Verdachten (in strafzaken)

Tsjechië

Inhoud aangereikt door
Tsjechië

Uit welke fasen bestaat het strafrechtelijk onderzoek (opsporingsonderzoek)?

Tijdens het strafrechtelijk onderzoek wordt onderzocht of er een misdrijf is gepleegd en wie waarschijnlijk de dader is geweest (de fase van het voorbereidend opsporingsonderzoek) en vervolgens wordt het bewijs zeker gesteld en wordt de zaak voor de rechtbank voorbereid (de vooronderzoeksfase).

Het strafrechtelijk onderzoek wordt uitgevoerd door de politie onder toezicht van de openbare aanklager, die beslist of dit onderzoek naar behoren is uitgevoerd.

Sommige handelingen mag alleen de openbare aanklager verrichten of zijn afhankelijk van diens beslissing (zoals het beëindigen van het strafrechtelijk onderzoek), terwijl de rechter de bevoegdheid heeft om te beslissen over bepaalde andere handelingen (zoals het in bewaring stellen van een verdachte, aanhouding, huiszoeking en telefoontappen).

Klik op de onderstaande links voor nadere informatie over de fasen van het strafrechtelijk onderzoek.

Procedure voorafgaand aan de start van de strafvervolging voorbereidend opsporingsonderzoek (1)

Wat is het doel van het voorbereidend opsporingsonderzoek?

Om de aard van een misdrijf vast te stellen en te bepalen wie het heeft gepleegd, mag de politie:

 • verklaringen opnemen,
 • adviezen van deskundigen inwinnen,
 • documenten bekijken,
 • naar voorwerpen zoeken en de plaats van het misdrijf doorzoeken,
 • politiedossiers aanleggen, vingerafdrukken nemen, lichaamsafmetingen bepalen, verdachten fouilleren,
 • urgente handelingen verrichten,
 • verdachten in verzekering stellen,
 • eventuele andere onderzoeksprocedures gebruiken.

Het voorbereidend opsporingsonderzoek eindigt met een beslissing om strafvervolging in te stellen tegen een specifieke persoon of op allerlei andere manieren (opschorting, tijdelijke opschorting, de zaak voorleggen voor niet-strafrechtelijke afhandeling).

Welke termijnen gelden voor deze fase?

De termijn is twee, drie of zes maanden, afhankelijk van de ernst van de zaak. Indien het voorbereidend opsporingsonderzoek niet kan worden afgerond, kan de openbare aanklager de termijn op basis van een schriftelijke motivatie wijzigen of verlengen.

Wat wordt mij verteld over wat er gaande is?

U wordt in deze fase pas op de hoogte gebracht van wat er gaande is als u direct betrokken moet worden bij de procedure.

Is er een tolk aanwezig als ik de taal niet spreek?

Indien aan u wordt gevraagd om uitleg te geven over bepaalde gebeurtenissen zal de politie voor een tolk zorgen die de vragen en uw antwoorden vertolkt en die het schriftelijke rapport vertolkt voordat u wordt gevraagd het te ondertekenen.

In welke fase krijg ik de gelegenheid een advocaat te spreken?

U kunt een advocaat uitnodigen om de uitleg bij te wonen. De deelname van een advocaat aan deze fase is niet verplicht en u zult geen advocaat toegewezen krijgen, indien u er niet voor hebt gekozen er zelf een in te schakelen. U kunt de advocaat om advies vragen, maar u kunt hem niet vragen hoe u een vraag moet beantwoorden die al aan u is gesteld. In deze fase moet u voor uw eigen tolk zorgen om u en uw advocaat bij te staan.

Gaat men mij om informatie vragen? Moet ik informatie geven?

In deze fase mag de politie u vragen naar uw uitleg over de feiten die zij onderzoekt. U bent verplicht naar waarheid een uitleg te geven. U mag weigeren uitleg te geven indien u (of een persoon met wie u een band hebt) het risico loopt op basis van uw verklaring te worden vervolgd. U mag ook weigeren als u daarmee een geheimhoudingsverplichting zou schenden.

Wat gebeurt er als ik iets zeg dat tegen mij pleit?

