5 – Færdselsforseelser og andre mindre grove lovovertrædelser

Save as PDF

Please note that the original language version of this page English has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.


Hvordan straffes færdselsforseelser?

Mindre grove forseelser, som f.eks. kørsel ved for høj hastighed, anvendelse af mobiltelefon under kørslen eller ulovlig parkering, straffes som regel med et bødeforlæg, som giver dig en fastsat frist til at betale din bøde. Din sag bringes kun for retten, hvis du ikke betaler bøden. Du får enten bødeforlægget, når forseelsen opdages, eller du får det tilsendt med posten.

Nogle bødeforlæg giver imidlertid ”klip” i dit kørekort i form af strafpoint. Når du har fået tolv point inden for tre år, fratages du retten til at føre et køretøj i Irland. Hvis du betaler bødeforlægget, får du påført færre point på kørekortet, end hvis sagen bringes for retten, og der fældes dom. EU arbejder i øjeblikket på et projekt til harmonisering af medlemsstaternes kørekortsregistre.

 

Færdselsforseelser behandles næsten altid af det almindelige politi. Du skal være opmærksom på, at førere af et køretøj i Irland ved lov er forpligtet til at have deres kørekort med sig og til at fremvise det, hvis politiet beder om det.

Hvis du er bosiddende i Irland, men er statsborger i en anden medlemsstat, vil din sag blive behandlet på samme måde, som hvis du var irsk statsborger.

Hvis sagen bringes for retten, behandles den af den lokale distriktsdomstol (retten i første instans) af en dommer uden et nævningeting. Hvis du ikke er tilfreds med udfaldet, kan du appellere afgørelsen, uanset om det er dommen eller straffen, til en højere retsinstans (se Link åbner i nyt vindueFaktablad 4).

Vil disse forseelser komme til at fremgå af min straffeattest?

Alle færdselsdomme registreres i politiets database. Meget små forseelser, som f.eks. kørsel ved for høj hastighed, betragtes normalt ikke som forseelser, der kan straffes med en domfældelse. Hvis du derimod sigtes for en grovere forseelse, som f.eks. farlig kørsel, kørsel i beruset tilstand, eller kørsel uden forsikring, vil dommene blive registreret på din straffeattest. Disse forseelser behandles i overensstemmelse med de procedurer, der fastsættes i Link åbner i nyt vindueFaktablad 4. Hvis du sigtes for en sådan forseelse, bør du straks søge juridisk rådgivning.

Hvordan straffes andre mindre grove forseelser?

De mest udbredte mindre grove forseelser er kørsel ved for høj hastighed eller anvendelse af mobiltelefon under kørslen. En lang række andre forseelser, som f.eks. kørsel i en busbane, kan straffes med et “Link åbner i nyt vinduebødeforlæg”, men fører ikke til ”klip” i kørekortet. Hensynsløs kørsel, herunder skødesløs kørsel, straffes med en bøde og tillæg af strafpoint.

Din sag bringes kun for retten, hvis du ikke betaler bødeforlægget. Som det var tilfældet med færdselsforseelserne ovenfor, behandles sådanne sager af distriktsdomstolen. Du kan, som angivet ovenfor, altid appellere en dom afsagt af distriktsdomstolen.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 14/05/2012