Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2022 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Oskarżeni (postępowanie karne)

Anglia i Walia

Jeżeli jesteś podejrzany lub oskarżony o popełnienie przestępstwa, istotne jest uzyskanie niezależnej pomocy prawnej. W niniejszych arkuszach informacyjnych zawarto informacje, jak znaleźć adwokata i kto poniesie koszty jego usług.

Autor treści:
Anglia i Walia

Na posterunku policji

W czasie przesłuchania na posterunku policji przesłuchiwany ma prawo zażądać pomocy prawnej, bez ponoszenia kosztów, nawet jeżeli nie został zatrzymany. Przesłuchiwany może zwrócić się do policji, aby skontaktowała się z konkretną, wybraną przez niego kancelarią prawną, lub dyżurującym prawnikiem działającym w charakterze doradcy (duty solicitor), pełniącym dyżur 24 godziny na dobę, który jest niezależny od policji. W przypadku niektórych przestępstw niezależni doradcy udzielą pomocy telefonicznie. Natomiast w przypadku cięższych przestępstw przewiduje się możliwość uzyskania pomocy prawnika na posterunku policji.

Jeśli przesłuchiwany chce skorzystać z usług innego adwokata, może go znaleźć za pośrednictwem następujących instytucji: Towarzystwa Prawniczego (Law Society), Rady Adwokackiej (Bar Council), Biura Porad dla Obywateli (Citizens Advice Bureau) lub Służby Pomocy Prawnej w Sprawach Cywilnych (Civil Legal Advice). Jeżeli przesłuchiwany nie zdecyduje się na skorzystanie z pomocy dyżurującego prawnika, będzie prawdopodobnie musiał ponieść pewne koszty.

Jeżeli osoba, która ma być przesłuchana, zwróci się o pomoc prawną, policja może rozpocząć przesłuchanie dopiero po jej rozmowie z adwokatem. Jeżeli w trakcie przesłuchania przesłuchiwany, który początkowo zrezygnował z pomocy adwokata, zmieni zdanie, może w każdej chwili zwrócić się o zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej.

Jeżeli nie zostałeś zatrzymany przez policję

Jeżeli nie doszło do zatrzymania, ale jesteś oskarżony o popełnienie przestępstwa, powinieneś jak najszybciej skontaktować się z adwokatem. Adwokata można znaleźć za pośrednictwem Towarzystwa Prawniczego, Rady Adwokackiej, Biura Porad dla Obywateli lub (Służby Pomocy Prawnej w Sprawach Cywilnych). W zależności od sytuacji finansowej można uzyskać bezpłatną pomoc prawną. Adwokat będzie w stanie udzielić informacji, czy zatrzymany spełnia warunki uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej, ale w tym celu niezbędne jest przekazanie informacji na temat jego sytuacji finansowej (np. odcinka wypłaty (pay slip)).

Bezpłatne usługi świadczą wyłącznie prawnicy uczestniczący w programie Agencji ds. Pomocy Prawnej (Legal Aid Agency) lub obrońców z urzędu (Public Defender Service), w miastach, w których służba ta funkcjonuje. W celu uzyskania informacji na temat prawników, którzy uczestniczą w tych programach, należy skontaktować się z Służbą Pomocy Prawnej w Sprawach Cywilnych.

W sądzie

Jeżeli sprawa zostanie przekazana do sądu, oskarżony ma prawo do obrońcy. Służba Pomocy Prawnej w Sprawach Karnych (Criminal Legal Aid) gwarantuje porady prawne oraz obronę na rozprawie. To, czy obrona będzie bezpłatna, zależy od wagi sprawy i sytuacji finansowej oskarżonego. Jeśli oskarżony nie ma obrońcy, niezwłocznie po stawieniu się w sądzie powinien poprosić o kontakt z dyżurującym prawnikiem (duty solicitor).

W sądzie pokoju (Magistrates’ Court) pomoc prawna oraz obrona są bezpłatne, jeżeli sprawa jest poważna. W innych sprawach oskarżony może mieć obowiązek pokrycia części kosztów w zależności od rozpoznawanej sprawy, jego wieku i dochodów. Bezpłatna obrona przysługuje osobom poniżej 18 roku życia oraz osobom otrzymującym od państwa określone świadczenia. Dyżurujący w sądzie prawnik (duty solicitor) lub jeden z urzędników sądowych może udzielić oskarżonemu dalszych informacji na ten temat.

Osoba, której sprawa jest rozpoznawana przez sąd koronny (Crown Court), jest uprawniona do uzyskania pomocy prawnej oraz obrońcy z urzędu. Jeżeli jednak roczny dochód jej gospodarstwa domowego jest równy bądź wyższy niż 37 500 GBP, nie będzie ona uprawniona do uzyskania pomocy prawnej. W zależności od sytuacji finansowej będzie musiała ona pokryć część kosztów honorarium adwokata, którego wysokość będzie zależała od jej dochodów oraz od kapitału, którym dysponuje.

W razie uniewinnienia przez sąd koronny oskarżony może uzyskać zwrot poniesionych kosztów. Jeżeli oskarżony zostanie uznany za winnego, będzie musiał pokryć część kosztów.

Ciekawe strony

Agencja ds. Pomocy Prawnej

Wskazówki przygotowane przez Towarzystwo Prawnicze

Przewodniki przygotowane przez Biuro Porad dla Obywateli (UK)

Służba Pomocy Prawnej w Sprawach Karnych

Naczelna Rada Adwokacka

Ostatnia aktualizacja: 01/12/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.