa to hlavne dopravných priestupkov. Týmito osobitnými postupmi sa zaisťuje dodržiavanie vašich základných práv, najmä právo na obhajobu. Okrem toho, správna sankcia nebude môcť nikdy spočívať v odňatí slobody.

Sankciu vám právoplatne uloží priamo príslušný správny orgán, ktorý zistí porušenie zákonom stanovenej povinnosti. Každé rozhodnutie, ktorým sa uloží sankcia, musí byť odôvodnené a budete ho môcť napadnúť. Uložená sankcia bude ihneď vykonateľná, aj keď sa rozhodnete proti nej sa odvolať.


Ako sa postupuje pri riešení menších dopravných priestupkov?

Dopravné priestupky rieši priamo správny úradník spisujúci protokol, policajt alebo príslušník štátnej polície. V prípade zistenia priestupku vám bude ihneď uložená sankcia. Najprv vám vysvetlia dôvody vašej sankcie a budete môcť predložiť svoje pripomienky. Vydajú vám protokol o vašom priestupku a o uloženej sankcii. Vám uloženú sankciu budete musieť vykonať hneď po jej uložení.

Sankciou je buď pokuta v pevne stanovenej výške a v relevantných prípadoch znehybnenie vozidla.

Ak ako štátny príslušník iného členského štátu nedodržíte dopravné predpisy, vo Francúzsku bude voči vám uplatnená sankcia. Ak sankciu nevykonáte pred návratom do vašej krajiny, môže sa stať, že sa proti vám začne konanie.

V prípade sporu sa proti takémuto rozhodnutiu budete môcť odvolať do dvoch mesiacov. Takto budete mať istotu, že sankciu, ktorú vám uložili, nebude počas tejto lehoty na odvolanie možné sprísniť.

Spor sa bude riešiť priamo pred správnym orgánom bez súdneho konania. Odvolanie bude potrebné podať orgánu, ktorý sankciu pôvodne uložil (žiadosť o odpustenie sankcie), a v prípade jeho zamietnutia môžete svoj spor postúpiť orgánu, ktorý je tomuto orgánu nadriadený (odvolanie na nadriadený orgán).

Postup, ktorý bude nasledovať, vám bude vysvetlený priamo v protokole, ktorý vám bude vydaný.

Na správneho sudcu sa budete môcť obrátiť až vtedy, keď vyčerpáte tieto opravné prostriedky.

Ako sa postupuje pri riešení iných menej závažných priestupkov?

Ostatné priestupky, ktoré sa riešia v správnom konaní, sú závažnejšie priestupky súvisiace s reguláciou finančných trhov, so súťažným právom alebo aj s daňovou reguláciou alebo reguláciou prisťahovalectva.

Budú tieto priestupky zaznamenané v mojom registri trestov?

Priestupky riešené vo Francúzsku v správnom konaní vrátane dopravných priestupkov nebudú zaznamenané vo vašom registri trestov.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 30/01/2017

Práva obžalovaných v trestnoprávnom konaní - Taliansko

Tieto informačné stránky uvádzajú, čo sa stane, ak je osoba podozrivá alebo obvinená zo spáchania trestného činu.


Zhrnutie trestného konania

Toto je zhrnutie jednotlivých fáz normálneho trestného konania proti dospelým osobám.

Podrobnosti o všetkých týchto fázach konania a o vašich právach môžete nájsť v informačných prehľadoch. Tieto informácie nenahrádzajú právne poradenstvo a slúžia iba ako usmernenie.

Konanie sa začína vtedy, keď sa polícia alebo prokurátor dozvedia o skutku, ktorý by sa mohol považovať za prečin alebo trestný čin.

Po skončení vyšetrovania prokurátor začne stíhanie s cieľom začať trestné konanie, pokiaľ si nemyslí, že sa vec môže zamietnuť.

V prípade trestných činov, ktorými sa musí zaoberať kolegiátny súd, súd „Assise“ [podobne ako Korunný súd v Spojenom kráľovstve; Federálny súdny okres v USA] a v niektorých prípadoch súd samosudcu, prokurátor predloží žiadosť o súdne konanie sudcovi na predbežné vypočutie.

Po skončení predbežného vypočutia môže sudca buď odovzdať obžalovaného na súdne konanie alebo zrušiť stíhanie.

V prípade trestných činov, ktoré spadajú do právomoci súdu samosudcu alebo zmierovacieho sudcu, prokurátor doručí predvolania na súdne konanie alebo priame predvolania na súdne konanie.

Potom nasledujú určité špeciálne konania: sumárny proces, sankcia požadovaná stranami (dojednávanie obrany), okamžitý alebo sumárny rozsudok, konanie prostredníctvom trestného rozhodnutia o odsúdení.

Trestné konanie sa obvykle uskutočňuje v troch fázach: prvý stupeň (súd „Assise“, kolegiátny súd, súd samosudcu a zmierovací súd), odvolanie a kasačný súd [Najvyšší súd].

Najprv sa získajú všetky dôkazy (svedkovia a dokumenty) a táto fáza sa skončí buď odsúdením alebo oslobodzujúcim rozsudkom.

Proti rozsudku prvého stupňa sa môžete odvolať.

Odvolací súd prijme rozhodnutie buď potvrdením rozsudku prvého stupňa alebo jeho čiastočným alebo úplným zrušením alebo ho môže zrušiť vrátením späť prvému sudcovi.

Rozhodnutie odvolacieho súdu môžete napadnúť podaním žiadosti kasačnému súdu [Najvyšší súd].

Kasačný súd vyhlási rozsudok, ktorým uvádza, že žiadosť je neprípustná alebo ju zamietne, alebo dokonca zruší rozsudok bez jeho vrátenia späť, alebo nakoniec môže rozsudok zrušiť a zaslať ho späť sudcovi súdu prvého stupňa.

Po skončení všetkých fáz rozsudku je rozsudok právoplatný. V prípade odsúdenia s trestom sa trest stáva vykonateľným v tomto okamihu.

Podrobnosti o všetkých týchto fázach konania a o vašich právach možno nájsť na informačných stránkach. Tieto informácie nenahrádzajú právne poradenstvo a slúžia iba ako usmernenie.

Informácie o menej závažných priestupkoch, medzi ktoré patria dopravné priestupky, ktoré sa obvykle riešia presne stanoveným peňažným trestom, akým je pokuta, nájdete na Odkaz sa zobrazí v novom okneinformačnej stránke 5.

Ak ste sa stali obeťou trestného činu, úplné informácie o svojich právach môžete nájsť tu.

Úloha Európskej komisie

Upozorňujeme, že Európska komisia nezohráva žiadnu úlohu v trestných konaniach v členských štátoch a nemôže vám pomôcť, ak sa chcete sťažovať. Informácie uvedené v týchto informačných prehľadoch vám pomôžu, ako podať podnet a komu.

Kliknite na tieto odkazy a nájdete informácie, ktoré potrebujete

Odkaz sa zobrazí v novom okne1 – Ako získať právne poradenstvo

Odkaz sa zobrazí v novom okne2 – Moje práva počas vyšetrovania trestného činu

 • Hľadanie dôkazov
 • Vypočúvanie
 • Zatknutie, zadržanie, predbežná väzba a európsky zatýkací rozkaz
 • Skončenie predbežného vyšetrovania a predbežné vypočutie.

Odkaz sa zobrazí v novom okne3 – Moje práva počas súdneho konania

Odkaz sa zobrazí v novom okne4 – Moje práva po súdnom konaní

Odkaz sa zobrazí v novom okne5 – Dopravné a iné menej závažné priestupky

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstvo spravodlivosti

Odkaz sa zobrazí v novom okneOtázky všeobecného práva

Odkaz sa zobrazí v novom okneOtázky trestného práva

Odkaz sa zobrazí v novom okneTalianska komora trestnoprávnych zástupcov

Odkaz sa zobrazí v novom okneĽudské práva


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 25/06/2018

1 – Ako získať právne poradenstvo

Získanie nezávislého právneho poradenstva je v prípade, že ste sa nejakým spôsobom stali účastníkom trestného konania, veľmi dôležité. Informačné stránky poskytujú informácie o tom, za akých okolností máte nárok byť zastupovaný právnikom. Poskytujú aj informácie o tom, čo môže právnik pre vás urobiť. Táto všeobecná informačná stránka vám povie, ako nájsť právnika a ako budú uhradené náklady na právnika, ak si ho nemôžete dovoliť zaplatiť.


Ako nájsť právnika

Ak ste boli zatknutý alebo zadržaný alebo ak ste vo väzbe, môžete si okamžite sami určiť súkromného právneho poradcu alebo sa s ním stretnúť hneď po zatknutí, zadržaní alebo vzatí do väzby.

Ak ste boli prepustený na kauciu, súkromného právneho poradcu si môžete určiť a môžete s ním hovoriť kedykoľvek.

Právnika si môžete nájsť pomocou týchto odkazov:

Odkaz sa zobrazí v novom okneNárodná advokátska komora

Odkaz sa zobrazí v novom okneViacjazyčné trestné právo

Odkaz sa zobrazí v novom okneTalianska komora tArestnoprávnych zástupcov

Ak si právneho poradcu nestanovíte, súdny orgán ho pre vás vyberie z osobitného registra.

Platba za právnika

Vo všeobecnosti platí, že za služby právnika, ktorý vám pomáha, platíte vy, bez ohľadu na to, či si ho vyberiete vy alebo ho určí súd.

Môžem získať služby právnika bezplatne?

O právnu pomoc na získanie právneho poradenstva plateného štátom môžete požiadať vtedy, ak váš zdaniteľný príjem nepresahuje 10 628,16 EUR. Ak žijete s partnerom alebo partnerkou alebo ďalšími príbuznými, zdaniteľný príjem sa vypočíta spočítaním príjmov každého jedného rodinného príslušníka. V takom prípade sa hranica príjmu zvyšuje o ďalších 1 032,91 a vypočítava pre každého jedného príslušníka rodiny, ktorý žije v spoločnej domácnosti so zainteresovanou stranou.

V akých prípadoch je právna pomoc vylúčená?

Právna pomoc je vylúčená:

 • v trestných konaniach týkajúcich sa daňových únikov,
 • ak žiadateľovi pomáha viac ako jeden právny poradca,
 • v prípade osôb, ktoré boli právoplatne odsúdené za trestné činy súvisiace so spoluprácou s mafiou a pašovaním tabaku a obchodovaním s drogami.

Čo mám urobiť pre získanie právnej pomoci?

Musíte sa obrátiť na úrad súdu, na ktorom sa vec prerokúva.

Musíte vyplniť a podpísať formulár žiadosti a musíte poskytnúť tieto informácie:

 • žiadosť o poskytnutie právnej pomoci,
 • vaše meno, priezvisko, miesto a dátum narodenia, ako aj daňové identifikačné číslo všetkých príslušníkov vašej rodiny,
 • potvrdenie o vašom príjme za rok pred podaním žiadosti (písomné vyhlásenia),
 • váš záväzok, že oznámite akékoľvek dôležité zmeny vo vašom príjme, aby vám bol poskytnuté príspevky.

Žiadosť môžete podať osobne, pričom k nej musíte pripojiť fotokópiu platného preukazu totožnosti, alebo ju môžete predložiť prostredníctvom právneho poradcu, ktorý bude musieť dať súdne overiť váš podpis. Môžete ju poslať aj prostredníctvom doporučeného listu s potvrdením o prevzatí, ku ktorému pripojíte fotokópiu svojho preukazu totožnosti.

Ak ste boli zadržaný, svoju žiadosť môžete podať z väzenia.

Ak ste v domácom väzení alebo vo väzbe, svoju žiadosť môžete podať príslušníkovi kriminálnej polície.

Ak ste cudzím štátnym príslušníkom alebo cudzincom pochádzajúcim z krajiny mimo EÚ, k svojej žiadosti musíte pripojiť potvrdenie príslušného konzulárneho orgánu o vašom príjme v zahraničí a vyhlásenie, že je pravdou to, čo ste vyhlásili vo svojej žiadosti.

Ak to nie je možné, takéto potvrdenie možno nahradiť vlastným potvrdením. Ak ste cudzím štátnym príslušníkom a ste zadržaný alebo vo väzení z bezpečnostných dôvodov, alebo ak ste zatknutý alebo máte domáce väzenie, potvrdenie z vášho konzulátu môže do dvadsiatich dní od podania žiadosti predložiť váš právny poradca, príbuzný alebo môže byť predložené aj prostredníctvom písomného vyhlásenia.

Čo sa stane, ak bude moja žiadosť o právnu pomoc schválená?

Ak sudca schváli vašu žiadosť, môžete si vybrať súkromného právneho poradcu spomedzi právnikov, ktorí sú uvedení v špeciálnych registroch, ktoré vedú advokátske komory. Do týchto registrov môžete nahliadnuť na úrade každej advokátskej komory.

Výdavky súvisiace s právnou pomocou a všetky výdavky súvisiace s konaním, a to vrátane služieb tlmočníka, zaplatí štát.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneDobrovoľní právni zástupcovia

Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstvo vnútra

Odkaz sa zobrazí v novom okneTalianska komora trestnoprávnych zástupcov

Odkaz sa zobrazí v novom okneAdvokátska komora Triveneto


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 25/06/2018

2 – Moje práva počas vyšetrovania trestného činu apred postúpením veci súdu


Čo je vyšetrovanie?

Vyšetrovanie je súbor činností, ktoré vykonáva prokurátor a kriminálna polícia hneď po oznámení trestného činu. Oznámenie o trestnom čine prijíma priamo buď prokurátor alebo kriminálna polícia alebo niekto iný prostredníctvom žaloby podanej navrhovateľom alebo inými osobami.

Aký je účel vyšetrovania trestného činu?

Účelom predbežného vyšetrovania je zistiť, či trestný čin alebo prečin bol skutočne spáchaný, nájsť zodpovednú osobu a získať dôkazy umožňujúce pokračovať vo vyšetrovaní a konaní.

Kto vykonáva vyšetrovanie?

Vyšetrovanie vykonáva verejný prokurátor, kriminálna polícia a právny poradca obžalovaného. Potom existuje sudca pre predbežné vyšetrovanie, ktorý zaručuje dodržiavanie procesných predpisov a práv strán.

Aké sú hlavné fázy predbežného vyšetrovania?

Hľadanie dôkazov

Prokurátor a kriminálna polícia môžu zabezpečiť a vykonať prehliadku, kontrolu, zadržanie vecí a dokumentov, vypočutie svedkov, odpočúvanie telefónu, elektronický dozor a prehliadku priestorov. Účelom týchto krokov je hľadať a získať dôkazy. Právny poradca obžalovaného môže vykonať prehliadku s cieľom získať dôkazy v jeho prospech.

Vypočutie

Podozrivá osoba môže byť predvolaná kriminálnou políciou alebo prokurátorom za účelom vypočutia. Účelom vypočutia je zistiť, či je osoba zapojená do trestného činu alebo prečinu.

Zatknutie, zadržanie, predbežná väzba vo väzení a európsky zatýkací rozkaz

Polícia môže zatknúť osobu, ak bola prichytená pri páchaní trestného činu alebo prečinu alebo ju zatknúť po spáchaní trestného činu, ak existuje riziko, že by mohla uniknúť. Účelom zatknutia je zabrániť spáchaniu ďalších trestných činov a vziať osobu do väzby. Účelom zatknutia je zabezpečiť, aby podozrivý neunikol.

Sudca pre predbežné vyšetrovanie môže rozhodnúť, či podozrivý má byť zadržaný vo väzbe vo väzení. Účelom tohto opatrenia je zabrániť spáchaniu ďalších trestných činov, umožniť zabezpečenie potrebných dôkazov a zabrániť, aby podozrivý neunikol.

Nakoniec, polícia môže zatknúť osobu, aby vykonala európsky zatýkací rozkaz. Účelom takéhoto rozkazu je vziať osobu do väzby dožadujúceho štátu.

Ukončenie predbežného vyšetrovania a predbežného vypočutia.

Po skončení predbežného vyšetrovania prokurátor začne stíhanie, pokiaľ nepožiada o zamietnutie prípadu.

V prípade najzávažnejších trestných činov sa predbežné vypočutie uskutoční pred sudcom pred začatím súdneho konania. Cieľom tohto vypočutia je pôsobiť ako filter s cieľom posúdiť dôvody obvinenia a zabrániť zbytočným súdnym konaniam. Obžalovaný si môže zvoliť, či bude súdený v rámci alternatívneho procesu, ktorého cieľom je predísť súdnemu konaniu, a v prípade odsúdenia skrátiť odpykávanie jeho trestu vo väzení.

Moje práva počas vyšetrovania

Ak sa chcete dozvedieť viac o svojich právach počas každej fázy vyšetrovania, kliknite na tieto odkazy.

Hľadanie dôkazov (1)

Môže polícia vykonať prehliadku a prehľadať môj dom, auto alebo podnikateľské priestory?

Áno, polícia môže vykonať prehliadku a dôkladnú prehliadku na mieste buď z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť prokurátora s cieľom získať a predložiť dôkazy týkajúce sa spáchaného trestného činu alebo prečinu.

Môže polícia urobiť osobnú prehliadku?

Áno, na osobnú prehliadku musí prokurátor vydať príkaz. Polícia však môže zastaviť osobu a zbežne ju prehliadnuť z vlastnej iniciatívy.

Môže polícia zaistiť dokumenty a predmety, ktoré mi patria alebo ktoré sú v mojom dome, aute alebo podnikateľských priestoroch?

Áno, polícia môže zaistiť dokumenty a veci, ktoré možno považovať za fyzické dôkazy a ktoré sú potrebné na dokázanie skutočnosti, buď z vlastnej iniciatívy alebo na základe príkazu prokurátora.

Aké sú moje práva v prípade prehliadky, osobnej prehliadky a zaistenia?

Ak ste podrobený osobnej prehliadke alebo zbežnej prehliadke, môže byť pri tom dôveryhodná osoba, pokiaľ je okamžite k dispozícii. Osobná prehliadka sa musí uskutočniť pri rešpektovaní vašej dôstojnosti.

V prípade prehliadky alebo zaistenia na základe príkazu prokurátora vám polícia musí takýto príkaz predložiť. V prípade, že nie ste v danom okamihu prítomný, polícia musí odovzdať príkaz osobe, ktorá je v tom čase prítomná na mieste. Máte právo na pomoc právnika, ale polícia nemusí zavolať právnika vopred.

Mám právo podať sťažnosť proti zaisteniu?

Áno, svoju žiadosť o preskúmanie môžete podať do desiatich dní od vydania príkazu na zaistenie alebo zabavenie. Rozhodnutie prijme príslušný súd.

Budem požiadaný, aby som poskytol odtlačky prstov alebo vzorky DNA (vlasy, sliny, telesné tekutiny)?

Áno, ak ste podozrivý zo spáchania trestného činu, polícia vás môže požiadať o vzorku DNA a odtlačkov prstov, aby vás mohla identifikovať. Ak na to nedáte súhlas, polícia môže pokračovať tým, že jednoducho požiada prokurátora o ústne povolenie odobrať odtlačky prstov alebo vzorky DNA.

O odtlačky prstov a vzorky DNA ako dôkazy môžete byť požiadaný iba vtedy, ak ste podozrivý zo závažného trestného činu, pričom je potrebný príkaz sudcu alebo v naliehavých prípadoch príkaz prokurátora a potom potvrdenie sudcu.

Môžem požiadať o vykonanie vyšetrovania na moju obhajobu?

Váš právny poradca má právo uskutočniť vyšetrovanie kvôli vám pre vašu obranu, a to aj prostredníctvom súkromného detektíva.

Právny poradca môže tiež získať vyhlásenia od svedkov, preskúmať miesto činu, poveriť znalcov a vyžiadať si dokumenty od štátnej služby.

Vyhlásenia od svedkov a dokumenty môže váš právny poradca predložiť sudcovi na predbežné vyšetrovanie, prokurátorovi a „Tribunale del Riesame“ (špeciálny súd, ktorého úlohou je na žiadosť obžalovaného preskúmať príkazy, ktorými sa ukladajú donucovacie opatrenia, napríklad domáce väzenie alebo vypovedanie).

Tieto vyhlásenia a dokumenty budú zohľadnené pri prijímaní rozhodnutia súdom.

Vypočutie (2)

Prečo sa mám podrobiť vypočutiu?

Ak ste podozrivý z účasti na trestnom čine, môžete byť vyzvaný, aby ste sa zúčastnili na výsluchu, ktorého cieľom je overiť tvrdenia alebo obvinenia.

Požiadať o vypočutie môžete aj vy, aby ste objasnili svoje stanovisko.

Ak ste zatknutý alebo vo väzbe, kliknite tu.

Dostanem informácie o obvineniach pred vypočutím?

Áno, opis skutočností týkajúcich sa vášho obvinenia je uvedený v predvolaní na vypočutie. Pred začatím vypočutia budete informovaný o tom, z čoho ste obvinený, a o dôkazoch proti vám.

Musím odpovedať na otázky?

Nie, pred začatím vypočúvania vás polícia a prokurátor musia upozorniť, že nie ste povinný odpovedať na otázky. Musíte však odpovedať na otázky týkajúce sa vašich osobných údajov a predchádzajúcich odsúdení.

Čo sa stane, ak nerozumiem miestnemu jazyku?

Máte právo na bezplatnú pomoc tlmočníka. Tlmočník prekladá otázky a vaše odpovede.

Môžem získať právnika?

V prípade predvolania na vypočutie budete informovaný o tom, že máte právo na pomoc právnika. Ak nemáte svojho právnika, súd vám ho určí. Informácie o tom, ako získať služby právnika, sú uvedené na Odkaz sa zobrazí v novom okneinformačnej stránke 1.

Celý čas počas vypočúvania vám musí pomáhať právnik, či už váš vlastný právnik alebo právnik, ktorého vám určí súd.

Okamžite po spáchaní trestného činu vám môže polícia položiť niekoľko otázok aj v neprítomnosti vášho právneho poradcu, ale vy nie ste povinní na jej otázky odpovedať. Ak odpoviete, vaše vyhlásenia sa môžu použiť ako dôkazy na pokračovanie vyšetrovania.

Zatknutie, zadržanie, predbežná väzba vo väzení a európsky zatýkací príkaz (3)

Prečo môžem byť zatknutý?

Polícia vás môže zatknúť, ak ste boli prichytení pri páchaní trestného činu, to znamená, keď skutočne páchate trestný čin alebo keď ste boli chytený okamžite po ňom.

Polícia vás môže zadržať aj za prichytenie pri páchaní trestného činu, keď ste podozrivý zo spáchania trestného činu a ak existuje reálne riziko, že by ste mohli ujsť.

Sudca počas predbežného vyšetrovania môže nariadiť, aby ste boli zadržaný vo väzbe vo väzení, ak existujú vážne dôkazy o tom, že by ste mohli byť vinný zo spáchania trestného činu a ak existuje riziko, že by ste mohli nejako zasiahnuť do priebehu výkonu spravodlivosti alebo mu brániť alebo že by ste mohli spáchať ďalšie trestné činy alebo ujsť.

Budem môcť hovoriť s právnikom?

Áno, hneď po zatknutí, zadržaní alebo po oznámení príkazu na väzbu vo väzení vás polícia musí informovať, že si môžete určiť právnika. Polícia musí okamžite zavolať vášho právnika, alebo ak právnika nemáte, právnika, ktorého určil súd. Informácie o tom, ako získať služby právnika, sú uvedené na Odkaz sa zobrazí v novom okneinformačnej stránke 1.

Máte právo okamžite hovoriť so svojim právnikom.

V prípade mimoriadnych dôvodov na zadržanie vo väzbe môžu súdne orgány odložiť pohovor s vašim právnym poradcom na čas nepresahujúci 48 hodín v prípade zatknutia alebo zadržania a 5 dní v prípade väzby.

Môžem sa spojiť s rodinným príslušníkom?

Áno, polícia sa spojí s vašimi príbuznými, ak ju poveríte, aby to urobila.

Budem vypočutý? Mal by som poskytnúť informácie?

Ak ste zatknutý alebo zadržaný, polícia vás môže vypočuť za prítomnosti vášho právnika, ale nie ste nútený odpovedať na jej otázky.

Budú vám oznámené obvinenia a dôkazy proti vám.

Pri vypočúvaní počas zadržania vás môže vypočuť sudca, ale nie ste povinný odpovedať na jeho otázky. O vypočutie môžete požiadať aj vy.

V prípade väzby vo väzení vás sudca musí vypočuť do 5 dní od začatia takejto väzby (takzvané väzobné vypočutie). Prítomnosť vášho právneho zástupcu a tlmočníka je povinná a vy nie ste povinný odpovedať na otázky.

Ďalšie informácie sú uvedené v časti vypočutie (2).

Čo sa stane, ak nerozumiem miestnemu jazyku?

Máte právo na bezplatnú pomoc tlmočníka. Tlmočník prekladá otázky a vaše odpovede.

Ako dlho ma môže polícia zadržiavať?

Po zatknutí alebo zadržaní môžete byť zadržiavaný na policajnom riaditeľstve 24 hodín. V rámci tejto lehoty vás polícia musí uväzniť. Vypočutie za účelom potvrdenia zatknutia alebo zadržania sa uskutoční pred sudcom do 48 hodín od zatknutia. Po skončení vypočutia môže sudca buď nariadiť, aby vás okamžite prepustili, alebo rozhodnúť o opatrení osobnej väzby.

Môžem sa odvolať proti príkazu, ktorý ma núti byť vo väzbe?

Áno, do 10 dní od výkonu príkazu môžete požiadať príslušný kolegiátny súd o preskúmanie príkazu. Uskutoční sa vypočutie, ktorého sa máte právo zúčastniť a na ktorom môžete požiadať o vypočutie. Proti rozhodnutiu súdu sa môžete odvolať na kasačnom súde do 10 dní od prijatia rozhodnutia.

Čo sa stane, ak budem zatknutý na základe európskeho zatýkacieho rozkazu?

Ak jeden členský štát vydal európsky zatýkací rozkaz, môžete byť zatknutý v inom členskom štáte a vydaný dožadujúcemu štátu po vypočutí pred odvolacím súdom.

Polícia vás môže zatknúť z vlastnej iniciatívy alebo po príkaze na väzbu, ktorý vydal odvolací súd.

Máte právo určiť si právnika. Ak právnika nemáte, určí vám ho súd. Váš právny poradca a vaše veľvyslanectvo musia byť zavolané okamžite.

Do 48 hodín od zatknutia políciou alebo do 5 dní od vykonania väzobného príkazu vás sudca vypočuje za prítomnosti vášho právneho poradcu a tlmočníka.

Vypočutie pred odvolacím súdom sa uskutoční do 20 dní od zatknutia. Na tomto vypočutí sa prijme rozhodnutie o tom, či by ste mali byť vydaný alebo nie. Proti takémuto rozhodnutiu sa môžete odvolať na kasačnom súde.

Ukončenie predbežného vyšetrovania a predbežného vypočutia (4)

Čo sa stane po ukončení predbežného vyšetrovania?

Pokiaľ prokurátor nepožiada o zamietnutie veci, bude vás informovať o tom, že predbežné vyšetrovanie sa skončilo. O ukončení nebudete informovaný, ak trestný čin spadá do právomoci zmierovacieho súdu.

Môžete nahliadnuť do záznamov o predbežnom vyšetrovaní a získať prepis dôkazov proti vám. Na svoju obranu môžete predložiť potrebné informácie a dôkazy a požiadať o opätovné vypočutie.

