3 – Manas tiesības tiesas procesa laikā

Save as PDF

Kur notiks tiesas process?

Visas krimināllietas sākas Saite atveras jaunā logāmiertiesā. Pēc tam ir trīs iespējamie lietas turpināšanas veidi.

Par nelieliem likumpārkāpumiem viss tiesas process notiek miertiesā vai nu Saite atveras jaunā logātrīs miertiesnešu, vai apgabala tiesneša sastāvā.

Smagākus likumpārkāpumus izskata miertiesās vai Saite atveras jaunā logāKroņa tiesā viena tiesneša un 12 zvērināto sastāvā.

Miertiesneši vai apgabala tiesnesis pēc tam, kad jūsu advokāts ir izteicies jūsu vārdā, izsver, kurš tiesas procesa veids ir vispiemērotākais jūsu lietas izskatīšanai. Ja atbilstīgi, jūsu lietu izskatīs miertiesā, bet, ja ne vai ja jūs uzstājat, lai lietu izskata Kroņa tiesā, tad lietu nodos tai. Visas pilngadīgo personu lietas ir atklātas.

Ja esat jaunāks par 18 gadiem un ja vien likumpārkāpums, par kuru jūs apsūdz, nav ļoti smags, tiesas process notiks Saite atveras jaunā logājaunatnes tiesā viena tiesneša vai trīs speciāli apmācītu miertiesnešu sastāvā. Šie tiesas procesi ir slēgti.

Vai tiesas procesa laikā var mainīt apsūdzību?

Apsūdzību var mainīt sākotnējās uzklausīšanas laikā, bet parasti brīdī, kad tiesa sāk uzklausīt liecības, to darīt vairs nevar. Par mazāk smagiem likumpārkāpumiem apsūdzība ir jāuzrāda sešu mēnešu laikā pēc to izdarīšanas. Jūs varat atzīt vainu pilnībā vai kādā apsūdzības daļā. Prokurors var piekrist pieņemt jūsu vainas atzīšanu par mazāk smagu noziedzīgu nodarījumu nekā to, kura izdarīšanā jūs apsūdz.

Vai man jābūt klāt tiesas procesā?

Ja jūs neierodaties tiesā, kad nepieciešams, tas ir noziedzīgs nodarījums. Turklāt lietu bez jūsu klātbūtnes var turpināt. Nelielu likumpārkāpumu lietās bieži ir iespējama advokāta pārstāvniecība jūsu vārdā vai vainas atzīšana pa pastu, kā arī atļauja turpināt lietas iztiesāšanu bez jūsu klātbūtnes. Parasti Kroņa tiesā lietu bez jūsu klātbūtnes iztiesāt nevar. Tomēr, ja jūs traucējat tiesas procesu vai izvairāties no tiesas, iztiesāšanu var turpināt bez jums. Neierašanās tiesā (bez attaisnojoša iemesla) ir noziedzīgs nodarījums.

Vai es varu piedalīties tiesas procesā ar videosaiknes palīdzību?

Parasti tas nav iespējams, lai gan dažos tiesas procesos jūs varat piedalīties, atrodoties cietumā vai policijas iecirknī, izmantojot Saite atveras jaunā logāvideosaikni. Tiesā atrodas miertiesneši vai tiesnesis un prokurors. Jūsu juridiskais padomdevējs var atrasties policijas iecirknī vai tiesā; viņš varēs jūs redzēt un dzirdēt videosaiknē.

Vai man piešķirs tulku, ja es nesaprotu, kas notiek?

Ja jūs nesaprotat angļu valodu, tiesa jums piešķirs tulku.

Vai man piešķirs advokātu?

Parasti advokāta klātbūtne tiesā nav nepieciešama, bet mēs noteikti iesakām tomēr advokātu nolīgt. Zināmos tiesas procesos advokāts ir nepieciešams, piemēram, apsūdzībā par izvarošanu, vai tad, ja nopratināmie liecinieki ir jauni cilvēki.

Vai es varu mainīt savu advokātu?

Jā, skatīt Saite atveras jaunā logā1. faktu lapu.

Vai man tiesas procesā jāsniedz liecība?

Jūs varat sniegt liecību tiesas procesā, bet piespiest jūs to darīt nevar. Jūsu advokāts jums ieteiks, vai tas jādara. Jūsu atteikšanos liecināt bez attaisnojoša iemesla var izmantot pret jums, bet jūs nevar notiesāt tikai tāpēc, ka tiesas procesā jūs klusējat.

Kādas ir manas tiesības attiecībā uz pierādījumiem pret mani?

Ja jūs piekrītat, liecības var nolasīt vai izklāstīt kopsavilkumā. Ja jūs liecības apstrīdat, parasti uz tiesu izsauc lieciniekus liecības došanai, lai jūs to varat apstrīdēt, uzdodot jautājumus. Ja prokurors izmanto dokumentus kā pierādījumus pret jums, viņš pirms tiesas procesa par to informē jūsu advokātu. Jūsu advokāts dokumentus var apstrīdēt. Jūsu advokāts var iztaujāt jebkuru liecinieku, kurš liecina pret jums, lai apgāztu šo liecību.

