5 – Smärre trafikbrott

Save as PDF

Hur hanteras mindre trafikförseelser?

Ett vanligt straff för mindre trafikförseelser är fasta böter. Fasta böter kan utfärdas för förseelser där det högsta straffet är böter eller högst sex månaders fängelse och uppgå till 10–115 euro. De kan utfärdas av en polisman, gränsvakt eller tulltjänsteman.

Om du inte godtar de fasta böter som utfärdats har du rätt att föra ärendet vidare till tingsrätten. Du måste då informera tingsrättens kansli om var förseelsen inträffade. Det måste du göra inom en vecka efter att du mottagit delgivningen om böterna. Du kan inte överklaga tingsrättens beslut om de fasta böterna.

Om fasta böter inte kan utfärdas för den berörda trafikförseelsen kan polisen i stället utfärda ett summariskt strafföreläggande och översända det till åklagaren för bekräftelse. I så fall är böterna inte fasta utan straffet fastställs som Länken öppnas i ett nytt fönsterdagsböter. Du har rätt att invända mot ett summariskt strafföreläggande, vilket du gör genom att underrätta åklagaren om din invändning.

Om du invänder mot det summariska strafföreläggandet och åklagaren beslutar att väcka åtal kommer tingsrätten att behandla ärendet som ett vanligt brottmål. I så fall har du även rätt att överklaga som i vanliga brottmål (se Länken öppnas i ett nytt fönsterFaktablad 4).

Fasta böter och summariska strafförelägganden som utfärdas för en trafikförseelse kan även verkställas i en annan medlemsstat.

Om du bryter mot bestämmelserna om att stanna och parkera ett fordon måste du betala en parkeringsbot. Boten kan utfärdas av polisen eller en kommunal parkeringsövervakare. Bötesbeloppet varierar mellan 10 och 50 euro beroende på orten. I t.ex. Länken öppnas i ett nytt fönsterHelsingfors är parkeringsboten 50 euro i stadskärnan och 40 euro i andra delar av staden.

Du har rätt att invända mot en parkeringsbot. Du måste i så fall lämna in din invändning till parkeringsövervakarens kontor inom två veckor från att du fått betalningsföreläggandet. Om parkeringsövervakarens kontor bifaller din invändning kommer betalningsföreläggandet att dras tillbaka. Om invändningen inte bifalls har du rätt att överklaga föreläggandet vid förvaltningsrätten. Överklagandet måste lämnas in inom 30 dagar från att du delgavs det negativa beslutet. Förvaltningsrättens beslut kan inte överklagas.

En parkeringsbot kan inte verkställas i en annan medlemsstat eftersom den betraktas som en administrativ påföljd.

Kommer dessa förseelser att finnas i belastningsregistret om mig?

Böter registreras inte i belastningsregistret. Om du får fasta böter eller ett summariskt strafföreläggande kommer de alltså inte att registreras i belastningsregistret om dig. En parkeringsbot räknas inte som böter i egentlig mening utan är en administrativ påföljd. Därför kommer den inte att registreras i belastningsregistret.

Länkar

Automatisk trafikövervakning


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 24/05/2018