Po oznámení, že sa predbežné vyšetrovanie skončilo, prokurátor začne stíhanie, pokiaľ nepožiada o zamietnutie veci. V prípade menej závažných priestupkov vás prokurátor predvolá priamo na súdne konanie. V iných prípadoch podá žiadosť o súdne konanie sudcovi na predbežné vyšetrovanie.

Čo je predbežné vypočutie?

Účelom predbežného vypočutia je overiť obvinenia proti vám.

Uskutočňuje sa v súkromí s prokurátorom a vašim právnym poradcom a ak chcete, môžete sa ho zúčastniť a byť vypočutý. Sudca môže vypočuť svedkov a zabezpečiť dokumenty. Po vypočutí môže sudca prípad buď zamietnuť alebo ho postúpiť na súd alebo súd „Assise“.

Mám právo mať právnika?

Áno, je povinné, aby vám pomáhal právnik.

Viac informácii nájdete na Odkaz sa zobrazí v novom okneinformačnej stránke 1.

Čo sa stane, ak nerozumiem miestnemu jazyku?

Žiadosť o vaše odovzdanie na súdne konanie a obvinenia proti vám musia byť preložené do vášho jazyka. Ak ste prítomný na vypočutí, bude pre vás zabezpečený tlmočník.

Musím byť prítomný?

Nie, môžete sa rozhodnúť, že sa vypočutia nezúčastníte.

Môžem sa vyhnúť súdnemu konaniu?

Áno, na predbežnom vypočutí môžete požiadať sudcu, aby ste boli súdený prostredníctvom skráteného konania. Vypočutie sa uskutoční v súkromí a rozhodnutie sa prijme na základe písomných dôkazov. Ak budete odsúdený, trest bude znížený o tretinu.

Vyhnúť sa súdnemu konaniu môžete aj vtedy, ak sa dohodnete na zníženom treste s prokurátorom (dojednávanie obrany).


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 25/06/2018

3 – Moje práva počas súdneho konania


Kde sa bude konať súdne konanie?

Súdne konanie sa bude konať na súde, ktorý je príslušným súdom z hľadiska súdnej právomoci, ako aj pre danú vec.

V prípade menej závažných trestných činov je príslušným súdom zmierovací súd a súd samosudcu. V prípade závažnejších trestných činov sa vecou bude zaoberať kolegiátny súd. V prípade trestných činov, ktoré sa považujú za závažnú spoločenskú hrozbu (vražda a terorizmus), je príslušným súdom súd „Assise“.

Súdne konanie musí byť verejné. Ak nie je, považuje sa za neplatné.

Sudca môže rozhodnúť o tom, aby sa súdne konanie alebo niektoré jeho časti konali v niektorých konkrétnych prípadoch s vylúčením verejnosti. Ak by vypočutie za prítomnosti verejnosti mohlo nepriaznivo ovplyvniť vaše súkromie, pokiaľ ide o skutočnosti, ktoré nesúvisia s konaním, môžete požiadať, aby bol svedok vypočutý s vylúčením verejnosti.

Súdne rozhodnutie prijme sudca, ktorý vedie súdne konanie. V prípade súdnych konaní na súde „Assise“ prijme súdne rozhodnutie porota.

Môžu sa obvinenia počas súdneho konania zmeniť?

Obvinenia proti vám sa počas súdneho konania môžu zmeniť.

Prokurátor môže uznať nové obvinenia proti vám, ak sa ukáže, že trestný čin sa líši od činu opísaného v obžalobe, alebo ak dôjde k súčasnému trestnému činu alebo priestupku alebo nastanú priťažujúce okolnosti.

Na prípravu obhajoby môžete požiadať o potrebný čas.

Čo sa stane, ak priznám vinu?

Priznanie viny sa v talianskom právnom systéme nepredpokladá.

Ak sa chcete vyhnúť súdnemu konaniu a chcete znížiť trest, musíte požiadať prokurátora o dohodu o treste (dojednávanie obrany). Svoju žiadosť musíte uviesť na predbežnom vypočutí alebo ak sa predbežné vypočutie nekoná, hneď na začiatku súdneho konania.

Aké sú moje práva počas súdneho konania?

Nemusíte byť prítomný na súde.

Vaša prítomnosť môže byť nevyhnutná v prípade niektorých osobitných úkonov, napríklad, aby vás identifikoval svedok.

V takom prípade, ak sa nedostavíte sám od seba, môže sudca nariadiť, aby ste sa povinne zúčastnili na súdnom konaní.

Ak chcete byť prítomný, ale máte vážnu prekážku (choroba), váš právny poradca môže požiadať, aby sa vypočutie odložilo.

Takisto sa môžete zúčastniť iba na niektorých vypočutiach. Ak sa nedostavíte ani raz, súd vynesie rozsudok bez účasti žalovaného na konaní.

Ak nerozumiete jazyku, je povinnosťou zabezpečiť pre vás tlmočníka.

Pomoc právnika je povinná a právnik musí byť prítomný na súdnom konaní.

Máte právo na osobného právneho poradcu. Ak nemáte finančné prostriedky na jeho zaplatenie, môžete požiadať o právnu pomoc (obhajoba platená štátom).

Ak si neurčíte osobného právnika, určí vám ho súd.

Viac informácií nájdete na Odkaz sa zobrazí v novom okneinformačnej stránke 1. Svojho právneho poradcu môžete kedykoľvek odvolať. Na zmenu právneho poradcu, ktorého vám určil súd, potrebujete získať rozhodnutie sudcu, pričom musíte uviesť dôvody takejto zmeny.

Počas celého súdneho konania máte právo mlčať.

Ak prokurátor alebo akákoľvek zo strán žiada, aby ste boli vypočutý, s vypočutím môžete súhlasiť alebo ho odmietnuť.

Kedykoľvek počas súdneho konania môžete uviesť vyhlásenia.

Máte právo byť vypočutý.

Ak nepoviete pravdu, nebudete za to potrestaný, sudca však môže túto skutočnosť zohľadniť proti vám.

Ak dávate vinu iným ľuďom alebo ich obviňujete, musíte si byť istý, že vaše vyhlásenia sú pravdivé. Ak klamete, môžete byť obvinený z urážky na cti.

Aké sú moje práva v súvislosti s dôkazmi proti mne?

Hneď na začiatku súdneho konania prokurátor, váš právny poradca a akákoľvek iná strana požiadajú sudcu o prípustnosť dôkazov.

Váš právny poradca môže odmietnuť dôkazy požadované ostatnými stranami.

Váš právny poradca môže požiadať o vypočutie svedkov a znalcov a požiadať o získanie dokumentov. Sú to dôkazy, ktoré váš právny poradca mohol získať pre vašu obhajobu prostredníctvom vyšetrovania. Viac informácií nájdete na Odkaz sa zobrazí v novom okneinformačnej stránke 2. Svedkovia a znalci sú vypočúvaní počas krížového výsluchu strán.

Váš právny poradca môže klásť otázky svedkom prokuratúry, ako aj vašim svedkom.

Váš právny poradca môže vyvrátiť akékoľvek vyhlásenia, ktoré predtým urobili svedkovia. Sudca zohľadní rozdiely medzi vyhláseniami uvedenými predtým a vyhláseniami uvedenými na súde, aby stanovil, či je svedok dôveryhodný alebo nie.

Budú zohľadnené informácie uvedené v mojom registri trestov?

Sudca môže zohľadniť akékoľvek vaše záznamy v registri trestov.

Môžete byť obvinený z toho, že ste recidivista. V takom prípade, ak budete odsúdený, sa trest zvýši.

Záznamy o trestných činoch spáchaných v minulosti v iných členských štátoch sa môžu zohľadniť, ak ich uznáva talianska vláda.

Čo sa stane po skončení súdneho konania?

Po skončení súdneho konania prokurátor, váš právny poradca a akékoľvek ďalšie strany uvedú svoje záverečné vyhlásenia a svoje požiadavky.

Sudca vynesie svoje rozhodnutie a okamžite prečíta obvinenia.

Rozsudok môže znamenať oslobodenie alebo odsúdenie.

V prípade odsúdenia môže byť trestom pokuta alebo väzenie alebo obidve možnosti.

Sudca môže vyniesť podmienečné odsúdenie.

Trest odňatia slobody bez podmienečného odsúdenia sa stáva vykonateľným iba vtedy, ak je rozsudok právoplatný.

Ak sa sudca domnieva, že je to nevyhnutné, môže súhlasiť s preventívnou väzbou vo väzení alebo požadovať takúto väzbu alebo domáce väzenie. Ďalšie informácie nájdete na Odkaz sa zobrazí v novom okneinformačnej stránke 2.

V prípade súdnych konaní na zmierovacom súde sú možnými trestami pokuty, domáce väzenie a verejnoprospešná práca.

Podmienečné odsúdenie sa neuplatňuje.

Zmierovací súd môže nahradiť vypovedanie pokutou.

Aká je úloha obete počas súdneho konania?

Obeť prečinu alebo trestného činu sa môže zúčastniť na trestnom konaní s pomocou právnika.

Právny poradca sa zúčastňuje na súdnom konaní, môže požiadať o dôkazy a vypočúvať svedkov a znalcov.

Ak budete uznaný vinným, sudca môže vyniesť rozsudok, aby ste poškodenej strane zaplatili spôsobené škody.

Sudca môže rozhodnúť, aby škody boli poškodenej strane zaplatené okamžite.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstvo spravodlivosti

Odkaz sa zobrazí v novom okneOtázky všeobecného práva

Odkaz sa zobrazí v novom okneOtázky trestného práva

Odkaz sa zobrazí v novom okneTalianska komora trestnoprávnych zástupcov

Odkaz sa zobrazí v novom okneĽudské práva


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 25/06/2018

4 – Moje práva po súdnom konaní


Môžem sa odvolať?

Vy a váš právny poradca sa môžete odvolať proti rozsudku o akomkoľvek treste, ktorý nie je pokutou.

Odvolanie musí byť podané sudcovi, ktorí vás odsúdil, v rôznej lehote: od 15 do 45 dní od vynesenia rozsudku alebo zaevidovania rozsudku.

Vo svojom odvolaní musíte uviesť dôvody vášho odvolania a sporné body rozsudku, proti ktorým sa odvolávate.

Súdne konanie sa uskutoční na odvolacom súde alebo „Corte d’Assise d’Appello“.

Čo sa stane, ak sa odvolám

Ak sa odvoláte proti rozsudku, trest nebude vykonaný dovtedy, kým rozhodnutie nebude právoplatné.

Skutočnosť, že ste sa odvolali, nebude znamenať, že budete prepustený z väzenia, ak ste v čase podania odvolania vo väzení. Ak ste vo väzbe, odvolací súd prerokuje odvolanie v krátkom čase. V každom inom prípade to bude závisieť od pracovného zaťaženia súdu.

Odvolací súd rozhoduje o existujúcich dôkazoch.

Súd môže rozhodnúť o novom súdnom konaní, ale iba vo výnimočných prípadoch. Môže sa rozhodnúť, že využije existujúce dôkazy iba vtedy, ak to považuje za nevyhnutné pre rozhodnutie. Môžete požiadať o neočakávané alebo novo zistené dôkazy, ktoré vyšli najavo po rozsudku prvého stupňa, ktorý sa má posudzovať počas odvolania.

Ak ste sa nezúčastnili na prvostupňovom konaní a môžete dokázať, že ste sa na ňom nemohli zúčastniť alebo že ste nevedeli, že sa súdne konanie koná, súd môže rozhodnúť o opätovnom začatí súdneho konania.

Čo sa deje pri rozhodovaní o odvolaní?

Váš právnik musí byť prítomný na súdnom konaní. Vy sa môžete zúčastniť, ale nie je to povinné.

Máte právo na prítomnosť tlmočníka.

Ak súd rozhodne o opätovnom začatí súdneho konania, znovu posúdi všetky dôkazy.

Po záverečných výrokoch strán súd vynesie svoje rozhodnutie.

Čo sa stane, ak je odvolanie úspešné alebo neúspešné?

Ak súd uzná odvolanie, môže zrušiť alebo upraviť trest buď úplne alebo čiastočne.

Ak súd neuzná odvolanie, potvrdí rozsudok súdu, ktorý prvý rozhodoval o veci.

Ak budete zbavený obvinenia v odvolacej fáze, obvykle neexistuje žiadne ustanovenie, na základe ktorého by ste mohli získať odškodnenie.

Môžem sa znovu odvolať proti rozsudku odvolacieho súdu?

Proti rozhodnutiu o odvolaní sa môžete odvolať na kasačnom súde.

Odvolanie môžete podať sám alebo váš právny poradca, pokiaľ je registrovaný v „Albo dei patrocinanti in Cassazione“ [špeciálny register advokátov na kasačnom súde].

Odvolanie musí byť podané odvolaciemu súdu v rôznej lehote: od 15 do 45 dní.

Prípady odvolania sú prísne a v rámci nich sa riešia iba právne chyby.

Prerokovanie môže by verejné alebo neverejné.

Kasačný súd rozhoduje na základe súdnych záznamov.

Kasačný súd nesmie uznať odvolanie alebo ho zamietnuť alebo inak zrušiť trest, proti ktorému bolo podané odvolanie so záväzkom k súdnemu konaniu  alebo bez neho. Ak sa má znovu konať súdne konanie, prípad sa vráti späť k pôvodnému sudcovi.

Čo sa stane po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku?

Rozsudok sa stane právoplatným, pokiaľ sa neodvoláte na odvolacom súde alebo kasačnom súde v lehotách stanovených zákonom, alebo po rozhodnutí, ktorým kasačný súd zamietol odvolanie.

Keď je rozsudok právoplatný, stane sa vykonateľným.

Zaeviduje sa na úrade registra trestov.

Ak je trestom zaplatenie pokuty, budete musieť zaplatiť sumu požadovanú úradom.

Ak vám bol uložený trest odňatia slobody, ktorý nie je podmienečným trestom, prokurátor vydá vykonateľný príkaz.

Ak si musíte odpykať trest v dĺžke troch rokov a menej vo väzení, prokurátor môže pozastaviť trest a informovať vás o svojom rozhodnutí.

Do 30 dní môžete požiadať o iné opatrenie, ako trest vo väzení, na „Tribunale di Sorveglianza“ [druh rady pre podmienečne prepustených]. Ak na to existujú podmienky, môžete požiadať o dohľad sociálneho pracovníka, o umiestnenie do domáceho väzenia alebo o dohľad centra pre rehabilitáciu a prevenciu.

Ak svoju žiadosť nepredložíte alebo ak bola vaša žiadosť zamietnutá, musíte si začať odpykávať svoj trest.

Som z iného členského štátu. Môžu ma tam poslať späť po súdnom konaní?

Sudca môže uplatniť bezpečnostné opatrenie vypovedania, ak ste boli odsúdený na viac ako dva roky odňatia slobody.

Sudca môže nahradiť trest odňatia slobody vypovedaním so zákazom opätovného vstupu, ak ste boli odsúdený na trest alebo ste sa dohodli na treste v dĺžke dvoch rokoch odňatia slobody a neexistujú žiadne ustanovenia umožňujúce podmienečný trest. Vypovedanie bude okamžité aj vtedy, ak rozsudok nie je právoplatný. Príslušným orgánom je „Questore“ [provinčný náčelník štátnej polície].

Vypovedať vás môžu aj vtedy, ak už ste vo väzení a musíte si odpykať trest v dĺžke menej ako dva roky. Príkaz na vypovedanie vydáva súdna rada „Tribunale di Sorveglianza“. Proti rozhodnutiu sa môžete odvolať na „Tribunale di Sorveglianza“.

Budú informácie o obvineniach a / alebo odsúdeniach zaznamenané v mojom registri trestov?

Právoplatné rozsudky sa zaznamenávajú v registri trestov.

Záznamy sa odstránia, keď dosiahnete vek viac ako 80 rokov alebo po vašej smrti.
Odstránia sa aj vtedy, ak sa prípad znovu preskúmava.

Tresty uložené zmierovacím súdom sa odstránia zo záznamov po piatich rokoch od vynesenia sankcie, ak bola uložená pokuta, alebo po desiatich rokoch v prípade iného trestu, a ak nebol v stanovenej lehote spáchaný ďalší trestný čin alebo priestupok.

Môžete požiadať príslušný súd, aby dal opraviť záznamy a osvedčenia na úrade registra trestov. Ak ste sa narodili v zahraničí, príslušným súdom je súd v Ríme.

Ak budem uznaný za vinného, môžem byť znovu súdený za ten istý trestný čin?

Ak vás odsúdil taliansky sudca, odsúdenie je právoplatné a v Taliansku nemôžete byť znovu súdený za ten istý trestný čin.

Ak vás odsúdil sudca v zahraničí a ide o trestný čin alebo priestupok spáchaný v Taliansku, potom môžete byť v Taliansku znovu súdený.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneOtázky všeobecného práva

Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstvo vnútra

Odkaz sa zobrazí v novom okneVšeobecné otázky pre cudzích štátnych príslušníkov

Odkaz sa zobrazí v novom okneOtázky trestného práva

Odkaz sa zobrazí v novom okneŠtátna polícia


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 25/06/2018

5 – Dopravné a iné menej závažné priestupky


Ako sa riešia menej závažné dopravné priestupky?

Existujú dve kategórie porušenia práva stanovené v pravidlách cestnej premávky: priestupky a správne porušenia.

V prípade priestupkov, medzi ktoré patrí jazda pod vplyvom alkoholu, sa posudzovanie a uloženie trestu riadi rovnakými pravidlami ako trestný prípad.

V prípade menej závažných priestupkov (prekročenie povolenej rýchlosti alebo porušenie zákazu parkovania) existuje správny postup, ktorý bude vysvetlený v tomto informačnom prehľade.

Kto rieši takéto priestupky?

Dopravné priestupky rieši cestná polícia, štátna polícia, „Carabinieri“, „Guardia di Finanza“ [finančná polícia] a „Polizia Municipale“ [mestská polícia]. V určitých prípadoch vám môžu udeliť pokutu aj „ausiliari del traffico“ [dobrovoľníci v cestnej doprave].

Aký je postup?

Ak je to možné, okamžite sa vystaví formulár obvinenia, ktorý vám bude odovzdaný osobne.

Ak to nie je možné, do 150 dní od zistenia páchateľa alebo osoby, ktorá je zodpovedná za zaplatenie pokuty (obvykle vlastník), vám bude zaslaná správa.

Aké sú tresty?

Obvykle sa očakáva, že zaplatíte pokutu.

Existujú aj iné správne sankcie, napríklad môžu vám odobrať vodičský preukaz alebo vám zakázať jazdiť počas určitého obdobia.

Pochádzam z iného členského štátu. Vzťahujú sa na mňa nejaké osobitné pravidlá?

Ak jazdíte autom so zahraničnými poznávacími značkami, môžete okamžite zaplatiť zníženú pokutu (minimálna sankcia), ak je to povolené. V takýchto prípadoch sa nemôžete odvolať.

Ďalšou možnosťou je, že zaplatíte „cauzione“ [kauciu] rovnú výške minimálnej sankcie, ak vozidlo bolo registrované v jednom z členských štátov EÚ, alebo rovnú polovici výšky maximálnej sankcie v ostatných prípadoch. Odvolať sa môžete dokonca aj vtedy, ak ste zaplatili „cauzione“.

Ak nezaplatíte „cauzione“, vaše vozidlo bude dočasne zabavené. Ak sa to stane, musíte zaplatiť za zabavenie vozidla a nesmiete ho používať dovtedy, kým nezaplatíte jednu z už uvedených súm.

Ak vozidlo nie je zabavené, správa osobám žijúcim v zahraničí sa oznámi do 360 dní od napísania správy.

Čo je „verbale“ [správa dopravnej polície]?

„Verbale“ je verejná správa, v ktorej sa oznamujú skutočnosti a stanovujú tresty.

Je to pozitívny dôkaz skutočností oznámených policajným dôstojníkom.

Môžete ju odmietnuť podpísať alebo prevziať. Vaše odmietnutie musí byť oznámené, ale nezmení platnosť správy.

Môžem sa odvolať?

Osoba, ktorej meno je uvedené v správe, sa môže odvolať, bez ohľadu na to, či je to páchateľ alebo vlastník vozidla.

Odvolať sa môžete u prefekta alebo na zmierovacom súde.

Odvolanie u prefekta sa musí podať osobne alebo prostredníctvom doporučeného listu s potvrdením o prevzatí do 60 dní na úrad prefekta v mieste, v ktorom sa priestupok stal, alebo posudzujúcemu orgánu.

Odvolanie podané na zmierovacom súde sa musí podať osobne alebo prostredníctvom doporučeného listu s potvrdením o prevzatí do 60 dní od oznámenia skutku úradu zmierovacieho súdu v mieste, v ktorom sa priestupok stal. Na súde budete musieť byť prítomný buď osobne alebo prostredníctvom právneho poradcu, inak bude konanie neplatné.

Objavia sa tieto priestupky v mojom registri trestov?

Keďže ide o správne priestupky, neobjavia sa vo vašom registri trestov.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 25/06/2018

Práva obžalovaných v trestnoprávnom konaní - Cyprus

Na tejto informačnej stránke nájdete informácie o tom, čo sa stane, keď je daná osoba podozrivá alebo obvinená zo spáchania trestného činu, ktorý sa rieši súdnou cestou. Informácie o drobných dopravných priestupkoch, ktoré sa obvykle riešia uložením sankcie, ako je napr. pokuta, nájdete na Odkaz sa zobrazí v novom okneInformačnej stránke 5.

Ak ste sa stali obeťou trestného činu, úplné informácie o svojich právach nájdete tu.


Zhrnutie trestného konania

Nižšie nájdete súhrn zvyčajných fáz trestného konania.

 • Osoba podozrivá z účasti na trestnom čine môže byť vypočutá políciou. Polícia nesie zodpovednosť za vyšetrovanie trestného činu.
 • Podozrivý môže byť zatknutý na základe súdneho príkazu, s výnimkou prípadu prichytenia pri čine.
 • Pred policajným vypočutím musí byť podozrivý poučený o svojom práve na komunikáciu s advokátom a musí byť upozornený.
 • Ak sa proti podozrivej osobe objavia usvedčujúce dôkazy, na záver vyšetrovania polícia voči tejto osobe vznesie oficiálne obvinenie. V prípade závažných trestných činov prijíma rozhodnutie o trestnom stíhaní štátny prokurátor. Táto právomoc polície vždy podlieha inštrukciám štátneho prokurátora, ktorý je na základe ústavy oprávnený začať, viesť, prevziať a pokračovať alebo pozastaviť akékoľvek trestné stíhanie.
 • Polícia predloží okresnému sudcovi na schválenie obžalúvací spis so zoznamom priestupkov. Ak ho sudca schváli, obžalovaný dostane predvolanie na súd ku konkrétnemu dátumu.
 • Trestné činy môžu byť v závislosti od svojej závažnosti súdené: a) v skrátenom konaní jedným sudcom okresného súdu, v pôsobnosti ktorého bol tento čin spáchaný, b) na základe informácií porotného súdu zloženého z troch okresných sudcov, ktorému predsedá predseda okresného súdu.
 • V skrátenom konaní v deň predvolania obžalovaného na súd tento odpovedá na obžalobu vyhlásením svojej viny alebo neviny. V prípade súdneho konania pred porotným súdom v určený deň sa koná predbežné vypočutie pred okresným sudcom. Od predbežného vypočutia možno upustiť v prípade, že štátny prokurátor potvrdí, že to nie je potrebné. V praxi sa v súčasnosti predbežné vypočutie nevyužíva.
 • Obeť trestného činu má právo na súkromného žalobcu.
 • Štátny prokurátor je celkovo zodpovedný za trestné stíhanie vrátane práva na zastavenie trestného stíhania.
 • Na Cypre neexistuje proces pred porotou.
 • Ak súd na základe vyšetrovania rozhodne, že obžalovaný nie je spôsobilý vypovedať pred súdom z dôvodu duševnej poruchy alebo neschopnosti, môže súd rozhodnúť o jeho liečbe v ústave pre duševne chorých.
 • Obžalovaný môže vzniesť predbežné námietky voči poplatkom za: a) nedostatočnú jurisdikciu, predmetnú alebo územnú, b) predchádzajúci oslobodzujúci rozsudok alebo odsúdenie za rovnaký čin, c) omilostenie trestného činu, d) neúplnosť alebo duplicitu poplatkov.
 • V súvisiacom trestnom konaní môžu byť za rovnaké obvinenie spoplatnené viaceré osoby. V prípade, že sa to považuje za nespravodlivé, môže súd nariadiť rozdelenie súdnych poplatkov na účely súdneho procesu.
 • Súdne konanie sa začína predložením dôkazov. Na konci stíhania prípadu súd určí, či má obžalovaný podať žalobnú odpoveď. V prípade, že je to tak, súd obžalovaného vyzve, aby sa obhajoval a je informovaný o svojom práve nevypovedať alebo urobiť vyhlásenie z lavice obžalovaných alebo vypovedať pod prísahou. Obžalovaný môže kedykoľvek predložiť dôkaz na svoju obhajobu. Z využitia práva nevypovedať nemožno vyvodiť žiadne nepriaznivé závery. Po ukončení obhajoby prípadu predložia sporné strany svoje záverečné návrhy a súd vydá svoje rozhodnutie.
 • Všetci svedkovia, ktorí na súde vypovedajú pod prísahou, môžu byť podrobení krížovému výsluchu.
 • Súdny proces musí zodpovedať normám spravodlivého súdneho procesu. Počas celého procesu musí platiť prezumpcia neviny. Dôkazné bremeno sa nesie počas celého trvania trestného stíhania. Ak na konci súdneho procesu súd na základe odôvodnených pochybností nerozhodne o vine obžalovaného, musí byť oslobodený.
 • V prípade usvedčenia obžalovaného nasleduje vynesenie rozsudku.

Podrobné informácie o fázach tohto procesu a o vašich právach nájdete na informačných stránkach. Tieto informácie nenahrádzajú právne poradenstvo a slúžia len ako usmernenie.

Úloha Európskej komisie

Majte na pamäti, že Európska komisia nezohráva v trestných konaniach v jednotlivých členských štátoch žiadnu úlohu a v prípade sťažnosti vám nemôže pomôcť. Na týchto informačných stránkach sa nachádzajú informácie o tom, ako a komu podať sťažnosť.

Kliknite na odkazy uvedené nižšie a vyhľadajte potrebné informácie

Odkaz sa zobrazí v novom okne1 – Ako si zabezpečiť právne poradenstvo

Odkaz sa zobrazí v novom okne2 – Moje práva počas vyšetrovania trestného činu

 • Vzatie do väzby a vyšetrovanie

Odkaz sa zobrazí v novom okne3 – Moje práva počas súdneho procesu

 • Typy trestu

Odkaz sa zobrazí v novom okne4 – Moje práva po skončení súdneho procesu

Odkaz sa zobrazí v novom okne5 – Dopravné priestupky

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneÚrad pre právo Cyperskej republiky

Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyšší súd Cyperskej republiky

Odkaz sa zobrazí v novom okneCyperská polícia


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 18/07/2019

1 – Ako si zabezpečiť právne poradenstvo

Získanie nezávislého právneho poradenstva je veľmi dôležité, ak ste účastníkom trestného konania. Táto informačná stránka vám poradí, kedy a za akých okolností máte nárok na zastúpenie advokátom. Takisto sa dozviete, čo pre vás advokát urobí. Z tejto všeobecnej informačnej stránky sa takisto dozviete, ako nájsť advokáta a akým spôsobom budú hradené náklady na advokáta v prípade, že si ich úhradu nemôžete dovoliť.