Uw verklaring wordt alleen gebruikt om te beslissen of er een strafrechtelijke vervolging tegen een bepaalde persoon vanwege een bepaald misdrijf zal worden gestart. Indien een strafrechtelijke procedure wordt gestart, wordt uw verklaring alleen maar als een getuigenverklaring gezien indien u uw verklaring al vroeg hebt afgelegd en deze later niet herhaald zou kunnen worden. Bovendien moet u uw verklaring ten overstaan van een rechter hebben afgelegd. Anders moet u uw verklaring later opnieuw afleggen, tijdens een latere fase van de strafrechtelijke procedure (in de regel ten overstaan van een rechtbank).

Mag ik contact opnemen met vrienden of familieleden?

Op uw verzoek brengt de politie één van uw familieleden of kennissen op de hoogte van het feit dat u in verzekering bent gesteld, mits dit het politieonderzoek niet belemmert en het niet overmatig moeilijk is.

Mag ik een dokter raadplegen als dat nodig is?

De politie regelt een medisch onderzoek voor u en laat een dokter een verklaring afleggen over uw medische toestand op het moment dat u voor verhoor wordt voorgeleid of in verzekering wordt gesteld. U moet onmiddellijk worden vrijgelaten als de dokter dat voorschrijft en de politie brengt u zo nodig naar een medische instelling.

Mag ik contact opnemen met mijn ambassade als ik uit een ander land kom?

Tijdens elke fase van de strafrechtelijke procedure kunt u het recht opeisen om contact op te nemen met uw ambassade en besloten gesprekken te voeren met een vertegenwoordiger van de ambassade.

Ik woon in een ander land. Moet ik tijdens het onderzoek aanwezig zijn?

Een rechter kan bevelen dat u verhoord moet worden voordat u het land verlaat indien dat van essentieel belang is voor de zaak en daarmee wordt voorkomen dat er bewijs verloren gaat. U kunt ook worden verhoord nadat u het land verlaat, indien daartoe een verzoek wordt ingediend bij de desbetreffende instanties in het land waar u woont.

Kan ik naar mijn land van herkomst worden teruggestuurd?

Niet tijdens deze fase.

Word ik in verzekering gesteld of vrijgelaten?

Als uw aanwezigheid vereist is, wordt u aan de rechter voorgeleid of in verzekering gesteld. Indien u niet vervolgens in staat van beschuldiging wordt gesteld en niet binnen 48 uur nadat u in verzekering bent gesteld aan de rechter wordt voorgeleid voor een beslissing over inverzekeringstelling, moet u worden vrijgelaten.

Mag ik het land verlaten tijdens het onderzoek?

Ja.

Word ik om vingerafdrukken, DNA-monsters (bijv. haar, speeksel) of andere lichaamsvloeistoffen gevraagd?

Indien dit vereist is om uw identiteit vast te stellen of te onderzoeken of er zich sporen van het misdrijf op uw lichaam bevinden, of indien dit vereist is als bewijs, mogen uw vingerafdrukken, een DNA-monster, bloed, biologisch materiaal of de buitenafmetingen van uw lichaam worden (af)genomen of opgenomen en mag men u fouilleren of ander dergelijk onderzoek uitvoeren.

Als u fysiek tegenwerkt, mag men u met toestemming van de openbare aanklager dwingen om mee te werken. Als u weigert, kunt u een boete van maximaal CZK 50 000 krijgen opgelegd.

Indien de informatie die op deze wijze wordt verkregen niet meer nodig is voor de verdere procedure of om strafrechtelijke activiteiten te voorkomen, te zoeken en te rechercheren, wordt zij vernietigd.

Mag ik vóór het proces schuld bekennen aan (een deel van) de feiten in de tenlastelegging?

Als uw schuldbekentenis betrouwbaar is, kan dit een grond zijn waarop de strafrechtelijke vervolging wordt gestart of waarop een beslissing wordt genomen voor een snelrechtprocedure.

Krijg ik informatie over getuigen tegen mij en over ander bewijs?

Tijdens deze fase van de procedure krijgt u dergelijke informatie niet.

Wordt er naar mijn strafblad geïnformeerd?

Ja, de politie vraagt een kopie van uw strafblad op.

Start van de strafrechtelijke vervolging vooronderzoek (2)

Wat is het doel van deze fase?

