1 – Juridisk rådgivning

Save as PDF

Tillgången till juridisk rådgivning är mycket viktigt när man på något sätt blir inblandad i en brottmålsprocess. Dessa faktablad ger dig information när och under vilka förhållanden som du har rätt till att företrädas av en advokat. Det framgår också vad en advokat kan göra för dig. Detta allmänna faktablad ger dig information om hur du kan hitta en advokat och hur kostnaderna för advokaten regleras om du inte har råd att betala.


Att hitta en advokat

Om du behöver en advokat och inte är frihetsberövad kan du kontakta Länken öppnas i ett nytt fönsterAtens advokatsamfund eller advokatsamfundet i den region där din rättegång ska hållas (t.ex. Länken öppnas i ett nytt fönsterThessalonikis advokatsamfund, Länken öppnas i ett nytt fönsterPireus advokatsamfund, Länken öppnas i ett nytt fönsterHeraklions advokatsamfund osv.).

Om du är frihetsberövad och behöver en advokat kan du be polisen eller fängelse- eller häktesledningen att hjälpa dig att hitta en advokat eller hänvisa dig till något av advokatsamfunden.

Att betala för en advokat

Om du har låg inkomst kan du får gratis rättsligt bistånd, genom att en advokat utses för att företräda dig. Advokatens uppdrag sträcker sig fram till slutet av rättegången eller förfarandet vid domstolar på samma nivå, samt vid överklagande av domstolens avgörande.

När kan en advokat utses åt mig?

  • Vid upprättandet och registreringen av åtalspunkter i fråga om vissa specifikt definierade brott.
  • Under brottsutredningsskedet och förhören om det rör sig om ett grovt brott.
  • Under förhöret i samband med brott med ett minsta straffvärde på sex månaders fängelse, vilka prövas av brottmålsdomstolen för lindrigare brott av tre domare.
  • För att göra ett överklagande och företräda dig under rättegången i andra instans, om du har blivit dömd till fängelse i minst sex månader av domstolen i första instans.
  • För att ge in ett överklagande avseende rättsfrågor om du har blivit dömd till fängelse i minst ett år.
  • För att ansöka om resning om du har blivit dömd till fängelse i minst sex månader.

Du har rätt till gratis rättsligt bistånd även om din inkomst inte är extremt låg, om du kan bevisa att du inte kan betala rättskostnaderna på grund av skillnaderna i levnadskostnader mellan den medlemsstat där du är bosatt och Grekland.

För att få gratis rättsligt stöd och få en advokat utsedd åt dig måste du ansöka om detta till den domstol som ska pröva målet eller den domstol som ska pröva ditt överklagande eller din resningsansökan.

Ansökan ska lämnas 15 dagar före rättegången eller den åtgärd för vilkent du ansöker om rättsligt stöd. Ansökan ska innehålla en kort beskrivning av vad målet eller åtgärden gäller i sak, bevis för att du är berättigad till gratis rättsligt stöd, samt all nödvändig information om din ekonomiska ställning (se närmare bestämmelser i lag 3226/4-2-2004, Government Gazette Α’ 24/2004)

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterFörteckning över advokatsamfund


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 27/08/2020