3 – Moje práva během soudního řízení

Save as PDF

Druhy věcné příslušnosti?

Existují tři druhy protiprávního jednání, přičemž každý z nich soudí jiný soud:

 • Přestupek (contravention) = před policejním soudem (samosoudce);
 • Přečin (délit) = před trestním senátem obvodního soudu projednávajícím přečiny (tři soudci, kromě dopravy: samosoudce);
 • trestný čin (crime) = před trestním senátem obvodního soudu (tři soudci).

Soud může rozhodnout o vyloučení veřejnosti, například pokud je obětí dítě.

Jak mohou být během soudního řízení změněny body obžaloby nebo obvinění?

Platí zásada, že daná právní kvalifikace je přechodná a nemá být převzata soudem, který je věc oprávněn soudit.

Při změně bodů obžaloby je třeba, aby základní skutky, které jsou předmětem stíhání, zůstaly stejné.

Co se stane, když během soudního řízení ve všech nebo některých bodech obžaloby/obvinění uznám svou vinu?

Nelze uznat vinu, ale lze přiznat spáchání protiprávního jednání. Soudce přesto může nepřihlédnout k přiznání, které považuje za podezřelé. Přiznání přesto může být posouzeno jako polehčující okolnost.

Práva během soudního řízení

Musím se soudního řízení osobně zúčastnit? Může se konat beze mne?

Před soud se musíte dostavit alespoň proto, abyste předložil omluvu, například lékařské potvrzení. Soudní řízení pak může být odročeno. Pokud soud netrvá na vaší účasti, můžete pověřit svého advokáta. V případě trestných činů jste povinen předstoupit osobně.

Jestliže žiji v jiném členském státě, mohu se soudního řízení účastnit prostřednictvím videa? Musím souhlasit?

S možností účasti prostřednictvím videa pro osobu s bydlištěm v jiném členském státě zákon nepočítá.

Musím se účastnit po celou dobu konání soudního hlavního líčení?

Ano, protože soudce vás kdykoliv může chtít vyslechnout.

Jestliže nerozumím jazyku soudu / soudního dvora, budu mít k dispozici tlumočení?

Pokud nerozumíte jazykem, ve kterém je soudní řízení vedeno, nebo tímto jazykem nemluvíte, právo na tlumočníka patří mezi základní práva, která zaručuje Evropská úmluva o lidských právech. Součásti spisu však přeloženy nebudou.

Musím mít advokáta? Bude mi advokát přidělen? Mohu advokáta vyměnit?

Máte právo hájit se sám nebo prostřednictvím obhájce podle vlastního rozhodnutí. Pokud nemáte prostředky na zaplacení obhájce, máte právo na přidělení advokáta z úřední moci (assistance judiciaire). Advokáta můžete vždy vyměnit.

Mohu se během soudního řízení vyjádřit? Musím během soudního řízení promluvit? Například právo nevypovídat, neobviňovat se?

Máte právo vyjádřit se ke všem bodům obžaloby. Rovněž máte právo nevyjádřit se k bodům obžaloby, které vám jsou vyčítány.

Jaké budou důsledky, jestliže během soudního řízení nebudu pravdivě vypovídat?

Jestliže během soudního řízení nebudete pravdivě vypovídat, hrozí vám vyšší trest.

Mohu zpochybňovat důkazy proti sobě? Jak? Proč?

Zpochybňování důkazů proti sobě je přípustné, a to všemi prostředky, například s využitím svědků, dokumentů, argumentů nebo znalců.

Jaký druh důkazů mohu předložit ve svůj prospěch?

Soud musí vzít v úvahu všechny důkazní prostředky.

Za jakých okolností mohu takové důkazy předložit?

Tyto důkazy lze předložit při splnění dvou podmínek, a to pokud byly řádně předloženy do spisu a byly projednány stranami během veřejného soudního řízení.

Mohu pro účely získání důkazů ve svůj prospěch využít soukromého detektiva? Jsou takové důkazy přípustné?

Využití detektiva při získání důkazů není zakázané, je však třeba, aby si tento detektiv počínal v souladu se zákonem.