Tijdens het vooronderzoek zoekt en bestudeert de politie bewijs dat belangrijk is voor de zaak. De politie zoekt naar bewijs dat de verdachte belast of ontlast.

Wat is de termijn voor een vooronderzoek?

De termijn is twee, drie of zes maanden, afhankelijk van de ernst van de zaak. De termijn kan door de openbare aanklager op basis van door de politie verstrekte schriftelijke redenen worden verlengd. De aanklager moet deze redenen in elke zaak vervolgens ten minste eenmaal per maand verifiëren.

De politie moet zo snel mogelijk te werk gaan. Indien een vertraging nadelige gevolgen voor u heeft, kunt u de openbare aanklager vragen om het probleem op te lossen. Indien de vertragingen door de openbare aanklager worden veroorzaakt, kunt u diens leidinggevende vragen om het probleem op te lossen.

De verdachte kan ook om schadeloosstelling vragen voor zowel financiële als niet-financiële schade als gevolg van vertragingen tijdens procedures. Bij de straftoemeting houdt de rechtbank rekening met eventuele vertragingen tijdens deze fase.

Wat wordt mij verteld over wat er gaande is?

U ontvangt een beslissing over de aanvang van de strafrechtelijke vervolging. Deze omvat een beschrijving van het feit waarvan u wordt beschuldigd, de rechtsgrondslag en de redenen. U kunt binnen drie dagen bezwaar indienen tegen deze beslissing en de openbare aanklager neemt dan een beslissing ten aanzien van uw bezwaar.

U of uw advocaat wordt op de hoogte gesteld van de onderzoeksprocedures en u hebt het recht via uw advocaat aan deze procedures deel te nemen om vragen te stellen aan getuigen en bewijs voor te leggen. Het is mogelijk dat tijdens het vooronderzoek inzage in uw dossier aan uw advocaat en u wordt geweigerd indien daarvoor legitieme redenen bestaan.

Is er een tolk aanwezig als ik geen Tsjechisch spreek?

Indien u geen Tsjechisch spreekt, krijgt u tijdens uw verhoor een tolk voor een taal die u spreekt of uw moedertaal.

Ook tijdens de vooronderzoeksprocedures is er een tolk beschikbaar. In deze fase staat de politie u toe deel te nemen en desgewenst vragen te stellen.

Op uw verzoek krijgt u een schriftelijke vertaling van de beslissing over de aanvang van de strafrechtelijke vervolging, de beslissing om u in bewaring te stellen of de beslissing om de strafrechtelijke vervolging voorwaardelijk op te schorten.

In welke fase krijg ik de gelegenheid een advocaat te spreken?

Dit kan op elk moment het geval zijn en de vertrouwelijkheid van het gesprek moet worden gegarandeerd. Indien de advocaat daarom verzoekt, is er een tolk aanwezig. U mag zelf een advocaat kiezen (zie Informatieblad 1).

Gaat men mij om informatie vragen? Moet ik informatie geven?

U hebt het recht om uw mening te geven over de zaak en u hebt ook het recht om te zwijgen.

Kan ik bezwaar maken tegen de politiebeambte die het onderzoek uitvoert, de openbare aanklager of de rechter?

U kunt bezwaar maken tegen de politiebeambte of de openbare aanklager, evenals tegen de notulist, de reclasseringsambtenaar, de griffier, de door de rechtbank benoemde deskundige en de tolk en tegen de rechter indien u van mening bent dat zij bevooroordeeld zijn – dat wil zeggen, indien u van mening bent dat hun persoonlijke belangen tegengesteld zijn aan uw zaak of ten aanzien van een van de partijen of de vertegenwoordigers daarvan en zij derhalve geen onpartijdige beslissingen kunnen nemen.

In het algemeen wordt een persoon ook als bevooroordeeld aangemerkt indien hij of zij al in een andere procedurele rol heeft bijgedragen aan de procedure. Een rechter kan bijvoorbeeld niet over schuld en over de strafmaat beslissen, indien die rechter in het strafrechtelijk onderzoek al de beslissing heeft genomen over inbewaringstelling, telefoontappen etc.