Ako si nájsť advokáta

Ak ste podozrivý z účasti na trestnom čine, máte právo poradiť sa s advokátom. Ak ste boli obžalovaný z trestného činu, máte právo na to, aby vás v súdnom procese zastupoval advokát. Po celý čas máte právo na využívanie služieb advokáta podľa svojho výberu.

Komunikácia medzi advokátom a klientom je výhradným právom. Má súkromný charakter a možno ju uverejniť len s vaším súhlasom.

Platba za advokátske služby

Ak ste boli za trestný čin odsúdený na viac ako jeden rok, máte právo na právnu pomoc, ktorá je dostupná v priebehu celého trestného konania.

Ak ste žiadateľom o právnu pomoc, súd rozhodne, či je poskytnutie právnej pomoci odôvodnené, a to na základe sociálno-ekonomickej správy vypracovanej sociálnym úradom na základe súdneho poverenia.

Ak máte nárok na právnu pomoc, máte právo vybrať si advokáta zo zoznamu, ktorý vypracovala Odkaz sa zobrazí v novom okneCyperská advokátska komora. Relevantné informácie o zozname advokátov nájdete v registri súdu, na ktorom bolo začaté konanie voči vám. Ak si nevyberiete advokáta zo zoznamu, súd ho môže vymenovať za vás.

Falošná výpoveď o vašej finančnej situácii, ktorej účelom je získať právnu pomoc, je trestným činom. Ak spáchate takýto priestupok, budete povinní vrátiť štátu získanú právnu pomoc a súd môže vydať na tento účel nariadenie.

Ak voči advokátovi vznesiete sťažnosť pre porušenie pravidiel správania, môže to viesť k disciplinárnemu konaniu v Odkaz sa zobrazí v novom okneCyperskej advokátskej komore

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneInformácie o právnej pomoci z Ministerstva spravodlivosti a verejného poriadku

Odkaz sa zobrazí v novom okneCyperská advokátska komora


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 18/07/2019

2 – Moje práva počas vyšetrovania trestného činu


Aký je účel vyšetrovania trestného činu?

Účelom vyšetrovania trestného činu je určiť fakty a okolnosti týkajúce sa trestného činu.

Vyšetrovanie vedie spravidla polícia. Vo výnimočných prípadoch môže vyšetrovaním poveriť odborníkov Rada ministrov alebo generálny prokurátor. Rozhodnutia o začatí trestného stíhania spravidla vykonáva polícia na základe podrobných pokynov generálneho prokurátora. V prípade závažných trestných činov prijíma rozhodnutie o trestnom stíhaní generálny prokurátor.

Vyšetrovanie začína vtedy, keď polícia dostane informácie o spáchaní trestného činu (činov).

Polícia preskúma miesto činu a zhromaždí príslušné informácie a materiál. Takisto preskúma a zhromaždí výpovede všetkých osôb, ktoré majú informácie o tomto trestnom čine.

Ak z dôkazov vyplynie, že ste sa na trestnom čine podieľali, polícia vás môže pred alebo po vzatí do väzby vypočuť.

Kedy a ako ma môže polícia vyzvať, aby som poskytol informácie?

Ak sa polícia domnieva, že disponujete užitočnými informáciami o trestnom čine, môže vás predvolať na policajnú stanicu, aby ste vypovedali alebo predložili relevantný dokument. Ak sa odmietnete dostaviť, môže vám byť zaslané písomné predvolanie. Neuposlúchnutie bez predloženia odôvodneného ospravedlnenia je trestným činom.

Budem upovedomený o svojich právach?

Ak ste podozrivý z účasti na trestnom čine, pred vypočúvaním musíte byť upovedomený o svojich právach nasledovným spôsobom: „Máte právo nevypovedať a všetko, čo poviete, bude písomne zaznamenané a môže byť použité ako dôkaz“. Ak ste maloletý, musíte byť informovaný aj o svojom práve hovoriť s rodičmi alebo poručníkom.

Zatknutý môžete byť na základe súdneho príkazu a za určitých okolností aj bez zatykača. Pozri Odkaz sa zobrazí v novom oknetu.

Aké informácie mi budú poskytnuté v prípade, že budem zatknutý?

Musíte byť informovaný o dôvodoch vášho zatknutia, pokiaľ to neznemožní vaša násilná reakcia.

Čo sa stane po zatknutí?

Ak vás neprepustia skôr, do 24 hodín musíte byť postavený pred sudcu.

Čo sa stane, ak bol na mňa vydaný európsky zatykač?

Európsky zatykač sa musí riadiť stanoveným postupom a musí obsahovať údaje požadované zákonom. Musí ho vydať súdny orgán žiadajúceho štátu. Viac informácií nájdete tu.

Budem držaný vo vyšetrovacej väzbe alebo ma prepustia?

Ak polícia usúdi, že by ste mali byť zadržaný, musí požiadať sudcu okresného súdu o vydanie povolenia na vzatie do vyšetrovacej väzby na maximálne osem dní. Toto obdobie možno predĺžiť za predpokladu, že celková dĺžka vyšetrovacej väzby nepresiahne tri mesiace.

Ak sa objaví dôkaz, že ste sa podieľali na spáchaní daného trestného činu (činov), súd môže nariadiť, aby ste zostali vo vyšetrovacej väzbe. Súd takisto posúdi, či je vyšetrovacia väzba pre vyšetrovanie nevyhnutná, a túto skutočnosť uváži so zreteľom na vaše právo na slobodu.

Môžem sa odvolať proti rozhodnutiu o zotrvaní vo vyšetrovacej väzbe?

Proti tomuto rozhodnutiu sa môžete odvolať. Toto odvolanie musíte podať do desiatich dní.

Čo sa stane, ak nebudem odpovedať na otázky polície?

Z využitia práva nevypovedať nemožno vyvodiť žiadne nepriaznivé závery.

Polícia nesmie pri vašom vypočúvaní používať opakovanie ani nátlak.

Môže byť počas vypočúvania prítomný advokát?

Počas vypočúvania na polícii máte právo na prítomnosť advokáta. Po zatknutí máte právo v súkromí okamžite telefonicky hovoriť s advokátom podľa svojho výberu.

Nehovorím daným jazykom. Môžem využiť služby tlmočníka?

Zákon stanovuje, že musíte mať k dispozícii služby tlmočníka v jazyku, ktorému plne rozumiete a ktorým hovoríte.

Môžem oznámiť príbuzným alebo priateľom, čo sa stalo?

Máte právo hovoriť so svojím príbuzným alebo osobou podľa svojho výberu. Ak ste maloletý, máte

takisto nárok hovoriť so svojím rodičom alebo poručníkom v prítomnosti polície. Polícia vašich rodičov alebo poručníka informuje o vašom zadržaní.

Vašu komunikáciu s priateľmi a príbuznými možno odložiť o dvanásť hodín, ak existuje dôvodné podozrenie, že uplatnenie tohto práva okamžite po zatknutí:

 • povedie k zničeniu dôkazov,
 • zabráni zatknutiu inej osoby (osôb) v súvislosti s tým istým trestným činom alebo
 • povedie k úteku podozrivého (podozrivých) alebo k spáchaniu ďalšieho trestného činu.

Som z iného členského štátu. Môžem kontaktovať svoje veľvyslanectvo?

Ak pochádzate z inej krajiny, máte právo skontaktovať sa so svojím veľvyslanectvom alebo konzulom. Ak nie je k dispozícii žiadny zástupca, máte právo skontaktovať sa s Odkaz sa zobrazí v novom okneúradom ombudsmana alebo Odkaz sa zobrazí v novom oknenárodnou organizáciou na ochranu ľudských práv.

Môžem byť po zadržaní ošetrený lekárom?

Ak po zatknutí alebo zadržaní potrebujete lekársku starostlivosť, polícia musí zabezpečiť, aby vás ošetril lekár, a v prípade potreby vás previezť do nemocnice. Máte právo na výber lekára.

Musím sa počas vyšetrovania nachádzať na Cypre?

Ak máte pobyt v cudzine, nie ste zo zákona povinný byť na Cypre v priebehu policajného vyšetrovania. Zákon zatiaľ nenariaďuje vašu účasť prostredníctvom videokonferencie.

Krajinu môžete opustiť v prípade, že na vás nebol vydaný zatykač.

Môžu byť môj dom alebo obchodné priestory počas vyšetrovania prehľadané?

Váš dom alebo obchodné priestory môžu byť prehľadané iba v prípade získania príkazu na domovú prehliadku, v opačnom prípade musíte dať na prehliadku písomný súhlas.

Môže byť u mňa vykonaná osobná prehliadka?

Osobnej prehliadke vás môže podrobiť osoba rovnakého pohlavia. Pozri Odkaz sa zobrazí v novom oknetu.

Môže mi polícia odobrať odtlačky prstov, vzorky mojej DNA atď.?

Ak ste boli zadržaný, polícia má zo zákona nárok vykonávať merania, vyhotoviť fotografie, odoberať odtlačky prstov, dlaní, vzorky vášho rukopisu, nechtov, vlasov a slín ako súčasť vyšetrovania.

Váš nesúhlas je trestným činom, ktorý sa trestá väzením alebo pokutou. Na základe vášho súhlasu vám polícia takisto môže odobrať vzorky krvi alebo moču. Ak nebudete s odobratím súhlasiť, súd môže vydať súdny príkaz, ktorý políciu oprávni odobrať vám tieto vzorky pod dohľadom lekára.

Musím sa zúčastniť na skupinovej identifikácii páchateľa?

Ak ste boli zákonne zadržaný, polícia má právo vás požiadať, aby ste sa zúčastnili na skupinovej identifikácii páchateľa.

Môžem sa sťažovať na zaobchádzanie zo strany polície?

Sťažnosť na konanie polície môžete podať Odkaz sa zobrazí v novom oknenezávislému orgánu pre vyšetrovanie obvinení a sťažností na políciu.

Čo sa stane po ukončení vyšetrovania?

Ak existuje dostatok dôkazov, môže polícia po ukončení vyšetrovania voči vám vzniesť obvinenie a začať voči vám trestné stíhanie. Pred vznesením obvinení musíte byť znovu upovedomený o svojich právach. Môžete vyhlásiť svoju vinu alebo nevinu, alebo si vyhradiť právo odpovedať na súde. Obžaloba bude potom vznesená na súde.

Obvinenia uvedené v obžalobe sa môžu od pôvodných obvinení líšiť.

Môžem byť obvinený z trestného činu, z ktorého som už bol obvinený v inom členskom štáte?

Ak ste boli oslobodený alebo odsúdený za trestný čin, nemôžete zaň byť súdený znovu. Nemôžete byť uznaný vinným z konania alebo opomenutia, ktoré v čase spáchania neboli trestným činom.

Neexistuje žiadny zákon, ktorý by bránil vzneseniu obvinenia proti vám na súdoch dvoch rôznych štátov. Je to však veľmi nezvyčajné a voči takémuto konaniu môžete namietať na jednom zo súdov.

Ako prebieha prvé súdne pojednávanie?

Keď dostanete predvolanie na súd, máte právo nahliadnuť do výpovedí svedkov, ako aj do dokumentov zhromaždených počas vyšetrovania polície, vrátane tých, ktoré sú súčasťou argumentov obžaloby.

Obžaloba môže na súd privolať ďalších svedkov za predpokladu, že to obhajobe oznámi primeraným spôsobom.

Budú sa vyžadovať informácie o mne z trestného registra?

Dôkazy o vašom predchádzajúcom odsúdení sa obyčajne na súde nepredkladajú.

Ak budete za trestný čin odsúdený, budú pri rozhodovaní o treste zohľadnené všetky podobné odsúdenia (Odkaz sa zobrazí v novom oknepozri Informačnú stránku 5).

Právomoci na zatknutie a prehliadku

Právomoc polície na zatknutie

Odkaz sa zobrazí v novom okneÚstava Cypru stanovuje, že osoba nemôže byť zákonne zatknutá s výnimkou prípadu, že bol na ňu vydaný riadne odôvodnený zatykač. Všetky ustanovenia trestného procesného práva, ktoré povoľujú zatknutie bez súdneho príkazu, sa musia vykladať v zmysle tohto ústavného poriadku.

O vydanie zatykača môže polícia požiadať sudcu okresného súdu. Polícia musí predložiť miestoprísažné vyhlásenie, že existujú dôkazy o tom, že ste podozrivý z účasti na trestnom čine a že vaše zadržanie je nevyhnutné na vyšetrenie trestného činu.

Zatykač sa nevydáva automaticky. Sudca musí v rámci rozhodnutia uvážiť právo danej osoby na slobodu na jednej strane a bezpečnosť verejnosti na strane druhej.

Zatykač zostáva v platnosti dovtedy, kým sa nevykoná alebo kým ho sudca nezruší.

Právomoc polície vykonať prehliadku

Príkaz na prehliadku vášho domu alebo obchodných priestorov je potrebné získať v prípade, že na túto prehliadku výslovne neudelíte svoj písomný súhlas. Príkaz na prehliadku musí udávať jej dôvody. Vydáva ho sudca okresného súdu na základe informácií, ktoré polícia poskytla pod prísahou. Sudca musí byť presvedčený, že existujú opodstatnené dôvody na vydanie príkazu na domovú prehliadku.

Príslušník polície má právo zastaviť a prehľadať vaše vozidlo:

 • ak sa opodstatnene domnieva, že môže nájsť narkotiká;
 • aby skontroloval, či sa vo vozidle nenachádzajú výbušniny alebo nelegálne zbrane.

Osobnú prehliadku musí vykonávať príslušník polície rovnakého pohlavia.

Príslušník polície, ktorý má dôvodné podozrenie, že prechovávate narkotiká, má právo vás zastaviť a prehľadať a v prípade, že takéto narkotiká nájde, vás zatknúť.

Proti vydaniu zatykača alebo príkazu na prehliadku máte právo odvolať sa.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneAdvokátska kancelária Cyperskej republiky

Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyšší súd Cyperskej republiky


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 18/07/2019

3 – Moje práva počas súdneho procesu


Kde bude súdny proces prebiehať?

O prípade sa bude pojednávať na súde v okrese, v ktorom bol trestný čin spáchaný.

Váš súdny proces bude verejný, pokiaľ súd nenariadi, že by sa mal konať neverejne (s vylúčením verejnosti). Odkaz sa zobrazí v novom okneÚstava uvádza dôvody pre konanie súdneho procesu s vylúčením verejnosti.

Na Cypre neexistuje proces pred porotou. Súd zložený z profesionálnych sudcov vykonáva svoju činnosť na základe zákona a faktov.

Môže byť obžaloba počas súdneho procesu pozmenená?

Obžaloba môže byť počas súdneho procesu zmenená na základe súhlasu súdu. Môže k tomu dôjsť v prípade, ak sú informácie uvedené v obžalobe nedostatočné alebo ak je potrebné tieto obvinenia podložiť dôkazmi.

Počas súdneho procesu možno pridať nové obvinenia, ak sú založené na dôkazoch, a ak s tým súhlasí súd. V takom prípade možno konanie prerušiť s cieľom umožniť vám prípravu vašej obhajoby.

Ak sa na konci súdneho procesu dokáže iba časť obvinení a ide o samostatný trestný čin, môžete byť za tento trestný čin odsúdený bez toho, aby bolo obvinenie zmenené. Rovnako môžete byť odsúdený za pokus o spáchanie trestného činu, z ktorého ste boli obvinený bez zmeny obžaloby. Na konci konania môže súd nariadiť pridanie ďalších obvinení vyplývajúcich z dôkazov, a môže vás odsúdiť bez zmeny obžaloby. Nesmie to však viesť k justičnému omylu.

Počas súdneho procesu môžete zmeniť svoju obhajobu v súvislosti so všetkými alebo niektorými obvineniami, ak to súd povolí. Ak v súvislosti s niektorými obvineniami priznáte svoju vinu, súd bude v danom prípade pojednávať o zvyšných obvineniach. Ak priznáte svoju vinu v súvislosti so všetkými obvineniami, súd rovno prejde k vyneseniu rozsudku.

Aké sú moje práva počas súdneho procesu?

Máte právo na spravodlivý a verejný proces v primeranej lehote pred nezávislým, nestranným a kompetentným súdom zriadeným zo zákona.

Rozsudok súdu musí byť odôvodnený a vo všeobecnosti sa vyhlasuje verejne okrem prípadov, keď by takéto verejné vyhlásenie mohlo poškodiť záujmy spravodlivosti.

Ak ste boli obžalovaný zo spáchania trestného činu, máte tieto minimálne ústavné práva:

 • byť okamžite a podrobne informovaný v jazyku, ktorému rozumiete, a to o povahe a dôvodoch obvinení, ktoré boli proti vám vznesené;
 • mať k dispozícii dostatočný čas a prostriedky na prípravu svojej obhajoby;
 • obhajovať sa osobne alebo prostredníctvom advokáta podľa vášho výberu. V prípade, že si právnu pomoc nemôžete dovoliť, bude vám poskytnutá bezplatná právna pomoc, ak je to v záujme spravodlivosti;
 • klásť otázky svedkom svedčiacim proti vám a uplatňovať rovnaké podmienky pre svedkov svedčiacich vo váš prospech, ako aj pre svedkov svedčiacich proti vám;
 • dostať bezplatnú právnu pomoc tlmočníka, ak nerozumiete jazyku používanému na súde alebo týmto jazykom nehovoríte.

Musím byť prítomný na súdnom procese?

Akonáhle vám bude doručené predvolanie na súd, musíte sa naň dostaviť. V prípade, že sa nedostavíte, bude na vás vydaný zatykač.

Budem počas súdneho procesu držaný vo vyšetrovacej väzbe alebo budem na slobode?

Počas súdneho procesu spravidla môžete byť prepustený na kauciu s výnimkou závažných prípadov. Zadržanie možno nariadiť v prípade, ak existuje vážne riziko, že sa na súd po prepustení nedostavíte. Kaucia môže byť zamietnutá aj v tom prípade, ak existuje riziko, že po prepustení spáchate ďalší trestný čin.

Ak bola kaucia zamietnutá a o prípade sa pojednáva na okresnom súde, nemôžete byť zadržaný dlhšie ako osem dní až do svojho ďalšieho príchodu na súd. Ak o prípade pojednáva porotný súd, neexistuje žiadne obmedzenie pre obdobie zadržania.

Proti rozhodnutiu o zamietnutí kaucie sa máte právo odvolať. Toto odvolanie musíte podať do desiatich dní odo dňa vydania rozhodnutia.

Na vaše zadržiavanie počas súdneho procesu nie je stanovená žiadna lehota. Musíte však byť súdený v primeranej lehote.

Žijem v inom členskom štáte. Môžem sa na súdnom procese zúčastniť prostredníctvom videokonferencie?

Pre účasť na trestnom konaní prostredníctvom videokonferencie neexistuje žiadne ustanovenie.

Budem mať k dispozícii advokáta, ktorý ma bude počas súdneho procesu zastupovať?

V súdnom procese vás nemusí zastupovať advokát. Máte právo na osobnú obhajobu. Ak vás zastupuje advokát, máte právo na jeho zmenu v ktorejkoľvek fáze súdneho konania.

Ak si advokáta nemôžete dovoliť, môžete mať nárok na právnu pomoc v prípade, že je to v záujme spravodlivosti.

Ak vás počas súdneho procesu zastupuje advokát, prednesie vašu obhajobu. Ak sa obhajujete sám, máte rovnaké práva, vrátane práva nevypovedať a práva na sebaobvinenie.

Aká je moja úloha v súdnom procese?

Potom, ako obžaloba predloží prípad, máte právo súdu predniesť, že nebudete odpovedať z ktoréhokoľvek z nasledujúcich dôvodov:

 • nebol predložený žiaden dôkaz, ktorý by bol kľúčovým dôkazom o spáchaní trestného činu;
 • dôkaz obžaloby sa ukázal ako nedôveryhodný a nedostatočný na spoľahlivé usvedčenie.

Ak súd s vaším argumentom súhlasí, budete oslobodený bez toho, aby ste boli vyzvaný na svoju obhajobu.

Ak súd rozhodne, že sa o prípade bude ďalej pojednávať, musí vás informovať o nasledujúcich právach:

 • vypovedať pod prísahou; V takomto prípade vás obžaloba podrobí krížovému výsluchu.
 • vypovedať z lavice obžalovaných bez prísahy; V takomto prípade nebudete podrobený krížovému výsluchu.
 • nevypovedať. Z využitia práva nevypovedať nemožno vyvodiť žiadne nepriaznivé závery.

Môžem privolať svedkov na svoju obhajobu?

Či sa už rozhodnete vypovedať alebo nevypovedať, máte právo privolať na svoju obhajobu svedkov.

Ak sa rozhodnete vypovedať pod prísahou a čelíte usvedčujúcej otázke, súd vás musí upozorniť na vaše právo nevypovedať.

Čo sa stane, ak budem na súde klamať?

Ak budete na súde krivo vypovedať, dopúšťate sa trestného činu krivej prísahy, ktorý sa trestá väzením.

Aké sú moje práva v súvislosti s obvineniami vznesenými proti mne?

Máte právo napadnúť dôkaz obžaloby prostredníctvom krížového výsluchu svedkov obžaloby. Takisto môžete vzniesť voči dôkazom námietky.

Môžem predložiť dôkaz v prospech môjho prípadu?

Na podporu svojej obhajoby môžete predložiť akýkoľvek dôkaz, ktorý je relevantný pre otázky súdu, a ktorý je zo zákona prípustný. Ak predkladáte dôkaz o svojom charaktere, môžete na svoju obhajobu privolať príslušných svedkov.

Môžem na získanie dôkazov použiť súkromného detektíva?

Áno, môžete. Zhromaždené dôkazy sa môžu predložiť súdu za rovnakých podmienok ako všetky ostatné dôkazy.

Budú sa brať do úvahy aj informácie o mojom trestnom registri?

Záznam vo vašom registri trestov nesmie byť zverejnený v priebehu súdneho procesu, iba ak sa rozhodnete vypovedať a predložiť dôkaz o svojom charaktere tým, že budete vypovedať proti charakteru svedka obžaloby počas krížového výsluchu.

Súdu možno predložiť dôkazy o predchádzajúcich trestných činoch za predpokladu, že trestný čin, za ktorý ste súdený, je podobný ako ostatné trestné činy, ktoré ste spáchali.

Predchádzajúce odsúdenie v inom členskom štáte sa môže zohľadniť s výnimkou prípadov, ktoré už stratili právoplatnosť.

Čo sa stane ku koncu súdneho procesu?

Na záver súdneho procesu predložia sporné strany svoje záverečné návrhy a súd vydá svoje rozhodnutie.

Súd vás môže odsúdiť alebo oslobodiť.

Ak ste boli odsúdený, máte právo obrátiť sa na súd ešte pred vydaním rozsudku s cieľom zmierniť svoj trest.

Viac informácií o možných trestoch nájdete Odkaz sa zobrazí v novom oknetu.

Akú úlohu zohráva obeť počas procesu?

Poškodený nemá na súde špecifickú úlohu, ale môže byť vyzvaný, aby vypovedal o udalostiach týkajúcich sa obžaloby a zranení, vzniknutej škody a straty, ktoré v ich dôsledku utrpel.

Pri vynesení rozsudku môže obžaloba poškodeného požiadať, aby opísal dôsledky daného trestného činu. Ak súhlasíte s jeho odškodnením, alebo ak je poškodený ochotný vám odpustiť, váš trest sa môže zmierniť.

Typy trestu

Nižšie je uvedený zoznam rôznych trestov, ktoré môže súd na Cypre uložiť.

 • Trest odňatia slobody, t. j., uväznenie v štátnom väzení na konkrétne obdobie.
 • Periodické odňatie slobody. Ak ste boli odsúdený za trestný čin odňatím slobody na tri roky alebo menej, môžete byť odsúdený na periodické odňatie slobody v trvaní maximálne 52 týždňov. Doba pri týždennom odňatí slobody trvá od piatka 8.00 hod do pondelka 17.00 hod.
 • Podmienečný trest odňatia slobody. Ak ste boli odsúdený na odňatie slobody na dva roky alebo menej, tento trest môže byť v závislosti od okolností odložený o tri roky. Po porušení podmienok nadobudne účinnosť pôvodný rozsudok a môžu sa uplatniť aj ďalšie dôsledky.
 • Probačné nariadenie. Súd môže vydať probačné nariadenie, v rámci ktorého budete pod dohľadom sociálneho kurátora na obdobie od jedného do troch rokov. Pokiaľ ide o mladistvých páchateľov, zákon obsahuje osobitné ustanovenia.
 • Mladiství páchatelia. Vek trestnej zodpovednosti je stanovený na 14 rokov. K uväzneniu osôb vo veku od 14 do 18 rokov dochádza len zriedka.
 • Príkaz na odobratie maloletých rodičom. Ak je rodič alebo osoba zodpovedná za maloletého odsúdená za konkrétny trestný čin, súd môže nariadiť odobratie dieťaťa a jeho umiestnenie do bezpečia. Za takéto dieťa je potom zodpovedný riaditeľ odboru sociálnej starostlivosti.
 • Príkaz na nastúpenie na liečbu drogovej závislosti. Osobe odsúdenej za drogový trestný čin môže byť namiesto iného trestu nariadená liečba v odvykacom centre za predpokladu, že s tým daná osoba súhlasí.
 • Zabezpečenie dostavenia sa na súd. V tomto prípade sa stanovia podmienky, na základe ktorých musíte dodržiavať zákon počas stanoveného obdobia. Ak tieto podmienky porušíte, môžete byť odsúdený za porušenie nariadenia, ako aj za pôvodný trestný čin.
 • Súd vás môže zaviazať, že sa nedopustíte žiadneho trestného činu počas určitého časového obdobia.
 • Zákaz navštevovania športových podujatí. Ak ste boli odsúdený za násilný čin vykonaný na futbalovom zápase alebo akomkoľvek inom športovom podujatí, súd vám môže okrem pôvodného trestu zakázať návštevu futbalových zápasov alebo športových podujatí.
 • Príkaz na konfiškáciu príjmov z trestnej činnosti.
 • Zákaz vedenia motorového vozidla. V prípade odsúdenia za dopravný priestupok vám môže súd vydať zákaz viesť motorové vozidlo. Ide o doplňujúci trest k ostatným trestom, ktoré môže súd uložiť.
 • Zákaz držania alebo používania športovej zbrane. Tento zákaz sa môže uplatniť v prípade, že ste boli odsúdený za nelegálne používanie zbrane na účely hry.
 • Príkaz na zhabanie majetku. Môže vám byť nariadené zhabanie predmetov, ktoré máte v nelegálnej držbe alebo ktoré ste získali nelegálnou cestou.
 • Príkaz na demoláciu. Súd môže nariadiť demoláciu budovy, ktorá bola postavená nezákonne.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneInternetová stránka vlády odkazujúca na ústavu


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 18/07/2019

4 – Moje práva po skončení súdneho procesu


Môžem sa odvolať?