Mohu já nebo můj advokát klást otázky svědkům? Mohu já nebo můj advokát zpochybňovat jejich výpověď?

Právo na výslech svědků je zaručeno právem obhajoby podle čl. 6 odst. 3 Evropské úmluvy o lidských právech. Obhajoba může předvolávat a vyslýchat svědky, aby se zbavila obvinění, za stejných podmínek jako obžaloba.

Vezmou se v úvahu informace obsažené ve vašem trestním rejstříku?

Během soudního řízení bude mít soud k dispozici všechna dřívější odsouzení uvedená ve vašem trestním rejstříku.

Vezmou se v úvahu dřívější odsouzení v jiném členském státě?

Ne pro recidivu. Ano pro podmínky udělení odkladu.

Jaké jsou možné výsledky soudního řízení?

Můžete být zcela nebo částečně osvobozen. Také můžete být prohlášen vinným. Trest záleží na protiprávním jednání, kterého jste se dopustil.

Tresty za trestné činy jsou následující:

 • trest odnětí svobody na doživotí nebo v trvání 5 až 30 let;
 • pokuta ve výši od 251 EUR;
 • zvláštní zabavení věci;
 • ztráta titulů, hodností, zaměstnaneckých postavení a veřejných úřadů;
 • zbavení některých občanských a politických práv;
 • zavření podniku a zařízení;
 • zveřejnění nebo vyhlášení rozhodnutí nebo části rozhodnutí o odsouzení na náklady odsouzeného;
 • zákaz výkonu určitých profesních činností.

Nápravné tresty za přečiny jsou následující:

 • odnětí svobody (8 dnů až 5 let);
 • pokuta ve výši od 251 EUR;
 • zvláštní zabavení věci;
 • zbavení některých občanských a politických práv;
 • zavření podniku a zařízení;
 • zveřejnění nebo vyhlášení odsouzení;
 • zákaz výkonu určitých profesních činností;
 • zákaz řízení určitých vozidel;
 • pokud je odnětí svobody do 6 měsíců, může soudce místo toho uložit trest veřejně prospěšných prací v rozsahu 40 až 240 hodin.

Policejní tresty za přestupek jsou následující:

 • pokuta ve výši 25 až 250 EUR, pokud zákon nestanoví jinak;
 • zvláštní zabavení věci;
 • zákaz řízení určitých vozidel.

Pokud jste odsouzen k trestu odnětí svobody, jaké jsou možnosti výkonu tohoto trestu?

V Lucembursku rozhoduje o režimu výkonu trestů odnětí svobody státní zástupce bez zásahu soudce.

Existuje několik možností:

Výkon trestu po částech

Po rozdělení trestu na části může vězeň, který není nebezpečný, vykonat trest v dohodnutých časových obdobích.

Výkon trestu zčásti na svobodě

V tomto režimu může vězeň vykonávat odbornou činnost nebo se účastnit výuky nebo školení ve vnějším prostředí.

Podmínečné propuštění

Umožňuje propuštění v polovině trestu.

Dočasné propuštění z výkonu trestu

Dočasné propuštění z výkonu trestu umožňuje opustit nápravně výchovné zařízení na část dne nebo na 24 hodin, přičemž tato doba se započítává do trvání trestu.

Odklad výkonu trestu

Za účelem podmínečného propuštění nebo konečného propuštění může být udělen odklad výkonu trestu odsouzeným osobám, u nichž přineslo dřívější dočasné propuštění z výkonu trestu pozitivní výsledky.

Elektronický náramek

Žádný zákon dosud neupravuje jeho použití.

Jakou úlohu má během soudního řízení oběť?

Oběť může být vyslechnuta jako svědek. Rovněž se může připojit k trestnímu řízení jako soukromý účastník (poškozený), tedy žádat náhradu škod. Může zaujmout stanovisko k vytýkanému trestnému činu a jeho důsledkům. Proti rozsudkům se může odvolávat, avšak pouze ve vztahu ke svým občanskoprávním nárokům.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Organizace soudů

Odkaz se otevře v novém okně.Trestní zákoník

Odkaz se otevře v novém okně.Trestní řád


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 05/04/2016