4 – Moje práva po skončení súdneho konania

Save as PDF

Please note that the original language version of this page Latvian has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.


Môžem sa odvolať?

Máte právo odvolať sa proti Odkaz sa zobrazí v novom oknerozhodnutiu súdu prvého stupňa tak, že do 10 dní odo dňa vydania rozhodnutia predložíte odvolanie. Súd môže predĺžiť túto lehotu na 20 dní.

Odvolanie by malo byť adresované súdu, ktorý je o jeden stupeň vyššie (kolégium trestných prípadov na Odkaz sa zobrazí v novom oknekrajskom súde alebo komora trestných prípadov Odkaz sa zobrazí v novom oknenajvyššieho súdu), ale malo by byť podané na súde, ktorý rozhodnutie vydal.

Nie je možné odvolať sa samostatne proti písomným alebo ústnym rozhodnutiam urobeným počas procesu. Proti nim je možné odvolať sa len spolu s odvolaním proti rozhodnutiu súdu.

Odvolanie môžete podať vtedy, ak ste toho názoru, že rozhodnutie súdu bolo nesprávne - napríklad, rozsudok je príliš prísny alebo bola použitá nevhodná právna interpretácia vášho správania (uplatnenie neprimeraného článku alebo časti článku trestného práva) atď.

Čo sa stane, ak sa odvolám?

Ak podáte odvolanie, uplatnenie rozhodnutia bude pozastavené. Ak budete počas odvolania vo väzení, odpočítavanie lehoty 10 alebo 20 dní na podanie odvolania začne v deň, kedy vám bolo doručené rozhodnutie v jazyku, ktorému rozumiete.

Ak máte zdravotné problémy alebo rodinné dôvody, na základe ktorých môžete byť prepustený z väzby, môžete požiadať o preverenie dôvodov väzby. Súd nie je povinný takúto žiadosť schváliť.

Súd vás bude informovať o termíne vypočutia odvolania. Vo vzťahu k tomuto vypočutiu nie je stanovený žiadna lehota, ale súdy sa pridržiavajú toho, aby boli prípady prerokované v primeranom čase..

V rámci vášho odvolania máte právo predložiť nové dôkazy s vysvetlením, prečo je potrebné ich preskúmať, a s uvedením dôvodov nepredloženia dôkazov súdu prvého stupňa. Máte právo požiadať o to, aby odvolací súd preskúmal dôkazy, ak ste presvedčený o tom, že je to dôležité na zdôvodnenie odvolania.

Ako prebieha odvolacie konanie?

Na vypočutie odvolania budú prizvané nasledujúce strany: prokurátor, všetky osoby, ktoré napadli rozhodnutie súdu, obhajcovia alebo zástupcovia. Vaše odvolanie prerokujú traja sudcovia z povolania.

Počas vypočúvania sa prejednáva len váš prípad, s výnimkou situácie, keď má súd pochybnosti o zisteniach súdu prvého stupňa.

V prípade odvolania môže súd urobiť jedno z piatich možných rozhodnutí:

  • rozhodnutie súdu prvého stupňa platí; je zrušené a je schválené nové rozhodnutie,
  • je čiastočne zrušené a nové rozhodnutie je schválené vo vzťahu k tejto časti,
  • je zrušené a prípad je uzavretý,
  • je zrušené úplne alebo čiastočne a prípad je vrátený súdu prvého stupňa na nové vypočutie.

Čo sa stane, ak bude odvolanie úspešné alebo neúspešné?

Ak je váš nárok uspokojený a nikto iný (prokurátor alebo obeť) nenapadnú rozhodnutie súdu v rámci kasačného postupu, potom rozsudok alebo rozhodnutie odvolacieho súdu nadobúda účinnosť.

Ak váš nárok nie je uspokojený, máte právo napadnúť rozhodnutie odvolacieho súdu v rámci kasačného postupu na Odkaz sa zobrazí v novom okneoddelení pre trestnoprávne prípady senátu Najvyššieho súdu. Kasačný nárok je potrebné predložiť do 10 dní odo dňa sprístupnenia rozhodnutia odvolacieho súdu. Súd môže túto lehotu predĺžiť na 20 dní.