Máte plné právo odvolať sa proti rozhodnutiu a rozsudku na najvyššom súde. Proti rozhodnutiu, ktoré je výsledkom priznania viny, sa nemôžete odvolať s výnimkou toho, že skutočnosti uvedené v obžalobe, nie sú v skutočnosti trestným činom.

V akom časovom limite?

Odvolanie proti rozhodnutiu a/alebo rozsudku musíte podať do desiatich dní od dátumu vynesenia rozsudku. Odvolanie sa podáva na registri okresného súdu, ktorý o prípade rozhodoval, a na registri najvyššieho súdu, ak sa prípad riešil pred porotným súdom.

Aké sú dôvody na odvolanie?

Dôvody odvolania proti rozhodnutiu sú tieto:

 • boli porušené obvyklé pravidlá spravodlivého súdneho procesu;
 • rozhodnutie je na základe predložených dôkazov neodôvodnené;
 • rozhodnutie súdu je zo zákona nesprávne;
 • došlo k zásadnému justičnému omylu.

Dôvody odvolania voči rozsudku sú tieto:

 • rozsudok je v zásade nesprávny – súdny proces bol vedený nesprávne na základe faktov, zákona alebo oboch;
 • rozsudok je zjavne neprimeraný alebo zjavne nedostatočný.

Dôvody odvolania proti rozhodnutiu a rozsudku musíte v odvolaní plne vysvetliť a odôvodniť.

Čo sa stane, ak sa odvolám?

Ak využijete svoje právo na odvolanie, rozhodnutie alebo rozsudok budú platné až do rozhodnutia o odvolaní.

V bežnom prípade odvolanie prebehne v čase od šiestich do dvanástich mesiacov.

Pri odvolaní sa obyčajne dôkazy nepredkladajú. Nové dôkazy sa predkladajú v prípade, ak vyšli na povrch bez vášho zavinenia až po súdnom procese. Musia byť dôležité pre súdny proces a relevantné na dokázanie vašej neviny.

Ako prebieha odvolacie konanie?

Účastníci odvolacieho konania majú právo obrátiť sa na súd pre/proti odvolaniu. Prehľad argumentov sa predkladá písomne pred začatím vypočutia. Odvolanie nie je opätovným vypočutím pôvodného prípadu. Jeho cieľom je preskúmať správnosť rozhodnutia súdu prvého stupňa.

Ako môže súd rozhodnúť?

Najvyšší súd môže:

 • povoliť odvolanie a zrušiť rozhodnutie proti vám;
 • sčasti vyhovieť odvolaniu a potvrdiť ostatné časti rozhodnutia, v ktorých ste boli uznaný vinným v niekoľkých bodoch;
 • zamietnuť odvolanie;
 • zrušiť rozhodnutie a na základe dôkazov vás odsúdiť za iný, relevantnejší, trestný čin, a vyhlásiť nový rozsudok;
 • povoliť odvolanie a vrátiť prípad do obnoveného súdneho konania pred rovnakým alebo iným súdom.

Čo sa stane, ak bude odvolanie úspešné/neúspešné?

Ak je vaše odvolanie proti rozhodnutiu úspešné, verdikt sa zruší a trest anuluje. V prípade neúspechu sa odvolanie proti rozhodnutiu zamietne. Najvyšší súd má na základe odvolania voči rozsudku právomoc zmierniť, zmeniť, znížiť alebo upraviť trest. Ak odvolanie proti rozhodnutiu nebolo úspešné, najvyšší súd je oprávnený nariadiť, aby trest odňatia slobody začal plynúť odo dňa zamietnutia odvolania.

Existuje právo na ďalšie odvolanie na vyššom/najvyššom súde?

Žiadny tretí stupeň spravodlivosti neexistuje. Dostupné opravné prostriedky sú vyčerpané rozhodnutím o odvolaní. Ak bolo porušené niektoré z vašich práv, ktoré zaručuje Odkaz sa zobrazí v novom okneEurópsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, a nie sú možné žiadne miestne opravné prostriedky, môžete sa odvolať na Európskom súde pre ľudské práva.

Ak bolo prvé rozhodnutie nesprávne, dostanem odškodnenie?

Ak bolo vaše odvolanie proti rozhodnutiu úspešné a už ste strávili nejaký čas vo väzení, zo zákona máte nárok žiadať odškodnenie za stratu vzniknutú v dôsledku vašej práceneschopnosti.

Ak bude moje odvolanie úspešné, bude zachovaný záznam o odsúdení?

Ak bolo rozhodnutie zrušené na základe odvolania, nebude sa o ňom viesť žiadny záznam.

Som z iného členského štátu. Môžu ma po procese poslať späť do tohto štátu?

Ak ste boli odsúdený na trest odňatia slobody na Cypre, môžete byť na výkon trestu poslaný do vašej krajiny za predpokladu, že ste boli odsúdený na trest odňatia slobody v dĺžke viac ako šesť mesiacov; toto obmedzenie sa môže vo výnimočných prípadoch zrušiť. Tieto informácie dostanete hneď po nástupe na výkon trestu.

Presun do vášho členského štátu nie je automatický. O možnosť výkonu trestu vo svojej krajine musíte požiadať, a to prostredníctvom žiadosti buď v štáte, v ktorom ste boli odsúdený (Cyprus), alebo vo vašej členskej krajine.

Vo výnimočnom prípade, ak to jeden zo štátov považuje za potrebné z dôvodu vášho veku alebo fyzického či duševného stavu, sa presun môže uskutočniť bez vášho súhlasu.

Podmienky presunu sú stanovené v Odkaz sa zobrazí v novom okneDohovore o odovzdávaní odsúdených osôb. Jednou z podmienok je, aby čin alebo opomenutie, za ktoré ste boli odsúdený, boli trestným činom podľa práva vykonávajúceho štátu.

Pri presune do vášho členského štátu sa všetky náležitosti týkajúce sa podmienok zadržania riadia zákonom daného štátu, a nie zákonom štátu, ktorý vydal rozsudok. Na tento presun musíte dať svoj súhlas, ak sa neuplatňujú vyššie uvedené prípady.

Proti rozhodnutiu o presune do vašej rodnej krajiny na výkon trestu sa nemáte právo odvolať.

Ak budem odsúdený, môžem byť súdený znovu za ten istý trestný čin?

Nemôžete byť odsúdený dvakrát za ten istý trestný čin, či už bol spáchaný na Cypre alebo v inej krajine. Zásada zamedzenia dvojitého obvinenia je základným právom, ktoré zaručuje ústava Cypru.

Budú informácie o obvinení zaznamenané v mojom trestnom registri?

Register predchádzajúcich trestných činov vedie polícia. Do vášho registra trestov sa zaznamenáva každý nový trestný čin. Register trestov sa primárne uchováva a používa na účely rozsudkov. O obvineniach, ktoré neviedli k odsúdeniu, sa nevedú žiadne záznamy.

Doba, počas ktorej bude trestný záznam o vašom odsúdení vedený v registri predchádzajúcich obvinení závisí od povahy rozsudku, a je stanovená na maximálne 5 až 12 rokov.

Váš záznam v registri trestov môže polícia uchovávať bez vášho súhlasu a nemôžete namietať proti zahrnutiu informácií o vašom odsúdení za spáchaný trestný čin do registra.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneDohovor o odovzdávaní odsúdených osôb


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 18/07/2019

5 – Dopravné priestupky

Drobné, ako aj vážne dopravné priestupky sa riešia podobne ako všetky ostatné priestupky. Bežným trestom sú pokuty. Pri opakovanom previnení môže byť vodičovi vydaný zákaz vedenia motorového vozidla. Väčšina menej závažných dopravných priestupkov sa rieši administratívnym spôsobom.


Kto rieši dopravné priestupky?

Množstvo drobných dopravných a súvisiacich priestupkov sa môže riešiť administratívne uložením pokuty stanovenej zákonom.

V prípade prekročenia rýchlosti alebo telefonovania počas šoférovania či iných menších priestupkov sa vám do vodičského preukazu takisto zaznamenajú trestné body. Po prekročení dvanástich trestných bodov sa váš prípad postúpi súdu. Ak nesúhlasíte s uložením pokuty alebo zaznamenaním trestných bodov, na súde sa proti vám začne trestné konanie.

Oznámiť uloženie pokuty vám môže príslušník polície alebo obecná alebo miestna dopravná hliadka. V prípade priestupku pri parkovaní musíte byť na priestupok upozornený lístkom s oznamom, že ak nezaplatíte pokutu do 15 dní, táto suma sa zvýši o polovicu.

Ak pokuta nebude zaplatená do 30 dní, môže sa voči vám začať trestné stíhanie. Pokuty možno uložiť za dopravné priestupky spáchané ako motoristami, tak aj chodcami a cyklistami. Výšku pokuty stanovuje zákon.

Administratívnu pokutu nie je možné zrušiť, ak ste s ňou už súhlasili. Ak na druhej strane odmietnete priznať, že ste sa priestupku dopustili, príslušné orgány sa môžu obrátiť na súd s cieľom dokázať spáchaný priestupok. Voči rozhodnutiu súdu sa môžete odvolať, podobne ako voči akémukoľvek inému rozhodnutiu o trestnom čine.

Pokuta uložená administratívnym spôsobom sa môže vyberať podobne ako pokuta uložená súdom. Nezaznamenáva sa do registra trestov.

Aký je postup, ak sa prípad dostane pred súd?

Súdnu právomoc má okresný súd v oblasti, v ktorej došlo k dopravnému priestupku.

Súdny postup pri menších dopravných priestupkoch je rovnaký ako pri akomkoľvek inom priestupku.

Medzi sankcie, ktoré môže uložiť súd, patria:

 • pokuta;
 • vzatie do väzby;
 • zákaz vedenia motorového vozidla.

Občania ostatných členských štátov môžu byť za drobné dopravné priestupky stíhaní rovnako ako štátni príslušníci.

Voči rozsudku, ako aj trestu uloženému za drobný dopravný priestupok sa možno odvolať rovnakým spôsobom a z rovnakých dôvodov ako v iných prípadoch.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneRiadenie motorových vozidiel na Cypre – Cyperské dopravné predpisy – Priestupky, pokuty a trestné body


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 18/07/2019

Práva obžalovaných v trestnoprávnom konaní - Lotyšsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Na tejto informačnej stránke nájdete informácie o tom, čo sa stane, keď je daná osoba podozrivá alebo obvinená zo spáchania trestného činu, ktorý sa rieši súdnou cestou. Informácie o drobných priestupkoch, ako napr. dopravných priestupkoch, ktoré sa obvykle riešia uložením sankcie, ako je napr. pokuta, nájdete na Odkaz sa zobrazí v novom okneInformačnej stránke 5.

Ak ste sa stali obeťou trestného činu, úplné informácie o svojich právach nájdete tu.


Zhrnutie trestnoprávneho konania

Nižšie nájdete súhrn zvyčajných fáz trestnoprávneho konania:

 • vyšetrovanie,
 • trestné konanie,
 • vypočutie veci na súde prvého stupňa,
 • preskúmanie prípadu na odvolacom súde,
 • preskúmanie prípadu na najvyššom súde,
 • preskúmanie aktuálnych rozhodnutí súdu.

Podrobné informácie o fázach tohto konania a o vašich právach nájdete na informačných stránkach.

Tieto informácie nenahrádzajú právne poradenstvo a slúžia len ako usmernenie.

Úloha Európskej komisie

Majte na pamäti, že Európska komisia nezohráva v trestnoprávnych konaniach v jednotlivých členských štátoch žiadnu úlohu, a v prípade sťažnosti vám nemôže pomôcť. Na týchto informačných stránkach sa nachádzajú informácie o tom, ako a komu podať sťažnosť.

Kliknite na odkazy uvedené nižšie a vyhľadajte potrebné informácie

Odkaz sa zobrazí v novom okne1 – Ako si zabezpečiť právne poradenstvo

Odkaz sa zobrazí v novom okne2 – Moje práva počas vyšetrovania trestného činu

 • Vyšetrovanie
 • Žaloba
 • Určité procesné kroky

Odkaz sa zobrazí v novom okne3 – Moje práva počas súdneho konania

Odkaz sa zobrazí v novom okne4 – Moje práva po skončení súdneho konania

Odkaz sa zobrazí v novom okne5 – Dopravné priestupky

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o trestnoprávnom konaní

Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestné právo

Odkaz sa zobrazí v novom okneOrgány štátnej polície

Odkaz sa zobrazí v novom okneÚrad prokurátora

Odkaz sa zobrazí v novom okneAdvokátska komora Lotyšska

Odkaz sa zobrazí v novom okneLotyšské súdy


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 23/05/2012

1 – Ako si zabezpečiť právne poradenstvo

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Získanie nezávislého právneho poradenstva je veľmi dôležité, ak ste sa nejakým spôsobom stali účastníkom trestnoprávneho konania. Táto informačná stránka vám poradí, kedy a za akých okolností máte nárok na zastúpenie advokátom. Takisto sa dozviete, čo pre vás advokát urobí. Z tejto všeobecnej informačnej stránky sa takisto dozviete, ako nájsť advokáta, a akým spôsobom budú hradené náklady na advokáta v prípade, že si ich úhradu nemôžete dovoliť.


Ako si nájsť advokáta

Ak potrebujete advokáta, kontaktujte Odkaz sa zobrazí v novom oknelotyšskú advokátsku komoru. Má Odkaz sa zobrazí v novom oknezoznam právnych poradcov, ktorí v Lotyšsku vykonávajú právnickú prax.

Či už ste alebo nie ste vo väzbe, môžete o tom, že požadujete právne poradenstvo, informovať orgán, ktorý za konanie zodpovedá (vyšetrovateľa alebo prokurátora alebo súd). Budú vám poskytnuté informácie o advokátovi, ktorý je v službe, alebo bude advokát, ktorý je v službe, informovaný o tom, že požadujete právne poradenstvo a toto poradenstvo vám bude poskytnuté. 

Najlepšou možnosťou pre vás a vašich príbuzných je dohodnúť sa s advokátom, ktorý bude váš spor riešiť tak dlho, ako to bude potrebné. 

Platba za advokátske služby

Advokáti požadujú platbu a klient sa s advokátom dohodne na odmene písomnou formou. Ak s advokátom nie je možné dospieť k dohode, štát pre vás zabezpečí potrebné právne poradenstvo, ktoré bude hradené zo štátneho rozpočtu.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o trestnoprávnom konaní

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o advokátskych komorách

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o právnej pomoci poskytovanej štátom

Odkaz sa zobrazí v novom okneNariadenie o právnej pomoci poskytovanej štátom

Odkaz sa zobrazí v novom okneAdvokátska komora Lotyšska

Odkaz sa zobrazí v novom okneÚrad právnej pomoci


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 23/05/2012

2 – Moje práva počas vyšetrovania trestného činu

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.


Aké sú fázy vyšetrovania trestného činu?

Účelom prípravného konania je:

 • zistiť, či došlo k spáchaniu trestného činu,
 • kto má byť obvinený z trestného činu,
 • či je možné prípad zamietnuť, uzavrieť ho alebo ho predložiť súdu.

Prípravné trestnoprávne konanie pozostáva z dvoch fáz – z vyšetrovania a žaloby.

Vyšetrovanie vykonávajú rôzne policajné orgány, a to vrátane Odkaz sa zobrazí v novom okneŠtátnej polície, Odkaz sa zobrazí v novom okneŠtátnej bezpečnostnej polície, Odkaz sa zobrazí v novom okneFinančnej polície, Odkaz sa zobrazí v novom okneVojenskej polície, Odkaz sa zobrazí v novom okneRady väzenských orgánov, Odkaz sa zobrazí v novom okneÚradu pre prevenciu a boj s korupciou, Odkaz sa zobrazí v novom okneŠtátnej pohraničnej stráže, colných orgánov, kapitánov plavidiel na otvorenom mori, veliteľov vojenských jednotiek národných ozbrojených síl rozmiestnených na cudzích územiach. Vyšetrovanie vedie orgán jurisdikcie, v ktorej bol trestný čin spáchaný. Vyšetrovanie môže vykonávať aj Odkaz sa zobrazí v novom okneÚrad prokurátora.

Za súdne stíhanie zodpovedajú Odkaz sa zobrazí v novom okneorgány prokuratúry.

Moje práva počas vyšetrovania

Kliknite na odkazy uvedené nižšie pre viac informácií o vašich právach počas fáz predbežného vyšetrovania v rámci trestného konania:

 

Vyšetrovanie (1)

Účel vyšetrovania

Účelom vyšetrovania je zistiť, či došlo k spáchaniu trestného činu; kto má byť z trestného činu obvinený; či je možné prípad zamietnuť.

Spolupracovať s vami bude vyšetrovateľ (obyčajne príslušník polície). Počas fázy vyšetrovania môžete byť zadržaný na 48 hodín a vzatý do väzby v podobe bezpečnostného opatrenia.

Celkový čas určený na vyšetrovanie a trestné konanie závisí od závažnosti trestného činu, zo spáchania ktorého ste podozrivý (od 6 do 22 mesiacov s možnosťou predĺženia na ďalších 6 mesiacov). Ak nebudú dodržané tieto časové limity, musia byť zrušené všetky bezpečnostné opatrenia a obmedzenia vašich majetkových práv.

Bude ma niekto informovať o tom, čo sa deje?

Príslušník polície, ktorý vedie vyšetrovanie, vás bude informovať o jeho priebehu.

Bude zabezpečený tlmočník v prípade, že neovládam daný jazyk?

Bude vám poskytnutý tlmočník; postará sa o to policajný úradník alebo prokurátor. Tlmočník preloží všetko potrebné – dokumenty; to, čo hovorí vyšetrovateľ a právny zástupca; a tiež vaše dôkazy.

Kedy budem môcť hovoriť s advokátom?

Ak nehovoríte miestnym jazykom, nie ste povinný mať advokáta, ale odporúča sa to, nakoľko nemusíte poznať miestnu situáciu a zákony. Advokáta si môžete vybrať alebo môžete vyšetrovateľa požiadať, aby vám zabezpečil advokáta, ktorý je v službe.

Ak ste zadržaný, prizve sa advokát, ktorý vás bude zastupovať 48 hodín. Zahraničným advokátom, ktorí sa zúčastňujú konania, sa odporúča, aby tak urobili spolu s miestnym advokátom.

Tlmočník bude zabezpečený čo najskôr, nakoľko jeho prítomnosť je potrebná na to, aby vám mohla byť vysvetlená situácia a aby ste mohli byť vypočutý.

Budem požiadaný o to, aby som poskytol informácie? Mal by som informácie poskytnúť?

Máte právo informácie poskytnúť, ale nie je to povinnosť. Máte právo nevypovedať, čo nemôže byť použité proti vám a nemôže to byť interpretované ako neochota spolupracovať s vyšetrovateľom.

Čo sa stane, ak poviem niečo, čo je pre môj prípad nepriaznivé?

Vaše dôkazy budú spolu s ostatnými dôkazmi preskúmané v rámci prípadu. Nemusíte svedčiť vo svoj neprospech. Máte právo urobiť prehlásenie, ktoré považujete za potrebné. Máte právo nesvedčiť.

Môžem kontaktovať člena rodiny alebo priateľa?

Ak ste zadržaný, máte právo požiadať vyšetrovateľa, aby informoval vašu blízku rodinu, iných príbuzných, vaše pracovisko alebo vzdelávaciu inštitúciu atď.

Môžem v prípade potreby navštíviť lekára?

Áno – pri výkone vyšetrovania sa dodržiavajú ľudské práva.

Môžem kontaktovať svoje veľvyslanectvo ak som z inej krajiny?

Máte právo požiadať o to, aby bolo vaše veľvyslanectvo alebo konzulát informované.

Som z inej krajiny. Musím byť počas vyšetrovania prítomný?

Počas vyšetrovania musíte byť prítomný. Vyšetrovateľ rozhodne o tom, či sa môžete zúčastniť vyšetrovania prostredníctvom videokonferencie alebo telefonickej konferencie.

Môžem byť poslaný späť do domovskej krajiny?

V zákone neexistuje takáto požiadavka, ale vyhostenie z Lotyšskej republiky je možným trestom, ktorý môže byť uložený. Takýto trest môže byť uložený len na základe rozhodnutia súdu.

Budem držaný vo vyšetrovacej väzbe alebo budem na slobode?

Vyšetrovací sudca rozhodne o vašom zadržaní do 48 hodín od zatknutia. Môžete byť zadržaný vtedy, ak sa predpokladá trest odňatia slobody za trestný čin, ktorý ste spáchali, a ak neexistuje žiadne iné bezpečnostné opatrenie, ktorým by sa zabezpečilo, že:

 • sa nebudete vyhýbať vyšetrovaniu alebo súdnemu konaniu alebo výkonu rozhodnutia,
 • nebudete brániť priebehu vyšetrovania,
 • nespáchate ďalší trestný čin.

Vyšetrovací sudca vás vypočuje predtým, ako rozhodne o vašom zadržaní. Máte právo predložiť dokumenty, ktoré naznačujú, že by vaše zadržanie nebolo odôvodnené. Bude vám zabezpečený advokát a tlmočník.

Môžem počas vyšetrovania opustiť krajinu?

Krajinu môžete opustiť s (obvykle písomným) povolením vyšetrovateľa.

Budem požiadaný o to, aby som poskytol odtlačky prstov, vzorky svojej DNA (napr. vlasy, sliny) alebo iné telesné tekutiny?

Kliknite na toto prepojenie a získate informácie o vašich právach.

Môže byť u mňa vykonaná osobná prehliadka?

Kliknite na toto prepojenie a získate informácie Odkaz sa zobrazí v novom okneo vašich právach.

Môžu byť môj dom, obchodné priestory, auto atď. prehľadané?

Kliknite na toto prepojenie a získate informácie Odkaz sa zobrazí v novom okneo vašich právach.

Môžem sa odvolať?

Voči rozhodnutiu vyšetrovateľa máte právo podať odvolanie predsedovi súdu. Máte právo odvolať sa proti opatreniam, ktoré podnikol vyšetrovateľ alebo prokurátor, u dozorujúceho prokurátora alebo nadriadeného prokurátora.

Sťažnosti na rozhodnutia vyšetrovateľa, prokurátora alebo vyšetrujúceho sudcu by ste mali predložiť do 10 dní, ale na ich konanie sa môžete sťažovať počas celého procesu vyšetrovania.

Sťažnosť môžete predložiť v jazyku, ktorý ovládate. Sťažnosť musí byť prejednaná do 10 dní od jej obdržania. Ak sťažnosť nebude napísaná v úradnom jazyku, konečný termín sa bude počítať odo dňa, kedy bol predložený jej preklad; o tomto budete informovaný.

Môžem pred súdnym konaním priznať vinu ku všetkým alebo niektorým obvineniam?

Máte právo priznať vinu počas vyšetrovania alebo trestného konania vo vzťahu ku všetkým alebo niektorým obvineniam alebo vo vzťahu k jednému obvineniu.

Ak priznáte vinu, považuje sa to za poľahčujúcu okolnosť, ktorá môže viesť k miernejšiemu trestu alebo ktorá môže slúžiť ako základ pre zrušenie trestnoprávneho konania. Ak spolupracujete s vyšetrovateľom alebo prokurátorom, môže to viesť k menej prísnym bezpečnostným opatreniam alebo prepusteniu z väzby.

Môže byť obžaloba pred súdnym konaním pozmenená?

Obvinenia proti vám je možné zmeniť vtedy, ak prokurátor získal dodatočné dôkazy. Počiatočné obvinenia proti vám musia byť zmenené v prípade, ak sa preukáže, že sú nesprávne – následne prokurátor zruší žalobu, ktorá sa týka tejto časti. Budú vám predložené nové obvinenia.

Môžem byť obvinený z trestného činu, z ktorého som už bol obvinený v inom členskom štáte?

Môžu byť proti vám vznesené obvinenia, ale nemôžete byť súdený a odsúdený, ak ste už boli súdený alebo zbavený viny za ten istý trestný čin v inom štáte.

Budú mi poskytnuté informácie o svedkoch, ktorí svedčia proti mne?

Budú vám poskytnuté informácie o svedkoch, ktorí predkladajú dôkazy proti vám. Po ukončení vyšetrovania prípadu a predtým, ako bude prípad postúpený súdu, vám prokurátor odovzdá spis a vy budete mať možnosť oboznámiť sa s vyhláseniami svedkov.

Budú mi poskytnuté informácie o iných dôkazoch svedčiacich proti mne?

Obdržíte spis, ktorý bude obsahovať všetky dôkazy, ktoré sa prokurátor chystá použiť na súde proti vám. Prokurátor vám odovzdá kópie spisu.

Už som bol usvedčený zo spáchania tohto trestného činu v inom členskom štáte. Čo sa stane v takom prípade?

V Lotyšsku nemôžete byť súdený za ten istý trestný čin. Na členské štáty EÚ sa vzťahuje pravidlo zákazu stíhania v tej istej veci (ne bis in idem).

Budú sa vyžadovať informácie o mojom registri trestov?

Informácie o vašom registri trestov sa budú vyžadovať.

Trestné konanie (2)

Účel fázy trestného konania

Účelom trestného konania je zistiť trestný čin; identifikovať osobu, ktorá by mala byť z tohto trestného činu obvinená; dospieť k záveru, či je tento prípad možné zamietnuť alebo uzavrieť a postúpiť súdu. Bude s vami spolupracovať Odkaz sa zobrazí v novom okneprokurátor.

Celkový čas určený na vyšetrovanie a trestné konanie závisí od závažnosti trestného činu, z ktorého ste podozrivý (od 6 do 22 mesiacov s možnosťou predĺženia na ďalších 6 mesiacov). Ak nebudú dodržané tieto časové limity, musia byť zrušené všetky bezpečnostné opatrenia a obmedzenia vašich majetkových práv.

Bude ma niekto informovať o tom, čo sa deje?

Prokurátor, ktorý vykonáva vyšetrovacie úkony (pravdepodobne tie isté, ako počas vyšetrovania) vás bude informovať o tom, čo sa deje.

Bude zabezpečený tlmočník v prípade, že neovládam daný jazyk?

Bude vám poskytnutý tlmočník; postará sa o to prokurátor. Tlmočník preloží všetko potrebné – dokumenty; to, čo hovorí prokurátor a právny zástupca; a tiež vaše dôkazy.

Kedy budem môcť hovoriť s advokátom?

Ak nehovoríte miestnym jazykom, nie ste povinný mať advokáta, ale odporúča sa to, nakoľko nemusíte poznať miestnu situáciu a zákony. Zahraničným advokátom, ktorí sa zúčastňujú konania, sa odporúča, aby tak urobili spolu s miestnym advokátom. Advokáta si môžete vybrať, alebo môžete prokurátora požiadať o to, aby zabezpečil advokáta, ktorý je v službe.

Tlmočník bude zabezpečený čo najskôr, nakoľko jeho prítomnosť je potrebná na to, aby vám mohla byť vysvetlená situácia, aby ste mohli byť vypočutý atď.

Budú sa odo mňa požadovať informácie? Mal by som tieto informácie poskytnúť?

Máte právo poskytnúť informácie, ale nie je to povinnosť. Máte právo nevypovedať, čo nemôže byť použité proti vám a nemôže to byť interpretované ako neochota spolupracovať.

Čo sa stane, ak poviem niečo, čo môže byť v rámci prípadu použité proti mne?

Vaše dôkazy budú spolu s ostatnými dôkazmi preskúmané v rámci prípadu. Nemusíte svedčiť vo svoj neprospech. Máte právo urobiť prehlásenie, ktoré považujete za potrebné. Máte právo nesvedčiť.

