4 – Moje práva po skončení soudního řízení

Save as PDF

Mohu se odvolat?

Proti odsuzujícímu výroku o vině nebo trestu se můžete odvolat. Odkaz se otevře v novém okně.Způsob odvolání bude záviset na tom, který soud váš případ projednával. Odvolání proti rozsudkům okresního soudu (District Court) projednává obvodní soud (Circuit Court). Odvolání proti rozsudkům obvodního soudu nebo Odkaz se otevře v novém okně.hlavního trestního soudu (Central Criminal Court) projednává Odkaz se otevře v novém okně.Odvolací soud pro trestněprávní záležitosti (Court of Criminal Appeal).

Pokud chcete podat odvolání proti rozsudku okresního soudu, musíte do 14 dnů předat státnímu zástupci dokument s názvem „oznámení o odvolání“ (notice of appeal). Do 14 dnů musíte předat oznámení o odvolání a prohlášení o doručení rovněž příslušnému soudnímu úředníkovi. Chcete-li podat odvolání proti rozsudku obvodního soudu nebo hlavního trestního soudu, musíte do tří dnů od vynesení rozsudku požádat soudce, který vedl soudní řízení, o připuštění opravného prostředku. Poté musíte doručit „oznámení o odvolání“ registračnímu úředníkovi Odvolacího soudu pro trestněprávní záležitosti, a to do sedmi dnů v případě, že žádost o připuštění byla zamítnuta, a do 14 dnů, je-li opravný prostředek přípustný. To vše za vás obvykle udělá váš obhájce.

Jestliže podáváte odvolání proti rozsudku okresního soudu, máte nárok na úplné nové projednání vašeho případu. Můžete se odvolat rovněž proti uloženému trestu. Pokud podáváte odvolání proti rozsudku obvodního soudu nebo hlavního trestního soudu, můžete podat odvolání týkající se právní otázky, nebo pokud máte za to, že soudní řízení neprobíhalo uspokojivě. Odvolat se můžete rovněž proti uloženému trestu.

Co se stane, pokud podám odvolání?

Pokud podáváte odvolání proti rozsudku okresního soudu, odsouzení nebude pravomocné, dokud nebude vaše odvolání projednáno. To vyžaduje, abyste přijali závazek (tzv. uznání povinnosti - recognisance), v rámci kterého může být vyžadováno uhrazení určité peněžní částky. Nacházíte-li se v době podání odvolání proti rozsudku okresního soudu ve vězení, máte nárok na propuštění, jakmile jste doručili oznámení o odvolání a přijali závazek výše uvedený závazek. Pokud jste ve vězení a chcete podat odvolání, poskytnou vám příslušné tiskopisy vězeňské orgány.

Jestliže podáváte odvolání proti rozsudku okresního soudu, může trvat řadu měsíců, než je odvolání projednáno. Pokud podáváte opravný prostředek proti rozsudku obvodního soudu nebo hlavního trestního soudu, může projednání odvolání trvat podstatně déle.

Jestliže podáváte odvolání proti rozsudku okresního soudu, můžete pro účely odvolání předložit nové důkazy a jiná právní tvrzení. Pokud podáváte odvolání proti rozsudku obvodního soudu nebo hlavního trestního soudu, zpravidla nemůžete předkládat nové důkazy a učinit tak můžete pouze v případě mimořádných okolností.

Jak probíhá jednání u odvolacího soudu?

Pokud podáváte odvolání proti rozsudku okresního soudu, máte nárok na úplné nové projednání vašeho případu. Jestliže podáváte odvolání proti rozsudku obvodního soudu nebo hlavního trestního soudu, můžete vy nebo váš obhájce soudu sdělit, proč se domníváte, že by vaše odsouzení mělo být změněno, nebo proč se domníváte, že trest je v zásadě nespravedlivý.

Co se stane, je-li odvolání úspěšné/neúspěšné?

Je-li odvolání úspěšné, případ je uzavřen a s ohledem na danou věc nemáte žádné další povinnosti. Není-li odvolání úspěšné, odvolací soud vaše odsouzení potvrdí. Jestliže se odvolací soud domnívá, že trest je v zásadě nespravedlivý, může původní trest zvýšit nebo snížit.

Po projednání odvolání již nemáte právo na další opravný prostředek. Odvolací soud pro trestněprávní záležitosti však může připustit podání opravného prostředku Vrchnímu soudu v případě právní otázky, která má mimořádný obecný význam.

Neexistují obecné ustanovení pro odškodnění, jestliže bylo vaše odvolání úspěšné. Pokud jste se proti odsouzení odvolali k Odvolacímu soudu pro trestněprávní záležitosti, může být odškodnění poskytnuto, došlo-li ve vašem případě k justičnímu omylu. To nastane, pokud Odvolací soud pro trestněprávní záležitosti odsouzení zruší a potvrdí, že nově zjištěná fakta prokazují, že došlo k justičnímu omylu. K tomu dochází pouze ojediněle. Pokud Odvolací soud pro trestněprávní záležitosti potvrdí justiční omyl, můžete Odkaz se otevře v novém okně.ministra spravedlnosti požádat o náhradu škody.

Odsouzení je zaznamenáno v rejstříku trestů, pokud vás soudce shledal vinnými ze spáchání trestného činu.

Odsouzení je pravomocné, jakmile jste byli shledání vinnými nebo jste přiznali vinu (pleaded guilty). Přesto máte právo podat odvolání. Je-li vaše odvolání úspěšné, bude odsouzení z rejstříku trestů vymazáno.

Pocházím z jiného členského státu. Mohu být po skončení soudního řízení vrácen do tohoto státu?

Jestliže jste odsouzeni za trestný čin, soud vás nepošle zpět do vaší země. Soud však může ministru spravedlnosti doporučit vaše vyhoštění. Může rovněž trest nebo část trestu podmíněně odložit s tím, že podmínkou je vaše opuštění země. To neznamená, že budete vyhoštěni, pokud však zemi neopustíte, budete uvězněni. Nacházíte-li se ve vězení, můžete ministra spravedlnosti požádat, abyste byli z Irska předáni za účelem výkonu zbytku trestu v jiném členském státě.

Pokud jsem odsouzen, může být vůči mně v souvislosti se stejným trestným činem zahájeno nové soudní řízení?

Pokud jste byli odsouzeni, nemůže být vůči vám kvůli stejnému trestnému činu zahájeno nové soudní řízení. Pokud jste byli odsouzeni v jiném členském státě, nemůžete být kvůli témuž trestnému činu znovu souzeni v Irsku.

Informace o obvinění/odsouzení

Informace o vašem odsouzení budou zaznamenány v rejstříku trestu. Jste-li dospělá osoba, budou tyto informace uvedeny v trvalém rejstříku vedeném Garda Síochána (národní policejní sbor). Policie může mít o vás k dispozici rovněž další informace. Máte právo nechat nesprávné osobní údaje o své osobě opravit nebo vymazat. Tyto informace si můžete vyžádat u Odkaz se otevře v novém okně.ústředního kontrolního útvaru gardy (Garda Central Vetting Unit). Pokud vám policie přístup k těmto údajům neumožní nebo nesprávné údaje neopraví, můžete podat žádost Odkaz se otevře v novém okně.komisaři pro ochranu osobních údajů (Data Protection Commissioner).

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Irské soudy

Odkaz se otevře v novém okně.Citizens Information Board (organizace odpovědná za informování občanů)

Odkaz se otevře v novém okně.Komisař pro ochranu osobních údajů (Data Protection Commissioner)


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 12/04/2012