De persoon die als eerste beslist over uw bezwaar is de persoon tegen wie u bezwaar maakt omdat hij of zij bevooroordeeld zou zijn.

Indien u niet tevreden bent met die beslissing, mag u binnen drie dagen een klacht indienen tegen de beslissing van de persoon in kwestie, waarna iemand met hogere bevoegdheid een beslissing neemt. De procedurele beslissingen die zijn genomen door iemand die bevooroordeeld is, mogen niet worden toegepast tijdens de strafrechtelijke procedure.

Wat gebeurt er als ik iets zeg dat tegen mij pleit?

Alles wat u zegt kan voor of tegen u worden gebruikt. Uw getuigenis in deze fase van de procedure kan als bewijs worden gebruikt.

Mag ik contact opnemen met vrienden of familieleden?

De politie beslist of u tijdens het voorbereidend opsporingsonderzoek, na aanhouding en als u in verzekering bent gesteld contact mag opnemen met uw familie of vrienden. Indien u in bewaring bent gesteld, hebt u het recht brieven te schrijven (de brieven worden gelezen door de Dienst voor gevangenisstraffen van Tsjechië indien u in bewaring bent gesteld omdat u getuigen zou kunnen beïnvloeden, evenals door de openbare aanklager die het recht heeft om uw brieven te censureren).

In de gevangenis hebt u eenmaal per twee weken recht op bezoek, maar als u in bewaring bent gesteld vanwege het gevaar dat u getuigen zou kunnen beïnvloeden, zal een derde aanwezig zijn bij bezoeken.

Mag ik een arts raadplegen als dat nodig is?

Indien u in bewaring bent gesteld, wordt u bezocht door de instellingsarts die verplicht is om u goede medische zorg te verstrekken. Indien u voor verhoor wordt voorgeleid of in verzekering wordt gesteld, zie dan #Podstránka_1hier.

Mag ik contact opnemen met mijn ambassade als ik uit een ander land kom?

Ja, tijdens alle fasen van de procedure. Alle besprekingen met consulaire functionarissen zijn vertrouwelijk. De rechtbank stelt uw consulaat er met uw instemming van op de hoogte dat u in bewaring bent gesteld.

Ik kom uit een ander land. Moet ik tijdens het onderzoek aanwezig zijn?

Uw aanwezigheid is niet vereist als u al bent verhoord en u tijdens het vooronderzoek niet aanwezig wenst te zijn. Indien er vluchtgevaar bestaat, wordt u in bewaring gesteld of bent u vrij om te gaan nadat u een schriftelijke belofte hebt gedaan dat u zult terugkeren zodra u daartoe wordt opgeroepen.

Kan ik naar mijn land van herkomst worden teruggestuurd?

Ja, mits er wordt voldaan aan de voorwaarden voor uw uitlevering of overbrenging voor strafrechtelijke vervolging of om uw straf in een ander land uit te zitten en deze procedure niet bij wet wordt uitgesloten.

Mag ik het land verlaten tijdens het vooronderzoek?

Ja, maar u bent verplicht om een geldig postadres te hebben of anderszins contact te onderhouden met de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de strafrechtelijke procedure. Anders kunt u worden aangehouden en in bewaring worden gesteld.

Word ik om vingerafdrukken, DNA-monsters (bijvoorbeeld haar, speeksel) of andere lichaamsvloeistoffen gevraagd? Mag men mij fouilleren?

Indien dit vereist is, is het antwoord 'ja'. U bent verplicht aan deze oproep gehoor te geven.

Mag men mijn huis, bedrijfspand, auto of andere bezittingen doorzoeken?

Ja, een huiszoeking kan plaatsvinden op kracht van een gerechtelijk bevel. Voor andere panden kan dit worden gedaan op kracht van een bevel dat is afgegeven door de openbare aanklager of de politie.

Mag ik vóór het proces schuld bekennen aan (een deel van) de feiten in tenlastelegging?

Ja, tijdens het verhoor door de politie.

Kan er vóór het proces iets aan de tenlastelegging worden veranderd?

Nee, alleen de juridische beschrijving van het ten laste gelegde feit mag veranderd worden. Er kan u alleen een ander feit ten laste worden gelegd, op basis van een nieuw besluit bij aanvang van strafrechtelijke vervolging.

