4 – Τα δικαιώματά μου μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης

Save as PDF

Μπορώ να ασκήσω έφεση;

Αφού σας κρίνει ένοχο ή αθώο, το δικαστήριο εκδίδει απόφαση, την οποία θα πληροφορηθείτε στο τέλος της δίκης. Ο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΚώδικας Ποινικής Δικονομίας αναφέρει σε ποιες περιπτώσεις το δικαστήριο μπορεί να απορρίψει μια ποινική υπόθεση χωρίς να εκδώσει απόφαση. Στην περίπτωση αυτή, το δικαστήριο εκδίδει διάταξη. Μπορείτε να ασκήσετε έφεση τόσο κατά της απόφασης όσο και κατά της διάταξης.

Η έφεση πρέπει να είναι έγγραφη και ενυπόγραφη. Υποβάλλεται μέσω του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Εάν το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είναι τοπικό δικαστήριο, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο θα είναι περιφερειακό δικαστήριο. Έφεση κατά των αποφάσεων και των διατάξεων ενός περιφερειακού δικαστηρίου ασκείται ενώπιον εφετείου. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαστήρια, βλέπε τον δικτυακό τόπο του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑνώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. Οι εφέσεις κατά αποφάσεων ασκούνται εντός 15 ημερών από την ημερομηνία έκδοσής τους, ενώ οι εφέσεις κατά διατάξεων ασκούνται εντός 7 ημερών από την ημερομηνία δημοσιοποίησής τους.

Στην έφεση, μπορείτε να διατυπώσετε αιτιάσεις για τα συμπεράσματα του δικαστηρίου όσον αφορά τα πραγματικά περιστατικά που θεώρησε ότι αποδείχθηκαν, την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και την επιβολή άδικης ποινής. Ανεξάρτητα από το πόσες και τι είδους αιτιάσεις διατυπώνονται, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο θα κρίνει κατά πόσον η απόφαση είναι ορθή στο σύνολό της.

Τι γίνεται σε περίπτωση που ασκήσω έφεση;

Αφού λάβει την έφεσή σας, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο διαβιβάζει αντίγραφά της στην κατηγορούσα αρχή και στα άλλα μέρη της δίκης. Μαζί με το αιτιολογικό της απόφασής του, το ίδιο δικαστήριο παραπέμπει την υπόθεση με την έφεση στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Εάν το δικαστήριο έχει διατάξει να τεθείτε υπό κράτηση ως Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρομέτρο αποφυγής της φυγοδικίας, η άσκηση έφεσης δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως την απελευθέρωσή σας. Όμως, μπορείτε να ζητήσετε από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο να αντικαταστήσει το μέτρο αυτό με ένα λιγότερο αυστηρό. Το δικαστήριο εξετάζει την έφεσή σας σε χωριστή συνεδρίαση.

Δεν υπάρχει προθεσμία για τον ορισμό δικασίμου από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Αυτό εξαρτάται από το πότε μπορεί να είναι έτοιμο το αιτιολογικό της απόφασης και από τον φόρτο εργασίας του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.

Μπορείτε να προσκομίσετε νέα αποδεικτικά στοιχεία στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, επειδή το εν λόγω δικαστήριο μπορεί να ερευνήσει νέα πραγματικά περιστατικά. Οι κανόνες για τις αποδείξεις που ισχύουν στην πρωτοβάθμια δίκη ισχύουν και εδώ.

Τι γίνεται κατά την εκδίκαση της έφεσης;

Μπορείτε, αλλά δεν υποχρεούστε, να παραστείτε στη δίκη. Εσείς και ο δικηγόρος σας μπορείτε να προβείτε σε προφορική δήλωση σχετικά με τις αιτιάσεις της έφεσης. Τα άλλα παριστάμενα μέρη μπορούν να διατυπώσουν τη γνώμη τους για την έφεση.

Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο μπορεί:

  • να αποφασίσει να ανατρέψει την απόφαση και να αναπέμψει την υπόθεση για επανεξέταση από την κατηγορούσα αρχή ή το πρωτοβάθμιο δικαστήριο·
  • να ανατρέψει την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου και να εκδώσει νέα απόφαση·
  • να αποφασίσει να μετατρέψει την απόφαση επιβάλλοντας μικρότερη ποινή·
  • να αποφασίσει να ανατρέψει την απόφαση και να απορρίψει την ποινική διαδικασία·
  • να αναστείλει την ποινική διαδικασία στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΚώδικα Ποινικής Δικονομίας·
  • να αποφασίσει να επιβεβαιώσει την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου.

