5 – Dopravní přestupky

Save as PDF

Jakým způsobem se vyřizují dopravní přestupky?

Dopravní přestupky spočívající v nedodržení nejvyšší povolené rychlosti, špatném parkování apod. se vyřizují jako správní delikty. Jsou projednávány ve správním řízení. Je možno uložit za ně buď peněžitý trest (pokutu), nebo zákaz řídit motorové vozidlo na určitou dobu. U závažnějších přestupků je možno uložit obě sankce.

Přestupky vyšetřuje a trestá dopravní policie. Proti uložení správní sankce se můžete odvolat k příslušnému okresnímu soudu ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy je vám rozhodnutí o uložení sankce oznámeno. Máte právo hájit se s pomocí advokáta. Proti pokutám do výše BGN 50,– není odvolání přípustné.

Okresní soud může sankci potvrdit nebo její uložení zrušit. Proti rozhodnutí okresního soudu se můžete odvolat k příslušnému správnímu soudu. Jeho rozhodnutí je konečné. Více informací o soudech viz webová stránka Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyšší soudní rady.

Stejný postup platí i pro přestupky spáchané občany jiných členských států.

Budou tyto přestupky zaneseny do mého trestního rejstříku?

Tyto přestupky nebudou uváděny ve vašem trestním rejstříku.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o správních deliktech a sankcích

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o provozu na pozemních komunikacích

Odkaz se otevře v novém okně.Prováděcí vyhlášky k zákonu o provozu na pozemních komunikacích


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 13/03/2017