5 - Smärre brott

Save as PDF

Please note that the original language version of this page French has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.

 

There is no official translation of the language version you are viewing.
You can access a machine translated version of this content here. Please note that it is only provided for contextual purposes. The owner of this page accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the quality of this machine translated text.


Brott mot trafiklagstiftningen regleras i trafiklagen (code de la route) och kan bland annat handla om rattfylleri, fortkörning och överträdelser i samband med trafikolyckor.

Vad säger lagen om alkohol i trafiken?

Det görs skillnad mellan olika alkoholhalter. Den grundnivå över vilken rattfylleri blir straffbar är 0,5 g/liter blod (promille). Rattfylleri med promillehalter i blodet mellan 0,5 och 1,2 räknas som contravention grave och faller under polisdomstolens (tribunal de police) behörighet. Högre promillehalter är ett brott av normalgraden (délit) och hänskjuts till domstolen för mindre brottmål (tribunal correctionnel).

Lagen tar också upp det fall då personen visar uppenbara tecken på berusning. Om du har mindre än 0,5 promille alkohol i blodet, men är uppenbart berusad, kommer du att behandlas som om du hade en promillehalt på minst 0,5 i blodet. Om promillehalten är mellan 0,5 och 1,2, och föraren är uppenbart berusad, kommer denne också att behandlas som om han eller hon hade en promillehalt på minst 1,2 gram alkohol/liter blod.

Vad riskerar du för straff?

Följande påföljder kan förekomma: fängelse, böter, indraget körkort (tillfälligt, definitivt, med omedelbar verkan) eller konfiskering. Påföljden beror på överträdelsens allvar.

Vilka fortkörningsbrott finns det?

Det finns tre olika grader av fortkörningsbrott:

Ringa överträdelse (contravention simple)

Överträdelse av hastighetsbegränsning som inte innefattas i någon annan kategori. Påföljden vid ringa överträdelse är att du får betala en varningsavgift (avertissement taxé), och ärendet avslutas därmed.

Allvarlig överträdelse (contravention grave)

Påföljden är böter (mellan 25 och 500 euro).

Grov fortkörning (délit de grande vitesse) – endast vid upprepad fortkörning efter allvarlig överträdelse

Påföljden blir böter (500 till 10 000 euro) eller fängelse (8 dagar till 3 år) eller en kombination av båda.

Mer information om gränserna för de olika fortkörningskategorierna och hur de klassificeras i fråga om överträdelsens allvar finns på transportministeriets Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplats.

Vilka överträdelser finns i samband med trafikolyckor?

Smitning

Vid en trafikolycka (oavsett olyckans art eller skadornas omfattning) ska du alltid stanna kvar på olycksplatsen tills all rapportering är klar, då det annars betraktas som smitning.

Påföljden vid smitning kan bli fängelse, böter eller indraget körkort.

Underlåtande att hjälpa personer i fara

Att underlåta att hjälpa eller skaffa hjälp åt en person som är i allvarlig fara, trots att detta inte innebär en allvarlig fara för dig själv eller någon annan, är straffbart. Detta gäller oavsett om det är du själv som upptäcker att personen är i fara, eller om någon annan beskrivit situationen för dig och bett dig ingripa.

Underlåtande att hjälpa en person i fara kan antingen ge fängelse mellan 8 dagar och fem år, böter mellan 251 och 10 000 euro, eller en kombination av båda.

Vållande av kroppsskada och vållande till annans död

Detta kommer att hanteras av domstol som ett motsvarande ärende som inte är kopplat till trafiken.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 05/04/2016