Môžem kontaktovať člena rodiny alebo priateľa?

Ak ste zadržaný, máte právo požiadať prokurátora, aby informoval vašu blízku rodinu, iných príbuzných, vaše pracovisko alebo vzdelávaciu inštitúciu atď.

Môžem v prípade potreby navštíviť lekára?

Áno – počas trestného konania sa dodržiavajú ľudské práva.

Môžem kontaktovať svoje veľvyslanectvo ak som z inej krajiny?

Máte právo požiadať o to, aby bolo vaše veľvyslanectvo alebo konzulát informované.

Som z inej krajiny. Musím byť počas vyšetrovania prítomný?

Počas fázy trestného konania musíte byť prítomný. Prokurátor rozhodne o tom, či sa môžete zúčastniť vyšetrovania prostredníctvom videokonferencie alebo telefonickej konferencie.

Môžem byť poslaný späť do domovskej krajiny?

V zákone neexistuje takáto požiadavka, ale predpokladá sa dodatočný trest – vyhostenie z Lotyšskej republiky. Takýto postup je možné uplatniť len Odkaz sa zobrazí v novom oknena základe rozhodnutia súdu

Budem držaný vo vyšetrovacej väzbe alebo budem prepustený na slobodu?

O vašom zadržaní rozhodne vyšetrovací sudca. Zadržaný môžete byť vtedy, ak je možné uložiť trest odňatia slobody za trestný čin, ktorý ste spáchali, a ak neexistuje žiadne iné bezpečnostné opatrenie, ktorým by sa zabezpečilo, že sa nevyhnete vyšetrovaniu alebo súdnemu konaniu alebo výkonu rozhodnutia; nebudete brániť priebehu vyšetrovania; nespáchate ďalší trestný čin.

Vyšetrovací sudca vás vypočuje predtým, než rozhodne o vašom zadržaní. Máte právo predložiť dokumenty, ktoré naznačujú, že by vaše zadržanie nebolo odôvodnené. Bude vám zabezpečený advokát a tlmočník.

Môžem počas vyšetrovania opustiť krajinu?

Krajinu môžete opustiť s (obvykle písomným) povolením prokurátora.

Budem požiadaný o to, aby som poskytol odtlačky prstov, vzorky svojej DNA (napr. vlasy, sliny) alebo iné telesné tekutiny?

Kliknite na toto prepojenie a získate informácie o vašich právach.

Môže byť u mňa vykonaná osobná prehliadka?

Kliknite na toto prepojenie a získate informácie o vašich právach.

Môžu byť môj dom, obchodné priestory, auto atď. prehľadané?

Kliknite na toto prepojenie a získate informácie o vašich právach.

Môžem sa odvolať?

Voči rozhodnutiu vyšetrujúceho sudcu máte právo podať odvolanie predsedovi súdu. Máte právo odvolať sa proti konaniu prokurátora u nadriadeného prokurátora.

Sťažnosti na rozhodnutia prokurátora alebo vyšetrujúceho sudcu by ste mali predložiť do 10 dní. Sťažnosti na konanie prokurátora je možné predkladať počas celého procesu vyšetrovania.

Sťažnosť môžete predložiť v jazyku, ktorý ovládate. Sťažnosť musí byť prejednaná do 10 dní od jej obdržania. Ak sťažnosť nebude napísaná v úradnom jazyku, konečný termín sa bude počítať odo dňa, kedy bol predložený jej preklad; o tomto budete informovaný.

Môžem pred procesom priznať vinu ku všetkým alebo niektorým obvineniam?

Máte právo priznať vinu počas vyšetrovania alebo žaloby vo vzťahu ku všetkým alebo niektorým obvineniam alebo vo vzťahu k jednému obvineniu.

Ak priznáte vinu, považuje sa to za poľahčujúcu okolnosť, ktorá môže viesť k miernejšiemu trestu. Ak priznáte vinu a spolupracujete s vyšetrovateľom alebo prokurátorom, môže to viesť k menej prísnym bezpečnostným opatreniam alebo prepusteniu z väzby.

Ak priznáte vinu, trestnoprávne konanie môže byť ukončené. Možné výsledky sú:

 • podmienečné vylúčenie z trestnej zodpovednosti,
 • príkaz prokurátora na uplatniteľnú sankciu,
 • dohoda s prokurátorom o vašom priznaní viny a uplatniteľnej sankcii; ktorú následne potvrdí súd atď.

Môže byť obžaloba pred súdnym konaním pozmenená?

Obvinenia proti vám je možné zmeniť vtedy, ak prokurátor získal dodatočné dôkazy. Obvinenia proti vám je možné zmeniť v prípade, ak prokurátor uzná, že nie sú správne – následne prokurátor zruší žalobu, ktorá sa týka tejto časti. Budú vám predložené nové obvinenia.

Môžem byť obvinený z trestného činu, z ktorého som už bol obvinený v inom členskom štáte?

Môžu byť proti vám vznesené obvinenia, ale nemôžete byť súdený a odsúdený, ak ste už boli súdený alebo zbavený viny za ten istý trestný čin v inom štáte.

Budú mi poskytnuté informácie o svedkoch, ktorí svedčia proti mne?

Budú vám poskytnuté informácie o svedkoch, ktorí predkladajú dôkazy proti vám. Po ukončení vyšetrovania a predtým, ako bude prípad postúpený súdu, vám prokurátor odovzdá spis, obsahujúci vyhlásenia svedkov.

Budú mi poskytnuté informácie o iných dôkazoch svedčiacich proti mne?

Obdržíte spis, ktorý bude obsahovať všetky dôkazy, ktoré sa prokurátor chystá použiť na súde proti vám. Prokurátor vám odovzdá kópie spisu.

Už som bol usvedčený zo spáchania tohto trestného činu v inom členskom štáte. Čo sa stane v takom prípade?

V Lotyšsku nemôžete byť súdený za ten istý trestný čin. Na členské štáty EÚ sa vzťahuje pravidlo zákazu stíhania v tej istej veci (ne bis in idem).

Budú sa vyžadovať informácie o mojom registri trestov?

Áno, budú sa vyžadovať informácie o vašom registri trestov.

Určité procesné kroky (3)

Budem požiadaný o to, aby som poskytol odtlačky prstov, vzorky svojej DNA (napr. vlasy, sliny) alebo iné telesné tekutiny?

Môžete byť požiadaný o poskytnutie odtlačkov prstov alebo vzoriek vašej DNA. Vzorky iných telesných tekutín môžu byť vyžadované a odobrané vtedy, ak je to potrebné pre vyšetrovanie konkrétneho trestného činu.

Máte právo oboznámiť sa s rozhodnutím o prehliadke, ktorú vykoná expert, ešte predtým, ako sa vykoná, za predpokladu, že sa táto prehliadka týka vás. Máte právo klásť otázky o prehliadke, ktorú vykoná expert, ešte pred jej vykonaním.

Ste povinný podrobiť sa znaleckej prehliadke. Ste povinný poskytnúť vzorky na účely komparatívneho skúmania alebo súhlasiť s ich poskytnutím.

Ak poskytujete vzorky na účely komparatívneho skúmania dobrovoľne, bude to zaznamenané. Máte právo byť oboznámený so zaznamenanými informáciami a môžete požiadať o doplnenie, ktoré považujete za potrebné, a to ešte pred podpísaním záznamu. Ak nebudete súhlasiť s odobraním vzoriek na účely komparatívneho skúmania, budú získané použitím donucovacích opatrení na základe rozhodnutia vyšetrujúceho sudcu.

Môže byť u mňa vykonaná osobná prehliadka?

Vaše telo môže byť podrobené vizuálnej prehliadke, ak sa na ňom nachádzajú stopy aktivity spojenej s trestným činom, akékoľvek konkrétne znaky alebo charakteristiky atď. Vizuálnu prehliadku vášho tela môže vykonať len osoba toho istého pohlavia alebo odborný lekár. O vizuálnej prehliadke sa vypracuje písomný záznam a vy budete mať právo, aby vás o ňom informovali a aby ste mali možnosť pripomienkovať ho.

Osobnú prehliadku je možné vykonať vtedy, ak sú veci alebo dokumenty, ktoré sú pre vyšetrovanie dôležité, ukryté vo vašom oblečení, osobných veciach, na vašom tele alebo v jeho dutinách. Osobnú prehliadku vášho tela môže vykonať len osoba toho istého pohlavia v prítomnosti odborného lekára. Rozhodnutie o vykonaní osobnej prehliadky sa nevyžaduje, ak ste vo väzbe. Rozhodnutie o vykonaní osobnej prehliadky sa nevyžaduje, ak sa vykonáva počas prehľadávania miestnosti alebo oblasti a ak ste v týchto priestoroch v tom čase prítomný.

Môžu byť môj dom, obchodné priestory, auto atď. prehľadané?

Váš dom, obchodné priestory, auto atď. je možné prehľadať. O prehliadke rozhoduje vyšetrujúci sudca alebo súd, ale v urgentných prípadoch postačuje aj rozhodnutie vyšetrovateľa, ktoré schváli prokurátor.

Vy alebo váš dospelý rodinný príslušník má právo byť počas prehliadky prítomný, predovšetkým, ak sa vykonáva vo vašom bydlisku alebo na vašom pracovisku; s výnimkou prípadu, keď ste vo väzbe. Ak sa vy alebo váš dospelý rodinný príslušník nemôže zúčastniť prehliadky, je potrebné prizvať zástupcu miestneho úradu alebo správcu priestorov alebo budovy.

Máte právo byť informovaný o rozhodnutí o vykonaní prehliadky ešte predtým, ako sa uskutoční, a vyšetrovateľ je povinný vám toto rozhodnutie predložiť. Všetky veci, ktoré sa počas prehliadky našli a zaistili, vám musia byť ukázané, zaznamenané a zabalené, a ak je to potrebné, aj zapečatené.

Máte právo požiadať o to, aby sa miesto prehliadky uviedlo do pôvodného stavu, ak je to prakticky možné. Máte právo byť informovaný o záznamoch z prehliadky, vysloviť pripomienky a požadovať, aby boli zaznamenané. Počas prehliadky máte právo na advokáta a tlmočníka.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o trestnoprávnom konaní

Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestné právo

Odkaz sa zobrazí v novom okneOrgány štátnej polície

Odkaz sa zobrazí v novom okneÚrad verejného prokurátora

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o registri trestov

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o postupoch zadržania

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o odňatí slobody

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o advokátskych komorách


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 23/05/2012

3 – Moje práva počas súdneho konania

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.


Kde sa bude uskutoční súdne konanie?

Prípad vypočuje Odkaz sa zobrazí v novom okneokresný alebo mestský súd alebo, pokiaľ ide o veľmi závažný trestný čin, Odkaz sa zobrazí v novom oknekrajský súd. Územná príslušnosť obvykle závisí od miesta, kde bol trestný čin spáchaný. Bude vám zaslané písomné oznámenie.

Prípad bude vypočutý na verejnom zasadnutí súdu, s niekoľkými výnimkami (sexuálne motivovaný trestný čin, potreba ochrániť štátne tajomstvo atď.).

Prípad na súde prvého stupňa posúdi samosudca, predseda súdu však môže požadovať, aby bol prípad posúdený kolégiom troch sudcov z povolania. Sudca alebo kolégium rozhodne o prípade.

Je možné zmeniť obvinenia počas súdneho konania?

Prokurátor môže zmeniť obvinenia počas súdneho konania na závažnejšie alebo menej závažné obvinenia.

Ak prokurátor zmení obvinenia na menej závažné, ale konkrétne dôkazy zostanú nezmenené, nové obvinenia budú zaznamenané do zápisnice zo súdneho pojednávania.

Ak sa obvinenia zmenia na menej závažné a konkrétne dôkazy sa zmenili alebo sa obvinenia zmenia na závažnejšie, ale konkrétne dôkazy sa nezmenili, nové obvinenia budú zaznamenané do zápisnice zo súdneho pojednávania. O ich vydanie môžete požiadať v písomnej podobe.

Ak prokurátor zmení obvinenia na závažnejšie, pretože sa našli nové konkrétne dôkazy vo vzťahu k trestnému činu, súd môže konanie prerušiť pričom prokurátor je povinný súdu predložiť nové obvinenia do jedného mesiaca.

Informácie o nových obvineniach budú zaslané vám, vášmu advokátovi, obeti a zástupcovi obete, spolu s uvedením dátumu súdneho konania.

Čo sa stane, ak sa priznám k niektorým alebo ku všetkým obvineniam?

Ak sa obžalovaný prizná, mohlo by to znamenať, že sa uplatní menej závažný trest. To isté platí v prípade, keď sa priznanie viny týka niekoľkých obvinení.

Ak sa priznáte ku všetkým obvineniam, prípad môže byť prejednaný bez preskúmania dôkazov a len na základe vyhodnotenia dôkazov, ktoré sa týkajú vás osobne a odškodnenia v podobe náhrady škody. V takom prípade dochádza k obmedzeným možnostiam odvolania sa proti rozhodnutiu súdu.

Musím byť počas súdneho konania prítomný?

Na súdnych pojednávaní musíte byť vždy prítomný, až do vydania rozsudku. Môžete požiadať o to, aby bol prípad vypočutý bez vás, ale v tomto prípade musí byť prítomný váš zástupca.

Ak sa nachádzate v inej krajine alebo miesto vášho pobytu nie je známe/ alebo vaša účasť na súde nie je možná, potom môže byť prípad prejednávaný in absentia. (t. j. bez vás)

Nemáte právo zúčastniť sa súdneho konania prostredníctvom videokonferencie z iného členského štátu.

Budem mať počas súdneho konania tlmočníka?

Súd vám zabezpečí tlmočníka.

Budem mať počas súdneho konania advokáta?

Vy sám rozhodnete o tom, či advokáta potrebujete alebo nie. Je povinné mať advokáta za týchto okolností:

 • ak ste maloletá osoba alebo nespôsobilý na právne úkony alebo máte problémy s učením,
 • ak sa rozhodlo o použití donucovacích opatrení lekárskeho charakteru,
 • ak nie ste schopný uplatňovať svoje procesné práva z dôvodu fyzickej alebo mentálnej nespôsobilosti,
 • ak ste negramotný alebo ak ste dosiahli nízku úroveň vzdelania, ktorá vám neumožňuje uplatňovať vaše procesné práva,
 • ak sa začali rokovania o dohode s obžalobou,
 • ak sa prípad prejednáva vo vašej neprítomnosti.

V takých prípadoch vám bude pridelený advokát a vy ho môžete odmietnuť, s výnimkou prípadu, kedy boli použité donucovacie opatrenia lekárskeho charakteru. Máte právo požiadať o iného advokáta.

Môžem počas súdneho konania prehovoriť?

Na súde máte právo predložiť dôkazy a vyjadriť svoj názor. Predložiť dôkazy nie ste povinný – toto nie je možné považovať za neochotu spolupracovať so súdom. Máte právo predložiť svoje dôkazy súdu v písomnej podobe; súd ich prečíta. Nie ste povinný svedčiť vo svoj neprospech; prokurátor je povinný dokázať vašu vinu.

Nie ste povinný hovoriť pravdu; nový prípad nemôže byť proti vám začatý preto, že ste zámerne predložili falošné dôkazy alebo že ste dôkazy odmietli predložiť. Vaše správanie je možné zohľadniť pri vynášaní rozsudku, ale nemôže sa chápať ako priťažujúca okolnosť.

Aké sú moje práva vo vzťahu k dôkazom svedčiacim proti mne?

Počas súdneho konania môžete predložiť nové dôkazy s cieľom podporiť svoje alibi, vylúčiť trestnoprávnu zodpovednosť alebo zmierniť vinu a napadnúť dôkazy obžaloby.

Máte právo klásť otázky svedkom a obeti, máte právo predvolať svedkov vrátane tých, ktorí predtým neboli vypočutí; predložiť dokumenty, fyzické alebo elektronické dôkazy; požiadať súd o to, aby si vyžiadal predmety alebo dokumenty.

Máte právo predkladať dôkazy počas celého súdneho konania – až do momentu, kedy súd oznámi ukončenie súdneho vyšetrovania.

Máte právo využiť služby súkromného detektíva. Pri rozhodovaní o prípade súd v plnom rozsahu vyhodnotí všetky dôkazy.

Súd rozhodne o predvolaní vašich svedkov po tom, ako požiada o názor ďalších strán, ktoré sa zúčastňujú konania. Ak bude vaša žiadosť zamietnutá, môžete ju opakovane predkladať.

Vy a váš advokát máte právo vypočuť všetkých svedkov prípadu. Ich dôkazy budú analyzované vo vyjadrení k žalobe, ktorú predložíte vy alebo váš advokát.

Budú sa brať do úvahy aj informácie o mojom registri trestov?

Budú zohľadnené informácie o vašich nevyčerpaných odsúdeniach. Odsúdenia, ktoré boli z registra trestov vymazané z dôvodu premlčania, sa môžu chápať ako okolnosti, ktoré charakterizujú vašu osobu. Tieto odsúdenia sa zohľadňujú pri rozhodovaní o treste vrátane zadržania.

Informácie o vašom registri trestov sa budú vyžadovať počas fáz Odkaz sa zobrazí v novom oknevyšetrovania a Odkaz sa zobrazí v novom okneobžaloby; tieto informácie je možné predložiť na súdnom pojednávaní. Súd zohľadní váš register trestov pri vynášaní rozsudku.

Zákon umožňuje kontaktovať príslušné orgány v inom členskom štáte a požadovať informácie o vašich predchádzajúcich odsúdeniach v tomto štáte.

Čo sa stane ku koncu súdneho konania?

Súd predloží rozhodnutie o oslobodení alebo odsúdení, alebo rozhodnutie, ktorým sa trestnoprávne konanie končí, ak okolnosti nasvedčujú tomu, aby súdne konanie nepokračovalo. K tomuto môže dôjsť v prípade nedostatočných dôkazov, ktoré by obvinenia odôvodňovali, alebo ak verejný prokurátor obvinenia stiahne.

Možné tresty:

 • trest odňatia slobody (3 mesiace – 15 rokov, pri závažných trestných činoch do 20 rokov alebo doživotný trest odňatia slobody),
 • verejnoprospešné práce (40 – 280 hodín),
 • pokuta (3 – 200-násobok minimálnej mesačnej mzdy),
 • zabavenie majetku (majetok bude skonfiškovaný bez kompenzácie a ponechá si ho štát),
 • vyhostenie z Lotyšska (dodatočný trest: zákaz vstupu na 3 – 10 rokov),
 • obmedzenie práv (dodatočný trest: zákaz vykonávať určité druhy obchodnej činnosti alebo akúkoľvek obchodnú činnosť; niektoré odborné alebo iné druhy aktivít; zastávať určitý úrad; získavať zákonné oprávnenia alebo licencie; 1 – 5 rokov),
 • probačné obdobie (1 – 3 roky).

Akú úlohu zohráva obeť počas súdneho konania?

Osoba je uznaná za obeť na základe rozhodnutia vyšetrovateľa alebo prokurátora, ak o to táto osoba písomne požiadala. Súd môže osobu uznávať za obeť až do začiatku súdneho vyšetrovania.

Obeť môže predložiť žiadosť o náhradu škody; predložiť dôkazy; ovplyvniť vývoj prípadu (zmier s obžalovaným, súhlas s dohodou prokurátora ohľadom vynesenia rozsudku atď.).

Obeť vyjadruje svoj názor na rozsudok a náhradu škody, ktorú požadovala počas súdneho konania. Obeť sa proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa a rozhodnutiu odvolacieho súdu môže odvolať.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o trestnoprávnom konaní

Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestné právo

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o registri trestov

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o postupoch zadržania

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o činnosti detektívov

Odkaz sa zobrazí v novom okneLotyšské súdy


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 23/05/2012

4 – Moje práva po skončení súdneho konania

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.


Môžem sa odvolať?

Máte právo odvolať sa proti Odkaz sa zobrazí v novom oknerozhodnutiu súdu prvého stupňa tak, že do 10 dní odo dňa vydania rozhodnutia predložíte odvolanie. Súd môže predĺžiť túto lehotu na 20 dní.

Odvolanie by malo byť adresované súdu, ktorý je o jeden stupeň vyššie (kolégium trestných prípadov na Odkaz sa zobrazí v novom oknekrajskom súde alebo komora trestných prípadov Odkaz sa zobrazí v novom oknenajvyššieho súdu), ale malo by byť podané na súde, ktorý rozhodnutie vydal.

Nie je možné odvolať sa samostatne proti písomným alebo ústnym rozhodnutiam urobeným počas procesu. Proti nim je možné odvolať sa len spolu s odvolaním proti rozhodnutiu súdu.

Odvolanie môžete podať vtedy, ak ste toho názoru, že rozhodnutie súdu bolo nesprávne - napríklad, rozsudok je príliš prísny alebo bola použitá nevhodná právna interpretácia vášho správania (uplatnenie neprimeraného článku alebo časti článku trestného práva) atď.

Čo sa stane, ak sa odvolám?

Ak podáte odvolanie, uplatnenie rozhodnutia bude pozastavené. Ak budete počas odvolania vo väzení, odpočítavanie lehoty 10 alebo 20 dní na podanie odvolania začne v deň, kedy vám bolo doručené rozhodnutie v jazyku, ktorému rozumiete.

Ak máte zdravotné problémy alebo rodinné dôvody, na základe ktorých môžete byť prepustený z väzby, môžete požiadať o preverenie dôvodov väzby. Súd nie je povinný takúto žiadosť schváliť.

Súd vás bude informovať o termíne vypočutia odvolania. Vo vzťahu k tomuto vypočutiu nie je stanovený žiadna lehota, ale súdy sa pridržiavajú toho, aby boli prípady prerokované v primeranom čase..

V rámci vášho odvolania máte právo predložiť nové dôkazy s vysvetlením, prečo je potrebné ich preskúmať, a s uvedením dôvodov nepredloženia dôkazov súdu prvého stupňa. Máte právo požiadať o to, aby odvolací súd preskúmal dôkazy, ak ste presvedčený o tom, že je to dôležité na zdôvodnenie odvolania.

Ako prebieha odvolacie konanie?

Na vypočutie odvolania budú prizvané nasledujúce strany: prokurátor, všetky osoby, ktoré napadli rozhodnutie súdu, obhajcovia alebo zástupcovia. Vaše odvolanie prerokujú traja sudcovia z povolania.

Počas vypočúvania sa prejednáva len váš prípad, s výnimkou situácie, keď má súd pochybnosti o zisteniach súdu prvého stupňa.

V prípade odvolania môže súd urobiť jedno z piatich možných rozhodnutí:

 • rozhodnutie súdu prvého stupňa platí; je zrušené a je schválené nové rozhodnutie,
 • je čiastočne zrušené a nové rozhodnutie je schválené vo vzťahu k tejto časti,
 • je zrušené a prípad je uzavretý,
 • je zrušené úplne alebo čiastočne a prípad je vrátený súdu prvého stupňa na nové vypočutie.

Čo sa stane, ak bude odvolanie úspešné alebo neúspešné?

Ak je váš nárok uspokojený a nikto iný (prokurátor alebo obeť) nenapadnú rozhodnutie súdu v rámci kasačného postupu, potom rozsudok alebo rozhodnutie odvolacieho súdu nadobúda účinnosť.

Ak váš nárok nie je uspokojený, máte právo napadnúť rozhodnutie odvolacieho súdu v rámci kasačného postupu na Odkaz sa zobrazí v novom okneoddelení pre trestnoprávne prípady senátu Najvyššieho súdu. Kasačný nárok je potrebné predložiť do 10 dní odo dňa sprístupnenia rozhodnutia odvolacieho súdu. Súd môže túto lehotu predĺžiť na 20 dní.

Ak budete zbavený viny, alebo ak bude prípad uzavretý z nejakého právneho dôvodu, budete mať právo na odškodné.

Ak bude vaše odvolanie schválené, záznam o vašom odsúdení bude zaznamenaný v Odkaz sa zobrazí v novom okneInformačnom centre ministerstva vnútra Lotyšskej republiky.

Pokiaľ ide o kasačný nárok, vzťahujú sa naň veľmi prísne podmienky – musíte predložiť dôkaz o tom, že bolo trestné právo alebo zákon o trestnoprávnom konaní porušené vo veľkej miere.

V niektorých prípadoch máte právo znovu otvoriť trestné konanie, ak sa po tom, čo nariadenie alebo rozhodnutie nadobudlo účinnosť, zistia nové okolnosti. Na takéto preverenie nie je stanovený žiadna lehota.

V niektorých prípadoch (ak došlo k značnému porušeniu trestného zákona alebo zákona o trestnoprávnom konaní), aj keď ste nepredložili kasačný nárok, bude váš advokát ešte stále môcť predložiť žiadosť o preverenie nariadenia alebo rozhodnutia, ktoré nadobudlo platnosť. Na predloženie žiadosti nie je stanovená žiadna lehota.

Nariadenie súdu prvého stupňa nadobúda účinnosť a je konečné, ak nebolo napadnuté prostredníctvom odvolania alebo kasačného postupu. Nariadenie alebo rozhodnutie súdu prvého stupňa nadobúda platnosť a je konečné, ak nebolo napadnuté na základe kasačného postupu. Rozhodnutie kasačného súdu nadobúda platnosť a je konečné v deň prejednania prípadu.

Som z iného členského štátu. Môžu ma po procese poslať späť do tohto štátu?

Ak vám bolo doručené rozhodnutie o treste odňatia slobody, môžete byť po procese dopravený do vašej domovskej krajiny v prípade, ak príslušný orgán vašej krajiny požiadal o vydanie a Odkaz sa zobrazí v novom okneÚrad generálneho prokurátora Lotyšskej republiky s tým súhlasil, alebo naopak – úrad požiadal vašu krajinu o prevzatie, aby ste si trest odpykali vo vašej krajine. Presun nie je automatický.

Podmienky presunu sú tieto:

 • musíte byť občanom krajiny, v ktorej sa bude trest vykonávať,
 • musí byť platné rozhodnutie súdu,
 • do trestu musí zostávať minimálne 6 mesiacov,
 • daný trestný čin musí byť pokladaný za trestný čin aj vo vašej krajine,
 • prejavili ste želanie vykonať trest vo vašej krajine alebo súhlasili ste s presunom.

Väzenská správa vás bude informovať o vašom práve požiadať o presun do 10 dní od prijatia príkazu, ktorý sa týka uplatnenia rozhodnutia. Svoju žiadosť musíte predložiť Úradu generálneho prokurátora Lotyšskej republiky v písomnej podobe.

Ak trest nechcete vykonať vo vašej krajine alebo ak nesúhlasíte s takouto žiadosťou podanou orgánmi vašej krajiny, musíte Úradu generálneho prokurátora Lotyšskej republiky predložiť písomné odmietnutie. Žiadosť o presun musí byť prejednaná do 10 dní.

Informácie o obvineniach alebo usvedčeniach

Informácie o vašich usvedčeniach v Lotyšsku sa vedú bez vášho súhlasu v aktívnej databáze registra Odkaz sa zobrazí v novom okneInformačného centra ministerstva vnútra Lotyšskej republiky až do skončenia účinnosti alebo anulovania usvedčenia. Ak vám bola uložená správna sankcia, potom bude takýto záznam vedený po dobu 1 roka po jej doručení a následne bude prevedený do archívu registra. Neexistuje žiadna možnosť napadnutia.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o trestnoprávnom konaní

Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestné právo

Odkaz sa zobrazí v novom okneLotyšské súdy

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o registri trestov

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o náhrade škody zapríčinenej stranou, ktorá zodpovedá za konanie


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 23/05/2012

5 – Dopravné priestupky


Akým spôsobom sa riešia menej závažné dopravné priestupky?

