6 – Dopravné a iné drobné priestupky

Save as PDF

Please note that the original language version of this page German has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.

 

There is no official translation of the language version you are viewing.
You can access a machine translated version of this content here. Please note that it is only provided for contextual purposes. The owner of this page accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the quality of this machine translated text.


Ako sa riešia dopravné priestupky?

Drobné dopravné priestupky, ako napríklad prekročenie rýchlosti, stíha správny orgán. Nejde o trestné činy, ale o priestupky. V prípade obzvlášť závažných dopravných priestupkov, najmä takých, ktoré môžu viesť k ohrozeniu alebo zraneniu iných osôb, naproti tomu ide zvyčajne o trestný čin.

Vyšetrovanie drobných dopravných priestupkov vedie správny orgán. Počas tohto vyšetrovania môžete písomne vyjadriť svoje stanovisko. V prípade menších priestupkov (napr. nesprávne parkovanie) dostanete najprv upozornenie a následne výzvu na zaplatenie pokuty, ktorá môže dosahovať výšku až do 35 EUR. Po jej zaplatení sa konanie ukončí. Ak pokutu nezaplatíte a správny orgán je presvedčený o vašej vine, môže voči vám vydať rozhodnutie o uložení pokuty, ktorým sa vám nariaďuje zaplatiť pokutu. V priestupkovom konaní sa vám môže uložiť aj zákaz vedenia motorového vozidla. Výška pokuty a dĺžka zákazu vedenia motorového vozidla je pre dopravné priestupky stanovená v Odkaz sa zobrazí v novom oknekatalógu.

Proti pokute sa môžete odvolať. Takéto konanie sa potom prostredníctvom prokuratúry postúpi súdu. Na súde sa začne hlavné pojednávanie, ako je to uvedené na Odkaz sa zobrazí v novom okneinformačnej stránke 4. Súd však môže rozhodnúť aj uznesením, ak nepovažuje hlavné pojednávanie za potrebné a ak ani vy, ani prokurátor nemáte proti takémuto postupu námietky. Proti rozsudku alebo uzneseniu v takomto konaní sa môžete odvolať, pričom o tomto odvolaní rozhodne vrchný krajinský súd. Takéto odvolanie je však prípustné len v obmedzenej miere, napríklad ak vám bola uložená pokuta vo výške viac ako 250 EUR alebo ak daná vec slúži na tvorbu práva.

Možno za tieto priestupky stíhať štátnych príslušníkov z iných členských štátov? Ako?

Za takéto priestupky môžu byť stíhaní aj štátni príslušníci z iných členských štátov. Ak sa zistí, že ste sa dopustili dopravného priestupku, môže vám byť na mieste uložená pokuta alebo zábezpeka na pokutu. Zábezpeka na pokutu sa pripočíta na konci konania k pokute, ktorá vám bola uložená. Ak ste pri páchaní priestupku neboli pristihnutý, možno vás stíhať, ak váš domovský štát poskytne Nemecku údaje o majiteľovi vozidla. Predbežne na jeseň 2010 sa Nemecko zapojí do systému celoeurópskeho vyberania pokút. To znamená, že pokuty uložené v Nemecku bude môcť vymáhať váš domovský štát.

Objavia sa tieto priestupky v mojom zázname v trestnom registri?

Drobné dopravné priestupky sa nezaznamenávajú do Odkaz sa zobrazí v novom oknespolkového centrálneho registra pre trestné činy, ale do Odkaz sa zobrazí v novom oknedopravného centrálneho registra. V dopravnom centrálnom registri sa zaznamenávajú

predovšetkým osoby, ktoré sa s nemeckým alebo zahraničným vodičským oprávnením dopustili v Nemecku dopravného priestupku v cestnej premávke. Zaznamenávajú sa dopravné priestupky, za ktoré bola uložená pokuta vo výške 40 EUR alebo viac. Podľa závažnosti priestupku sa zaznamenáva aj určitý počet Odkaz sa zobrazí v novom oknebodov. Od počtu 18 bodov sa v Nemecku odoberá vodičské oprávnenie a v prípade zahraničného vodičského oprávnenia zaniká právo viesť v Nemecku motorové vozidlo.

Ďalšie informácie

Dopravné priestupky a zodpovedajúce konanie upravujú Odkaz sa zobrazí v novom oknezákon o cestnej premávke, Odkaz sa zobrazí v novom oknepravidlá cestnej premávky a zákon o priestupkoch.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 30/08/2019