Kan ik worden aangeklaagd voor een strafbaar feit waarvoor ik al in een andere lidstaat ben aangeklaagd?

Ja. Dit is echter niet van toepassing indien de strafrechtelijke vervolging in de andere lidstaat in uw zaak is geëindigd in een vonnis, geschorst is, op basis van goedkeuring of een schikking is geëindigd of voor beoordeling als overtreding in plaats van als misdrijf is voorgelegd.

Krijg ik te horen wie er tegen mij getuigt?

U kunt achterhalen wie er tegen u getuigt en wat de inhoud van hun getuigenis is door het dossier van uw zaak in te zien, of indien u of uw advocaat tijdens hun verhoor aanwezig zijn. De identiteit van geheime getuigen wordt niet aan u bekendgemaakt.

Krijg ik informatie over verder bewijs tegen mij?

Ja, zodra u en uw advocaat toestemming krijgen het dossier van uw zaak in te zien.

Wordt er naar mijn strafblad geïnformeerd?

Ja.

Inbewaringstelling (3)

Word ik in bewaring gesteld of vrijgelaten?

Alleen als u in staat van beschuldiging bent gesteld, mag u in bewaring worden gesteld.

Indien u binnen 48 uur nadat u in verzekering bent gesteld of binnen 24 uur nadat u bent aangehouden aan de rechter wordt overgedragen met een verzoek tot inbewaringstelling, beslist de rechtbank of u al dan niet in bewaring wordt gesteld.

De redenen voor inbewaringstelling kunnen zijn:

 • de mogelijkheid dat u zich zou kunnen onttrekken aan strafrechtelijke vervolging of straf (inbewaringstelling vanwege vluchtgevaar),
 • de mogelijkheid dat u het onderzoek belemmert, bijvoorbeeld door getuigen te beïnvloeden (inbewaringstelling vanwege het gevaar van getuigenbeïnvloeding),
 • de mogelijkheid dat u het misdrijf waarmee u een aanvang had gemaakt zult voltooien of dat u een nieuw misdrijf zult plegen (inbewaringstelling bij voorbaat).

Indien de redenen voor inbewaringstelling zich niet of niet meer voordoen, wordt u op basis van een beslissing van de openbare aanklager vrijgelaten.

U moet ook worden vrijgelaten nadat de wettelijke termijn verstreken is. Voor inbewaringstelling in verband met mogelijke getuigenbeïnvloeding, is de termijn drie maanden. Voor inbewaringstelling vanwege vluchtgevaar of inbewaringstelling bij voorbaat is de termijn één jaar voor misdrijven waarop een mogelijke straf staat van maximaal vijf jaar, twee jaar voor zaken die zwaarder kunnen worden bestraft, drie jaar voor bijzonder ernstige misdrijven en vier jaar als er een uitzonderlijke straf kan worden opgelegd voor het misdrijf.

Van deze termijnen is echter slechts een derde van toepassing tijdens het strafrechtelijk onderzoek en twee derde wordt gereserveerd voor de rechterlijke procedure.

De redenen om u in bewaring te blijven houden, worden voortdurend onderzocht. De openbare aanklager moet echter een nieuwe beslissing nemen nadat u drie maanden in bewaring bent gesteld, evenals na dertig dagen nadat een tenlastelegging is ingediend en altijd om de drie maanden nadat de vorige beslissing van kracht is geworden.

Hoe kan ik in vrijheid worden gesteld?

Veertien dagen nadat de laatste beslissing om u in inbewaringstelling te stellen van kracht werd, hebt u altijd het recht om uw vrijlating te verzoeken. Als u in uw verzoek echter andere redenen kunt aangeven, kunt u te allen tijde om uw vrijlating verzoeken.

U hebt het recht om voor te stellen dat inbewaringstelling vanwege het gevaar van ontsnappen of bij voorbaat wordt vervangen door:

 • uw schriftelijke belofte dat u zich aan de wet zult houden en dat u voor de rechter zult verschijnen als u daartoe wordt opgeroepen,
 • het verstrekken van een door de rechtbank vastgesteld geldbedrag als zekerheid (borgtocht),
 • toezicht door een reclasseringsambtenaar,
 • een door een organisatie van belanghebbende burgers of een andere betrouwbare persoon afgegeven garantie.

