1 – Juridisk bistand

Save as PDF

Please note that the original language version of this page Dutch has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Please note that the following languages: French have already been translated.

Det er meget vigtigt at få uvildig rådgivning af en advokat, når du på den ene eller anden måde bliver inddraget i en straffesag. Faktabladene indeholder oplysninger om, hvornår og under hvilke omstændigheder du har ret til at blive repræsenteret af en advokat. Du kan også læse om, hvordan advokaten kan hjælpe dig. I dette faktablad kan du læse om, hvordan man finder en advokat, og hvordan du får dækket advokatsalæret, hvis du ikke selv kan betale.


Sådan finder du en advokat

Alle advokater i Belgien er medlem af advokatsammenslutningen i den retskreds, advokatkontoret ligger i. I Bruxelles består den af to afdelinger, en med fransktalende, en med flamsktalende advokater.

Sammenslutningen af fransktalende og tysktalende advokater, Ordre des Barreaux francophones et germanophones (O.B.F.G), omfatter advokatsammenslutningen i hhv. Vallonien og Bruxelles.

Den nederlandsktalende sammenslutning i hovedstaden og de flamsktalende advokatsammenslutninger er samlet i Orde van de Vlaamse Balies (O.V.B.)

Der findes en liste over alle advokater på de gule sider eller på internettet (Link åbner i nyt vinduehttps://avocats.be/fr eller Link åbner i nyt vinduehttp://www.advocaat.be/). Du kan finde en advokat, der normalt arbejder med forsvar for tiltalte i straffesager, ved at søge under "matière préférentielle" ("voorkeurmaterië" på nederlandsk) og derefter under "droit pénal" ("strafrecht" på nederlandsk).

Du kan også kontakte en advokat, der bor i nærheden af dig, ved at bruge kommune eller retskreds som søgekriterium.

Sekretariatet i advokatsammenslutningerne kan også sende dig en liste over advokater.

Hvis du har fået anbefalet en advokat, kan du kontakte denne direkte pr. brev, e-mail eller telefon.

Betaling for advokatbistand

Normalt er det dig, der skal betale advokatens salær. Du kan blive bedt om at betale et forskud før hver ydelse. Salærets størrelse er ikke fastsat ved lov. Advokaten skal dog fortælle dig, hvordan salæret er sammensat. Regningen kan f.eks. være en timesats for den tid, der bruges til at forberede dit forsvar, eller et salær for hver ydelse såsom høring, læsning af sagsakter, forsvarstale o.l.

Hertil kommer advokatkontorets udgifter og udlæg til rettens administration.

Hvis du ikke har de nødvendige ressourcer til at betale din advokat, kan du ansøge om gratis retshjælp på det retshjælpskontor (Bureau d'Aide Juridique), som din advokat er tilknyttet. Listen over retshjælpskontorer i hver kommune kan findes på internettet:

Du kan få gratis retshjælp til din advokat, hvis du modtager socialhjælp fra C.P.A.S, garanteret indkomst til ældre, indkomsterstatning til handicappede, hvis du er forsørger for et barn, der modtager garanterede familieydelser, er lejer i et socialt boligbyggeri, er mindreårig, er forgældet (dvs. omfattet af en procedure for kollektiv gældsafvikling), er tilbageholdt, er tiltalt og indkaldt ved politirapport eller er psykisk syg.

Det samme gælder, hvis du bor alene og har en månedlig indkomst på under 860 EUR, eller hvis du er samlevende, og husstandens månedlige nettoindkomst er under 1 104 EUR (plus 145,16 EUR pr. person, der forsørges).


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 04/05/2012