Ak ste prekročili maximálnu povolenú rýchlosť (50 km/h v mestách a 90 km/h mimo nich) o 20 km/h a menej, potom vás môže Odkaz sa zobrazí v novom oknepolicajný úradník napomenúť alebo vám dať pokutu vo výške 5 LVL.

Ak ste prekročili povolenú rýchlosť o 21 - 30 km/h, potom vás môže policajný úradník napomenúť alebo vám dať pokutu vo výške 20 LVL.

Čím viac prekročíte povolenú rýchlosť, tým vyššia môže byť pokuta, ktorá môže dosiahnuť výšku až 300 LVL a ktorá môže viesť k zadržaniu vášho vodičského preukazu na 3 – 6 mesiacov.

Ak ste parkovali na zakázanom mieste, potom vám policajný úradník môže dať pokutu vo výške 20 LVL.

Ak nemáte počas jazdy pri sebe vodičský preukaz, registračné doklady alebo technický preukaz atď., policajný úradník vás môže napomenúť/ alebo vám dať pokutu vo výške 2 LVL.

Ak ste počas dňa riadili motorové vozidlo bez zapnutých svetiel, potom vás môže policajný úradník napomenúť alebo vám dať pokutu vo výške 5 LVL. Za to isté porušenie za tmy alebo zníženej viditeľnosti vám môže policajný úradník dať pokutu vo výške 30 LVL.

Ak počas jazdy nemáte vy alebo váš spolujazdec zapnuté bezpečnostné pásy, potom vás policajný úradník môže napomenúť alebo vám dať pokutu vo výške 20 LVL.

Policajný úradník vypracuje záznam o porušení a na mieste môže rozhodnúť o sankcii. Voči sankcii sa môžete odvolať na vyššom orgáne do 1 mesiaca od oznámenia rozhodnutia. Proti následnému rozhodnutiu je možné opäť sa odvolať na Odkaz sa zobrazí v novom okneokresný správny súd. Odvolanie by malo byť podané do 1 mesiaca.

Porušenia povinností chodcov rieši mestská polícia. Môže vám byť udelená pokuta od 5 do 20 LVL. Toto rozhodnutie môžete napadnúť na okresnom správnom súde do 1 mesiaca.

Ak ste riadili motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu s hladinou alkoholu v rozmedzí 0,2 – 0,5 ‰ a ak ste vlastnili vodičský preukaz menej než 2 roky, potom vám policajný úradník alebo sudca okresného alebo mestského súdu udelí pokutu vo výške 100 – 200 LVL, a to vrátane odobratia vodičského preukazu na obdobie 3 mesiacov. Toto rozhodnutie môžete napadnúť do 1 mesiaca na vyššom orgáne a následne na okresnom správnom súde (za pokutu, ktorú vám udelil policajný úradník) alebo Odkaz sa zobrazí v novom oknekrajskom súde (za pokutu, ktorú vám udelil sudca).

Zaznamenajú sa tieto priestupky do môjho registra trestov?

Správne priestupky budú zaznamenané vo vašom registri trestov. Informácie o týchto sankciách sa uchovávajú bez vášho súhlasu v aktívnej databáze registra Odkaz sa zobrazí v novom okneInformačné centrum ministerstva vnútra Lotyšskej republiky na obdobie 1 roka od ich doručenia, následne sa záznamy presúvajú do archívnej databázy registra.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o cestnej premávke

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o správnych priestupkoch

Odkaz sa zobrazí v novom okneSprávny poriadok

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o polícii

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o registri trestov

Odkaz sa zobrazí v novom okneŠtátna polícia

Odkaz sa zobrazí v novom okneRiaditeľstvo pre bezpečnosť cestnej premávky


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 23/05/2012

Práva obžalovaných v trestnoprávnom konaní - Luxembursko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Tieto informačné stránky obsahujú vysvetlenia, čo sa stane, keď je osoba podozrivá alebo obvinená z trestného činu, ktorý je predmetom súdneho procesu. Bližšie o menej závažných trestných činoch, ako sú dopravné priestupky, ktoré sa zvyčajne trestajú pevne stanoveným trestom, napr. pokutou, pozri na Odkaz sa zobrazí v novom okneinformačnej stránke 5.

Ak ste obeťou trestného činu, úplné informácie o svojich právach nájdete tu.


Zhrnutie trestného konania

Ďalej v texte nájdete stručný prehľad o obvyklých fázach trestného konania.

 • Konanie sa začína oznámením trestného činu, podaním trestného oznámenia obeťou alebo zistením zločinu alebo prečinu políciou.
 • Štátny prokurátor nariadi predbežné vyšetrovanie.
 • Polícia vypočuje podozrivých a môže ich zadržať najviac 24 hodín.
 • Ak štátny prokurátor ustanoví vyšetrujúceho sudcu, rozhodne o vašom obvinení, to znamená rozhodne sa vás oficiálne obviniť zo spáchania trestného činu a potom vás vypočuje.
 • Sudca vás môže dať zatknúť políciou a uväzniť: máte právo požiadať poradný senát obvodného súdu o predbežné prepustenie.
 • Vyšetrujúci sudca vyšetrí prípad z hľadiska okolností svedčiacich vo váš prospech aj neprospech.
 • Po skončení vyšetrovania vyšetrujúci sudca odovzdá spis prokurátorovi, ktorý podá návrh na zastavenie trestného stíhania (skončenie trestného stíhania bez dôsledkov) alebo na vaše vydanie na trestné konanie pred súdom. Proti návrhu na vaše vydanie na trestné konanie máte právo sa odvolať.
 • Dostavíte sa na pojednávania na súd pre trestnoprávne veci.
 • Rozsudkom budete zbavený viny alebo odsúdený.
 • Máte právo odvolať sa na odvolací súd a na opätovné preskúmanie svojej veci týmto súdom.

Podrobné informácie o všetkých týchto fázach konania a o svojich právach nájdete na informačných stránkach. Tieto informácie nemôžu nahradiť poradu s advokátom a slúžia len ako usmernenie.

Úloha Európskej komisie

Majte na pamäti, že Európska komisia nezohráva v trestných konaniach v členských štátoch žiadnu úlohu a ak chcete podať sťažnosť, nemôže vám pomôcť. Informácie o tom ako a kde podať sťažnosť nájdete v týchto poučeniach.

Informácie, ktoré potrebujete, nájdete kliknutím na linky uvedené ďalej v texte.

Odkaz sa zobrazí v novom okne1 – Porada s advokátom

Odkaz sa zobrazí v novom okne2 – Moje práva počas vyšetrovania

 • Výsluch / predbežné policajné vyšetrovanie.
 • Zatknutie (vrátane vydania európskeho zatykača).
 • Výsluch vyšetrujúcim sudcom a vzatie do väzby.
 • Zasadnutie poradného senátu vo veci prepustenia z väzby.
 • Vyšetrovanie prípadu štátnym prokurátorom / vyšetrujúcim sudcom a právo na obhajobu.
 • Postup skončenia vyšetrovania a vydania obvineného na trestné konanie pred súdom.

Odkaz sa zobrazí v novom okne3 – Moje práva počas súdneho konania

Odkaz sa zobrazí v novom okne4 – Moje práva po skončení súdneho konania

Odkaz sa zobrazí v novom okne5 – Dopravné a iné menej závažné priestupky


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 05/04/2016

1 – Porada s advokátom

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Ak ste akokoľvek zainteresovaný na trestnom konaní, je pre vás veľmi dôležité získať nezávislé poradenstvo advokáta. Na týchto informačných stránkach nájdete vysvetlenia, kedy a za akých okolností máte právo byť zastúpený advokátom. Dozviete sa aj to, ako vám advokát pomôže. V tomto všeobecnom poučení nájdete informácie, ako si nájsť advokáta a ako sa uhradí odmena advokáta, ak si ho nemôžete dovoliť.


Ako si nájsť advokáta?

Máte absolútne právo na právnu pomoc advokáta vo všetkých veciach. Môžete sa obrátiť na advokáta podľa vlastného výberu alebo sa obrátiť na Odkaz sa zobrazí v novom okneLuxemburskú advokátsku komoru, aby vám poskytla zoznam advokátov, z ktorého si sám niektorého vyberiete.

Ak si nevyberiete žiadneho advokáta alebo predseda advokátskej komory bude vašu voľbu považovať za nevyhovujúcu, advokáta bude musieť ustanoviť on. Advokát je povinný prijať poverenie, ktoré mu bolo takto udelené, s výnimkou prípadu zaneprázdnenosti alebo konfliktu záujmov.

Ak ste vo väzbe, na začiatku konania môžete požiadať vyšetrujúceho sudcu, aby vám zabezpečil právnu pomoc obhajcu ex offo alebo advokáta podľa vášho vlastného výberu.

Ako zaplatiť advokáta?

Odmena advokátov sa stanovuje voľne. Ak nemáte dostatočný príjem na zaplatenie advokáta, môžete požiadať o bezplatnú právnu pomoc Úrad pre prijímanie a právne informácie (Service d’accueil et d’information juridique) pri súdoch.

Úrad pre prijímanie a právne informácie je v Luxemburgu, Diekirchu a v Esch-sur-Alzette:

 • Luxemburg: Cité Judiciaire, Bâtiment CR, L-2080, Luxembourg, tel. 221846;
 • Diekirch: bei der Aler Kiirch, B.P.66 L-9201 Diekirch, tel. 802315;
 • Esch-sur-Alzette: place de la Résistance, L-4002 Esch/Alzette, tel. 541552.

Za osobu, ktorá nemá dostatočné finančné prostriedky, vás budú považovať vtedy, keď výška vašich finančných prostriedkov nebude presahovať zákonom zaručený minimálny príjem.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstvo spravodlivosti – bezplatná právna pomoc

Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstvo spravodlivosti – právna pomoc


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 05/04/2016

2 – Moje práva počas vyšetrovania trestného činu a pred postúpením veci súdu

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.


Aké sú fázy vyšetrovania trestného činu?

Účelom vyšetrovania trestného činu je zozbierať dôkazy o spáchanom trestnom čine a určiť, či páchateľom/páchateľmi je jeden alebo sú viacerí podozriví.

Štátny prokurátor začne predbežné vyšetrovanie, ktorým bude poverená polícia, ktorá vypočuje možných páchateľov, zozbiera indície a prípad opíše v protokole.

Po skončení vyšetrovania sa štátny prokurátor rozhodne uzatvoriť prípad s tým, že zastaví trestné stíhanie, alebo vydá obvineného na trestné konanie pred súdom.

Ak bol spáchaný zločin alebo v prípade komplikovaného prečinu štátny prokurátor ustanoví vyšetrujúceho sudcu, ktorý zozbiera a preverí fakty a okolnosti v prospech a neprospech obvineného. Sudca vznesie obvinenie proti každému, kto je obvinený z trestného činu a podľa všetkého je do veci zapletený, a sám alebo prostredníctvom polície smie vykonať prehliadky, zaistenie vecí alebo iné úkony. Môže rozhodnúť o uväznení ktoréhokoľvek obvineného.

V prípade vyšetrovania trestného činu sudcom bude sudca o prípade informovať štátneho prokurátora. Štátny prokurátor navrhne uzatvoriť prípad a zastaviť trestné stíhanie alebo vydať obvineného na trestné konanie pred súdom. O prijatí alebo neprijatí návrhov štátneho prokurátora rozhodne poradný senát obvodného súdu.

Moje práva počas vyšetrovania trestného činu

Výsluch / predbežné policajné vyšetrovanie (1)

Čo sa bude diať počas predbežného vyšetrovania?

Na základe trestného oznámenia podaného obeťou alebo zistenia zločinu alebo prečinu políciou bude štátny prokurátor viesť predbežné vyšetrovanie a pokúsi sa zistiť páchateľa trestného činu. V prípade akéhokoľvek prečinu smie vyšetrovaním poveriť vyšetrujúceho sudcu, ktorý zhromaždí informácie o veci. Ak ide o zločin, je povinný postúpiť vec vyšetrujúcemu sudcovi. Vypočutý smie byť každý svedok. Štátny prokurátor, polícia alebo vyšetrujúci sudca vás preto môže predvolať, aby vás vypočul ohľadom vašej prípadnej úlohy v danom prípade.

Čo znamená byť „obvinený“?

Od okamihu, keď vás sudca počas vyšetrovania označí za „obvineného“, čiže vás obviní zo spáchania trestného činu, vám vzniknú práva. Budete považovaný za nevinného, kým súd nepreukáže a neuzná vašu vinu.

Čo mi povedia o tom, čo sa budete diať?

Máte právo byť oboznámený s povahou a dôvodom obvinenia, čiže so skutkami, ktoré sa vám kladú za vinu, a s príslušným právnym základom. Toto právo na informácie vám má umožniť čo možno najlepšie si pripraviť svoju obhajobu. Informácie musia byť zrozumiteľné a úplné a poskytne vám ich buď dôstojník kriminálnej polície, alebo vyšetrujúci sudca.

Ak nehovorím používaným jazykom, bude mi poskytnutá pomoc tlmočníka?

Ak nehovoríte niektorým z jazykov používaným pred justičnými orgánmi (políciou alebo vyšetrujúcim sudcom), bude vám poskytnutá bezplatná pomoc tlmočníka. Tlmočník pretlmočí všetky otázky a všetky vaše odpovede.

Zatknutie (vrátane vydania európskeho zatykača) (2)

Čo sa stane v prípade pristihnutia pri zločine alebo prečine?

V prípade pristihnutia pri zločine alebo prečine, čiže bezprostredne po spáchaní trestného činu, vás polícia môže ihneď zatknúť, ak vás podozrieva zo spáchania tohto trestného činu. Polícia vás môže zadržiavať maximálne 24 hodín. Môže zaistiť veci, ktoré mohli slúžiť na spáchanie trestného činu. Môže vám odobrať odtlačky prstov a vyfotografovať vás. Môže vám odobrať aj vzorku DNA. Potom budete predvedený pred vyšetrujúceho sudcu.

Kedy sa budem môcť obrátiť na advokáta a ako?

Ak ste boli zadržaný dôstojníkmi kriminálnej polície z dôvodu pristihnutia pri čine alebo vás vypočúva vyšetrujúci sudca, dôstojníci kriminálnej polície alebo vyšetrujúci sudca sú povinní poučiť vás o vašom práve na pomoc advokáta a umožniť vám spojiť sa s ním, aby vám túto pomoc mohol poskytnúť. O tomto práve budete poučený ešte pred výsluchom vašej osoby v písomnej forme a proti písomnému potvrdeniu v jazyku, ktorému rozumiete.

Môžem kontaktovať člena svojej rodiny alebo priateľa?

Polícia je povinná písomne vás oboznámiť proti písomnému potvrdeniu v jazyku, ktorému rozumiete, s vaším právom upovedomiť o svojom zatknutí osobu podľa svojho vlastného výberu, a dať vám k dispozícii telefón. Touto osobou môže byť člen vašej rodiny alebo priateľ, pokiaľ to nie je v rozpore so záujmami vyšetrovania.

Môžem v prípade potreby kontaktovať lekára?

Hneď po svojom zadržaní budete písomne oboznámený proti písomnému potvrdeniu v jazyku, ktorému rozumiete, o svojom práve ihneď sa dať vyšetriť lekárom. Ustanoviť lekára, ktorý vás vyšetrí, môže aj štátny prokurátor buď z vlastnej iniciatívy, alebo na žiadosť vášho rodinného príslušníka.

Ak som štátnym príslušníkom iného štátu, môžem kontaktovať svoje veľvyslanectvo?

Môžete kontaktovať osobu podľa vlastného výberu, teda ak chcete, aj veľvyslanectvo vášho štátu.

Môžu ma podrobiť osobnej prehliadke?

Ak ste počas svojho zadržiavania podozrivý zo skrývania vecí, ktoré môžu napomôcť odhaliť pravdu, alebo predmetov, ktoré sú nebezpečné pre vás alebo pre niekoho iného, môžu vás podrobiť osobnej prehliadke, ktorú vykoná osoba rovnakého pohlavia, ako je vaše.

Môžu mi prehľadať byt, kanceláriu, auto atď.?

V rámci predbežného vyšetrovania môžu u vás vykonať jedine domovú prehliadku, ak ste na ňu dali svoj výslovný, rukou napísaný súhlas. V prípade pristihnutia pri zločine alebo prečine nie je tento súhlas potrebný a domová prehliadka sa môže uskutočniť v ktorúkoľvek dennú alebo nočnú hodinu. Ak existujú indície, ktoré naznačujú, že ste spáchali zločin alebo prečin, môžu vám prehľadať aj auto.

V rámci vyšetrovania vedeného vyšetrujúcim sudcom môžu u vás vykonať domovú prehliadku iba medzi pol siedmou a dvadsiatou hodinou. Môže vám byť poskytnutá kópia vašich zaistených dokumentov a môžete požiadať, aby vám vydali vec, ktorú vám zaistili. Štát vám tento predmet vydá, ak ho nepotrebuje na odhalenie pravdy alebo na zaistenie strán a ak vrátením tejto veci nebude ohrozená bezpečnosť osôb alebo majetku. Vydanie veci je možné odoprieť v prípadoch, keď zhabanie veci ustanovuje zákon.

Budem sa musieť podrobiť odberu vzoriek DNA, odtlačkov prstov alebo iných telesných tekutín?

Na príkaz štátneho prokurátora alebo vyšetrujúceho sudcu a s vaším predchádzajúcim písomným súhlasom vám dôstojník kriminálnej polície môže odobrať bunky na účely zostavenia porovnávacieho DNA profilu.

Môžete byť donútený absolvovať odber buniek, ak podľa všetkého existuje priamy súvis medzi vami a spáchaním daných skutkov, a ak sa tieto skutky trescú trestom odňatia slobody v trvaní dvoch alebo viacerých rokov.

Nemôžu vás donútiť podrobiť sa odberu krvi.

Štátny prokurátor môže nariadiť odber odtlačkov prstov vašej osobe, ak ste sa podľa všetkého podieľali na práve páchanom zločine, a v priebehu predbežného vyšetrovania. Tieto odtlačky prstov môže polícia neskôr použiť na účely prevencie, vyšetrovania a zisťovania trestných činov.

Ak sú odtlačky prstov nevyhnutne potrebné na zistenie vašej totožnosti, môžu vám ich vziať v rámci vyšetrovania práve páchaného zločinu alebo prečinu, v rámci predbežného vyšetrovania alebo v rámci dožiadania alebo výkonu príkazu na vyhlásenie pátrania vydaného justičným orgánom so súhlasom štátneho prokurátora alebo vyšetrujúceho sudcu. Tieto odtlačky prstov môže polícia neskôr použiť na účely prevencie, vyšetrovania a zisťovania trestných činov, s výnimkou prípadu, keď sa vás netýka žiadne vyšetrovanie trestného činu alebo vykonávacie opatrenie.

Akým spôsobom vás vyšetrujúci sudca môže predviesť na výsluch?

Ak ste na slobode, vyšetrujúci sudca vás môže predvolať listom, to znamená príkazom na dostavenie sa na súd. Iba vás vyzve, aby ste sa dostavili v uvedený deň a hodinu, kedy vás hneď vypočuje.

Okrem toho vás však vyšetrujúci sudca môže dať hľadať políciou príkazom na vaše predvedenie, ak sa domnieva, že hrozí nebezpečenstvo vášho úteku a zničenia dôkazov, alebo ak sa na jeho žiadosť nedostavíte na súd. V prípade zločinu sa predpokladá nebezpečenstvo úteku, ak sa v zmysle zákona trestá daný skutok trestom za závažný trestný čin.

Na obvineného môže byť vydaný zatykač, ak je na úteku alebo býva v cudzine, a ak mu za skutky, ktoré sa mu kladú za vinu, hrozí trest väzenia.

Ak som štátnym príslušníkom iného štátu, vyžaduje sa moja prítomnosť počas konania a môžem sa zúčastniť pojednávania prostredníctvom videokonferencie?

Počas pojednávania je vaša prítomnosť nevyhnutná. V zákone sa neustanovuje možnosť účasti na pojednávaní prostredníctvom videokonferencie.

Výsluch vyšetrujúcim sudcom a vzatie do väzby (3)

Čo je predmetom výsluchu vykonávaného vyšetrujúcim sudcom?

Vyšetrujúci sudca zistí vašu totožnosť a oboznámi vás s úkonmi, ktoré boli vykonané v priebehu konania. Potom vás oboznámi s vaším obvinením, čo znamená, že od tej chvíle budete oficiálne obvinený zo spáchania trestného činu, a podrobí vás výsluchu o skutkoch, ktoré sú predmetom obvinenia (alebo o skutkoch, „ktoré sa vám kladú za vinu“).

Aké sú vaše práva počas výsluchu vykonávaného vyšetrujúcim sudcom?

Máte právo byť oboznámený so všetkými skutkami, ktoré sa vám kladú za vinu, a s úkonmi, ktoré boli vykonané v rámci postupu, ktorý sa uplatňuje v prípade pristihnutia pri zločine alebo trestnom čine, alebo v priebehu predbežného vyšetrovania.

Vyšetrujúci sudca je povinný poučiť vás o vašom práve na právnu pomoc advokáta podľa vášho vlastného výberu. Musí tak urobiť písomne a proti písomnému potvrdeniu ešte pred tým, ako vás bude vypočúvať v jazyku, ktorému rozumiete. Ak si advokáta nevyberiete, vyšetrujúci sudca vám musí ustanoviť obhajcu ex offo.

Môžu vás vypočúvať len v prítomnosti vášho advokáta, pokiaľ sa tohto práva výslovne nevzdáte.

Keď sa dostavíte na súd, máte právo odoprieť výpoveď. O tomto práve musíte byť poučený.

Vždy máte právo odvolať sa na svoje predchádzajúce vyhlásenia; vaše priznanie možno vziať do úvahy len vtedy, keď ste ho vyslovili slobodne a dobrovoľne.

Máte právo klásť otázky svedkom.

Až do skončenia prvého výsluchu nemáte právo styku so svojím advokátom. Sudca vám môže prostredníctvom zdôvodneného rozhodnutia zakázať styk (dopisovanie) s vašimi blízkymi maximálne na dobu 10 dní.

Ak nehovorím používaným jazykom, bude mi poskytnutá pomoc tlmočníka?

Vyšetrujúci sudca je povinný privolať na výsluch tlmočníka, ktorý pretlmočí všetky otázky a odpovede a pretlmočí vám vašu výpoveď počas jej opätovného čítania.

Môžu ma vydať do krajiny môjho pôvodu?

Nie, ak orgány vašej krajiny nepožiadajú o vašej vydanie pre ten istý trestný čin a ak luxemburské orgány nebudú súhlasiť s tým, aby sa vyšetrovanie uskutočnilo vo vašej krajine, budete nútený ostať v Luxembursku, v prípade potreby vo väzení.

Budú vyžiadané informácie o mojom registri trestov?

V praxi si justičné orgány overia v rámci vyšetrovania minulosť obvineného, čiže aj váš register trestov.

Budú mi poskytnuté informácie o svedkoch, ktorí proti mne vypovedali, a o iných existujúcich dôkazoch proti mne?

V rámci svojho práva nazerať do spisu zvyčajne prostredníctvom svojho advokáta sa môžete informovať o svedkoch, ktorí proti vám vypovedali, a o existujúcich dôkazoch proti vám. Prístup k vášmu spisu vám bude umožnený po prvom výsluchu. O nahliadnutie do svojich procesných spisov môžete tiež kedykoľvek požiadať vyšetrujúceho sudcu.

Prepustia ma na slobodu alebo ma vezmú do väzby?

Po vznesení obvinenia proti vám a po vašom výsluchu vás vyšetrujúci sudca môže prepustiť na slobodu. Môže vás tiež vziať do vyšetrovacej väzby prostredníctvom vydania príkazu na vaše prijatie do väzby. Polícia vás potom odvezie do väzenia. Ak si to bude vyšetrovanie vyžadovať, vyšetrujúci sudca vám môže zakázať styk s vonkajším svetom. Po zrušení tohto zákazu budete môcť telefonovať z väzenia svojim blízkym, pričom budete musieť dodržiavať prísny väzenský poriadok.

V každom štádiu konania máte právo požiadať o predbežné prepustenie z väzby. Toto predbežné prepustenie môže byť podmienené splnením povinnosti zložiť kauciu a vyžaduje zvoliť si bydlisko v Luxembursku.

Môžem počas vyšetrovania opustiť krajinu?

Vo všeobecnosti môžete počas vyšetrovania opustiť krajinu, pokiaľ nie ste uväznený. Naproti tomu, ak vykonávate trest odňatia slobody za prečin alebo za závažnejší trestný čin (s hornou hranicou trestnej sadzby trestu odňatia slobody v trvaní dvoch a viac rokov, ak máte pobyt v Luxembursku), vyšetrujúci sudca alebo poradný senát vám môže nariadiť súdny dohľad, ktorý bude spojený s povinnosťou napr. neprekročiť územné hranice vymedzené vyšetrujúcim sudcom.

Čo sa stane, ak som za ten istý zločin už bol stíhaný v inom členskom štáte?

V prípade toho istého skutku môžete byť potrestaný za ten istý trestný čin iba raz, ale stále môžete byť dvakrát trestne stíhaný, pokiaľ v niektorom štáte nebol vynesený konečný rozsudok. Ak v uvedenom štáte prebieha vyšetrovanie, môže sa stať, že vás vydajú do tohto štátu na účely trestného stíhania a súdenia v tomto štáte a súčasne v Luxembursku.

Zasadnutie poradného senátu vo veci prepustenia z väzby (4)

Ak som vo väzbe, ako a koho mám požiadať o predbežné prepustenie?

O prepustenie z väzby možno požiadať v každom procesnom štádiu, to znamená kedykoľvek v priebehu vyšetrovania a bez obmedzenia, pokiaľ ide o počet žiadostí. Môžete tak urobiť jednoduchou žiadosťou, ktorú predložíte poradnému senátu obvodného súdu.

Ak ste vo väzbe vo väzení, môžete tiež požiadať o dočasné prepustenie jednoduchou písomnou žiadosťou, ktorú odovzdáte do rúk zamestnancov väzenia.

Aký je postup a aká je lehota?

Rozhodne sa neodkladne, najneskôr do troch dní po podaní žiadosti o predbežné prepustenie. Ako obvinený musíte byť vypočutý a v prípade potreby musí byť vypočutý aj váš advokát. Poradný senát obvodného súdu rozhodne na základe písomného a zdôvodneného stanoviska vyšetrujúceho sudcu.

Môžu ma predbežne prepustiť z väzby, ak zaplatím určitú sumu peňazí (kauciu)?

V zákone sa skutočne ustanovuje pojem „kaucia“. Súd vás môže predbežne prepustiť proti zaplateniu tejto sumy, ktorú určí voľne. Táto suma poslúži ako záruka, že sa dostavíte pred vyšetrujúceho sudcu a na súd, že nastúpite do výkonu trestu a zároveň poslúži ako záruka zaplatenia pokút a súdnych trov.

