5 – Smärre brott

Save as PDF

Please note that the original language version of this page German has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.


Hur handläggs smärre trafikbrott?

I Österrike handläggs smärre trafikbrott inte av domstolarna. Det är förvaltningsmyndigheternas uppgift. Domstolarna handlägger endast trafikbrott som leder till olyckor med fysiska skador (kroppsskada till följd av vårdslöshet i trafik).

Lindrigare trafikbrott bestraffas med Länken öppnas i ett nytt fönsterfasta strafförelägganden, Länken öppnas i ett nytt fönsterförenklade strafförelägganden eller Länken öppnas i ett nytt fönsterstrafförelägganden.

Ett Länken öppnas i ett nytt fönsterfast strafföreläggande innebär böter på upp till 36 euro för ett lindrigare brott (t.ex. parkeringsbrott). Om du inte betalar böterna, anmäls du till förvaltningsmyndigheten. Ett högre bötesbelopp påförs då i efterföljande förfaranden.

Ett Länken öppnas i ett nytt fönsterförenklat strafföreläggande utfärdas inte mot en specifik person, utan delges till den person (t.ex. bilens ägare) som myndigheten antar känner eller lätt kan identifiera den ansvarige.

Böter på upp till 220 euro kan påföras inom ramen för ett förenklat strafföreläggande (t.ex. smärre fortkörningsbrott där hastighetsgränsen överskrids med 10–20 km/h). Om böterna inte betalas inom fyra veckor upphör det förenklade strafföreläggandet att gälla och lämpliga administrativa förfaranden inleds mot bilens förare.

Om en behörig befattningshavare rapporterar ett lindrigare brott (t.ex. mer än ett smärre fortkörningsbrott), och/eller brottet identifieras av en automatisk övervakning (t.ex. fartkamera), kan myndigheten utfärda böter på upp till 365 euro genom Länken öppnas i ett nytt fönsterstrafföreläggande. Du kan lämna in en skriftlig eller muntlig invändning mot strafföreläggandet inom två veckor.

Du måste lämna in Länken öppnas i ett nytt fönsterinvändningen till den Länken öppnas i ett nytt fönstermyndighet som utfärdade strafföreläggandet.

Den 1 juli 2005 trädde ett registreringssystem för trafikbrott (åtgärder mot högriskförare) i kraft. Här tar man upp 13 typer av Länken öppnas i ett nytt fönsterregistrerade brott med hög risk.

Ett förbud mot att köra bil i Österrike utfärdas mot utländska förare som har tre Länken öppnas i ett nytt fönsterregistrerade brott.

Den 1 mars 2008 trädde Länken öppnas i ett nytt fönsterlagen om verkställighet av administrativa påföljder över hela EU i kraft, varigenom påföljder för trafikbrott kan verkställas över hela EU.

Hur handläggs andra smärre brott?

Lindrigare brott straffbeläggs i allmänhet enligt Länken öppnas i ett nytt fönsterlagen om förseelser. Det finns olika typer av påföljder: Länken öppnas i ett nytt fönsterböter (vanligaste typen) och Länken öppnas i ett nytt fönsterfängelse (under vissa omständigheter). Den Länken öppnas i ett nytt fönsterbehöriga myndigheten är den myndighet som har lokalt och materiellt ansvar (Länken öppnas i ett nytt fönsterinstanser enligt förvaltningsrätten).

För allmän information om möjligt rättsligt skydd mot ett beslut av en förvaltningsmyndighet, klicka Länken öppnas i ett nytt fönsterhär.

Kommer dessa brott att visas i straffregistret?

I Österrike registreras påföljder som påförts enligt förvaltningsrätten inte i Länken öppnas i ett nytt fönsterstraffregistret.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 22/06/2018