Ak budete zbavený viny, alebo ak bude prípad uzavretý z nejakého právneho dôvodu, budete mať právo na odškodné.

Ak bude vaše odvolanie schválené, záznam o vašom odsúdení bude zaznamenaný v Odkaz sa zobrazí v novom okneInformačnom centre ministerstva vnútra Lotyšskej republiky.

Pokiaľ ide o kasačný nárok, vzťahujú sa naň veľmi prísne podmienky – musíte predložiť dôkaz o tom, že bolo trestné právo alebo zákon o trestnoprávnom konaní porušené vo veľkej miere.

V niektorých prípadoch máte právo znovu otvoriť trestné konanie, ak sa po tom, čo nariadenie alebo rozhodnutie nadobudlo účinnosť, zistia nové okolnosti. Na takéto preverenie nie je stanovený žiadna lehota.

V niektorých prípadoch (ak došlo k značnému porušeniu trestného zákona alebo zákona o trestnoprávnom konaní), aj keď ste nepredložili kasačný nárok, bude váš advokát ešte stále môcť predložiť žiadosť o preverenie nariadenia alebo rozhodnutia, ktoré nadobudlo platnosť. Na predloženie žiadosti nie je stanovená žiadna lehota.

Nariadenie súdu prvého stupňa nadobúda účinnosť a je konečné, ak nebolo napadnuté prostredníctvom odvolania alebo kasačného postupu. Nariadenie alebo rozhodnutie súdu prvého stupňa nadobúda platnosť a je konečné, ak nebolo napadnuté na základe kasačného postupu. Rozhodnutie kasačného súdu nadobúda platnosť a je konečné v deň prejednania prípadu.

Som z iného členského štátu. Môžu ma po procese poslať späť do tohto štátu?

Ak vám bolo doručené rozhodnutie o treste odňatia slobody, môžete byť po procese dopravený do vašej domovskej krajiny v prípade, ak príslušný orgán vašej krajiny požiadal o vydanie a Odkaz sa zobrazí v novom okneÚrad generálneho prokurátora Lotyšskej republiky s tým súhlasil, alebo naopak – úrad požiadal vašu krajinu o prevzatie, aby ste si trest odpykali vo vašej krajine. Presun nie je automatický.

Podmienky presunu sú tieto:

  • musíte byť občanom krajiny, v ktorej sa bude trest vykonávať,
  • musí byť platné rozhodnutie súdu,
  • do trestu musí zostávať minimálne 6 mesiacov,
  • daný trestný čin musí byť pokladaný za trestný čin aj vo vašej krajine,
  • prejavili ste želanie vykonať trest vo vašej krajine alebo súhlasili ste s presunom.

Väzenská správa vás bude informovať o vašom práve požiadať o presun do 10 dní od prijatia príkazu, ktorý sa týka uplatnenia rozhodnutia. Svoju žiadosť musíte predložiť Úradu generálneho prokurátora Lotyšskej republiky v písomnej podobe.

Ak trest nechcete vykonať vo vašej krajine alebo ak nesúhlasíte s takouto žiadosťou podanou orgánmi vašej krajiny, musíte Úradu generálneho prokurátora Lotyšskej republiky predložiť písomné odmietnutie. Žiadosť o presun musí byť prejednaná do 10 dní.

Informácie o obvineniach alebo usvedčeniach

Informácie o vašich usvedčeniach v Lotyšsku sa vedú bez vášho súhlasu v aktívnej databáze registra Odkaz sa zobrazí v novom okneInformačného centra ministerstva vnútra Lotyšskej republiky až do skončenia účinnosti alebo anulovania usvedčenia. Ak vám bola uložená správna sankcia, potom bude takýto záznam vedený po dobu 1 roka po jej doručení a následne bude prevedený do archívu registra. Neexistuje žiadna možnosť napadnutia.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o trestnoprávnom konaní

Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestné právo

Odkaz sa zobrazí v novom okneLotyšské súdy

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o registri trestov

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o náhrade škody zapríčinenej stranou, ktorá zodpovedá za konanie


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 15/06/2020