3. Mano teisės teisme

Save as PDF

Kur vyks teismo procesas?

Jūsų bylą nagrinės arba Magistratų teismas, arba Baudžiamųjų bylų teismas, iš esmės tai priklauso nuo jums pateiktų kaltinimų sunkumo.

Teismo procesas bus viešas, išskyrus kelias išimtis, jeigu, pvz., reikia įslaptinti nukentėjusiojo tapatybę.

Jeigu bylą nagrinėja Magistratų teismas, bylą nagrinės pirmininkaujantis magistratas. Jeigu bylą nagrinėja Baudžiamųjų bylų teismas, bylą nagrinės prisiekusieji, o jeigu jie priims apkaltinamąjį nuosprendį, bausmę paskirs pirmininkaujantis teisėjas.

Ar vykstant teismo procesui kaltinimai gali būti pakeisti?

Kaltinimai gali būti pakeisti, jeigu byla nagrinėjama Magistratų teisme. Kaltintojas gali prašyti pataisyti kaltinimus, jeigu įrodymai rodo, kad kitas kaltinimas yra tinkamesnis, arba jeigu pradiniai kaltinimai yra klaidingi. Kaltinimai taip pat gali būti panaikinti arba pakeisti kitais kaltinimais.

Nagrinėjant bylą Baudžiamųjų bylų teisme, jeigu prisipažinote kaltas arba nepripažinote savo kaltės, kaltinimai gali būti pakeisti tik ribotomis aplinkybėmis, t. y. tik su sąlyga, kad jie netampa sunkesni už pradinius kaltinimus.

Jeigu prisipažįstate kaltas dėl visų kaltinimų, teismas priims sprendimą. Jeigu prisipažįstate kaltas tik dėl kai kurių kaltinimų, jeigu prokuroras neatsiima kitų kaltinimų arba yra pateikti alternatyvūs kaltinimai, teismas toliau nagrinės bylą.

Kokias turiu teises teismo procese?

Privalote dalyvauti visuose teismo proceso etapuose.

Jeigu gyvenate kitoje valstybėje narėje, negalite dalyvauti naudojant vaizdo konferenciją.

Jeigu nemokate maltietiškai, tačiau kalbate angliškai, teismo procesas vyks anglų kalba. Jeigu nesuprantate angliškai, teismo procesas vyks maltiečių kalba ir jums į pagalbą bus paskirtas vertėjas.

Galite gintis pats, tačiau paprastai teismas primygtinai jums siūlys į pagalbą pasisamdyti advokatą. Jums bus paskirtas advokatas. Jeigu tai yra budintis advokatas, teikiantis teisinę pagalbą, negalite jo pakeisti. Tačiau jeigu pasisamdėte privatų advokatą, galite jį pakeisti.

Neprivalote kalbėti teismo procese, ir dėl jūsų tylėjimo negali būti padaryta jokių išvadų. Tačiau jeigu nuspręsite duoti parodymus, negalite atsisakyti atsakyti į apkaltinamuosius klausimus, susijusius su jums pareikštais kaltinimais.

Jeigu nesakysite tiesos, tai gali labai paveikti pasitikėjimą jumis, be to, galite būti apkaltintas melagingų parodymų davimu.

Kokias turiu teises, susijusias su prieš mane surinktais įrodymais?

Apskritai galite ginčyti prieš jus pateiktus įrodymus. Jeigu tai yra liudytojų parodymai, galite atlikti jų kryžminę apklausą arba jų parodymams užginčyti pasikviesti savo liudytojus. Rašytinių įrodymų atveju galite atlikti liudytojo arba eksperto kryžminę apklausą arba pasikviesti savo liudytojus tokiems įrodymams užginčyti. Tačiau negalite pateikti savo ekspertų įrodymų. Ekspertų įrodymus galima ginčyti tik surengiant eksperto kryžminę apklausą dėl jo išvadų ar ekspertizės.

Galite savo gynybai kviesti liudytojus ir teikti rašytinius įrodymus.

Jeigu jūsų byla nagrinėjama Baudžiamųjų bylų teisme, įstatyme yra nustatytas laikotarpis, kuris pradedamas skaičiuoti nuo kaltinamosios išvados įteikimo dienos ir per kurį privalote nurodyti visus liudytojus ir kitus įrodymus, kuriuos ketinate pateikti savo gynybai teismo procese. Šis apribojimas netaikomas, jeigu jūsų byla nagrinėjama Magistratų teisme.

Jeigu norite, galite pasisamdyti privatų detektyvą įrodymams rinkti. Jo gauti įrodymai yra leistini, jeigu jų nedraudžia įstatymas.

Jūsų advokatas gali atlikti kaltintojo liudytojų kryžminę apklausą ir gali užginčyti jų parodymus per kryžminę apklausą.

Ar bus atsižvelgta į informaciją apie mano teistumą?

Į informaciją apie jūsų teistumą bus atsižvelgta, jeigu kaltinimas priklauso nuo ankstesnio teistumo, pvz., padarytas pakartotinis nusikaltimas arba nusikaltimas padarytas lygtinio atleidimo nuo bausmės laikotarpiu. Į jūsų teistumą taip pat gali atsižvelgti magistratas ir teisėjas, priimdami sprendimą dėl bausmės, jeigu priimamas apkaltinamasis nuosprendis.

Nagrinėjant bylą Baudžiamųjų bylų teisme, į teistumą gali būti atsižvelgta, jeigu mėginate įrodyti savo gerą reputaciją arba sumenkinti kurio nors iš kaltintojo liudytojų reputaciją. Teismas, skirdamas jums bausmę, gali atsižvelgti į užsienio valstybės teismo priimtą galutinį sprendimą.

Kas vyksta teismo proceso pabaigoje?

Teismo proceso pabaigoje būsite išteisintas arba nuteistas dėl jums pateiktų kaltinimų. Galite būti išteisintas arba nuteistas ir dėl kai kurių kaltinimų.

Jeigu esate nuteisiamas, jums gali būti paskirta laisvės atėmimo bausmė. Jeigu ji neviršija dvejų metų, teismas gali atidėti jos vykdymą ne ilgiau kaip ketveriems metams. Jeigu už nusikaltimą numatyta ne didesnė nei septynerių metų laisvės atėmimo bausmė, teismas gali jus atleisti nuo bausmės vykdymo be išlygų arba su išlygomis ne ilgiau kaip trejiems metams. Jeigu pažeisite teismo nustatytą sąlygą, būsite vėl teisiamas ir jums bus paskirta bausmė.

Teismas taip pat gali priimti nutartį jus paleisti lygtinai, ir jums prižiūrėti bus paskirtas probuotojas. Kai kuriais atvejais teismas taip pat gali skirti baudą.

Kokį vaidmenį teismo procese atlieka nukentėjusysis?

Jeigu byla nagrinėjama Baudžiamųjų bylų teisme, nukentėjusysis gali dalyvauti teismo procese ir pateikti pastabas dėl bausmės.

Bylą nagrinėjant Magistratų teisme, nukentėjusiojo vaidmuo gali būti aktyvesnis, t. y. nukentėjusysis gali asmeniškai arba per advokatą padėti kaltinimą palaikančiam pareigūnui.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 20/12/2016