4. Mina rättigheter efter att domen har meddelats

Save as PDF

Kan jag överklaga?

När domstolen har befunnit dig skyldig eller har frikänt dig meddelas ett avgörande i saken som du får ta del av vid rättegångens slut. I Länken öppnas i ett nytt fönsterlagen om rättegångar i brottmål anges när domstolen kan avskriva ett brottmål utan att meddela dom. Domstolen fattar därefter beslut om påföljd. Du kan överklaga både avgörandet i sak och i beslut om påföljden.

Överklagandet måste vara skriftligt och underskrivet av dig. Det lämnas in till förstainstansdomstolen som vidarebefordrar det till appellationsdomstolen. Om första instans är en distriktsdomstol, kommer appellationsdomstolen att vara en regional domstol. Domar och avgöranden i en regional domstol överklagas till en appellationsdomstol. Läs mer om domstolar på webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterhögsta rättsliga rådet. Domar ska överklagas inom 15 dagar från det datum då de meddelades. Avgöranden ska överklagas inom 7 dagar från det datum då de meddelades.

I överklagandet kan du framföra klagomål över domstolens slutsatser när det gäller fakta som domstolen ansåg var bevisade och tillämpning av relevanta lagar samt synpunkter om felaktig påföljd. Appellationsdomstolen avgör om hela domen är korrekt eller inte oavsett hur många och vilka klagomål som lämnas in.

Vad händer om jag överklagar?

När förstainstansdomstolen har tagit emot ditt överklagande skickar den kopior till åklagaren och till de andra parterna i rättegången. Samma domstol överlämnar målet med överklagandet tillsammans med skälen för domen till appellationsdomstolen. Om domstolen har begärt att du ska hållas häktad som en Länken öppnas i ett nytt fönsteråtgärd för att förhindra att du avviker kommer överklagandet inte att innebära att du automatiskt försätts på fri fot. Men du kan begära att appellationsdomstolen ändrar denna åtgärd till en mildare. Domstolen kommer att avgöra ditt överklagande vid en separat förhandling.

Det finns ingen tidsfrist för appellationsdomstolen att fastställa ett datum för förhandlingen. Det beror på när skälen för domen kan förberedas och appellationsdomstolens arbetsbörda.

Du kan ta fram ny bevisning för appellationsdomstolen, eftersom denna domstol kan finna nya fakta. Här gäller samma bevisregler som vid rättegången i förstainstansdomstolen.

Vad händer när målet prövas på nytt?

Du får, men behöver inte, vara närvarande under förhandlingen. Du och din advokat kan göra en muntlig utsaga kring orsakerna till överklagandet. De andra parter som är närvarande kan framföra sina åsikter om överklagandet.

Appellationsdomstolen kan:

  • besluta att upphäva domen och återförvisa målet till åklagaren eller förstainstansdomstolen för ny prövning,
  • besluta att upphäva förstainstansdomstolens dom och utfärda en ny dom,
  • besluta att ändra domen till ett mildare straff,
  • besluta att upphäva domen och avskriva det straffrättsliga förfarandet,
  • skjuta upp det straffrättsliga förfarandet i de fall som anges i Länken öppnas i ett nytt fönsterlagen om rättegångar i brottmål,
  • besluta att bekräfta förstainstansdomstolens dom.

Vad händer om överklagandet lyckas/misslyckas?

Om du inte är nöjd med appellationsdomstolens dom eller avgörande, kan du överklaga till högsta kassationsdomstolen. Om appellationsdomstolen är en regional domstol, kan du endast lämna in ett överklagande till högsta kassationsdomstolen om den regionala domstolen har utfärdat en ny dom.

Högsta kassationsdomstolen tar inte fram nya uppgifter och tillåter därför inte ny bevisning. Denna domstol kan endast avgöra om lagarna har tillämpats korrekt och om det påförda straffet är rättvist. Högsta kassationsdomstolen prövar endast de klagomål som presenteras i överklagandet.

Du har endast rätt till ersättning om din fällande dom upphävs och en appellationsdomstol utfärdar en ny frikännande dom. Mer information hittar du i den särskilda lagen om ersättning Länken öppnas i ett nytt fönsterhär. Om domen kvarstår trots överklagandet kommer den även om domen är mildare att visas i straffregistret. En frikännande dom registreras inte.

När du har utnyttjat alla möjligheter att överklaga till en appellationsdomstol och till högsta kassationsdomstolen, går det inte att överklaga mer. Domen vinner laga kraft, om du inte har överklagat eller om du har överklagat den efter att tidsfristen har löpt ut eller efter att högsta kassationsdomstolen har meddelat sitt avgörande.

Jag kommer från en annan medlemsstat. Kan jag skickas tillbaka dit efter rättegången?

Du kan skickas tillbaka. I vissa fall kan du skickas tillbaka mot ditt samtycke. Förflyttningen görs inte automatiskt när din dom har verkställts. Ett förfarande som beskrivs i detalj i Länken öppnas i ett nytt fönsterlagen om rättegångar i brottmål måste äga rum. Du kommer att behöva juridisk rådgivning.

Kan jag prövas på nytt för samma brott om jag får en fällande dom?

Lagen tillåter inte att du prövas för ett brott som du redan har dömts för. Förbudet gäller också om du har dömts i en annan medlemsstat.

Information om åtalspunkterna/den fällande domen

Information om åtalspunkterna mot dig förvaras i polisregistret. Om du frikänns, kan du begära att polisen raderar denna information.

Information om den fällande domen införs i straffregistret. Straffregistret handläggs av distriktsdomstolarna. Om du inte är född i Bulgarien, förvaras ditt straffregister hos justitieministeriet.

Straffregistret raderas inte förrän du är 100 år, och då mikrofilmas det innan det förstörs. Du behöver inte ge ditt samtycke till lagring av straffregistret. Du har inte rätt att göra invändningar mot förvaring av denna information heller.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterLagen om rättegångar i brottmål

Länken öppnas i ett nytt fönsterLagen om statens och kommunernas ersättningsansvar (gentemot medborgare)

Länken öppnas i ett nytt fönsterFörordning nr 8 av den 26 februari 2008 om uppgifter för och organisering av arbetet för ämbetsverk som för register över brottmålsdomar


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 10/05/2021