5 - Дребни правонарушения

Save as PDF

Please note that the original language version of this page French has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.

 

There is no official translation of the language version you are viewing.
You can access a machine translated version of this content here. Please note that it is only provided for contextual purposes. The owner of this page accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the quality of this machine translated text.


Нарушенията, свързани с движението по пътищата, се уреждат от Кодекса за движение по пътищата, в който по-специално са включени нарушенията, свързани с консумацията на алкохол, нарушенията, свързани със скоростта, и нарушенията, свързани с поведението при произшествие.

Какви са нарушенията, свързани с консумацията на алкохол?

Трябва да се прави разграничение според нивата. Изходното ниво, от което консумацията на алкохол става наказуема, е 0,5 г на литър кръв. От това ниво нагоре компетентен е полицейският съд — tribunal de police (тежко нарушение) до ниво от най-малко 1,2 г на литър кръв, което е прагът, от който нататък компетентен става наказателният съд за леки престъпления — tribunal correctionnel (деликт — délit).

Законът предвижда и случая на явни признаци на алкохолно опиване. Всъщност, дори нивото ви да е под 0,5 г на литър кръв, ако показвате явни признаци на алкохолно опиване, ще бъдете третиран както ако имахте най-малко 0,5 г на литър кръв. По същия начин, при ниво между 0,5 и 1,2 г на литър кръв, но при наличие на явни признаци на алкохолно опиване на водача, третирането ще бъде както ако нивото беше най-малко 1,2 г на литър кръв.

Какви санкции могат да ви бъдат наложени?

Могат да ви бъдат наложени следните наказания: „лишаване от свобода“, глоба, „лишаване от правоуправление на МПС“ (временно, окончателно, незабавно отнемане) или конфискация. Санкциите варират според тежестта на нарушението.

Какви са нарушенията, свързани със скоростта?

Нарушенията, свързани със скоростта, са общо три:

Обикновено нарушение

Това е всяко превишаване на скоростта, което не попада в друга категория. Санкцията за обикновено нарушение е заплащане на глоба, придружена с предупреждение, и случаят се приключва.

Тежко нарушение

Санкцията е глоба (от 25 до 500 евро).

Деликт, свързан с голяма скорост (само при повторно извършване след първо тежко нарушение)

Санкцията е глоба (от 500 до 10 000 евро) и наказание „лишаване от свобода“ (за срок от 8 дни до 3 години) или едно от тези наказания.

За повече подробности, а именно за праговете за превишена скорост и тяхното категоризиране според тежестта им, направете справка на страницата на Връзката отваря нов прозорецминистерството на транспорта.

Какви са нарушенията, свързани с поведението при произшествие?

Бягство от мястото на произшествието

При произшествие (независимо от естеството или размера на щетата) трябва да останете на местопроизшествието до момента, в който приключи установяването на всички факти; в противен случай се считате за избягал от мястото на произшествието.

В случай на бягство от мястото на произшествието може да ви бъде наложено наказание „лишаване от свобода“, глоба и „лишаване от правоуправление на МПС“.

Неоказване на помощ на лица, намиращи се в опасност

Неоказването на помощ на лице, което се намира в опасност, е наказуемо, ако без сериозна опасност за самия вас или за другиго, вие умишлено не се притечете на помощ или не окажете помощ на лице, което е изложено на сериозна опасност, след като положението на това лице е констатирано от самия вас или това положение ви е било описано от лицата, които искат вашата намеса.

За неоказването на помощ на лице, което се намира в опасност, може да ви бъде наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от осем дни до пет години и глоба от 251 до 10 000 евро или само едно от тези наказания.

Причиняване на лека и тежка телесна повреда по непредпазливост и на смърт по непредпазливост.

Случаят ще се разглежда от съд като отделен случай, несвързан с движението по пътищата.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецТранспортен отдел (Département des transports), превишена скорост

Връзката отваря нов прозорецНовостите в областта на движението по пътищата


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 05/04/2016