5 – Mazāk smagi likumpārkāpumi

Save as PDF

Please note that the original language version of this page German has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.


Kā izskata mazāk smagus ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus?

Austrijā tiesas nenodarbojas ar nelieliem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem. Tas ir administratīvo iestāžu uzdevums. Tiesas nodarbojas tikai ar tādiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kuru rezultātā ir noticis satiksmes negadījums ar fizisku traumu personai (miesas bojājumu nodarīšana aiz neuzmanības).

Par satiksmes noteikumu pārkāpumiem soda ar Saite atveras jaunā logānoteikta soda rīkojumiem, Saite atveras jaunā logāanonīmiem soda rīkojumiem vai Saite atveras jaunā logāsoda rīkojumiem.

Ar Saite atveras jaunā logānoteikta soda rīkojumu uzliek naudas sodu līdz EUR 36 par likumpārkāpumu (piem., automašīnas novietošanas noteikumu pārkāpumi). Ja naudas sodu nesamaksāsiet, par jums ziņos administratīvajai iestādei. Turpmākā procesa laikā jums var uzlikt augstāku naudas sodu.

Saite atveras jaunā logāAnonīmu soda rīkojumu neizdod pret kādu konkrētu personu, bet izsniedz personai (piem., automašīnas īpašnieks), kura pēc administratīvās iestādes ieskatiem zina vai var viegli atpazīt pārkāpēju.

Naudas sodu līdz EUR 220 var uzlikt ar disciplinārsoda rīkojumu (piem., nelieli ātruma pārsniegšanas pārkāpumi, ja atļautais ātrums pārsniegts par 10 līdz 20 km/stundā). Ja naudas sodu nesamaksāsiet četrās nedēļās, anonīmais soda rīkojums vairs nav spēkā, bet pret transportlīdzekļa vadītāju tiek ierosināts pienācīgs administratīvais soda process.

Ja pilnvarota amatpersona ziņo par likumpārkāpumu (piem., smagāks likumpārkāpums nekā neliels ātruma pārsniegšanas pārkāpums) un/vai šo likumpārkāpumu ir fiksējusi automātiskās uzraudzības sistēma (piem., ceļa posma kontrole), iestāde var novērtēt soda apmēru līdz EUR 365, izdodot Saite atveras jaunā logāsoda rīkojumu. Pret šo soda rīkojumu jūs varat iesniegt rakstisku vai mutvārdu protestu divu nedēļu laikā.

Saite atveras jaunā logāProtests jums ir jāiesniedz Saite atveras jaunā logāiestādei, kura izdevusi soda rīkojumu.

2005. gada 1. jūlijā spēkā stājās satiksmes pārkāpumu reģistrēšanas sistēma (pasākumi pret augsta riska autovadītājiem). Tajā uzskaitīti 13 augsta riska Saite atveras jaunā logāreģistrēto likumpārkāpumu veidi.

Austrijā ārvalstu autovadītājiem, kuriem ir konstatēts jau trešais Saite atveras jaunā logāreģistrētais likumpārkāpums, uzliek braukšanas aizliegumu.

Kopš 2008. gada 1. marta spēkā ir Saite atveras jaunā logāLikums par administratīvo sodu izpildi visā ES, līdz ar to sodus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem var izpildīt visā ES.

Kā rīkojas citu mazāk smagu likumpārkāpumu gadījumā?

Likumpārkāpumiem parasti piemēro sodus saskaņā ar Saite atveras jaunā logāAdministratīvo sodu likumu. Iespējamie soda veidi ir šādi: Saite atveras jaunā logānaudas sods (visbiežākais soda veids) un Saite atveras jaunā logābrīvības atņemšana (noteiktos apstākļos). Saite atveras jaunā logāKompetentā iestāde ir tā, kurai ir vietēja un materiāla atbildība (Saite atveras jaunā logāiestādes saskaņā ar Administratīvo likumu).

Lai iegūtu vispārēju informāciju par iespējamo tiesisko aizsardzību pret administratīvas iestādes lēmumu, noklikšķiniet Saite atveras jaunā logāšeit.

Vai šie likumpārkāpumi būs reģistrēti manā sodāmībā?

Austrijā sodus, kuri uzlikti saskaņā ar Administratīvo likumu Saite atveras jaunā logākrimināllietu reģistrā, nereģistrē.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 22/06/2018