5. Väiksemad õigusrikkumised

Save as PDF

Please note that the original language version of this page German has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.


Kuidas käsitletakse väiksemaid liiklusnõuete rikkumisi?

Austria kohtud ei tegele väiksemate liiklusnõuete rikkumistega. See ülesanne on haldusasutustel. Kohtud tegelevad ainult liiklusnõuete rikkumistega, millega kaasneb õnnetus koos füüsilise vigastusega (kehavigastuste tekitamine hooletuse tõttu).

Liiklusnõuete rikkumisi karistatakse Lingil klikates avaneb uus akenkindlasummaliste trahvinõuete, Lingil klikates avaneb uus akensummaarsete trahvinõuete või Lingil klikates avaneb uus akenrahatrahvidega.

Lingil klikates avaneb uus akenKindlasummalise trahvinõudega nähakse ette kuni 36 euro suurune trahv väärteo eest (näiteks parkimiseeskirjade rikkumine). Kui trahvi ei maksta, teavitatakse sellest haldusasutust. Sellele järgneva menetluse käigus võidakse määrata kõrgem trahv.

Lingil klikates avaneb uus akenSummaarset trahvinõuet ei väljastata mitte konkreetsele isikule, vaid see esitatakse isikule (näiteks auto omanikule), kes haldusasutuse arvates tunneb õigusrikkujat või kes suudab viimase kergelt tuvastada.

Summaarse trahvinõudega võidakse määrata rahatrahv kuni 220 eurot (näiteks väiksemate kiiruseületamiste eest, kus lubatud piirkiirust ületatakse 10–20 km/h võrra). Kui rahatrahvi ei tasuta nelja nädala jooksul, kaotab summaarne trahvinõue kehtivuse ning sõiduki juhi vastu algatatakse nõuetekohane väärteomenetlus.

Kui pädev ametnik teavitab väärteost (mis on näiteks suurem kui väike kiiruseületamine) ja/või kui õigusrikkumine on tuvastatud automaatjälgimisvahendiga (näiteks kiiruskaameraga), võib haldusasutus määrata Lingil klikates avaneb uus akentrahvinõudega rahatrahvi suurusega kuni 365 eurot. Te võite kahe nädala jooksul esitada trahvinõude vastu kirjaliku või suulise vastuväite.

Te peate oma Lingil klikates avaneb uus akenvastuväite esitama trahvinõude väljastanud Lingil klikates avaneb uus akenasutusele.

1. juulil 2005 jõustus liiklusnõuete rikkumiste registreerimise süsteem (meetmed kõrgendatud riskitasemega juhtide vastu). Selles on nimetatud 13 kõrge riskiga Lingil klikates avaneb uus akenregistreeritavat õigusrikkumist.

Mootorsõiduki juhtimise keeld Austria territooriumil määratakse välismaalastest juhtidele, kelle kohta on registrisse kantud kolmas Lingil klikates avaneb uus akenregistreeritav õigusrikkumine.

1. märtsist 2008 kehtib Lingil klikates avaneb uus akenseadus halduskaristuste jõustamise kohta kogu Euroopa Liidus, mille alusel saab karistusi liiklusnõuete rikkumiste eest jõustada kogu Euroopa Liidus.

Kuidas käsitletakse muid väiksemaid õigusrikkumisi?

Väärtegude eest karistatakse tavaliselt kooskõlas Lingil klikates avaneb uus akenhalduskaristuste seadusega. Võimalikud karistused on järgmised: Lingil klikates avaneb uus akenrahatrahv (kõige sagedasem karistus) ja Lingil klikates avaneb uus akenvangistus (teatud juhtudel). Lingil klikates avaneb uus akenPädevaks asutuseks on see, kellel on kohalik ja sisuline vastutus (Lingil klikates avaneb uus akenhaldusinstantsid).

Üldist teavet võimaliku õiguskaitse kohta haldusasutuse otsuse vastu on võimalik saada Lingil klikates avaneb uus akensiit.

Kas need õigusrikkumised kajastuvad minu karistusregistri andmetes?

Austrias ei kanta Lingil klikates avaneb uus akenkaristusregistrisse haldusõiguse raames kohaldatud karistusi .


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 22/06/2018