Ak ma predbežne prepustia z väzby, budem pod súdnym dohľadom?

Prepustenie z väzby môže byť sprevádzané umiestnením pod súdny dohľad. Orgány vám môžu uložiť určité povinnosti, ako napríklad povinnosť nestretávať sa s určitými ľuďmi alebo necestovať.

Je proti rozhodnutiam súdu prípustné odvolanie?

Ak ste na slobode, štátny prokurátor sa môže odvolať proti rozhodnutiu v lehote jedného dňa, ktorá začína plynúť dňom vynesenia rozhodnutia. V takomto prípade zostanete vo väzbe až do vynesenia rozhodnutia odvolacím súdom.

Proti rozhodnutiu súdu, ktorým sa zamieta žiadosť o prepustenie, sa vždy môžete odvolať na odvolací súd.

Vyšetrovanie prípadu štátnym prokurátorom / vyšetrujúcim sudcom a právo na obhajobu (5)

Ktoré úkony môže vykonať vyšetrujúci sudca?

Počas vyšetrovania môže vyšetrujúci sudca použiť súbor rôznych prostriedkov na zistenie skutkovej podstaty spáchaného trestného činu.

Sudca môže teda zabezpečiť domovú prehliadku, vypočuť svedkov, uskutočniť konfrontácie, nariadiť vypracovanie znaleckého posudku alebo dokonca odpočúvanie, alebo záznam telekomunikačnej prevádzky a prípadne infiltrácia.

Môžem sa odvolať proti vyšetrovaciemu úkonu?

Môžete podať návrh na neplatnosť vyšetrovacieho úkonu na poradný senát obvodného súdu.

Musíte tak urobiť v priebehu samotného vyšetrovania v lehote piatich dní odo dňa, keď ste sa o úkone dozvedeli. Ak návrh na neplatnosť úkonu nepodáte v priebehu vyšetrovania, počas hlavného pojednávania ho už nebudete môcť podať.

Aké ďalšie opravné prostriedky môžem podať?

Okrem týchto prípadov návrhov na neplatnosť máte tiež právo požiadať počas vyšetrovania o dodržanie alebo výkon oprávnenia alebo práva priznaného zákonom. Ak sa o vašej žiadosti nerozhodlo alebo v prípade odmietnutia rozhodnúť o vašej žiadosti sa budete môcť neskôr domáhať rozhodnutia v inom konaní sťažnosťou na nespravodlivosť procesu.

O aké úkony môžem požiadať vyšetrujúceho sudcu?

Prostredníctvom svojho advokáta môžete požiadať vyšetrujúceho sudcu, aby vykonal úkony smerujúce k dokázaniu vašej neviny. Môžete teda požiadať o domovú prehliadku, o nové vypočutie, o vypočutie určitých svedkov, ktorí môžu vypovedať vo váš prospech, o uskutočnenie konfrontácie alebo zariadenie znaleckého posudku.

Môžete tiež odovzdať sudcovi akýkoľvek dokument, ktorý môže dokázať vašu nevinu, alebo požiadať o zrušenie zaistenia dokumentov, predmetov alebo bankových účtov nariadeného sudcom.

Postup skončenia vyšetrovania a vydania obvineného na trestné konanie pred súdom (6)

Čo sa bude diať po skončení vyšetrovania?

Vyšetrujúci sudca vydá uznesenie o skončení vyšetrovania. Domnieva sa teda, že splnil všetky úlohy potrebné na to, aby pravda vyšla najavo a aby obvinení páchatelia boli označení za súdených.

Aké máte práva po vynesení uznesenia o skončení vyšetrovania?

Najmenej osem dní pred dátumom stanoveným na preskúmanie spisu poradným senátom obvodného súdu bude vám a vášmu advokátovi poskytnutý spis s prípadným stanoviskom vyšetrujúceho sudcu. Máte právo byť oboznámený so všetkými informáciami, ktoré vyplynuli z vyšetrovania.

Pred tým, ako poradný senát prijme rozhodnutie, ktorým bude buď rozhodnutie o zastavení konania pre bezdôvodnosť (zastavenie trestného stíhania pre nedostatok dôkazov), alebo príkaz na vydanie na trestné konanie pred súdom (za účelom odsúdenia obvinených), máte právo predložiť svoje vyjadrenie, v praxi prostredníctvom advokáta.

Proti uvedeným rozhodnutiam vyšetrujúceho sudcu a poradného senátu sa môžete odvolať: môžete sa odvolať proti uzneseniu vyšetrujúceho sudcu alebo proti rozhodnutiu poradného senátu obvodného súdu. Odvolanie treba podať poradnému senátu odvolacieho súdu.

Môžem sa pred súdnym konaním obhajovať priznaním viny vo všetkých alebo v niektorých bodoch obžaloby / obvinenia?

V Luxembursku v súčasnosti neexistuje konanie o uznaní viny.

Môžu sa body žaloby / obvinenia zmeniť a doplniť pred súdnym procesom?

Body obžaloby / obvinenia sa pred súdnym procesom môžu zmeniť a doplniť podľa skutočností zistených postupne v priebehu vyšetrovania.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestný zákon

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o trestnom konaní


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 05/04/2016

3 – Moje práva počas súdneho konania

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.


Aká je príslušnosť jednotlivých súdov?

Existujú tri druhy trestných činov a o každom z nich rozhoduje iný súd:

 • priestupok = priestupkový súd (sudca)
 • prečin = trestný senát obvodného súdu (traja sudcovia okrem dopravných priestupkov: jeden sudca)
 • zločin = trestný senát obvodného súdu (traja sudcovia)

Súd môže nariadiť pojednávanie s vylúčením verejnosti, napríklad ak je obeťou dieťa.

Do akej miery sa body obžaloby / obvinenia môžu zmeniť a doplniť počas súdneho konania?

Platí zásada, že právna kvalifikácia skutku je predbežná a súd, ktorý o veci rozhoduje, ju nesmie vziať do úvahy.

Na zmenu bodov obžaloby je potrebné, aby skutok, ktorý je podkladom na trestné stíhanie, bol ten istý.

Čo sa stane, ak sa počas súdneho konania budem obhajovať priznaním viny vo všetkých alebo niektorých bodoch obžaloby / obvinenia?

Nie je možné obhajovať sa priznaním viny, ale možno sa priznať k trestnému činu. Sudca môže ihneď odmietnuť priznanie, ktoré považuje za podozrivé. Priznanie však môže byť poľahčujúcou okolnosťou.

Aké sú vaše práva počas súdneho konania?

Vyžaduje sa moja účasť na súdnom konaní? Môže sa súdne konanie konať bez mojej prítomnosti?

Musíte sa dostaviť na súd aspoň za účelom podania ospravedlnenia, akým je lekárske potvrdenie. Na základe toho sa konanie odročí. Ak súd nebude požadovať vašu prítomnosť, môžete poveriť svojho advokáta, aby vás zastupoval. V prípade zvlášť závažných trestných činov ste povinný dostaviť sa na súd osobne.

Ak žijem v inom členskom štáte, môžem sa zúčastniť na konaní prostredníctvom videokonferencie? Som povinný súhlasiť s takouto účasťou?

Zákon neustanovuje takúto možnosť účasti na konaní prostredníctvom videokonferencie pre osobu, ktorá býva v inom štáte.

Vyžaduje sa moja účasť počas celého konania?

Áno, pretože sudca vás môže chcieť kedykoľvek vypočuť.

Ak nerozumiem jazyku používanému na súde, zabezpečia mi tlmočenie?

Právo na poskytnutie bezplatnej pomoci tlmočníka, ak nerozumiete alebo nehovoríte jazykom používaným na pojednávaní, je základným právom, ktoré zaručuje Európsky dohovor o ľudských právach. Procesné spisy sa nebudú prekladať.

Musím mať advokáta? Pridelia mi advokáta? Môžem zmeniť advokáta?

Máte právo obhajovať sa sám alebo právo na obhajcu podľa vášho výberu a ak nemáte finančné prostriedky na jeho zaplatenie, máte právo na obhajcu ex offo (na bezplatnú právnu pomoc). Advokáta môžete vždy zmeniť.

Môžem sa na súdnom konaní vyjadrovať k skutočnostiam? Musím počas konania hovoriť? Mám napr. právo odoprieť výpoveď, neobviniť seba samého?

Máte právo vyjadriť sa ku všetkým bodom obžaloby. Zároveň máte právo nesvedčiť proti sebe vo veci obvinení vznesených proti vám.

Ak počas súdneho konania nepoviem pravdu, aké to bude mať následky?

Ak počas konania nepoviete pravdu, vystavíte sa riziku, že dostanete vyšší trest.

Môžem napadnúť predložené dôkazy proti mne? Ako? Prečo?

Predložené dôkazy proti vám môžete napadnúť, a to akýmkoľvek prostriedkom, ako napríklad prostredníctvom svedkov, dokumentov, argumentov alebo znalcov.

Aký druh dôkazov môžem predložiť vo svoj prospech?

Súd musí zohľadniť všetky dôkazové prostriedky.

Za akých okolností môžem predložiť takéto dôkazy?

Tieto dôkazy možno predložiť za dvoch predpokladov – za predpokladu, že boli riadne založené do spisu a že boli predložené na voľné prerokovanie strán počas verejného pojednávania.

Môžem na získanie dôkazov vo svoj prospech použiť súkromného detektíva? Sú takéto dôkazy prípustné?

Použitie detektíva na získanie dôkazov nie je zakázané, ale je potrebné, aby detektív pri ich získavaní postupoval v plnej miere zákonným spôsobom.

Môžem ja alebo môj advokát klásť otázky iným svedkom v prípade? Môžem ja alebo môj advokát napadnúť ich výpovede?

Právo na vypočutie svedkov vyplýva z práva na obhajobu v zmysle odseku 3 článku 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach. Obhajoba môže predvolať a vypočúvať svedkov, aby sa zbavila viny, za rovnakých podmienok, ako svedkovia svedčiaci proti vám.

Budú zohľadnené informácie týkajúce sa môjho registra trestov?

Počas konania bude súdu predložené každé vaše predchádzajúce odsúdenie zaznamenané vo vašom trestnom registri.

Bude sa prihliadať na predchádzajúce odsúdenia v inom členskom štáte?

Nie, v prípade recidívy. Áno, pokiaľ ide o podmienky povolenia odkladu.

Aké sú možné výsledky konania?

Môžete byť úplne alebo čiastočne oslobodený spod obžaloby. Môžu vás tiež vyhlásiť za vinného. Trest bude závisieť od trestného činu, z ktorého ste boli obvinený.

Tresty za zločiny:

 • trest odňatia slobody na doživotie alebo v trvaní 5 až 30 rokov,
 • trest pokuty vo výške najmenej 251 EUR,
 • trest zhabania veci,
 • trest straty titulov, hodností, práva vykonávať verejnú funkciu, verejnú službu a práva zastávať verejný úrad,
 • trest pozbavenia určitých občianskych a politických práv,
 • trest zatvorenia podniku alebo prevádzky,
 • zverejnenie alebo oznámenie výveskou rozhodnutia alebo výňatku z odsudzujúceho súdneho rozhodnutia na náklady odsúdeného,
 • trest zákazu určitých profesijných činností.

Tresty za prečiny:

 • trest odňatia slobody (8 dní až 5 rokov),
 • trest pokuty o výške najmenej 251 EUR,
 • trest zhabania veci,
 • trest pozbavenia určitých občianskych a politických práv,
 • trest zatvorenia podniku alebo prevádzky,
 • zverejnenie alebo oznámenie výveskou odsudzujúceho rozsudku,
 • trest zákazu výkonu určitých profesijných činností,
 • trest zákazu vedenia určitých motorových vozidiel,
 • ak je trest odňatia slobody kratší ako 6 mesiacov, sudca má možnosť nahradiť ich verejnoprospešnými prácami v trvaní od 40 do 240 hodín.

Tresty za priestupky:

 • trest pokuty od 25 do 250 EUR, pokiaľ sa v zákone neustanovuje inak,
 • trest zhabania veci,
 • trest zákazu vedenia určitých motorových vozidiel.

Ak vás odsúdili na trest odňatia slobody, aké máte možnosti výkonu tohto trestu odňatia slobody?

V Luxembursku rozhoduje o spôsoboch výkonu trestu odňatia slobody generálny štátny prokurátor bez zásahu sudcu.

Pripadajú do úvahy tieto rôzne možnosti:

Výkon trestu po častiach

Rozdelenie trestu na časti umožňuje väznenému, u ktorého nehrozí nebezpečenstvo, vykonávať svoj trest v dohodnutých obdobiach.

Polovičné prepustenie na slobodu

Tento režim umožňuje väznenému vykonávať pracovnú činnosť alebo navštevovať odborné vzdelávanie a prípravu mimo väzenia.

Podmienečné prepustenie

Umožňuje prepustenie na slobodu po odpykaní polovice trestu.

Pravidelné prepúšťanie na slobodu

Pravidelné prepúšťanie na slobodu znamená povolenie opúšťať väzenské zariadenie buď na určitú časť dňa, alebo počas 24-hodinových období, pričom tieto obdobia sa započítavajú do dĺžky trestu.

Pozastavenie trestu

Odsúdeným, ktorých správanie počas predchádzajúcich pravidelných prepustení bolo hodnotené ako kladné, možno udeliť pozastavenie trestu za účelom ich podmienečného prepustenia alebo konečného prepustenia na slobodu.

Elektronický náramok

Jeho použitie ešte nebolo spresnené v žiadnom zákone.

Aká je úloha obete počas súdneho konania?

Obeť bude možné vypočuť ako svedka. Môže byť aj súkromným účastníkom v trestnom konaní, čiže žiadať odškodnenie. Bude sa môcť vyjadriť k trestnému činu, ktorý je predmetom obvinenia, a k jeho dôsledkom. Môže sa odvolať proti rozsudkom, ale iba pokiaľ ide o náhradu škody.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneOrganizácia súdov

Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestný zákon

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o trestnom konaní


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 05/04/2016

4 – Moje práva po skončení súdneho konania

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.


Môžem sa odvolať?

Proti rozsudku prvostupňového súdu sa máte právo odvolať do štyridsiatich dní odo dňa jeho vynesenia formou vyhlásenia podaného na súde. V odvolaní sa môžete obmedziť na výrok o výške trestu alebo na výrok o výške odškodnenia poškodenému.

Právomoci

 • Priestupok = priestupkový súd; odvolanie sa podáva na trestný súd.
 • Prečin = trestný súd; odvolanie sa podáva na odvolací súd.
 • Zločin = trestný senát okresného súdu; odvolanie sa podáva trestnému senátu odvolacieho súdu.

Čo sa stane, ak sa odvolám?

Štátny prokurátor alebo súd prvého alebo druhého stupňa, na ktorý sa podáva odvolanie, bude o odvolaní vyrozumený do dvadsiatich štyroch hodín. Určí sa dátum pojednávania a tento vám bude oznámený.

Ako dlho bude trvať, kým sa súd bude odvolaním zaoberať?

Súd sa bude zaoberať odvolaním v lehote niekoľkých mesiacov.

Budem môcť v rámci odvolania predložiť nové dôkazy? Aké pravidlá platia?

V rámci odvolania máte právo predložiť nové dôkazy. Platia pravidlá práva predkladať dôkazy. Súd uzná všetky predložené dôkazy získané zákonným spôsobom. Naopak, neuzná procesné prostriedky, akými sú neplatnosť úkonu, ktoré sa mali uplatniť v prvej inštancii.

Ako bude prebiehať pojednávanie o odvolaní a ako môže súd rozhodnúť?

Sudcovia opätovne preskúmajú fakty, ale svedkovia nebudú v zásade znova vypočutí, iba ak by súd rozhodol, že je to nevyhnutné. Okrem toho, v prípade potreby bude súd oprávnený vypočuť nových svedkov.

Odvolací sudca v zásade nemôže zvýšiť trest uložený v prvej inštancii, ak sa proti rozsudku odvolal iba obžalovaný. V takomto prípade súd môže jedine zachovať alebo znížiť trest obvinenému. Zvýšenie trestu je možné iba v prípade, ak sa proti rozsudku odvolal aj štátny prokurátor, čo sa spravidla stáva, ak sa obžalovaný odvolá proti výroku o výške trestu.

Čo sa stane, ak sa odvolaniu vyhovie / odvolanie sa zamietne?

Máte právo podať kasačnú sťažnosť. Kasačný súd sa obmedzí na kontrolu práva, ale nezaoberá sa faktami.

Ak bolo prvé rozhodnutie nesprávne, budem odškodnený? Na základe čoho? Ako?

Máte právo na odškodnenie iba v prípade neoprávneného väznenia. Toto právo má každá osoba, ktorá bola držaná vo vyšetrovacej väzbe dlhšie ako tri dni za predpokladu, že k jej vzatiu do väzby alebo k ponechaniu vo väzbe nedošlo jej vlastnou vinou.

Ak súd vyhovie môjmu odvolaniu, zachová sa záznam o mojom odsúdení v registri trestov?

Ak súd vyhovie vášmu odvolaniu a toto odvolanie povedie k zbaveniu viny vašej osoby, vaše odsúdenie nebude zaznamenané v registri trestov.

Je po zamietnutí prvého odvolania prípustné druhé odvolanie? Komu ho treba adresovať? Za akých okolností?

Ktorákoľvek osoba uznaná na základe konečného rozhodnutia za páchateľa zločinu alebo prečinu môže požiadať o obnovu konania za týchto okolností:

 • Ak po odsúdení za zločin alebo prečin bola novým súdnym rozhodnutím odsúdená za ten istý trestný čin iná osoba a ak obe odsúdenia nemôžu byť v tomto prípade zlučiteľné a ich vzájomný rozpor je dôkazom neviny jednej alebo druhej osoby.
 • Ak vypočutí svedkovia boli potom odsúdení za falošné svedectvo.
 • Keď sa po odsúdení stane skutok alebo sa objavia neznáme dôkazy, ktoré by mohli dokázať vašu úplnú alebo čiastočnú nevinu.
 • Ak budú po odsúdení za zabitie predložené dôkazy, ktoré poskytnú dostatočné indície o tom, že domnelá obeť zabitia je nažive.
 • Ak z rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva vyplynie, že odsúdenie v trestnej veci bolo vynesené v rozpore s dohovorom o ochrane ľudských práv.

O žiadostiach o obnovu konania rozhodne najvyšší súd zasadajúci ako kasačný súd.

Kedy bude odsúdenie konečné?

Odsúdenie sa považuje za konečné po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov, medziiným v prípade prekročenia lehoty na odvolanie alebo na podanie kasačnej sťažnosti.

Ak som štátnym príslušníkom iného členského štátu, môžu ma po súdnom procese odovzdať späť?

Po súdnom procese vás môžu ako štátneho príslušníka iného členského štátu odovzdať späť z dôvodu súčasného a závažného narúšania verejného poriadku. Štátny príslušník tretej krajiny môže požiadať o prepustenie na slobodu po vykonaní polovice trestu väzenia, ak sa písomne zaviaže, že sa do krajiny už nevráti.

Proti rozhodnutiu ministerstva prisťahovalectva vydať vás na konanie pred správnym súdom sa môžete odvolať.

Čo sa stane s informáciami o bodoch obžaloby / odsúdenia?

Informácie o vašom odsúdení budú zaznamenané v registri trestov – súbore, do ktorého sa zapisujú odsúdenia vynesené luxemburskými trestnými súdmi.

Ako a kde sa budú tieto informácie uchovávať?

Register trestov vedie generálna prokuratúra pod vedením generálneho štátneho prokurátora vo forme počítačového súboru. V súbore budete označený prostredníctvom vášho priezviska a mena, mena vášho otca a matky a v prípade potreby mena vášho manžela (vašej manželky), dátumu a miesta narodenia, bydliska a povolania alebo identifikačného čísla.

Ako dlho sa budú informácie uchovávať?

Odsúdenia vynesené luxemburským súdom budú z registra trestov vymazané v prípade vašej právnej alebo súdnej rehabilitácie.

Môžu sa uchovávať bez môjho súhlasu?

Uchovávanie informácií v registri trestov je povinné a môže sa uskutočniť bez vášho súhlasu.

Môžem namietať proti uchovávaniu týchto informácií? Ako? Kde?

Máte právo namietať proti záznamom v registri trestov; odvolanie treba podať poradnému senátu okresného súdu.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneRegister trestov

Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestný zákon

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o trestnom konaní


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 05/04/2016

5 - Dopravné a iné menej závažné priestupky

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.


Priestupky týkajúce cestnej premávky sú stanovené v dopravných predpisoch, v ktorých sa uvádzajú najmä priestupky súvisiace s požitím alkoholu, priestupky súvisiace s rýchlosťou a priestupky súvisiace so správaním v prípade nehody.

Ktoré priestupky súvisia s požitím alkoholu?

Treba ich rozlišovať podľa množstva alkoholu v krvi. Požitie alkoholu sa stáva trestným činom po dosiahnutí maximálneho povoleného obsahu alkoholu v krvi, ktorým je 0,5 g alkoholu na jeden liter krvi. Priestupky súvisiace s prekročením tohto množstva alkoholu až po prahovú hodnotu 1,2 g alkoholu na jeden liter krvi (závažný priestupok) je príslušný riešiť priestupkový súd, a nad uvedenú prahovú hodnotu je na riešenie veci (prečinu) príslušný trestný súd.

V zákone sa uvádzajú aj zjavné príznaky opitosti. Ak máte totiž obsah alkoholu v krvi nižší ako 0,5 g na jeden liter, ale vykazujete zjavné príznaky opitosti, bude sa s vami zaobchádzať, ako keby ste mali najmenej 0,5 g alkoholu na jeden liter krvi. Okrem toho, v prípade obsahu alkoholu v krvi od 0,5 do 1,2 g na jeden liter a zjavných príznakov opitosti vodiča, sa s vodičom bude zaobchádzať, ako keby mal najmenej 1,2 g alkoholu na jeden liter krvi.

Aké sankcie vám hrozia?

Hrozia vám tieto tresty: trest odňatia slobody, pokuta, zákaz vedenia motorových vozidiel (dočasný, definitívny, okamžité odňatie vodičského preukazu) alebo zabavenie vozidla. Sankcie sa líšia v závislosti od závažnosti trestného činu.

Ktoré trestné činy súvisia s rýchlosťou?

Trestné činy súvisiace s rýchlosťou sú tri:

Ľahší priestupok

Týmto priestupkom je každé prekročenie rýchlosti, ktoré nepatrí do inej kategórie priestupkov. Sankciou za ľahší priestupok bude zaplatenie blokovej pokuty podľa sadzobníka a prípad sa uzavrie.

Ťažký priestupok

Sankciou bude pokuta (25 až 500 EUR).

Prečin veľkej rýchlosti (iba v prípade opakovaného prečinu po prvom ťažšom priestupku)

Sankciou bude pokuta (500 až 10 000 EUR) a trest odňatia slobody (na 8 dní až 3 roky) alebo jeden z týchto trestov.

Bližšie k tomu pozri webovú stránku Odkaz sa zobrazí v novom okneministerstva dopravy v časti týkajúcej sa prekročení rýchlostných limitov a ich kategorizácie podľa závažnosti.

Ktoré priestupky súvisia so správaním v prípade nehody?

Útek z miesta nehody

V prípade nehody (pričom nezáleží na povahe a veľkosti škody) musíte zostať na mieste nehody, až kým nebudú vykonané všetky úradné zistenia, pretože inak by ste sa dopustili trestného činu úteku z miesta nehody.

V prípade trestného činu úteku z miesta nehody vám môže hroziť trest odňatia slobody, pokuta alebo zákaz vedenia motorových vozidiel.

Neposkytnutie pomoci osobe v nebezpečenstve

Neposkytnutie pomoci osobe v nebezpečenstve sa trestá, ak z vlastnej vôle a bez toho, aby vám alebo inému hrozilo vážne nebezpečenstvo, odopriete prísť na pomoc alebo poskytnúť pomoc osobe vystavenej vážnemu nebezpečenstvu, bez ohľadu na to, či ste situáciu tejto osoby zistili sám alebo vám ju opísali tí, ktorí vás žiadajú o poskytnutie pomoci.

V prípade neposkytnutia pomoci osobe v nebezpečenstve vám hrozí trest odňatia slobody na osem dní až päť rokov a pokuta od 251 do 10 000 EUR alebo iba jeden z týchto trestov.

Neúmyselné ublíženie na tele a neúmyselné zabitie

Prípad sa bude riešiť na súde ako prípad nesúvisiaci s dopravou.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneOddelenie dopravy, prekročenia rýchlosti (Département des transports, excès de vitesse)

Odkaz sa zobrazí v novom okneNovinky v oblasti cestnej premávky


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 05/04/2016

Práva obžalovaných v trestnoprávnom konaní - Malta

Na tejto informačnej stránke nájdete informácie o tom, čo sa stane, keď je daná osoba podozrivá alebo obvinená zo spáchania trestného činu, ktorý sa rieši súdnou cestou. Informácie o menej závažných dopravných priestupkoch, ktoré sa obvykle riešia uložením sankcie, ako je napr. pokuta, nájdete naOdkaz sa zobrazí v novom okne informačnej stránke 5.

Ak ste obeťou trestného činu, úplné informácie o svojich právach nájdete tu.


Zhrnutie trestnoprávneho konania

Vždy budete obvinený na magistrátnom súde. Ak budete obvinený počas väzby, súd najprv musí rozhodnúť, či sa vaše pokračujúce zadržanie zakladá na ustanovení zákona a následne vám oznámi, či môžete požiadať o zaplatenie kaucie. Ak nie ste obvinený počas väzby, budú vám oznámené obvinenia a termín, kedy sa budete musieť dostaviť pred súd na prvé vypočutie.

V závislosti od závažnosti obvinení vznesených proti vám existujú tri druhy súdneho konania:

Skrátené konanie na magistrátnom súde

 • Obvinenie
 • Prípad prokuratúry, ktorý vedie polícia
 • Prípad obhajoby
 • Záverečné návrhy
 • Rozsudok

Konanie na magistrátnom súde po zozbieraní dôkazov

 • Obvinenie
 • Prípad prokuratúry, ktorý vedie polícia a generálny prokurátor
 • Prípad obhajoby
 • Záverečné návrhy
 • Rozsudok

Súdne konanie pred porotou

 • Predbežné námietky a námietky vzťahujúce sa na prípustnosť dôkazov
 • Prečítanie návrhu obžaloby
 • Príhovor prokurátora
 • Prípad prokuratúry, ktorý vedie generálny prokurátor
 • Prípad obhajoby
 • Odpoveď prokuratúry
 • Rýchla odpoveď obhajoby
 • Zhrnutie
 • Verdikt
 • Trest

Podrobné informácie o fázach tohto konania a o vašich právach nájdete na informačných stránkach. Tieto informácie nenahrádzajú právne poradenstvo a slúžia len ako usmernenie.

Úloha Európskej komisie

Majte na pamäti, že Európska komisia nezohráva v trestnoprávnych konaniach v jednotlivých členských štátoch žiadnu úlohu, a v prípade sťažnosti vám nemôže pomôcť. Na týchto informačných stránkach sa nachádzajú informácie o tom, ako a komu podať sťažnosť.