Τι γίνεται εάν η έφεση είναι επιτυχής/ανεπιτυχής;

Εάν δεν είστε ικανοποιημένος με την απόφαση του εφετείου, μπορείτε να ασκήσετε αναίρεση ενώπιον του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου. Εάν το δευτεροβάθμιο δικαστήριο είναι περιφερειακό δικαστήριο, μπορεί να ασκήσετε αναίρεση στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο μόνον εάν το περιφερειακό δικαστήριο εξέδωσε νέα απόφαση.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο δεν ερευνά νέα πραγματικά περιστατικά και, επομένως, δεν δέχεται νέα αποδεικτικά στοιχεία. Το εν λόγω δικαστήριο μπορεί μόνον να κρίνει κατά πόσον οι νόμοι εφαρμόσθηκαν σωστά και κατά πόσον η επιβληθείσα ποινή είναι δίκαιη. Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο εξετάζει μόνον τις αιτιάσεις που περιέχονται στην υποβληθείσα αναίρεση.

Δικαιούστε αποζημίωση μόνον εάν η καταδίκη σας ανατραπεί και το δευτεροβάθμιο δικαστήριο εκδώσει νέα απαλλακτική απόφαση. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε τον ειδικό νόμο περί αποζημίωσης κάνοντας κλικ Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεδώ. Εάν, παρά την έφεση, η καταδίκη παραμένει, έστω και με μικρότερη ποινή, αυτή θα καταχωρισθεί στο ποινικό σας μητρώο. Η απόφαση απαλλαγής δεν καταχωρίζεται.

Αφού χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες προσφυγής ενώπιον δευτεροβάθμιου δικαστηρίου και ενώπιον του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, δεν υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω προσφυγής. Η απόφαση καθίσταται οριστική και τελεσίδικη – εάν δεν ασκηθεί προσφυγή εναντίον της ή εάν ασκηθεί προσφυγή εναντίον της εκπρόθεσμα ή μετά την έκδοση της απόφασης του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Κατάγομαι από άλλο κράτος μέλος. Είναι δυνατόν να με στείλουν πίσω στη χώρα μου μετά τη δίκη;

Είναι δυνατόν να σας στείλουν πίσω στη χώρα σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να συμβεί ακόμη και παρά τη θέλησή σας. Η μεταφορά σας δεν έπεται αυτομάτως της θέσης σε ισχύ της ποινής σας. Πρέπει να προηγηθεί μια διαδικασία, η οποία περιγράφεται αναλυτικά στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΚώδικα Ποινικής Δικονομίας. Θα χρειαστείτε νομικές συμβουλές.

Εάν καταδικαστώ, υπάρχει περίπτωση να δικαστώ ξανά για το ίδιο αδίκημα;

Ο νόμος δεν επιτρέπει να δικαστείτε εκ νέου για ένα αδίκημα για το οποίο έχετε ήδη καταδικαστεί. Η απαγόρευση ισχύει επίσης εάν καταδικαστήκατε σε άλλο κράτος μέλος.

Πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες/την καταδίκη

Οι πληροφορίες σχετικά με τις εναντίον σας κατηγορίες θα τηρηθούν στα αστυνομικά αρχεία. Εάν απαλλαγείτε, μπορείτε να ζητήσετε από την αστυνομία να διαγράψει τις εν λόγω πληροφορίες.

Οι πληροφορίες σχετικά με την καταδίκη σας θα προστεθούν στο ποινικό σας μητρώο και θα τηρούνται στο αντίστοιχο τοπικό δικαστήριο. Εάν γεννηθήκατε εκτός της Βουλγαρίας, το ποινικό μητρώο σας θα τηρείται στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Κανένα ποινικό μητρώο δεν διαγράφεται προτού γίνετε 100 ετών και τότε μεταφέρεται σε μικροφίλμ και καταστρέφεται. Δεν απαιτείται η συμφωνία σας για την αποθήκευση του ποινικού σας μητρώου. Επίσης, δεν δικαιούστε να εναντιωθείτε στην αποθήκευση των συγκεκριμένων πληροφοριών.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΚώδικας Ποινικής Δικονομίας

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΝόμος σχετικά με την ευθύνη του κράτους και των δήμων για ζημίες (που προκαλούνται σε πολίτες)

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔιάταγμα αριθ. 8 της 26ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με τα καθήκοντα και την οργάνωση της εργασίας των γραφείων αρχείων ποινικών καταδικών


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/03/2020