In het geval van inbewaringstelling bij voorbaat in bepaalde bij wet gespecificeerde misdrijven is een garantie in de vorm van een geldbedrag niet aanvaardbaar. De garantie in de vorm van een geldbedrag mag door iemand anders worden verstrekt.

Beslissing in het strafrechtelijk onderzoek – een ten laste gelegd feit (4)

Wat is het doel van deze fase?

Het vooronderzoek eindigt met deze fase en de openbare aanklager beslist over de vervolgprocedure:

 • de zaak doorverwijzen naar een andere instantie;
 • strafrechtelijke vervolging niet voortzetten;
 • strafrechtelijke vervolging voorwaardelijk niet voortzetten;
 • een schikking goedkeuren; of
 • een tenlastelegging tegen u indienen bij de rechtbank.

Wat wordt mij verteld over wat er gaande is?

De beslissing van de openbare aanklager wordt aan u meegedeeld. U hebt recht bezwaar in te dienen tegen:

 • het doorverwijzen van de zaak tegen u;
 • de schorsing van strafrechtelijke vervolging;
 • de voorwaardelijke schorsing van strafrechtelijke vervolging; en
 • de schikking.

De openbare aanklager beslist over uw bezwaar.

Is er een tolk aanwezig als ik geen Tsjechisch spreek?

Zie Start van de strafrechtelijke vervolging – vooronderzoek (2).

In welke fase krijg ik de gelegenheid een advocaat te spreken?

Zie #Podstránka_2Start van de strafrechtelijke vervolging – vooronderzoek (2).

Word ik in bewaring gesteld of vrijgelaten?

Indien de redenen waarom inbewaringstelling is opgelegd nog altijd bestaan en indien de wettelijke termijnen voor inbewaringstelling niet zijn verstreken, is het indienen van de tenlastelegging niet van invloed op de duur van de inbewaringstelling.

Kan de tenlastelegging vóór het proces worden veranderd?

De tenlastelegging evenals de beslissing van de openbare aanklager in deze fase moeten zijn gebaseerd op de feiten die aanleiding hebben gegeven tot de tenlastelegging. De juridische beschrijving mag echter worden gewijzigd als de openbare aanklager beslist dat dit op zijn plaats is.

Kan ik zonder proces worden veroordeeld en een straf opgelegd krijgen?

In minder ernstige zaken kan de rechter u een strafrechtelijk bevel doen toekomen met daarin een beslissing over uw schuld en straf, zonder de zaak ter terechtzitting te behandelen.

In dit strafrechtelijke bevel kan het volgende aan u worden opgelegd:

 • een voorwaardelijke gevangenisstraf of huisarrest van één jaar,
 • een taakstraf,
 • een verbod op bepaalde activiteiten gedurende vijf jaar,
 • een geldstraf,
 • een verbod ergens te verblijven van ten hoogste vijf jaar,
 • uitzetting voor ten hoogste vijf jaar,
 • of een soortgelijke straf.

Indien u niet binnen acht dagen na ontvangst bezwaar indient tegen het bevel, wordt het van kracht en uitvoerbaar. Indien u uw bezwaar binnen de termijn indient of het strafrechtelijke bevel niet kan worden afgeleverd, vindt er een proces plaats. Zie Informatieblad 3.

Krijg ik informatie over bewijs tegen mij?

De tenlastelegging bevat het bewijs dat de openbare aanklager tijdens het proces zal aanvoeren. Verder bewijs is eventueel te vinden in het dossier of kan tijdens de behandeling van de zaak naar boven komen.

Wordt er naar mijn strafblad geïnformeerd?

Het maakt dan al deel uit van het dossier.

Verkort strafrechtelijk onderzoek (5)

Wat is het doel van deze fase?

Indien een verdachte op heterdaad wordt betrapt voor een misdrijf dat kan worden bestraft met een gevangenisstraf van minder dan drie jaar, of indien het aannemelijk is dat een terechtzitting binnen twee weken zou kunnen plaatsvinden, kan tot een verkorte procedure worden besloten.