Kliknite na odkazy uvedené nižšie a vyhľadajte potrebné informácie

Odkaz sa zobrazí v novom okne1 – Ako získať právne poradenstvo

Odkaz sa zobrazí v novom okne2 – Moje práva počas vyšetrovania trestného činu

 • Vyšetrovanie
 • Zatknutie
 • Prvé vypočutie na súde
 • Príprava prípadu pred súdnym konaním
 • Príprava prípadu zo strany obhajoby

Odkaz sa zobrazí v novom okne3 – Moje práva počas súdneho konania

Odkaz sa zobrazí v novom okne4 – Moje práva po skončení súdneho konania

Odkaz sa zobrazí v novom okne5 – Dopravné priestupky


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 20/12/2016

1 – Ako získať právne poradenstvo

Získanie nezávislého právneho poradenstva je veľmi dôležité, ak ste účastníkom trestnoprávneho konania. Táto informačná stránka vám poradí, kedy a za akých okolností máte nárok na zastupovanie advokátom. Takisto sa dozviete, čo pre vás advokát urobí. Z tejto všeobecnej informačnej stránky sa dozviete aj to, ako nájsť advokáta, a akým spôsobom budú hradené náklady za jeho služby v prípade, že si ich úhradu nemôžete dovoliť.


Ako si nájsť advokáta

Pokiaľ nemáte svojho vlastného advokáta, najlepším spôsobom, ako si jedného nájsť, je navštíviť oficiálnu webovú stránku Odkaz sa zobrazí v novom okneKomory advokátov. Ak budete vo väzbe, budete musieť kvôli prístupu na túto webovú stránku požiadať o pomoc, nakoľko internet nie je ľahko dostupný.

Platba za advokátske služby

Advokát v službe je nezávislý advokát, ktorého platí štát. Poradenstvo poskytuje 24 hodín denne. Poučí vás o vašich právach a postará sa o to, aby ste nepovedali alebo neurobili niečo, čo by mohlo poškodiť váš prípad.

Na bezplatné služby advokáta však budete mať právo len vtedy, ak si nemôžete dovoliť za tieto služby zaplatiť. Nevykonáva sa žiadna kontrola prostriedkov a hlavným kritériom na získanie práva na právnu pomoc je to, či pracujete alebo nie. Ak nepracujete, štát pre vás zabezpečí advokáta v službe počas vášho policajného vypočutia ako aj vašej prítomnosti na súde.

Ak sa na súd dostavíte bez advokáta, súd navrhne, aby ste si ho našli, pokiaľ netrváte na tom, že žiadneho nepotrebujete.

Ak si môžete dovoliť svojho vlastného advokáta, budete si ho musieť zabezpečiť, nakoľko nebudete mať právo na právnu pomoc. Je vhodné dohodnúť sa na jeho odmene ešte predtým, ako využijete jeho služby.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 20/12/2016

2 – Moje práva počas vyšetrovania trestného činu

Vyšetrovanie trestného činu môže začať na základe oznámenia zo strany úradnej osoby, informácií, ktoré poskytla široká verejnosť alebo na základe sťažnosti, ktorú predložila poškodená strana. Vyšetrovanie môže začať aj vtedy, ak je osoba pristihnutá pri páchaní trestného činu.


Aké sú rôzne predbežné fázy?

Vyšetrovanie

Polícia môže požiadať osobu, aby sa dostavila na policajnú stanicu za účelom zodpovedania otázok. Účelom tejto fázy je zistiť, či existuje dostatok dôkazov, ktoré by naznačovali, že sa niekto, nemusí ísť o práve vypočúvanú osobu, zúčastnil páchania trestného činu.

Zatknutie

Ak je polícia presvedčená, že existuje dostatok dôkazov, ktoré naznačujú, že osoba je zapojená do trestného činu, potom môže byť táto osoba zatknutá, čo polícii umožní ju na nejaký čas zadržať a úradne ju vypočuť. Účelom tejto fázy je rozhodnúť, či je možné túto osobu obviniť z trestného činu alebo nie.

Prvé súdne pojednávanie

Ak je osoba obvinená zo spáchania trestného činu, bude obžalovaná na súde a budú jej prečítané obvinenia. Ak bude obvinená počas väzby, súd najprv rozhodne, či sa jej pokračujúce zadržanie zakladá na ustanovení zákona a následne jej oznámi, že môže požiadať o zaplatenie kaucie.

Pred súdnym konaním

Predtým, ako sa prípad dostane pred súd, je prokuratúra povinná zhromaždiť a predložiť všetky dôkazy v prospech a proti obvinenému. V závažnejších prípadoch je prokuratúra povinná predložiť dostatok dôkazov, aby súdu preukázala, že existujú pádne dôkazy.svedčiace v neprospech obvineného.

Obžaloba, ktorú v tejto fáze vedie polícia, nie je povinná prezradiť žiadne informácie ohľadom toho, akým spôsobom preukáže opodstatnenosť svojich tvrdení. Nie je povinná informovať obvineného alebo jeho advokáta o prípade a o dôkazoch, ktorými disponuje. Advokát obvineného s ním môže spolupracovať s cieľom zhromaždiť dôkazy v prospech obvineného.

Pred súdnym konaním sa obvykle uskutoční niekoľko predbežných pojednávaní.

Moje práva počas vyšetrovania

Kliknite na odkazy uvedené nižšie a nájdete podrobnejšie informácie o fázach vyšetrovania v rámci prípravného konania.

Vyšetrovanie (1)

Prečo ma chce polícia vypočuť?

Ak sa polícia domnieva, že ste sa nejakým spôsobom zapojili do spáchania trestného činu, alebo ak by ste moli pomôcť s vyšetrovaním, môže vás vyzvať, aby ste jej pomohli s pátraním a aby ste zodpovedali niekoľko otázok.

Bude ma niekto informovať o mojich právach?

Ak vás polícia nepoučila o vašich právach, nemala by vás kvôli získaniu dôkazov vypočuť.

Ak sa počas vyšetrovania dobrovoľne dostavíte na policajnú stanicu alebo do policajnej kancelárie, budete môcť kedykoľvek odísť, pokiaľ nebudete informovaný o tom, že ste zatknutý.

Čo sa stane, ak neovládam miestny jazyk?

Ak nerozumiete miestnemu jazyku, potom pre vás polícia zabezpečí tlmočníka. Služby tlmočníka budú bezplatné. Tlmočník by mal preložiť upozornenie, otázky polície a vaše odpovede.

Môžem mať advokáta?

Počas vypočúvania nemáte právo na advokáta. Avšak, máte právo s ním hovoriť jednu hodinu pred vypočúvaním. Ak budete potrebovať tlmočníka, tento bude tlmočiť aj rozhovor s vaším advokátom.

Ak máte advokáta, môžete políciu požiadať, aby ho kontaktovala. Ak nemáte advokáta, polícia vám poskytne zoznam advokátov, ktorý vedie Komora advokátov, a vy si z neho môžete advokáta vybrať. Ak si advokáta nemôžete dovoliť, polícia bude kontaktovať advokáta v službe. Advokát v službe je dostupný 24 hodín denne. Ďalšie informácie nájdete na informačnej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneAko získať právne poradenstvo.

Musím odpovedať na otázky polície?

Máte právo nevypovedať. Všetko, čo poviete, môže byť zaznamenané a použité počas súdneho konania. Ak však chcete na otázky odpovedať, môže to urobiť vo vašom záujme. Ak sa chcete poradiť s advokátom a následne budete chcieť uplatniť svoje právo mlčať, takéto mlčanie sa môže považovať za potvrdenie dôkazu o vine.

Môžem byť podrobený prehliadke alebo požiadaný, aby som poskytol vzorky alebo odtlačky prstov?

Ak ste neboli zatknutý, vzorky vám môžu byť odobrané len s vaším predchádzajúcim písomným súhlasom. Ak ste boli zatknutý, intímne a neintímne vzorky vám môžu byť odobrané len s vaším súhlasom. Ak odmietnete poskytnúť neintímne vzorky (napr. odtlačky prstov), môžete byť prinútený urobiť tak na základe príkazu zmierovacieho sudcu.

Zatknutie (2)

Prečo môže dôjsť k zatknutiu?

Policajný úradník môže bez zatykača zatknúť kohokoľvek, kto pácha alebo kto práve spáchal trestný čin, ktorý sa trestá odňatím slobody, alebo kohokoľvek, koho dôvodne podozrieva z toho, že sa chystá spáchať alebo že práve spáchal takýto trestný čin.

Polícia môže pristúpiť k zatknutiu aj vtedy, ak:

 • totožnosť osoby je neznáma,
 • existuje pochybnosť o pravdivosti údajov, ktoré osoba poskytla,
 • osoba neposkytla uspokojivú adresu pre doručovanie,
 • je potrebné zabrániť jej, aby sebe alebo inej osobe spôsobila fyzickú ujmu alebo spôsobila stratu alebo poškodenie majetku,
 • je potrebné zabrániť jej v spáchaní trestného činu proti verejnej slušnosti,
 • ak existujú primerané dôvody domnievať sa, že zatknutie je potrebné pre ochranu dieťaťa alebo inej zraniteľnej osoby.

Bude ma niekto informovať o mojom zatknutí?

Ak budete zatknutý, musíte byť poučený o zatknutí, a to aj v prípade, ak je očividné. Tiež vám musia byť vysvetlené jeho dôvody. Osoba, ktorá vás zatýka, nesmie použiť násilie, putá alebo iné obmedzovacie prostriedky, pokiaľ to nie je nevyhnutné pre vaše zaistenie, alebo preto, že sa bránite zatknutiu.

Nehovorím miestnym jazykom. Môžem využiť služby tlmočníka?

Ak nerozumiete miestnemu jazyku, polícia je povinná zabezpečiť vám tlmočníka a do jeho príchodu vás nesmie vypočuť.

Môžem sa stretnúť s advokátom?

Každý zatknutý má právo na právne poradenstvo, ktoré poskytuje advokát v službe. Je však obmedzené na jednu hodinu pred vypočúvaním. Advokáta bude vo vašom mene kontaktovať polícia. Ďalšie informácie nájdete na informačnej stránke Vyšetrovanie (3). Poradenstvo vám môže byť poskytnuté aj prostredníctvom telefónu.

Máte právo na stretnutie s advokátom v súkromí. Ak budete potrebovať tlmočníka, tento by mal byť prítomný počas vášho rozhovoru s advokátom a tiež v čase, keď hovoríte s políciou.

Musím odpovedať na otázky polície?

Máte právo nevypovedať. Všetko, čo poviete, môže byť zaznamenané a použité počas súdneho konania. Ak sa chcete poradiť s advokátom a následne budete chcieť uplatniť svoje právo mlčať, takéto mlčanie sa môže považovať za potvrdenie dôkazu o vine.

Čo sa stane, ak poviem niečo, čo je pre môj prípad nepriaznivé?

Máte základné právo odoprieť výpoveď a budete upozornený, že máte právo mlčať. Tiež budete upozornený na dôsledky spojené s uplatnením tohto práva. To znamená, že nemusíte polícii poskytnúť informácie, ktoré by preukázali vašu vinu.

Nie je možné vyvodiť žiaden záver zo skutočnosti, že neposkytnete určité podrobnosti, ako napr. dôvod vašej prítomnosti na určitom mieste v určitom čase alebo prečo ste mali so sebou určité predmety. Ak však takéto vysvetlenia neposkytnete, môže to mať na váš prípad negatívny dopad.

Môžem kontaktovať priateľa alebo člena rodiny?

Polícia je povinná poučiť vás bez zbytočného odkladu o vašom práve požadovať, aby bol o vašom zatknutí a mieste pobytu informovaný váš príbuzný alebo priateľ, pokiaľ takýto príbuzný alebo priateľ nie je dôvodne podozrivý z účasti na trestnom čine, ktorý je predmetom vyšetrovania.

Som z iného členského štátu. Môžem kontaktovať svoje veľvyslanectvo?

Polícia vám obvykle navrhne alebo odporučí, aby ste kontaktovali svoje veľvyslanectvo, aby bolo informované o vašom zatknutí a jeho dôvodoch a v prípade potreby vám odporučí aj advokáta.

Budú mi vzaté odtlačky prstov? Môže byť zaznamenaná moja DNA?

Vaše odtlačky prstov vám môžu byť vzaté a vaša DNA môže byť zaznamenaná len s vaším súhlasom. Ak však odmietnete poskytnúť odtlačky prstov, môžete byť prinútený urobiť tak na základe príkazu zmierovacieho sudcu. Avšak, nemôžete byť prinútený, aby bola zaznamenaná vaša DNA.

Môže byť u mňa vykonaná osobná prehliadka?

Príslušník polície môže vykonať osobnú prehliadku, ak má primerané dôvody na podozrenie, že môžete predstavovať nebezpečenstvo pre seba alebo pre ostatných, tiež môže vykonať osobnú prehliadku vo vzťahu ku všetkému, čo by ste mohli použiť pri úteku z väzby alebo čo by mohlo predstavovať dôkaz spojený s trestným činom.

Ak má príslušník polície dôvodné podozrenie, že ste ukryli predmet spojený s trestným činom, môže požiadať zmierovacieho sudcu, aby nariadil vašu intímnu prehliadku. Zmierovací sudca určí znalca rovnakého pohlavia alebo, s vaším predchádzajúcim súhlasom, praktického lekára, ktorý takúto prehliadku vykoná.

Ako dlho ma polícia môže zadržiavať?

Po vašom zatknutí môžete byť zadržaný na maximálne 48 hodín. Ak ste neboli prepustený do šiestich hodín od vášho zatknutia, zatýkajúci úradník je povinný informovať zmierovacieho sudcu a poskytnúť mu všetky podrobnosti vo vzťahu k času a miestu, na ktorom ste zadržiavaný. Po 48 hodinách vás polícia musí obviniť z trestného činu, prepustiť na policajnú kauciu alebo bezpodmienečne.

Čo sa stane, keď ma zatknú na základe európskeho zatýkacieho rozkazu?

Ak jeden členský štát vydá európsky zatýkací rozkaz , môžete byť zatknutý v inom členskom štáte a po vypočutí zmierovacím sudcom môžete byť poslaný späť do danej krajiny. Máte právo na advokáta a tlmočníka, ak ho potrebujete.

Prvé súdne pojednávanie (3)

Prečo sa koná prvé súdne pojednávanie?

Existujú dve odlišné situácie:

 • Ak ste boli zatknutý a ste v policajnej väzbe, účelom prvého súdneho pojednávania je prečítať obvinenia. Súd najprv rozhodne, či sa vaše pokračujúce zadržanie zakladá na ustanovení zákona a následne vám oznámi, že môžete požiadať o zaplatenie kaucie.
 • Ak ste boli obvinený, ale nie ste vzatý do policajnej väzby, účelom prvého súdneho pojednávania je prečítanie obvinení a vypočutie dôkazov, ktoré predkladá prokuratúra a ktoré podporujú obvinenia.

Ak ste vzatý do policajnej väzby, musíte sa dostaviť pred súd čo najskôr po tom, ako ste boli obvinený, aby ste si vypočuli dôkazy, ktoré predložila prokuratúra a ktoré podporujú obvinenia, a aby bolo možné rozhodnúť o tom, či by ste mali byť prepustený na kauciu.

Ak nie ste vzatý do väzby, budú vám oznámené obvinenia a termín, kedy sa budete musieť dostaviť pred súd na prvé pojednávanie.

Mám právo na advokáta?

Keď sa dostavíte na súd, máte právo na advokáta podľa svojho vlastného výberu. Ak si ho nemôžete dovoliť, právnu pomoc vám poskytne štát. Ďalšie informácie nájdete na informačnej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneAko získať právne poradenstvo.

Bude prítomný tlmočník v prípade, ak neovládam miestny jazyk?

Ak nerozumiete maltskému jazyku, ale hovoríte anglicky, potom bude súdne konanie vedené v angličtine. Ak nerozumiete angličtine, potom bude súdne konanie vedené v maltskom jazyku a bude vám pomáhať tlmočník. Služby tlmočníka sú bezplatné.

Musím na súde prehovoriť?

Máte právo nevypovedať. Avšak, budete požiadaný, aby ste prehlásili, či sa vo vzťahu k predloženým obvineniam cítite byť vinný alebo nie. V tomto vám poradí váš advokát.

Musím poskytnúť akékoľvek iné informácie?

Predtým, ako sa vyjadríte k otázke viny alebo neviny, bude vám položených, bez toho aby ste zložili prísahu, pár základných otázok, ktoré sa týkajú vašej totožnosti a miesta pobytu.

Budem po pojednávaní prepustený alebo zostanem vo väzbe?

Na pojednávaní súd rozhodne, či by vám mala byť udelená kaucia alebo nie.

Obvykle, ak nemáte záznam v registri trestov a nepredstavujete hrozbu pre spoločnosť, budete prepustený na kauciu, a to na základe určitých podmienok. Ak súd rozhodne o neudelení kaucie, potom budete uväznený až do nasledujúceho pojednávania, na ktorom budete môcť ešte raz o kauciu požiadať. Súd nemôže rozhodnúť o neudelení kaucie pred súdnym konaním. O kauciu môžete požiadať v ktorejkoľvek fáze konania.

Ak ste cudzinec, súd obvykle kauciu nepovolí, pokiaľ nemáte adresu trvalého bydliska.

Môžem pred súdnym konaním opustiť krajinu?

Ak poskytnete dostatočnú záruku, že sa vrátite na súdne konanie, potom budete môcť krajinu opustiť, ale budete sa musieť vrátiť na všetky súdne pojednávania. Ak sa nezúčastníte pojednávania, bude na vás vydaný zatykač na opätovné vzatie do väzby. Tiež môžete byť obvinený z trestného činu porušenia podmienok kaucie. Vo väčšine prípadov bude jednou z podmienok kaucie to, že nebudete môcť opustiť krajinu, ale táto podmienka sa bude dať zmeniť v ďalšej fáze konania.

Príprava prípadu pred súdnym konaním (4)

Čo sa stane pred súdnym konaním?

Pred súdnym konaním generálny prokurátor zhromaždí všetky dôkazy v danom prípade, aby sa uistil, že existujú silné argumenty na odôvodnenie súdneho konania. Dôkazy sa zhromažďujú počas kompilácie dôkazov. Tejto fázy konania sa zúčastníte a váš advokát vám bude môcť pomáhať. Budete môcť preskúmať dôkazy na základe krížového výsluchu svedkov prokuratúry a tiež budete môcť predložiť svoje vlastné dôkazy.

Bude prípad vždy predmetom súdneho konania?

Magistrátny súd, ktorý zodpovedá za kompiláciu dôkazov, môže rozhodnúť, že neexistuje žiaden prípad a následne vás prepustí. Ak ste prepustený a generálny prokurátor nesúhlasí so zisteniami súdu, môže, do jedného mesiaca, požiadať o opätovné vzatie do väzby trestný súd. Ak vás magistrátny súd uväzní kvôli konaniu, generálny prokurátor ešte stále bude môcť nariadiť vaše prepustenie. Zákon neustanovuje alternatívu k súdnemu konaniu.

Môžem priznať vinu pred súdnym konaním?

Po dohode môžete priznať vinu a ak trest za obvinenie vznesené proti vám nepresiahne desať rokov odňatia slobody, magistrátny súd pristúpi k jeho potvrdeniu. Takýto trest, okrem niekoľkých výnimiek, bude zaznamenaný do osvedčení o vašom správaní.

Ak pred trestným súdom priznáte vinu, porota nebude zostavená a súd potvrdí rozsudok.

Je možné obvinenia voči mne zmeniť predtým, ako sa súdne konanie začne?

Obvinenia je možné pred začatím súdneho konania zmeniť v závislosti od dôkazov, zhromaždených v rámci kompilácie dôkazov. Generálny prokurátor môže do žaloby zahrnúť akékoľvek obvinenie, ktoré vyplýva z dôkazov. Pred súdnym konaním je tiež možné všetky alebo niektoré obvinenia stiahnuť.

Aký druh dôkazov bude prokuratúra zhromažďovať?

Prokuratúra vypočuje svedkov prípadu a tiež zhromaždí fyzické a forenzné dôkazy. Napr. môže získať dokumenty z vášho bydliska alebo pracoviska. Magistrátny súd môže nariadiť pátranie, prehliadku, experiment alebo čokoľvek iné, čo je potrebné pre čo najucelenejšie vyšetrovanie prípadu. Súd môže tiež nariadiť, aby znalec prehliadol akúkoľvek časť vášho tela alebo telo osoby, na ktorej alebo s ktorou bol trestný čin spáchaný, ak je toho názoru, že takáto prehliadka je vo vzťahu k prípadu relevantná.

Môžem prokuratúre zabrániť, aby zhromaždila určité dôkazy?

Kompilácia dôkazov nie je vhodnou fázou konania na diskutovanie o ich prípustnosti. Budete mať lehotu, ktorá začína plynúť odo dňa, kedy dostanete žalobu, na to, aby ste napadli prípustnosť dôkazov, ktoré chce prokuratúra predložiť. Avšak, ak sú dôkazy vysoko neprípustné, magistrátny súd ich nepovolí.

Kedy sa dozviem o dôkazoch proti mne?

Spolu so svojím advokátom sa zúčastníte kompilácie dôkazov a budete mať príležitosť na krížový výsluch svedkov prokuratúry a na preskúmanie fyzických dôkazov.

Čo sa stane, ak žijem v inom členskom štáte?

Ak vám bolo povolené vrátiť sa do vašej domovskej krajiny, potom ste povinný vrátiť sa na každé súdne pojednávanie pred súdnym konaním.

Ak budem odsúdený, môžem byť opätovne súdený za ten istý trestný čin?

Nemôžete byť opätovne súdený za ten istý trestný čin, bez ohľadu na to, či ste boli odsúdený alebo oslobodený. Takéto rozhodnutie však prislúcha súdu, ktorý vedie súdne konanie, nakoľko magistrátny súd, ktorý zodpovedá za kompiláciu dôkazov, má výslovne zakázané rozhodovať o tom, či ste znovu súdený za trestný čin, za ktorý ste už boli súdený.

Príprava prípadu zo strany obhajoby (5)

Čo sa stane pred súdnym konaním?

Ak sa súdne konanie koná pred magistrátnym súdom, prokuratúra zhromaždí a uzavrie dôkazy predtým, ako sa pripravíte na konanie vy. Svedkov prokuratúry môžete podrobiť krížovému výsluchu v čase ich prítomnosti alebo si môžete vyhradiť právo podrobiť ich krížovému výsluchu neskôr.

Ak sa súdne konanie koná pred trestným súdom, na ktorom sú postupy vážnejšie, ste povinný pripraviť zoznam svedkov a námietok v rámci stanoveného času, ktorý začína plynúť odo dňa, kedy ste dostali návrh žaloby.

Kedy si musím pripraviť svoju obhajobu?

V rámci súdneho konania pred magistrátnym súdom nemáte na prípravu svojej obhajoby žiadnu konkrétnu lehotu. Keď prokuratúra uzavrie svoj prípad, bude vám oznámený deň vašej obhajoby. Nie ste povinný uzavrieť svoju obhajobu počas jedného pojednávania.

Keď dostanete návrh žaloby v rámci súdneho konania pred trestným súdom, môžete do 15 dní predložiť oznámenie o námietkach, uviesť svedkov a predložiť dokumenty a iné dôkazy, ktoré chcete počas súdneho konania použiť. Ide o pevne stanovenú lehotu a odporúča sa, aby ste sa ihneď po prijatí návrhu žaloby poradili so svojím advokátom.

Budú mi poskytnuté informácie o svedkoch a iných dôkazoch svedčiacich proti mne?

V prípade súdneho konania pred magistrátnym súdom budú vo vašej prítomnosti vypočutí svedkovia prokuratúry a predložené dôkazy. Pred prípravou svojej obhajoby budete môcť požiadať aj o kópiu úkonov konania, ktorá bude obsahovať prepis dôkazov a kópie iných predložených dôkazov.

V prípade súdneho konania pred trestným súdom je generálny prokurátor povinný predložiť úkony konania spolu so zoznamom svedkov a dokumentov, ktoré chce počas súdneho konania použiť. Zoznam svedkov a dokumentov vám bude oznámený spolu s návrhom žaloby. O kópiu úkonov konania môžete požiadať aj register trestného súdu.

Môžem prokuratúre zabrániť v tom, aby zhromaždila určité dôkazy?

V prípadoch pred magistrátnym súdom môžete zabrániť prokuratúre v predkladaní dôkazov, ktoré sú neprípustné, t. j. nie sú právne prípustné. Môžete tak urobiť okamžite alebo v neskoršej fáze konania.

Ak bola proti vám podaná žaloba a ak boli v rámci danej lehoty vznesené námietky proti dôkazom, ktoré chce použiť prokuratúra, trestný súd určí deň pojednávania týchto námietok. Súd odloží rozhodnutie o prípade na obdobie po pojednávaní podaní strán. Po doručení rozhodnutia ste povinný, ak sa budete chcieť odvolať na trestnom odvolacom súde, predložiť oznámenie o odvolaní ihneď po oznámení rozhodnutia súdu. Následne budete mať tri pracovné dni na predloženie odvolania.

Ak budem odsúdený, môžem byť opätovne súdený za ten istý trestný čin?

Nemôžete byť opätovne súdený za ten istý trestný čin bez ohľadu na to, či ste boli odsúdený alebo oslobodený. Námietku k zásade ne bis in idem je pred magistrátnym súdom možné vzniesť kedykoľvek, s výnimkou kompilácie dôkazov.

Námietku k zásade ne bis in idem je možné vzniesť aj pred trestným súdom ako predbežnú námietku. Avšak, túto námietku môže kedykoľvek vzniesť aj sám súd a to aj vtedy, ak na ňu nebol podaný žiaden konkrétny odkaz.

Už som bol za tento trestný čin súdený v inom členskom štáte. Čo sa stane v takomto prípade?

Magistrátny alebo trestný súd preskúma obsah rozhodnutia iného členského štátu a prepustí vás, ak dospeje k záveru, že ide o trestný čin, za ktorý ste už boli odsúdený alebo prepustený.

Ako dlho bude súdne konanie trvať?

Súdne konanie pred magistrátnym súdom pozostáva z niekoľkých pojednávaní, medzi ktorými môžu byť týždenné alebo mesačné prestávky.

Väčšina súdnych konaní pred trestným súdom netrvá dlhšie ako týždeň. Vážnejšie súdne konania však môžu trvať dlhšie.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 20/12/2016

3 – Moje práva na súde


Kde sa bude konať súdne konanie?

Súdom, ktorý pojednáva váš prípad, bude buď magistrátny alebo trestný súd, v závislosti od závažnosti obvinení vznesených proti vám.

Súdne konanie bude verejné, okrem niekoľkých výnimiek, napríklad ak je potrebné utajiť totožnosť obete.

Ak prípad pojednáva magistrátny súd, o prípade rozhodne predsedajúci zmierovací sudca. Naopak, ak prípad pojednáva trestný súd, o prípade rozhodne porota a v prípade uznania viny zo spáchania trestného činu oznámi trest predsedajúci sudca.

Je možné zmeniť obvinenia počas konania?

Obvinenia je možné zmeniť, ak prípad pojednáva magistrátny súd. Prokuratúra môže požiadať o úpravu obvinení, ak dôkazy naznačujú, že je vhodnejšie iné obvinenie alebo ak došlo k chybe v pôvodnom obvinení. Obvinenia je tiež možné stiahnuť alebo nahradiť.

V prípade pojednávania pred trestným súdom, po vašom priznan