4 – Jogaim a bírósági határozat meghozatalát követően

Save as PDF

Please note that the original language version of this page Estonian has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.


Fellebbezhetek az ítélet ellen?

Joga van fellebbezni az ítélet ellen. Fellebbezhet elítélése és a büntetés ellen is. Joga van fellebbezni az egész ítélet vagy annak egy része ellen.

Hogyan fellebbezhetek?

Tájékoztatnia kell az Önt elítélő bíróságot, hogy fellebbezést kíván benyújtani. Ezt a bírósági határozat kihirdetését követő 7 napon belül kell írásban megtennie. Erre sor kerülhet faxon is.

A fellebbezést az ítéletet meghozó bírósághoz kell benyújtani attól az időponttól számított 15 napon belül, hogy megismerhette az ítéletet. A fellebbezést írásba kell foglalni, és meg kell küldeni a bíróságnak levélben vagy faxon. Az ügyészség és a jogi képviselő fellebbezését elektronikusan is megküldik a bíróságnak.

Az ítéletet meghozó bíróság a fellebbezést és a büntetőügy iratait megküldi a A link új ablakot nyit megkörzeti bíróságnak.

Mi történik, ha fellebbezek?

Amennyiben fellebbez, az eredeti ítéletet nem hajtják végre mindaddig, amíg a körzeti bíróság nem hoz döntést. Amennyiben az ítélethozatal előtt vagy azt követően letartóztatták, nem bocsátják szabadon azon az alapon, hogy fellebbezett. Ön letartóztatásban tartható, amíg döntés nem születik a fellebbezésről. A törvény nem állapít meg határidőt a fellebbezésről való döntés meghozatalára, de azt ésszerű időn belül meg kell hozni.

Benyújthatok új bizonyítékot a fellebbezésemben? Erre milyen feltételek vonatkoznak?

Joga van a fellebbezésben új bizonyítékot benyújtani, amennyiben alapos oka van annak, hogy korábban nem nyújtotta be ezt a bizonyítékot.

Mi történik a fellebbviteli bíróság előtti tárgyaláson?

A tárgyaláson a körzeti bíróság mérlegeli a fellebbezésben szereplő érvelést. Amennyiben nem jelenik meg a tárgyaláson, a körzeti bíróság az Ön részvétele nélkül is megvizsgálhatja a fellebbezést. A fellebbezés megvizsgálása után a körzeti bíróság:

  • elutasíthatja a fellebbezést;
  • megváltoztathatja az elsőfokú bíróság ítéletét vagy új ítéletet hozhat;
  • hatályon kívül helyezheti az elsőfokú bíróság ítéletét és megszüntetheti a büntetőeljárást;
  • hatályon kívül helyezheti az elsőfokú bíróság ítéletét és visszautalhatja oda az ügyet új ítélethozatal érdekében.

Amennyiben az első fellebbezés sikertelen, van lehetőség további fellebbezésre?

A körzeti bíróság határozatával szemben „felülvizsgálati kérelmet” lehet benyújtani a A link új ablakot nyit megLegfelsőbb Bírósághoz. A felülvizsgálati kérelmet csak ügyvéden keresztül lehet előterjeszteni.

Amennyiben felülvizsgálati kérelmet kíván benyújtani, erről a fellebbezésről szóló határozat kihirdetését követő 7 napon belül tájékoztatnia kell a körzeti bíróságot.

Magát a felülvizsgálati kérelmet az azon időpontot követő 30 napon belül kell benyújtani, amikor megismerhette a körzeti bíróság határozatát. A felülvizsgálati kérelmet a Legfelsőbb Bírósághoz azon a körzeti bíróságon keresztül kell benyújtani, amelyik a fellebbezésről szóló határozatot hozta.

A Legfelsőbb Bíróság dönthet úgy, hogy tárgyalja a felülvizsgálati kérelmet, és úgy is, hogy nem. Amennyiben a bíróság elutasítja a felülvizsgálati eljárás lefolytatását, ezt nem indokolja.

Mikor emelkedik jogerőre az elítélés?

Az elítélés az ítélet hatályba lépésével emelkedik jogerőre. Erre akkor kerül sor, amikor a fellebbezés vagy a felülvizsgálati kérelem benyújtására nyitva álló határidő eltelik. A felülvizsgálati kérelem esetében az ítélet akkor lép hatályba, amikor a Legfelsőbb Bíróság elutasította a felülvizsgálati eljárás lefolytatását vagy határozatot hozott az ügyben.