In deze procedure vertelt de politie de verdachte van welk misdrijf hij of zij wordt verdacht, zonder een strafrechtelijke vervolging te starten. Indien het verkorte strafrechtelijk onderzoek binnen twee weken eindigt, mag de openbare aanklager een verzoekschrift bij de rechtbank indienen waarom hij om straf voor de dader verzoekt.

Wat wordt mij verteld over wat er gaande is?

Uiterlijk bij aanvang van uw verhoor wordt u op de hoogte gesteld van de details van het misdrijf waarvan u wordt verdacht. U wordt op de hoogte gesteld van uw rechten.

Is er een tolk aanwezig als ik de taal niet spreek?

Ja, er zal een tolk aanwezig zijn die uw moedertaal spreekt of een andere taal die u ook spreekt. Het verzoekschrift waarin om straf wordt verzocht, zal worden vertaald.

In welke fase krijg ik de gelegenheid een advocaat te spreken?

Te allen tijde, indien u een advocaat kiest. Indien u na uw verhoor niet wordt vrijgelaten, wijst de rechter u een advocaat toe als u er zelf geen hebt.

Gaat men mij om informatie vragen? Moet ik informatie geven?

Zie Start van de strafrechtelijke vervolging – vooronderzoek (2).

Wat gebeurt er als ik iets zeg dat tegen mij pleit?

U kunt uw positie daardoor verslechteren, hetgeen tot schuldigverklaring zou kunnen leiden.

Mag ik contact opnemen met vrienden of familieleden? Mag ik een arts raadplegen als dat nodig is?

Zie Start van de strafrechtelijke vervolging – vooronderzoek (2).

Mag ik contact opnemen met mijn ambassade als ik uit een ander land kom?

Zie Start van de strafrechtelijke vervolging – vooronderzoek (2).

Ik kom uit een ander land. Moet ik tijdens het onderzoek aanwezig zijn?

Indien u wordt vrijgelaten, is uw aanwezigheid niet noodzakelijk. Het is echter aan te bevelen contact te onderhouden met de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de strafrechtelijke procedure en een geldig postadres door te geven, zodat uw afwezigheid niet wordt opgevat als een ontsnapping, waarvoor u gestraft zou kunnen worden.

Kan ik naar mijn land van herkomst worden teruggestuurd?

Ja, indien de rechtbank beslist dat uw straf bestaat uit uitzetting.

Word ik in bewaring gesteld of vrijgelaten?

Indien er redenen voor inbewaringstelling zijn, wordt u in bewaring gesteld. Zie Inbewaringstelling (3).

Word ik om vingerafdrukken, DNA-monsters (bijvoorbeeld haar, speeksel) of andere lichaamsvloeistoffen gevraagd? Mag men mij fouilleren? Mag men mijn huis, bedrijfspand, auto of andere bezittingen doorzoeken?

Zie #Podstránka_2Start van de strafrechtelijke vervolging – vooronderzoek (2).

Mag ik vóór het proces schuld bekennen aan (een deel van) de feiten in de tenlastelegging?

Ja, tijdens het eerste verhoor of als de rechtbank uw zaak tijdens een verkorte procedure behandelt.

Kan de tenlastelegging vóór het proces worden veranderd?

Er kunnen geen nieuwe feiten aan de tenlastelegging worden toegevoegd. De rechtsgrondslag kan echter worden gewijzigd.

Kan ik worden aangeklaagd voor een strafbaar feit waarvoor ik al in een andere lidstaat ben aangeklaagd?

Zie Start van de strafrechtelijke vervolging – vooronderzoek (2)#Podstránka_2.

Krijg ik te horen wie er tegen mij getuigt? Krijg ik informatie over verder bewijs tegen mij?

Ja, zodra u inzage krijgt in uw dossier (meestal bij aanvang van de verkorte juridische procedure) of tijdens de verhoren als u daarbij aanwezig bent.

Wordt er naar mijn strafblad geïnformeerd?

Ja.

Links

Wetboek van strafvordering

Ministerie van Justitie

Juridische informatie voor iedereen

Wetboek van strafrecht

Wet nr. 273/2008 inzake de politie van Tsjechië

Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen van 24.4.1963

Wet nr. 101/2000 Verz. over gegevensbescherming

Laatste update: 16/09/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.