4 - Manas tiesības pēc tiesas procesa

Save as PDF

Vai es varu iesniegt apelāciju?

Jūs un jūsu aizstāvis var iesniegt apelāciju jebkuram spriedumam, kurā piespriests sods, kas nav naudas sods.

Apelāciju iesniedz tiesnesim, kurš pieņēma spriedumu, iesniegšanas termiņš var būt dažāds no 15 līdz 45 dienām kopš sprieduma pieņemšanas vai reģistrēšanas.

Apelācijā jums jānorāda apelācijas iemesli un tie sprieduma punkti, pret kuriem iesniedzat apelāciju.

Tiesas process notiks Apelācijas tiesā jeb „Corte d’Assise d’Appello”.

Kas notiek, ja es iesniedzu apelāciju?

Ja jūs iesniegsiet apelāciju pret spriedumu, sods netiks piemērots, kamēr lēmums nebūs galīgs.

Ja apelācijas iesniegšanas laikā atrodaties cietumā, apelācijas iesniegšana nenozīmēs, ka esat atbrīvots no cietuma. Ja atrodaties apcietinājumā, Apelācijas tiesa jūsu apelāciju izskatīs īsākā laikā. Citos gadījumos tas ir atkarīgs no darba daudzuma tiesā.

Apelācijas tiesa pieņem lēmumu par esošajiem pierādījumiem.

Tiesa var izlemt par labu jaunam tiesas procesam, taču tas notiek tikai izņēmuma gadījumos. Tā var izlemt izmantot esošos pierādījumus tikai tad, ja uzskata tos par svarīgiem lēmuma pieņemšanā. Apelācijas procesa laikā jūs varat pieprasīt izskatīt neparedzētus vai jaunus pierādījumus, kas atklāti pēc pirmās instances sprieduma pieņemšanas.

Ja neesat apmeklējis/-usi tiesas procesa pirmo posmu un varat pierādīt, ka to nebija iespējams izdarīt, vai neesat to apmeklējis tāpēc, ka nezinājāt, ka tas notiek, tiesa var nolemt atsākt tiesas procesu.

Kā notiek apelācijas izskatīšana?

Tiesas procesā jāpiedalās jūsu advokātam. Jūs arī varat piedalīties, taču tas nav obligāti.

Jums ir tiesības uz tulka pakalpojumiem.

Ja tiesa izlemj atsākt tiesas procesu, tā vēlreiz izskatīs visus pierādījumus.

Pēc pušu noslēguma runām tiesa iepazīstina ar savu spriedumu.

Kas notiek, ja apelācija ir veiksmīga/neveiksmīga?

Ja tiesa piekrīt apelācijai, tā spriedumu var anulēt vai mainīt pilnībā vai daļēji.

Ja tiesa nepiekrīt apelācijai, tā apstiprina tās tiesas spriedumu, kas pirmā izskatīja lietu. 

Ja apelācijas laikā jūs atbrīvo no apsūdzībām, principā nav noteikumu, kas paredzētu jums saņemt kompensāciju.

Vai es varu apstrīdēt Apelācijas tiesas spriedumu?

Jūs varat apstrīdēt apelācijas lēmumu Kasācijas tiesā.

Pārsūdzību varat iesniegt pats, kā arī to var izdarīt jūsu aizstāvis, ja viņš ir reģistrēts „Albo dei patrocinanti in Cassazione” (īpašs advokātu reģistrs Kasācijas tiesā).

Pārsūdzības iesniegšanas termiņš var būt dažāds no 15 līdz 45 dienām un to jāiesniedz Apelācijas tiesā.

Pārsūdzības izskata stingri, un tiesa apskata tikai juridiskās kļūdas.

Izskatīšana var būt slēgta vai publiska.

Kasācijas tiesa pieņem lēmumu, pamatojoties uz tiesas sēžu protokoliem.

Kasācijas tiesa var nepiekrist apelācijai vai to noraidīt, vai anulēt spriedumu un nodot vai nenodot tiesai. Ja notiks lietas otrreizēja izskatīšana, lietu nosūtīs atpakaļ sākotnējam tiesnesim.

Kas notiek, kad ir pieņemts galīgais spriedums?