Ha fellebbezésem sikeres, nyilván fogják tartani az elítélésemet?

Elítélését csak akkor rögzítik a büntetések nyilvántartásában, ha azt végrehajtják. Amennyiben a Legfelsőbb Bíróság megsemmisíti az Önt elítélő bíróság ítéletét, az elítélést nem rögzítik a büntetések nyilvántartásában.

Amennyiben az első határozat téves volt, kapok kártalanítást?

Joga van kártalanítást kérni az Önnek okozott kárért, ha indokolatlanul megfosztották szabadságától. A kártalanítást írásban kérheti a A link új ablakot nyit megpénzügyminisztériumtól, a felmentésének vagy a büntetőeljárást lezáró döntésnek a hatályba lépésétől számított 6 hónapon belül.

A kártalanítás összege rögzített, és az megegyezik az Észt Köztársaságban hatályos napi minimálbér összegének hétszeresével minden letartóztatásban töltött napra. Emellett joga van azt kérni, hogy az állam térítse meg az Ön által az ügyvédjének fizetett összeget.

Másik országból származom. Visszaküldhetnek oda a tárgyalás után?

Amennyiben Ön jogszerűen Észtországban élő külföldi állampolgár, és szándékos bűncselekmény elkövetése miatt szabadságvesztésre ítélték, a bíróság mellékbüntetésként úgy határozhat, hogy kiutasítja Önt Észtországból, és 10 évre megtilthatja Önnek, hogy belépjen Észtországba. Mivel az Észtországból való kitiltás is büntetés, ezért joga van fellebbezni az ellen.

Amennyiben nem jogosult Észtországban élni, Észtországból való kiutasítására automatikusan, bírósági határozat nélkül sor kerül. Joga van kifogásolni kiutasítását, a A link új ablakot nyit megközigazgatási bírósághoz benyújtott panasz révén. Az, hogy kifogással élt kiutasítása ellen, nem halasztja el annak végrehajtását a bírósági eljárás tartamára.

Elítéltek; sor kerülhet ellenem új tárgyalásra ugyanazon vád alapján?

Amennyiben elítélték, nem kerülhet sor Ön ellen újabb tárgyalás tartására ugyanazon vád alapján.

Milyen információkat rögzítenek az elítélésemről és hogyan tárolják azokat?

Az elítélésével kapcsolatos információkat a A link új ablakot nyit megbüntetések nyilvántartásában rögzítik. A nyilvántartást az A link új ablakot nyit megIgazságügyi Minisztérium vezeti, és a A link új ablakot nyit megNyilvántartások és Információs Rendszerek Központja kezeli. A nyilvántartásban foglalt információ a törvényben meghatározott esetektől eltekintve nyilvános.

Az információ továbbítható külföldi állami hatóságoknak, amennyiben ezt nemzetközi egyezmények lehetővé teszik. Az Ön büntetésével kapcsolatos információkat a hozzájárulása nélkül tárolják. Az adatokat a törvény által meghatározott időtartam elteltét követően törlik (a bűncselekmény súlyosságától függően 1–15 évvel azt követően, hogy letöltötte büntetését).

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megA büntetőeljárásról szóló törvény

A link új ablakot nyit megA büntetőeljárásról szóló törvény angolul (nem tartalmaz minden módosítást)

A link új ablakot nyit megA büntetések nyilvántartásáról szóló törvény

A link új ablakot nyit megA büntetések nyilvántartásáról szóló törvény angolul (nem tartalmaz minden módosítást)

A link új ablakot nyit megAz állam által a szabadságtól való jogellenes megfosztással a személyeknek okozott kárért járó kártalanításról szóló törvény

A link új ablakot nyit megAz állam által a szabadságtól való jogellenes megfosztással a személyeknek okozott kárért járó kártalanításról szóló törvény angolul (nem tartalmaz minden módosítást)

A link új ablakot nyit megA távozás kötelezettségéről és a belépés tilalmáról szóló törvény

A link új ablakot nyit megA távozás kötelezettségéről és a belépés tilalmáról szóló törvény angolul (nem tartalmaz minden módosítást)


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 01/10/2020