1 – Ako si zabezpečiť právne poradenstvo

Save as PDF

Získanie nezávislého právneho poradenstva je veľmi dôležité, ak ste účastníkom trestného konania. Táto informačná stránka vám poradí, kedy a za akých okolností máte nárok na zastúpenie advokátom. Takisto sa dozviete, čo pre vás advokát urobí. Z tejto všeobecnej informačnej stránky sa takisto dozviete, ako nájsť advokáta a akým spôsobom budú hradené náklady na advokáta v prípade, že si ich úhradu nemôžete dovoliť.


Ako si nájsť advokáta

Ak ste podozrivý z účasti na trestnom čine, máte právo poradiť sa s advokátom. Ak ste boli obžalovaný z trestného činu, máte právo na to, aby vás v súdnom procese zastupoval advokát. Po celý čas máte právo na využívanie služieb advokáta podľa svojho výberu.

Komunikácia medzi advokátom a klientom je výhradným právom. Má súkromný charakter a možno ju uverejniť len s vaším súhlasom.

Platba za advokátske služby

Ak ste boli za trestný čin odsúdený na viac ako jeden rok, máte právo na právnu pomoc, ktorá je dostupná v priebehu celého trestného konania.

Ak ste žiadateľom o právnu pomoc, súd rozhodne, či je poskytnutie právnej pomoci odôvodnené, a to na základe sociálno-ekonomickej správy vypracovanej sociálnym úradom na základe súdneho poverenia.

Ak máte nárok na právnu pomoc, máte právo vybrať si advokáta zo zoznamu, ktorý vypracovala Odkaz sa zobrazí v novom okneCyperská advokátska komora. Relevantné informácie o zozname advokátov nájdete v registri súdu, na ktorom bolo začaté konanie voči vám. Ak si nevyberiete advokáta zo zoznamu, súd ho môže vymenovať za vás.

Falošná výpoveď o vašej finančnej situácii, ktorej účelom je získať právnu pomoc, je trestným činom. Ak spáchate takýto priestupok, budete povinní vrátiť štátu získanú právnu pomoc a súd môže vydať na tento účel nariadenie.

Ak voči advokátovi vznesiete sťažnosť pre porušenie pravidiel správania, môže to viesť k disciplinárnemu konaniu v Odkaz sa zobrazí v novom okneCyperskej advokátskej komore

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneInformácie o právnej pomoci z Ministerstva spravodlivosti a verejného poriadku

Odkaz sa zobrazí v novom okneCyperská advokátska komora


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 18/07/2019