Spriedums ir galīgs, ja likumā noteiktajā termiņā neiesniedzat apelāciju Apelācijas tiesā vai Kasācijas tiesā, vai tas ir galīgs pēc lēmuma, ar kuru Kasācijas tiesa noraida pārsūdzību.

Kad spriedums ir galīgs, to nepieciešams sākt īstenot.

To reģistrē sodu reģistra birojā.

Ja noteiktais sods ir naudas sods, jums būs jāmaksā biroja pieprasītā summa.

Ja jums piespriesta brīvības atņemšana, kas nav atlikta, valsts prokurors izdod izpildāmu rīkojumu.

Ja piespriesta brīvības atņemšana uz trīs gadiem vai mazāk, valsts prokurors var atlikt sprieduma izpildi un paziņot jums šo lēmumu.

Jūs varat 30 dienu laikā pieteikties citam soda mēram, kas nav brīvības atņemšana, iesniedzot pieteikumu „Tribunale di Sorveglianza” (iestāde ar nosacītas atbrīvošanas dienesta funkcijām). Ja pastāv kādi priekšnoteikumi, jūs varat lūgt nodot sevi sociālā darbinieka uzraudzībā, pakļaut mājas arestam vai ievietot rehabilitācijas un prevencijas centrā.

Ja neiesniedzat savu pieprasījumu vai jūsu iesniegumu noraida, jums jāsāk izciest sods.

Es esmu no citas dalībvalsts. Vai pēc tiesas mani var aizsūtīt atpakaļ?

Tiesnesis kā drošības līdzekli var piemērot izraidīšanu, ja jums ir piespriesta brīvības atņemšana uz  vairāk nekā diviem gadiem.

Tiesnesis var aizstāt brīvības atņemšanu ar izraidīšanu un aizliegumu atgriezties, ja esat notiesāts vai atzinies mazākā nodarījumā un saņēmis divu gadu brīvības atņemšanu un nav apstākļu soda atlikšanai. Izraidīšana būs tūlītēja pat tad, ja spriedums nav galīgs. Kompetentā iestāde ir „Questore” (valsts policijas provinces nodaļas vadītāja birojs).

Jūs var izraidīt arī tad, ja jau esat cietumā un izciešat brīvības atņemšanas sodu, kas mazāks par diviem gadiem. Rīkojumu izdod tiesnesis no „Tribunale di Sorveglianza”. Lēmumu varat apstrīdēt, iesniedzot apelāciju „Tribunale di Sorveglianza”.

 

Vai informāciju par apsūdzībām un/vai sodāmību iekļaus sodāmības reģistrā?

Galīgo spriedumu iekļauj sodāmības reģistrā.

Ieraksti tiek dzēsti, kad jūs kļūstat vecāks par 80 gadiem vai pēc nāves.
Tos dzēš arī tad, ja lietu pārskata.

Miertiesneša pieņemtie spriedumi tiek dzēsti piecus gadus pēc soda mēra noteikšanas dienas, ja ir uzlikts naudas sods, vai pēc desmit gadiem cita soda gadījumā, ja noteiktajā laika posmā nav pastrādāts cits noziedzīgs nodarījums.

Kompetentajai tiesai var lūgt labot ierakstus un izziņas sodāmības reģistra birojā. Ja esat dzimis ārvalstī, kompetentā tiesa ir Romas tiesa.

Ja esmu notiesāts, vai mani var tiesāt vēlreiz par to pašu noziedzīgu nodarījumu?

Ja jūs tiesājis Itālijas tiesnesis un spriedums ir galīgs, jūs nevar Itālijā vēlreiz tiesāt par to pašu noziedzīgu nodarījumu.

Ja jūs par Itālijā izdarītu noziedzīgu nodarījumu ir tiesājis tiesnesis ārvalstīs, jūs var Itālijā tiesāt vēlreiz.

Saites

Saite atveras jaunā logāVispārīgi tiesību jautājumi

Saite atveras jaunā logāIekšlietu ministrija

Saite atveras jaunā logāVispārīgi jautājumi par ārvalstniekiem

Saite atveras jaunā logāKrimināltiesību jautājumi

Saite atveras jaunā logāValsts policija


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 24/02/2020