2 – Získanie právneho poradenstva

Save as PDF

Please note that the original language version of this page German has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.

 

There is no official translation of the language version you are viewing.
You can access a machine translated version of this content here. Please note that it is only provided for contextual purposes. The owner of this page accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the quality of this machine translated text.

Ak ste nejakým spôsobom účastníkom trestného konania, môže byť výhodné vyhľadať nezávislé právne poradenstvo. Na informačných stránkach zistíte, kedy a za akých podmienok máte právo na obhajobu advokátom. Ďalej sa dozviete, ako nájsť advokáta a ako môžete uhradiť náklady na služby advokáta v prípade, že si ho nemôžete dovoliť.


Ako nájsť advokáta?

Keď sa dozviete, že sa voči vám začalo vyšetrovanie pre podozrenie zo spáchania trestného činu, môžete napr. prostredníctvom internetu vyhľadať advokátov, ktorí sa zaoberajú trestným právom, resp. advokátov špecialistov na trestné právo. Každý advokát s povolením vykonávať činnosť v Nemecku je oprávnený vystupovať ako obhajca v trestných veciach. Ak ide o naliehavú situáciu, pretože vám hrozí zatknutie alebo prehliadka, vo väčšine nemeckých regiónov môžete zastihnúť obhajcu v trestných veciach 24 hodín denne na Odkaz sa zobrazí v novom oknetiesňovej linke obhajcov v trestných veciach. Ak sú pre vás dôležité kritériá, ako jazykové znalosti alebo blízkosť k miestu bydliska, môžete sa pri Odkaz sa zobrazí v novom oknehľadaní obhajcu v trestných veciach obrátiť na združenie pre trestné právo nemeckej advokátskej komory alebo navštíviť stránky regionálnych advokátskych komôr určené na vyhľadávanie advokátov. Od 1. januára 2010 existujú regionálne zoznamy advokátov ochotných prijať Odkaz sa zobrazí v novom oknepovinnú obhajobu. To, kde a akým spôsobom sú tieto zoznamy k dispozícii, zistíte prostredníctvom miestnej advokátskej komory (o. i. aj Odkaz sa zobrazí v novom oknetu).

Ak ste boli zatknutý alebo ak sa nachádzate vo Odkaz sa zobrazí v novom oknevyšetrovacej väzbe, nemáte k týmto informačným zdrojom prístup. Polícia je povinná poskytnúť vám na žiadosť zoznam advokátov alebo telefónny zoznam. Polícia disponuje aj Odkaz sa zobrazí v novom oknečíslami tiesňového volania. Ak vám polícia neumožní nijaký kontakt s advokátom, mali by ste to po predvedení na súd bezpodmienečne oznámiť. Súdy majú takisto k dispozícii zoznamy advokátov, ktorí sú ochotní prevziať Odkaz sa zobrazí v novom oknepovinnú obhajobu.

Kto hradí náklady za služby advokáta?

Ak budete prepustený musí náklady na služby advokáta uhradiť štát. Ak sa konanie Odkaz sa zobrazí v novom oknepozastaví vo fáze vyšetrovacieho konania alebo ak ste boli odsúdený, musíte tieto náklady hradiť sami.

Aj keď máte nízky alebo nijaký príjem, v prípade trestného konania vám štát v zásade neposkytne nijakú finančnú podporu. Len pri prvej poradenskej konzultácii môžete o Odkaz sa zobrazí v novom okneporadenskú pomoc požiadať okresný súd kompetentný pre oblasť vášho bydliska.

V prípade Odkaz sa zobrazí v novom oknepovinnej obhajoby existuje výnimka z platby. V tomto prípade bude služby advokáta hradiť predbežne štát, avšak zákonom stanovená odmena advokáta ako povinného obhajcu je nižšia ako odmena, ktorú advokát môže požadovať v ostatných prípadoch. Musíte si byť vedomí, že náklady na povinnú obhajobu vám budú v prípade odsúdenia vyúčtované po ukončení konania. Náklady na advokáta tak musíte vrátiť štátu a advokátovi uhradiť aj náklady, ktoré mohol požadovať v inom ako povinnom prípade obhajoby, ak si to môžete dovoliť.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 30/08/2019