Vai es savā vārdā varu iesniegt pierādījumus?

Jā. Pierādījumi var būt dokumenti vai fiziski pierādījumi. Jūs arī varat lūgt lieciniekus sniegt liecību jūsu labā, un tiesnesis var likt lieciniekiem ierasties tiesā. Jūsu advokāts un prokurors uzdos viņiem jautājumus.

Vai ņems vērā informāciju par manu sodāmību?

Pirms tiesas procesa prokurors ievāks informāciju par jūsu sodāmību, tostarp arī par notiesāšanu citās valstīs. Attiecīgās situācijās šo informāciju atklās tiesai, bet jūsu advokāts var iebilst pret to. Pat ja tiesa ņem vērā jūsu sodāmību, jūs nenotiesās tikai tādēļ, ka jums ir iepriekšēja sodāmība.

Kas notiek pēc tiesas procesa beigām?

Pēc visu pierādījumu pārbaudes pieņem lēmumu („spriedumu” ) par to, vai esat vainīgs vai ne. Miertiesā miertiesneši pieņem spriedumu. Kroņa tiesā tikai zvērinātie pieņem spriedumu. Ja tas ir attaisnojošs spriedums (jūs „attaisno”), lietu izbeidz. Ja citas apsūdzības pret jums nav, jūs drīkstat atstāt tiesu. Ja tas ir notiesājošs spriedums (jūs „notiesā”), tad advokāti iesniedz pieteikumu par sodu. Lai noteiktu soda mēru, var noturēt atsevišķu tiesas procesu.

Kādu sodu man piespriedīs?

Soda mērs ir atkarīgs no noziedzīga nodarījuma smaguma. Tiesa ievēros Saite atveras jaunā logāvalsts vadlīnijas. Par katru noziedzīgu nodarījumu ir noteikts maksimālais sods; par dažiem noziedzīgiem nodarījumiem ir noteikts arī minimālais sods.

Plašāka informācija par iespējamo sodu ir pieejama Saite atveras jaunā logāšeit. Iespējamie sodi ietver zemāk aprakstīto.

 • Brīvības atņemšana. Brīvības atņemšana var būt uz nenoteiktu vai noteiktu laiku. Tiesa jums paskaidros, cik ilgu laiku jums būs jāpavada cietumā. Sods, kura ieslodzījuma laiks nepārsniedz 12 mēnešus, var būt nosacīts sods (soda izciešana notiek sabiedrībā saskaņā ar noteiktiem nosacījumiem). Soda termiņā parasti ieskaita laiku, kuru esat pavadījis cietumā, gaidot uz tiesas procesu.
  • Darbs sabiedrības labā (kur var būt ietverti dažādi nosacījumi, piemēram, veikt neapmaksātu darbu vietējā sabiedrībā).
  • Naudas sods (sods naudas izteiksmē).
  • Kompensācija (nauda, kas maksājama cietušajam).
  • Izraidīšana (atgriešana jūsu valstī, tikai smagu noziegumu gadījumos).
  • Diskvalifikācija (piemēram, no auto vadīšanas).

Kāda ir cietušā loma tiesas procesa laikā?

Cietušais nav tiesas procesa dalībnieks, bet var sniegt liecību jūsu lietā. Lemjot par jums piespriežamo sodu, tiesnesis ņems vērā Saite atveras jaunā logācietušā liecību par noziedzīga nodarījuma ietekmi. Tiesnesis nevar piespriest jums sodu par civiltiesisko kaitējumu, bet var lemt par Saite atveras jaunā logākompensācijas rīkojumu. Cietušajam ir tiesības ierosināt pret jums privātu apsūdzību.

Saites

Saite atveras jaunā logāDošanās uz tiesu

Saite atveras jaunā logāTiesas process

Saite atveras jaunā logāPiedalīšanās tiesā ar videosaiknes palīdzību

Saite atveras jaunā logāSoda piespriešanas vadlīnijas

Saite atveras jaunā logāPalīdzības dienests cietumnieku ģimenēm

Saite atveras jaunā logāDzīve cietumā

Saite atveras jaunā logā1933. gada Bērnu un jaunu cilvēku akts (ar grozījumiem)

Saite atveras jaunā logā1980. gada Miertiesu akts (ar grozījumiem)

Saite atveras jaunā logā1994. gada Krimināltiesību un sabiedriskās kārtības akts (ar grozījumiem)

Saite atveras jaunā logā1996. gada Kriminālprocesa un izmeklēšanas akts (ar grozījumiem)

Saite atveras jaunā logā1998. gada Noziegumu un nemieru akts (ar grozījumiem)

Saite atveras jaunā logā2000. gada Krimināltiesu varas (Soda piespriešana) akts (ar grozījumiem)

Saite atveras jaunā logā2003. gada Krimināltiesību akts (ar grozījumiem)

Saite atveras jaunā logā2007. gada Apvienotās Karalistes robežu akts (ar grozījumiem)

Saite atveras jaunā logā2008. gada Krimināltiesību un imigrācijas akts (ar grozījumiem)

Saite atveras jaunā logā2009. gada Kriminālmeklētāju un tiesu akts (ar grozījumiem)


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 01/12/2016